Stroški

V tej študiji primera družinskega prava s področja razveze zakonske zveze so bile države članice pozvane, naj stranki, ki je vložila tožbo za razvezo zakonske zveze, svetujejo glede stroškov postopka v naslednjih dveh situacijah: Primer A – nacionalna situacija: par sklene zakonsko zvezo. Pozneje se par loči in sporazume o razvezi zakonske zveze. Primer B – večnacionalna situacija: državljana iste države članice (država članica A) skleneta zakonsko zvezo v državi članici A. Po obredu sklenitve zakonske zveze se par preseli z namenom živeti in delati v drugi državi članici (država članica B), kjer si uredi prebivališče. Kmalu po tem se par loči, žena se vrne v državo članico A, mož pa ostane v državi članici B. Par se sporazume o razvezi zakonske zveze. Žena takoj po vrnitvi v državo članico A pri sodišču države članice B vloži tožbo za razvezo zakonske zveze.

Stroški v Litvi

Stroški sodnega postopka, postopka s pravnimi sredstvi in alternativnega reševanja sporov


Študija primera

Sodišče

Začetne sodne takse

Takse za sodne prepise

Drugi stroški

Primer A

Zakonci, ki vložijo predlog za sporazumno razvezo zakonske zveze, so oproščeni sodnih taks v zadevah, ki jih obravnava sodišče.

Udeleženci postopka plačajo 10 LTL za kopijo sodnih dokumentov in 1 LTL za vsako stran.

Sodišče naloži plačilo stroškov postopka stranke, ki je v postopku uspela, nasprotni stranki, čeprav je ta oproščena plačila stroškov postopka v državni proračun.

Primer B

Za tuje fizične ali pravne osebe veljajo enaki pogoji oprostitve, znižanja, odloga in časa plačevanja kot za državljane Litve.

Enako kot v nacionalni situaciji.

Enako kot v nacionalni situaciji.Študija primera

Pravna sredstva

Začetne sodne takse

Takse za sodne prepise

Drugi stroški

Primer A

Zakonci, ki vložijo predlog za sporazumno razvezo zakonske zveze, so oproščeni sodnih taks v zadevah, ki jih obravnava sodišče.

Udeleženci postopka plačajo 10 LTL za kopijo sodnih dokumentov, in 1 LTL za vsako stran.

Sodišče naloži plačilo stroškov postopka stranke, ki je v postopku uspela, nasprotni stranki, čeprav je ta oproščena plačila stroškov postopka v državni proračun.

Primer B

Enako kot v nacionalni situaciji.

Enako kot v nacionalni situaciji.

Enako kot v nacionalni situaciji.Študija primera

Alternativno reševanje sporov (ADR)

Ali ta možnost obstaja za to vrsto primera?

Stroški

Primer A

Da, po določitvi bistva spora na predhodni obravnavi sodišče obema strankama ponudi možnost, da skleneta poravnavo in tako sporazumno rešita zadevo.

Brezplačno.

Primer B

Enako kot v nacionalni situaciji.

Enako kot v nacionalni situaciji.Stroški odvetnika, sodnega izvršitelja in izvedenca


Študija primera

Odvetnik

Ali je zastopanje obvezno?

Povprečni stroški

Primer A

Zastopanje po odvetniku ni obvezno.

Glej stran o predpisih, ki urejajo plačila za storitve zaposlenih v pravniških poklicih.

Primer B

Enako kot v nacionalni situaciji.

Enako kot v nacionalni situaciji.Študija primera

Sodni izvršitelj

Ali je uporaba obvezna?

Stroški pred izdajo sodne odločbe

Stroški po izdaji sodne odločbe

Primer A

Ne

Ne. Izvršitelji opravijo izvršbo šele na podlagi sklepa o izvršbi.

Določeni so z izvršilnimi predpisi. Stroške je treba izterjati od dolžnika.

Višina stroškov je odvisna od vrste in obsega izvršbe – stroški so lahko fiksni, 60 LTL na uro ali v odstotku od vrednosti zadevnih predmetov.

Primer B

Enako kot v nacionalni situaciji.

Enako kot v nacionalni situaciji.

Enako kot v nacionalni situaciji.Študija primera

Izvedenec

Ali je uporaba obvezna?

Stroški

Primer A

Sodišče lahko na podlagi mnenja strank v postopku postavi izvedenca ali naroči izvedensko mnenje v zadevah, ki zahtevajo specifično znanje na področju znanosti, medicine, umetnosti ali obrti.

Stroške izvedenca v višini, ki jo določi sodišče, založi stranka, ki ga predlaga. Vlada ali pristojni organ določi najvišji znesek stroškov. Sodišče naloži plačilo stroškov postopka stranke, ki je v postopku uspela, nasprotni stranki, čeprav je ta oproščena plačila stroškov postopka v državni proračun.

Primer B

Enako kot v nacionalni situaciji.

Enako kot v nacionalni situaciji.Stroški prič, jamstvo ali varščina in drugi stroški


Študija

Primera

Povrnitev stroškov pričam

Jamstvo ali varščina

Drugi stroški

Ali se pričam povrnejo stroški?

Stroški

Ali obstaja ter kdaj in kako se uporablja?

Stroški

Opis

Stroški

Primer A

Da, stroški prič se dodajo stroškom, povezanim z obravnavo zadeve.

Glej del Stroški izvedenca.

Glej del Stroški izvedenca.

Sodišče mora upoštevati premoženjsko stanje dolžnika. Višina stroškov je odvisna od narave postopka in ne sme presegati 100 000 LTL.

