Koszty

W tym studium przypadku dotyczącym dziedziny prawa handlowego – umów, zwrócono się do państw członkowskich o dostarczenie sprzedawcom informacji o kosztach postępowania na przykładzie następujących sytuacji: Przypadek A – sytuacja krajowa: Przedsiębiorstwo dostarczyło towary o wartości 20 000 EUR. Sprzedawca nie otrzymał zapłaty, ponieważ nabywca uznał, że towary nie odpowiadają wcześniejszym uzgodnieniom. Sprzedawca decyduje się pozwać nabywcę o zapłatę całej ceny. Przypadek B – sytuacja międzynarodowa: Przedsiębiorstwo mające siedzibę w państwie członkowskim B dostarczyło towary o wartości 20 000 nabywcy w państwie członkowskim A. Umowa podlega prawu państwa członkowskiego B i jest sporządzona w języku tego państwa. Sprzedawca nie otrzymał zapłaty, ponieważ nabywca mający siedzibę w państwie członkowskim A uznał, że towary nie odpowiadają wcześniejszym uzgodnieniom. Sprzedawca decyduje się złożyć w państwie członkowskim A pozew, w którym domaga się zapłaty pełnej ceny przewidzianej w umowie z nabywcą.


Koszty na Malcie

Koszty sądowe, w postępowaniu odwoławczym oraz w razie alternatywnego rozstrzygania sporów


Kazus

Sąd

Postępowanie odwoławcze

Alternatywne rozstrzyganie sporów

Wstępne opłaty sądowe

Opłaty za protokołowanie

Inne opłaty

Wstępne opłaty sądowe

Opłaty za protokołowanie

Inne opłaty

Czy istnieje taka możliwość w przypadku tego rodzaju spraw?

Koszty

Kazus A

680,16 EUR

nd.

195,65 EUR

nd.

nd.

nd.

Kazus B

680,16 EUR

nd.

195,65 EUR

nd.

nd.

nd.Koszty ponoszone na rzecz prawnika, komornika i biegłego


Kazus

Prawnik

Komornik

Biegły

Czy reprezentacja jest obowiązkowa?

Średnie koszty

Czy reprezentacja jest obowiązkowa?

Koszty przed wydaniem orzeczenia

Koszty po wydaniu orzeczenia

Czy korzystanie z jego pomocy jest obowiązkowe?

Koszty

Kazus A

TAK

Prawnik: 681,53 EUR

Reprezentant prawny: 227,18 EUR

Nie jest obowiązkowa

nd.

nd.

NIE

nd.

Kazus B

TAK

Prawnik: 681,53 EUR

Reprezentant prawny: 227,18 EUR

Nie jest obowiązkowa

nd.

nd.

NIE

nd.Zwrot kosztów poniesionych przez świadków, koszty gwarancji lub zabezpieczenia i inne właściwe opłaty


Kazus

Zwrot kosztów poniesionych przez świadków

Gwarancja lub zabezpieczenie

Inne opłaty

Czy świadkom zwraca się poniesione przez nich koszty?

Koszt

Czy istnieją, w jakich przypadkach i jak często są stosowane?

Koszt

Opis

Koszt

Kazus A

NIE

nd.

Postanowienie zabezpieczające  kwotę wskazanego zadłużenia

46,59 EUR

nd.

nd.

Kazus B

NIE

nd.

Postanowienie zabezpieczające kwotę wskazanego zadłużenia

46,59 EUR

nd.

nd.Koszty pomocy prawnej i zwrot innych kosztówKazus

Pomoc prawna

Zwrot kosztów

Kiedy i pod jakimi warunkami ma zastosowanie?

Kiedy pomoc obejmuje całość kosztów?

Warunki?

Czy strona wygrywająca sprawę może otrzymać zwrot kosztów postępowania?

Jeżeli zwrot nie obejmuje wszystkich kosztów, to zasadniczo jaką ich część?

Jakie koszty nigdy nie podlegają zwrotowi?

Czy istnieją sytuacje, w których koszty pomocy prawnej należy zwrócić organizacji jej udzielającej?

Kazus A

NIE

nd.

nd.

TAK

Zależnie od treści orzeczenia

Prywatne konsultacje z prawnikami (koszty pozasądowe)

nd.

Kazus B

NIE

nd.

nd.

TAK

Zależnie od treści orzeczenia

Prywatne konsultacje z prawnikami (koszty pozasądowe)

nd.Koszty tłumaczenia pisemnego i ustnego


Kazus

Tłumaczenie pisemne

Tłumaczenie ustne

Inne koszty właściwe dla sporów transgranicznych?

Kiedy i pod jakimi warunkami jest ono konieczne?

Szacunkowy koszt?

Kiedy i pod jakimi warunkami jest ono konieczne?

Szacunkowy koszt?

Charakterystyka

Szacunkowy koszt?

Kazus A

W przypadku, gdy tylko jedna ze stron włada językiem angielskim

34,94 EUR

Ma zastosowanie wyłącznie wówczas, gdy świadek nie włada językiem maltańskim ani angielskim.

Od 11,65 EUR do 58,23 EUR za godzinę

Koszty poniesione z tytułu powiadomienia strony zamieszkałej za granicą

Zależny od wysokości opłat pobieranych przez inne państwa członkowskie

Kazus B

W przypadku, gdy tylko jedna ze stron włada językiem angielskim

34,94 EUR

Ma zastosowanie wyłącznie wówczas, gdy świadek nie włada językiem maltańskim ani angielskim.

Od 11,65 EUR do 58,23 EUR za godzinę

Koszty poniesione z tytułu powiadomienia strony zamieszkałej za granicą

Zależny od wysokości opłat pobieranych przez inne państwa członkowskie


Ostatnia aktualizacja: 02/11/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Twoje uwagi

Za pomocą tego formularza możesz przesłać nam swoje komentarze i uwagi na temat nowej strony