Izvirna jezikovna različica te strani španščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice.
Swipe to change

Stroški

V tej študiji primera gospodarskega prava s področja odgovornosti so bile države članice pozvane, naj stranki svetujejo glede stroškov postopka v naslednjih dveh situacijah: Primer A – nacionalna situacija: proizvajalec grelnih naprav dobavi grelec monterju. Monter grelec proda in ga montira v hiši kupca, ki opremlja svojo hišo. Hiša kmalu potem zgori. Vsi sodelujoči (proizvajalec grelnih naprav, monter in končni kupec) so zavarovani. Izvor požara je sporen. Nihče ne želi kupcu plačati odškodnine. Kupec se odloči, da bo tožil proizvajalca grelnih naprav, monterja grelnih naprav in zavarovalnice na plačilo popolne odškodnine. Primer B – večnacionalna situacija: proizvajalec grelnih naprav iz države članice B dobavi grelec monterju v državi članici C. Monter grelec proda in ga montira v hiši kupca v državi članici A, ki opremlja svojo hišo. Hiša kmalu potem zgori. Vsi sodelujoči (proizvajalec grelnih naprav, monter in končni kupec) so zavarovani pri zavarovalnicah v svojih državah. Izvor požara je sporen. Nihče ne želi kupcu plačati odškodnine. Kupec se odloči, da bo v državi članici A tožil proizvajalca grelnih naprav, monterja grelnih naprav in zavarovalnico v državi članici A na plačilo popolne odškodnine.

Stroški v Španiji

Stroški sodnega postopka na prvi stopnji, postopka s pravnimi sredstvi in alternativnega reševanja sporov

Študija primera

Sodišče

Pravna sredstva

Alternativno reševanje sporov

Začetni stroški

Splošni stroški

Drugi stroški

Začetni stroški

Splošni stroški

Drugi stroški

Ali je ta možnost na voljo za tovrstni primer?

Primer A

Začetni stroški – varščina, plačana odvetniku (abogado) ali zagovorniku (procurador), in na splošno plačilo taks, ki so odvisne od vrste postopka in zneska zahtevka, če zahtevek presega 2 000 EUR, razen če je stranka upravičena do brezplačne pravne pomoči v skladu z zakonom št. 1/1996 o brezplačni pravni pomoči.

To so splošni stroški postopka, katerih plačilo se naloži stranki, ki se ji zavrnejo vsi zahtevki (člen 394(1) zakona o civilnem postopku).

Predlogi dokazil.

– povrnitev stroškov pričam

– izvedenska mnenja

Stranka, ki vloži pravno sredstvo, mora položiti predhodno varščino, razen če je upravičena do pravne pomoči.

Uporablja se isto merilo kot na prvi stopnji.

Uporablja se isto merilo kot na prvi stopnji.

Stranki se lahko dogovorita o dolgovanem znesku brez posredovanja tretje osebe; v tem primeru mora dogovor potrditi sodišče. Prav tako se lahko dogovorita za poravnavo prek službe za mediacijo, tudi če se je postopek že začel.

Primer B

Isto kot v prejšnjem primeru.

Isto.

Isto.

Isto.

Isto.

Isto.

Isto.

Stroški odvetnika, sodnega izvršitelja in izvedenca

Študija primera

Odvetniki

Sodni izvršitelji

Izvedenci

Ali je zastopanje obvezno?

Stroški

Ali je zastopanje obvezno?

Ali je uporaba izvedencev obvezna?

Primer A

Če znesek zahtevka presega 2 000 EUR, mora strankama pomagati odvetnik in zastopati ju mora zagovornik (člen 31 zakona o civilnem postopku).

Odvisni so od zneska zahtevka in vrste postopka.

Zastopanje strank ni potrebno.

Uporaba izvedenca je priporočljiva (vrednotenje izgub); stroške izvedenskega mnenja plača stranka, ki ga zahteva.

Primer B

Isto kot v prejšnjem primeru.

Isto.

Isto.

Isto.

Stroški prič, varščina ali jamstvo in drugi relevantni stroški

Študija primera

Povrnitev stroškov pričam

Varščina ali jamstvo

Ali se pričam povrnejo stroški?

Stroški

Ali obstaja ter kdaj in kako se uporablja?

Primer A

Priče so upravičene, da jim stranka, ki jih povabi za pričo, povrne stroške za škodo, ki jim nastane zaradi njihove navzočnosti na sodišču (člen 375(1) zakona o civilnem postopku).

Vnaprejšnje varščine ni treba položiti.

Primer B

Isto kot v prejšnjem primeru.

Isto.

Stroški pravne pomoči in druga povračila

Študija primera

Brezplačna pravna pomoč

Povrnitev stroškov

Kdaj in pod katerimi pogoji se uporablja?

Kdaj se zagotovi popolna pravna pomoč?

Pogoji?

Ali se stranki, ki v postopku uspe, lahko povrnejo stroški postopka?

Primer A

Uporablja se za osebe, ki lahko dokažejo, da nimajo dovolj finančnih sredstev za začetek sodnega postopka (med drugim za odvetnika in zagovornika).

Šteje se, da posameznik nima dovolj finančnih sredstev, če lahko dokaže, da njegova sredstva in dohodek, izračunani letno na podlagi vseh parametrov in na gospodinjstvo, ne presegajo dvakratne vrednosti večnamenskega javnega kazalnika prihodkov (IPREM), ki velja v času vložitve vloge.

Upošteva se dogovor z odvetnikom, če je bil sklenjen. Na splošno se povrne precejšen del ali celo celoten honorar odvetnika, če ta ne presega tretjine vrednosti zahtevka. Po oceni stroškov se lahko povrnejo takse in predujmi zagovorniku stranke ter honorarji izvedencev (če je ustrezno).

Primer B

Isto kot v prejšnjem primeru.

Isto.

Isto.

Stroški prevajanja in tolmačenja

Študija primera

Prevajanje

Tolmačenje

Kdaj in pod katerimi pogoji je potrebno?

Približni stroški

Kdaj in pod katerimi pogoji je potrebno?

Približni stroški

Primer A

Dokumentom, predloženim v jeziku, ki ni španščina (ali, če je ustrezno, v jeziku, ki ni jezik avtonomne skupnosti, v kateri teče postopek v zadevi), je treba priložiti prevod. Dokumente je mogoče prevesti zasebno. Če ena od strank izpodbija prevod zaradi njegove netočnosti in pri tem utemelji svojo trditev, sodni uradnik odredi uradni prevod spornega dela dokumenta na stroške stranke, ki je prevod predložila. Če je uradni prevod vsebinsko enak zasebnemu prevodu, mora stroške prevoda plačati stranka, ki je prevod izpodbijala.

Različni

Ko je treba osebo, ki ne govori španščine (oziroma drugega uradnega jezika avtonomne skupnosti, v kateri teče postopek v zadevi), zaslišati, ko mora ta oseba podati izjavo ali jo je treba obvestiti o sodni odločbi, se lahko za tolmača imenuje vsaka oseba, ki govori zadevni jezik in ki je zaprisegla ali obljubila, da bo verodostojno tolmačila.

Primer B

Isto.

Isto.

Težko je vnaprej določiti.

Zadnja posodobitev: 08/11/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Povratne informacije

S spodnjim obrazcem sporočite svoje pripombe in povratne informacije o našem novem spletišču