Drugi stroški vključujejo:

1) ogled kraja,

2) iskanje toženca,

3) vročitev sodnih dokumentov,

4) izvršbo sodbe,

5) plačilo skrbniku,

6) druge potrebne in razumne stroške.

Glej del Stroški izvedenca. Stroške za iskanje toženca mora plačati stranka, ki je od sodišča tako iskanje zahtevala.

Glej del Stroški sodnega izvršitelja.

Skrbnik ima pravico do povrnitve stroškov za zastopanje v skladu s tarifo in postopki, ki jih določi vlada ali pristojni organ. Stroške zastopanja nosi in založi stranka, na zahtevo katere je skrbnik imenovan.

Primer B

Enako kot v nacionalni situaciji.

Enako kot v nacionalni situaciji.

Enako kot v nacionalni situaciji.

Enako kot v nacionalni situaciji.

Enako kot v nacionalni situaciji.

Enako kot v nacionalni situaciji.Stroški pravne pomoči in druga povračilaŠtudija

Primera

Pravna pomoč

Kdaj in pod kakšnimi pogoji se uporablja?

Kdaj se pomoč zagotovi v celoti?

Pogoji?

Primer A

Primarna pravna pomoč je na voljo pod pogoji, opisanimi v delu o pravni pomoči.

Sekundarna pravna pomoč je na voljo pod pogoji, opisanimi v delu o pravni pomoči.

Država zagotovi 100 % stroškov za primarno pravno pomoč.

Pri stroških sekundarne pravne pomoči se upoštevata posameznikovo premoženje in dohodek (glej del o pravni pomoči).

 

Posamezniki, ki želijo prejeti primarno pravno pomoč, vložijo vlogo pri izvršilnem organu občine, na območju katere imajo prijavljeno prebivališče.

Posamezniki, ki želijo prejeti sekundarno pravno pomoč, vlogi priložijo dokazila, ki utemeljujejo njihovo upravičenost do sekundarne pravne pomoči.

Primer B

Enako kot v nacionalni situaciji.

Enako kot v nacionalni situaciji.

Enako kot v nacionalni situaciji.
Študija

Primera

Povrnitev stroškov

Ali se stranki, ki v postopku uspe, lahko povrnejo stroški postopka??

V kakšnem odstotku se stroški na splošno povrnejo, če se ne povrnejo v celoti?

Kateri stroški se nikoli ne povrnejo?

Ali obstajajo primeri, ko je treba stroške pravne pomoči povrniti organizaciji, ki nudi pravno pomoč?

Primer A

Strankama, ki skleneta sporazum, ni potrebno plačati stroškov.

Stroški državne pravne pomoči in stroški, ki jih povzroči dolžnik v postopku izvršbe.

Kadar se pravica do sekundarne pravne pomoči odvzame na podlagi pogojev iz pododstavkov 1, 2 in 6 člena 23(1) zakona. Stroški se lahko izterjajo od osebe, ki je dobila pravno pomoč, v skladu s predpisanim postopkom.

Po izplačilu prejemkov iz zavarovanja je potrebno znesek sekundarne pravne pomoči vrniti v državni proračun v roku enega meseca od izplačila prejemka iz zavarovanja v skladu s postopki ministrstva za pravosodje. Če posameznik ne povrne teh stroškov, se jih od njega izterja v skladu s predpisanimi postopki.

Če so se po prejemu sekundarne pravne pomoči (pododstavek 6 člena 12 zakona) spremenile okoliščine posameznika (pododstavek 1 člena 11(2)), mora tak posameznik povrniti znesek sekundarne pravne pomoči v državni proračun v časovnem obdobju, ki ga določi služba. Če tega ne stori, se stroški od njega izterjajo v skladu s predpisanim postopkom.

Če država plača 50 % stroškov sekundarne pravne pomoči in vlagatelj ne plača svojega deleža 50 % stroškov civilnega ali upravnega postopka v določenem roku, se postopek lahko prekine, ne da bi sodišče o zadevi odločilo, vlagatelj pa mora povrniti stroške prejete sekundarne pravne pomoči v roku, ki ga določi služba. Državo zastopa služba za pravno pomoč.

Primer B

Enako kot v nacionalni situaciji.

Enako kot v nacionalni situaciji.

Enako kot v nacionalni situaciji.

Enako kot v nacionalni situaciji.Stroški prevajanja in tolmačenja


Študija

Primera

Prevajanje

Tolmačenje

Drugi stroški, značilni za čezmejne spore?

Kdaj in pod katerimi pogoji je potrebno?

Približni stroški?

Kdaj in pod katerimi pogoji je potrebno?

Približni stroški?

Opis

Približni stroški?

Primer A

Vsi sodni dokumenti in njihove priloge morajo biti pri sodišču vloženi v uradnem jeziku.

Stranka, katere dokumenti morajo biti prevedeni v tuj jezik, mora založiti stroške postopka, ki jih določi sodišče. Če to velja za obe stranki, obe založita stroške postopka v enakih deležih.

Posamezniki, ki ne govorijo uradnega jezika, imajo zagotovljeno pravico do storitev tolmačenja/prevajana med postopkom.

Sodišče nagrade tolmačem/prevajalcem plača iz državnega proračuna.

Primer B

Enako kot v nacionalni situaciji.

Enako kot v nacionalni situaciji.

Enako kot v nacionalni situaciji.

Enako kot v nacionalni situaciji.


Zadnja posodobitev: 05/11/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Povratne informacije

S spodnjim obrazcem sporočite svoje pripombe in povratne informacije o našem novem spletišču