Koszty

W tym studium przypadku dotyczącym dziedziny prawa rodzinnego – świadczeń alimentacyjnych, zwrócono się do państw członkowskich o dostarczenie powodom informacji o kosztach postępowania na przykładzie następujących sytuacji: Przypadek A – sytuacja krajowa: Dwie osoby przez wiele lat pozostawały ze sobą w nieformalnym związku.  W momencie rozstania mieli trzyletnie dziecko. Orzeczeniem sądu opieka nad dzieckiem została przyznana matce. Do rozstrzygnięcia pozostała jedynie kwota świadczeń alimentacyjnych, które ojciec powinien wypłacać matce na pokrycie kosztów utrzymania i edukacji dziecka. Matka wnosi pozew w tej sprawie. Przypadek B – sytuacja transgraniczna, w której czytelnik występuje jako adwokat w państwie członkowskim A: Dwie osoby pozostają ze sobą w  nieformalnym związku w państwie członkowskim (państwie członkowskim B). Mają trzyletnie dziecko. Rozstają się. Orzeczeniem sądu w państwie członkowskim B opieka nad dzieckiem zostaje przyznana matce. Za zgodą ojca dziecka, matka i dziecko przenoszą się na stałe do innego państwa członkowskiego (państwa członkowskiego A). Nierozstrzygnięta pozostaje jedna kwestia.  Dotyczy ona kwoty świadczeń alimentacyjnych, które ojciec powinien wypłacać matce na pokrycie kosztów utrzymania i edukacji dziecka. Matka wnosi pozew w tej sprawie w państwie członkowskim A.


Koszty na Malcie

Koszty sądowe, w postępowaniu odwoławczym oraz w razie alternatywnego rozstrzygania sporów


Kazus

Sąd

Postępowanie odwoławcze

Alternatywne rozstrzyganie sporów

Wstępne opłaty sądowe

Opłaty za protokołowanie

Inne opłaty

Wstępne opłaty sądowe

Opłaty za protokołowanie

Inne opłaty

Czy istnieje taka możliwość w przypadku tego rodzaju spraw?

Koszty

Kazus A

181,68 EUR

nd.

nd.

98,99 EUR

nd.

116,47 EUR

Tak

Kazus B

181,68 EUR

nd.

nd.

98,99 EUR

116,47 EUR

Nie


Koszty ponoszone na rzecz prawnika, komornika i biegłego


Kazus

Prawnik

Komornik

Biegły

Czy reprezentacja jest obowiązkowa?

Średnie koszty

Czy reprezentacja jest obowiązkowa?

Koszty przed wydaniem orzeczenia

Koszty po wydaniu orzeczenia

Czy korzystanie z jego pomocy jest obowiązkowe?

Koszty

Kazus A

Tak

1/2 kwoty alimentów należnych za okres 10 lat

Nie jest obowiązkowa

nd.

nd.

Nie

nd.

Kazus B

Tak

W zależności od kwoty roszczenia

Nie jest obowiązkowa

nd.

nd.

Nie

nd.Zwrot kosztów poniesionych przez świadków, koszty gwarancji lub zabezpieczenia i inne właściwe opłaty


Kazus

Zwrot kosztów poniesionych przez świadków

Gwarancja lub zabezpieczenie

Inne opłaty

Czy świadkom zwraca się poniesione przez nich koszty?

Koszt

Czy istnieją, w jakich przypadkach i jak często są stosowane?

Koszt

Opis

Koszt

Kazus A

Nie

nd.

Postanowienie zabezpieczające na kwotę będącą przedmiotem roszczenia

23,28 EUR

nd.

nd.

Kazus B

Nie

nd.

Postanowienie zabezpieczające na kwotę będącą przedmiotem roszczenia

23,28 EUR

nd.

nd.Koszty pomocy prawnej i zwrot innych kosztówKazus

Pomoc prawna

Kiedy i pod jakimi warunkami ma zastosowanie?

Kiedy pomoc obejmuje całość kosztów?

Warunki?

Kazus A

Pomoc prawna ma zastosowanie, jeżeli dana osoba utrzymuje się z zasiłków socjalnych lub minimalnego wynagrodzenia oraz jeśli posiada nie więcej niż jedną nieruchomość.

nd.

nd.

Kazus B

Pomoc prawna ma zastosowanie, jeżeli dana osoba utrzymuje się z zasiłków socjalnych lub minimalnego wynagrodzenia oraz jeśli posiada nie więcej niż jedną nieruchomość.

nd.

nd.
Kazus

Zwrot kosztów

Czy strona wygrywająca sprawę może otrzymać zwrot kosztów postępowania?

Jeżeli zwrot nie obejmuje wszystkich kosztów, to zasadniczo jaką ich część?

Jakie koszty nigdy nie podlegają zwrotowi?

Czy istnieją sytuacje, w których koszty pomocy prawnej należy zwrócić organizacji jej udzielającej?

Kazus A

TAK

Zależnie od treści wyroku

Prywatne konsultacje z prawnikami (koszty pozasądowe)

nd.

Kazus B

TAK

Zależnie od treści wyroku

Prywatne konsultacje z prawnikami (koszty pozasądowe)

nd.Koszty tłumaczenia pisemnego i ustnego


Kazus

Tłumaczenie pisemne

Tłumaczenie ustne

Inne koszty właściwe dla sporów transgranicznych

Kiedy i pod jakimi warunkami jest ono konieczne?

Szacunkowy koszt?

Kiedy i pod jakimi warunkami jest ono konieczne?

Szacunkowy koszt?

Charakterystyka

Szacunkowy koszt?

Kazus A

Tłumaczenie jest sporządzane na wniosek którejkolwiek ze stron. Tłumaczenie jest możliwe tylko z języka maltańskiego na język angielski lub odwrotnie. Tłumaczenie na inne języki zapewniają strony na własny koszt.

17,47 EUR (stawka ryczałtowa uiszczana jako opłata rejestracyjna za każde tłumaczenie)

Ma zastosowanie wyłącznie wówczas, gdy świadek nie włada językiem maltańskim ani angielskim.

Od 11,65 EUR do 58,23 EUR za godzinę

Koszty poniesione z tytułu powiadomienia strony zamieszkałej za granicą

Zależny od wysokości opłat pobieranych przez inne państwa członkowskie

Kazus B

Tłumaczenie jest sporządzane na wniosek którejkolwiek ze stron. Tłumaczenie jest możliwe tylko z języka maltańskiego na język angielski lub odwrotnie. Tłumaczenie na inne języki zapewniają strony na własny koszt.

17,47 EUR (stawka ryczałtowa uiszczana jako opłata rejestracyjna za każde tłumaczenie)

Ma zastosowanie wyłącznie wówczas, gdy świadek nie włada językiem maltańskim ani angielskim.

Od 11,65 EUR do 58,23 EUR za godzinę

Koszty poniesione z tytułu powiadomienia strony zamieszkałej za granicą

Zależny od wysokości opłat pobieranych przez inne państwa członkowskie


Ostatnia aktualizacja: 02/11/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Twoje uwagi

Za pomocą tego formularza możesz przesłać nam swoje komentarze i uwagi na temat nowej strony