Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på franska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Vad kostar det?

I denna fallstudie rörande familjerätt (underhållsskyldighet) ombads medlemsstaterna att upplysa käranden om rättegångskostnaderna i följande situationer: Exempel A – Fall utan utlandsanknytning: Två personer har levt tillsammans utan att vara gifta under ett antal år. De har ett barn på tre år när de separerar. En domstol tilldömer mamman vårdnaden. Den enda återstående tvistefrågan rör storleken på det underhållsbidrag som pappan ska betala till mamman för barnets underhåll och skolgång. Mamman väcker talan för att få saken prövad. Exempel B – Fall med utlandsanknytning – du arbetar som advokat i medlemsstat A: Två personer har levt tillsammans i en medlemsstat (medlemsstat B) utan att vara gifta. De har ett barn på tre år. De separerar. En domstol i medlemsstat B tilldömer mamman vårdnaden om barnet . Med faderns godkännande flyttar barnet och mamman till en annan medlemsstat (medlemsstat A) och bosätter sig där. Ett problem kvarstår dock. Det gäller storleken på det underhållsbidrag som pappan ska betala till mamman för barnets underhåll och skolgång. Mamman väcker talan i medlemsstat A för att få saken prövad.


Kostnader i Frankrike

Kostnader för domstolsprövning i första instans, överklagande och alternativ tvistlösning


Fallstudie

Domstol

Överklagande

Alternativ tvistlösning

Ansökningsavgifter

Avgifter för avskrifter, kopior och utskrifter

Övriga avgifter

Ansökningsavgifter

Avgifter för avskrifter, kopior och utskrifter

Övriga avgifter

Finns detta alternativ i denna typ av fall?

Kostnad

Fall A

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Medling genom domstolens försorg kan ske.

Även medling utanför domstolen är möjlig.

Medling bekostas av parterna. Arvodena bestäms av domstolen. Kostnaden för medling kan dock täckas av rättshjälp.

Det är lämpligt att upprätta ett avtal om arvoden mellan medlaren och parterna.

Fall B

Dito

Dito

Dito

Dito

Dito

Dito

Dito        

DitoKostnader för advokat, delgivningsman/exekutionstjänsteman och sakkunnig


Fallstudie

Advokat

Delgivningsman/exekutionstjänsteman

Sakkunnig

Måste man ha ett juridiskt ombud?

Genomsnittliga kostnader

Måste man ha ett juridiskt ombud?

Kostnader före dom

Kostnader efter dom

Är detta obligatoriskt?

Kostnad

Fall A

Nej

Nej         

Nej

Nej

Nej

Nej

Fastställs av domstolen

Fall B

Dito

Dito

Dito

Dito

Dito

Dito

Dito


Kostnader för ersättning till vittnen, ställande av säkerhet samt övriga relevanta avgifter


Fallstudie

Ersättning till vittnen

Säkerhet

Övriga avgifter

Får vittnen ersättning?

Kostnad

Finns detta och när och hur används det i så fall?

Kostnad

Beskrivning

Kostnad

Fall A

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Fall B

Dito

Dito

Dito

Dito

Dito

DitoKostnader för rättshjälp och övriga ersättningarFallstudie

Rättshjälp

När och på vilka villkor kan rättshjälp ges?

När ges fullständig rättshjälp?

Villkor?

Fall A

Modern kan ansöka om rättshjälp före eller under domstolsbehandlingen. Rättshjälp beviljas om den uppgivna inkomsten inte överstiger den lagstadgade gränsen.

Om modern beviljas fullständig rättshjälp, står staten för alla rättegångskostnaderna.

Fullständig rättshjälp beviljas om moderns uppgivna månadsinkomst inte överstiger 911 euro.

Från detta belopp till 1367 euro beviljas partiell rättshjälp.

Den övre gränsen för inkomsten höjs med 164 euro för de två första personerna som modern har försörjningsansvar för och med 104 euro för den tredje och därpå följande personer.

Fall B

Dito

Dito

Dito
Fallstudie

Ersättning

Kan den vinnande parten få ersättning för sina rättegångskostnader?

Förekommer det att rättshjälpen ska återbetalas till rättshjälpsorganet?

Fall A

Ja, om domstolen beslutar att så ska ske.

Om domstolen beslutar att fadern – som inte fått rättshjälp – ska betala kostnaderna, är denne skyldig att ersätta statskassan för vad staten har betalat ut till försvaret av modern, som fått rättshjälp.

Fall B

Dito

DitoKostnader för översättning och tolkning


Fallstudie

Översättning

Tolkning

När och under vilka omständigheter krävs översättning?

Ungefärlig kostnad?

När och under vilka omständigheter krävs tolkning?

Ungefärlig kostnad?

Fall A

Det finns behov av att förse domstolen med översatta handlingar.

Statistik saknas.

När domaren inte kan det språk som parterna uttrycker sig på.

Ersättningen fastställs av domstolen.

Fall B

Dito

Dito

Dito

Dito


Senaste uppdatering: 08/11/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats