Stroški

V tej študiji primera s področja pogodb gospodarskega prava so bile države članice pozvane, naj prodajalcu svetujejo glede stroškov postopka v naslednjih dveh situacijah: Primer A – nacionalna situacija: gospodarska družba je dobavila blago v vrednosti 20 000 EUR. Prodajalec kupnine ni prejel, ker kupec meni, da blago ni skladno z dogovorjenim. Prodajalec se odloči, da bo kupca tožil na plačilo celotne kupnine. Primer B – večnacionalna situacija: gospodarska družba s sedežem v državi članici B dobavi blago v vrednosti 20 000 EUR kupcu v državi članici A. Za pogodbo velja pravo države članice B, v jeziku države članice B je pogodba tudi napisana. Ta prodajalec kupnine ni prejel, ker kupec s sedežem v državi članici A meni, da blago ni skladno z dogovorjenim. Prodajalec se odloči, da bo kupca v državi članici A tožil na plačilo celotne kupnine, kot je bila določena v pogodbi s kupcem.

Stroški v Litvi

Stroški sodnega postopka, postopka s pravnimi sredstvi in alternativnega reševanja sporov


Študija primera

Sodišče

Pravna sredstva

Alternativno reševanje sporov (ADR)

Začetne sodne takse

Takse za sodne prepise

Drugi stroški

Začetne sodne takse

Takse za sodne prepise

Drugi stroški

Ali ta možnost obstaja za to vrsto primera?

Primer A

Sodna taksa v višini 3 % vendar ne manj kot 50 LTL (v tožbah, v katerih vrednost spornega predmeta ne presega 100 000 LTL oz. 29 000 EUR.

Stranki v postopku plačata 10 LTL za kopijo sodnih dokumentov, in 1 LTL za vsako stran.

Stroški v zvezi z obravnavo zadeve:

1) ogled kraja,

2) iskanje toženca,

3) vročitev sodnih dokumentov,

4) izvršba sodbe,

5) plačilo skrbnika,

6) drugi potrebni in razumni stroški.

Sodna taksa v višini 3 %, vendar ne manj kot 50 LTL (v tožbah, v katerih vrednost spornega predmeta ne presega 100 000 LTL oz. 29 000 EUR).

Stranki v postopku plačata 10 LTL za kopijo sodnih dokumentov, in 1 LTL za vsako stran.

Stroški v zvezi z obravnavo zadeve:

1) ogled kraja,

2) iskanje toženca,

3) vročitev sodnih dokumentov,

4) izvršba sodbe,

5) plačilo skrbnika,

6) drugi potrebni in razumni stroški.

daStroški odvetnika, sodnega izvršitelja in izvedenca


Študija primera

Odvetnik

Ali je zastopanje obvezno?

Povprečni stroški

Primer A

Zastopanje po odvetniku ni obvezno.

Glej stran o predpisih, ki urejajo plačila za storitve zaposlenih v pravniških poklicih.

Primer BŠtudija primera

Sodni izvršitelj

Izvedenec

Ali je uporaba obvezna?

Stroški pred izdajo sodne odločbe

Stroški po izdaji sodne odločbe

Ali je uporaba obvezna?

Stroški

Primer A

Ne

Ne

Ne. Sodni izvršitelji opravijo izvršbo šele na podlagi sklepa o izvršbi.

Stroški izvršbe:

1) 600 LTL na izvršbo, če dolg znaša od 50 000 LTL (približno 15 000 EUR) do 100 000 LTL (približno 29 000 EUR) ter 6 % (vendar najmanj 4 000 LTL) vrednosti izterjanega dolga kot plačilo izvršitelju in drugi stroški izvršbe, odvisno od vrste in obsega izvršbe.

2) Plačilo izvršitelja je odvisno od zneska dolga.

Sodišče lahko na podlagi mnenja strank v postopku postavi izvedenca ali naroči izvedensko mnenje v zadevah, ki zahtevajo specifično znanje na področju znanosti, medicine, umetnosti ali obrti.

Stroške izvedenca v višini, ki jo določi sodišče, založi stranka, ki za izvedenca zaprosi. Vlada ali pristojni organ določi najvišji znesek. Sodišče naloži plačilo stroškov postopka stranke, ki je v postopku uspela, nasprotni stranki, čeprav je ta oproščena plačila stroškov postopka v državni proračun.

Primer B

Ne

Ne

Enako kot v primeru A.Stroški prič, jamstvo ali varščina in drugi stroški


Študija

Primera

Povrnitev stroškov pričam

Jamstvo ali varščina

Ali se pričam povrnejo stroški?

Stroški

Ali obstaja ter kje in kako se uporablja?

Stroški

Primer A

Da, stroški prič se dodajo stroškom, povezanim z obravnavo zadeve.

Glej del Stroški izvedenca.

Glej del Stroški izvedenca.

Sodišče mora upoštevati premoženjsko stanje dolžnika. Višina stroškov je odvisna od vrste postopka in ne sme presegati 100 000 LTL.

Primer B

Enako kot v nacionalni situaciji.

Enako kot v nacionalni situaciji.

Enako kot v nacionalni situaciji.

Enako kot v nacionalni situaciji.Študija

Primera

Drugi stroški

Opis

Stroški

Primer A

Drugi stroški vključujejo:

1) ogled kraja,

2) iskanje toženca,

3) vročitev sodnih dokumentov,

4) izvršbo sodbe,

5) plačilo skrbniku,

6) druge potrebne in razumne stroške

Glej del Stroški izvedenca. Stroške za iskanje toženca plača stranka, ki je od sodišča tako iskanje zahtevala.

Glej del Stroški izvršitelja.

Skrbnik ima pravico do povrnitve stroškov za zastopanje v skladu s tarifo in postopki, ki jih določi vlada ali pristojni organ. Stroške zastopanja nosi in založi stranka, na zahtevo katere je skrbnik imenovan.

Primer B

Enako kot v nacionalni situaciji.

Enako kot v nacionalni situaciji.Stroški pravne pomoči in druga povračilaŠtudija

Primera

Pravna pomoč

Povrnitev stroškov

Kdaj in pod katerimi pogoji se uporablja?

Ali se stranki, ki v postopku uspe, lahko povrnejo stroški postopka?

Primer A

Ni pravne pomoči.

Stranki, ki v postopku uspe, lahko povrne stroške postopka nasprotna stranka.

Primer B


Stroški prevajanja in tolmačenja


Študija

Primera

Prevajanje

Tolmačenje

Kdaj in pod katerimi pogoji je potrebno?

Kdaj in pod katerimi pogoji je potrebno?

Približni stroški?

Primer A

Vsi sodni dokumenti in njihove priloge morajo biti pri sodišču vloženi v uradnem jeziku.

Posamezniki, ki ne govorijo uradnega jezika, imajo zagotovljeno pravico do  storitev tolmačenja/prevajana med postopkom.

Sodišče nagrade tolmačem/prevajalcem plača iz državnega proračuna.

Primer B

Enako kot v nacionalni situaciji.

Enako kot v nacionalni situaciji.

Zadnja posodobitev: 05/11/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Povratne informacije

S spodnjim obrazcem sporočite svoje pripombe in povratne informacije o našem novem spletišču