På privaträttens område kommer pågående ärenden och förfaranden som inleddes innan övergångsperioden löpte ut att fortsätta i enlighet med EU-rätten. Relevant information om Storbritannien kommer att finnas kvar på e-juridikportalen till slutet av 2022 enligt en ömsesidig överenskommelse med Storbritannien.

Vad kostar det?

På denna sida ges vägledande information om domstolskostnaderna i Nordirland.

Regler om advokatarvoden och liknande

Det finns taxor för både County Court och Court of Judicature – varav vissa omfattar arvoden.

En kopia av den lagstiftning som reglerar de gällande avgiftstaxorna för grevskapsdomstolarna kan fås från UK Office of Public Sector Information. Avgiftstaxorna för High court är inte tillgängliga via webblänk. Dessa taxor gäller endast i vissa fall och under vissa omständigheter och är inte tillämpliga för alla förfaranden.

Taxing Master (person utnämnd av High court som fastställer de rättsliga kostnaderna för parter i rättsliga förfaranden) kan också fastställa de rättsliga kostnaderna för vissa förfaranden, som exempelvis skilsmässo- och underhållsförfaranden. Dessa kostnader omfattar vanligtvis de arvoden som tas ut av rättstillämpare.

Northern Ireland Legal Services Commission fastställer fasta avgifter för vårdnadsprocesser med beviljad rättshjälp vilka regleras genom Children (Northern Ireland) Order 1995.

 • För förfaranden i Family Proceedings Court som finansieras i enlighet med ABWOR-systemet (assistance by way of representation, stöd genom ombud) fastställs antingen ett timbelopp eller en fast (sammansatt) avgift.
 • Kostnaden för förfaranden vid Family Care Centre för vilka ett intyg enligt artikel 3 utfärdats i enlighet med Legal Aid (Remuneration of Solicitors and Counsel in County Court Proceedings) Order (Northern Ireland) 1981 fastställs och betalas på basis av en standardavgift. Om inget intyg enligt artikel 3 har utfärdats fastställs och betalas kostnaden för förfarandena på grundval av timbelopp upp till fasta gränser i enlighet med artikel 2 i Legal Aid Order.
 • Kostnaden för skilsmässo- och underhållsförfaranden i Magistrates’ Court som finansieras i enlighet med ABWOR‑systemet fastställs och betalas också på basis av en fast avgift.
 1. Advokater (solicitor)
  Webbplatsen för Law Society of Northern Ireland kan vara användbar för att hitta en advokat, men Law Society kan inte lämna någon information om kostnaderna för juridiska ombud eftersom dessa beror på många faktorer som är specifika för det enskilda förfarandet.
 2. Advokater (barrister)
  Webbplatsen för Northern Ireland Bar Library kan vara användbar för att hitta en advokat, men Bar Library kan inte lämna någon information om kostnaderna för juridiska ombud eftersom dessa beror på många faktorer som är specifika för det enskilda förfarandet.

Fasta kostnader

Fasta kostnader i tvistemål

Fasta kostnader för parter i tvistemål

De fasta kostnaderna i konstitutionella mål beror på var förfarandet inleddes, och grundar sig på de tariffer som den berörda domstolsnivån har fastställt. De gällande domstolsavgifterna anges på Northern Ireland Court and Tribunals Service.

Detta omfattar inte kostnader för juridiska ombud.

Konstitutionella mål som hänskjuts till Förenade kungarikets Supreme Court är också föremål för domstolsavgifter. Dessa anges här UK Supreme Court fees.

Under vilket skede av tvistemålet ska de fasta kostnaderna betalas?

Domstolsavgifterna betalas vanligtvis när ett förfarande inleds, men det kan tillkomma avgifter för biprocesser under ett förfarande, t.ex. avgifter för ansökningar om interimistiska åtgärder, bedömningsförhandlingar och så vidare.

De rättsliga kostnaderna för en person utan rättshjälp ska fastställas gemensamt av den enskilda personen och hans eller hennes juridiska ombud.

Fasta kostnader i brottmål

Fasta kostnader för parter i brottmål

I brottmål betalar en tilltalad person med rättshjälp inga kostnader. De rättsliga kostnaderna för en person som inte beviljats rättshjälp ska fastställas gemensamt av den enskilda personen och hans eller hennes juridiska ombud.

Under vilket skede av brottmålsförfarandet ska de fasta kostnaderna betalas?

Kostnaderna för parter i civilmål, t.ex. utgifter för vittnen och arvoden för sakkunniga, betalas vanligtvis när ett mål avslutats. Dessa kostnader är dock inte fasta utan kan variera beroende på förfarandets art.

Fasta kostnader i konstitutionella förfaranden

Fasta kostnader för parter i konstitutionella förfaranden

De fasta kostnaderna vid konstitutionella förfaranden beror på var förfarandena inleddes och avgörs på basis av de taxor som fastställts av den enskilda domstolen. Information om de gällande domstolskostnaderna kan fås från Northern Ireland Court and Tribunals Service.

Detta innefattar inte kostnaderna för juridiska ombud.

Domstolsavgifter tas även ut för konstitutionella förfaranden som hänskjuts till House of Lords, och den nya UK Supreme Court som kommer att ersätta House of Lords. Arbetet med att fastställa dessa avgifter pågår fortfarande.

Under vilket skede av det konstitutionella förfarandet ska de fasta kostnaderna betalas?

Domstolsavgifterna betalas vanligtvis när ett förfarande inleds, men det kan tillkomma avgifter för biprocesser under ett förfarande, som exempelvis avgifter för ansökningar om interimistiska åtgärder, bedömningsförhandlingar och så vidare.

De rättsliga kostnaderna för en person som inte beviljats rättshjälp ska fastställas gemensamt av den enskilda personen och hans eller hennes juridiska ombud.

Förhandsinformation som ska lämnas av advokater/juridiska ombud

Parternas rättigheter och skyldigheter

Advokater (solicitor) ska informera parterna om de potentiella kostnaderna. Eftersom kostnaderna beror på hur ett förfarande framskrider eller utvecklas kan det dock hända att man inte kan göra en korrekt bedömning i början av ett förfarande.

Bestämmelser om kostnader

Var hittar jag information om bestämmelserna om kostnader i Nordirland?

Information om domstolsavgifterna kan fås från Northern Ireland Court and Tribunals Service.

Webbplatserna för Law Society of Northern Ireland och Northern Ireland Bar Library kan vara användbara för att hitta ett juridiskt ombud, men de innehåller ingen information om kostnaderna för juridiska ombud eftersom dessa beror på förfarandet och på om parterna är berättigade till rättshjälp.

På vilka språk kan jag få information om bestämmelserna om kostnader i Nordirland?

Information på engelska om domstolsavgifterna kan fås från Northern Ireland Court and Tribunals Service. Denna information kan på begäran översättas till ett flertal andra språk.

Var hittar jag information om medling?

Information finns på webbplatsen för Northern Ireland Court and Tribunals Service.

Mer information finns även på webbplatsen för Law Society of Northern Ireland.

Var hittar jag mer information om kostnaderna?

Webbplats med information om kostnader

Northern Ireland Court and Tribunals Service har sammanställt en förteckning över alla domstolsavgifter.

Var hittar jag information om den genomsnittliga tid som olika förfaranden tar i anspråk?

Statistik om domstolarnas verksamhet finns hos Northern Ireland Court and Tribunals Service.

Var hittar jag information om den genomsnittliga sammanlagda kostnaden för ett visst förfarande?

Det finns ingen känd källa för denna information.

Det finns en avgiftstaxa för förfaranden i såväl grevskapsdomstolarna som High Court. Denna avgiftstaxa utgör dock endast en vägledning och ska inte betraktas som exakt, eftersom den inte omfattar alla förfaranden. Dessutom avser taxan endast förfaranden i en specifik domstol.

De gällande taxorna för grevskapsdomstolarna finns på webbplatsen för Office of Public Sector Information.

Avgiftstaxorna för High court är inte tillgängliga via webblänk.

Moms

Var hittar jag information om moms?

Moms enligt den gällande skattesatsen kan vara avdragsgill för kostnader, avgifter och utgifter enligt Value Added Tax Act 1983. Närmare uppgifter om domstolsavgifter kan fås från Northern Ireland Court nd Tribunals Service, där domstolsavgifterna anges exklusive moms.

Rättshjälp

Gällande inkomsttröskel på det civilrättsliga området

Rättshjälp ges vanligen till personer vars disponibla årsinkomst inte överstiger 9 937 brittiska pund, förutom vid personskada, där inkomstgränsen är 10 955 brittiska pund. I ett begränsat antal familjerättsliga mål om vårdnad av barn (som kallas ”Children Order”-mål) ges rättshjälp oberoende av personens inkomst.  Ytterligare upplysningar finns på Northern Ireland Courts and Tribunals Service.

Gällande inkomsttröskel för svarande på det straffrättsliga området

Det finns ingen fast inkomsttröskel för rättshjälp för svarande i Nordirland. Domaren beviljar en svarande rättshjälp om han eller hon har fastställt att svaranden saknar tillräckliga medel för att kunna betala för ett juridiskt ombud.

