Stroški

V tej študiji primera družinskega prava s področja varstva in vzgoje otrok so bile države članice pozvane, naj stranki, ki je vložila zahtevo za varstvo in vzgojo otrok, svetujejo glede stroškov postopka v naslednjih dveh situacijah: Primer A – nacionalna situacija: osebi več let živita skupaj, ne da bi sklenili zakonsko zvezo. V trenutku ločitve imata tri leta starega otroka. Sodišče odloči, da je otrok v varstvu in vzgoji pri materi, očetu pa prizna pravico do stikov z otrokom. Mati vloži tožbo za omejitev očetovih stikov z otrokom. Primer B – večnacionalna situacija, v kateri ste odvetnik v državi članici A: osebi več let živita skupaj v državi članici (država članica B), ne da bi sklenili zakonsko zvezo. V zvezi se jima rodi otrok, vendar se takoj po njegovem rojstvu ločita. Sodišče v državi članici B odloči, da je otrok v varstvu in vzgoji pri materi, očetu pa prizna pravico do stikov z otrokom. Mati se z otrokom preseli v drugo državo članico (država članica A), kar ji dovoljuje sodna odločba, oče pa ostane v državi članici B. Nekaj let kasneje mati v državi članici A vloži tožbo za spremembo očetovih stikov z otrokom.


Stroški v Litvi

Stroški sodnega postopka, postopka s pravnimi sredstvi in alternativnega reševanja sporov


Študija primera

Sodišče

Pravna sredstva

Začetne sodne takse

Začetne sodne takse

Drug stroški

Začetne sodne takse

Začetne sodne takse

Drugi stroški

Primer A

Sodna taksa za spor razvezanih staršev glede stikov z otroki je 100 LTL. Sodišča lahko ta znesek prilagodijo tri-mesečnemu indeksu cen življenjskih potrebščin.

Udeleženci postopka plačajo 10 LTL za kopijo sodnih dokumentov, in 1 LTL za vsako stran.

Sodišče naloži plačilo stroškov postopka stranke, ki je v postopku uspela, nasprotni stranki, čeprav je ta oproščena plačila stroškov postopka v državni proračun.

Sodna taksa za spor razvezanih staršev glede stikov z otroki je 100 LTL. Sodišča lahko ta znesek prilagodijo tri-mesečnemu indeksu cen življenjskih potrebščin

Udeleženci postopka plačajo 10 LTL za kopijo sodnih dokumentov, in 1 LTL za vsako stran.

Sodišče naloži plačilo stroškov postopka stranke, ki je v postopku uspela, nasprotni stranki, čeprav je ta oproščena plačila stroškov postopka v državni proračun.

Primer B

Enako kot v nacionalni situaciji.

Enako kot v nacionalni situaciji.

Enako kot v nacionalni situaciji.

Enako kot v nacionalni situaciji.

Enako kot v nacionalni situaciji.

Enako kot v nacionalni situaciji.Študija primera

Alternativno reševanje sporov (ADR)

Ali ta možnost obstaja za to vrsto primera?

Stroški

Primer A

Da, po določitvi bistva spora na predhodni obravnavi sodišče obema strankama ponudi možnost, da skleneta poravnavo in tako sporazumno rešita zadevo.

Brezplačno.

Primer B

Enako kot v nacionalni situaciji.

Enako kot v nacionalni situaciji. A.Stroški odvetnika, sodnega izvršitelja in izvedenca


Študija primera

Odvetnik

Izvršitelj

Ali je zastopanje obvezno?

Povprečni stroški

Ali je uporaba obvezna?

Stroški pred izdajo sodne odločbe

Stroški po izdaji sodne odločbe

Primer A

Zastopanje po odvetniku ni obvezno.

Glej stran o predpisih, ki urejajo plačila za storitve zaposlenih v pravniških poklicih.

Ne

Ne

Ne. Sodni izvršitelji opravijo izvršbo šele na podlagi sklepa o izvršbi.

Stroški izvršbe: 60 LTL na izvršbo, 200 LTL za plačilo izvršitelja in drugih stroškov izvršbe, odvisno od vrste in obsega izvršbe.

Primer B

Enako kot v nacionalni situaciji.

Enako kot v nacionalni situaciji.

Enako kot v nacionalni situaciji.

Enako kot v nacionalni situaciji.

Enako kot v nacionalni situaciji.Študija primera

Izvedenec

Ali je uporaba obvezna?

Stroški

Primer A

Sodišče lahko na podlagi mnenja strank v postopku postavi izvedenca ali naroči izvedensko mnenje v zadevah, ki zahtevajo specifično znanje na področju znanosti, medicine, umetnosti ali obrti.

Stroške izvedenca v višini, ki jo določi sodišče, založi stranka, ki za izvedenca zaprosi. Vlada ali pristojni organ določi najvišji znesek. Sodišče naloži plačilo stroškov postopka stranke, ki je v postopku uspela, nasprotni stranki, čeprav je ta oproščena plačila stroškov postopka v državni proračun.

Primer B

Enako kot v nacionalni situaciji.

Enako kot v nacionalni situaciji.Stroški plačil prič, jamstvo ali varščina in drugi stroški


Študija

Primera

Povrnitev stroškov pričam

Jamstvo ali varščina

Drugi stroški

Ali se pričam povrnejo stroški?

Stroški

Ali obstaja ter kdaj in kako se uporablja?

Stroški

Opis

Stroški

Primer A

Da, stroški prič se dodajo stroškom, povezanim z obravnavo zadeve.

