Koszty

W tym studium przypadku dotyczącym dziedziny prawa rodzinnego – rozwodu, zwrócono się do państw członkowskich o dostarczenie osobom występującym z wnioskiem rozwodowym informacji o kosztach postępowania na przykładzie następujących sytuacji: Przypadek A – sytuacja krajowa: para zawiera związek małżeński. Następnie rozstają się i uzgadniają rozwód. Przypadek B – sytuacja międzynarodowa: Dwoje obywateli tego samego państwa członkowskiego (państwa członkowskiego A) zawiera związek małżeński. Zostaje on zawarty w państwie członkowskim A. Po ślubie małżeństwo przenosi się do innego państwa członkowskiego (państwa członkowskiego B), w którym pracuje i zamieszkuje. Krótko po tym małżeństwo rozpada się i żona wraca do państwa członkowskiego A, podczas gdy mąż pozostaje w państwie członkowskim B. Para uzgadnia rozwód. Po powrocie do państwa członkowskiego A żona niezwłocznie składa wniosek rozwodowy do sądu państwa członkowskiego B.

UWAGA – 1. Odpowiedzi dotyczących wszystkich kazusów udzielono, przyjmując założenie, że pozew składany jest w sądach rumuńskich. 2. W celu lepszego zrozumienia koszty obliczono z zastosowaniem następującego hipotetycznego kursu waluty: 1 EUR = 4 RON (waluta rumuńska).

Koszty w Rumunii

Koszty w postępowaniu w pierwszej instancji, w postępowaniu odwoławczym oraz w razie alternatywnego rozstrzygania sporów


Kazus

Sąd pierwszej instancji

Postępowanie odwoławcze

Wstępne opłaty sądowe

Opłaty za protokołowanie

Inne opłaty

Wstępne opłaty sądowe

Kazus A

39,3 RON (ok. 10 EUR), w tym 39 RON (opłata sądowa) oraz 0,3 RON (opłata skarbowa)

Wyjątek – 8,3 RON (ok. 2 EUR), w tym 8 RON (opłaty sądowe) oraz 0,3 RON (opłata skarbowa), jeżeli dana strona nie posiada żadnych dochodów lub jej dochód jest niższy od minimalnego krajowego wynagrodzenia brutto.

W celu otrzymania zwykłych kopii różnego rodzaju dokumentów dotyczących postępowania, sporządzonych przez wyspecjalizowany personel sądu (sekretarzy) należy wnieść opłaty za wykonanie kserokopii (wahające się od 0,05 EUR do 1,25 EUR za egzemplarz).

Legalizacja – poświadczenie w celu otrzymania uwierzytelnionego orzeczenia sądu 2,15 RON (ok. 0,5 EUR), w tym 2 RON (opłata sądowa) oraz 0,15 RON (opłata skarbowa)

Superlegalizacja – 1,15 RON (ok. 0,25 EUR) w tym 1 RON (opłata sądowa) oraz 0,15 RON (opłata skarbowa) – wyłącznie w przypadku, gdy jest to dla strony niezbędne.

W tym przypadku nie jest możliwe wniesienie odwołania od orzeczenia, jako że obie strony wyraziły zgodę na rozwód.

Kazus B

39,3 RON (ok. 10 EUR), w tym 39 RON (opłata sądowa) oraz 0,3 RON (opłata skarbowa)

Wyjątek – 8,3 RON (ok. 2 EUR), w tym 8 RON (opłaty sądowe) oraz 0,3 RON (opłata skarbowa), jeżeli dana strona nie posiada żadnych dochodów lub jej dochód jest niższy od minimalnego krajowego wynagrodzenia brutto.

W celu otrzymania zwykłych kopii różnego rodzaju dokumentów dotyczących postępowania, sporządzonych przez wyspecjalizowany personel sądu (sekretarzy) należy wnieść opłaty za wykonanie kserokopii (wahające się od 0,05 EUR do 1,25 EUR za egzemplarz).

Legalizacja – poświadczenie w celu otrzymania uwierzytelnionego orzeczenia sądu 2,15 RON (ok. 0,5 EUR), w tym 2 RON (opłata sądowa) oraz 0,15 RON (opłata skarbowa)

Superlegalizacja – 1,15 RON (ok. 0,25 EUR) w tym 1 RON (opłata sądowa) oraz 0,15 RON (opłata skarbowa) – wyłącznie w przypadku, gdy jest to dla strony niezbędne.

W tym przypadku nie jest możliwe wniesienie odwołania od orzeczenia, jako że obie strony wyraziły zgodę na rozwód.Kazus

Alternatywne metody rozstrzygania sporów

Czy istnieje taka możliwość w przypadku tego rodzaju spraw?

Koszty

Kazus A

Tak

Wysokość kosztów, uzgodnioną przez strony i mediatora, określa umowa o mediacji.

Kazus B

Tak

Wysokość kosztów, uzgodnioną przez strony i mediatora, określa umowa o mediacji.


Koszty ponoszone na rzecz prawnika, komornika i biegłego


Kazus

Prawnik

Komornik

Czy zastępstwo jest obowiązkowe?

Średnie koszty

Czy zastępstwo jest obowiązkowe?

