Izvirna jezikovna različica te strani angleščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Swipe to change

Stroški

Na tej strani so informacije o stroških postopka na Irskem.

Za izbrano jezikovno različico ni uradnega prevoda.
Tukaj je na voljo strojni prevod vsebine. Opozarjamo, da je prevod samo okviren. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.

Predpisi, ki urejajo plačila za storitve zaposlenih v pravniških poklicih

Pravni svetovalci (Solicitors)

Podlaga za plačilo pravnim svetovalcem se lahko določi v smislu pravdnih postopkov ( tj. svetovanje in zastopanje v postopkih pred sodiščem, tribunalom ali arbitražo) in nepravdnih postopkov. Kar zadeva pravdne postopke se lahko stroški nadalje opredelijo kot stroški pravnega svetovalca in stranke (tj. stroški, ki jih stranka plača svojemu pravnemu svetovalcu) ter stroški med strankama (tj. stroški, ki jih plača ena stranka v postopku drugi stranki v postopku).

Pravdni postopki

Temeljna primarna zakonodaja*

 • Zakon o odvetnikih in pravnih svetovalcih iz leta 1849,
 • Zakon o odvetnikih in pravnih svetovalcih iz leta 1870,
 • člen 68 Zakona o spremembah Zakona o pravnih svetovalcih iz leta 1994,
 • člen 94 Zakona o sodiščih iz leta 1924,
 • člen 78 Zakona o sodiščih iz leta 1936,
 • člen 8 poglavja 8 Zakona o sodiščih (dodatne določbe) iz leta 1961,
 • člen 17 Zakona o sodiščih iz leta 1981,
 • člen 14 Zakona o sodiščih iz leta 1991,
 • člen 68 Zakona o spremembah Zakona o pravnih svetovalcih iz leta 1994,
 • člena 27 in 46 Zakona o sodiščih in sodnih uradnikih iz leta 1995.

Temeljna sekundarna zakonodaja*

 • Odlok 22 pravila 4, 6 in 14(3); Odlok 27 pravilo 1A, Odlok 99 in Dodatek W, Pravilnik višjih sodišč,
 • Odlok 15, pravila 14, 15 in 21 ter odlok 66, Pravilnik okrožnih sodišč,
 • Odloka 51 in 52 ter Poglavje E, Pravilnik okrajnih sodišč.

Sodna praksa

 • Odločbe sodišč o razlagi zadevne zakonodaje.

Nepravdni postopki

Temeljna primarna zakonodaja*

Zakon o nagrajevanju pravnih svetovalcev iz leta 1881.

Temeljna sekundarna zakonodaja*:

 • Splošni odlok o nagradah pravnim svetovalcem iz leta 1884,
 • Splošni odlok o nagradah pravnim svetovalcem iz leta 1960,
 • Splošni odlok o nagradah pravnim svetovalcem iz leta 1964,
 • Splošni odlok o nagradah pravnim svetovalcem iz leta 1970,
 • Splošni odlok o nagradah pravnim svetovalcem iz leta 1972,
 • Splošni odlok o nagradah pravnim svetovalcem iz leta 1978,
 • Splošni odlok o nagradah pravnim svetovalcem iz leta 1982,
 • Splošni odlok o nagradah pravnim svetovalcem iz leta 1984,
 • Splošni odlok o nagradah pravnim svetovalcem iz leta 1986,
 • Pravili 210 in 239; Pravilnik o evidentiranju nepremičnin iz leta 1972.

Sodna praksa

 • Odločbe sodišč o razlagi zadevne zakonodaje.

* Sklicevanja na zakonodajo se nanašajo na zadevne zakone, odloke in pravilnike, kakor so bili spremenjeni. Zakonodaja, izdana po letu 1922, je na voljo na irski zakonodaji na spletu in na spletni strani irskega parlamenta.

Pravniki

Beseda „pravniki - lawyers“ opisuje dve skupini pravnikov v irskem pravnem sistemu, tj. pravne zastopnike (solicitors) in odvetnike (barristers).

Odvetniki (Barristers)

Odvetniški honorarji se obravnavajo kot izdatki pravnih svetovalcev, katerim se zaračunajo, in kot taki štejejo za izdatek pravnega svetovalca ter so urejeni v zakonodaji o honorarjih pravnih svetovalcev in odločbah sodišč glede honorarjev svetovalcev, zlasti v členu 27 Zakona o sodiščih in sodnih uradnikih iz leta 1995 ter zadevah Kelly proti Breen [1978] I.L.R.M. 63; Država (Gallagher Shatter & Co.) proti de Valera [1991] 2 I.R. 198; v Superquinn proti Bray U.D.C. (No. 2) [2001] 1 I.R. 459.

Sodni izvršitelji

Honorarje šerifov, vročevalcev in sodnih izvršiteljev za izvrševanje odredb sodišč ureja Odlok o honorarju in stroških šerifov iz leta 2005 ter vključuje določbe o nagradah, ki se zaračunajo ob vložitvi naloga za izvršbo, proviziji, potnih stroških, odstranitvi in hrambi zaseženega blaga ali živine.

Pravni zastopniki (Advocates)

Posebne skupine pravnikov pod imenom „pravni zastopniki“ v irskem pravnem sistemu ni.

Fiksni stroški

Fiksni stroški v civilnih postopkih

Fiksni stroški strank v civilnih postopkih

Z izjemo postavk iz Odloka 27 (pravila 1A(3) in pravila 9 (stroški, ki jih plača stranka, ki vloži vlogo po tem, ko je nasprotna stranka vložila predlog za izdajo zamudne sodbe, ker prva stranka ni vložila vloge)), Dodatka W Pravilnika vrhovnega sodišča in Poglavja E Pravilnika okrajnih sodišč, so ponavadi stroškovne postavke odvisne od posameznega postopka.

Stroški, ki jih treba plačati, prav tako vključujejo plačila, kot so sodne takse, ki jih z odloki o taksah določijo vrhovno in višje sodišče oziroma okrožno in okrajno sodišče.

Več informacij je na voljo na spletni strani sodnih taks.

Faza civilnega postopka, ko je treba plačati fiksne stroške

V primerih Pravila 1A(3) in Pravila 9 (stroški, ki jih plača stranka, ki vloži vlogo po tem, ko je nasprotna stranka vložila predlog za izdajo zamudne sodbe, ker prva stranka ni vložila vloge) Odloka 27 se stroški plačajo ob zavrnitvi predloga za izdajo zamudne sodbe.

Stroški iz Dodatka W Pravilnika višjih sodišč, se povrnejo:

 • pravnemu svetovalcu stranke v enem mesecu po tem, ko ta prejme račun, če stranka v tem času ni zahtevala presoje računa (člen 2 Zakona o odvetnikih in pravnih svetovalcih iz leta 1849). Stranka lahko v vsakem primeru zahteva in pridobi presojo računa v 12 mesecih od prejema računa. Po preteku 12 mesecev ali po plačilu zneska računa lahko sodišče, če posebne okoliščine zadeve tako zahtevajo, pošlje račun v presojo, če je bil zahtevek za to pri sodišču vložen v 12 koledarskih mesecih po plačilu računa;
 • stranki, ki je plačala stroške drugi stranki, in sicer ob izdaji potrdila o presoji stroškov ali v skladu s sporazumom, ki ga skleneta stranki glede plačila.

Stroške iz poglavja E Pravilnika okrožnih sodišč plača:

 • stroške zamudne sodbe stranka, zoper katero se izda zamudna sodba,
 • druge stroške stranka, ki ji je sodišče naložilo plačilo stroškov ob izdaji sklepa o stroških.

Fiksni stroški v kazenskih postopkih

Fiksni stroški strank v kazenskih postopkih

Za stranke v kazenskih postopkih ni fiksnih stroškov. V kazenskih postopkih se sodne takse ne zaračunavajo.

(Okrajno sodišče lahko v skrajšanih kazenskih postopkih naloži plačilo stroškov stranki, ne pa tudi direktorju državnih tožilcev ali policijskemu uradniku, ki izvaja pregon. Okrožno sodišče in osrednje kazensko sodišče (sodišči, pristojni za preizkus obtožnice) imata diskrecijsko pravico glede prisojanja stroškov:

 • za oprostilne sodbe (zoper katere se je možno pritožiti pri kazenskem prizivnem sodišču),
 • kadar obtožnica vsebuje nepotrebne točke, je brez potrebe predolga ali vsebinsko pomanjkljiva,
 • kadar je sojenje preloženo zaradi spremembe obtožnice ali
 • kadar se odredi poseben postopek za določeno točko v obtožnici).

Fiksni stroški v ustavnih postopkih

Fiksni stroški strank v ustavnih postopkih

Za sojenje v ustavnih postopkih sta pristojna višje in vrhovno sodišče. Posebnega režima za stroške ali takse v teh postopkih ni. Fiksni stroški, ki so v takih postopkih dovoljeni, so določeni v Dodatku W Pravilnika višjih sodišč. Sodne takse, ki jih je potrebno plačati, so določene z Odlokom vrhovnega in višjega sodišča.

Več informacij je na voljo na spletni strani sodnih taks.

Faza ustavnega sojenja, ko je treba plačati fiksne stroške

Sodne takse je ponavadi treba plačati ob vložitvi zadevnih listin.

Predhodne informacije, ki jih zagotovijo pravni zastopniki

Pravice in obveznosti strank

Člen 68 Zakona o spremembi Zakona o pravnih svetovalcih iz leta 1994 določa:

 1. „68.—(1) Ob prejemu navodil za zagotavljanje pravnih storitev za stranko ali takoj, ko je izvedljivo, pravni svetovalec zagotovi stranki v pisni obliki podrobne podatke:
  1. o dejanskih stroških ali
  2. kadar zagotovitev podatkov o dejanskih stroških v danih okoliščinah ni mogoča ali izvedljiva, (čim natančnejšo) oceno stroškov ali
  3. kadar zagotovitev podatkov o dejanskih stroških ali ocena takih stroškov v danih okoliščinah nista možni ali izvedljivi, podlago, po kateri pravni svetovalec ali njegovo podjetje zaračunava stroške za take pravne storitve in, kadar take pravne storitve vključujejo zastopanje v pravdnem postopku, s podrobnimi podatki v pisni obliki glede okoliščin, v katerih se lahko od stranke zahteva, da plača stroške katere koli druge stranke ali strank, in glede okoliščin, če obstajajo,  katerih obveznost stranke, da plača stroške storitev pravnega svetovalca, ne bodo v celoti poplačane z zneskom stroškov, ki se izterjajo v pravdnem postopku od katere koli druge stranke ali strank (ali zavarovalnice take stranke ali strank).
 2. Pravni svetovalec ne zastopa stranke v pravdnem postopku (ki ni v zvezi s postopki izključno za povračilo dolga ali zahtevani znesek), če se vsi stroški ali del stroškov stranke izračunajo kot določen odstotek ali delež odškodnine ali drugega zneska, ki se bo morda izplačal stranki, povrnitve stroškov, ki se zaračunajo v nasprotju s tem odstavkom, pa s tožbo zoper navedeno stranko ni mogoče izterjati.
 3. Pravni svetovalec ne bo odštel ali si prisvojil zneska v zvezi z vsemi stroški ali njihovim delom od zneska odškodnine ali drugega premoženja, ki se izplača stranki zadevnega pravnega svetovalca, in izhaja iz pravdnega postopka, ki se izvaja v imenu zadevne stranke zadevnega pravnega svetovalca.
 4. Podpoglavje (3) tega poglavja se ne uporablja, da se prepreči pravnemu svetovalcu, da bi se kadar koli dogovoril s stranko, da se mu znesek za stroške plača iz odškodnine ali drugega premoženja, ki se bo morda izplačalo stranki in izhaja iz pravdnega postopka, ki teče v imenu zadevne stranke, zastopane po zadevnem pravnem svetovalcu ali njegovem podjetju.
 5. Vsak dogovor v skladu s podpoglavjem (4) tega poglavja ni izvršljiv za stranko pravnega svetovalca, razen če je tak dogovor v pisni obliki in vključuje oceno (čim natančnejšo) tega, kar pravni svetovalec razumno verjame, da je mogoče izterjati od druge stranke ali strank (ali zavarovalnic take stranke ali strank) v zvezi s stroški pravnega svetovalca v primeru, da ta stranka izterja odškodnine ali drugo premoženje, ki izhaja iz takega pravdnega postopka.
 6. Ne glede na ostale pravne določbe s tem učinkom mora pravni svetovalec pokazati stranki razčlenitev stroškov čim prej po sklenitvi pravdnega posla, ki ga pravni svetovalec opravi v imenu svoje stranke –
  1. povzetek pravnih storitev, ki se zagotovijo stranki v povezavi s takim pravdnim postopkom,
  2. skupni znesek odškodnine ali drugih sredstev, ki jih izterja stranka v takem pravdnem postopku in
  3. podrobne podatke o vseh stroških ali njihovem delu, ki jih je pravni svetovalec izterjal v imenu stranke od druge stranke ali strank (ali zavarovalnice take stranke ali strank),
  4. račun stroškov prikazuje ločene zneske honorarjev, izdatkov, plačil in stroškov, ki so nastali v povezavi z zagotavljanjem takih pravnih storitev.
 7. Nič v tem členu ne preprečuje nobeni osebi, da ne bi uveljavljala obstoječih zakonitih pravic in zahtevala od pravnega svetovalca, da predloži račun s stroški v presojo, ali na podlagi načela stranka – stranka, ali pravni svetovalec – lastna stranka, ali da ne bi omejila pravice katere koli osebe ali društva v skladu s poglavjem 9 tega zakona.
 8. Kadar pravni svetovalec predloži stranki za opravljene pravne storitve račun s stroški in se stranka z zneskom ne strinja (ali z delom zneska), pravni svetovalec –
  1. sprejme ustrezne ukrepe za razrešitev zadeve sporazumno s stranko in
  2. obvesti stranko v pisni obliki glede –

i)  njene pravice, da zahteva od pravnega svetovalca, da predloži račun ali njegov del ocenjevalcu višjega sodišča na podlagi načela pravni svetovalec – lastna stranka, in

ii) pravice stranke, da se pritoži pri združenju v skladu s poglavjem 9 tega zakona, ker ji je bil izdan račun, za katerega meni, da je previsok.

 1. V tem poglavju „stroški“ vključujejo takse, izdatke, izplačila in stroške.
 2. Določbe tega poglavja se uporabljajo ne glede na določbe Zakona o odvetnikih in pravnih svetovalcih (Irska) iz leta 1849 ter Zakona o odvetnikih in pravnih svetovalcih (Irska) iz leta1870.“

Odstavek 12.6 Kodeksa ravnanja skupščine odvetniške zbornice Irske določa:

„12.6 Ob prejemu navodil za zagotavljanje pravnih storitev ali takoj ko je izvedljivo, odvetnik na zahtevo zagotovi svetovalcu ali stranki, v primeru dostopa v skladu s shemo neposrednega strokovnega pristopa, podrobne podatke v pisni obliki, kjer potrjuje:

  1. dejanske stroške ali
  2. kadar zagotovitev podatkov o dejanskih stroških v danih okoliščinah ni mogoča ali izvedljiva, oceno (čim natančnejšo) stroškov ali
  3. kjer zagotovitev podatkov o dejanskih stroških ali ocena takih stroškov v danih okoliščinah nista možni ali izvedljivi, podlago, po kateri se zaračunajo stroški,

O obliki zapisa takih podatkov odloča posamezni odvetnik.“

Pravna podlaga za stroške postopka

Kje najti informacije o pravni podlagi za stroške postopka na Irskem?

Informacije so na voljo na spletni strani urada za oceno stroškov (Taxing Master's Office) skupaj z gradivom, ki si ga je mogoče naložiti s strežnika.

V katerih jezikih lahko dobim informacije o pravni podlagi za stroške postopka na Irskem?

Informacije o pravni podlagi za stroške postopka na Irskem so v angleščini.

Kje najti informacije o mediaciji?

 • Člen 7(1) Zakona o sodni ločitvi in reformi družinskega prava iz leta 1989 določa, da kadar je pri sodišču vložena vloga za izdajo odloka o sodni ločitvi, sodišče zakoncema ponudi možnost za spravo in v skladu s tem lahko kadar koli preloži postopek z namenom, da se zakoncema da priložnost, če oba tako želita, da razmislita o medsebojni spravi s pomočjo tretje strani ali brez nje. Člen 7(3) določa, da sodišče preloži postopek, da omogoči zakoncema, če oba tako želita, da se sporazumeta s pomočjo tretje strani ali brez nje, o pogojih ločitve.
 • Člen 8(1) in (3) Zakona o družinskem pravu (razveza zakonske zveze) iz leta 1996 vsebujeta podobne določbe glede postopkov razveze zakonske zveze.
 • Člena 15 in 16 Zakona o civilni odgovornosti in sodiščih iz leta 2004 določata postopek mediacije za pravdne spore glede telesnih poškodb.
 • Odlok 63A pravila 6(1)(xiii) in odlok 63B pravila 6(1)(xiii) omogočata sodniku z gospodarskega seznama in sodniku v konkurenčnih postopkih pred višjim sodiščem, da na predlog katere koli stranke ali na lastno pobudo odločita, da se postopki ali vsa vprašanja preložijo za največ 28 dni, kadar sodnik meni, da je ustrezno, da se strankama omogoči, da premislita, ali naj se postopek ali vprašanje preloži na postopek mediacije, spravo ali arbitražo; in kadar se stranki za to odločita, podaljša čas, da stranki izpolnita morebitne pogoje sklepov sodišča ali drugih aktov sodišča.

Več informacij o mediaciji je na voljo na spletni strani agencije za podporo družini.

Kje najti dodatne informacije o stroških?

Na spletni strani o informacijah glede stroškov.

Kje najti informacije o povprečnem trajanju različnih postopkov?

Več informacij je na voljo na strani letna poročila sodne službe.

Davek na dodano vrednost

Kje so na voljo informacije? Kakšne so stopnje?

Glej spletno stran irske davčne in carinske službe.

Pravna pomoč

Dohodkovni prag na področju civilnega pravosodja

Razpoložljiv dohodkovni prag v civilnih zadevah je 18 000 EUR po odbitku fiksnih stroškov za vzdrževane člane družine, nastanitev, davke in socialno zavarovanje.

Več informacij je na voljo na spletni strani oddelka za pravosodje, enakopravnost in zakonodajne reforme ter spletni strani odbora za pravno pomoč.

Dohodkovni prag na področju kazenskega pravosodja za obdolženca

Shema pravne pomoči v kazenskih postopkih, s katero upravlja oddelek za pravosodje, enakopravnost in zakonodajne reforme, določa, da je pravno pomoč v določenih okoliščinah mogoče zagotoviti za obrambo oseb v kazenskih postopkih, ki za to nimajo dovolj sredstev. Zakonsko določenega dohodkovnega praga ni. Obdolženca mora sodišče, pred katerim poteka sojenje, obvestiti o pravici do pravne pomoči. Dodeljena pravna pomoč upravičencu omogoča storitve pravnega svetovalca in v določenih okoliščinah največ dveh svetovalcev pri pripravi in vodenju obrambe ali vložitvi pravnega sredstva. Sodišča so kot organ sodne veje oblasti pristojna za dodelitev pravne pomoči. Vlogo za pravno pomoč je mogoče vložiti pri sodišču (a) osebno ali (b) po zakonitem zastopniku ali (c) pisno pri sodnem tajniku.

Vlagatelj mora sodišču dokazati, da nima dovolj sredstev za plačilo pravne pomoči. Odločitev je povsem odvisna od posameznega sodišča, saj smernic o finančni upravičenosti ni. Sodišče se mora prepričati, da je zaradi „resnosti obtožb“ ali „izjemnih okoliščin“ v interesu pravosodja nujno, da ima vlagatelj pravno pomoč. Vendar pa se v postopku zaradi umora ali v postopku s pravnim sredstvom zoper odločbo prizivnega kazenskega sodišča, o katerem odloča vrhovno sodišče, brezplačna pravna pomoč zagotovi le zaradi pomanjkanja sredstev.

Sodišče lahko od vlagatelja zahteva, da izpolni izjavo o sredstvih. Če vlagatelj namenoma da napačne podatke ali prikrije odločilno dejstvo z namenom pridobitve pravne pomoči, stori kaznivo dejanje. Tako kaznivo dejanje lahko vodi do plačila globe ali zapora ali obojega.

Dohodkovni prag na področju kazenskega pravosodja za žrtev

Razpoložljivega dohodkovnega praga ni za vlagatelje pravnih sredstev v postopkih zaradi določenega kaznivega dejanja spolnega nasilja, kadar ti vlagatelji zaprosijo za pravno pomoč pri odboru za pravno pomoč v kazenskih zadevah, v katerih se bo obramba na obravnavi sklicevala na zgodovino spolnega ravnanja vlagatelja pravnega sredstva.

Drugi pogoji, povezani z dodelitvijo pravne pomoči žrtvam

Pravna pomoč se samodejno dodeli vlagateljem pravnih sredstev v postopkih zaradi določenega kaznivega dejanja spolnega nasilja. Vse druge žrtve morajo izpolnjevati merila, ki veljajo za fizične osebe.

Drugi pogoji za dodelitev pravne pomoči za obtožence

Drugih pogojev ni, prav tako ni posebnih določb v zvezi z mladoletniki.

Brezplačni sodni postopki

V določenih okoliščinah sodnih taks ni potrebno plačati, na primer v postopkih na področju družinskega prava in določenih postopkih v zvezi z mladoletniki. Podrobnejše informacije glede okoliščin, v katerih sodnih taks ni potrebno plačati, so na voljo na spletni strani sodne službe.

Podrobne podatke o taksah in oprostitvah so na voljo na spletni strani sodne službe.

Kdaj mora stranka, ki v postopku ni uspela, plačati stroške stranke, ki je uspela?

Odločitev o stroških je v pristojnosti sodišča. Sodišče mora diskrecijsko pravico izvrševati v skladu z veljavnimi predpisi in načeli sodne prakse sodišč. Temeljno pravilo na primer določa, da stroški sledijo dogodku, tj., da stranka, ki v postopku ne uspe, plača stroške stranke, ki v postopku uspe. Veljajo tudi izjeme od tega pravila, kar pa je odvisno od okoliščin posameznega primera. Na primer uspela stranka ne dobi plačanih vseh svojih stroškov, če sodišče meni, da je zavlačevala ali nepotrebno podaljševala postopek ali pa, čeprav je v postopku uspela, nekaterim njenim zahtevkom ni bilo ugodeno. V zadevah, ki vključujejo ustavna vprašanja, in v zadevah v javnem interesu se lahko stranki, ki v postopku ne uspe, povrne del stroškov ali pa celota.

Nagrade izvedencem

V pravni pomoči v civilnih zadevah odbor določi lestvico nagrad, ki jo uporablja za različne kategorije izvedencev. Poleg tega si odbor pridržuje pravico, da uporabi posebne nagrade, kadar določene zadeve zahtevajo sodelovanje posebnega ali specializiranega izvedenca. V takih primerih se o nagradi sporazume z vsakim izvedencem posebej, odvisno od opravljenega dela, ravni strokovnega znanja in vrednosti zadeve za osebo, ki se ji nudi pravna pomoč.

V kazenskih zadevah, v katerih je bilo podeljeno potrdilo o pravni pomoči, shema za pravno pomoč v kazenskih zadevah odobri plačilo vseh razumnih stroškov pravnega svetovalca obdolženca, vključno z nagradami za strokovne priče.

Nagrade prevajalcem in tolmačem

V civilnih pravdnih postopkih se o nagradah prevajalcem in tolmačem na splošno dogovorita prevajalec/tolmač in stranka v pravdnem postopku. Kadar pa mora stroške ene stranke plačati nasprotna stranka na podlagi sklepa sodišča, zneske nagrad, ki se izplačajo prevajalcem/tolmačem, določi uradnik za oceno stroškov (tj. cenilec pravnih stroškov).

V vsaki zadevi, ki vključuje pravno pomoč, odbor objavi javni razpis in izbere ponudnika izmed organizacij, ki sodelujejo v razpisu.

V kazenskih zadevah, v katerih je bilo podeljeno potrdilo o pravni pomoči, shema za pravno pomoč v kazenskih zadevah odobri plačilo vseh razumnih stroškov pravnega svetovalca obdolženca, vključno z nagradami prevajalcem in tolmačem.

Sorodni dokumenti

Poročilo Irske o študiji preglednosti stroškov PDF (400 Kb) en

Zadnja posodobitev: 11/12/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Povratne informacije

S spodnjim obrazcem sporočite svoje pripombe in povratne informacije o našem novem spletišču