Trovy konania

V tejto prípadovej štúdii týkajúcej sa obchodného práva – zmlúv boli členské štáty požiadané informovať predajcu o trovách konania v súvislosti s týmito situáciami: Prípad A – vnútroštátna situácia: Spoločnosť dodala tovar v hodnote 20 000 EUR. Nedostala za tovar zaplatené, pretože odberateľ sa domnieva, že dodaný tovar nezodpovedá tomu, na čom sa s predajcom dohodli. Predajca sa rozhodne súdiť o plnú výšku ceny tovaru. Prípad B – medzištátna situácia: Spoločnosť so sídlom v členskom štáte B dodá odberateľovi v členskom štáte A tovar v hodnote 20 000 EUR. Zmluva sa riadi právom členského štátu B a je napísaná v jazyku členského štátu B. Predajca nedostal za tovar zaplatené, pretože odberateľ v členskom štáte A sa domnieva, že dodaný tovar nezodpovedá tomu, na čom sa s predajcom dohodli. Predajca sa rozhodne súdiť v členskom štáte A o plnú výšku ceny tovaru, dohodnutú v zmluve s odberateľom.


Trovy v Poľsku

Prípad č. 4 (v 4 B - krajina, v ktorej predávajúci podáva žalobu na kupujúceho, je Poľsko - v tomto prípade sú poplatky, výdavky a podmienky rovnaké ako vo veci A. Preto nie je potrebné vypĺňať tabuľku)

Súdne trovy, náklady súvisiace s odvolaniami a náklady na alternatívne riešenie sporu (ARS)


Prípadová štúdia

Súd

Odvolania

ARS

Počiatočné súdne poplatky

Poplatky za vyhotovenie záznamu

Ďalšie poplatky

Počiatočné súdne poplatky

Existuje takáto možnosť pre tento druh prípadu?

Náklady

Vec A

Závisí od hodnoty predmetu súdneho sporu podľa zákona o súdnych trovách v občianskoprávnych veciach – poplatok predstavuje 5 % hodnoty, ale minimálne 30 a maximálne100 000 PLN.

Za každú stranu kópií vykonateľných rozsudkov, kópií právoplatných  rozsudkov - 6 PLN. Ak sú tieto dokumenty v cudzom jazyku alebo obsahujú tabuľky - 12 PLN za každú stranu.

--

Závisí od hodnoty predmetu súdneho sporu. Podľa zákona o trovách v občianskoprávnych veciach – poplatok predstavuje 5 % hodnoty, ale minimálne 30 a maximálne 100 000 PLN. Hodnota predmetu súdneho sporu sa však počas konania mení. Poplatok sa vypočíta rovnakým spôsobom - percentuálna sadzba je rovnaká, ale výsledná suma sa mení, keďže sa použije iný základ pre výpočet.

Strany si môžu vybrať ARS.

Ak súd akceptuje doložku o vykonateľnosti, 50 PLN.Náklady na právne zastúpenie, exekútora a znalca


Prípadová štúdia

Právny zástupca

Exekútor

Znalec

Je právne zastúpenie povinné?

Priemerné náklady

Je účasť exekútora povinná?

Náklady pred vynesením rozsudku

Náklady po vynesení rozsudku

Je využitie znalca povinné?

Náklady

Vec A

nie

Závisí od hodnoty predmetu súdneho sporu. Ak je hodnota približne 90 000 PLN, poplatok bude minimálne 3 600 PLN

nie

--

--

nie

Ak súd akceptuje doložku o vykonateľnosti, 50 PLNNáklady súvisiace s náhradami pre svedkov, zložením zábezpeky a ďalšími príslušnými poplatkami


Prípadová

štúdia

Náhrady pre svedkov

Zábezpeka

Ďalšie poplatky

Dostávajú svedkovia náhrady?

Náklady

Existuje a kedy a ako sa používa?

Náklady

Opis

Náklady

Vec A

áno

Cestovné náklady, náhrada za stratu príjmu, ubytovanie, podľa článkov 85 až 88 zákona o súdnych trovách v občianskoprávnych veciach.

Áno. Berie sa do úvahy hodnota predmetu súdneho sporu.

Závisí od hodnoty predmetu súdneho sporu.

--

--Náklady na právnu pomoc a ďalšie náhradyPrípadová

štúdia

Právna pomoc

Náhrady

Kedy a za akých podmienok sa uplatní?

Kedy je poskytnutá podpora v plnom rozsahu?

Podmienky?

Môže strana, ktorá spor vyhrala, získať náhradu trov konania?

Ak sa trovy nenahrádzajú v plnej výške, aká je vo všeobecnosti výška náhrady v percentuálnom vyjadrení?

Ktoré trovy sa nikdy nenahrádzajú?

Existujú prípady, keď sa náklady na právnu pomoc nahrádzajú organizácii, ktorá právnu pomoc poskytuje?

Vec A

O právnu pomoc môže požiadať strana, ktorá je oslobodená od trov konania. Súd rozhodne, či je nutná účasť profesionálneho právneho zástupcu

Závisí od rozhodnutia súdu

Ak sú náklady neúmerné alebo by strane spôsobili finančné problémy

Uplatnia sa všeobecné pravidlá v závislosti od okolností.

--

Ak sú náklady vyššie ako bolo nevyhnutné a vhodné v danej veci

--Náklady na preklad a tlmočenie


Prípadová

štúdia

Preklad

Tlmočenie

Ďalšie náklady, ktoré sú špecifické pre cezhraničné spory?

Kedy a za akých podmienok je potrebný?

Približná výška nákladov?

Kedy a za akých podmienok je potrebné?

Približná výška nákladov?

Opis

Približná výška nákladov?

Vec A

Ak sú dokumenty predložené súdu v inom jazyku

Podľa nariadenia ministra spravodlivosti z 24. januára 2005

--

--

--

--


Posledná aktualizácia: 06/11/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Spätná väzba

Prostredníctvom tohto formulára sa s nami môžete podeliť o vaše pripomienky a spätnú väzbu v súvislosti s naším novým portálom