Koszty przed wydaniem orzeczenia

Koszty po wydaniu orzeczenia

Kazus A

NIE

Koszty zmienne, w zależności od warunków umowy o świadczenie pomocy prawnej.

Nie dotyczy niniejszego kazusu, bowiem zastępstwo nie jest obowiązkowe.

NIE

Nie dotyczy niniejszego kazusu

Nie dotyczy niniejszego kazusu

Kazus B

NIE

Koszty zmienne, w zależności od warunków umowy o świadczenie pomocy prawnej.

Nie dotyczy niniejszego kazusu, bowiem zastępstwo nie jest obowiązkowe.

NIE

Nie dotyczy niniejszego kazusu

Nie dotyczy niniejszego kazusuKazus

Biegły

Czy korzystanie z jego pomocy jest obowiązkowe?

Koszty

Kazus A

NIE

Nie dotyczy niniejszego kazusu

Kazus B

NIE

Nie dotyczy niniejszego kazusuZwrot kosztów poniesionych przez świadków, koszty gwarancji lub zabezpieczenia i inne właściwe opłaty


Kazus

Zwrot kosztów poniesionych przez świadków

Gwarancja lub zabezpieczenie

Czy świadkom zwraca się poniesione przez nich koszty?

Koszty

Czy istnieją, w jakich przypadkach i jak często są stosowane?

Koszty

Kazus A

Tak. Jednakże niniejszy kazus nie wymaga powoływania świadków.

Nie dotyczy niniejszego kazusu

Nie dotyczy niniejszego kazusu

Nie dotyczy niniejszego kazusu

Kazus B

Tak. Jednakże niniejszy kazus nie wymaga powoływania świadków.

Nie dotyczy niniejszego kazusu

Nie dotyczy niniejszego kazusu

Nie dotyczy niniejszego kazusuKoszty pomocy prawnej i zwrot innych kosztów


Kazus

Pomoc prawna

Kiedy i pod jakimi warunkami ma zastosowanie?

Kiedy pomoc obejmuje całość kosztów?

Warunki?

Kazus A

Zob. załącznik 1

Zob. załącznik 1

Zob. załącznik 1

Kazus B

Zob. załącznik 1

Zob. załącznik 1

Zob. załącznik 1Kazus

Zwrot kosztów

Czy strona wygrywająca sprawę może otrzymać zwrot kosztów postępowania?

Jeżeli zwrot nie obejmuje wszystkich kosztów, to zasadniczo jaką ich część?

Jakie koszty nigdy nie podlegają zwrotowi?

Czy istnieją sytuacje, w których koszty pomocy prawnej należy zwrócić organizacji jej udzielającej?

Kazus A

Nie dotyczy niniejszego kazusu, jako że obie strony wyrażają zgodę na rozwód (rozwód został uzgodniony przez obie strony).

Nie dotyczy niniejszego kazusu, jako że obie strony wyrażają zgodę na rozwód (rozwód został uzgodniony przez obie strony).

Nie dotyczy niniejszego kazusu, jako że obie strony wyrażają zgodę na rozwód (rozwód został uzgodniony przez obie strony).

NIE

Kazus B

Nie dotyczy niniejszego kazusu, jako że obie strony wyrażają zgodę na rozwód (rozwód został uzgodniony przez obie strony).

Nie dotyczy niniejszego kazusu, jako że obie strony wyrażają zgodę na rozwód (rozwód został uzgodniony przez obie strony).

Nie dotyczy niniejszego kazusu, jako że obie strony wyrażają zgodę na rozwód (rozwód został uzgodniony przez obie strony).

NIEKoszty tłumaczenia pisemnego i ustnego


Kazus

Tłumaczenie pisemne

Kiedy i pod jakimi warunkami jest ono konieczne?

Szacunkowy koszt?

Kazus A

Nie dotyczy niniejszego kazusu

Nie dotyczy niniejszego kazusu

Kazus B

W przypadku, gdy dokumenty przedłożone w sądzie (stanowiące część akt sprawy) zostały sporządzone w obcym języku.

Wysokość kosztów może być zróżnicowana w zależności od warunków umowy zawartej z tłumaczem lub, jeżeli tłumaczenie sporządza tłumacz przysięgły na żądanie sądu, należy wnieść opłatę w kwocie 33,56 RON (około 8 EUR) za stronę formatu A4.Kazus

Tłumaczenie ustne

Inne koszty właściwe dla sporów transgranicznych?

Kiedy i pod jakimi warunkami jest ono konieczne?

Szacunkowy koszt?

Charakterystyka

Szacunkowy koszt?

Kazus A

W przypadku, gdy strona, którą ma przesłuchać sąd jest niesłysząca lub niema, bądź niepiśmienna.

23,15 RON za godzinę (ok. 6 EUR)

-

-

Kazus B

Jeżeli co najmniej jedna ze stron nie włada językiem rumuńskim.

23,15 RON za godzinę (ok. 6 EUR)

Tak, ale są pokrywane przez państwo.

-


Ostatnia aktualizacja: 03/11/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Twoje uwagi

Za pomocą tego formularza możesz przesłać nam swoje komentarze i uwagi na temat nowej strony