Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på tyska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Vad kostar det?

I denna fallstudie rörande handelsrätt (avtalsförhållanden) ombads medlemsstaterna att upplysa säljaren om rättegångskostnaderna i följande situationer: Exempel A – Fall utan utlandsanknytning: Ett företag levererar varor till ett värde av 20 000 euro. Säljaren har inte fått betalt eftersom köparen anser att varorna inte uppfyller avtalskriterierna. Säljaren beslutar sig för att väcka talan för att få full betalning för sin leverans. Exempel B – Fall med utlandsanknytning: Ett företag med huvudkontor i medlemsstat  B levererar varor för 20 000 euro till en köpare i medlemsstat A. Avtalet omfattas av lagen i medlemsstat B och är utformat  på det landets språk. Säljaren har inte fått betalt eftersom köparen i medlemsstat  A anser att varorna inte uppfyller avtalskriterierna. Säljaren beslutar sig för att väcka talan i medlemsstat A för att få full betalning för sin leverans i enlighet med avtalet med köparen.


Kostnader i Tyskland

Kostnader för domstolsprövning i första instans och överklagande


Fall- studie

Domstol

Överklaganden

Ansökningsavgifter

Ansökningsavgifter

Fall A

864,00 euro

Överklaganden i sakfrågor och rättsfrågor:
1 152,00 euro
Överklaganden i rättsfrågor: 1 440,00 euro

Fall B

864,00 euro

Överklaganden i sakfrågor och rättsfrågor:
1 152,00 euro
Överklaganden i rättsfrågor: 1 440,00 euroKostnader för advokat, delgivningsman/exekutionstjänsteman och sakkunnig


Fall- studie

Advokat

Delgivningsman/

exekutionstjänsteman

Sakkunnig

Måste man ha ett juridiskt ombud?

Genomsnittliga kostnader

Är detta obligatoriskt?

Kostnader efter dom

Är detta obligatoriskt?

Kostnad

Fall A

Ja

I första instans:
1 950 euro

Nej

Beror på typ av verkställighets-åtgärd.

Nej

Kostnaden tas ut per timme och varierar beroende på ämnes-område, men får vara högst 100 euro plus utgifter och moms.

Fall B

Ja

I första instans:
1 950 euro

Nej

Nej

Kostnaden tas ut per timme och varierar beroende på ämnes-område, men får vara högst 100 euro plus utgifter och moms.Kostnader för ersättning till vittnen


Fall-

studie

Ersättning till vittnen

Får vittnen ersättning?

Kostnad

Fall A

Ja

Förlorad inkomst, högst 17 euro per timme, resekostnader och övriga utgifter.

Fall B

Ja

Förlorad inkomst, högst 17 euro per timme, resekostnader och övriga utgifter.Kostnader för rättshjälp och övriga ersättningarFall-

studie

Rättshjälp

Ersättning

Villkor?

När ersätts hela beloppet?

Villkor?

Kan den vinnande parten få ersättning för sina rättegångs-kostnader?

Vilka kostnader ersätts aldrig?

Förekommer det att rättshjälpen ska återbetalas till rättshjälps-organet?

Fall A

I princip ges inte rättshjälp till juridiska personer utanför EU.

Allmänna villkor:

Om parten inte har en god ekonomisk ställning (dvs. är behövande), har utsikter att vinna målet och det inte rör sig om en process utan skälig anledning.

Om högst 15 euro kvarstår efter avdrag för traktamenten för den behövande parten och hans/hennes familje-medlemmar och efter avdrag för ytterligare utgifter för logi osv.

När så inte är fallet ersätts hela beloppet, men beloppet måste betalas tillbaka genom avbetalningar. Avbetalnings-beloppen avgörs av resterande inkomst.

1. Ansökan (juridiskt ombud krävs inte för ansökan).

2. Vid icke avslutade mål.

3. Se även kolumn 1.

Ja, om han/hon har vunnit målet.

Kostnader som inte var nödvändiga för att försvaret skulle kunna föra partens talan på lämpligt sätt.

Se kolumn 2

Fall B

Se fall A ovan.

Se fall A ovan.

Se fall A ovan.

Se fall A ovan.

Se fall A ovan.

Se fall A ovan.Kostnader för översättning och tolkning


Fall-

studie

Översättning

Tolkning

Övriga kostnader som är utmärkande för gräns-överskridande tvister?

När och under vilka förhållanden krävs översättning?

Ungefärlig kostnad?

När och under vilka förhållanden krävs tolkning?

Ungefärlig kostnad?

Beskrivning

Fall A

Fall B

Översättning krävs i princip för alla skriftliga yrkanden till domstolen och alla skriftliga dokument som läggs fram som bevis. Domstolen kan avstå från att begära att dokument ska översättas om alla domare i målet förstår språket i fråga.

Vanligen 1,85 euro per 55 tangentslag plus utgifter och moms.

Domstolsspråket är tyska. Om alla berörda parter behärskar det utländska språket väl krävs ingen tolkning.

55 euro per timme plus utgifter och moms.

Kostnader för delgivning av handlingar utomlands.


Senaste uppdatering: 04/11/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats