Vad kostar det?

I denna fallstudie rörande handelsrätt (avtalsförhållanden) ombads medlemsstaterna att upplysa säljaren om rättegångskostnaderna i följande situationer: Exempel A – Fall utan utlandsanknytning: Ett företag levererar varor till ett värde av 20 000 euro. Säljaren har inte fått betalt eftersom köparen anser att varorna inte uppfyller avtalskriterierna. Säljaren beslutar sig för att väcka talan för att få full betalning för sin leverans. Exempel B – Fall med utlandsanknytning: Ett företag med huvudkontor i medlemsstat  B levererar varor för 20 000 euro till en köpare i medlemsstat A. Avtalet omfattas av lagen i medlemsstat B och är utformat  på det landets språk. Säljaren har inte fått betalt eftersom köparen i medlemsstat  A anser att varorna inte uppfyller avtalskriterierna. Säljaren beslutar sig för att väcka talan i medlemsstat A för att få full betalning för sin leverans i enlighet med avtalet med köparen.

Kostnader i Litauen

Kostnader för domstolsprövning i första instans, överklaganden och alternativ tvistlösning


Fall- studie

Domstol

Överklaganden

Alternativ tvistlösning

Ansöknings-avgift

Avgifter för avskrifter, kopior och utskrifter

Övriga avgifter

Ansöknings-avgift

Avgifter för avskrifter, kopior och utskrifter

Övriga avgifter

Kan detta alternativ användas i denna typ av mål?

Fall A

Stämpelavgift på 3 procent, men inte mindre än 50 litas (i en faktisk talan där det yrkade beloppet inte överstiger 100 000 litas eller 29 000 euro)

Rättegångs-parterna betalar 10 litas för en kopia av en domstols-handling och 1 litas för varje sida.

Utgifter i samband med domstols-prövningen av målet: 1) undersökning på plats, 2) sökningar efter svaranden, 3) delgivning av domstols-handlingar, 4) verkställande av domstolens dom, 5) ersättning för förmyndares arbete, 6) andra nödvändiga och skäliga utgifter.

Stämpelavgift på 3 procent, men inte mindre än 50 litas (i en faktisk talan där det yrkade beloppet inte överstiger 100 000 litas eller 29 000 euro)

Rättegångs-parterna betalar 10 litas för en kopia av en domstols-handling och 1 litas för varje sida.

Utgifter i samband med domstols-prövningen av målet: 1) undersökning på plats, 2) sökningar efter svaranden, 3) delgivning av domstols-handlingar, 4) verkställande av domstolens dom, 5) ersättning för förmyndares arbete, 6) andra nödvändiga och skäliga utgifter.

JaKostnader för advokat, delgivningsman/exekutionstjänsteman och sakkunnig


Fallstudie

Advokat

Måste man ha ett juridiskt ombud?

Genomsnittliga kostnader

Fall A

Juridiskt ombud är inte obligatoriskt.

Se avsnittet om regler för advokatarvoden och liknande ovan

Fall BFall-studie

Delgivningsman/exekutionstjänsteman

Sakkunnig

Är detta obligatoriskt?

Kostnader före dom

Kostnader efter dom

Är detta obligatoriskt?

Kostnad

Fall A

Nej

Nej

Nej. Exekutionstjänstemän utför sitt arbete först efter det att en exekutionstitel har utfärdats.

Verkställighetskostnader: 1) 600 litas om skulden är mellan 50 000 Lt (~15 000 euro) och 100 000 Lt (~ 29 000 euro), samt 6 procent av det indrivna skuldbeloppet (dock minst 4 000 Lt) som exekutionstjänstemannens lön och andra verkställighetskostnader, beroende på verkställighetstyp och hur många verkställighetsåtgärder det rör sig om.

2) En exekutionstjänstemans lön beror på hur stor skulden är.

Domstolen kan utse en sakkunnig i frågor som kräver fackkunskaper inom vetenskap, medicin, konst, teknik eller hantverk, med förbehåll för rättegångsparternas synpunkter.

Den part som begär att en sakkunnig ska anlitas ska betala en säkerhet i form av ett förskottsbelopp som fastställs av domstolen. Regeringen eller en bemyndigad institution fastställer ett utgiftstak. Domstolen förpliktar den förlorande parten att betala den vinnande partens rättegångskostnader, även om den förlorande parten är befriad från att betala rättegångskostnader till staten.

Fall B

Nej

Nej

Samma som i fall AKostnader för ersättning till vittnen, ställande av säkerhet samt övriga relevanta avgifter


Fall-

studie

Ersättning till vittnen

Ställande av säkerhet

Får vittnen ersättning?

Kostnader

Finns detta, och när och hur används det i så fall?

Kostnader

Fall A

Ja, de belopp som betalas ut till vittnen påförs rättegångskostnaderna.

Se avsnittet om avgifter för sakkunniga ovan.

Se avsnittet om avgifter för sakkunniga ovan.

Domstolen måste ta hänsyn till den betalande partens materiella situation. Beloppet beror på vilken typ av talan det rör sig om och får inte överstiga 100 000 litas.

Fall B

Samma som i det nationella fallet

Samma som i det nationella fallet

Samma som i det nationella fallet

Samma som i det nationella fallet


Kostnader för översättning och tolkning


Fall-

studie

Övriga avgifter

Beskrivning

Kostnader

Fall A

Övriga utgifter inkluderar 1) undersökning på plats, 2) sökningar efter svaranden, 3) delgivning av domstolshandlingar, 4) verkställande av domstolens dom, 5) ersättning för förmyndares arbete, 6) andra nödvändiga och skäliga utgifter.

Se avsnittet om avgifter för sakkunniga ovan. Utgifter för en sökning av svaranden ska betalas av den part som begärde sökningen eller av domstolen.

Se avsnittet om delgivningsmän/exekutionstjänstemän.

En förmyndare har rätt till ersättning i enlighet med de taxor och förfaranden som fastställs av regeringen eller dess bemyndigade institutioner. Kostnaderna bärs av den part på vars initiativ en förmyndare utsågs och ska betalas i förskott.

Fall B

Samma som i det nationella fallet

Samma som i det nationella falletKostnader för rättshjälp och övriga ersättningarFall-

studie

Rättshjälp

Ersättningar

När och under vilka omständigheter ges rättshjälp?

Kan den vinnande parten få ersättning för sina rättegångskostnader?

Fall A

Rättshjälp ges inte.

Den vinnande parten kan få ersättning för sina rättegångskostnader från den förlorande parten.

Fall B


Kostnader för översättning och tolkning


Fall-

studie

Översättning

Tolkning

När och under vilka omständigheter krävs översättning?

När och under vilka omständigheter krävs tolkning?

Ungefärlig kostnad?

Fall A

Alla domstolshandlingar inklusive bilagor måste läggas fram för domstolen på landets officiella språk.

Personer som inte talar det officiella språket garanteras rätt till tolkning/översättning under förhandlingarna.

Domstolen ska betala tolkars/översättares arvoden med medel ur statsbudgeten.

Fall B

Samma som i det nationella fallet

Samma som i det nationella fallet

Senaste uppdatering: 05/11/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats