Trovy konania

V tejto prípadovej štúdii týkajúcej sa rodinného práva – rozvodu boli členské štáty požiadané informovať stranu, ktorá podáva žiadosť o rozvod, o trovách konania v súvislosti s týmito situáciami: Prípad A – vnútroštátna situácia: Dvojica uzavrie manželstvo. Neskôr sa odlúčia a dohodnú sa na rozvode. Prípad B – medzištátna situácia: Dvaja štátni príslušníci toho istého členského štátu (členský štát A) uzavrú manželstvo. Sobáš sa uskutoční v členskom štáte A. Po svadbe sa dvojica presťahuje za prácou do iného členského štátu (členský štát B), kde sa usadia. Krátko potom sa manželia odlúčia, manželka sa vráti do členského štátu A a manžel zostane v členskom štáte B. Manželia sa dohodnú na rozvode. Manželka ihneď po návrate do členského štátu A podá žiadosť o rozvod na súde členského štátu B.

POZNÁMKA – 1. Odpovede patriace k všetkým prípadovým štúdiám boli poskytnuté za predpokladu, že sa podá žiadosť na Rumunskom súde 2. Pre lepšie pochopenie sa pri výpočte nákladov zohľadnil nasledujúci hypotetický výmenný kurz – 1 EUR = 4 RON (rumunská mena).

Náklady v Rumunsku

Súdne trovy, náklady súvisiace s odvolaniami a náklady na alternatívne riešenie sporu (ARS)


Prípadová štúdia

Súd

Odvolania

Počiatočné súdne poplatky

Poplatky za vyhotovenie záznamu

Ďalšie poplatky

Počiatočné súdne poplatky

Prípad A

39,3 RON (asi 10 EUR), ktoré zahŕňa 39 RON (súdny poplatok) a 0,3 RON (kolkový poplatok)

Výnimka – 8,3 RON (asi 2 EUR ), ktorý zahŕňa 8 RON (súdne poplatky) a 0,3 RON (kolkový poplatok), ak strana nemá príjem alebo ak je jej príjem nižší ako je minimálna národná hrubá mzda

Ak chcete získať kópie rôznych procesných dokumentov vyhotovené špecializovanými pracovníkmi súdu (tajomníkmi), musíte zaplatiť náklady na vyhotovenie fotokópií (pohybujúce sa od 0,05 EUR do 1,25 EUR za kópiu)

Legalizácia – Atestácia pre dosiahnutie autentifikovaného súdneho rozhodnutia – 2,15 RON (asi 0,5 EUR), ktoré zahŕňa 2 RON (súdny poplatok) a 0,15 RON (kolkový poplatok)

Superlegalizácia – 1,15 RON (asi 0,25 EUR), ktorá zahŕňa 1 RON (súdny poplatok) a 0,15 RON (kolkový poplatok) – iba ak je to pre danú stranu nevyhnutné

Proti rozhodnutiu sa v tomto prípade nedá odvolať, keďže s rozvodom súhlasili obidve strany

Prípad B

39,3 RON (asi 10 EUR), ktoré zahŕňa 39 RON (súdny poplatok) a 0,3 RON (kolkový poplatok)

Výnimka – 8,3 RON (asi 2 EUR), ktorý zahŕňa 8 RON (súdne poplatky) a 0,3 RON (kolkový poplatok), ak príslušná strana nemá príjem alebo ak je jej príjem nižší ako národná minimálna hrubá mzda.

Ak chcete získať kópie rôznych procesných dokumentov vyhotovené špecializovanými pracovníkmi súdu (tajomníkmi), musíte zaplatiť náklady na vyhotovenie fotokópií (pohybujúce sa od 0,05 EUR do 1,25 EUR za každú kópiu)

Legalizácia – Atestácia pre dosiahnutie autentifikovaného súdneho rozhodnutia – 2,15 RON (asi 0,5 EUR), ktoré zahŕňa 2 RON (súdny poplatok) a 0,15 RON (kolkový poplatok)

Superlegalizácia – 1,15 RON (asi 0,25 EUR), ktorá zahŕňa 1 RON (súdny poplatok) a 0,15 RON (kolkový poplatok) – iba ak je to pre danú stranu nevyhnutné

Proti rozhodnutiu sa v tomto prípade nedá odvolať, keďže s rozvodom súhlasili obidve strany


Prípadová štúdia

ARS

Je táto možnosť otvorená pre tento druh prípadu?

Trovy

Prípad A

Áno

Náklady sú uvedené v zmluve o mediácii, podľa dohody medzi stranami a mediátorom.

Prípad B

Áno

Náklady sú uvedené v zmluve o mediácii, podľa dohody medzi stranami a mediátorom.


Náklady na právne zastúpenie, exekútora a znalca


Prípadová štúdia

Právny zástupca

Exekútor

Je právne zastúpenie povinné?

Priemerné náklady

Je právne zastúpenie povinné?

Náklady pred vynesením rozsudku

Náklady po vynesení rozsudku

Prípad A

NIE

Premenlivé náklady v závislosti od zmluvy o právnej pomoci

V tomto prípade sa neuplatňuje, keďže právne zastúpenie nie je povinné

NIE

V tomto prípade sa neuplatňuje

V tomto prípade sa neuplatňuje

Prípad B

NIE

Premenlivé náklady v závislosti od zmluvy o právnej pomoci

V tomto prípade sa neuplatňuje, keďže právne zastúpenie nie je povinné

NIE

V tomto prípade sa neuplatňuje

V tomto prípade sa neuplatňuje


Prípadová štúdia

Znalec

Je využitie znalca povinné?

Náklady

Prípad A

NIE

V tomto prípade sa neuplatňuje

Prípad B

NIE

V tomto prípade sa neuplatňujeNáklady súvisiace s náhradami pre svedkov, zložením zábezpeky a ďalšími príslušnými poplatkami


Prípadová

štúdia

Náhrady pre svedkov

Zábezpeka

Dostávajú svedkovia náhrady?

Náklady

Existuje a kedy a ako sa používa?

Náklady

Prípad A

Áno. Tento prípad si však nevyžaduje svedkov.

V tomto prípade sa neuplatňuje

V tomto prípade sa neuplatňuje

V tomto prípade sa neuplatňuje

Prípad B

Áno. Tento prípad si však nevyžaduje svedkov.

V tomto prípade sa neuplatňuje

V tomto prípade sa neuplatňuje

V tomto prípade sa neuplatňujeNáklady na právnu pomoc a ďalšie náhradyPrípadová

štúdia

Právna pomoc

Kedy a za akých podmienok sa uplatňuje?

Kedy je podpora v plnej miere?

Podmienky?

Prípad A

Pozrite si, prosím, prílohu 1

Pozrite si, prosím, prílohu 1

Pozrite si, prosím, prílohu 1

Prípad B

Pozrite si, prosím, prílohu 1

Pozrite si, prosím, prílohu 1

Pozrite si, prosím, prílohu 1
Prípadová

štúdia

Náhrady

Môže strana, ktorá spor vyhrala, získať náhradu trov konania?

Ak sa trovy nenahrádzajú v plnej výške, aká je vo všeobecnosti výška náhrady v percentuálnom vyjadrení?

Ktoré trovy sa nikdy nenahrádzajú?

Existujú prípady, keď sa náklady na právnu pomoc nahrádzajú organizácii, ktorá právnu pomoc poskytuje?

Prípad A

Neuplatňuje sa v tomto prípade, keďže strany s rozvodom súhlasia (s rozvodom súhlasia obidve strany)

Neuplatňuje sa v tomto prípade, keďže strany s rozvodom súhlasia (s rozvodom súhlasia obidve strany)

Neuplatňuje sa v tomto prípade, keďže strany s rozvodom súhlasia (s rozvodom súhlasia obidve strany)

NIE

Prípad B

Neuplatňuje sa v tomto prípade, keďže strany s rozvodom súhlasia (s rozvodom súhlasia obidve strany)

Neuplatňuje sa v tomto prípade, keďže strany s rozvodom súhlasia (s rozvodom súhlasia obidve strany)

Neuplatňuje sa v tomto prípade, keďže strany s rozvodom súhlasia (s rozvodom súhlasia obidve strany)

NIENáklady na preklad a tlmočenie


Prípadová štúdia

Preklad

Kedy a za akých podmienok je potrebné?

Približná výška nákladov?

Prípad A

V tomto prípade sa neuplatňuje

V tomto prípade sa neuplatňuje

Prípad B

Keď sú dokumenty predložené súdu (súčasť dokumentácie prípadu) napísané v inom jazyku.

Náklady sa tu môžu líšiť v závislosti od prekladateľskej zmluvy alebo ak preklad vykonáva autorizovaný prekladateľ na žiadosť súdu, zaplatí sa poplatok vo výške 33,56 RON (asi 8 EUR) za stranu formátu A4.


Prípadová

štúdia

Tlmočenie

Ďalšie náklady, ktoré sú špecifické pre cezhraničné spory?

Kedy a za akých podmienok je potrebné?

Približná výška nákladov?

Opis

Približná výška nákladov?

Prípad A

Keď strana, ktorá by mala byť pred súdom vypočutá, je nepočujúca, nemá alebo nevie písať.

23,15 RON za hodinu (asi 6 EUR)

-

-

Prípad B

Ak aspoň jedna zo strán nehovorí po rumunsky.

23,15 RON za hodinu (asi 6 EUR)

Áno, ale podporuje ich štát

-


Posledná aktualizácia: 03/11/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Spätná väzba

Prostredníctvom tohto formulára sa s nami môžete podeliť o vaše pripomienky a spätnú väzbu v súvislosti s naším novým portálom