Glej del Stroški izvedenca.

Glej del Stroški izvedenca.

Sodišče mora upoštevati premoženjsko stanje dolžnika. Višina stroškov je odvisna od narave postopka in ne sme presegati 100 000 LTL.

Drugi stroški vključujejo:

1) ogled kraja,

2) iskanje toženca,

3) vročitev sodnih dokumentov,

4) izvršbo sodbe,

5) plačilo skrbniku,

6) druge potrebne in razumne stroške

Glej del Stroški izvedenca.

Stroške za iskanje toženca plača stranka, ki je od sodišča tako iskanje zahtevala.

Glej del Stroški sodnega izvršitelja.

Skrbnik ima pravico do povrnitve stroškov za zastopanje v skladu s tarifo in postopki, ki jih določi vlada ali pristojni organ. Stroške zastopanja nosi in založi stranka, na zahtevo katere je skrbnik imenovan.

Primer B

Enako kot v nacionalni situaciji.

Enako kot v nacionalni situaciji.

Enako kot v nacionalni situaciji.

Enako kot v nacionalni situaciji.

Enako kot v nacionalni situaciji.

Enako kot v nacionalni situaciji.Stroški pravne pomoči in druga povračilaŠtudija

Primera

Pravna pomoč

Kdaj in pod katerimi pogoji se uporablja?

Kdaj se pomoč zagotovi v celoti?

Pogoji?

Primer A

Primarna pravna pomoč je na voljo pod pogoji, opisanimi v delu o pravni pomoči.

Sekundarna pravna pomoč je na voljo pod pogoji opisanimi v delu o pravni pomoči.

Država zagotovi 100 % stroškov za primarno pravno pomoč.

Pri stroških sekundarne pravne pomoči se upoštevata premoženje in dohodek posameznika (glej del o pravni pomoči).

Posamezniki, ki želijo prejeti primarno pravno pomoč, vložijo vlogo pri izvršilnem organu občine, na območju katere imajo prijavljeno prebivališče.

Posamezniki, ki želijo prejeti sekundarno pravno pomoč, vlogi priložijo dokazila, ki utemeljujejo njihovo upravičenost do sekundarne pravne pomoči.

Primer B

Enako kot v nacionalni situaciji.

Enako kot v nacionalni situaciji.

Enako kot v nacionalni situaciji.
Študija

Primera

Povrnitev stroškov

Ali se stranki, ki v postopku uspe, lahko povrnejo stroški postopka?

Kateri stroški se nikoli ne povrnejo?

Ali obstajajo primeri, ko je treba stroške pravne pomoči povrniti organizaciji, ki nudi pravno pomoč?

Primer A

Stranki, ki v postopku uspe, lahko povrne stroške postopka nasprotna stranka.

Stroški državne pravne pomoči in stroški, ki jih povzroči dolžnik v postopku izvršbe.

Kadar se pravica do sekundarne pravne pomoči odvzame na podlagi pogojev iz pododstavkov 1, 2 in 6 člena 23(1) zakona. Stroški se lahko izterjajo od osebe, ki je dobila pravno pomoč, v skladu s predpisanim postopkom.

Po izplačilu prejemkov iz zavarovanja je potrebno znesek sekundarne pravne pomoči vrniti v državni proračun v roku enega meseca od izplačila prejemka iz zavarovanja v skladu s postopki ministrstva za pravosodje. Če posameznik ne povrne teh stroškov, se jih od njega izterja v skladu s predpisanimi postopki.

Če so se po prejemu sekundarne pravne pomoči (pododstavek 6 člena 12 zakona) spremenile okoliščine posameznika (pododstavek 1 člena 11(2)), mora tak posameznik povrniti znesek sekundarne pravne pomoči v državni proračun v časovnem obdobju, ki ga določi služba. Če tega ne stori, se stroški od njega izterjajo v skladu s predpisanim postopkom.

Če država plača 50 % stroškov sekundarne pravne pomoči in vlagatelj ne plača svojega deleža 50 % stroškov civilnega ali upravnega postopka v določenem roku, se postopek lahko prekine, ne da bi sodišče o zadevi odločilo, vlagatelj pa mora povrniti stroške prejete sekundarne pravne pomoči v roku, ki ga določi služba. Državo zastopa služba za pravno pomoč.Stroški prevajanja in tolmačenja


Študija

Primera

Prevajanje

Tolmačenje

Kdaj in pod katerimi pogoji je potrebno?

Približni stroški?

Kdaj in pod katerimi pogoji je potrebno?

Približni stroški?

Primer A

Vsi sodni dokumenti in njihove priloge morajo biti pri sodišču vloženi v uradnem jeziku.

Stranka, katere dokumenti morajo biti prevedeni v tuj jezik, mora založiti stroške postopka, ki jih določi sodišče. Če to velja za obe stranki, obe založita stroške postopka v enakih deležih.

Posamezniki, ki ne govorijo uradnega jezika, imajo zagotovljeno pravico do storitev tolmačenja/prevajana med postopkom.

Sodišče nagrade tolmačem/prevajalcem plača iz državnega proračuna.

Primer B

Enako kot v nacionalni situaciji.

Enako kot v nacionalni situaciji.

Enako kot v nacionalni situaciji.

Enako kot v nacionalni situaciji.


Zadnja posodobitev: 05/11/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Povratne informacije

S spodnjim obrazcem sporočite svoje pripombe in povratne informacije o našem novem spletišču