Gällande inkomsttröskel för brottsoffer på det straffrättsliga området

Rättshjälp kan inte beviljas brottsoffer inom det straffrättsliga systemet.

När brottsoffer söker ersättning tillämpas normalt inte systemet med rättshjälp. Staten har infört ett särskilt lagstadgat system för att ersätta brottsoffer, som i Nordirland kallas Criminal Injury Compensation Scheme. Enligt detta system behöver brottsoffer inte få juridisk rådgivning eller ha något juridiskt ombud för att kunna begära ersättning. Kostnadsfri hjälp med ansökningar kan fås från Victim Support Northern Ireland, som finansieras av staten.

Brottsoffer på det straffrättsliga området kan få annat stöd än rättshjälp: på webbplatsen för Northern Ireland Court and Tribunals Service finns till exempel information till och en ”virtuell vägledning” för brottsoffer och vittnen.

Även Victim Support Northern Ireland, som är en välgörenhetsorganisation, ger personer som utsatts för brott känslomässigt stöd, information och praktisk hjälp.

Övriga villkor för beviljande av rättshjälp till svarande

För att få kostnadsfri rättshjälp för försvar i Nordirland måste svarandena uppfylla två villkor: de ska sakna tillräckliga medel för att kunna betala för sitt försvar, och det måste ligga i rättvisans intresse att de beviljas kostnadsfri rättshjälp.

Kostnadsfria rättegångar

 • Northern Ireland Court and Tribunals Service har en process/policy för efterskänkning av eller befriande från domstolsavgifter. Detta är en inkomstprövad process och sökandena måste fylla i ett särskilt ansökningsformulär.
 • Rättegångar är kostnadsfria för svarande som har beviljats rättshjälp i brottmål.
 • Liksom anges ovan beviljas rättshjälp vanligtvis personer vars disponibla årsinkomst inte överskrider 9 957 brittiska pund.
 • I ett fåtal offentliga familjerättsförfaranden om vårdnad av barn erbjuds rättshjälp utan beaktande av en persons inkomst. Dessa förfaranden kallas särskilda Children Order proceedings.
 • Domstolarna avgör om en person ska betala eller undantas från kostnader.

När betalar den förlorande parten den vinnande partens kostnader?

Det är upp till domstolen att avgöra hur kostnaderna ska fördelas. I reglerna för Northern Ireland Court of Judicature och reglerna för County Court (Nordirland) finns bestämmelser om kostnader, dock inte online.

Arvoden för sakkunniga

Antalet sakkunniga begränsas av rättegångsreglerna – reglerna för Northern Ireland Court of Judicature och reglerna för County Court (Nordirland). Det finns inga fasta kostnader eller taxor för sakkunniga, eftersom deras arvode beror på vilken typ av sakkunnig det handlar om, och vederbörandes roll i målet.

Arvoden för översättare och tolkar

I tvistemål där parterna själva står för kostnaderna måste i allmänhet den part som behöver tolktjänster själv sörja för dessa och stå för kostnaderna.

Northern Ireland Courts and Tribunals Service ordnar dock centralt finansierad tolkning för parter som inte talar engelska i följande typer av ärenden: inledande förhandlingar, familjeärenden som berör barn, eller ärenden om våld i hemmet (inklusive tvångsäktenskap).

Även om målet inte uppfyller något av dessa kriterier kan en tolk finansieras om domaren avgör att det är enda möjligheten för en part att förstå förhandlingarna och om han eller hon inte kan få offentligt stöd, inte har råd att betala en tolk privat, eller om domaren uttryckligen beslutar att en tolk ska utses.

Om Northern Ireland Courts and Tribunals service ordnar en tolk och betalar tolkens arvode, fastställs detta arvode i villkoren och bestämmelserna för bokning av tolken. Arvodet kan variera från fall till fall, beroende på förhandlingens längd, avstånd och restid till och från domstolen och tolkens färdsätt. Villkoren tillämpas strikt på samtliga arvodesutbetalningar för att garantera att betalningarna inte blir alltför stora.

Länkar

Law Society of Northern Ireland

Northern Ireland Bar Library

UK Office of Public Sector Information

Information om domstolsavgifter från Northern Ireland Court Service

Northern Ireland Court and Tribunals Service

Information om förteckningen över handelsrättsliga förfaranden från Northern Ireland Court Service

Victim Support Northern Ireland

Information om stöd till brottsoffer och vittnen från Northern Ireland Court Service

Bakgrundsmaterial

Storbritanniens rapport om studien av insynen i kostnader (Study on Transparency of costs) PDF (448 Kb) en

Senaste uppdatering: 26/06/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats