Costs

If a citizen envisages going to court or wishes to enforce a court judgment information must be available on the costs of proceedings in the relevant Member State.

Litigation costs in civil and commercial matters are governed by national legislation and costs are not harmonised at EU level. Thus, costs vary from one Member State to another.

To obtain detailed information on costs of proceedings in the Member States, as well as on several case studies carried out on behalf of the European Commission, please select one of the flags listed on the right hand side.

If you do not have sufficient financial resources to meet the costs of a court case you can apply for legal aid.

Additional information can be obtained from the attached study (available in English and French only) undertaken to identify the sources of costs of civil judicial proceedings in each Member State by:

 • defining the proportion of each identified source of cost on the overall cost of civil judicial proceedings,
 • comparing the costs incurred by litigants in different Member States,
 • identifying variations in sources of costs and costs amounts,
 • identifying how transparency of the costs of judicial proceedings and the limitation of differences in sources of costs and costs amounts can foster greater access to justice,
 • making recommendations for possible actions at the EU level, possibly through the establishment of minimum standards, to facilitate access to justice by improving the transparency of costs of civil justice,
 • generally, identifying links, where appropriate and relevant, between costs of justice and access to justice for the citizens, and
 • identifying specific issues pertaining to cross-border disputes.

The study provides a snapshot of the situation in the European Union at a precise moment in time - December 2007.

Related Attachments

Study on the Transparency of Costs of Civil Judicial Proceedings in the EU PDF (2615 Kb) en – English version

Study on the Transparency of Costs of Civil Judicial Proceedings in the EU PDF (2665 Kb) fr – French version

Annex 1: Results of the public questionnaire PDF (1700 Kb) en

National report - Belgium PDF (829 Kb) en

National report - Bulgaria PDF (566 Kb) en

National report - Czech Republic PDF (703 Kb) en

National report - Denmark PDF (560 Kb) en

National report - Germany PDF (565 Kb) en

National report - Estonia PDF (872 Kb) en

National report - Ireland PDF (400 Kb) en

National report - Greece PDF (849 Kb) en

National report - Spain PDF (640 Kb) en

National report - France PDF (1312 Kb) en

National report - Italy PDF (772 Kb) en

National report - Cyprus PDF (555 Kb) en

National report - Latvia PDF (742 Kb) en

National report - Lithuania PDF (950 Kb) en

National report - Luxembourg PDF (551 Kb) en

National report - Hungary PDF (533 Kb) en

National report - Malta PDF (742 Kb) en

National report - Netherlands PDF (702 Kb) en

National report - Austria PDF (829 Kb) en

National report - Poland PDF (396 Kb) en

National report - Portugal PDF (781 Kb) en

National report - Romania PDF (544 Kb) en

National report - Slovenia PDF (723 Kb) en

National report - Slovakia PDF (872 Kb) en

National report - Finland PDF (504 Kb) en

National report - Sweden PDF (457 Kb) en

National report - United Kingdom PDF (448 Kb) en

Last update: 18/01/2019

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Tiesvedības izmaksas - Beļģija

Šajā iedaļā sniegta informācija par tiesāšanās izmaksām Beļģijā. Tiesvedības procesu izmaksu dziļākai analīzei, lūdzam iepazīties ar šādu gadījumu izpēti:

Saite atveras jaunā logāĢimenes tiesības - Šķiršanās

Saite atveras jaunā logāĢimenes tiesības - Bērnu aizgādība

Saite atveras jaunā logāĢimenes tiesības - Uzturnauda

Saite atveras jaunā logāKomerctiesības - Līgums

Saite atveras jaunā logāKomerctiesības - Saistības

Regulējošie noteikumi par juridisko profesiju honorāriem

Tiesu izpildītāji

Civillietās

Tiesu izpildītāju civillietās un komerclietās honorārus regulē Karaļa 1976. gada 30. novembra dekrēts. Honorāru tarifi 2009. gadam tika publicēti Beļģijas oficiālajā laikrakstā 2008. gada 31. decembrī.

Ar dokumentiem un tarifiem var iepazīties Saite atveras jaunā logāBeļģijas Tiesu izpildītāju nacionālās palātas interneta vietnē (sadaļa "Tarifs et taux d’intérêt" (Tarifi un procentu likmes), tad sadaļa "Toutes affaires" (Visas lietas)) vai Saite atveras jaunā logāBeļģijas tiesu varas portāla vietnē (sadaļa "Législation" (Likumdošana)).

Krimināllietās

Tiesu izpildītāju krimināllietās honorārus regulē Karaļa 1950. gada 28. decembra dekrēts un Ministra 2009. gada 22. janvāra apkārtraksts. Honorāru tarifi 2009. gadam tika publicēti Beļģijas oficiālajā laikrakstā 2009. gada 12. janvārī.

Ar dokumentiem un tarifiem var iepazīties Saite atveras jaunā logāBeļģijas Tiesu izpildītāju nacionālās palātas interneta vietnē (sadaļa "Tarifs et taux d’intérêt" (Tarifi un procentu likmes), tad sadaļa "Krimināllietas" (Krimināllietas)) vai Saite atveras jaunā logāBeļģijas tiesu varas portāla vietnē (sadaļa "Législation" (Likumdošana)).

Advokāti

Advokātu honorāri netiek regulēti. Advokāti tos nosaka brīvi, un klients ar advokātu par tiem var vienoties, tomēr advokātiem tie jānosaka pienācīgi mērenā līmenī.  Advokātu apvienība var pārbaudīt, vai advokāti nepārsniedz šīs robežas.

Ir iespējamas vairākas aprēķina metodes: stundas likme, atlīdzība par katru sniegto pakalpojumu, atlīdzība atkarībā no lietas vērtības (procentuālais īpatsvars no summas, par kuru tiesājas) u. c. Beļģijas Tiesu kodeksa 446.b pantā ir aizliegta vienošanās par honorāru, kas saistīta vienīgi ar tiesvedības iznākumu. Advokātam ir jāinformē klients par honorāra aprēķina metodi. Advokātu honorāriem Beļģijā nepiemēro PVN.

Fiksētās izmaksas

Fiksētās izmaksas civillietās

Fiksētās izmaksas prāvniekiem civillietās

Tiesu izmaksas Beļģijā ir fiksētas. Izmaksas atšķiras atkarībā no tiesas, kurā uzsākta tiesvedība, un no tiesvedības posma (pirmā instance vai apelācija).

Tiesvedības izmaksas apzīmē ar terminu "tiesu izdevumi", un uz tām attiecas Tiesu kodeksa 1017. pants un turpmākie panti. 1018. pantā ir precizētas izmaksas, kas veido tiesu izdevumus. Tiesu izdevumi ir:

 • dažādas kancelejas un reģistrācijas maksas. Kancelejas maksas veido maksājumi par iekļaušanu reģistrā, dokumentu izveidi un kopiju sagatavošanu, un tās ir precizētas Reģistrācijas, hipotekāro un kancelejas maksājumu kodeksa 268. pantā un turpmākos pantos;
 • atlīdzību un algu izmaksas saistībā ar tiesu dokumentiem;
 • sprieduma kopijas sagatavošanas izmaksas;
 • visu izmeklēšanas pasākumu izmaksas, jo īpaši liecinieku un ekspertu atlīdzības.  Attiecībā uz lieciniekiem atlīdzības un atmaksājumu summas ir noteiktas Karaļa 1972. gada 27. jūlija dekrētā;
 • tiesnešu, kancelejas sekretāru un pušu ceļa izdevumi un dienas naudas, ja tie ceļojuši pēc tiesneša rīkojuma, un dokumentu izmaksas, ja tie sagatavoti tikai attiecīgajai tiesvedībai;
 • lietas sagatavošanas atlīdzība saskaņā ar 1022. pantu;
 • saskaņā ar 1734. pantu iecelta vidutāja honorāri, atalgojums un izmaksas.

1019. pantā noteikts, ka reģistrācijas izmaksas, kas klasificētas kā tiesu izdevumi, ir:

 • vispārēja fiksēta maksa,
 • konkrētas fiksētas maksas un
 • maksas, kas jāmaksā, kad tiek pasludināti spriedumi par notiesāšanu, likvidāciju vai maksājumu vai vērtspapīru prioritātes noteikšanu.

Noteiktos gadījumos, ja pieteikuma iesniedzējs vai iesaistītā puse nav Beļģijas pilsonis un atbildētājs ir Beļģijas pilsonis, pēdējais var, izņemot gadījumus, kad eksistē starptautisks nolīgums, kas atbrīvo no šāda pienākuma, vai īpašos apstākļos, pieprasīt, lai pieteikuma iesniedzējs vai iesaistītā puse sniegtu nodrošinājumu, kas garantētu tiesvedības rezultātā radušos zaudējumu atmaksu. Tas ir paredzēts Tiesu kodeksa 851. pantā.

Attiecīgi jāņem vērā arī tiesu izpildītāju, advokātu (skatīt iepriekš), tulkotāju un tulku (skatīt tālāk) izmaksas.

Civilprocesa posms, kad pusei ir jāsedz fiksētās izmaksas

Noteiktas izmaksas ir jāsedz pirms tiesvedības uzsākšanas. Tas attiecas uz kancelejas maksu, kuru iekasē brīdī, kad lietu ieraksta reģistrā.

Izmaksas, kas rodas tiesvedības laikā, parasti iekasē tiesas procesa gaitā.

Noteiktām izmaksām būs jāizveido rezerve. Tādējādi ekspertiem tiek maksāts no rezerves, ko izveidojusi puse, kura pieprasījusi izmeklēšanas pasākumu. Līdzīgi 953. pantā ir noteikts, ka pusei, kura pieprasījusi liecinieka uzklausīšanu, pirms šādas uzklausīšanas ir jāizsniedz kancelejas sekretāram rezerve, kas atbilst atlīdzības summai un izmaksu atlīdzinājumam (ceļa izdevumiem u. c.).

Dažreiz tiesvedības izmaksas iepriekš sedz advokāts, tādēļ tās tiek iekļautas viņa izmaksu un honorāru pārskatā.

Fiksētās izmaksas kriminālprocesā

Fiksētās izmaksas, kas visām pusēm jāsedz kriminālprocesā

Jautājumu par fiksētajām izmaksām kriminālprocesā regulē Karaļa 1950. gada 28. decembra dekrēta 91. pants un turpmākie panti.

Kriminālprocesa posms, kad pusei ir jāsedz fiksētās izmaksas

Jautājumu par fiksētajām izmaksām kriminālprocesā regulē Karaļa 1950. gada 28. decembra dekrēta 91. pants un turpmākie panti.

Tiesvedības izmaksas konstitucionālās lietās

Fiksētās izmaksas prāvniekiem konstitucionālā procesā

Vienīgās izmaksas, kas jāsedz pusēm konstitucionālā procesā, ir reģistrētu sūtījumu izmaksas.

Kādu iepriekšēju informāciju var saņemt no juridiskā pārstāvja (advokāta)?

Informācija par pušu tiesībām un pienākumiem

Advokātu profesionālās rīcības noteikumos ir paredzēts pienākums sniegt klientiem informāciju un konsultācijas. Tas nozīmē, ka advokāts sniegs klientam informāciju par viņa tiesībām un pienākumiem.

Advokātam cita starpā jāinformē klienti par sava honorāra aprēķina metodi.

Informācijas avoti par tiesvedības izmaksām

Kur atrast informāciju par tiesvedības izmaksām Beļģijā?

Informācija par šo jautājumu ir pieejama Saite atveras jaunā logāFederālā publiskās pārvaldes dienesta tieslietās vietnē, Saite atveras jaunā logāTiesu modernizācijas komisijas vietnē (sadaļa "Info juridique" (Juridiskā informācija)) vai dažādu juridisko profesiju interneta vietnēs.

Šādu informāciju var arī atrast tiesību aktu tekstos vai sazinoties ar kancelejas sekretāru vai advokātu.

Kādās valodās ir pieejama informācija par tiesvedības izmaksām Beļģijā?

Šī informācija ir pieejama holandiešu un franču valodā.

Kur atrast informāciju par starpniecību/samierināšanu?

Informācija par starpniecību ir pieejama Saite atveras jaunā logāFederālā publiskās pārvaldes dienesta tieslietās vietnē (publikāciju sadaļa), ka arī Saite atveras jaunā logāTiesu modernizācijas komisijas vietnē.

Kur atrast papildu informāciju par izmaksām?

Tīmekļa vietne, kurā pieejama informācija par izmaksām

Skatīt iepriekš.

Kur atrast informāciju par dažādu procedūru vidējo ilgumu?

Noteiktu informāciju par jūsu tiesvedības aptuveno ilgumu jums varēs sniegt advokāts. Ilgumi ir dažādi atkarībā no procedūras veida, ko jūs vēlaties uzsākt, un no tiesas, kurā jūs vēlaties vērsties.

Kur atrast informāciju par noteikta veida tiesāšanās vidējām kopējām izmaksām?

Noteiktu informāciju par jūsu tiesvedības aptuvenajām izmaksām jums varēs sniegt advokāts. Izmaksas ir dažādas atkarībā no procedūras veida, ko jūs vēlaties uzsākt, un no tiesas, kurā jūs vēlaties vērsties.

Pievienotās vērtības nodoklis (PVN)

Kur iegūt informāciju par šo nodokli? Kādas ir piemērojamās likmes?

Ja ir publicēta informācija par izmaksām, tajās nav iekļauts PVN. Piemērojamā PVN likme ir 21 %.

Juridiskā palīdzība

Civillietās piemērojamais ienākumu slieksnis

Šo jautājumu regulē Beļģijas Tiesu kodeksa 508./1. pants un turpmākie panti.

Primārā juridiskā palīdzība visiem ir pieejama bez maksas. Tā ietver sākotnējās juridiskās konsultācijas, konkrēti

 • praktisko informāciju,
 • juridisko informāciju,
 • sākotnējo atzinumu vai norīkojumu pie specializētas organizācijas.

Sākotnējās konsultācijas sniedz tiesību speciālisti, un tās ir pilnībā bezmaksas neatkarīgi no jūsu ienākumiem.

Sekundārā juridiskā palīdzība dod iespēju tiem, kuru ienākumi nav pietiekami advokāta izmaksu segšanai, iegūt bezmaksas vai daļēju maksas palīdzību no advokāta. Advokāts jums sniedz palīdzību, nodrošinot konsultācijas un aizstāvību. Karaļa 2003. gada 18. decembra dekrētā ir izklāstīti nosacījumi bezmaksas vai daļējas maksas sekundārās juridiskās palīdzības vai tiesvedības palīdzības saņemšanai.

Personas, kas saņem juridisko palīdzību pilnībā bez maksas to sociālo apstākļu dēļ:

 • visas personas, kuras ir vienas un kuru mēneša neto ienākumi ir zem EUR 944;
 • visas personas, kuras ir vienas un kurām ir apgādājamais, ar mēneša neto ienākumiem zem EUR 1112 (+ EUR 145,16 par katru apgādājamo personu);
 • visas personas, kuras veido mājsaimniecību (precējušās vai kopdzīvē) un kuru mājsaimniecības mēneša neto ienākumi ir zem EUR 1112 (+ EUR 145,16 par katru apgādājamo personu);
 • visas personas, kuras saņem sociālās integrācijas vai sociālās palīdzības maksājumus;
 • visas personas, kuras saņem vecāka gadagājuma cilvēku ienākumu garantiju (GRAPA);
 • visas personas, kas saņem ienākumu aizstājējpabalstus invalīdiem, kam nav piešķirts integrācijas pabalsts;
 • visas personas ar apgādībā esošu bērnu, kuras saņem garantētus ģimenes pabalstus;
 • visi sociālo mājokļu īrnieki, kuri Flandrijā vai Briseles apgabalā maksā īri, kas vienāda ar pusi no bāzes īres maksas, vai kuri Valonijā maksā minimālo īri;
 • visi nepilngadīgie;
 • visi ārvalstnieki, lai iesniegtu uzturēšanās atļaujas pieteikumu vai uzsāktu administratīvu procesu vai tiesvedību pret lēmumu, kas pieņemts atbilstoši likumiem par ārvalstnieku uzņemšanu valsts teritorijā, uzturēšanos, apmešanos uz dzīvi un izraidīšanu;
 • visi patvēruma meklētāji, visas personas, kas sevi pasludina par bēgļiem vai iesniedz bēgļa statusa piešķiršanas pieteikumu vai pārvietotas personas statusa piešķiršanas pieteikumu;
 • persona, kas iesaistīta kolektīvā parādsaistību kārtošanas procedūrā vai kas vēlas iesniegt kolektīvas parādsaistību kārtošanas pieprasījumu.

Personas, kas saņem bezmaksas juridisko palīdzību, jo tiek pieņemts, ka viņu ienākumi ir nepietiekami (šo pieņēmumu ar atcelt):

 • visas apcietinātās personas vai visi apsūdzētie, uz kuriem attiecas likums par tūlītēju stāšanos tiesas priekšā, kurus uzskata par personām ar nepietiekamiem ienākumiem, ja vien nav pierādīts pretējais;
 • visas garīgi slimās personas, kurām piemērots pasākums, kas paredzēts 1990. gada 26. jūnija likumā par to garīgi slimo cilvēku personas aizsardzību, kurus uzskata par personām ar nepietiekamiem ienākumiem, ja vien nav pierādīts pretējais;
 • apsūdzētais, uz kuru attiecas likums par tūlītēju stāšanos tiesas priekšā.

Palīdzība ir daļēji bez maksas (šajā gadījumā advokāti var pieprasīt ierobežotu maksu par saviem pakalpojumiem):

 • visas personas, kuras ir vienas un kuru mēneša neto ienākumi ir no EUR 944 līdz EUR 1112;
 • visas personas, kuras ir vienas un kurām ir apgādājamais, ar mēneša neto ienākumiem robežās no EUR 1112 līdz EUR 1480 (+ EUR 145,16 par katru apgādājamo personu);
 • visas personas, kuras dzīvo kopā ar partneri vai kādu citu personu, ar kuru kopā tās veido mājsaimniecību, un kuru mājsaimniecības mēneša neto ienākumi ir robežās no EUR 1112 līdz EUR 1480 (+ EUR 145,16 par katru apgādājamo personu).

Iepriekš norādītās summas katru gadu pielāgo atbilstoši patēriņa cenu indeksam.

Tiesvedības palīdzība attiecas uz tiesvedības izmaksām. Ja klientiem nav pietiekamu līdzekļu, lai segtu tiesvedības izmaksas, viņi var tieši vai ar advokāta starpniecību iesniegt pieteikumu tiesvedības palīdzības birojā. Atkarībā no maksātnespējas pakāpes viņus var pilnībā vai daļēji atbrīvot no tiesu izpildītāju, ekspertu u. c. izmaksu segšanas. Šo jautājumu regulē Tiesu kodeksa 664. pants un turpmākie panti.

Kādi ir nosacījumi palīdzības saņemšanai, ja persona ir apsūdzētais krimināllietā, noziegumā cietušais vai apsūdzētais?

Nosacījumi juridiskās palīdzības saņemšanai, ja persona ir apsūdzētais krimināllietā, noziegumā cietušais vai apsūdzētais, ir tādi paši, kā aprakstīts iepriekš.

Bezmaksas tiesvedība

Piemēram, tiesvedība, lai panāktu kolektīvu parādsaistību kārtošanu vai iespēju piedalīties tiesvedībā bez izmaksām.

Kādos gadījumos zaudētājai pusei ir jāsedz uzvarētājas puses izmaksas?

Civillietās un komerclietās

Atbilstoši 1017. pantam un turpmākajiem pantiem izmaksas, kas veido tiesu izdevumus (tiesu izpildītāju, ekspertu, tiesu u. c. izmaksas), parasti liek segt zaudētājai pusei, tiklīdz ir pasludināts spriedums.

Zaudētājai pusei uzliktajos tiesu izdevumos iekļauj arī vienreizēju iemaksu, kas paredzēta uzvarētājas puses advokāta izmaksu un honorāru segšanai. Šo iemaksu apzīmē ar terminu "lietas sagatavošanas atlīdzība" un tā ir vienreizēja summa, kuru aprēķina atbilstoši skalai, kuras pamatā ir uz lietu attiecināmās summas. Tā ne vienmēr sedz visas honorāru izmaksas. Šā "lietas sagatavošanas atlīdzības" summas ir noteiktas Karaļa 2007. gada 26. oktobra dekrētā. Ir minimālās un maksimālās summas, un tiesnesim ir jāizvērtē pabalsta summa šajās robežās.

Noteiktos gadījumos tiesa var nelikt tiesu izdevumus segt zaudētājai pusei, bet pieņemt citu lēmumu (dalītas izmaksas u. c.).

Krimināllietās

Ja tiesa apsūdzēto un civiltiesiski atbildīgos atzīst par vainīgiem, tiesvedības izmaksas, kā arī lietas sagatavošanas atlīdzību (vienreizēja iemaksa, kas paredzēta uzvarētājas puses advokāta izmaksu un honorāru segšanai – skatīt iepriekš par civillietām un komerclietām) parasti liek segt viņiem. Turpretim, ja tiesa apsūdzēto un civiltiesiski atbildīgos neatzīst par vainīgiem un puse, kas pieprasa zaudējumu atmaksu, zaudē, pēdējai var uzlikt pilnībā vai daļēji segt valsts un apsūdzētā tiesvedības izmaksas, kā arī lietas sagatavošanas atlīdzību. Noteiktos gadījumos tiesvedības izmaksas sedz valsts. Šie noteikumi ir paredzēti Kriminālprocesa kodeksā.

Ekspertu honorāri

Civillietās un komerclietās

Ekspertu honorāri netiek regulēti, un eksperti brīvi nosaka savus honorārus. Tiesneša kontrole pār šiem honorāriem ir nenozīmīga (viņš var iejaukties, ja puses un eksperts nevar panākt vienošanos), bet nav tiesību akta, kurā būtu noteiktas ekspertu honorāru summas. Šo jautājumu regulē Tiesu kodeksa 987. pants un turpmākie panti, ka arī Karaļa 1933. gada 24. maija dekrēts.

Tomēr Karaļa 2003. gada 14. novembra dekrētā ir noteikts honorāru un izmaksu tarifs saistībā ar ekspertiem, kurus ieceļ darbā tiesas medicīnisku ziņojumu kontekstā attiecībā uz

 • lietām saistībā ar invalīdu pabalstiem,
 • ģimenes pabalstiem algotiem darba ņēmējiem un pašnodarbinātām personām,
 • apdrošināšanu bezdarba gadījumam un
 • obligātās veselības apdrošināšanas sistēmu un pabalstiem.

Krimināllietās

Ekspertu honorārus krimināllietās regulē Karaļa 1950. gada 28. decembra dekrēts un Ministra 2009. gada 22. janvāra apkārtraksts. Honorāru tarifi 2009. gadam tika publicēti Beļģijas oficiālajā laikrakstā 2009. gada 12. janvārī.

Ar dokumentiem var iepazīties Saite atveras jaunā logāTiesu modernizācijas komisijas vietnē (sadaļa "info juridique" (juridiskā informācija) – "professionnels" (profesionāļi) – "tarifs" (tarifi) – "frais de justice" (tiesvedības izmaksas)) vai Saite atveras jaunā logāBeļģijas tiesu varas portāla vietnē (sadaļa "Législation" (Likumdošana)).

Tulkotāju un tulku honorāri

Tiesvedības gaitā var rasties nepieciešamība pieaicināt tulkotāju vai tulku. Tas notiek gadījumā, ja dokumenti tiek iesniegti valodā, kas nav tiesvedības valoda, vai ja liecinieks var izteikties tikai citā valodā. Tas notiek arī gadījumā, ja viena no pusēm runā citā valodā nekā tiesvedībā izmantotā valoda un nesaprot tiesvedības valodu, vai arī tad, ja tiesnesis nesaprot attiecīgās puses lietoto valodu. Piemērojamie noteikumi ir iekļauti 1935. gada likumā par valodu lietojumu tieslietās.

Krimināllietās

Tulkotāju un tulku honorārus krimināllietās regulē Karaļa 1950. gada 28. decembra dekrēts un Ministra 2009. gada 22. janvāra apkārtraksts. Honorāru tarifi 2009. gadam tika publicēti Beļģijas oficiālajā laikrakstā 2009. gada 12. janvārī.

Ar dokumentiem var iepazīties Saite atveras jaunā logāTiesu modernizācijas komisijas vietnē (sadaļa "info juridique" (juridiskā informācija) – "professionnels" (profesionāļi) – "tarifs" (tarifi) – "frais de justice" (tiesvedības izmaksas)) vai Saite atveras jaunā logāBeļģijas tiesu varas portāla vietnē (sadaļa "Législation" (Likumdošana)).

Saites

Saite atveras jaunā logāFederālais publiskās pārvaldes dienests tieslietās

Saite atveras jaunā logāTiesu modernizācijas komisija

Saistītie materiāli

Beļģijas ziņojums par Izmaksu pārredzamības pētījumuPDF(829 Kb)en

Lapa atjaunināta: 20/09/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

1. gadījuma izpēte – ģimenes tiesības – laulības šķiršana - Beļģija

Šajā pētījumā par konkrētiem ģimenes tiesību jautājumiem (laulības šķiršana) dalībvalstis tika lūgtas informēt laulības šķiršanas pieteikuma sniedzēju par tiesvedības izmaksām aprakstītajās situācijās.

Lieta A. Iekšzemes situācija. Pāris stājas laulībā. Pēc kāda laika viņi sāk dzīvot atsevišķi un vienojas par laulības šķiršanu.

Lieta B. Starpvalstu situācija. Divi vienas un tās pašas dalībvalsts (dalībvalsts A) valsts piederīgie stājas laulībā. Laulība ir noslēgta dalībvalstī A. Pēc kāzām pāris dodas dzīvot un strādāt uz citu dalībvalsti (dalībvalsts B), kura kļūst par viņu pastāvīgo dzīvesvietu. Īsi pēc tam pāris izšķiras un sieva atgriežas dalībvalstī A, bet vīrs paliek dalībvalstī B. Pāris vienojas par laulības šķiršanu. Pēc atgriešanās dalībvalstī A sieva nekavējoties iesniedz laulības šķiršanas pieteikumu dalībvalsts B tiesā.


Svarīga iepriekšēja piezīme. Advokātu izmaksas un honorāri Beļģijā netiek regulēti (šīs izmaksas un honorāri ir atkarīgi no lietas sarežģītības un apmēra, advokāta vārda un reputācijas, lietas steidzamības, lietas iznākuma u. c.). Tomēr Beļģijā advokātiem ir jāievēro profesionālās rīcības noteikumi un juridiskā prasība izmaksas aplēst mērenības robežās (skatīt iepriekš).

Izmaksu aplēses ir tikai indikatīvas.


Izmaksas Beļģijā

Tiesas, apelācijas un alternatīvās strīdu izšķiršanas izmaksas


Gadījuma izpēte

Tiesa

Apelācija

Alternatīvā strīdu izšķiršana

Nodeva par pieteikuma iesniegšanu tiesā

Kancelejas nodeva

Citas izmaksas

Nodeva par pieteikuma iesniegšanu tiesā

Kancelejas nodeva

Citas izmaksas

Vai šī iespēja pastāv šāda veida gadījumā?

Izmaksas

A gadījums

EUR 82

no EUR 7,57 līdz EUR 34,48 par lappusi

EUR 186

no EUR 7,57 līdz EUR 34,48 par lappusi

B gadījums

EUR 82

no EUR 7,57 līdz EUR 34,48 par lappusi

EUR 186

no EUR 7,57 līdz EUR 34,48 par lappusiAdvokāta, tiesu izpildītāja un eksperta izmaksas


Gadījuma izpēte

Advokāts

Tiesu izpildītājs

Eksperts

Vai pārstāvība ir obligāta?

Vidējās izmaksas

Vai pārstāvība ir obligāta?

Izmaksas pirms sprieduma pasludināšanas

Izmaksas pēc sprieduma pasludināšanas

Vai jāizmanto obligāti?

Izmaksas

A gadījums

apmēram EUR 2500

apmēram EUR 250

apmēram EUR 250

B gadījums

apmēram EUR 3500

apmēram EUR 350

apmēram EUR 350Izmaksas, kas saistītas ar kompensāciju lieciniekiem, ar prasības nodrošināšanu saistītās izmaksas un citas attiecīgās izmaksas


Gadījuma izpēte

Kompensācija lieciniekiem

Ar prasības nodrošināšanu saistītās izmaksas

Citas izmaksas

Vai lieciniekiem tiek maksāta kompensācija?

Izmaksas

Vai tā pastāv un kad tā tiek pielietota?

Izmaksas

Apraksts

Izmaksas

A gadījums

no EUR 15,65 līdz EUR 48,24

Civillietās pienākums iemaksāt garantiju, ierosinot lietu, parasti attiecas uz gadījumiem, kas paredzēti Tiesu kodeksa 851. pantā. Tas ir izņēmums attiecībā uz prasības ārvalsts iesniedzējiem. Beļģijas atbildētājs var prasīt, lai prasības ārvalsts iesniedzējs vai iesaistītā puse iemaksā garantiju. 852. pantā ir precizēts, kādā veidā var tikt sniegta garantija (naudas summa, galvojums u.c.). Skatīt lapu par izmaksu pārredzamību.

B gadījums

no EUR 15,65 līdz EUR 48,24

Civillietās pienākums iemaksāt garantiju, ierosinot lietu, parasti attiecas uz gadījumiem, kas paredzēti Tiesu kodeksa 851. pantā. Tas ir izņēmums attiecībā uz prasības ārvalsts iesniedzējiem. Beļģijas atbildētājs var prasīt, lai prasības ārvalsts iesniedzējs vai iesaistītā puse iemaksā garantiju. 852. pantā ir precizēts, kādā veidā var tikt sniegta garantija (naudas summa, galvojums u.c.). Skatīt lapu par izmaksu pārredzamību.Juridiskās palīdzības izmaksas un cita atlīdzināšana

Skatīt iedaļu "Juridiskā palīdzība" lapā, kurā aplūkotas izmaksas un procedūras.

Rakstiskās un mutiskās tulkošanas izmaksas


Gadījuma izpēte

Rakstiskā tulkošana

Mutiskā tulkošana

Citas izmaksas, kas īpaši attiecas uz pārrobežu strīdiem?

Kad un ar kādiem nosacījumiem tā ir nepieciešama?

Aptuvenās izmaksas?

Kad un ar kādiem nosacījumiem tā ir nepieciešama?

Aptuvenās izmaksas?

Apraksts

Aptuvenās izmaksas?

A gadījums

ja tiesvedībā ir nepieciešami dokumenti

no EUR 7,57 līdz EUR 34,48 par lappusi

ja atbildētājs nesaprot tiesvedības valodu

no EUR 31,61 līdz EUR 54,62 stundā

B gadījums

ja tiesvedībā ir nepieciešami dokumenti

no EUR 7,57 līdz EUR 34,48 par lappusi

ja atbildētājs nesaprot tiesvedības valodu

no EUR 31,61 līdz EUR 54,62 stundā

Izpildes rīkojuma izmaksas

apmēram EUR 100

Lapa atjaunināta: 20/09/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

2. gadījuma izpēte – ģimenes tiesības – bērnu aizgādība - Beļģija

Šajā pētījumā par konkrētiem ģimenes tiesību jautājumiem (bērnu aizgādība) dalībvalstis tika lūgtas informēt pieteikuma sniedzēju par tiesvedības izmaksām aprakstītajās situācijās.

Lieta A. Iekšzemes situācija. Divas personas neprecējušās dzīvo kopā vairākus gadus. Viņu kopīgam bērnam, kad viņi nolemj šķirties, ir trīs gadi. Tiesa  piešķir mātei aizgādības tiesības, bet tēvam tiesības tikties ar bērnu. Māte iesniedz tiesā prasību ierobežot tēva saskarsmes tiesības.

Lieta B. Starpvalstu situācija (Jūs esat advokāts dalībvalstī A). Divas personas neprecējušās dzīvo kopā dalībvalstī B vairākus gadus. Viņiem ir kopīgs bērns, bet pāris izšķiras tūlīt pēc bērna piedzimšanas. Dalībvalsts B tiesa piešķir mātei aizgādības tiesības, bet tēvam tiesības tikties ar bērnu. Māte un bērns saņem tiesas atļauju un pārceļas dzīvot uz citu dalībvalsti (dalībvalsts A), bet tēvs paliek dalībvalstī B. Pēc pāris gadiem māte iesniedz dalībvalsts A tiesā prasību par izmaiņām tēva saskarsmes tiesībās.

Svarīga iepriekšēja piezīme. Advokātu izmaksas un honorāri Beļģijā netiek regulēti (šīs izmaksas un honorāri ir atkarīgi no lietas sarežģītības un apmēra, advokāta vārda un reputācijas, lietas steidzamības, lietas iznākuma u. c.). Tomēr Beļģijā advokātiem ir jāievēro profesionālās rīcības noteikumi un juridiskā prasība izmaksas aplēst mērenības robežās (skatīt iepriekš).

Izmaksu aplēses ir tikai indikatīvas.


Izmaksas Beļģijā

Tiesas, apelācijas un alternatīvās strīdu izšķiršanas izmaksas


Gadījuma izpēte

Tiesa

Apelācija

Alternatīvā strīdu izšķiršana

Nodeva par pieteikuma iesniegšanu tiesā

Kancelejas nodeva

Citas izmaksas

Nodeva par pieteikuma iesniegšanu tiesā

Kancelejas nodeva

Citas izmaksas

Vai šī iespēja pastāv šāda veida gadījumā?

Izmaksas

A gadījums

EUR 52

no EUR 7,57 līdz EUR 34,48 par lappusi

EUR 186

no EUR 7,57 līdz EUR 34,48 par lappusi

B gadījums

EUR 52

no EUR 7,57 līdz EUR 34,48 par lappusi

EUR 186

no EUR 7,57 līdz EUR 34,48 par lappusiAdvokāta, tiesu izpildītāja un eksperta izmaksas


Gadījuma izpēte

Advokāts

Tiesu izpildītājs

Eksperts

Vai pārstāvība ir obligāta?

Vidējās izmaksas

Vai pārstāvība ir obligāta?

Izmaksas pirms sprieduma pasludināšanas

Izmaksas pēc sprieduma pasludināšanas

Vai jāizmanto obligāti?

Izmaksas

A gadījums

Apmēram EUR 1500

EUR 52

Apmēram EUR 100

B gadījums

Apmēram EUR 100

EUR 52

Apmēram EUR 100Izmaksas, kas saistītas ar kompensāciju lieciniekiem, ar prasības nodrošināšanu saistītās izmaksas un citas attiecīgās izmaksas


Gadījuma izpēte

Kompensācija lieciniekiem

Ar prasības nodrošināšanu saistītās izmaksas

Vai lieciniekiem tiek maksāta kompensācija?

Izmaksas

Vai tā pastāv un kad tā tiek pielietota?

A gadījums

no EUR 15,65 līdz EUR 48,24

Civillietās pienākums iemaksāt garantiju, ierosinot lietu, parasti attiecas uz gadījumiem, kas paredzēti Tiesu kodeksa 851. pantā. Tas ir izņēmums attiecībā uz prasības ārvalsts iesniedzējiem. Beļģijas atbildētājs var prasīt, lai prasības ārvalsts iesniedzējs vai iesaistītā puse iemaksā garantiju. 852. pantā ir precizēts, kādā veidā var tikt sniegta garantija (naudas summa, galvojums u.c.). Skatīt lapu par izmaksu pārredzamību.

B gadījums

no EUR 15,65 līdz EUR 48,24

Civillietās pienākums iemaksāt garantiju, ierosinot lietu, parasti attiecas uz gadījumiem, kas paredzēti Tiesu kodeksa 851. pantā. Tas ir izņēmums attiecībā uz prasības ārvalsts iesniedzējiem. Beļģijas atbildētājs var prasīt, lai prasības ārvalsts iesniedzējs vai iesaistītā puse iemaksā garantiju. 852. pantā ir precizēts, kādā veidā var tikt sniegta garantija (naudas summa, galvojums u.c.). Skatīt lapu par izmaksu pārredzamību.Juridiskās palīdzības izmaksas un cita atlīdzināšana

Skatīt iedaļu "Juridiskā palīdzība" lapā, kurā aplūkotas izmaksas un procedūras.

Rakstiskās un mutiskās tulkošanas izmaksas


Gadījuma izpēte

Rakstiskā tulkošana

Mutiskā tulkošana

Citas izmaksas, kas īpaši attiecas uz pārrobežu strīdiem?

Kad un ar kādiem nosacījumiem tā ir nepieciešama?

Aptuvenās izmaksas?

Kad un ar kādiem nosacījumiem tā ir nepieciešama?

Aptuvenās izmaksas?

Apraksts

Aptuvenās izmaksas?

A gadījums

ja tiesvedībā ir nepieciešami dokumenti

no EUR 7,57 līdz EUR 34,48 par lappusi

ja atbildētājs nesaprot tiesvedības valodu

no EUR 31,61 līdz EUR 54,62 stundā

B gadījums

ja tiesvedībā ir nepieciešami dokumenti

no EUR 7,57 līdz EUR 34,48 par lappusi

ja atbildētājs nesaprot tiesvedības valodu

no EUR 31,61 līdz EUR 54,62 stundā

Izpildes rīkojuma izmaksas

Apmēram EUR 100


Lapa atjaunināta: 20/09/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

3. gadījuma izpēte – ģimenes tiesības – uzturlīdzekļi - Beļģija

Šajā pētījumā par konkrētiem ģimenes tiesību jautājumiem (uzturlīdzekļi) dalībvalstis tika lūgtas informēt pieteikuma sniedzēju par tiesvedības izmaksām aprakstītajās situācijās.

Lieta A. Iekšzemes situācija. Divas personas neprecējušās dzīvo kopā vairākus gadus.  Viņu kopīgam bērnam, kad viņi nolemj šķirties, ir trīs gadi. Tiesa piešķir bērna aizgādības tiesības mātei. Pušu starpā pastāv strīds par uzturlīdzekļu apjomu, kas tēvam jāmaksā mātei bērna izglītības nodrošināšanai, kas tā arī paliek neatrisināts. Lai atrisinātu šo jautājumu, māte ceļ prasību tiesā.

Lieta B. Starpvalstu situācija (Jūs esat advokāts dalībvalstī A). Divas personas neprecējušās dzīvo kopā dalībvalstī B vairākus gadus. Viņiem ir kopīgs trīs gadus vecs bērns. Pāris izšķiras. Dalībvalsts B tiesa piešķir bērna aizgādības tiesības mātei. Ar tēva piekrišanu māte un bērns pārvācas uz citu dalībvalsti (dalībvalsts A), kura kļūst par viņu pastāvīgo dzīvesvietu.

Pušu starpā paliek neatrisināts strīds.  Tas attiecas uz uzturlīdzekļu apjomu, kas tēvam jāmaksā mātei bērna uztura un izglītības nodrošināšanai. Lai atrisinātu šo jautājumu, māte ceļ prasību dalībvalsts A tiesā.

Svarīga iepriekšēja piezīme. Advokātu izmaksas un honorāri Beļģijā netiek regulēti (šīs izmaksas un honorāri ir atkarīgi no lietas sarežģītības un apmēra, advokāta vārda un reputācijas, lietas steidzamības, lietas iznākuma u. c.). Tomēr Beļģijā advokātiem ir jāievēro profesionālās rīcības noteikumi un juridiskā prasība izmaksas aplēst mērenības robežās (skatīt iepriekš).

Izmaksu aplēses ir tikai indikatīvas.

Izmaksas Beļģijā

Tiesas, apelācijas un alternatīvās strīdu izšķiršanas izmaksas


Gadījuma izpēte

Tiesa

Apelācija

Alternatīvā strīdu izšķiršana

Nodeva par pieteikuma iesniegšanu tiesā

Kancelejas nodeva

Citas izmaksas

Nodeva par pieteikuma iesniegšanu tiesā

Kancelejas nodeva

Citas izmaksas

Vai šī iespēja pastāv šāda veida gadījumā?

Izmaksas

A gadījums

EUR 27

no EUR 7,57 līdz EUR 34,48 par lappusi

EUR 82

no EUR 7,57 līdz EUR 34,48 par lappusi

B gadījums

EUR 27

no EUR 7,57 līdz EUR 34,48 par lappusi

EUR 82

no EUR 7,57 līdz EUR 34,48 par lappusiAdvokāta, tiesu izpildītāja un eksperta izmaksas


Gadījuma izpēte

Advokāts

Tiesu izpildītājs

Eksperts

Vai pārstāvība ir obligāta?

Vidējās izmaksas

Vai pārstāvība ir obligāta?

Izmaksas pirms sprieduma pasludināšanas

Izmaksas pēc sprieduma pasludināšanas

Vai jāizmanto obligāti?

Izmaksas

A gadījums

Apmēram EUR 100

apmēram EUR 27

apmēram EUR 60

B gadījums

Apmēram EUR 100

apmēram EUR 27

apmēram EUR 60Izmaksas, kas saistītas ar kompensāciju lieciniekiem, ar prasības nodrošināšanu saistītās izmaksas un citas attiecīgās izmaksas


Gadījuma izpēte

Kompensācija lieciniekiem

Ar prasības nodrošināšanu saistītās izmaksas

Vai lieciniekiem tiek maksāta kompensācija?

Izmaksas

Vai tā pastāv un kad tā tiek pielietota?

A gadījums

no EUR 15,65 līdz EUR 48,24

Civillietās pienākums iemaksāt garantiju, ierosinot lietu, parasti attiecas uz gadījumiem, kas paredzēti Tiesu kodeksa 851. pantā. Tas ir izņēmums attiecībā uz prasības ārvalsts iesniedzējiem. Beļģijas atbildētājs var prasīt, lai prasības ārvalsts iesniedzējs vai iesaistītā puse iemaksā garantiju. 852. pantā ir precizēts, kādā veidā var tikt sniegta garantija (naudas summa, galvojums u.c.). Skatīt lapu par izmaksu pārredzamību.

B gadījums

no EUR 15,65 līdz EUR 48,24

Civillietās pienākums iemaksāt garantiju, ierosinot lietu, parasti attiecas uz gadījumiem, kas paredzēti Tiesu kodeksa 851. pantā. Tas ir izņēmums attiecībā uz prasības ārvalsts iesniedzējiem. Beļģijas atbildētājs var prasīt, lai prasības ārvalsts iesniedzējs vai iesaistītā puse iemaksā garantiju. 852. pantā ir precizēts, kādā veidā var tikt sniegta garantija (naudas summa, galvojums u.c.). Skatīt lapu par izmaksu pārredzamību.Juridiskās palīdzības izmaksas un cita atlīdzināšana

Skatīt iedaļu "Juridiskā palīdzība" lapā, kurā aplūkotas izmaksas un procedūras.

Rakstiskās un mutiskās tulkošanas izmaksas


Gadījuma izpēte

Rakstiskā tulkošana

Mutiskā tulkošana

Citas izmaksas, kas īpaši attiecas uz pārrobežu strīdiem?

Kad un ar kādiem nosacījumiem tā ir nepieciešama?

Aptuvenās izmaksas?

Kad un ar kādiem nosacījumiem tā ir nepieciešama?

Aptuvenās izmaksas?

Apraksts

Aptuvenās izmaksas?

A gadījums

ja tiesvedībā ir nepieciešami dokumenti

no EUR 7,57 līdz EUR 34,48 par lappusi

ja atbildētājs nesaprot tiesvedības valodu

no EUR 31,61 līdz EUR 54,62 stundā

B gadījums

ja tiesvedībā ir nepieciešami dokumenti

no EUR 7,57 līdz EUR 34,48 par lappusi

ja atbildētājs nesaprot tiesvedības valodu

no EUR 31,61 līdz EUR 54,62 stundā

Izpildes rīkojuma izmaksas

Apmēram EUR 100


Lapa atjaunināta: 20/09/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

4. gadījuma izpēte – komerctiesības – līgumi - Beļģija

Šajā pētījumā par konkrētiem komerctiesību jautājumiem (līgums) dalībvalstis tika lūgtas informēt pārdevēju par tiesvedības izmaksām aprakstītajās situācijās.

Lieta A. Iekšzemes situācija. Uzņēmums ir piegādājis preces 20 000 eiro vērtībā. Pārdevējam joprojām nav samaksāts, jo pircējs uzskata, ka preces neatbilst līguma noteikumiem.

Pārdevējs nolemj sniegt prasību tiesā pilnas pirkuma maksas piedziņai no pircēja.

Lieta B. Starpvalstu situācija. Uzņēmums, kura galvenais birojs atrodas dalībvalstī B, piegādā preces 20 000 eiro vērtībā pircējam dalībvalstī A. Līgumam ir piemērojamas dalībvalsts B tiesības, un tas ir sastādīts dalībvalsts B valodā. Pārdevējam joprojām nav samaksāts, jo pircējs, kas atrodas dalībvalstī A, uzskata, ka preces neatbilst līguma noteikumiem. Pārdevējs nolemj sniegt prasību dalībvalsts A tiesā pilnas līgumā paredzētās pirkuma maksas piedziņai.

Svarīga iepriekšēja piezīme. Advokātu izmaksas un honorāri Beļģijā netiek regulēti (šīs izmaksas un honorāri ir atkarīgi no lietas sarežģītības un apmēra, advokāta vārda un reputācijas, lietas steidzamības, lietas iznākuma u. c.). Tomēr Beļģijā advokātiem ir jāievēro profesionālās rīcības noteikumi un juridiskā prasība izmaksas aplēst mērenības robežās (skatīt iepriekš).

Izmaksu aplēses ir tikai indikatīvas.


Izmaksas Beļģijā

Tiesas, apelācijas un alternatīvās strīdu izšķiršanas izmaksas


Gadījuma izpēte

Tiesa

Apelācija

Alternatīvā strīdu izšķiršana

Nodeva par pieteikuma iesniegšanu tiesā

Kancelejas nodeva

Nodeva par pieteikuma iesniegšanu tiesā

Kancelejas nodeva

Vai šī iespēja pastāv šāda veida gadījumā?

Izmaksas

A gadījums

EUR 82

no EUR 7,57 līdz EUR 34,48 par lappusi

EUR 186

no EUR 7,57 līdz EUR 34,48 par lappusi

Skatīt iedaļu "Starpniecības izmaksas" lapā par starpniecību Beļģijā

B gadījums

EUR 52 (Eiropas maksājuma orderis)

no EUR 7,57 līdz EUR 34,48 par lappusi

EUR 186

no EUR 7,57 līdz EUR 34,48 par lappusi

Skatīt iedaļu "Starpniecības izmaksas" lapā par starpniecību BeļģijāAdvokāta, tiesu izpildītāja un eksperta izmaksas


Gadījuma izpēte

Advokāts

Tiesu izpildītājs

Eksperts

Vai pārstāvība ir obligāta?

Vidējās izmaksas

Vai pārstāvība ir obligāta?

Izmaksas pirms sprieduma pasludināšanas

Izmaksas pēc sprieduma pasludināšanas

Vai jāizmanto obligāti?

A gadījums

apmēram EUR 2000

apmēram EUR 250

apmēram EUR 250

B gadījums

apmēram EUR 2000

apmēram EUR 52

apmēram EUR 100Izmaksas, kas saistītas ar kompensāciju lieciniekiem, ar prasības nodrošināšanu saistītās izmaksas un citas attiecīgās izmaksas


Gadījuma izpēte

Kompensācija lieciniekiem

Ar prasības nodrošināšanu saistītās izmaksas

Vai lieciniekiem tiek maksāta kompensācija?

Izmaksas

Vai tā pastāv un kad tā tiek pielietota?

A gadījums

no EUR 15,65 līdz EUR 48,24

Civillietās pienākums iemaksāt garantiju, ierosinot lietu, parasti attiecas uz gadījumiem, kas paredzēti Tiesu kodeksa 851. pantā. Tas ir izņēmums attiecībā uz prasības ārvalsts iesniedzējiem. Beļģijas atbildētājs var prasīt, lai prasības ārvalsts iesniedzējs vai iesaistītā puse iemaksā garantiju. 852. pantā ir precizēts, kādā veidā var tikt sniegta garantija (naudas summa, galvojums u.c.). Skatīt lapu par izmaksu pārredzamību.

B gadījums

no EUR 15,65 līdz EUR 48,24

Civillietās pienākums iemaksāt garantiju, ierosinot lietu, parasti attiecas uz gadījumiem, kas paredzēti Tiesu kodeksa 851. pantā. Tas ir izņēmums attiecībā uz prasības ārvalsts iesniedzējiem. Beļģijas atbildētājs var prasīt, lai prasības ārvalsts iesniedzējs vai iesaistītā puse iemaksā garantiju. 852. pantā ir precizēts, kādā veidā var tikt sniegta garantija (naudas summa, galvojums u.c.). Skatīt lapu par izmaksu pārredzamību.Juridiskās palīdzības izmaksas un cita atlīdzināšana

Skatīt iedaļu "Juridiskā palīdzība" lapā, kurā aplūkotas izmaksas un procedūras.


Rakstiskās un mutiskās tulkošanas izmaksas


Gadījuma izpēte

Rakstiskā tulkošana

Mutiskā tulkošana

Citas izmaksas, kas īpaši attiecas uz pārrobežu strīdiem?

Kad un ar kādiem nosacījumiem tā ir nepieciešama?

Aptuvenās izmaksas?

Kad un ar kādiem nosacījumiem tā ir nepieciešama?

Aptuvenās izmaksas?

Apraksts

Aptuvenās izmaksas?

A gadījums

ja tiesvedībā ir nepieciešami dokumenti

no EUR 7,57 līdz EUR 34,48 par lappusi

ja atbildētājs nesaprot tiesvedības valodu

no EUR 31,61 līdz EUR 54,62 stundā

B gadījums

ja tiesvedībā ir nepieciešami dokumenti

no EUR 7,57 līdz EUR 34,48 par lappusi

ja atbildētājs nesaprot tiesvedības valodu

no EUR 31,61 līdz EUR 54,62 stundā

Izpildes rīkojuma izmaksas

apmēram EUR 100


Lapa atjaunināta: 20/09/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

5. gadījuma izpēte – komerctiesības – atbildība - Beļģija

Šajā pētījumā par konkrētiem komerctiesību jautājumiem (atbildība) dalībvalstis tika lūgtas informēt klientu par tiesvedības izmaksām aprakstītajās situācijās.

Lieta A. Iekšzemes situācija. Apkures sistēmu ražotājs piegādā sildītāju uzņēmumam, kas nodarbojas ar sildītāju uzstādīšanu. Uzņēmums pārdod šo sildītāju tālāk klientam un uzstāda to viņa/viņas mājā. Mājā īsi pēc tam izceļas ugunsgrēks. Visas iesaistītas puses (apkures sistēmu ražotājs, uzstādītājs un klients) ir apdrošināti. Pastāv strīds par ugunsgrēka cēloņiem. Neviens nevēlas atlīdzināt klientam zaudējumus.

Klients nolemj sniegt prasību tiesā par visu zaudējumu piedziņu no apkures sistēmu ražotāja, uzstādītāja un apdrošināšanas sabiedrībām.

Lieta B. Starpvalstu situācija. Dalībvalsts B apkures sistēmu ražotājs piegādā sildītāju dalībvalsts C uzņēmumam, kas nodarbojas ar sildītāju uzstādīšanu. Uzņēmums pārdod šo sildītāju tālāk klientam dalībvalstī A un uzstāda to viņa/viņas mājā. Mājā īsi pēc tam izceļas ugunsgrēks. Visas iesaistītas puses (apkures sistēmu ražotājs, uzstādītājs un klients) ir apdrošināti katrs savā dalībvalstī. Pastāv strīds par ugunsgrēka cēloņiem. Neviens nevēlas atlīdzināt klientam zaudējumus.

Klients nolemj sniegt prasību dalībvalsts A tiesā par visu zaudējumu piedziņu no apkures sistēmu ražotāja, uzstādītāja un dalībvalsts A apdrošināšanas sabiedrības.


Svarīga iepriekšēja piezīme. Advokātu izmaksas un honorāri Beļģijā netiek regulēti (šīs izmaksas un honorāri ir atkarīgi no lietas sarežģītības un apmēra, advokāta vārda un reputācijas, lietas steidzamības, lietas iznākuma u. c.). Tomēr Beļģijā advokātiem ir jāievēro profesionālās rīcības noteikumi un juridiskā prasība izmaksas aplēst mērenības robežās (skatīt iepriekš).

Izmaksu aplēses ir tikai indikatīvas.


 Izmaksas Beļģijā

Tiesas, apelācijas un alternatīvās strīdu izšķiršanas izmaksas


Gadījuma izpēte

Tiesa

Apelācija

Alternatīvā strīdu izšķiršana

Nodeva par pieteikuma iesniegšanu tiesā

Kancelejas nodeva

Nodeva par pieteikuma iesniegšanu tiesā

Kancelejas nodeva

Vai šī iespēja pastāv šāda veida gadījumā?

Izmaksas

A gadījums

EUR 82

no EUR 7,57 līdz EUR 34,48 par lappusi

EUR 186

no EUR 7,57 līdz EUR 34,48 par lappusi

Skatīt iedaļu "Starpniecības izmaksas" lapā par starpniecību Beļģijā

B gadījums

EUR 82

no EUR 7,57 līdz EUR 34,48 par lappusi

EUR 186

no EUR 7,57 līdz EUR 34,48 par lappusi

Skatīt iedaļu "Starpniecības izmaksas" lapā par starpniecību BeļģijāAdvokāta, tiesu izpildītāja un eksperta izmaksas


Gadījuma izpēte

Advokāts

Tiesu izpildītājs

Eksperts

Vai pārstāvība ir obligāta?

Vidējās izmaksas

Vai pārstāvība ir obligāta?

Izmaksas pirms sprieduma pasludināšanas

Izmaksas pēc sprieduma pasludināšanas

Vai jāizmanto obligāti?

A gadījums

apmēram EUR 3000

apmēram EUR 500

apmēram EUR 250

B gadījums

apmēram EUR 3000

apmēram EUR 500

apmēram EUR 250Izmaksas, kas saistītas ar kompensāciju lieciniekiem, ar prasības nodrošināšanu saistītās izmaksas un citas attiecīgās izmaksas


Gadījuma izpēte

Kompensācija lieciniekiem

Ar prasības nodrošināšanu saistītās izmaksas

Vai lieciniekiem tiek maksāta kompensācija?

Izmaksas

Vai tā pastāv un kad tā tiek pielietota?

A gadījums

no EUR 15,65 līdz EUR 48,24

Civillietās pienākums iemaksāt garantiju, ierosinot lietu, parasti attiecas uz gadījumiem, kas paredzēti Tiesu kodeksa 851. pantā. Tas ir izņēmums attiecībā uz prasības ārvalsts iesniedzējiem. Beļģijas atbildētājs var prasīt, lai prasības ārvalsts iesniedzējs vai iesaistītā puse iemaksā garantiju. 852. pantā ir precizēts, kādā veidā var tikt sniegta garantija (naudas summa, galvojums u.c.). Skatīt lapu par izmaksu pārredzamību.

B gadījums

no EUR 15,65 līdz EUR 48,24

Civillietās pienākums iemaksāt garantiju, ierosinot lietu, parasti attiecas uz gadījumiem, kas paredzēti Tiesu kodeksa 851. pantā. Tas ir izņēmums attiecībā uz prasības ārvalsts iesniedzējiem. Beļģijas atbildētājs var prasīt, lai prasības ārvalsts iesniedzējs vai iesaistītā puse iemaksā garantiju. 852. pantā ir precizēts, kādā veidā var tikt sniegta garantija (naudas summa, galvojums u.c.). Skatīt lapu par izmaksu pārredzamību.Juridiskās palīdzības izmaksas un cita atlīdzināšana

Skatīt iedaļu "Juridiskā palīdzība" lapā, kurā aplūkotas izmaksas un procedūras.


Rakstiskās un mutiskās tulkošanas izmaksas


Gadījuma izpēte

Rakstiskā tulkošana

Mutiskā tulkošana

Citas izmaksas, kas īpaši attiecas uz pārrobežu strīdiem?

Kad un ar kādiem nosacījumiem tā ir nepieciešama?

Aptuvenās izmaksas?

Kad un ar kādiem nosacījumiem tā ir nepieciešama?

Aptuvenās izmaksas?

Apraksts

Aptuvenās izmaksas?

A gadījums

ja tiesvedībā ir nepieciešami dokumenti

no EUR 7,57 līdz EUR 34,48 par lappusi

ja atbildētājs nesaprot tiesvedības valodu

no EUR 31,61 līdz EUR 54,62 stundā

B gadījums

ja tiesvedībā ir nepieciešami dokumenti

no EUR 7,57 līdz EUR 34,48 par lappusi

ja atbildētājs nesaprot tiesvedības valodu

no EUR 31,61 līdz EUR 54,62 stundā

Izpildes rīkojuma izmaksas

apmēram EUR 100


Lapa atjaunināta: 20/09/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas bulgāru versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.

Tiesvedības izmaksas - Bulgārija

Šajā lapā tiek sniegta informācija par tiesāšanās izmaksām Bulgārijā.

Regulējošie noteikumi par juridisko profesiju honorāriem

Advokāti

Bulgārijas Likums par Advokatūru (jaunākie grozījumi publicēti Bulgārijas Valdības Vēstnesī Nr. 69/05.08.2008.):

36. pantā ir noteikts:

 1. Advokātiem ir tiesības uz atalgojumu par savu darbu.
 2. Par atalgojuma lielumu jāvienojas līgumā starp advokātu un viņa klientu. Līgumā paredzētajam atalgojuma lielumam jābūt taisnīgam un pamatotam, un tas nedrīkst būt zemāks par to, kas paredzēts veiktā darba veidam (Augstākās advokātu padomes lēmums).
 3. Gadījumā, ja nav līguma, atalgojumu pēc advokāta vai klienta lūguma nosaka Advokātu padome (Augstākās advokātu padomes lēmums).
 4. Atalgojums jānosaka absolūtā izteiksmē un/vai kā procentuāls lielums no summas, ko atkarībā no tiesvedības iznākuma tiesa varētu piespriest. Tas neattiecas uz atalgojumu tādās krimināllietās un civillietās, kurās runa ir par nemateriālām interesēm.

38. pantā ir noteikts:

 1. Advokāti var sniegt juridisku palīdzību un sadarboties ar:
  • indivīdiem, kas saņem uzturlīdzekļus;
  • personām, kam ir finansiālas grūtības;
  • vecākiem, draugiem vai citiem advokātiem.
   1. Šādos gadījumos, ja pretējai pusei attiecīgajā lietā piespriež segt tiesāšanās izmaksas, advokātam ir tiesības uz atalgojumu. Tiesai jānosaka šāda atalgojuma lielums, kas nedrīkst būt mazāks par paredzēto (36. panta 3. punktā minētajā lēmumā), un tā piespriež otrai pusei to samaksāt.

Atalgojums (honorārs) tiek regulēts saskaņā ar Augstākās advokātu padomes 2001. gada Lēmumu Nr. 1. Minimālie honorāri ir šādi:

 1. honorāri par konsultēšanu, informēšanu un dokumentu un līgumu sagatavošanu:
  • fiksēti honorāri – no apmēram EUR 10 līdz EUR 300;
  • atkarībā no lietā iesaistītajām materiālajām interesēm – fiksēts honorārs (no apmēram EUR 75 līdz EUR 350) + procentuāls lielums no konkrētajām materiālajām interesēm (no 0,1 līdz 1 %);
   1. honorāri par civiltiesisku vai administratīvu tiesvedību vienā instancē:
  • fiksēti honorāri (no apmēram EUR 50 līdz EUR 250);
  • atkarībā no lietā iesaistītajām materiālajām interesēm – fiksēts honorārs (no apmēram EUR 50 līdz EUR 325) + procentuāls lielums no konkrētajām materiālajām interesēm (no 2 līdz 6 %);
   1. par procedūrām saistībā ar tiesas nolēmumu izpildi:
  • ½ no honorāriem, kas minēti 2. punktā;
   1. honorāri par krimināltiesisku un administratīvu sankciju procedūrām vienā instancē (tikai fiksēti honorāri):
  • par pirmstiesas stadiju – apmēram EUR 150;
  • par tiesvedības stadiju – no apmēram EUR 150 līdz EUR 900 atkarībā no iespējamā nozieguma smaguma;
  • administratīvu sankciju lietās – EUR 75;
   1. honorāri par tiesvedību saskaņā ar speciālajiem likumiem (bērnu aizsardzība, ģimenes kodekss, sadzīves vardarbība, izdošana, Eiropas apcietināšanas orderis u. c.):
  • tikai fiksēti honorāri – no apmēram EUR 75 līdz EUR 125.

Tiesu izpildītāji

Kopš 2006. gada tiesu izpildītāji Bulgārijā ir privāti tiesu izpildītāji un valsts amatpersonas. Uz abām šīm kategorijām attiecas likumā noteikti tarifi.

 1. Valsts amatpersonu honorāri ir regulēti (II iedaļa tarifā, kas attiecas uz valsts nodevām, ko tiesas iekasē saskaņā ar 2008. gada Civilprocesa kodeksu).
 2. Privāto tiesu izpildītāju honorāri ir regulēti (78. pants Likumā par privātiem tiesu izpildītājiem un izpildes honorāru un izdevumu tarifs, kas paredzēts Likumā par privātiem tiesu izpildītājiem).

Honorāri, kas noteikti abos minētajos tarifos, ir vienādi.

Privāts tiesu izpildītājs iekasē papildu honorāru 50 % apmērā no standarta honorāra par dokumentu izsniegšanu brīvdienās un svētku dienās, par tiesas pavēstu sūtīšanu pa pastu un par sūdzību, paziņojumu un citu dokumentu norakstu izgatavošanu.

Fiksētās tiesāšanās izmaksas

Fiksētās tiesāšanās izmaksas civillietās

Fiksētās tiesāšanās izmaksas civillietu dalībniekiem

Par civiltiesiskām procedūrām ir paredzētas turpmāk minētās nodevas (I iedaļa tarifā, kas attiecas uz valsts nodevām, ko tiesas iekasē saskaņā ar 2008. gada Civilprocesa kodeksu). Nodevas ir šādas:

 • par civiltiesisku prasību – 4 % no prasītās summas, bet ne mazāk kā EUR 25;
 • par prasību saistībā ar morālo kaitējumu – līdz EUR 40, bet ne mazāk kā EUR 15;
 • par laulības šķiršanas lietām (tostarp tām, ko izšķir ar mierizlīgumu) – 2 % no katras puses daļas trīs gadu kopsummas (saskaņā ar vienošanos par laulāto īpašuma sadalīšanu un uzturlīdzekļiem);
 • par izpildrakstu – 2 % no konkrētajām materiālajām interesēm, bet ne mazāk kā EUR 12,5;
 • par adopcijas lietām – EUR 12,5;
 • par tā īpašuma apķīlāšanu, uz kuru vērsta prasība, – EUR 20;
 • par pierādījumu nodrošināšanu – EUR 10;
 • par maksātnespējas lietām – EUR 25 individuālu komersantu gadījumā un EUR 125 komercsabiedrību gadījumā.

Civilās tiesvedības stadija, kurā jāmaksā fiksētās tiesāšanās izmaksas

Nodevas jāmaksā pirms tiesvedības sākuma vai pirms prasīto darbību veikšanas (Civilprocesa kodeksa 76. pants).

Fiksētās tiesāšanās izmaksas kriminālprocesā

Fiksētās tiesāšanās izmaksas kriminālprocesa dalībniekiem

Tiesāšanās izmaksu un atalgojuma segšana kriminālprocesā tiek regulēta Kriminālprocesa kodeksā:

187. pants: Tiesāšanās izmaksu segšana

 1. Tiesāšanās izmaksas par kriminālprocesu jāsedz no summas, kas noteikta attiecīgās iestādes budžetā, izņemot likumā noteiktos gadījumos.
 2. Krimināllietās, kas ierosinātas pēc cietušā sūdzības un nodotas izskatīšanai tiesā, sūdzību iesniegušajai privātpersonai tiesāšanās izmaksu summa jāiemaksā uz priekšu. Ja tā netiek iemaksāta, tad sūdzību iesniegušajai privātpersonai jādod septiņas dienas, kuru laikā tās iemaksāt.
 3. Lietās, kas ierosinātas pēc cietušā sūdzības un nodotas izskatīšanai tiesā, izmaksas par apsūdzētā izvirzītajiem iebildumiem saistībā ar pierādījumiem jāsedz no tiesas budžeta.

Ir paredzētas šādas fiksētās izmaksas kriminālprocesā (Tarifs Nr. 1 Likumā par valsts nodevām, ko iekasē tiesas, prokuratūras iestādes, izmeklēšanas dienesti un Tieslietu ministrija, pēdējo reizi grozīts 2005. gadā):

 • par sūdzībām, pēc kurām ierosina privāttiesiska rakstura kriminālprocesu, – EUR 6;
 • par privāttiesiskām sūdzībām saistībā ar privāttiesiska rakstura kriminālprocesu – EUR 2,5;
 • par reabilitācijas lūgumiem gadījumā, ja lietas izskatīšana turpinās, – EUR 3.

Kriminālprocesa stadija, kurā jāmaksā fiksētās izmaksas

Sūdzību iesniegušajai privātpersonai iepriekš minētās tiesāšanās izmaksas jāiemaksā uz priekšu (saskaņā ar Kriminālprocesa kodeksu). Ja tās netiek iemaksātas, tad sūdzību iesniegušajai privātpersonai jādod septiņas dienas, kuru laikā tās iemaksāt.

Fiksētās tiesāšanās izmaksas konstitucionālajā tiesvedībā

Fiksētās tiesāšanās izmaksas konstitucionālas tiesvedības dalībniekiem

Bulgārijas tiesību sistēmā konstitucionāla tiesvedība nepastāv.

Iepriekšēja informācija, ko sniedz juridiskie pārstāvji

Pušu tiesības un pienākumi

Likuma par Advokatūru 40. panta 3. punktā ir noteikts, ka "advokātiem ir pienākums saviem klientiem sniegt precīzu informāciju par viņu tiesībām un pienākumiem". Nav nepārprotama pienākuma sniegt klientiem informāciju par izmaksām, kas paredzamas tiesvedības gaitā. Tomēr šāds pienākumus izriet no Advokātu ētikas kodeksa.

Pamats izmaksu noteikšanai

Kur atrast informāciju par pamatu izmaksu noteikšanai Bulgārijā?

Fiziska vai juridiska persona, kas vēlas celt prasību tiesā, nespēs atrast nekādu publiski pieejamu informāciju par to, cik daudz tas tai maksās, jo nav ne oficiālas, ne neoficiālas tīmekļa vietnes, nedz arī citu publisku struktūru, kas sniegtu šādu apkopotu informāciju. Tādēļ attiecībā uz informāciju par tiesāšanās izmaksām klienti galvenokārt paļaujas uz saviem advokātiem.

Tomēr turpmāk minētajās publiskajās tīmekļa vietnēs pilsoņi var atrast tiesisko regulējumu attiecībā uz nodevām un tiesvedības izmaksām un veikt savus aprēķinus. Tās ir šādas: Saite atveras jaunā logāvalsts tiesību akti, Saite atveras jaunā logāAugstākās advokātu padomes tīmekļa vietne, Saite atveras jaunā logāAugstākās tiesnešu padomes tīmekļa vietne un Saite atveras jaunā logāValsts Juridiskās palīdzības birojs – visas šīs tīmekļa vietnes pašlaik ir pieejamas tikai bulgāru valodā.

Kādās valodās var saņemt informāciju par pamatu izmaksu noteikšanai Bulgārijā?

Visas iepriekš minētās tīmekļa vietnes pašlaik ir pieejamas tikai bulgāru valodā.

Kur atrast informāciju par starpniecību/samierināšanu?

Šāda informācija ir pieejama Bulgārijas Saite atveras jaunā logāTieslietu ministrijas tīmekļa vietnē.

Kur atrast papildu informāciju par izmaksām?

Kur atrast informāciju par dažādu procedūru vidējo ilgumu?

Saite atveras jaunā logāAugstākās tiesnešu padomes tīmekļa vietnē var atrast gada un divu gadu pārskatus par tiesu darbību visos līmeņos. Tur ir pieejama informācija par izskatīto lietu skaitu pēdējo 3 mēnešu, 6 mēnešu, 1 gada, 2 gadu un ilgākā laikā. Augstākās tiesnešu padomes Statistikas nodaļa sniedz analīzi un informāciju par tiesvedības vidējo ilgumu civillietās, krimināllietās un administratīvās lietās.

Kur atrast informāciju par noteikta veida tiesāšanās vidējām kopējām izmaksām?

Šāda oficiāla un publiska informācija nav pieejama.

Pievienotās vērtības nodoklis

Kā šo informāciju sniedz? Kādas ir piemērojamās likmes?

PVN ir iekļauts tiesāšanās izmaksās (atbilstoši iepriekš minētajiem tarifiem un noteikumiem).

Juridiskā palīdzība

Civilās tiesvedības jomā piemērojamais ienākumu slieksnis

Saskaņā ar Likumu par juridisko palīdzību gan uz civillietām, gan krimināllietām attiecas vienādi nosacījumi (skat. turpmāk).

22. pants:

 • Juridisko palīdzību (saskaņā ar 21. panta 1. un 2. punktu) piešķir personām, kas atbilst nosacījumiem ikmēneša sociālās palīdzības pabalstu saņemšanai (saskaņā ar procedūru, kas paredzēta Noteikumos par to, kā piemērojams Likums par sociālo palīdzību), un personām, kas ievietotas specializētās iestādēs, kurās sniedz sociālos pakalpojumus.
 • Juridiskā palīdzība (saskaņā ar 21. panta 1. un 2. punktu) ir jāpiešķir audžuģimenei, ģimenei vai draugiem un radiniekiem, kuriem nodots bērns (saskaņā ar Saite atveras jaunā logāLikumā par bērnu aizsardzību noteiktajām procedūrām).
 • Lēmums par bērna nodošanu ir atkarībā no gadījuma jāapstiprina vai nu Sociālās palīdzības direkcijas direktoram, vai ar tiesas spriedumu. Ikvienai personai, kas nav pieprasījusi ikmēneša sociālo pabalstu, uz kuru tai ir tiesības (saskaņā ar procedūru, kas paredzēta Noteikumos par to, kā piemērojams Likums par sociālo palīdzību), ir Valsts Juridiskās palīdzības birojam (VJPB) jāiesniedz Sociālās palīdzības direkcijas direktora izdots sertifikāts, kurā apstiprināts, ka attiecīgā persona atbilst nosacījumiem ikmēneša sociālās palīdzības pabalstu saņemšanai.

Civillietās un administratīvās lietās pastāv papildu prasības.

23. pants:

 1. Civillietās un administratīvās lietās juridisko palīdzību, pamatojoties uz pierādījumiem, kurus iesniegušas attiecīgās kompetentās iestādes, piešķir gadījumos, kad tiesa konstatē, ka attiecīgā puse nespēj samaksāt par advokāta palīdzību. Lai to konstatētu, tiesa ņem vērā:
  • konkrētās personas vai ģimenes ienākumus;
  • mantisko stāvokli, kas apstiprināts ar deklarāciju;
  • ģimenes stāvokli;
  • veselības stāvokli;
  • nodarbinātības statusu;
  • vecumu;
  • citus noskaidrotos apstākļus.

Apsūdzētajiem piemērojamais ienākumu slieksnis krimināltiesību jomā

Papildus kritērijiem, kas noteikti krimināllietām (iepriekš aprakstītais 22. pants Likumā par juridisko palīdzību), piemēro arī šādus kritērijus:

23. pants:

 1. Juridiskās palīdzības sistēma (kas minēta 21. panta 3. punktā) aptver gadījumus, kuros obligāti nepieciešama aizstāvība vai pārstāvība, ko nodrošina advokāts.
 2. Tādēļ juridiskās palīdzības sistēmai ir jāaptver gadījumi, kuros aizdomās turētais, apsūdzētais pirmstiesas kriminālprocesā vai apsūdzētais, atbildētājs vai puse krimināllietā, civillietā vai administratīvā lietā nespēj samaksāt par advokāta palīdzību, vēlas šādu palīdzību saņemt un tas ir nepieciešams tiesiskuma apsvērumu dēļ.
 3. Krimināllietās šāds novērtējums jāveic attiecīgajai iestādei, ņemot vērā mantisko stāvokli personai/apsūdzētajam, kas nespēj samaksāt par advokāta pakalpojumiem.

Cietušajiem piemērojamais ienākumu slieksnis krimināltiesību jomā

Piemērojamais slieksnis ir tāds pats kā citiem kriminālprocesa dalībniekiem (skat. iepriekš).

Citi nosacījumi juridiskās palīdzības piešķiršanai cietušajiem

Likumā nav paredzēti īpaši nosacījumi, kas būtu piemērojami noziegumos cietušajiem. Piemēro vispārējos noteikumus par juridisko palīdzību krimināllietās (Likuma par juridisko palīdzību 22. un 23. pants).

Citi nosacījumi juridiskās palīdzības piešķiršanai apsūdzētajiem

Likumā nav paredzēti īpaši nosacījumi, kas būtu piemērojami apsūdzētajiem. Piemēro vispārējos noteikumus par juridisko palīdzību krimināllietās (Likuma par juridisko palīdzību 22. un 23. pants).

Bezmaksas tiesvedība

83. pants: Atbrīvojums no nodevām un izdevumu segšanas

 1. Nodevas neiemaksā un izdevumus par lietu izskatīšanu nesedz:
  • prasītāji – darba ņēmēji, darbinieki un kolektīvu prasību dalībnieki lietās, kas ierosinātas saistībā ar darba tiesiskajām attiecībām;
  • par prasītājiem uzturlīdzekļu prasībās;
  • par prasībām, ko iesniedzis prokurors;
  • prasītāji – par prasībām atlīdzināt kaitējumu, kas radīts ar noziedzīgu nodarījumu, ja par to ir pasludināts un stājies spēkā tiesas spriedums;
  • ieceltie īpašie pārstāvji tādai tiesvedības pusei, kuras adrese nav zināma.
   1. Fiziskām personām nodevas nav jāiemaksā un tiesāšanās izdevumi nav jāsedz gadījumos, kad tiesa atzīst, ka tām nav pietiekamu līdzekļu, lai tos samaksātu. Izskatot pieteikumu par atbrīvojumu, tiesa ņem vērā:
  • konkrētās personas un šīs personas ģimenes ienākumus;
  • mantisko stāvokli, kas apstiprināts ar deklarāciju;
  • ģimenes statusu;
  • veselības stāvokli;
  • nodarbinātības statusu;
  • vecumu;
  • citus attiecīgos apstākļus.
   1. Šī panta 1. un 2. punktā minētajos gadījumos tiesvedības izdevumi jāsedz no summas, kas paredzēta tiesas budžetā.

84. pants: Atbrīvojums īpašos gadījumos

No valsts nodevas samaksas, bet ne no tiesāšanas izdevumu segšanas ir atbrīvoti šādi subjekti:

 1. valsts un valsts iestādes, izņemot lietas par privāttiesiskiem valsts īpašumiem un prasības par privāttiesiskiem valsts līdzekļiem un tiesībām (grozījumi publicēti Bulgārijas Valdības Vēstnesī Nr. 50/08, spēkā no 01.03.2008.; grozīts ar Konstitucionālās tiesas 2008. gada spriedumu lietā Nr. 3 – publicēts Bulgārijas Valdības Vēstnesī Nr. 63/08);
 2. Bulgārijas Sarkanais Krusts;
 3. pašvaldības, izņemot prasības par privāttiesiskiem pašvaldības līdzekļiem un īpašumtiesībām – privāttiesisku pašvaldības īpašumu.

Kad zaudētājai pusei jāsedz uzvarētājas puses izdevumi?

Civillietas

78. pants: Tiesāšanās izdevumu piespriešana

 1. Prasītāja samaksātās nodevas un honorāri (tostarp tiesāšanās izdevumi un atalgojums vienam advokātam, ja pusei tāds ir) atbildētājam jāmaksā proporcionāli summai, par kādu apmierināta prasība.
 2. Ja atbildētājs nav devis nekādu pamatu attiecīgajai prāvai, tad izdevumi jāpiespriež prasītājam.
 3. Arī atbildētājam ir tiesības prasīt samaksātos tiesāšanās izdevumus proporcionāli prasības noraidītajai daļai.
 4. Atbildētājam ir tiesības uz savu tiesāšanās izdevumu segšanu arī tad, ja prāva tiek izbeigta.
 5. Ja, ievērojot lietas juridisko aspektu un faktisko apstākļu reālo sarežģītību, prasība attiecībā uz to, ko viena no pusēm samaksājusi kā atalgojumu advokātam, ir pārmērīgi augsta, tad tiesa pēc pretējās puses pieprasījuma var piespriest mazāku summu, taču tā nevar būt mazāka par minimālo summu (kas noteikta Likuma par Advokatūru 36. pantā).
 6. Ja lietu izšķir par labu personai, kas atbrīvota no valsts nodevu maksāšanas vai tiesvedības izdevumu segšanas, personai, pret kuru celta prasība, jāsedz visas maksājamās nodevas un izdevumi. Attiecīgās summas jāpiespriež tiesai.
 7. Ja tiek apmierināta prasība, ko cēlusi persona, kura izmantojusi juridisko palīdzību, tad samaksāto advokāta atalgojumu piespriež segt Valsts Juridiskās palīdzības birojam proporcionāli daļai, kādā apmierināta prasība. Pārsūdzot spriedumus, personai, kas izmantojusi juridisko palīdzību, tiesāšanās izdevumi jāsedz proporcionāli prasības neapmierinātajai daļai.
 8. Atalgojumu advokātam juridisku personu un individuālo komersantu labā piespriež arī tad, ja tos aizstāvējis to darbinieks – juriskonsults.
 9. Ja lietu izbeidz ar izlīgumu, tad prasītājam izmaksājama puse no iemaksātās valsts nodevas. Tomēr joprojām jāsedz ar tiesvedību un izlīgumu saistītās izmaksas, ja vien nav citas vienošanās.
 10. Personai, kas iestājusies lietā,* tiesāšanās izmaksas nepiespriež, bet tai ir jāsedz to procedūru izmaksas, kuras tā veikusi.
 11. Ja prāvā piedalās prokurors, attiecīgās izmaksas jāpiespriež valstij vai arī valstij tās jāsamaksā.

*Persona, kas iestājusies lietā, ir atsevišķs civillietas dalībnieks ar konkrētām tiesībām un pienākumiem, ko reglamentē Civilprocesa kodekss.

Krimināllietas

Kriminālprocesa kodekss – izmaksas un atalgojumi

187. pants: Tiesāšanās izmaksu segšana

 1. Tiesāšanās izmaksas par kriminālprocesu jāsedz no summām, kas noteiktas attiecīgās iestādes budžetā, izņemot likumā noteiktos gadījumos.
 2. Krimināllietās, kas ierosinātas pēc cietušā sūdzības un nodotas izskatīšanai tiesā, sūdzību iesniegušajai privātpersonai tiesāšanās izmaksu summa jāiemaksā uz priekšu. Ja tā netiek iemaksāta, tad sūdzību iesniegušajai privātpersonai jādod septiņas dienas, kuru laikā tās iemaksāt.
 3. Lietās, kas ierosinātas pēc cietušā sūdzības un nodotas izskatīšanai tiesā, izmaksas par apsūdzētā izvirzītajiem iebildumiem saistībā ar pierādījumiem jāsedz no tiesas budžeta.

188. pants: Izmaksu noteikšana

 1. Izmaksu summa jānosaka tiesai vai struktūrai, kas nodarbojas ar pirmstiesas procedūrām.
 2. Atalgojums lieciniekiem – darba ņēmējiem vai darbiniekiem – jānosaka tiesai.

189. pants: Lēmums par tiesāšanās izmaksām

 1. Pasludinot spriedumu vai nolēmumu, tiesai jāpieņem lēmums par izmaksām, kas radušās saistībā ar tiesvedību.
 2. Izmaksas par tulkošanu pirmstiesas procedūru laikā jāsedz attiecīgajai struktūrai; tādas pašas izmaksas, kas rodas tiesas procedūru laikā, sedz tiesa.
 3. Ja apsūdzēto atzīst par vainīgu, tiesa šai personai piespriež samaksāt tiesas procesa izmaksas, tostarp advokātu honorārus un citus izdevumus par aizstāvi, kas iecelts ex officio. Tās ietver arī izdevumus, kas radušies privāttiesiskam apsūdzētājam un civiltiesiskam prasītājam, ja tie izdarījuši attiecīgu lūgumu. Ja ir vairākas notiesātās personas, tad tiesa nosaka izmaksu daļu, kas jāmaksā katrai no šīm personām.
 4. Ja attiecībā uz dažiem apsūdzības punktiem apsūdzētais tiek attaisnots, tad tiesa apsūdzētajam piespriež samaksāt tikai tās izmaksas, kas radušās saistībā ar tiem apsūdzības punktiem, attiecībā uz kuriem konkrētā persona atzīta par vainīgu.

190. pants: Izmaksu piespriešana

 1. Gadījumā, ja apsūdzēto attaisno vai kriminālprocesu izbeidz, visas izmaksas, kas radušās lietās, kuras ierosinātas pēc valsts amatpersonu pieteikuma, paliek uz valsts rēķina, bet tad, ja lieta ierosināta pēc cietušā sūdzības, tās ir uz sūdzību iesniegušās privātpersonas rēķina.
 2. Pirmās instances tiesai ir jāizdod izpildraksts par piespriestajām tiesāšanās izmaksām.

Ekspertu honorāri

Civilprocesa kodeksā ir iekļauts vispārējs noteikums par ekspertu honorāriem civillietās:

75. pants: Izdevumu noteikšana

"… atalgojumu ekspertiem nosaka tiesa, ņemot vērā paveikto darbu un radušos izdevumus."

2008. gada Lēmumu Nr. 1 par ekspertu reģistrāciju, kvalifikāciju un atalgojumu izdeva Augstākā tiesnešu padome, un tas attiecas uz civillietām, krimināllietām un administratīvām lietām. Tā 29. pantā ir paredzēts, ka iestādēm, kas uzdod sagatavot eksperta atzinumu, ekspertu honorāri jānosaka atbilstoši:

 1. uzdevuma sarežģītībai;
 2. eksperta kompetencei un kvalifikācijai;
 3. uzdevuma izpildes ilgumam;
 4. paveiktā darba daudzumam;
 5. nepieciešamajiem izdevumiem, piemēram, izmantotie un patērētie materiāli, rīki, aprīkojums u. c.;
 6. citiem apstākļiem, kas ietekmē veikto darbu, – piemēram, termiņu ievērošana, papildu darbs ārpus darbalaika un svētku dienās u. c.

Tulkotāju un tulku honorāri

Civillietas

Noteikumi, kas attiecas uz ekspertiem, ir piemērojami arī tulkotājiem – skat. iepriekš.

Krimināllietas

Kriminālprocesa kodekss: 189. panta 2. punkts

Izmaksas par tulkošanu pirmstiesas procedūru laikā jāsedz attiecīgajai struktūrai, bet tiesas procedūru laikā – tiesai.

Saistītie materiāli

Bulgārijas ziņojums par izmaksu pārredzamības pētījumuPDF(566 Kb)en

Lapa atjaunināta: 17/12/2018

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Tiesvedības izmaksas - Čehija

Šajā vietnē ir atrodama informācija par tiesāšanas izmaksām Čehijas Republikā. Tiesvedības procesu izmaksu dziļākai analīzei, lūdzam iepazīties ar šādu gadījumu izpēti:

Saite atveras jaunā logāĢimenes tiesības – laulības šķiršana

Saite atveras jaunā logāĢimenes tiesības – bērnu aizgādība

Saite atveras jaunā logāKomerctiesības – līgumi

Saite atveras jaunā logāKomerctiesības – atbildība

Regulējošie noteikumi par juridisko profesiju honorāriem

Advokāti

Čehijas Republikā ir tikai viens juristu (advokātu) veids, nav tiesu advokātu un juriskonsultu.

Saite atveras jaunā logāTieslietu ministrijas 1996. gada 4. jūnija Noteikumi Nr. 177/1996 nosaka honorārus un atalgojumu advokātiem par juridisko pakalpojumu sniegšanu (advokāta honorārs). Šis dokuments angļu valodā ir pieejams Čehijas Advokātu kolēģijas tīmekļa vietnē.

Par advokātu honorāru iesaistītās puses var vienoties arī privāti.

Lielākajā daļā civillietu (tostarp ģimenes un komerclietās) juridiskā pārstāvība nav obligāta.

Fiksētās izmaksas

Fiksētās izmaksas civillietās

Pušu fiksētās izmaksas civillietās

Likums Nr. 549/1991 Coll. par tiesu izmaksām (nav pieejama versija angļu valodā) regulē izmaksas saistībā ar tiesvedību civillietās. Šīs izmaksas ir atkarīgas no attiecīgās lietas veida. Dažās lietās piemēro fiksētas izmaksas, bet citās izmaksas tiek procentuāli aprēķinātas.

Visos gadījumos maksājumi ir jāveic Čehijas kronās (CZK), un tos var ar bankas pārvedumu iemaksāt valsts (vai tiesas) kontā. Maksājumus līdz CZK 5000 var veikt, izmantojot valdības fiskālās markas (kolek), kuras var iegādāties pasta nodaļās un citās noteiktās vietās.

Tiesai ir jāatzīmē konkrētā prasība, attiecībā uz kuru konkrētā summa ir samaksāta.

Civillietas stadija, kad ir jāsedz fiksētās izmaksas

Izmaksas ir jāsedz trīs dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas līdz lietas pirmajai izskatīšanai.

Fiksētās izmaksas krimināllietās

Pušu fiksētās izmaksas krimināllietās

Krimināllietas vienmēr ierosina ex officio (Valsts prokurora birojs), un apsūdzētajam ir jāsedz tikai juridiskās pārstāvības izmaksas.

Krimināllietas stadija, kurā ir jāsedz fiksētās izmaksas

Krimināllietās nav tiesu izmaksu.

Fiksētās izmaksas konstitucionālajās lietās

Pušu fiksētās izmaksas konstitucionālajās lietās

Nav fiksētu tiesas izmaksu par lietām, kas iesniegtas Čehijas Republikas Konstitucionālajā tiesā, taču advokāta pārstāvība ir obligāta.

Konstitucionālās tiesvedības posms, kurā ir jāsedz fiksētās izmaksas

Nav fiksētu tiesas izmaksu.

Iepriekšēja informācija, ko sniedz juridiskie pārstāvji

Pušu tiesības un pienākumi

Juridiskajiem pārstāvjiem nav pienākuma sniegt iepriekšēju informāciju.

Advokāts un viņa(-as) klients(-te) var vienoties par pušu tiesībām un pienākumiem.

Pamats izmaksu noteikšanai

Kur atrast informāciju par pamatu izmaksu noteikšanai Čehijas Republikā?

Par katru konkrēto lietu ir ieteicams konsultēties ar advokātu. Kad process ir sākts, tiesa kļūst atbildīga par attiecīgo tiesas nodevu paziņošanu.

Kādās valodās var iegūt informāciju par pamatu izmaksu noteikšanai Čehijas Republikā?

Tā kā Čehijas Republikā valsts valoda ir čehu valoda, nav juridiska pienākuma sniegt informāciju citās valodās. Līdz ar to informācijas kvalitāte ir atkarīga no tās personas gribas un iemaņām, kura sniedz šo informāciju.

Kur atrast informāciju par starpniecību?

Informāciju par starpniecību var atrast Saite atveras jaunā logāČehijas Republikas Starpnieku asociācijas (AMČR) tīmekļa vietnē.

Kur atrast papildu informāciju par izmaksām?

Pieejamā tīmekļa vietne, kurā ietverta informācija par izmaksām

Nav oficiālas tīmekļa vietnes, kurā būtu sniegta informācija par izmaksām.

Kur atrast informāciju par dažādu procedūru vidējo ilgumu?

Dažāda statistika ir sniegta Tieslietu ministrijas tīmekļa vietnē, tomēr daudz kas ir atkarīgs no attiecīgās izskatāmās lietas.  Daži juridiski noteikumi paredz laika robežas tikai attiecībā uz noteiktām tiesas darbībām (piem., prejudiciāliem nolēmumiem).

Kur atrast informāciju par noteikta veida tiesāšanās vidējām kopējām izmaksām?

Izmaksas ir atkarīgas no katras lietas apstākļiem, tādēļ nav iespējams iepriekš sniegt šādu informāciju.

Pievienotās vērtības nodoklis

Kā tiek sniegta šāda informācija?

Tiesu izmaksas ir atbrīvotas no PVN, un šo izmaksu summa ir galīga. Advokāta honorārā nav iekļauts PVN. Tomēr daži juridiskie biroji, kas ir PVN maksātāji, pievieno PVN (19 %).

Kādas ir piemērojamās likmes?

Skatīt punktu iepriekš par PVN.

Juridiskā palīdzība

Civillietās piemērojamais minimālais ienākumu slieksnis

Nav noteikti konkrēti minimālie ienākumi. Tomēr pēc pieprasījuma tiesneši var katru situāciju izskatīt individuāli. Var piešķirt daļēju vai pilnīgu atbrīvojumu no tiesas nodevu segšanas, ja prasības iesniedzējs nav uzsācis kādu nepamatotu darbību. Tiesa var piešķirt juridisku palīdzību prasības iesniedzējam lietā, kurā juridiska pārstāvība ir obligāta.

Bezmaksas juridisku palīdzību sniedz specializētas NVO (atkarībā no lietas) vai Čehijas Advokātu kolēģija. Atsevišķos gadījumos Čehijas Advokātu kolēģija var iecelt advokātu, lai sniegtu juridisku palīdzību bez maksas. Juridiskās palīdzības piešķiršanā ņem vērā ne tikai personas ienākumus, bet arī vispārējo tā mājsaimniecības situāciju.

Krimināllietās apsūdzētajam piemērojamais ienākumu slieksnis

Nav noteikti konkrēti minimālie ienākumi. Tiesas apsūdzētajam piešķir advokātu visās situācijās, kad juridiskā pārstāvība ir obligāta un apsūdzētajam nav sava advokāta.

Cietušajiem piemērojamais ienākumu slieksnis krimināllietās

Tikai dažas NVO sniedz bezmaksas juridisko palīdzību cietušajiem. Cietušie ir puse krimināllietās tikai dažos atsevišķos gadījumos; pārējos gadījumos viņiem ir pienākums celt prasību (atbilstīga ir iepriekš sniegtā informācija par minimālajiem ienākumiem, ko piemēro juridiskajai palīdzībai civillietās).

Citi nosacījumi juridiskās palīdzības sniegšanai cietušajiem

Cietušie var pieprasīt kompensāciju no Tieslietu ministrijas (saskaņā ar Likumu Nr. 209/1997 Coll.).

Citi nosacījumi juridiskās palīdzības sniegšanai apsūdzētajiem

Atbilstīga ir iepriekš sniegtā informācija par minimālajiem ienākumiem, ko piemēro juridiskajai palīdzībai apsūdzētajiem krimināllietās.

Bezmaksas tiesvedība

Prasības, kas iesniegtas Konstitucionālajā tiesā, ir bez maksas. Tiesas nodevas netiek prasītas arī noteiktu veidu procedūrās (noteiktas Likuma Nr. 549/1991 Coll. par tiesas nodevām 11. pantā), piemēram, ja prasības iesniedzējs ir nepilngadīga persona, un dažos citos gadījumos (piem., ja valsts vai tās iestādes ir puse tiesvedībā; ja ārvalstnieks prasa patvērumu, vai dažās citās lietās, kurās iesaistītas “vājākas” puses).

Kad zaudētājai pusei ir jāsedz uzvarētājas puses izmaksas?

Tiesneša ziņā ir pieņemt lēmumu (savā galīgajā lēmumā) katrā konkrētā lietā; tiesnesis var piespriest zaudētājai pusei segt visas izmaksas vai daļu izmaksu. Taču tas neattiecas uz laulības šķiršanas procedūrām. Rīkojums segt izmaksas var ietvert arī advokāta izmaksas.

Ekspertu honorāri

Tiesa sedz to ekspertu honorārus, kurus tā ir iecēlusi. Tiesvedības puses atbild par ekspertu honorāru tikai tajos gadījumos, kad tās pašas ir pieprasījušas eksperta pakalpojumus. Dažos konkrētos gadījumos tiesa var lemt, ka zaudētājai pusei ir jāsedz eksperta honorārs.

Tulkotāju un tulku honorāri

Tiesa atbild par tulku un tulkotāju honorāriem tiesas procedūrās; ja puse ir ārvalstnieks, kurš nesaprot čehu valodu, viņam vai viņai ir tiesības vērsties tiesā dzimtajā valodā.

Saistītie materiāli

Čehijas Republikas ziņojums par izmaksu caurskatāmības pētījumuPDF(703 Kb)en

Lapa atjaunināta: 20/09/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas čehu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.

1. gadījuma izpēte – ģimenes tiesības – laulības šķiršana - Čehija

Šajā pētījumā par konkrētiem ģimenes tiesību jautājumiem (laulības šķiršana) dalībvalstis tika lūgtas informēt laulības šķiršanas pieteikuma sniedzēju par tiesvedības izmaksām aprakstītajās situācijās.

Lieta A. Iekšzemes situācija. Pāris stājas laulībā. Pēc kāda laika viņi sāk dzīvot atsevišķi un vienojas par laulības šķiršanu.

Lieta B. Starpvalstu situācija. Divi vienas un tās pašas dalībvalsts (dalībvalsts A) valsts piederīgie stājas laulībā. Laulība ir noslēgta dalībvalstī A. Pēc kāzām pāris dodas dzīvot un strādāt uz citu dalībvalsti (dalībvalsts B), kura kļūst par viņu pastāvīgo dzīvesvietu. Īsi pēc tam pāris izšķiras un sieva atgriežas dalībvalstī A, bet vīrs paliek dalībvalstī B. Pāris vienojas par laulības šķiršanu. Pēc atgriešanās dalībvalstī A sieva nekavējoties iesniedz laulības šķiršanas pieteikumu dalībvalsts B tiesā.

Izmaksas Čehijas Republikā

Tiesas, apelācijas un alternatīvās strīdu izšķiršanas izmaksas


Gadījumu izpēte

Tiesa

Apelācija

Alternatīvā strīdu izšķiršana

Nodeva par pieteikuma iesniegšanu tiesā

Nodeva par tiesas sēdes stenogrammas saņemšanu

Citas nodevas

Nodeva par pieteikuma iesniegšanu tiesā

Nodeva par tiesas sēdes stenogrammas saņemšanu

Citas nodevas

Vai šo iespēju var izmantot šajā gadījumā?

Izmaksas

A gadījums

CZK 1000 ,00

Nepiemēro (N/A)

N/A

CZK 1000,00

N/A

N/A

Jā (nav obligāti)

Līgumcena (parasti CZK 1000,00 stundā, trīs stundas)

B gadījums

CZK 1000,00

N/A

N/A

CZK 1000,00

N/A

N/A

Jā (nav obligāti)

LīgumcenaAdvokāta, tiesu izpildītāja un eksperta izmaksas


Gadījumu izpēte

Advokāts

Tiesu izpildītājs

Eksperts

Vai pārstāvība ir obligāta?

Vidējās izmaksas

Vai pārstāvība ir obligāta?

Izmaksas pirms sprieduma pasludināšanas

Izmaksas pēc sprieduma pasludināšanas

Vai tas ir obligāti nepieciešams?

Izmaksas

A gadījums

Līgumcena, bet saskaņā ar juristu honorāru CZK 1500,00 par katru posmu (parasti 5)

Nē (pa pastu)

CZK 350,00 stundā

B gadījums

Līgumcena

Nē (atkarīga no otras iesaistītās valsts)

CZK 350,00 stundāIzmaksas, kas saistītas ar kompensāciju lieciniekiem, ar prasības nodrošināšanu un citas attiecīgās izmaksas


Gadījumu

izpēte

Kompensācija lieciniekiem

Galvojums vai prasības nodrošinājums

Citas nodevas

Vai lieciniekiem tiek maksāta kompensācija?

Izmaksas

Vai tā pastāv un kad tā tiek pielietota?

Izmaksas

Apraksts

Izmaksas

A gadījums

Jā. Tiek atmaksāti izdevumi pilnā apmērā.

Atšķiras katrā situācijā

B gadījums

Jā. Tiek atmaksāti izdevumi pilnā apmērā.

Atšķiras katrā situācijā


Juridiskās palīdzības izmaksas un cita atlīdzināšanaGadījumu

izpēte

Juridiskā palīdzība

Atlīdzināšana

Kad un ar kādiem nosacījumiem tā ir nepieciešama?

Kad palīdzība ir pieejama pilnā apmērā?

Nosacījumi?

Vai uzvarētāja var saņemt tiesāšanās izdevumu atlīdzināšanu?

Ja neatlīdzina pilnībā, cik procentus parasti atlīdzina?

Kādas izmaksas neatlīdzina?

Vai ir gadījumi, kad par juridisko palīdzību atlīdzina juridiskās palīdzības organizācijai?

A gadījums

Tikai NVO

Visas izmaksas laulības šķiršanas lietās

B gadījums

Skatīt direktīvu par juridisko palīdzību pārrobežu strīdos

Visas izmaksas laulības šķiršanas lietāsRakstiskās un mutiskās tulkošanas izmaksas


Gadījumu

izpēte

Rakstiskā tulkošana

Mutiskā tulkošana

Citas izmaksas, kas īpaši attiecas tieši uz pārrobežu strīdiem?

Kad un ar kādiem nosacījumiem tā ir nepieciešama?

Aptuvenās izmaksas?

Kad un ar kādiem nosacījumiem tā ir nepieciešama?

Aptuvenās izmaksas?

Apraksts

Aptuvenās izmaksas?

A gadījums

Oriģināliem dokumentiem svešvalodā, kuri nepieciešami tiesas procedūrās

No CZK 350,00 par lappusi (cena atkarīga no valodas)

B gadījums

Oriģināliem dokumentiem svešvalodā, kuri nepieciešami tiesas procedūrās

No CZK 350,00 par lappusi (cena atkarīga no valodas)

Ja puse vai liecinieks ir ārvalstnieks vai nesaprot čehu valodu

CZK 350,00 stundā


Lapa atjaunināta: 20/09/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas čehu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.

2. gadījuma izpēte – ģimenes tiesības – bērnu aizgādība - Čehija

Šajā pētījumā par konkrētiem ģimenes tiesību jautājumiem (bērnu aizgādība) dalībvalstis tika lūgtas informēt pieteikuma sniedzēju par tiesvedības izmaksām aprakstītajās situācijās.

Lieta A. Iekšzemes situācija. Divas personas neprecējušās dzīvo kopā vairākus gadus. Viņu kopīgam bērnam, kad viņi nolemj šķirties, ir trīs gadi. Tiesa  piešķir mātei aizgādības tiesības, bet tēvam tiesības tikties ar bērnu. Māte iesniedz tiesā prasību ierobežot tēva saskarsmes tiesības.

Lieta B. Starpvalstu situācija (Jūs esat advokāts dalībvalstī A). Divas personas neprecējušās dzīvo kopā dalībvalstī B vairākus gadus. Viņiem ir kopīgs bērns, bet pāris izšķiras tūlīt pēc bērna piedzimšanas. Dalībvalsts B tiesa piešķir mātei aizgādības tiesības, bet tēvam tiesības tikties ar bērnu. Māte un bērns saņem tiesas atļauju un pārceļas dzīvot uz citu dalībvalsti (dalībvalsts A), bet tēvs paliek dalībvalstī B. Pēc pāris gadiem māte iesniedz dalībvalsts A tiesā prasību par izmaiņām tēva saskarsmes tiesībās.

Izmaksas Čehijas Republikā

Tiesas, apelācijas un alternatīvās strīdu izšķiršanas izmaksas


Gadījumu izpēte

Tiesa

Apelācija

Alternatīvā strīdu izšķiršana

Nodeva par pieteikuma iesniegšanu tiesā

Nodeva par tiesas sēdes stenogrammas saņemšanu

Citas nodevas

Nodeva par pieteikuma iesniegšanu tiesā

Nodeva par tiesas sēdes stenogrammas saņemšanu

Citas nodevas

Vai šo iespēju var izmantot šajā gadījumā?

Izmaksas

A gadījums

CZK 0,00

Nepiemēro (N/A)

N/A

CZK 0,00

N/A

N/A

CZK 500,00–1000,00 stundā

B gadījums

CZK 0,00

Nepiemēro (N/A)

N/A

CZK 0,00

N/A

N/A

CZK 500,00–1000,00 stundāAdvokāta, tiesu izpildītāja un eksperta izmaksas


Gadījumu izpēte

Advokāts

Tiesu izpildītājs

Eksperts

Vai pārstāvība ir obligāta?

Vidējās izmaksas

Vai pārstāvība ir obligāta?

Izmaksas pirms sprieduma pasludināšanas

Izmaksas pēc sprieduma pasludināšanas

Vai tas ir obligāti nepieciešams?

Izmaksas

A gadījums

Parasti līgumcena, atkarīga no tiesas sēžu skaita

(no CZK 5000,00)

CZK 350,00 stundā

B gadījums

Parasti līgumcena, atkarībā no apstākļiem

Nē (atkarīga no otras valsts)

CZK 350,00 stundā


Izmaksas, kas saistītas ar kompensāciju lieciniekiem, ar prasības nodrošināšanu un citas attiecīgās izmaksas


Gadījumu

izpēte

Kompensācija lieciniekiem

Ķīla vai nodrošinājums

Citas nodevas

Vai lieciniekiem tiek maksāta kompensācija?

Izmaksas

Vai tā pastāv un kad tā tiek pielietota?

Izmaksas

Apraksts

Izmaksas

A gadījums

Jā, saistībā ar viņu izmaksu faktisko apmēru

Atšķiras katrā situācijā

Ne šā veida procesā

B gadījums

Jā, saistībā ar viņu izmaksu faktisko apmēru

Atšķiras katrā situācijā

Ne šā veida procesāJuridiskās palīdzības izmaksas un cita atlīdzināšanaGadījumu

izpēte

Juridiskā palīdzība

Atlīdzināšana

Kad un ar kādiem nosacījumiem tā ir nepieciešama?

Kad palīdzība ir pieejama pilnā apmērā?

Nosacījumi?

Vai uzvarētāja puse var saņemt tiesāšanās izdevumu atlīdzināšanu?

Ja neatlīdzina pilnībā, cik procentus parasti atlīdzina?

Kādas izmaksas neatlīdzina?

Vai ir gadījumi, kad par juridisko palīdzību atlīdzina juridiskās palīdzības organizācijai?

A gadījums

Tikai NVO

Kopumā nē (tikai tajos gadījumos, ja uzvarētājas puses ienākumi ir ļoti mazi)

Tiesas nodevu nav, tādēļ atlīdzināšana var attiekties tikai uz jurista honorāru

B gadījums

Skatīt direktīvu par juridisko palīdzību pārrobežu strīdos


Rakstiskās un mutiskās tulkošanas izmaksas


Gadījumu

izpēte

Rakstiskā tulkošana

Mutiskā tulkošana

Citas izmaksas, kas īpaši attiecas tieši uz pārrobežu strīdiem?

Kad un ar kādiem nosacījumiem tā ir nepieciešama?

Aptuvenās izmaksas?

Kad un ar kādiem nosacījumiem tā ir nepieciešama?

Aptuvenās izmaksas?

Apraksts

Aptuvenās izmaksas?

A gadījums

Oriģināliem dokumentiem svešvalodā, kuri nepieciešami tiesas procedūrās

No CZK 350,00 par lapu

B gadījums

Oriģināliem dokumentiem svešvalodā, kuri nepieciešami tiesas procedūrās

No CZK 350,00 par lapu

Ja puse vai liecinieks ir ārvalstnieks vai nesaprot čehu valodu

CZK 350,00 stundā


Lapa atjaunināta: 20/09/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas čehu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.

4. gadījuma izpēte – komerctiesības – līgumi - Čehija

Šajā pētījumā par konkrētiem komerctiesību jautājumiem (līgums) dalībvalstis tika lūgtas informēt pārdevēju par tiesvedības izmaksām aprakstītajās situācijās.

Lieta A. Iekšzemes situācija. Uzņēmums ir piegādājis preces 20 000 eiro vērtībā. Pārdevējam joprojām nav samaksāts, jo pircējs uzskata, ka preces neatbilst līguma noteikumiem.

Pārdevējs nolemj sniegt prasību tiesā pilnas pirkuma maksas piedziņai no pircēja.

Lieta B. Starpvalstu situācija. Uzņēmums, kura galvenais birojs atrodas dalībvalstī B, piegādā preces 20 000 eiro vērtībā pircējam dalībvalstī A. Līgumam ir piemērojamas dalībvalsts B tiesības, un tas ir sastādīts dalībvalsts B valodā. Pārdevējam joprojām nav samaksāts, jo pircējs, kas atrodas dalībvalstī A, uzskata, ka preces neatbilst līguma noteikumiem. Pārdevējs nolemj sniegt prasību dalībvalsts A tiesā pilnas līgumā paredzētās pirkuma maksas piedziņai.


Izmaksas Čehijas Republikā

Tiesas, apelācijas un alternatīvās strīdu izšķiršanas izmaksas


Gadījumu izpēte

Tiesa

Apelācija

Alternatīvā strīdu izšķiršana

Nodeva par pieteikuma iesniegšanu tiesā

Nodeva par tiesas sēdes stenogrammas saņemšanu

Citas nodevas

Nodeva par pieteikuma iesniegšanu tiesā

Nodeva par tiesas sēdes stenogrammas saņemšanu

Citas nodevas

Vai šo iespēju var izmantot šajā gadījumā?

Izmaksas

A gadījums

4 % no summas (EUR 800,00, pārrēķināti CZK)

Nepiemēro (N/A)

4 % no summas (EUR 800,00, pārrēķināti CZK)

Nepiemēro (N/A)

Jā (nav obligāti)

Līgumcena (parasti CZK 1000,00 stundā, trīs stundas)

B gadījums

4 % no summas (EUR 800,00, pārrēķināti CZK)

Nepiemēro (N/A)

4 % no summas (EUR 800,00, pārrēķināti CZK)

Nepiemēro (N/A)

Jā (nav obligāti)

LīgumcenaAdvokāta, tiesu izpildītāja un eksperta izmaksas


Gadījumu izpēte

Advokāts

Tiesu izpildītājs

Eksperts

Vai pārstāvība ir obligāta?

Vidējās izmaksas

Vai pārstāvība ir obligāta?

Izmaksas pirms sprieduma pasludināšanas

Izmaksas pēc sprieduma pasludināšanas

Vai tas ir obligāti nepieciešams?

Izmaksas

A gadījums

Līgumcena

Līgumcena (no CZK 350 stundā)

B gadījums

Līgumcena

Līgumcena (no CZK 350 stundā)Izmaksas, kas saistītas ar kompensāciju lieciniekiem, ar prasības nodrošināšanu un citas attiecīgās izmaksas


Gadījumu

izpēte

Kompensācija lieciniekiem

Galvojums vai prasības  nodrošinājums

Citas nodevas

Vai lieciniekiem tiek maksāta kompensācija?

Izmaksas

Vai tā pastāv un kad tā tiek pielietota?

Izmaksas

Apraksts

Izmaksas

A gadījums

Jā. Tiek atmaksāti izdevumi pilnā apmērā.

Atšķiras katrā situācijā

Komerclietās, ja tiek pieprasīts starpposms

CZK 100 000,00

B gadījums

Jā. Tiek atmaksāti izdevumi pilnā apmērā.

Atšķiras katrā situācijā

Komerclietās, ja tiek pieprasīts starpposms

CZK 100 000,00Juridiskās palīdzības izmaksas un cita atlīdzināšanaGadījumu

izpēte

Juridiskā palīdzība

Kompensācija

Kad un ar kādiem nosacījumiem tā ir nepieciešama?

Kad palīdzība ir pieejama pilnā apmērā?

Nosacījumi?

Vai uzvarētāja puse var saņemt tiesāšanās izdevumu atlīdzināšanu?

Kāds ir kompensācijas apmērs, ja to nenodrošina pilnā apmērā?

Kādas izmaksas neatlīdzina?

Vai ir gadījumi, kad par juridisko palīdzību atlīdzina juridiskās palīdzības organizācijai?

A gadījums

Tikai NVO

Atkarībā no lietas apstākļiem

Visas izmaksas var atlīdzināt

B gadījums

Skatīt direktīvu par juridisko palīdzību pārrobežu strīdos

Atkarībā no lietas apstākļiem

Visas izmaksas var atlīdzinātRakstiskās un mutiskās tulkošanas izmaksas


Gadījumu

izpēte

Rakstiskā tulkošana

Mutiskā tulkošana

Kad un ar kādiem nosacījumiem tā ir nepieciešama?

Aptuvenās izmaksas?

Kad un ar kādiem nosacījumiem tā ir nepieciešama?

Aptuvenās izmaksas?

A gadījums

Oriģināliem dokumentiem svešvalodā, kuri nepieciešami tiesas procedūrās

No CZK 350,00 par lapu

B gadījums

Oriģināliem dokumentiem svešvalodā, kuri nepieciešami tiesas procedūrās

No CZK 350,00 par lapu

Ja puse vai liecinieks ir ārvalstnieks vai nesaprot čehu valodu

CZK 350,00 stundā


Lapa atjaunināta: 20/09/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas čehu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.

5. gadījuma izpēte – komerctiesības – atbildība - Čehija

Šajā pētījumā par konkrētiem komerctiesību jautājumiem (atbildība) dalībvalstis tika lūgtas informēt klientu par tiesvedības izmaksām aprakstītajās situācijās.

Lieta A. Iekšzemes situācija. Apkures sistēmu ražotājs piegādā sildītāju uzņēmumam, kas nodarbojas ar sildītāju uzstādīšanu. Uzņēmums pārdod šo sildītāju tālāk klientam un uzstāda to viņa/viņas mājā. Mājā īsi pēc tam izceļas ugunsgrēks. Visas iesaistītas puses (apkures sistēmu ražotājs, uzstādītājs un klients) ir apdrošināti. Pastāv strīds par ugunsgrēka cēloņiem. Neviens nevēlas atlīdzināt klientam zaudējumus.

Klients nolemj sniegt prasību tiesā par visu zaudējumu piedziņu no apkures sistēmu ražotāja, uzstādītāja un apdrošināšanas sabiedrībām.

Lieta B. Starpvalstu situācija. Dalībvalsts B apkures sistēmu ražotājs piegādā sildītāju dalībvalsts C uzņēmumam, kas nodarbojas ar sildītāju uzstādīšanu. Uzņēmums pārdod šo sildītāju tālāk klientam dalībvalstī A un uzstāda to viņa/viņas mājā. Mājā īsi pēc tam izceļas ugunsgrēks. Visas iesaistītas puses (apkures sistēmu ražotājs, uzstādītājs un klients) ir apdrošināti katrs savā dalībvalstī. Pastāv strīds par ugunsgrēka cēloņiem. Neviens nevēlas atlīdzināt klientam zaudējumus.

Klients nolemj sniegt prasību dalībvalsts A tiesā par visu zaudējumu piedziņu no apkures sistēmu ražotāja, uzstādītāja un dalībvalsts A apdrošināšanas sabiedrības.


Izmaksas Čehijas Republikā

Tiesas, apelācijas un alternatīvās strīdu izšķiršanas izmaksas


Gadījumu izpēte

Tiesa

Apelācija

Alternatīvā strīdu izšķiršana

Nodeva par pieteikuma iesniegšanu tiesā

Nodeva par tiesas sēdes stenogrammas saņemšanu

Citas nodevas

Nodeva par pieteikuma iesniegšanu tiesā

Nodeva par tiesas sēdes stenogrammas saņemšanu

Citas nodevas

Vai šo iespēju var izmantot šajā gadījumā?

Izmaksas

A gadījums

4 % no kopējās summas (nepieciešama apdrošināšana)

Nepiemēro (N/A)

4 % no kopējās summas

Nepiemēro (N/A)

Jā (nav obligāti)

Līgumcena (parasti CZK 1000,00 stundā, trīs stundas)

B gadījums

4 % no kopējās summas (nepieciešama apdrošināšana)

Nepiemēro (N/A)

4 % no kopējās summas

Nepiemēro (N/A)

Jā (nav obligāti)

LīgumcenaAdvokāta, tiesu izpildītāja un eksperta izmaksas


Gadījumu izpēte

Advokāts

Tiesu izpildītājs

Eksperts

Vai pārstāvība ir obligāta?

Vidējās izmaksas

Vai pārstāvība ir obligāta?

Izmaksas pirms sprieduma pasludināšanas

Izmaksas pēc sprieduma pasludināšanas

Vai jāizmanto obligāti?

Izmaksas

A gadījums

Līgumcena

Līgumcena (no CZK 350,00 stundā)

B gadījums

Līgumcena

Līgumcena (no CZK 350,00 stundā)Izmaksas, kas saistītas ar kompensāciju lieciniekiem, ar prasības nodrošināšanu un citas attiecīgās izmaksas


Gadījumu izpēte

Kompensācija lieciniekiem

Galvojums vai prasības  nodrošinājums

Citas nodevas

Vai lieciniekiem tiek maksāta kompensācija?

Izmaksas

Vai tā pastāv un kad tā tiek pielietota?

Izmaksas

Apraksts

Izmaksas

A gadījums

Jā. Tiek atmaksāti izdevumi pilnā apmērā

Atšķiras katrā situācijā

Ja tiek pieprasīts starpposms

CZK 50 000,00

B gadījums

Jā. Tiek atmaksāti izdevumi pilnā apmērā

Atšķiras katrā situācijā

Ja tiek pieprasīts starpposms

CZK 50 000,00Juridiskās palīdzības izmaksas un cita atlīdzināšanaGadījumu

izpēte

Juridiskā palīdzība

Atlīdzināšana

Kad un ar kādiem nosacījumiem tā ir nepieciešama?

Kad palīdzība ir pieejama pilnā apmērā?

Nosacījumi?

Vai uzvarētāja puse var saņemt tiesāšanās izdevumu atlīdzinājumu?

Ja neatlīdzina pilnībā, cik procentus parasti atlīdzina?

Kādas izmaksas neatlīdzina?

Vai ir gadījumi, kad par juridisko palīdzību atlīdzina juridiskās palīdzības organizācijai?

A gadījums

Patērētāju aizsardzības centri, citas NVO

Atkarībā no lietas apstākļiem

Visas izmaksas var atlīdzināt

B gadījums

Skatīt direktīvu par juridisko palīdzību pārrobežu strīdos; arī Eiropas patērētāju centrs

Atkarībā no lietas apstākļiem

Visas izmaksas var atlīdzinātRakstiskās un mutiskās tulkošanas izmaksas


Gadījumu

izpēte

Rakstiskā tulkošana

Mutiskā tulkošana

Kad un ar kādiem nosacījumiem tā ir nepieciešama?

Aptuvenās izmaksas?

Kad un ar kādiem nosacījumiem tā ir nepieciešama?

Aptuvenās izmaksas?

A gadījums

Oriģināliem dokumentiem svešvalodā, kuri nepieciešami tiesas procedūrās

No CZK 350,00 par lapu

B gadījums

Oriģināliem dokumentiem svešvalodā, kuri nepieciešami tiesas procedūrās

No CZK 350,00 par lapu

Ja puse vai liecinieks ir ārvalstnieks vai nesaprot čehu valodu

CZK 350 stundā


Lapa atjaunināta: 20/09/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Tiesvedības izmaksas - Dānija

Šajā lapā ir pieejama informācija par tiesvedības izmaksām Dānijā.

Regulējošie noteikumi par juridisko profesiju honorāriem

Pamatā juridisko profesiju honorāri netiek regulēti. Tomēr, Augstā tiesa (landsret) ir noteikusi publiski pieejamas vadlīnijas par honorāru apmēru. Ikviena persona var iesniegt sūdzību par advokāta honorāra apmēru Advokātu disciplinārlietu padomē Saite atveras jaunā logāAdvokatnævnet.

Fiksētās tiesas izmaksas

Fiksētās tiesas izmaksas civilprocesā

Fiksētās tiesas izmaksas procesa dalībniekiem civilprocesā

Dānijas normatīvie akti attiecībā uz tiesu nodevām nosaka, ka prasītājs maksā par prasības iesniegšanu. Sākumā maksa ir fiksēta – DKK 500. Lietās, kurās prasības summa pārsniedz DKK 50 000, maksa ir DKK 750 plus 1,2% no pieprasītās summas, kas pārsniedz DKK 50 000.

Turklāt lietās, kurās prasības summa pārsniedz DKK 50 000, jāmaksā papildu tiesas nodeva par lietas izskatīšanu. Šī nodeva ir ekvivalenta nodevai par prasības iesniegšanu. Tādējādi prasītājam arī par lietas izskatīšanu ir jāmaksā DKK 750 plus summa 1,2% apmērā no pieprasītās summas, kas pārsniedz DKK 50 000.

Attiecībā uz abu veidu nodevām ir noteikts maksimālais limits DKK 75 000 apmērā (gan nodevai par prasības iesniegšanu, gan nodevai par lietas izskatīšanu). Atsevišķos gadījumos (piemēram, saistībā ar valsts varas realizēšanu) maksimālais limits ir tikai DKK 2000.

Atsevišķās civillietās tiesu nodevas nav jāmaksā, pie tām pieder lietas, kas saistītas ar ģimenes tiesībām

Civilprocesa stadija, kurā procesa dalībniekiem jāapmaksā fiksētās izmaksas

Kā jau minēts iepriekš, prasītājs samaksā tiesas nodevas, iesniedzot prasību.

Tiesas nodeva par lietas izskatīšanu ir jāsamaksā līdz datumam, kad paredzēta tiesas sēde, bet ne ātrāk kā trīs mēnešus pirms lietas izskatīšanas.

Fiksētās izmaksas kriminālprocesā

Fiksētās tiesas izmaksas procesa dalībniekiem kriminālprocesā

Krimināllietās parasti nepiemēro tiesu nodevas. Tomēr dažas krimināllietas tiek uzsāktas, pamatojoties uz privātu apsūdzību – šajā gadījumā piemēro noteikumus par tiesu nodevām civillietās.

Fiksētās izmaksas konstitucionālā tiesvedībā

Fiksētās tiesas izmaksas procesa dalībniekiem konstitucionālā tiesvedībā

Konstitucionālās lietas tiek iztiesātas vai nu kā civillietas vai krimināllietas. Dānijā nepastāv nekādu atsevišķu noteikumu par konstitucionālām lietām.

Informācija par tiesvedības izmaksām, ko sniedz juridiskie pārstāvji

Pušu tiesības un pienākumi

Dānijas Advokātu biedrības Rīcības kodeksa (Advokatsamfundets advokatetiske regler) 16.8 punkts nosaka:

“Advokātam vienmēr jācenšas atrisināt klienta lietu tā, lai klienta izdevumi būtu vismazākie, ņemot vērā klienta vēlmes un norādījumus.”

Pamats izmaksu noteikšanai

Kur atrast informāciju par pamatu izmaksu noteikšanai Dānijā?

Informācija par izmaksām ir pieejama Dānijas Advokātu biedrības Saite atveras jaunā logāAdvokatsamfundet un Dānijas Tiesu Saite atveras jaunā logāDanmarks Domstole mājas lapā.

Kādās valodās var iegūt informāciju par pamatu izmaksu noteikšanai Dānijā?

Informācija par pamatu izmaksu noteikšanai ir pieejama dāņu un angļu valodā.

Kur atrast informāciju par mediāciju?

Informācija par mediāciju (retsmægling) ir pieejama Saite atveras jaunā logāDānijas tiesu (Danmarks Domstole) mājas lapā:

Kur atrast papildu informāciju par izmaksām?

Tīmekļa vietnes, kurās atrodama informācija par izmaksām

Saite atveras jaunā logāDānijas tiesu administrācijas (Domstolsstyrelsen) oficiālajā tīmekļa vietnē ir sniegta vispārīga informācija par Dānijas tiesu sistēmu un kontaktinformācija.

Kur atrast informāciju par dažādu procedūru vidējo ilgumu?

Vispārīga informācija par Dānijas tiesu iestādēm un to kontaktinformācija ir atrodama Saite atveras jaunā logāDānijas tiesu tīmekļa vietnē (Danmarks Domstole) .

Pievienotās vērtības nodoklis

Kur atrast šādu informāciju?

Publicētās likmes parasti ietver PVN.

Juridiskā palīdzība

Piemērojamais ienākumu slieksnis civiltiesību jomā

Ienākumu slieksnis attiecībā uz juridisko palīdzību tiek noteikts reizi gadā. 2019. gadā piemēro šādus ienākumu sliekšņus:

 • vienai personai: DKK 329 000
 • prasītājam, kurš ir precējies vai ir tamlīdzīgās attiecībās: DKK 418 000
 • summa, kuru pievieno par katru bērnu: DKK 57  000.

Ikvienam neatkarīgi no ienākumiem ir tiesības saņemt mutisku pamata juridisko konsultāciju bez maksas juridiskās palīdzības iestādēs (advokatvagten un retshjælpen).

Apsūdzētajam piemērojamais ienākumu slieksnis krimināltiesību jomā

Apsūdzētā tiesības uz juridisko pārstāvību nav atkarīgas no ienākumiem, bet gan no lietas veida. Parasti aizstāvības advokāta honorārs jāmaksā apsūdzētajam neatkarīgi no viņa ienākumu līmeņa, ja tiek pierādīta viņa vai viņas vaina.

Cietušajam piemērojamais ienākumu slieksnis krimināltiesību jomā

Cietušā tiesības uz juridisko pārstāvību nav atkarīgas no ienākumiem, bet gan no lietas veida. Atbilstoši Likuma par tiesu administrāciju 741. panta a) apakšpunktam gadījumi, kad cietušajam ir tiesības uz juridisko pārstāvību, ir lietas, kuras saistītas ar vardarbību un seksuāliem noziegumiem. Šādos gadījumos advokāta honorāru apmaksā valsts.

Citi nosacījumi par juridiskās palīdzības piešķiršanu cietušajam

Sk. iepriekš sniegto atbildi par piemērojamo ienākumu slieksni cietušajiem krimināltiesību jomā.

Citi nosacījumi par juridiskās palīdzības piešķiršanu apsūdzētajiem

Sk. iepriekš sniegto atbildi par piemērojamo ienākumu slieksni apsūdzētajiem krimināltiesību jomā.

Vai pastāv procesa veidi, kas ir bez maksas?

Kā minēts iepriekš (sk. atbildi par fiksētajām izmaksām procesa dalībniekiem civillietās), atsevišķās civillietās nav jāmaksā tiesu nodevas. Tomēr citi izdevumi (piemēram, juristu honorāri) tomēr būs jāapmaksā tiesvedības gaitā.

Kad zaudētājai pusei jāsedz uzvarētājas puses izdevumi?

Noteikumi par izdevumu segšanu civillietās ir noteikti Likuma par tiesu administrāciju (retsplejeloven) 30. nodaļā.

Vispārējais noteikums ir, ka zaudētāja puse sedz uzvarētājas puses izdevumus. Tomēr, ja to nosaka īpaši apstākļi, tiesa var lemt, ka zaudētājai pusei nav jāmaksā uzvarētājas puses izdevumi vai tai var būt jāmaksā tikai daļa no šiem izdevumiem.

Apmaksā tikai tos izdevumus, kas nepieciešami atbilstošai lietas izskatīšanai.

Ekspertu honorāri

Prasītājs ir atbildīgs par eksperta honorāra apmaksu, ja viņš vai viņa ir pieprasījusi eksperta viedokli noteiktā jautājumā.

Procesa noslēgumā tiesa izlemj, vai atbildētājam ir jāapmaksā eksperta honorārs. Tas ir atkarīgs no lietas iznākuma.

Tulkotāju un tulku honorāri

Vispārējais noteikums ir tāds, ka civillietās tulka izdevumus sedz tiesvedības puses.
Krimināllietās tulka izdevumus sedz no Valsts kases.

Saistītie dokumenti

Dānijas ziņojums par izmaksu pārredzamības pētījumuPDF(560 Kb)en

Lapa atjaunināta: 27/08/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Tiesvedības izmaksas - Vācija

Šajā iedaļā sniegta informācija par tiesāšanās izmaksām Vācijā. Tiesvedības procesu izmaksu dziļākai analīzei, lūdzam iepazīties ar šādu gadījumu izpēti:

Saite atveras jaunā logāĢimenes tiesības — šķiršanās

Saite atveras jaunā logāĢimenes tiesības — bērnu aizbildnība

Saite atveras jaunā logāĢimenes tiesības — uzturlīdzekļi

Saite atveras jaunā logāKomerctiesības — līgumi

Saite atveras jaunā logāKomerctiesības — atbildība

Regulējošie noteikumi par juridisko profesiju honorāriem

Advokāti

Vācijā neizšķir dažādus advokātu profesionālos nosaukumus.

Vācijā advokātu honorāru lielumu nosaka vai nu saskaņā ar Advokātu atlīdzības likumu (Rechtsanwaltsvergütungsgesetz — RVG) vai saskaņā ar vienošanos par honorāru. Principā vienošanās par honorāru vienmēr ir iespējama kā alternatīva likumā noteiktajai samaksai. Tomēr jāņem vērā 49. pants Federālajos advokatūras noteikumos (Bundesrechtsanwaltsordnung — BRAO) un Advokātu atlīdzības likuma 3.a līdz 4.b pants. Jo īpaši tad, ja advokāts pārstāv klientu tiesā, norunātais honorārs nedrīkst būt mazāks par likumā noteikto. Puses vienmēr var vienoties par atlīdzību, kas ir augstāka, nekā to paredz likums.

RVG pievienotajā atlīdzības koeficientu sarakstā (RVG 1. pielikums) ir noteiktas vai nu atsevišķiem pakalpojumiem piemērojamas fiksētas likmes vai likmju diapazons. Honorāra lielumu parasti nosaka proporcionāli prasības vērtībai. Atbilstoši prasības vērtībai noteiktajā honorāru diapazonā ir paredzēta maksimālā un minimālā likme. Faktiskās honorāru summas proporcionāli prasības vērtībai ir norādītas honorāru tabulā (RVG 2. pielikums). Atbilstošo honorāra likmi no noteiktā diapazona katru reizi izvēlas saskaņā ar principu ex aequo et bono, ņemot vērā visus apstākļus, jo īpaši veicamā darba apjomu un sarežģītību, lietas svarīgumu un klienta ienākumus un finansiālo stāvokli. Ja advokātam jāuzņemas īpašs atbildības risks, nosakot honorāra apmēru, var ņemt vērā arī šo apstākli. Ar likumu noteiktās maksimālās un minimālās likmes piemēro vairākās specializētās jomās, piemēram, krimināllietās un sociālo tiesību jomā.

Tiesu izpildītāji

Tiesu izpildītājiem (Gerichtsvollzieher) atlīdzina tikai Tiesu izpildītāju izmaksu likumā (GerichtsvollzieherkostengesetzGvKostG) paredzētās izmaksas. Katram tiesu izpildītāja sniegtajam pakalpojumam ir noteikts fiksēts honorārs.

Fiksētās izmaksas

Fiksētās izmaksas civilajā tiesvedībā

Lietas dalībnieku fiksētās izmaksas civilajā tiesvedībā

Tiesa parasti iekasē tiesas nodevu, kuras apmērs ir atkarīgs no prasības summas. Civillietās šīs nodevas apmēru reglamentē Likums par tiesas izdevumiem (GerichtskostengesetzGKG) un Likums par tiesas izdevumiem ģimenes lietās (Gesetz über Gerichtskosten in Familiensachen — FamGKG). Nodevu likmes ir noteiktas izdevumu sarakstos (attiecīgā likuma 1. pielikumā). Nodevu tabulā, kas iekļauta 2. pielikumā, ir paredzētas nodevas atkarībā no priekšmeta summas. Vispārējās civillietās un ģimenes lietās, jo īpaši uzturlīdzekļu lietās, tiesas nodevas likme ir 3,0, bet laulības lietās — 2,0. Bērnu un vecāku lietās, ja tās ir saistītas ar vecāku aizgādības un saskarsmes tiesībām, tiesas nodevas likme ir 0,5. Prasības summu nosaka šādi:

 • prasības summu laulības lietās tiesa nosaka, ņemot vērā visus lietas apstākļus. Jo īpaši tiek ņemts vērā lietas apjoms un svarīgums, kā arī laulāto ienākumi un finansiālais stāvoklis. Parasti tiesa nosaka, ka prasības summa ir abu laulāto neto ienākumi trīskāršā apmērā,
 • ģimenes lietās summa atkarīga no prasījuma summas, uzturlīdzekļu lietās ņem vērā maksājamo uzturlīdzekļu summu (maksimāli gadā maksājamo uzturlīdzekļu apjomu), tiek pieskaitītas summas, kas nav samaksātas līdz pieteikuma iesniegšanas brīdim,
 • bērnu un vecāku lietās, ja tās ir saistītas ar vecāku aizgādības tiesībām un saskarsmes tiesībām, prasības summa ir EUR 3000.

Ja nav noslēgta vienošanās par honorāru, advokāta honorāru par lietas dalībnieku pārstāvēšanu tiesā nosaka, ņemot vērā priekšmeta vērtību. Šī summa parasti ir tāda pati kā saistībā ar tiesas izdevumiem noteiktā prasības summa. Advokātu atlīdzības likumā ir sīki norādīts, kādi honorāri un kādas likmes atkarībā no tiesvedības veida jāpiemēro. Faktiskās honorāru summas proporcionāli priekšmeta vērtībai ir norādītas honorāru tabulā (RVG 2. pielikums). Civilajā tiesvedībā pirmās instances tiesā advokāts parasti saņem procesuālo honorāru, kura likme ir 1,3 un tiesas honorāru, kura likme ir 1,2. Ja advokāts pusēm palīdz panākt izlīgumu, viņš saņem īpašu izlīguma honorāru, kura likme pirmās instances tiesā ir 1,0.

Kurā civilās tiesvedības stadijā jāsedz fiksētās izmaksas

Vispārējās civillietās, uzturlīdzekļu un laulības lietās tiesas nodevas jāsamaksā uzreiz, iesniedzot pieteikumu vai prasību. Ģimenes lietās nodevas ir maksājamas procesa noslēgumā. Ja puses nav vienojušās citādi, atlīdzība advokātam principā ir maksājama pēc pārstāvības pilnvaru termiņa beigām. Tomēr saskaņā ar likumu advokātam ir tiesības uz avansa maksājumu.

Fiksētās izmaksas kriminālajā tiesvedībā

Lietas dalībnieku fiksētās izmaksas kriminālajā tiesvedībā

Kriminālajā tiesvedībā tiesas izmaksas iekasē tikai pēc tam, kad apsūdzētajam ir nolasīts galīgais spriedums. Nodevas apmērs atkarībā no piespriestā soda ir no EUR 120 līdz EUR 900. Ja nav noslēgta vienošanās par honorāru, advokāts kā atbildētāja aizstāvis vai kā apsūdzības pārstāvis saņem maksu par konkrētiem darba posmiem, kas saskaņā ar likumu jānosaka katrā lietā. Likumā ir noteikts atlīdzības apmērs katrā lietā.

Kurā kriminālās tiesvedības stadijā jāsedz fiksētās izmaksas

Tiesas izmaksas jāsedz pēc notiesāšanas. Ja puses nav vienojušās citādi, atlīdzība advokātam principā ir maksājama pēc pārstāvības pilnvaru termiņa beigām. Tomēr saskaņā ar likumu advokātam ir tiesības uz avansa maksājumu.

Fiksētās izmaksas konstitucionālajā tiesvedībā

Lietas dalībnieku fiksētās izmaksas konstitucionālajā tiesvedībā

Izņemot maksu, kas piemērojama par negodprātīgi ierosinātu tiesvedību, Federālajā Konstitucionālajā tiesā (Bundesverfassungsgericht) lietas dalībniekiem tiesas izmaksas nav jāsedz (34. pants Likumā par Federālo Konstitucionālo tiesu (Bundesverfassungsgerichtsgesetzes). Aizstāvi, jo īpaši advokātu (Rechtsanwalt), izmanto tikai tad, ja puses uzaicina uz tiesas sēdi (Likuma par Federālo Konstitucionālo tiesu 22. pants).

Kurā konstitucionālās tiesvedības stadijā jāsedz fiksētās izmaksas

Ja puses nav vienojušās citādi, atlīdzība advokātam principā ir maksājama pēc procedūras beigām. Tomēr saskaņā ar likumu advokātam ir tiesības uz avansa maksājumu.

Iepriekšēja informācija, ko sniedz juridiskie pārstāvji

Pušu tiesības un pienākumi

Advokāta pienākums ir sniegt klientam izsmeļošu informāciju un padomus un ieteikt drošākos un mazāk riskantos mērķa sasniegšanas līdzekļus. Advokāta pienākums ir arī norādīt uz visiem ar lietu saistītajiem riskiem, lai klients varētu veikt apzinātu izvēli. Informācijas apjoms ir atkarīgs no advokāta izpratnes par to, kas klientam būtu jāzina. Uz klienta jautājumiem advokātam jāatbild izsmeļoši un patiesi. Pirms lieta nonāk tiesā, advokātam jāsniedz klientam skaidrs priekšstats par turpmākas tiesāšanās izredzēm un riskiem. Tas attiecas gan uz izmaksu riskiem, gan uz veiksmes izredzēm.

Dažos gadījumos advokātam ir īpašs pienākums sniegt informāciju:

 • ja advokāta honorāra pamatā ir prasības vērtība, viņam ir pienākums pirms procedūras sākuma par to informēt klientu (Federālo advokātu noteikumu 49.b panta 5. punkts),
 • ja puses noslēdz vienošanos par advokāta atlīdzību, advokātam jāinformē klients, ka izmaksu kompensācijas gadījumā tiks kompensēta vienīgi likumā paredzētā summa (Advokātu atlīdzības likuma 3.a panta 1. punkta trešais teikums),
 • ja advokāts ar klientu vienojas, ka advokāts saņems veiksmes honorāru, viņam jāinformē klients, ka šī vienošanās neattiecas uz citām iespējamām klienta izmaksām (Advokātu atlīdzības likuma 4.a panta 3. punkta otrais teikums),
 • pirms vienošanās noslēgšanas par klienta pārstāvību pirmās instances darba tiesā advokātam jāinformē klients, ka advokāta izmaksas nav atlīdzināmas (Darba tiesu likuma 12.a panta 1. punkta otrais teikums (Arbeitsgerichtsgesetz)).

Pamats izmaksu noteikšanai

Kur atrast informāciju par pamatu izmaksu noteikšanai Vācijā?

Tiesību akti, kuros ir noteikts izmaksu pamats, ir atrodami grāmatnīcās vai internetā, kur bez maksas pieejamas tiesību aktu jaunākās versijas.

Kādās valodās ir pieejama informācija par pamatu izmaksu noteikšanai Vācijā?

Informācija ir vācu valodā.

Kur atrast papildu informāciju par procesa izmaksām?

Pieejamā tīmekļa vietne, kurā ietverta informācija par izmaksām

Saite atveras jaunā logāTiesību aktu jaunākās versijas ir pieejamas Federālās Tieslietu ministrijas oficiālajā tīmekļa vietnē. Dažādos tiesību aktus, kuros ir noteikts izmaksu pamats, var lejuplādēt, ievadot nosaukuma saīsinājumu (GKG, FamGKG, GvKostG and RVG).

Kur atrast informāciju par dažādu procedūru vidējo ilgumu?

Federālais Statistikas birojs (Statistisches Bundesamt) gatavo tiesu varas administrēšanai veltītas ikgadējas statistikas datu publikāciju sērijas. Piemēram, 10. sērijas 2.1. apakšsērijā ir atrodami dati par civilās tiesvedības ilgumu visā Vācijā sadalījumā pa atsevišķiem apgabaltiesu un Oberlandesgericht (augstāko reģionālo tiesu) apgabaliem. Ir sniegti atsevišķi dati par apgabaltiesām (Amtsgerichte) un reģionālajām tiesām (Landgerichte), no vienas puses, un augstākajām reģionālajām tiesām, no otras puses, kā arī par tiesvedību pirmās un otrās instances tiesās. Publikācijās nav sniegti statistikas dati par dažāda veida lietu iztiesāšanas ilgumu.

Kur atrast informāciju par noteikta veida tiesāšanās vidējām kopējām izmaksām?

Ir iespējams iegādāties grāmatas ar tabulām, kas atspoguļo vidējo izmaksu risku civilajā tiesvedībā.

Pievienotās vērtības nodoklis

Kur iegūt informāciju par šo nodokli? Kādas ir piemērojamās likmes?

Tiesas un tiesu izpildītāji nemaksā pievienotās vērtības nodokli. Advokātiem piemērojamā pievienotās vērtības nodokļa likme ir 19 %, un šis nodoklis nav iekļauts honorārā. To atsevišķi pieskaita izdevumiem.

Juridiskā palīdzība

Civillietās piemērojamais ienākumu slieksnis

Juridisko palīdzību pēc pieprasījuma saņem personas, kuras personisku un ekonomisku iemeslu dēļ nespēj segt tiesāšanās izdevumus daļēji vai veicot maksājumus pa daļām. Jābūt pamatotai iespējamībai, ka tiesvedības rezultāts būs sekmīgs, un tiesvedība nedrīkst būt patvaļīga. Pusei, kura uzsāk tiesvedību, izmaksas ir jāsedz no saviem līdzekļiem, ciktāl tas iespējams. Atkarībā no personas ienākumu līmeņa var piešķirt juridisko palīdzību, kas nav jāatmaksā, vai palīdzību, kas ir jāatmaksā pa daļām. Federālā Tieslietu ministrija ir publicējusi bezmaksas brošūru „Juridiskās konsultācijas un juridiskā palīdzība” (Beratungshilfe und Prozesskostenhilfe), kurā, izmantojot piemērus, ir sniegtas atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem.

Krimināllietās apsūdzētajiem piemērojamais ienākumu slieksnis

Aizdomās turamajiem un apsūdzētajiem nepiemēro ienākumu robežvērtības. Juridisko palīdzību reglamentē citi kritēriji.

Cietušajiem piemērojamais ienākumu slieksnis krimināllietās

Juridisko palīdzību piešķir, ievērojot personas ienākumu līmeni. Robežvērtības nosaka elastīgi, ņemot vērā tiesvedības paredzamās izmaksas un prasītāja sociālos apstākļus (uzturlīdzekļu saistības, mājokļa izmaksas). Juridiskā palīdzība ir pieejama arī iemaksu veidā.

Citi nosacījumi juridiskās palīdzības sniegšanai cietušajiem

Dažu smagu noziegumu upuri var lūgt, lai viņiem piešķir bezmaksas juridisko konsultantu neatkarīgi no viņu finansiālā stāvokļa.

Citi nosacījumi juridiskās palīdzības sniegšanai apsūdzētajiem

Aizdomās turamajiem / apsūdzētajiem juridisko palīdzību (tiesas ieceltu aizstāvi) piešķir nevis atkarībā no ienākumu līmeņa, bet saskaņā ar juridiskiem nosacījumiem. Tos pirmām kārtām nosaka, ņemot vērā likumpārkāpuma smagumu, noteiktu juridisko seku risku (piemēram, aizliegumu darboties profesijā vai ievietošanu psihiatriskā vai neiroloģiskā ārstniecības iestādē) kā arī to, vai apsūdzētais atrodas apcietinājumā vai ir arestēts, vai tiek apsargāts, vai iepriekšējais aizstāvis ir atstādināts, vai faktiskais un juridiskais stāvoklis ir sarežģīts un vai apsūdzētais nespēj pats sevi aizstāvēt.

Bezmaksas tiesvedība

Saskaņā ar Sociālo tiesu likuma (SGG) 183. pantu tiesvedības izmaksas sociālajās tiesās nav jāsedz personām, kam ir tiesības uz pabalstiem (t. i., apdrošinātām personām; personām, kas saņem pabalstus, tostarp izdzīvojušo pabalstus; invalīdiem un viņu tiesību pārņēmējiem, ja šīs personas attiecīgajā statusā ir iesaistītas tiesvedībā kā prasītāji vai atbildētāji). Prasītājiem un atbildētājiem, kas nav 183. pantā minētās personas, sociālajās tiesās saskaņā ar SGG 184. pantu ir jāmaksā vienotas likmes maksa (EUR 150 par tiesvedību sociālajās tiesās (Sozialgerichte), EUR 225 par tiesvedību reģionālajās sociālajās tiesās (Landessozialgerichte), EUR 300 par tiesvedību Federālajā Sociālajā tiesā (Bundessozialgericht). SGG 197.a pantā ir paredzēta atkāpe no šiem īpašajiem noteikumiem, kura paredz, ka izmaksas, kas parasti jāmaksā saskaņā ar Likumu par tiesu izmaksām, ir piemērojamas arī sociālo tiesu procesos, ja ne prasītājs, ne atbildētājs attiecīgajā lietā nepieder pie SGG 183. pantā minētajām personām.

Kriminālajā tiesvedībā piemēro šādu kārtību: ja apsūdzēto attaisno vai lieta nenonāk tiesā, vai tiesvedību pret apsūdzēto izbeidz, izmaksas (valsts izdevumus) un apsūdzētajam radušos neizbēgamos izdevumus principā sedz no valsts līdzekļiem.

Kādos gadījumos zaudētājai pusei ir jāsedz uzvarētājas puses izmaksas?

Zaudētājai pusei jāsedz otrās puses izmaksas, ciktāl tās šai pusei radušās, lai nodrošinātu pienācīgu tiesas procesa norisi, proti, jākompensē likumā paredzētais advokāta honorārs un otrās puses ceļa izdevumi, tostarp ieņēmumu zudumi, kas otrajai pusei radušies tiesas sēžu apmeklēšanas dēļ.

Ekspertu honorāri

Tiesas uzaicināti eksperti saņem atlīdzību saskaņā ar stundas likmi, kas ir noteikta Tiesu atlīdzības un kompensāciju likumā (Justizvergütungs- und –entschädigungsgesetz — JVEG). Šo summu sedz tiesas procesā iesaistītās puses.

Tādu ekspertu izmaksas, ko kāda puse ir privāti uzaicinājusi, lai sagatavotos tiesāšanās procesam, nepieder pie procesuālajām izmaksām, kuru atlīdzināšanu paredz tiesas spriedumā. Tāpēc šo izmaksu kompensācija ir jāpieprasa atsevišķi. Ja kāda puse ir uzaicinājusi ekspertu, lai tas palīdzētu tiesāšanās laikā, izmaksu kompensācija ir atkarīga no tā, vai šāda eksperta piesaiste attiecīgajā lietā ir bijusi nepieciešama. Tādu ekspertu izmaksas, ko tiesa ir uzaicinājusi sniegt liecības, sedz zaudētāja puse, bet gadījumos, kad lietas iznākums pusēm ir tikai daļēji veiksmīgs, izmaksas jāsedz abām pusēm atbilstoši relatīvajam uzvaras un zaudējuma samēram.

Tulkotāju un tulku honorāri

Tiesas uzaicināti tulki un tulkotāji arī saņem Tiesu atlīdzības un kompensāciju likumā (Justizvergütungs- und –entschädigungsgesetz — JVEG) paredzēto atlīdzību. Atlīdzību sedz tiesas procesā iesaistītās puses. Tulki saņem atlīdzību saskaņā ar stundas likmi, bet tulkotājiem maksā par iztulkotajām teksta rindām.

Kriminālajā tiesvedībā apsūdzētajiem vai ieinteresētajām pusēm vajadzīgās mutiskās un rakstiskās tulkošanas izmaksas parasti sedz no valsts līdzekļiem ar noteikumu, ka tulkošana nepieciešama aizstāvības interesēs vai procesuālu tiesību īstenošanai.

Saites

Saite atveras jaunā logāFederālā Tieslietu ministrija

Saite atveras jaunā logāVācijas Advokātu biedrības Mediācijas grupa

Saite atveras jaunā logāFederālā Ģimenes mediācijas apvienība

Saite atveras jaunā logāFederālā Mediācijas apvienība

Saite atveras jaunā logāFederālā Mediācijas apvienība ekonomiskos un darba jautājumos

Saite atveras jaunā logāMediācijas centrs

Saite atveras jaunā logāPrivātbanku ombuds

Saite atveras jaunā logāValsts banku ombuds

Saite atveras jaunā logāVācijas Centrālās bankas Samierināšanas padome

Saite atveras jaunā logāVācijas Kooperatīvo banku grupas ombuds

Saite atveras jaunā logāPrivāto būvsabiedrību ombude

Saite atveras jaunā logāReģionālo būvsabiedrību ombuds

Saite atveras jaunā logāTiešsaistes samierināšanas dienests interneta tirdzniecības strīdu risināšanai

Saite atveras jaunā logāĀrstu biedrību padomdevējas komitejas un samierināšanas padomes

Saite atveras jaunā logāMobilitātes samierināšanas padome

Saite atveras jaunā logāTūrisma samierināšanas padome

Saite atveras jaunā logāZiemeļreinas-Vestfālenes Vietējā transporta samierināšanas padome

Saite atveras jaunā logāVeselības un aprūpes privātās apdrošināšanas ombuds

Saite atveras jaunā logāVācijas Federālās apbedīšanas biroju apvienības samierināšanas padome

Saite atveras jaunā logāFederālās tīklu aģentūras samierināšanas padome

Saite atveras jaunā logāNekustamo īpašumu ombuds Vācijas Nekustamo īpašumu apvienībā

Saite atveras jaunā logāTirdzniecības un amatniecības kameru arbitrāžas padomes

Saite atveras jaunā logāSaskaņas padome honorāru un atalgojuma jautājumos

Saite atveras jaunā logāVācijas Autotirgotāju centrālā apvienība

Saite atveras jaunā logāTiesību aktu jaunākās versijas

Vācijas ziņojums par izmaksu pārredzamības izpēti

Ģimenes tiesības — šķiršanās

Ģimenes tiesības — bērnu aizbildnība

Ģimenes tiesības — uzturlīdzekļi

Komerctiesības — līgumi

Komerctiesības — atbildība

Lapa atjaunināta: 08/11/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas vācu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.

1. gadījuma izpēte – ģimenes tiesības – laulības šķiršana - Vācija

Šajā pētījumā par konkrētiem ģimenes tiesību jautājumiem (laulības šķiršana) dalībvalstis tika lūgtas informēt laulības šķiršanas pieteikuma sniedzēju par tiesvedības izmaksām aprakstītajās situācijās.

Lieta A. Iekšzemes situācija. Pāris stājas laulībā. Pēc kāda laika viņi sāk dzīvot atsevišķi un vienojas par laulības šķiršanu.

Lieta B. Starpvalstu situācija. Divi vienas un tās pašas dalībvalsts (dalībvalsts A) valsts piederīgie stājas laulībā. Laulība ir noslēgta dalībvalstī A. Pēc kāzām pāris dodas dzīvot un strādāt uz citu dalībvalsti (dalībvalsts B), kura kļūst par viņu pastāvīgo dzīvesvietu. Īsi pēc tam pāris izšķiras un sieva atgriežas dalībvalstī A, bet vīrs paliek dalībvalstī B. Pāris vienojas par laulības šķiršanu. Pēc atgriešanās dalībvalstī A sieva nekavējoties iesniedz laulības šķiršanas pieteikumu dalībvalsts B tiesā.


Izmaksas Vācijā

Tiesas un apelācijas izmaksas


Gadījumu izpēte

Tiesa

Apelācija

Nodeva par pieteikuma iesniegšanu tiesā

Nodeva par pieteikuma iesniegšanu tiesā

A gadījums

Atkarīga no ienākumiem un īpašumiem

Atkarīga no ienākumiem un īpašumiem

B gadījums

Atkarīga no ienākumiem un īpašumiem

Atkarīga no ienākumiem un īpašumiemAdvokātu izmaksas


Gadījumu izpēte

Advokāts

Vidējās izmaksas

A gadījums

Atkarīgas no ienākumiem un īpašumiem

B gadījums

Atkarīgas no ienākumiem un īpašumiemIzmaksas, kas saistītas ar kompensāciju lieciniekiem un ar prasības nodrošināšanu


Gadījumu izpēte

Kompensācija lieciniekiem

Prasības nodrošināšana

Vai lieciniekiem maksā kompensāciju?

Vai tā pastāv un kad un kā to piemēro?

A gadījums

Jā, bet parasti lieciniekus nevajag

B gadījums

Jā, bet parasti lieciniekus nevajagJuridiskās palīdzības izmaksas un cita atlīdzināšana


Gadījumu izpēte

Juridiskā palīdzība

Atlīdzināšana

Kad un ar kādiem nosacījumiem tā ir piemērojama?

Vai uzvarētāja puse var saņemt tiesāšanās izdevumu atlīdzinājumu?

Ja neatlīdzina pilnīgi, cik procentu parasti atlīdzina?

Vai ir gadījumi, kad par juridisko palīdzību atlīdzina juridiskās palīdzības organizācijai?

A gadījums

Atkarībā no ienākumiem un īpašumiem

Pusi

Ja uzlabojas personas ienākumi un finansiālais stāvoklis, kā arī sadalītu maksājumu gadījumos

B gadījumsRakstiskās un mutiskās tulkošanas izmaksas


Gadījumu izpēte

Rakstiskā tulkošana

Mutiskā tulkošana

Citas izmaksas, kas īpaši attiecas uz pārrobežu strīdiem?

Kad un ar kādiem nosacījumiem tā ir nepieciešama?

Aptuvenās izmaksas?

Kad un ar kādiem nosacījumiem tā ir nepieciešama?

Aptuvenās izmaksas?

Apraksts

A gadījums

B gadījums

Pēc tiesas ieskatiem

Parasti EUR 1,85 par 55 taustiņsitieniem, pieskaitot izdevumus un PVN

Pēc tiesas ieskatiem

EUR 55 stundā, pieskaitot izdevumus un PVN

Dokumentu nodošana ārzemēs


Lapa atjaunināta: 08/11/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas vācu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.

2. gadījuma izpēte – ģimenes tiesības – bērnu aizgādība - Vācija

Šajā pētījumā par konkrētiem ģimenes tiesību jautājumiem (bērnu aizgādība) dalībvalstis tika lūgtas informēt pieteikuma sniedzēju par tiesvedības izmaksām aprakstītajās situācijās.

Lieta A. Iekšzemes situācija. Divas personas neprecējušās dzīvo kopā vairākus gadus. Viņu kopīgam bērnam, kad viņi nolemj šķirties, ir trīs gadi. Tiesa  piešķir mātei aizgādības tiesības, bet tēvam tiesības tikties ar bērnu. Māte iesniedz tiesā prasību ierobežot tēva saskarsmes tiesības.

Lieta B. Starpvalstu situācija (Jūs esat advokāts dalībvalstī A). Divas personas neprecējušās dzīvo kopā dalībvalstī B vairākus gadus. Viņiem ir kopīgs bērns, bet pāris izšķiras tūlīt pēc bērna piedzimšanas. Dalībvalsts B tiesa piešķir mātei aizgādības tiesības, bet tēvam tiesības tikties ar bērnu. Māte un bērns saņem tiesas atļauju un pārceļas dzīvot uz citu dalībvalsti (dalībvalsts A), bet tēvs paliek dalībvalstī B. Pēc pāris gadiem māte iesniedz dalībvalsts A tiesā prasību par izmaiņām tēva saskarsmes tiesībās.


Izmaksas Vācijā

Tiesas, apelācijas un alternatīvās strīdu izšķiršanas izmaksas


Gadījumu izpēte

Tiesa

Apelācija

Nodeva par pieteikuma iesniegšanu tiesā

Nodeva par pieteikuma iesniegšanu tiesā

A gadījums

EUR 44,50 

Apelācija:
EUR 89,00 
Kasācija: EUR 133,50 

B gadījums

EUR 44,50 

Apelācija:
EUR 89,00 
Kasācija: EUR 133,50 Advokāta, tiesu izpildītāja un eksperta izmaksas


Gadījumu izpēte

Advokāts

Eksperts

Vai pārstāvība ir obligāta?

Vidējās izmaksas

Vai jāizmanto obligāti?

Izmaksas

A gadījums

Pirmās instances tiesā:
EUR 590,00 

Pēc tiesas ieskatiem

EUR 85,00 stundā, pieskaitot izdevumus un PVN

B gadījums

Pirmās instances tiesā:
EUR 590,00 

Pēc tiesas ieskatiem

EUR 85,00 stundā, pieskaitot izdevumus un PVNIzmaksas, kas saistītas ar kompensāciju lieciniekiem


Gadījumu izpēte

Kompensācija lieciniekiem

Vai lieciniekiem maksā kompensāciju?

Izmaksas

A gadījums

Ieņēmumu zudumi, maksimāli EUR 17 stundā, ceļa izdevumi un citas izmaksas

B gadījums

Ieņēmumu zudumi, maksimāli EUR 17 stundā, ceļa izdevumi un citas izmaksasJuridiskās palīdzības izmaksas un cita atlīdzināšana


Gadījumu izpēte

Juridiskā palīdzība

Atlīdzināšana

Kad un ar kādiem nosacījumiem tā ir piemērojama?

Vai uzvarētāja puse var saņemt tiesāšanās izdevumu atlīdzinājumu?

Vai ir gadījumi, kad par juridisko palīdzību atlīdzina juridiskās palīdzības organizācijai?

A gadījums

Atkarībā no ienākumiem un īpašumiem

Ja uzlabojas personas ienākumi un finansiālais stāvoklis, kā arī sadalītu maksājumu gadījumos

B gadījums

Atkarībā no ienākumiem un īpašumiem

Ja uzlabojas personas ienākumi un finansiālais stāvoklis, kā arī sadalītu maksājumu gadījumosRakstiskās un mutiskās tulkošanas izmaksas


Gadījumu izpēte

Rakstiskā tulkošana

Mutiskā tulkošana

Citas izmaksas, kas īpaši attiecas uz pārrobežu strīdiem?

Kad un ar kādiem nosacījumiem tā ir nepieciešama?

Aptuvenās izmaksas?

Kad un ar kādiem nosacījumiem tā ir nepieciešama?

Aptuvenās izmaksas?

Apraksts

Aptuvenās izmaksas?

A gadījums

B gadījums

Pēc tiesas ieskatiem

Parasti EUR 1,85 par 55 taustiņsitieniem, pieskaitot izdevumus un PVN

Pēc tiesas ieskatiem

EUR 55 stundā, pieskaitot izdevumus un PVN

Ar dokumentu nodošanu ārzemēs saistītās izmaksas


Lapa atjaunināta: 08/11/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas vācu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.

3. gadījuma izpēte – ģimenes tiesības – uzturlīdzekļi - Vācija

Šajā pētījumā par konkrētiem ģimenes tiesību jautājumiem (uzturlīdzekļi) dalībvalstis tika lūgtas informēt pieteikuma sniedzēju par tiesvedības izmaksām aprakstītajās situācijās.

Lieta A. Iekšzemes situācija. Divas personas neprecējušās dzīvo kopā vairākus gadus.  Viņu kopīgam bērnam, kad viņi nolemj šķirties, ir trīs gadi. Tiesa piešķir bērna aizgādības tiesības mātei. Pušu starpā pastāv strīds par uzturlīdzekļu apjomu, kas tēvam jāmaksā mātei bērna izglītības nodrošināšanai, kas tā arī paliek neatrisināts. Lai atrisinātu šo jautājumu, māte ceļ prasību tiesā.

Lieta B. Starpvalstu situācija (Jūs esat advokāts dalībvalstī A). Divas personas neprecējušās dzīvo kopā dalībvalstī B vairākus gadus. Viņiem ir kopīgs trīs gadus vecs bērns. Pāris izšķiras. Dalībvalsts B tiesa piešķir bērna aizgādības tiesības mātei. Ar tēva piekrišanu māte un bērns pārvācas uz citu dalībvalsti (dalībvalsts A), kura kļūst par viņu pastāvīgo dzīvesvietu.

Pušu starpā paliek neatrisināts strīds.  Tas attiecas uz uzturlīdzekļu apjomu, kas tēvam jāmaksā mātei bērna uztura un izglītības nodrošināšanai. Lai atrisinātu šo jautājumu, māte ceļ prasību dalībvalsts A tiesā.


Izmaksas Vācijā

Tiesas un apelācijas izmaksas


Gadījumu izpēte

Tiesa

Apelācija

Nodeva par pieteikuma iesniegšanu tiesā

Nodeva par pieteikuma iesniegšanu tiesā

A gadījums

Atkarīga no pieprasīto uzturlīdzekļu apmēra

Atkarīga no pieprasīto uzturlīdzekļu apmēra

B gadījums

Atkarīga no pieprasīto uzturlīdzekļu apmēra

Atkarīga no pieprasīto uzturlīdzekļu apmēra


Advokāta, tiesu izpildītāja un eksperta izmaksas


Gadījumu izpēte

Advokāts

Tiesu izpildītājs

Eksperts

Vai pārstāvība ir obligāta?

Vidējās izmaksas

Vai pārstāvība ir obligāta?

Izmaksas pēc sprieduma pasludināšanas

Vai jāizmanto obligāti?

Izmaksas

A gadījums

Atkarīgas no pieprasīto uzturlīdzekļu apmēra

Atkarīgas no izpildes pasākuma veida

Pēc tiesas ieskatiem

Pamatā stundas likme, apmērs atkarīgs no darbības jomas, maksimāli EUR 100, pieskaitot izdevumus un PVN

B gadījums

Atkarīgas no pieprasīto uzturlīdzekļu apmēra

Atkarīgas no izpildes pasākuma veida

Pēc tiesas ieskatiem

Pamatā stundas likme, apmērs atkarīgs no darbības jomas, maksimāli EUR 100, pieskaitot izdevumus un PVNIzmaksas, kas saistītas ar kompensāciju lieciniekiem


Gadījumu izpēte

Kompensācija lieciniekiem

Vai lieciniekiem maksā kompensāciju?

Izmaksas

A gadījums

Ieņēmumu zudumi, maksimāli EUR 17 stundā, ceļa izdevumi un citas izmaksas

B gadījums

Ieņēmumu zudumi, maksimāli EUR 17 stundā, ceļa izdevumi un citas izmaksasJuridiskās palīdzības izmaksas un cita atlīdzināšana


Gadījumu izpēte

Juridiskā palīdzība

Atlīdzināšana

Kad un ar kādiem nosacījumiem tā ir piemērojama?

Vai uzvarētāja puse var saņemt tiesāšanās izdevumu atlīdzinājumu?

Vai ir gadījumi, kad par juridisko palīdzību atlīdzina juridiskās palīdzības organizācijai?

A gadījums

Atkarībā no ienākumiem un finansiālā stāvokļa

Ja uzlabojas personas ienākumi un finansiālais stāvoklis, kā arī sadalītu maksājumu gadījumos

B gadījums

Atkarībā no ienākumiem un finansiālā stāvokļa

Ja uzlabojas personas ienākumi un finansiālais stāvoklis, kā arī sadalītu maksājumu gadījumosRakstiskās un mutiskās tulkošanas izmaksas


Gadījumu izpēte

Rakstiskā tulkošana

Mutiskā tulkošana

Citas izmaksas, kas īpaši attiecas uz pārrobežu strīdiem?

Kad un ar kādiem nosacījumiem tā ir nepieciešama?

Aptuvenās izmaksas?

Kad un ar kādiem nosacījumiem tā ir nepieciešama?

Aptuvenās izmaksas?

Apraksts

A gadījums

B gadījums

Pēc tiesas ieskatiem

Parasti EUR 1,85 par 55 taustiņsitieniem, pieskaitot izdevumus un PVN

Pēc tiesas ieskatiem

EUR 55 stundā, pieskaitot izdevumus un PVN

Dokumentu nodošana ārzemēs


Lapa atjaunināta: 08/11/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas vācu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.

4. gadījuma izpēte – komerctiesības – līgumi - Vācija

Šajā pētījumā par konkrētiem komerctiesību jautājumiem (līgums) dalībvalstis tika lūgtas informēt pārdevēju par tiesvedības izmaksām aprakstītajās situācijās.

Lieta A. Iekšzemes situācija. Uzņēmums ir piegādājis preces 20 000 eiro vērtībā. Pārdevējam joprojām nav samaksāts, jo pircējs uzskata, ka preces neatbilst līguma noteikumiem.

Pārdevējs nolemj sniegt prasību tiesā pilnas pirkuma maksas piedziņai no pircēja.

Lieta B. Starpvalstu situācija. Uzņēmums, kura galvenais birojs atrodas dalībvalstī B, piegādā preces 20 000 eiro vērtībā pircējam dalībvalstī A. Līgumam ir piemērojamas dalībvalsts B tiesības, un tas ir sastādīts dalībvalsts B valodā. Pārdevējam joprojām nav samaksāts, jo pircējs, kas atrodas dalībvalstī A, uzskata, ka preces neatbilst līguma noteikumiem. Pārdevējs nolemj sniegt prasību dalībvalsts A tiesā pilnas līgumā paredzētās pirkuma maksas piedziņai.


Izmaksas Vācijā

Tiesas un apelācijas izmaksas


Gadījumu izpēte

Tiesa

Apelācija

Nodeva par pieteikuma iesniegšanu tiesā

Nodeva par pieteikuma iesniegšanu tiesā

A gadījums

EUR 864,00

Apelācija faktu un juridiskos jautājumos:
EUR 1 152,00 
Kasācija: EUR 1 440,00 

B gadījums

EUR 864,00

Apelācija faktu un juridiskos jautājumos:
EUR 1 152,00 
Kasācija: EUR 1 440,00 Advokāta, tiesu izpildītāja un eksperta izmaksas


Gadījumu izpēte

Advokāts

Tiesu izpildītājs

Eksperts

Vai pārstāvība ir obligāta?

Vidējās izmaksas

Vai pārstāvība ir obligāta?

Izmaksas pēc sprieduma pasludināšanas

Vai jāizmanto obligāti?

Izmaksas

A gadījums

Pirmās instances tiesā: EUR 1 950 

Atkarīgas no izpildes pasākuma veida

Pamatā stundas likme, apmērs atkarīgs no darbības jomas, maksimāli EUR 100, pieskaitot izdevumus un PVN

B gadījums

Pirmās instances tiesā: EUR 1 950 

Pamatā stundas likme, apmērs atkarīgs no darbības jomas, maksimāli EUR 100, pieskaitot izdevumus un PVNIzmaksas, kas saistītas ar kompensāciju lieciniekiem


Gadījumu izpēte

Kompensācija lieciniekiem

Vai lieciniekiem maksā kompensāciju?

Izmaksas

A gadījums

Ieņēmumu zudumi, maksimāli EUR 17 stundā, ceļa izdevumi un citas izmaksas

B gadījums

Ieņēmumu zudumi, maksimāli EUR 17 stundā, ceļa izdevumi un citas izmaksasJuridiskās palīdzības izmaksas un cita atlīdzināšana


Gadījumu izpēte

Juridiskā palīdzība

Atlīdzināšana

Kad un ar kādiem nosacījumiem tā ir piemērojama?

Kad piešķir simtprocentīgu palīdzību?

Nosacījumi?

Vai uzvarētāja puse var saņemt tiesāšanās izdevumu atlīdzinājumu?

Kādas izmaksas neatlīdzina?

Vai ir gadījumi, kad par juridisko palīdzību atlīdzina juridiskās palīdzības organizācijai?

A gadījums

Juridiskām personām ārpus ES juridisko palīdzību principā nepiešķir.

Vispārīgi priekšnosacījumi:

puse nav finansiāli nodrošināta (t. i., ir trūcīga), paredzētajā tiesas procesā tai ir izredzes uzvarēt un nešķiet, ka process būtu ierosināts negodprātīgi

Ja pēc trūcīgajai pusei un tās ģimenes locekļiem vajadzīgo uzturlīdzekļu atskaitīšanas un papildu izdevumu atskaitīšanas par mājokli utt. atlikusī summa nepārsniedz EUR 15.

Simtprocentīgu palīdzību var piešķirt arī citos gadījumos, bet tā jāatmaksā pa daļām; iemaksu apmēru nosaka atkarībā no atlikušajiem ienākumiem

1. Pieteikums (lai iesniegtu pieteikumu, advokāta pakalpojumi nav obligāti)

2. Tiesvedība vēl nav pabeigta

3. Sk. arī 1. aili

Jā, ciktāl tā ir uzvarējusi

Izmaksas, kas nav bijušas būtiskas pienācīgai apsūdzības vai aizstāvības uzturēšanai

Sk. 2. aili

B gadījums

Sk. A gadījumu

Sk. A gadījumu

Sk. A gadījumu

Sk. A gadījumu

Sk. A gadījumu

Sk. A gadījumuRakstiskās un mutiskās tulkošanas izmaksas


Gadījumu izpēte

Rakstiskā tulkošana

Mutiskā tulkošana

Citas izmaksas, kas īpaši attiecas uz pārrobežu strīdiem?

Kad un ar kādiem nosacījumiem tā ir nepieciešama?

Aptuvenās izmaksas?

Kad un ar kādiem nosacījumiem tā ir nepieciešama?

Aptuvenās izmaksas?

Apraksts

A gadījums

B gadījums

Principā jātulko visi tiesai iesniegtie rakstiskie apsvērumi un rakstiskie pierādījumu dokumenti. Tiesa var nepieprasīt dokumentu tulkošanu, ja visi tiesneši, kas izskata lietu, saprot attiecīgo valodu

Parasti EUR 1,85 par 55 taustiņsitieniem, pieskaitot izdevumus un PVN

Tiesvedība notiek vācu valodā; ja visas iesaistītās puses labi pārvalda šo valodu, tulka pakalpojumi nav jāizmanto.

EUR 55 stundā, pieskaitot izdevumus un PVN

Dokumentu nodošana ārzemēs


Lapa atjaunināta: 08/11/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas vācu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.

5. gadījuma izpēte – komerctiesības – atbildība - Vācija

Šajā pētījumā par konkrētiem komerctiesību jautājumiem (atbildība) dalībvalstis tika lūgtas informēt klientu par tiesvedības izmaksām aprakstītajās situācijās.

Lieta A. Iekšzemes situācija. Apkures sistēmu ražotājs piegādā sildītāju uzņēmumam, kas nodarbojas ar sildītāju uzstādīšanu. Uzņēmums pārdod šo sildītāju tālāk klientam un uzstāda to viņa/viņas mājā. Mājā īsi pēc tam izceļas ugunsgrēks. Visas iesaistītas puses (apkures sistēmu ražotājs, uzstādītājs un klients) ir apdrošināti. Pastāv strīds par ugunsgrēka cēloņiem. Neviens nevēlas atlīdzināt klientam zaudējumus.

Klients nolemj sniegt prasību tiesā par visu zaudējumu piedziņu no apkures sistēmu ražotāja, uzstādītāja un apdrošināšanas sabiedrībām.

Lieta B. Starpvalstu situācija. Dalībvalsts B apkures sistēmu ražotājs piegādā sildītāju dalībvalsts C uzņēmumam, kas nodarbojas ar sildītāju uzstādīšanu. Uzņēmums pārdod šo sildītāju tālāk klientam dalībvalstī A un uzstāda to viņa/viņas mājā. Mājā īsi pēc tam izceļas ugunsgrēks. Visas iesaistītas puses (apkures sistēmu ražotājs, uzstādītājs un klients) ir apdrošināti katrs savā dalībvalstī. Pastāv strīds par ugunsgrēka cēloņiem. Neviens nevēlas atlīdzināt klientam zaudējumus.

Klients nolemj sniegt prasību dalībvalsts A tiesā par visu zaudējumu piedziņu no apkures sistēmu ražotāja, uzstādītāja un dalībvalsts A apdrošināšanas sabiedrības.


Izmaksas Vācijā

Tiesas un apelācijas izmaksas


Gadījumu izpēte

Tiesa

Apelācija

Nodeva par pieteikuma iesniegšanu tiesā

Nodeva par pieteikuma iesniegšanu tiesā

A gadījums

Atkarīga no pieprasītās kompensācijas apmēra

Atkarīga no pieprasītās kompensācijas apmēra

B gadījums

Atkarīga no pieprasītās kompensācijas apmēra

Atkarīga no pieprasītās kompensācijas apmēraAdvokāta, tiesu izpildītāja un eksperta izmaksas


Gadījumu izpēte

Advokāts

Tiesu izpildītājs

Eksperts

Vai pārstāvība ir obligāta?

Vidējās izmaksas

Vai pārstāvība ir obligāta?

Izmaksas pēc sprieduma pasludināšanas

Vai jāizmanto obligāti?

Izmaksas

A gadījums

Atkarīgas no pieprasītās kompensācijas apmēra

Atkarīgas no izpildes pasākuma veida

Saskaņā ar likumu eksperta uzaicināšana nav obligāta, bet praksē ekspertu parasti uzaicina, ja tiesa uzskata, ka tas ir nepieciešams

Pamatā stundas likme, apmērs atkarīgs no darbības jomas, maksimāli EUR 100, pieskaitot izdevumus un PVN

B gadījums

Atkarīgas no pieprasītās kompensācijas apmēra

Atkarīgas no izpildes pasākuma veida

Sk. iepriekš

Pamatā stundas likme, apmērs atkarīgs no darbības jomas, maksimāli EUR 100, pieskaitot izdevumus un PVNIzmaksas, kas saistītas ar kompensāciju lieciniekiem


Gadījumu izpēte

Kompensācija lieciniekiem

Vai lieciniekiem tiek maksāta kompensācija?

Izmaksas

A gadījums

Ieņēmumu zudumi, maksimāli EUR 17 stundā, ceļa izdevumi un citas izmaksas

B gadījums

Ieņēmumu zudumi, maksimāli EUR 17 stundā, ceļa izdevumi un citas izmaksasJuridiskās palīdzības izmaksas un cita atlīdzināšana


Gadījumu izpēte

Juridiskā palīdzība

Atlīdzināšana

Kad un ar kādiem nosacījumiem tā ir piemērojama?

Kad piešķir simtprocentīgu  palīdzību?

Nosacījumi?

Vai uzvarētāja puse var saņemt tiesāšanās izdevumu atlīdzinājumu?

Kādas izmaksas neatlīdzina?

Vai ir gadījumi, kad par juridisko palīdzību atlīdzina juridiskās palīdzības organizācijai?

A gadījums

Sk. 4. gadījuma izpēti

Sk. 4. gadījuma  izpēti

Sk. 4. gadījuma izpēti

Sk. 4. gadījuma izpēti

Sk. 4. gadījuma izpēti

Sk. 4. gadījuma izpēti

B gadījums

Sk. 4. gadījuma izpēti

Sk. 4. gadījuma izpēti

Sk. 4. gadījuma izpēti

Sk. 4. gadījuma izpēti

Sk. 4. gadījuma izpēti

Sk. 4. gadījuma izpētiRakstiskās un mutiskās tulkošanas izmaksas


Gadījumu izpēte

Rakstiskā tulkošana

Mutiskā tulkošana

Citas izmaksas, kas īpaši attiecas uz pārrobežu strīdiem?

Kad un ar kādiem nosacījumiem tā ir nepieciešama?

Aptuvenās izmaksas?

Kad un ar kādiem nosacījumiem tā ir nepieciešama?

Aptuvenās izmaksas?

Apraksts

A gadījums

B gadījums

Sk. 4. gadījuma izpēti

Parasti EUR 1,85 par 55 taustiņsitieniem, pieskaitot izdevumus un PVN

Sk. 4. gadījuma izpēti

EUR 55 stundā, pieskaitot izdevumus un PVN

Dokumentu nodošana ārzemēs


Lapa atjaunināta: 08/11/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas igauņu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.

Tiesvedības izmaksas - Igaunija

Šajā lapā ir sniegta informācija par tiesāšanās izmaksām Igaunijā.

Regulējošie noteikumi par juridisko profesiju honorāriem

Juriskonsulti

Juriskonsultu atlīdzība Igaunijā netiek regulēta.

Juristi

Juristu atlīdzība Igaunijā netiek regulēta.

Zvērināti advokāti

Zvērinātu advokātu atlīdzība Igaunijā netiek regulēta.

Tiesu izpildītāji

Tiesu izpildītāju atlīdzība Igaunijā ir noteikta Saite atveras jaunā logāTiesu izpildītāju likumā. Tiesu izpildītāja atlīdzībā var ietilpt maksa par procesa uzsākšanu, pamata maksa par izpildu procesu un papildu maksa par izpildu darbībām. Tiesu izpildītājam arī ir tiesības iekasēt maksu par profesionālu pakalpojumu sniegšanu.

Advokāti

Advokātu atlīdzība Igaunija netiek regulēta, par to vienojas klienta līgumā. Advokāts vai juridiskā biroja vadītājs klientam iesniedz sākotnējo maksas piedāvājumu un izskaidro atlīdzības veidošanās principus. Klients atlīdzina nepieciešamos izdevumus, kuri advokātam vai juridiskā biroja vadītājam radušies, sniedzot juridiskos pakalpojumus.

Fiksētās izmaksas

Fiksētās izmaksas civilprocesā

Procesa dalībnieku fiksētās izmaksas civilprocesā

Procesa dalībniekiem civilprocesā ir šādas fiksētas izmaksas:

 • valsts nodeva;
 • kasācijas drošības nauda;
 • drošības nauda prasībai nodrošināt aizmugurisku spriedumu;
 • nodeva par procesa atsākšanu vai termiņa atjaunošanu;
 • samaksa tiesu izpildītājiem par procesuālo dokumentu nosūtīšanu;
 • maksa par pavēstu un paziņojumu publicēšanu oficiālajā publikācijā Ametlikud Teadaanded vai laikrakstā;
 • ekspertu, tulku un tulkotāju honorāri;
 • citi lietas izskatīšanas un ārpustiesas izdevumi.

Civilprocesa stadija, kurā jāapmaksā fiksētās izmaksas

Tai pusei, kura ir iesniegusi prasību par procesa uzsākšanu vai procesuālu darbību veikšanu, jāveic šādu izmaksu priekšapmaksa:

 • valsts nodeva;
 • kasācijas drošības nauda;
 • drošības nauda prasībai atcelt aizmugurisku spriedumu;
 • nodeva par procesa atsākšanu vai termiņa atjaunošanu;
 • samaksa tiesu izpildītājiem par procesuālo dokumentu nosūtīšanu;
 • maksa par pavēstu un paziņojumu publicēšanu oficiālajā publikācijā Ametlikud Teadaanded vai laikrakstā;
 • lietas pārskatīšanas izmaksas, kuru apmēru nosaka tiesa.

Ja tiesa nenolemj citādi, tai pusei, kura ir iesniegusi prasību, ar kuru ir saistītas attiecīgās izmaksas, jāveic ekspertu, tulku un tulkotāju honorāru priekšapmaksa.

Fiksētās izmaksas kriminālprocesā

Procesa dalībnieku fiksētās izmaksas kriminālprocesā

Procesa dalībnieku fiksētās izmaksas kriminālprocesā ir noteiktas Saite atveras jaunā logāKriminālprocesa kodeksā, un tās iedalās tiesāšanās izdevumos, īpašos izdevumos un papildu izdevumos.

Tiesāšanās izdevumi ir šādi:

 • saprātīga apmēra atlīdzība izraudzītajam aizstāvības advokātam vai pārstāvim un procesa dalībnieka citi nepieciešamie izdevumi saistībā ar kriminālprocesu;
 • summas, kas saskaņā ar Kriminālprocesa kodeksa 178. pantu izmaksātas cietušajiem, lieciniekiem, ekspertiem un citām kvalificētām personām, izņemot Kriminālprocesa kodeksa 176. panta 1. daļas 1. punktā norādītie izdevumi;
 • valsts tiesu medicīnas iestādes vai citas valsts iestādes vai juridiskas personas izdevumi saistībā ar ekspertīzes veikšanu vai reibuma konstatēšanu;
 • noteikta atlīdzība ieceltajam aizstāvības advokātam un advokāta pamatotie un atbilstīgie izdevumi;
 • izdevumi par krimināllietas materiālu norakstu sagatavošanu aizstāvības advokātam saskaņā ar Kriminālprocesa kodeksa 224. panta 1. daļu;
 • pierādījumu uzglabāšanas, nosūtīšanas un iznīcināšanas izmaksas;
 • ar konfiscētas mantas uzglabāšanu, nodošanu un iznīcināšanu saistītie izdevumi;
 • ar civiltiesiskas prasības nodrošināšanu saistītās izmaksas;
 • ar notiesājošu nolēmumu saistīta kompensācija;
 • kriminālprocesa virzītāja citi izdevumi kriminālprocesa gaitā, izņemot izdevumi, kas saskaņā ar Kriminālprocesa kodeksu uzskatāmi par īpašiem vai papildu izdevumiem.

Ja procesa dalībniekam ir vairāki aizstāvības advokāti vai pārstāvji, šīm personām izmaksāto atlīdzību ieskaita tiesāšanās izdevumos tiktāl, ciktāl tā nepārsniedz parasti aizstāvības advokātam vai pārstāvim pienākošās atlīdzības saprātīgu apmēru.

Ja aizdomās turētais vai apsūdzētais pats nodrošina savu aizstāvību, aizstāvībai nepieciešamos izdevumus ieskaita tiesāšanās izdevumos. Pārmērīgus izdevumus, kas nebūtu veikti, ka aizstāvību nodrošinātu advokāts, tiesāšanās izdevumos neieskaita.

Izdevumus, ko veikušas personas, kas nav iesaistītas procesā, un kas nav saistīti ar ekspertīžu veikšanu, atlīdzina saskaņā ar Tiesu medicīnas ekspertīžu likumā paredzētajiem nosacījumiem un kārtību.

Īpaši izdevumi ir saistīti ar tiesas sēdes atlikšanu procesa dalībnieka neierašanās dēļ un izdevumi par piespiedu atgādāšanu uz tiesas sēdi.

Papildu izdevumi ir:

 • atlīdzība par informāciju saistībā ar pierādījuma priekšmeta apstākļiem, ko maksā personai, kas nav procesa dalībnieks;
 • izdevumi, kas saistīti ar aizdomās turētā vai apsūdzētā turēšanu apcietinājumā;
 • atlīdzība tulkiem vai tulkotājiem saskaņā ar Kriminālprocesa kodeksa 178. pantu;
 • kriminālprocesa ietvaros izmaksātās kompensācijas atbilstoši Likumam par kaitējuma atlīdzību personām, kam nepamatoti atņemta brīvība;
 • valsts un pašvaldības struktūru izdevumi saistībā ar kriminālprocesu, kas nav norādītas Kriminālprocesa kodeksa 175. panta 1. daļas 1. vai 10. punktā;
 • atlīdzība liecinieku pārstāvjiem, kas izmaksāta atbilstoši Kriminālprocesa kodeksa 671. pantam.

Kriminālprocesa stadija, kurā jāapmaksā fiksētās izmaksas

 • Apsūdzētā attaisnošanas gadījumā tiesāšanās izdevumus atlīdzina valsts. Ja apsūdzētais tiek notiesāts, tiesāšanās izdevumus sedz notiesātais. Apsūdzētā daļējas attaisnošanas gadījumā izdevumus atlīdzina valsts tādā mērā, kādā apsūdzētais attaisnots. Pienākums veikt tiesāšanās izdevumu atlīdzību iestājas, līdz spēkā stājies galīgais nolēmums.
 • Ja civilprasība krimināllietā ir noraidīta, tiesāšanās izdevumus, kas ir saistīti ar šīs prasības nodrošināšanu, kompensē cietušais. Ja civilprasība ir pilnībā apmierināta, tiesāšanās izdevumus, kas ir saistīti ar šīs prasības nodrošināšanu, atlīdzina notiesātais vai atbildētājs. Ja civilprasība ir daļēji apmierināta, tiesa, ņemot vērā visus apstākļus, tiesāšanās izdevumus, kas ir saistīti ar šīs prasības nodrošināšanu, sadala starp cietušo un notiesāto vai atbildētāju. Ja ir noraidīta civilprasības otrreizēja izskatīšana, tiesāšanās izdevumus, kas ir saistīti ar šīs prasības nodrošināšanu, atlīdzina valsts.

Fiksētas izmaksas konstitucionālajā procesā

Procesa dalībnieku fiksētās izmaksas konstitucionālajā procesā

Igaunijā fiziskas personas nevar iesniegt konstitucionālu sūdzību. Konstitucionālās uzraudzības izmaksas sedz no valsts budžeta. Izmaksas, kas ir saistītas ar speciālistu iesaistīšanu tiesvedībā, sedz no valsts budžeta, piemērojot tādus pašus nosacījumus kā ekspertu honorāru apmaksai civilajā tiesvedībā.

Konstitucionālā procesa stadija, kurā jāapmaksā fiksētās izmaksas

Procesa dalībniekiem konstitucionālajā procesā nav nekādu fiksētu izmaksu.

Iepriekšēja informācija, ko sniedz juridiskie pārstāvji

Pušu tiesības un pienākumi

Advokātam ir jāsniedz klientam ziņas par visām darbībām, kuras ir jāveic, lai sniegtu juridiskos pakalpojumus, un par visām ar to saistītajām izmaksām. Advokāts vai juridiskā biroja vadītājs klientam iesniedz sākotnējo maksas piedāvājumu un izskaidro atlīdzības veidošanās principus.

Izdevumi saistībā ar dalību procesā

Izdevumi, ko sedz uzvarējusī puse

Tā puse, kurai nolēmums ir labvēlīgs, sedz izdevumus, kas ir saistīti ar juridiskā pārstāvja vai padomdevēja atlīdzību tādā apmērā, kādā tiesa tās uzskata par pamatotām un tādām, kas nav jāsedz tai pusei, kurai nolēmums ir nelabvēlīgs.

Izdevumi, ko sedz zaudējusī puse

Saskaņā ar nolēmumu par tiesāšanās izdevumu noteikšanu tā puse, kurai nolēmums ir nelabvēlīgs, atlīdzina tās puses tiesāšanās izdevumus, kurai nolēmums ir labvēlīgs; tas var ietvert sekojošos izdevumus:

 • valsts nodeva;
 • drošības nauda;
 • izdevumi par lieciniekiem, ekspertiem, tulkiem un tulkotājiem un izdevumi par eksperta analīzi, ko veikusi persona, kura nav procesa dalībnieks, un kas ir atlīdzināma saskaņā ar Tiesu medicīniskās ekspertīzes likumu;
 • izdevumi saistībā ar dokumentāru un faktisku pierādījumu iegūšanu;
 • izdevumi saistībā ar apskatēm uz vietas, tostarp nepieciešamie tiesas ceļa izdevumi;
 • izdevumi par procesuālo dokumentu piegādāšanu, nosūtīšanu un izsniegšanu;
 • izdevumi, kas saistīti ar civilprasības apmēra noteikšanu;
 • izdevumi, kas saistīti ar procesa dalībnieku pārstāvjiem un padomdevējiem;
 • procesa dalībnieku ceļa, pasta, sakaru, izmitināšanas un citi tamlīdzīgi izdevumi, kas saistīti ar procesu;
 • procesa dalībnieku nesaņemtās algas vai citi pastāvīgi ieņēmumi;
 • izdevumi par tiesību aktos noteikto pirmstiesas procesu, ja vien prasība nav iesniegta vairāk nekā sešus mēnešus pēc pirmstiesas procesa beigām;
 • tiesu izpildītāja honorārs saistībā ar prasības nodrošināšanu un izdevumi, kas radušies, izpildot nolēmumu par prasības nodrošināšanu;
 • tiesu izpildītāja honorārs par procesuālo dokumentu piegādāšanu;
 • izdevumi saistībā ar pieteikuma izskatīšanu par procesuālu palīdzību segt tiesāšanās izdevumus;
 • izdevumi par paātrināto maksājuma rīkojuma procesu;
 • izdevumi par dalību samierināšanas procesā, ja tiesa pusēm to pieprasījusi atbilstoši Civilprocesa kodeksa 4. panta 4. punktam, vai, ja šāds process ir obligāts, par dalību pirmstiesas samierināšanas procesā atbilstoši Samierināšanas likuma 1. panta 4. punktam.

Ja tiesas nolēmumā par tiesāšanās izdevumu sadali ir noteikts, ka kādam no procesa dalībniekiem ir jāsedz ar cita dalībnieka pārstāvi vai padomdevēju saistītas izmaksas, tiesas noteiktajam izdevumu apmēram ir jābūt pamatotam un jāaprobežojas ar nepieciešamo apjomu. Ja ir iesaistīti vairāki pārstāvji, ar tiem saistītos izdevumus atlīdzina tikai tādā gadījumā, ja šie izdevumi ir pamatoti ar lietas sarežģītību vai nepieciešamību mainīt pārstāvi.

Pamats izdevumu noteikšanai

Kur Igaunijā atrast informāciju par pamatu izdevumu noteikšanai?

Izdevumu noteikšanas pamati ir šādi:

 • Civilprocesa kodekss;
 • Tiesu izpildītāju likums;
 • Likums par valsts nodevām;
 • tiesību akti, kas pieņemti, pamatojoties uz Civilprocesa kodeksu.

Kādās valodās Igaunijā ir pieejama informācija par pamatu izdevumu noteikšanai?

Informācija par pamatu izdevumu noteikšanai ir pieejama igauņu valodā.

Igaunijas tiesību aktu, kuros ietvertas norādes par izdevumiem un to noteikšanas pamatu, tulkojumi angļu valodā ir pieejami Saite atveras jaunā logāoficiālā laikraksta Riigi Teataja tīmekļa vietnē.

Kur atrast informāciju par mediāciju?

Tieslietu ministrijas pienākumos ietilpst Saite atveras jaunā logāDirektīvas 2008/52/EK par konkrētiem mediācijas aspektiem civillietās un komerclietās īstenošana. Vispārīgu informāciju par mediāciju var iegūt, rakstot uz Tieslietu ministrijas e-pasta adresi: Saite atveras jaunā logāinfo@just.ee.

Samierināšanas procesu civillietās regulē Samierināšanas likums, kurā ir noteiktas mediatoru tiesības un pienākumi, kā arī ietvertas pamatnostādnes ar mediatora palīdzību panāktu vienošanos īstenošanai un izpildei. Saskaņā ar Samierināšanas likumu samierināšanu var veikt:

 • fiziska persona, kurai samierināšanas funkciju uzticējušas procesa puses;
 • zvērināti advokāti;
 • notāri;
 • likumā noteiktajā gadījumā – valsts vai pašvaldības samierināšanas struktūra.

Samierināšanas procesu administratīvās lietās regulē Administratīvo tiesu procesa kodekss, bet krimināllietās un likumpārkāpumu lietās - Kriminālprocesa kodekss.

Attiecībā uz mediāciju ģimenes lietās Sociālo lietu ministrija mudina izvērst ģimenes mediatoru darbību. Saite atveras jaunā logāIgaunijas Starpnieku biedrības tīmekļa vietnē ir pieejama informācija gan igauņu, gan angļu valodā. Līdzīgi arī Saite atveras jaunā logāIgaunijas Apvienība bērnu labklājībai – bezpeļņas organizācija, kas atbalsta bērnu tiesības, – konsultē vecākus, kuri vēlas dzīvot atsevišķi vai šķirties, mudinot viņus izmantot samierinātāju pakalpojumus, lai aizsargātu viņu bērnu intereses. Šī apvienība turklāt rīko mācības ģimeņu samierināšanas jomā.

Kur atrast sīkāku informāciju par izdevumiem?

Tīmekļa vietne par izdevumiem

Ar tiesas procesu saistītie izdevumi un to apmērs ir atkarīgs no tiesvedības ilguma un rakstura. Galvenais informācijas avots attiecībā uz izdevumiem saistībā ar tiesas procesu ir tiesas procesu regulējošie kodeksi un Likums par valsts nodevām. Tieslietu ministrija izdod un uztur oficiālo laikrakstu Saite atveras jaunā logāRiigi Teataja, kurā ir pieejami:

 • normatīvie akti;
 • Valsts prezidenta dekrēti;
 • Augstākās tiesas nolēmumi un starptautiskie līgumi;
 • pašvaldību noteikumi.

Oficiālajā laikrakstā Riigi Teataja ir pieejamas arī likumu, valdības noteikumu un rīkojumu, ministriju noteikumu, Igaunijas Bankas (Eesti Pank) prezidenta noteikumu, Valsts vēlēšanu komitejas noteikumu, parlamenta (Riigikogu) lēmumu, pašvaldību padomju un pilsētu domju noteikumu oficiālās konsolidētās versijas. Oficiālajā laikrakstā publicētie tiesību akti un citi dokumenti ir pieejami kopš 1990. gada.

Augstākās tiesas Saite atveras jaunā logātīmekļa vietnē ir publicēta analīze par tiesāšanās izdevumu noteikšanas praksi.

Kur atrast informāciju par dažādu procedūru vidējo ilgumu?

Tiesu Saite atveras jaunā logātīmekļa vietnē ir ievietoti statistikas dati par tiesvedību pirmās un otrās instances tiesās kopš 1996. gada.

Kur atrast informāciju par noteikta veida tiesvedības vidējiem kopējiem izdevumiem?

Pievienotās vērtības nodoklis

Kā tiek sniegta šī informācija?

Tiesu izpildītāju honorāriem piemēro PVN, kura likme ir 20 %.

Lai saņemtu tiesāšanās izdevumiem piemērotā PVN atmaksu, pieteicējam jāapliecina, ka viņš nav PVN maksātājs vai ka PVN nav iespējams atgūt citu iemeslu dēļ.

Kādas likmes tiek piemērotas?

Kopš 2009. gada 1. jūlija Igaunijā piemērojamā PVN likme ir 20 %.

Juridiskā palīdzība

Civilprocesā piemērojamais ienākumu slieksnis

Juridiskā palīdzība ir pieejama tad, ja juridisko pakalpojumu izmaksas divas reizes pārsniedz pieteicēja vidējos mēneša ienākumus, ko aprēķina, par pamatu ņemot pēdējo četru mēnešu vidējos mēneša ienākumus līdz pieteikuma iesniegšanas brīdim.

No iegūtā rezultāta atņem nodokļus un obligātās apdrošināšanas iemaksas, izmaksas juridisko uzturēšanas saistību izpildei un pamatotas mājokļa un ceļa izmaksas.

Citi nosacījumi juridiskās palīdzības piešķiršanai cietušajiem

Saskaņā ar Civilprocesa kodeksu valsts var sniegt procesuālu palīdzību. Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības veidi un šāda veida palīdzības saņemšanas nosacījumi un noteikumi ir paredzēti Saite atveras jaunā logāValsts juridiskās palīdzības likumā.

Juridisko palīdzību var piešķirt fiziskai personai, kas juridiskās palīdzības pieteikuma iesniegšanas brīdī ir Igaunijas vai citas Eiropas Savienības dalībvalsts pastāvīgais iedzīvotājs vai pilsonis. Personas pastāvīgo dzīvesvietu nosaka atbilstoši 59. pantam Padomes Regulas (EK) Nr. 44/2001 par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās. Citas fiziskās personas drīkst saņemt valsts palīdzību tikai tad, ja šādas tiesības izriet no starptautiska nolīguma.

Valsts juridisko palīdzību nepiešķir, ja:

 • pieteikuma iesniedzējs pats spēj aizsargāt savas tiesības;
 • pieteikuma iesniedzējam nav tiesību, kuru aizsardzībai viņš lūdz juridisko palīdzību;
 • pieteikuma iesniedzējs juridisko pakalpojumu izmaksas varētu segt no savas mantas, kuru bez lieliem sarežģījumiem iespējams pārdot;
 • nav paredzams, ka juridisko pakalpojumu izmaksas vairāk nekā divas reizes pārsniegs pieteicēja vidējos mēneša ienākumus, ko aprēķina, par pamatu ņemot pēdējo četru mēnešu vidējos mēneša ienākumus līdz pieteikuma iesniegšanas brīdim un no šīs summas atņemot nodokļus un obligātās apdrošināšanas iemaksas, izmaksas juridisko uzturēšanas saistību izpildei un pamatotas mājokļa un ceļa izmaksas;
 • lietas apstākļi liecina, ka pieteicējam ir mazas izredzes aizsargāt savas tiesības;
 • pieteikums iesniegts, lai sagatavotu prasību par nemantiska kaitējuma atlīdzību, un lietā nav svarīgu sabiedrisko interešu;
 • strīds attiecas uz pieteikuma iesniedzēja uzņēmējdarbību un neietekmē viņa tiesības, kas ar uzņēmējdarbību nav saistītas;
 • pieteikums iesniegts preču zīmes, patenta, funkcionālā modeļa, rūpnieciska dizainparauga, integrālās shēmas topoloģijas vai citas formas intelektuālā īpašuma aizsardzībai, izņemot no Autortiesību likuma izrietošās tiesības;
 • pieteikuma iesniedzējam ir nepārprotamas kopīgas intereses ar personu, kam nav tiesību saņemt juridisko palīdzību; pastāv risks, ka šajā gadījumā juridisko palīdzību saņemtu persona, kam uz to nav tiesību;
 • pieteikums iesniegts, lai aizsargātu tiesības, kas ir nodotas pieteikuma iesniedzējam, un ir pamats uzskatīt, ka šīs tiesības pieteikuma iesniedzējam nodotas nolūkā saņemt valsts juridisko palīdzību;
 • juridisko pakalpojumu sniegšana ir paredzēta pieteikuma iesniedzēja noslēgtā juridisko izdevumu apdrošināšanas līgumā vai to sedz obligātā apdrošināšana;
 • paredzamā summa, kādu pieteikuma iesniedzējs varētu iegūt tiesvedības rezultātā, ir pārāk niecīga salīdzinājumā paredzamajām valsts juridiskās palīdzības izmaksām.

Sīkāka informācija par valsts juridisko palīdzību ir pieejama Igaunijas Advokātu kolēģijas Saite atveras jaunā logātīmekļa vietnē.

Citi nosacījumi juridiskās palīdzības piešķiršanai aizdomās turētajiem un apsūdzētajiem vai atbildētājiem

Uz aizdomās turētajiem un apsūdzētajiem vai atbildētājiem attiecas tādi paši nosacījumi par juridiskās palīdzības sniegšanu kā uz cietušajiem.

Bezmaksas tiesvedība

Likumā par valsts nodevām ir noteikti apstākļi, kuros ir iespējams atbrīvot no valsts nodevas samaksas. Tiesvedībā no valsts nodevas samaksas ir atbrīvotas šādas darbības:

 • pārsūdzības vai sūdzības izskatīšana par atalgojuma vai algas izmaksu, darba līguma uzteikuma spēkā neesamības konstatēšanu, atjaunošanu amatā vai pamatojuma maiņu atbrīvošanai no amata;
 • pārsūdzības izskatīšana par uzturlīdzekļu piedziņu un, ja tiek prasīti uzturlīdzekļi bērnam, – pieteikuma izskatīšana par paātrināto maksājuma rīkojuma procesu;
 • prasības izskatīšana par kaitējuma atlīdzību saistībā ar nelikumīgu notiesāšanu, nelikumīgu kriminālvajāšanu, nelikumīgu aizturēšanu un citādu nepamatotu brīvības atņemšanu, kā arī prasības izskatīšana par zaudējumu atlīdzību saistībā ar nelikumīga soda piemērošanu par likumpārkāpumu;
 • ar krimināllietu saistīto tiesas dokumentu sākotnējā izsniegšana;
 • tiesvedība par personas ievietošanu slēgtā iestādē;
 • prasības izskatīšana par prettiesisku represiju rezultātā konfiscētās vai pamestās mantas atdošanu un kaitējuma atlīdzību;
 • lietas izskatīšana par pensijas stāža apliecināšanu;
 • protesta izskatīšana administratīvā lietā;
 • pieteikuma izskatīšana par atbrīvošanu no notāra honorāra samaksas un tiesas lēmuma apstrīdēšana šādā jautājumā;
 • procesuālās palīdzības pieteikuma izskatīšana un tiesas lēmuma apstrīdēšana šādā jautājumā;
 • pārsūdzības vai sūdzības izskatīšana par kaitējuma atlīdzību, kas radies miesas bojājumu vai citu veselības traucējumu vai apgādnieka nāves rezultātā;
 • procesuālo dokumentu kopijas izgatavošana administratīvā lietā, nepārsniedzot piecas lappuses.

No valsts nodevas samaksas ir atbrīvoti:

 • nepilngadīga persona, iesniedzot pārsūdzot tiesas nolēmumu jautājumā, kurā tai ar likumu piešķirtas patstāvīgas sūdzības celšanas tiesības;
 • pensijas vai pabalsta saņēmējs lietā par pensijas vai pabalsta summu nepareizu izmaksu vai nemaksāšanu;
 • fiziska persona, iesniedzot sūdzību par vēlēšanu komisijas lēmumu;
 • aizbildniecības iestāde, iesniedzot pieteikumu par vecāku tiesību atņemšanu, nepilngadīgas personas aizbildņa iecelšanu vai citu pieteikumu bērna interesēs, par kuru šī iestāde ir atbildīga;
 • nodokļu administrators, iesniedzot maksātnespējas pieteikumu vai citu ar maksātnespējas procedūru saistītu pieteikumu, un nodokļu apmēra noteikšanas lietās;
 • apriņķa pašvaldība, saskaņā ar Zemes reformas likuma noteikumiem hipotēkas turētāja uzdevumu izpildei iesniedzot prasību lietā par hipotēku, kas ir nodibināta par labu valstij;
 • tiesu izpildītājs, iesniedzot tiesai ar izpildu lietvedību saistītu pieteikumu uz Izpildu procesa kodeksa pamata un pārsūdzot tiesas nolēmumu saistībā ar izpildu lietvedību uz Civilprocesa likuma 599. panta pamata.

Kad zaudējušajai pusei jāsedz uzvarējušās puses izdevumi?

Lietu izskatījusī tiesa tiesāšanās izdevumu sadalījumu starp pusēm nosaka tiesas spriedumā vai lēmumā par tiesvedības izbeigšanu. Tiesai ir jānosaka, kurus tiesāšanās izdevumus vai, attiecīgā gadījumā, kādu tiesāšanās izdevumu daļu jāsedz katrai pusei. Ja augstākas instances tiesa spriedumu groza vai pasludina jaunu spriedumu, nenosūtot lietu atpakaļ jaunai izskatīšanai, tiesa attiecīgi pārskata tiesāšanās izdevumu sadalījumu, ja tas nepieciešams.

Procesa dalībnieks ir tiesīgs pirmās instances tiesai, kas izskatīja lietu, prasīt tiesāšanās izdevumus aprēķināt naudas izteiksmē, pamatojoties uz izdevumu proporcionālo sadalījumu, kāds noteikts tiesas spriedumā. To var darīt 30 dienu laikā no dienas, kad stājies spēkā tiesas nolēmums par izdevumu sadalījumu. Šādai prasībai jāpievieno tiesāšanās izdevumu saraksts, kurā sniegta informācija par izdevumu saturu. Tiesa var noteikt termiņu, līdz kuram procesa dalībniekam jāsniedz sīkāka informācija par atlīdzināmajiem tiesāšanās izdevumiem, vai pieprasīt, lai procesa dalībnieks iesniedz šos izdevumus apliecinošus dokumentus. Tiesa šo prasību par tiesāšanās izdevumu noteikšanu, tiesāšanās izdevumu sarakstu un pamatojuma dokumentus nekavējoties pārsūta pretējai pusei.

Pretējā puse tiesas noteiktā termiņā no prasības saņemšanas var iesniegt savus iebildumus. Atbildei paredzētais termiņš nevar būt īsāks par septiņām dienām. Šādā gadījumā iespējams saņemt juridisko palīdzību, izņemot, ja juridiskās palīdzības saņēmējam ir pienākums atlīdzināt pretējās puses izdevumus saskaņā ar tiesas spriedumu. Puse, kurai nolēmums ir nelabvēlīgs, pilnībā sedz visus tiesāšanās izdevumus arī gadījumā, ja šī puse ir atbrīvota no pienākuma apmaksāt tiesāšanās izdevumus vai ja šai pusei ir piešķirta juridiskā palīdzība šādu izdevumu segšanai.

Ja lieta ir atrisināta, tiesa atbildētājam pieprasa segt tiesāšanās izdevumu daļu, no kuras prasītājs ir atbrīvots vai kuras samaksai prasītājs ir saņēmis atļauju maksāt pa daļām. Šī summa ir jāiemaksā valsts budžetā un ir proporcionāla prasības daļai, kas ir atrisināta.

Ekspertu honorāri

Ja vien tiesa nelemj citādi, pusei, kura iesniegusi prasību, jāsedz no tās izrietošie lietas vešanas izdevumi tiesas noteiktajā apmērā. Ja abas puses vai tiesa lietā pieaicina ekspertu, izdevumus sadala abām pusēm vienādās daļās.

Ekspertiem honorārus izmaksā atbilstīgi viņu paveiktajam darbam. Stundu likmēm jāiekļaujas starp valdības noteikto minimālo un maksimālo stundas likmi. Ekspertu honorāri par ekspertīzi 10–40 reižu pārsniedz minimālo stundas likmi. Nosakot izmaksājamo honorāru stundas likmi, tiesa ņem vērā šādus faktorus:

 • eksperta kvalifikāciju;
 • darba sarežģītības pakāpi;
 • visas nenovēršamās izmaksas, izmantojot nepieciešamos līdzekļus;
 • īpašus apstākļus, kādos eksperts veicis prasīto darbu.

Jāatlīdzina arī izdevumi, kas ir saistīti ar eksperta atzinuma sagatavošanu un izstrādāšanu, tostarp eksperta novērtējumā izmantotā palīgpersonāla, materiālu un līdzekļu izmaksas un citas nepieciešamās izmaksas saistībā ar tiesvedību, jo īpaši izmitināšanas un uztura izdevumi.

Eksperta honorāru un atlīdzināmo izdevumu apmēru nosaka ar nolēmumu, kuru pieņem tā pati tiesa, kas ekspertu iesaistīja lietas izskatīšanā.

Ekspertiem atlīdzību izmaksā tikai pēc viņu pieprasījuma. Ja eksperts ir izpildījis savus pienākumus, tiesa viņam pienākošos honorāru izmaksā neatkarīgi no tā, vai puses jau ir veikušas izdevumu atlīdzības priekšapmaksu un vai tiesa ir pusēm pieprasījusi veikt izdevumu atlīdzību.

Ja eksperta novērtējumu veic tiesu medicīnas iestāde, ar šo novērtējumu saistītie ekspertu honorāri un izdevumi ietilpst tiesāšanās izdevumos, un zaudējusī puse tos atlīdzina tādā pašā kārtībā kā tiesāšanās izdevumus.

Tulkotāju un tulku honorāri

Honorārus ārpustiesas tulkiem, kuri piedalās tiesu procesos, maksā saskaņā ar stundas likmi, kas mutiskajai tulkošanai var 2–40 reižu pārsniegt tiesību aktos noteikto minimālo stundas atalgojuma likmi. Tulkotājiem par rakstiskiem tulkojumiem maksā saskaņā ar likmi par vienu teksta lappusi, un šī likme var līdz pat 20 reizes pārsniegt minimālo stundas atalgojuma likmi.

Tulku un tulkotāju honorārus un atlīdzināmo izdevumu apmēru nosaka ar nolēmumu, kuru pieņem tā pati tiesa, kas tulku vai tulkotāju iesaistīja lietas izskatīšanā.

Nosakot stundas likmes, tiesa ņem vērā tulka vai tulkotāja kvalifikāciju, darba sarežģītības pakāpi, visas radušās nenovēršamās izmaksas un īpašos apstākļus, kādos tika veikta mutiskā vai rakstiskā tulkošana.

Tulkiem un tulkotājiem atlīdzību izmaksā tikai pēc viņu pieprasījuma. Tiesa tulkiem un tulkotājiem pienākošos honorāru izmaksā neatkarīgi no tā, vai puses jau ir veikušas izdevumu atlīdzības priekšapmaksu un vai tiesa ir pusēm pieprasījusi veikt izdevumu atlīdzību.

Tulku un tulkotāju honorāri ietilpst tiesāšanās izdevumos, tādēļ zaudējusī puse tos atlīdzina uzvarējušajai pusei tādā pašā veidā kā tiesāšanās izdevumus.

Lapa atjaunināta: 08/08/2018

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Tiesvedības izmaksas - Īrija

Šajā lapā ir sniegta informācija par tiesāšanās izmaksām Īrijā.

Regulējošie noteikumi par juridisko profesiju honorāriem

Advokāti – juriskonsulti

Pamatu, balstoties uz kuru juriskonsultiem maksājami honorāri, var iedalīt kategorijās atkarībā no tā, vai strīdu izskata tiesvedībā (t.i., konsultācijas un pārstāvniecība sakarā ar tiesvedību tiesā, tribunālā vai šķīrējtiesā) vai ārpustiesas kārtībā. Attiecībā uz tiesvedību izmaksas var vēl iedalīt kategorijās kā advokāta – juriskonsulta izmaksas un klienta izmaksas (t.i., izmaksas, kas pusei jāmaksā savam juriskonsultam) un pušu izmaksas (t.i., izmaksas, ko vienai tiesvedības pusei piespriests maksāt šīs tiesvedības otrai pusei).

Strīdu izskatīšana tiesvedībā

Galvenie primārie tiesību akti*

 • 1849. gada Likums par pārstāvjiem un advokātiem - juriskonsultiem (Attorneys’ and Solicitors’ Act);
 • 1870. gada Likums par pārstāvjiem un advokātiem - juriskonsultiem (Attorneys’ and Solicitors’ Act);
 • 1994. gada Likuma par advokātiem – juriskonsultiem (grozījums) (Solicitors’ (Amendment) Act) 68. sadaļa.
 • 1924. gada Tiesu likuma (Courts of Justice Act) 94. sadaļa;
 • 1936. gada Tiesu likuma (Courts of Justice Act) 78. sadaļa;
 • 1961. gada Tiesu likuma (papildu nosacījumi) (Courts (Supplemental Provisions) Act) astotā pielikuma 8. punkts;
 • 1981. gada Likuma par tiesām (Courts Act) 17. sadaļa.
 • 1991. gada Likuma par tiesām (Courts Act) 14. sadaļa;
 • 1994. gada Likuma par advokātiem – juriskonsultiem (grozījums) (Solicitors’ (Amendment) Act) 68. sadaļa.
 • 1995. gada Likuma par tiesām un tiesu ierēdņiem (Courts and Court Officers Act) 27. un 46. sadaļa.

Galvenie sekundārie tiesību akti*

 • Noteikumi par augstākajām tiesām (Rules of the Superior Courts) 22. sadaļas 4., 6. noteikums un 14. sadaļas 3. noteikums, 27. sadaļas 1A noteikums, 99. sadaļa un W pielikums;
 • Noteikumu par iecirkņa tiesām (Circuit Court Rules) 15. sadaļas 14., 15. un 21. noteikums un 66. noteikums;
 • Noteikumu par apgabaltiesām (District Court Rules) 51. un 52. sadaļa un E pielikums.

Judikatūra

 • Tiesu, kas skaidrojušas attiecīgos tiesību aktus, nolēmumi.

Lietu ārpustiesas kārtībā

Galvenie primārie tiesību akti*

1881. gada Likums par advokātu – juriskonsultu honorāriem (Solicitors’ Remuneration Act ).

Galvenie sekundārie tiesību akti*:

 • 1884. gada Nolikums par advokātu – juriskonsultu honorāriem (Solicitors’ Remuneration General Order);
 • 1960. gada Nolikums par advokātu – juriskonsultu honorāriem (Solicitors’ Remuneration General Order);
 • 1964. gada Nolikums par advokātu – juriskonsultu honorāriem (Solicitors’ Remuneration General Order);
 • 1970. gada Nolikums par advokātu – juriskonsultu honorāriem (Solicitors’ Remuneration General Order);
 • 1972. gada Nolikums par advokātu – juriskonsultu honorāriem (Solicitors’ Remuneration General Order);
 • 1978. gada Nolikums par advokātu – juriskonsultu honorāriem (Solicitors’ Remuneration General Order);
 • 1982. gada Nolikums par advokātu – juriskonsultu honorāriem (Solicitors’ Remuneration General Order);
 • 1984. gada Nolikums par advokātu – juriskonsultu honorāriem (Solicitors’ Remuneration General Order);
 • 1986. gada Nolikums par advokātu – juriskonsultu honorāriem (Solicitors’ Remuneration General Order);
 • 1972. gada Zemes reģistrācijas noteikumu (Land Registration Rules) 210. un 239. noteikums

Judikatūra

 • Tiesu, kas skaidrojušas attiecīgos tiesību aktus, nolēmumi

*Atsauces uz tiesību aktiem ir uz attiecīgo likumu, nolikumu vai noteikumiem ar grozījumiem. Tiesību aktus pēc 1922. gada var skatīt Saite atveras jaunā logāĪrijas tiesību normu krājumā tiešsaistē un Saite atveras jaunā logāOireachtas palātu tīmekļa vietnē.

Advokāti

Ar vārdu “advokāti” kopā apzīmē divas advokātu kategorijas Īrijas tiesību sistēmā, t.i., advokāti – juriskonsulti un tiesu advokāti.

Tiesu advokāti

Tiesu advokātu honorāri tiek uzskatīti par tā advokāta-juriskonsulta izdevumiem, kurš par tiem saņem rēķinu. Kā  advokāta-juriskonsulta izmaksas tos regulē tiesību akti, kas reglamentē advokātu-juriskonsultu honorārus, un tiesu lēmumi par padomnieku izmaksu apmaksu: skatīt jo īpaši 1995. gada Likuma par tiesām un tiesu ierēdņiem (Courts and Court Officers Act) 27. sadaļu un lietu: Kelly v. Breen [1978] I.L.R.M. 63; lietu: State (Gallagher Shatter & Co.) v. de Valera [1991] 2 I.R. 198; kā arī lietu: Superquinn v. Bray U.D.C. (No. 2) [2001] 1 I.R. 459

Tiesu izpildītāji

Šerifa, tiesu ziņotāja un tiesu izpildītāja amatatlīdzību par tiesas izpildrakstiem reglamentē 2005. gada Nolikums par šerifa amatatlīdzību un izdevumiem (Sheriff's Fees and Expenses Order), kurā ir iekļauts noteikums par maksu, kas iekasējama par izpildraksta nodošanu un svaru, transporta izdevumiem, apķīlāto preču vai mājlopu atsavināšanu un glabāšanu / apsargāšanu.

Advokāti

Īrijas tiesību sistēmā nav atsevišķas juristu kategorijas ar nosaukumu “advokāts”.

Fiksētās izmaksas

Fiksētās izmaksas civiltiesvedībā

Fiksētās izmaksas procesa dalībniekiem civiltiesvedībā

Parasti izmaksas nav ierobežotas – tās var noteikt pēc saviem ieskatiem, izņemot izmaksu posteņus, kas izklāstīti Noteikumu par augstākajām tiesām 27. sadaļas 1A noteikuma 3. punktā un 9. noteikumā (maksas, kas jāmaksā pusei, kura iesniedz prasību pēc tam, kad otra puse par šo prasību ir iesniegusi pieprasījumu aizmuguriskam spriedumam) un W pielikumā, un Noteikumu par apgabaltiesām E pielikumā.

Izmaksas ietver arī tādus maksājumus kā tiesas nodevas, kas noteiktas attiecīgi ar Augstākās tiesas, Augstās tiesas, Iecirkņa tiesas un Apgabaltiesas nolikumiem par nodevām.

Skatīt papildu informāciju par Saite atveras jaunā logātiesu nodevu likmēm.

Civiltiesvedības stadija, kurā procesa dalībniekiem jāapmaksā fiksētās izmaksas

Noteikumu par augstākajām tiesām 27. sadaļas 1A noteikuma 3. punktā un 9. noteikumā (maksas, kas jāmaksā pusei, kura iesniedz prasību pēc tam, kad otra puse par šo prasību ir iesniegusi pieprasījumu aizmuguriskam spriedumam) minētajos gadījumos, izmaksas jāsedz, kad tiek anulēts pieprasījums taisīt aizmugurisku spriedumu).

Noteikumu par augstākajām tiesām W pielikumā izklāstītās izmaksas var atgūt:

 • advokāts - juriskonsults no klienta vienu mēnesi pēc tam, kad ir saņemts izmaksu rēķins, ja klients šajā laikā nav pieprasījis veikt rēķina taksāciju (novērtēšanu) (1849. gada Likuma par pārstāvjiem un advokātiem – juriskonsultiem 2. sadaļa. Tomēr klients jebkurā gadījumā divpadsmit mēnešu laikā no rēķina saņemšanas var pieprasīt taksāciju. Pēc divpadsmit mēnešu perioda beigām vai pēc rēķina summas apmaksas tiesa, ja rodas īpaši lietas apstākļi, lai to pieprasītu, var nodot rēķinu taksācijai, ja pieprasījums tiesai ir iesniegts divpadsmit kalendāra mēnešu laikā pēc tā apmaksas;
 • ja vienai pusei ir piespriests apmaksāt otras puses izmaksas, kad tiek izdots izmaksu taksācijas sertifikāts vai saskaņā ar vienošanos, kas panākta starp pusēm attiecībā uz maksājumu.

Noteikumu par Apgabaltiesām tiesām E pielikumā izklāstītās izmaksas jāapmaksā:

 • ja ir taisīts spriedums bez atbildētāja klātbūtnes – tai pusei, kura zaudējusi lietā, par kuru taisīts aizmugurisks spriedums.
 • citu izmaksu gadījumā – tai pusei, kurai tiesa ir piespriedusi segt izmaksas, kad tiesa izsniedz rīkojumu par šādām izmaksām.

Fiksētās izmaksas krimināltiesvedībā

Fiksētās izmaksas procesa dalībniekiem krimināltiesvedībā

Kimināltiesvedībā fiksētu izmaksu nav. Krimināltiesvedībā neiekasē tiesas nodevas.

(Apgabaltiesa vienkāršotā krimināltiesvedībā var izdot rīkojumu izmaksas apmaksāt pusei, izņemot Ģenerālprokuroru vai policijas virsnieku, kas uztur apsūdzību. Iecirkņa tiesai un Centrālajai krimināltiesai (tiesas, kurām ir jurisdikcija iztiesāt, balstoties uz apsūdzības rakstu) ir rīcības brīvība piespriest apmaksāt izmaksas:

 • attaisnošanas gadījumā (šo spriedumu var pārsūdzēt Apelācijas krimināltiesā);
 • ja apsūdzībā ir nevajadzīgi materiāli vai tā ir nevajadzīgi gara, vai ar būtiskām nepilnībām;
 • ja iztiesāšana ir atlikta apsūdzības grozījuma dēļ vai
 • ja par apsūdzības punktu ir noteikts atsevišķs tiesas process).

Fiksētās izmaksas konstitucionālā tiesvedībā

Fiksētās izmaksas procesa dalībniekiem konstitucionālā tiesvedībā

Jurisdikcija konstitucionālā tiesvedībā ir Augstajai tiesai un Augstākajai tiesai. Šādai tiesvedībai nepiemēro nekādu īpašu izmaksu vai nodevu režīmu. Šādā tiesvedībā pieļaujamās fiksētās izmaksas ir tās, kas paredzētas Noteikumu par augstākajām tiesām W pielikumā. Maksājamās tiesas nodevas ir tās, kas noteiktas Augstākās tiesas un Augstās tiesas nolikumā par nodevām.

Skatīt papildu informāciju par Saite atveras jaunā logātiesu nodevu likmēm.

Konstitucionālās tiesvedības stadija, kurā jāapmaksā fiksētās izmaksas

Tiesas nodevas parasti jāapmaksā, iesniedzot attiecīgos dokumentus.

Iepriekšēja informācija, ko sniedz juridiskie pārstāvji

Pušu tiesības un pienākumi

1994. gada Likuma par advokātiem – juriskonsultiem (grozījums) (Solicitors’ (Amendment) Act) 68. sadaļā noteikts:

 1. “68.—(1) Saņemot norādījumus, lai klientam sniegtu juridiskos pakalpojumus, vai pēc iespējas ātrāk pēc tam, advokāts – juriskonsults rakstiski sniedz informāciju:
  1. par faktiskajām izmaksām vai
  2. ja attiecīgos apstākļos nav iespējams sniegt informāciju par faktiskajām izmaksām, tad izmaksu aptuvenu novērtējumu (pēc iespējas precīzu), vai
  3. ja attiecīgos apstākļos nav iespējams sniegt informāciju par faktiskajām izmaksām vai šādu izmaksu aptuvenu novērtējumu, tad par pamatu, uz kura balstoties advokāts – juriskonsults vai viņa birojs (uzņēmums) nosaka maksu par šādu pakalpojumu sniegšanu, un, ja šajos juridiskajos pakalpojumos ir iesaistīta strīda izskatīšana tiesvedībā, tad sniedz rakstisku informāciju par apstākļiem, kādos klientam var pieprasīt apmaksāt izmaksas jebkurai citai pusei vai pusēm, kā arī par apstākļiem, ja tādi ir, kuros klients no pienākuma apmaksāt klienta advokāta – juriskonsulta radītās izmaksas pakalpojumiem, netiks pilnībā atbrīvots ar izmaksu summu, ja tāda ir, kas tiesvedībā atgūta no citas puses vai pusēm (vai šādas puses vai pušu apdrošinātājiem).
 2. Advokāts – juriskonsults saistībā ar strīda izskatīšanu tiesvedībā (bet ne saistībā ar tiesvedību tikai par parāda atgūšanu vai prasību par noteiktu summu) nedrīkst darboties klienta vārdā uz tāda pamata, ka visa vai daļa no klienta izmaksām tiek aprēķinātas kā noteikts procents vai daļa no atlīdzības par zaudējumiem vai citas naudas summas, kas var būt maksājama vai var kļūt par maksājamu klientam, un prasības, kas izvirzītas pretrunā ar šo apakšsadaļu, nav izmantojamas tiesvedībā pret šo klientu par šādu izmaksu atgūšanu.
 3. Advokāts – juriskonsults visu vai daļas savu izmaksu atgūšanai nevar atskaitīt vai asignēt nekādu summu no atlīdzības par zaudējumiem vai citas naudas summas, kas kļūst par maksājamu šāda advokāta – juriskonsulta klientam un rodas tiesvedībā, ko klienta vārdā īsteno šis advokāts – juriskonsults.
 4. Šīs sadaļas 3. apakšsadaļa neliedz advokātam – juriskonsultam jebkurā laikā vienoties ar klientu, ka naudas summu sakarā ar izdevumiem viņam izmaksā no atlīdzības par zaudējumiem vai citas naudas summas, kas var būt maksājamu vai kļūs par maksājamu šim klientam un ir radusies no tiesvedības, ko šī klienta vārdā īstenojis šis advokāts – juriskonsults vai viņa uzņēmums.
 5. Uz vienošanos saskaņā ar šīs sadaļas 4. apakšsadaļu nevar atsaukties tās izpildei attiecībā uz advokāta – juriskonsulta klientu, izņemot, ja šāda vienošanās ir rakstiska un tajā ir aptuvens novērtējums (pēc iespējas precīzs) attiecībā uz to, kādu summu advokāts – juriskonsults pamatoti uzskata par atgūstamu no citas puses vai pusēm (vai šādas puses vai pušu apdrošinātājiem) attiecībā uz šī advokāta – juriskonsulta izmaksām, ja šis klients atgūst jebkādu atlīdzību par zaudējumiem vai citu naudas summu, kas rodas šādā tiesvedībā.
 6. Neskatoties uz citiem tiesību aktiem šajā sakarā, advokāts – juriskonsults iespējami ātrāk pēc tam, kad viņš klientā vārdā ir īstenojis tiesvedību, izmaksu rēķinā, kas izsniedzams šim klientam, norāda:
  1. kopsavilkumu par juridiskajiem pakalpojumiem, kas sniegti sakarā ar šādu tiesvedību,
  2. kopējo zaudējumu atlīdzības vai citu naudas summu, ko klients atguvis šādā tiesvedībā, un
  3. informāciju par jebkādu daļu no izmaksām, ko advokāts – juriskonsults klienta vārdā ir atguvis no citas puses vai pusēm (vai šādas puses vai pušu apdrošinātājiem),
  4. un izmaksu rēķinā atsevišķi norāda summas par nodevām, izdevumiem, maksājumiem un izmaksām, kas rodas saistībā ar šādu juridisko pakalpojumu sniegšanu.
 7. Nekas šajā sadaļā nevar liegt personai izmantot savas likumīgās tiesības pieprasīt advokātam – juriskonsultam iesniegt izmaksu rēķinu taksācijai, par pamatu ņemot “pušu izmaksas” vai advokāta un paša klienta izmaksas, vai arī ierobežot personas vai komercsabiedrības tiesības saskaņā ar šī likuma 9. sadaļu.
 8. Ja advokāts – juriskonsults klientam ir izsniedzis izmaksu rēķinu par juridisko pakalpojumu sniegšanu, un klients apstrīd šī izmaksu rēķina summu (vai tās daļu), advokāts - juriskonsults:
  1. veic visus atbilstošos pasākumus, lai atrisinātu jautājumu, vienojoties ar klientu, un
  2. rakstiski informē klientu par -

i)  klienta tiesībām pieprasīt advokātam – juriskonsultam iesniegt izmaksu rēķinu vai tā daļu Augstās tiesas taksācijas speciālistam novērtēšanai, par pamatu ņemot advokāta – juriskonsulta un paša klienta izmaksas, un

ii) klienta tiesības saskaņā ar šī likuma 9. sadaļu izvirzīt prasību pret komercsabiedrību sakarā ar to, ka viņam izsniegts rēķins par izmaksām, ko viņš uzskata par pārmērīgām.

 1. Šajā sadaļā “izmaksas” ietver nodevas, izdevumus, maksājumus un jebkādas izmaksas.
 2. Šīs sadaļas noteikumi ir piemērojami, neskatoties uz 1849. gada Likuma par pārstāvjiem un advokātiem – juriskonsultiem (Īrija) (Attorneys and Solicitors (Ireland) Act ) un 1870. gada Likuma par pārstāvjiem un advokātiem – juriskonsultiem (Attorneys and Solicitors Act ) noteikumiem”

Īrijas Advokātu kolēģijas ģenerālpadomes profesionālās ētikas kodeksa 12. punkta 6. apakšpunktā noteikts:

“12.6 Saņemot norādījumus, lai sniegtu juridiskos pakalpojumus, vai pēc iespējas ātrāk pēc tam, tiesu advokātam pēc pieprasījuma jāsniedz rakstiska informācija advokātam – juriskonsultam, kas dod šos norādījumus, vai klientam, ja piekļuve juridiskajai palīdzībai īstenota atbilstīgi Tiešās profesionālās palīdzības piekļuves shēmai (Direct Professional Access Scheme), kurā apstiprinātas:

  1. faktiskās izmaksas vai,
  2. ja attiecīgos apstākļos nav iespējams sniegt informāciju par faktiskajām izmaksām, tad izmaksu aptuvens novērtējums (pēc iespējams precīzs),
  3. ja attiecīgos apstākļos nav iespējams sniegt informāciju par faktiskajām izmaksām vai šādu izmaksu aptuvenu novērtējumu, tad informācija, kas ir par pamatu izmaksu noteikšanai.

Šādas informācijas formātu katrs tiesu advokāts izvēlas pēc saviem ieskatiem.”

Pamats izmaksu noteikšanai

Kur atrast informāciju par pamatu izmaksu noteikšanai Īrijā?

Skatīt informāciju Saite atveras jaunā logāTaksācijas speciālistu biroja tīmekļa vietnē kopā ar lejupielādējamu literatūru.

Kādās valodās var saņemt informāciju par pamatu izmaksu noteikšanai Īrijā?

Informācija, kas ir par pamatu izmaksu noteikšanai Īrijā, ir pieejama angļu valodā.

Kur atrast informāciju par starpniecību?

 • 1989. gada Laulāto atšķiršanas un ģimenes tiesību reformas likuma (Judicial Separation and Family Law Reform Act) 7. sadaļas 1. pantā noteikts, ja pieteikums iesniegts tiesā, lai saņemtu nolēmumu par laulāto atšķiršanu, tiesa apsver laulāto samierināšanas iespēju un attiecīgi jebkurā laikā var atlikt tiesvedību, lai dotu laulātajiem iespēju, ja tie abi vēlas, apsvērt samierināšanos ar trešās puses palīdzību vai bez tās. Likuma 7. sadaļas 3. pants paredz, ka tiesa atliek tiesvedību, lai laulātajiem, ja tie abi vēlas, dotu iespēju ar trešās puses palīdzību vai bez tās tiktāl, ciktāl iespējams, panākt vienošanos par šķiršanās noteikumiem.
 • 1996. gada Ģimenes tiesību (laulību šķiršanas) likuma (Family Law (Divorce) Act 1996) 8. sadaļas 1. un 3. apakšsadaļā ir līdzīgi noteikumi attiecībā uz tiesvedību par laulības šķiršanu.
 • 2004. gada Likuma par civiltiesisko atbildību tiesām (Civil Liability and Courts Act) 15. un 16. sadaļā noteikta starpniecības procedūra tiesvedībā par ievainojumiem.

Noteikumu par tiesām 63A sadaļas 6 noteikuma 1. punkta xiii) apakšpunkts un 63B sadaļas 6. noteikuma 1. punkta xiii) apakšpunkts dod iespēju tiesnesim lietā, kas ir komercstrīdu iztiesāšanas sarakstā, un attiecīgi Augstās tiesas konkurences tiesvedības tiesnesim pēc jebkuras puses iesnieguma vai tiesneša paša iniciatīvas atlikt tiesvedību par jebkādu jautājumu uz tādu laiku, nepārsniedzot divdesmit astoņas dienas, kādu tiesnesis uzskata par piemērotu, lai dotu pusēm laiku apsvērt, vai šāda tiesvedība vai jautājums jānodod izskatīšanai starpniecības, samierināšanas vai šķīrējtiesas procesā, un, ja puses nolemj nodot tiesvedību vai jautājumu starpniecībai, pagarināt laiku, kurā ikvienai pusei jāizpilda jebkāds šāds noteikums vai tiesas rīkojums.

Papildu informāciju par starpniecību skatīt Saite atveras jaunā logāĢimenes atbalsta aģentūras tīmekļa vietnē.

Kur atrast papildu informāciju par izmaksām?

Ir pieejama tīmekļa vietne, kurā ietverta informācija par izmaksām.

Kur atrast informāciju par dažādu procedūru vidējo ilgumu?

Papildu informāciju skatīt Saite atveras jaunā logāTiesu dienesta gada ziņojumos.

Pievienotās vērtības nodoklis

Kā tiek sniegta informācija? Kādas ir piemērojamās likmes?

Skatīt Saite atveras jaunā logāĪrijas nodokļu un muitas dienesta tīmekļa vietni.

Juridiskā palīdzība

Piemērojamais ienākumu slieksnis civiltiesību jomā

Pieejamo līdzekļu slieksnis civillietās ir € 18 000, pēc tam, kad ir veikti fiksēti atskaitījumi par apgādājamiem, mājokli, nodokļiem un sociālās apdrošināšanas maksājumiem.

Papildu informāciju skatīt Saite atveras jaunā logāTieslietu, vienlīdzības un tieslietu reformas ministrijas un Saite atveras jaunā logāJuridiskās palīdzības padomes tīmekļa vietnē.

Atbildētājam piemērojamais ienākumu slieksnis krimināltiesību jomā

Saite atveras jaunā logāJuridiskās palīdzības shēmā krimināllietās, ko pārvalda Tieslietu, vienlīdzības un tieslietu reformas ministrija, paredzēts, ka aizstāvībai krimināltiesvedībā bezmaksas juridiskā palīdzība noteiktos apstākļos var tikt piešķirta personām ar nepietiekamiem līdzekļiem. Nav noteikta ienākuma sliekšņa. Apsūdzētajam ir tiesības saņemt no tiesas, kurā iztiesā viņa/viņas lietu, informāciju par viņa/viņas iespējamām tiesībām uz juridisko palīdzību. Juridiskās palīdzības piešķiršanas pieprasījuma iesniedzējam dod tiesības uz advokāta – juriskonsulta pakalpojumiem un noteiktos apstākļos līdz divu advokātu – juriskonsultu pakalpojumiem viņa/viņas aizstāvības vai apelācijas sagatavošanai un īstenošanai. Tiesas ar tiesu varas palīdzību ir atbildīgas par juridiskās palīdzības sniegšanu. Juridiskās palīdzības pieprasījumu var iesniegt tiesai a) personīgi vai b) pieprasījuma iesniedzēja juridiskais pārstāvis vai c) ar vēstuli Tiesas sekretāram.

Juridiskās palīdzības pieprasījuma iesniedzējam tiesai jāpierāda, ka viņa/viņas līdzekļi ir nepietiekami, lai viņš/viņa varētu pats/pati samaksāt par juridisko palīdzību. Par šo jautājumu katra tiesa lemj tikai pēc saviem ieskatiem, un to neregulē nekādas finansiālās atbilstības pamatnostādnes. Tiesai jābūt arī pārliecinātai, ka “apsūdzības smaguma” vai “īpašu apstākļu” dēļ taisnīgai tiesas spriešanai ir būtiski, ka pieprasījuma iesniedzējam tiek sniegta juridiskā palīdzība. Tomēr, ja apsūdzība ir slepkavībā vai apelācija par Apelācijas krimināltiesas spiedumu ir iesniegta Augstākajai tiesai, bezmaksas juridiskā palīdzība tiek sniegta tikai uz pamatojuma par nepietiekamiem līdzekļiem.

Bezmaksas juridiskās palīdzības pieprasījuma iesniedzējam tiesa var pieprasīt aizpildīt deklarāciju par saviem līdzekļiem. Ja pieprasījuma iesniedzējs apzināti sniedz nepatiesu deklarāciju vai slēpj svarīgus faktus, lai saņemtu juridisko palīdzību, tas ir pārkāpums. Par šādu pārkāpumu ir paredzēts naudas sods vai ieslodzījums, vai arī abi minētie.

Cietušajam piemērojamais ienākumu slieksnis krimināltiesību jomā

Noteiktās seksuālās vardarbības lietās nav pieejamā ienākuma sliekšņa attiecībā uz prasītājiem, kuri lūdz juridisko palīdzību no Juridiskās palīdzības padomes, krimināllietās, ja prasītāja iepriekšējo seksuālās vardarbības vēsturi tiesā iesniegusi aizstāvība.

Citi nosacījumi par juridiskās palīdzības piešķiršanu cietušajam

Juridiskā palīdzība automātiski tiek piešķirta prasītājiem noteiktās seksuālās vardarbības lietās. Citiem cietušajiem jāatbilst tādiem pašiem kritērijiem kā visiem iedzīvotājiem.

Citi nosacījumi par juridiskās palīdzības piešķiršanu atbildētājam

Nav paredzēti citi nosacījumi un īpaši pasākumi nepilngadīgajiem.

Bezmaksas tiesvedība

Noteiktos apstākļos ir atbrīvojumi no tiesas nodevu maksājumiem, tai skaitā tiesvedībā ģimenes tiesību jomā un noteiktās lietās, kas saistītas ar nepilngadīgajiem. Pilnīgu informāciju par apstākļiem, kad nav jāmaksā tiesas nodevas, skatīt nolikumos par nodevām Tiesu dienesta tīmekļa vietnē.

Informāciju par Saite atveras jaunā logānolikumiem par nodevām un atbrīvojumiem skatīt Tiesu dienesta tīmekļa vietnē.

Kad zaudētājai pusei ir jāapmaksā uzvarētājas puses izmaksas?

Par izmaksu piespriešana tiesa var lemt pēc saviem ieskatiem, bet šī rīcības brīvība jāizmanto saskaņā ar noteiktiem vispārpieņemtiem noteikumiem un principiem, kas atvasināti no tiesu judikatūras. Piemēram, galvenais noteikums ir, ka izmaksas izriet no notikuma, t.i., zaudētāja puse maksā uzvarētājas puses izmaksas. Tomēr ir izņēmumi, kas atkarīgi no lietas apstākļiem. Piemēram, uzvarētāja puse var neatgūt visas savas izmaksas, ja tiesa uzskata, ka tā ir novilcinājusi vai nepamatoti pagarinājusi tiesvedību, vai, lai gan uzvarējusi lietā, tā var būt zaudējusi noteiktos atsevišķos lietas jautājumos. Noteiktās lietās, piemēram, lietās, kurās iesaistīti konstitucionāli jautājumi vai vispārējas sabiedriskas nozīmes jautājumi, zaudētāja puse var atgūt daļu vai visas savas izmaksas.

Ekspertu honorāri

Ja tiek sniegta civilā juridiskā palīdzība, honorāru apjomu, ko izmanto dažādu kategoriju ekspertiem, nosaka Padome. Papildu tam Padome patur tiesības izmantot īpašu honorāru, ja noteikti lietas apstākļi prasa iesaistīt īpašu vai specializētu ekspertu. Šādos gadījumos par honorāru vienojas atsevišķi ar ekspertu, ņemot vērā veicamo darbu, nepieciešamo zināšanu līmeni un lietas vērtību personai, kurai tiek sniegta juridiskā palīdzība.

Krimināllietās, ja ir dots juridiskās palīdzības apstiprinājums, Juridiskās palīdzības shēma krimināllietās attiecas uz atbilstīgām un pamatotām aizstāvības advokāta – juriskonsulta radītām izmaksām, ieskaitot ekspertu liecinieku honorārus.

Tulkotāju un tulku honorāri

Civiltiesvedībā tulku un tulkotāju honorāri parasti ir jautājums, par ko vispirms jāvienojas attiecīgās tiesvedības puses un tulkotāju/tulku starpā. Tomēr, ja ar tiesas nolēmumu noteikts, ka puses izmaksas jāapmaksā otrai pusei, taksācijas speciālistam (t.i., juridisko izmaksu novērtētājam) attiecībā uz honorāriem, kas maksāti tulkotājam/tulkam, jāveic taksācija (novērtējums).

Jebkurā lietā, kurā sniedzama civilā juridiskā palīdzība, Padome izsludina konkursu un izvēlas kādu no organizācijām, kas piedalās konkursā.

Krimināllietās, ja ir dots juridiskās palīdzības apstiprinājums, palīdzības shēma krimināllietās attiecas uz atbilstīgām un pamatotām aizstāvības advokāta – juriskonsulta radītām izmaksām, ieskaitot tulkotāju un tulku honorārus.

Saistītie materiāli

Īrijas ziņojums par izmaksu pārredzamības pētījumuPDF(400 Kb)en

Lapa atjaunināta: 21/11/2018

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas grieķu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.

Tiesvedības izmaksas - Grieķija

Šajā vietnē ir sniegta informācija par tiesāšanās izmaksām Grieķijā.

Regulējošie noteikumi par juridisko profesiju honorāriem

Juristi

Juristu honorāru apmēru galvenokārt nosaka Likumdošanas dekrēta 3026/1954, kas grozīts ar Likumu 3919/2011, 91.–180. pants. Attiecīgi, juristi var par honorāru rakstveidā vienoties ar klientiem, un likumā nav noteikts minimālais vai maksimālais pieļaujamais honorāra apmērs.

Ja nepastāv rakstveida vienošanās, tiesāšanās izdevumus, juristu honorārus par sniegto juridisko palīdzību un citus izdevumus nosaka pēc likumā paredzētas sistēmas (attiecībā uz pārstāvību tiesā un ņemot vērā prasījuma summu).

Tiesu advokāti – advokāti – juriskonsulti

Juristu vidū netiek nošķirti šo profesiju pārstāvji.

Tiesu izpildītāji

Tiesu izpildītāju atlīdzības apmēri ir īpaši noteikti. Tomēr vienojoties šos apmērus var palielināt atkarībā no uzdevuma sarežģītības. Saskaņā ar Likuma 2318/1995 50. pantu tiesu izpildītāju atlīdzības apmēru nosaka ar finanšu ministra un tieslietu ministra kopīgu lēmumu. Pašlaik spēkā ir Lēmums Nr. 2/4638/2008 (B 1716, kas grozīts ar B 1916).

Notāri

Notāru honorāru apmēri ir īpaši noteikti Likuma 2830/2000 40. pantā.

Fiksētās izmaksas

Fiksētās izmaksas civillietās

Civillietā iesaistīto personu izmaksas

Ģimenes strīdos piemēro iepriekš aprakstīto regulējumu par juristu honorāriem.

Naudas izteiksmē novērtējamos tiesas procesos, piemēram, komercstrīdu gadījumā, juristu honorārus aprēķina saskaņā ar iepriekš aprakstīto regulējumu.

Juristu honorārus par privātu vai publisku dokumentu sagatavošanu nosaka pēc iepriekš aprakstītās vienošanās.

Civilprocesa stadija, kurā jāsedz fiksētās izmaksas

Juristi ar klientiem savstarpēji vienojas par honorāru nomaksas laiku. Parasti tas notiek pa daļām procesa laikā.

Fiksētās izmaksas krimināllietās

Lietas dalībnieku fiksētās izmaksas krimināllietās

Juridisko profesiju pārstāvju honorārus aprēķina saskaņā ar iepriekš aprakstīto regulējumu.

Kriminālprocesa stadija, kurā jāsedz fiksētās izmaksas

Juridisko profesiju pārstāvju honorārus aprēķina saskaņā ar iepriekš aprakstīto regulējumu.

Fiksētās izmaksas konstitucionālajā tiesvedībā

Lietas dalībnieku fiksētās izmaksas konstitucionālajā tiesvedībā

Arī administratīvajos strīdos juridisko profesiju pārstāvju honorārus aprēķina saskaņā ar iepriekš aprakstīto regulējumu.

Konstitucionālās tiesvedības stadija, kurā lietas dalībniekiem jāsedz fiksētās izmaksas

Juridisko profesiju pārstāvju honorārus aprēķina tāpat kā civilprocesā.

Iepriekšēja informācija, ko sniedz juridiskie pārstāvji

Pušu tiesības un pienākumi

Juristu ētikas kodekss satur noteiktus klientu apkalpošanas principus. Šo principu pārkāpšana ir disciplināri sodāma. Šajos principos nav tiešas norādes uz atlīdzību.

Pamats izmaksu noteikšanai

Kur Grieķijā atrast informāciju par pamatu izmaksu noteikšanai?

Informāciju par juristu honorāriem iespējams iegūt Juristu kodeksā vai no advokātu kolēģijām.

Informāciju par notāru honorāriem iespējams iegūt Tieslietu ministrijas Notariāta pakalpojumu departamentā (Τμήμα Συμβολαιογράφων) vai notāru biedrībās (Συμβολαιογραφικοί Σύλλογοι) (saskaņā ar publiskajām tiesībām).

Kādās valodās ir pieejama informācija par pamatu izmaksu noteikšanai Grieķijā?

Informācija par pamatu izmaksu noteikšanai ir pieejama tikai grieķu valodā.

Kur atrast informāciju par mediāciju?

Skatīt informāciju, kas sniegta īpaši par mediāciju Grieķijā.

Kur atrast papildu informāciju par izmaksām?

Pieejama tīmekļa vietne ar informāciju par izmaksām

Šāda tīmekļa vietne nepastāv.

Kur atrast informāciju par dažādu procedūru vidējo ilgumu?

Informācija par šo jautājumu Grieķijā nav pieejama.

Kur atrast informāciju par noteikta veida tiesāšanās vidējām kopējām izmaksām?

Informācija par kopējām procesuālajām izmaksām Grieķijā nav pieejama.

Pievienotās vērtības nodoklis

Kā šī informācija tiek norādīta?

Juristu honorāriem piemēro PVN. Attiecīgo informāciju var iegūt no Finanšu ministrijas Nodokļu departamenta (Τμήμα Φορολογίας) un advokātu kolēģijām.

Kādas ir piemērojamās likmes?

23 %.

Juridiskā palīdzība

Civillietās piemērojamais ienākumu slieksnis juridiskās palīdzības saņemšanai

Saskaņā ar Civilprocesa kodeksa 194. pantu juridisko palīdzību sniedz personām, kuras pierāda, ka nav spējīgas nomaksāt tiesas procesu izmaksas, neapdraudot savu vai ģimenes iztiku.

Juridisko palīdzību sniedz arī ārvalstniekiem saskaņā ar savstarpīguma principu vai bezvalstniekiem.

Saskaņā ar Likumu 3226/2004 juridisko palīdzību civillietās sniedz iedzīvotājiem ar zemiem ienākumiem (ja viņu mājsaimniecības gada ienākumi nepārsniedz 2/3 no valsts vispārējā kolektīvajā darba līgumā noteiktā minimālā gada ienākumu apjoma).

Juridiskā palīdzība ietver tiesas procesa izmaksas, notāru un tiesas izpildītāju atlīdzību, kā arī juristu honorārus (Civilprocesa kodeksa 199. pants).

Krimināllietās apsūdzētajiem piemērojamais ienākumu slieksnis juridiskās palīdzības saņemšanai

Saskaņā ar Kriminālprocesa kodeksa 340. pantu apsūdzētajam, kuram nav advokāta, norīko juristu no vietējās advokātu kolēģijas attiecīgā saraksta.

Saskaņā ar Likumu 3226/2004 juridisko palīdzību krimināllietās sniedz iedzīvotājiem ar zemiem ienākumiem (skat. iepriekš).

Cietušajiem piemērojamais ienākumu slieksnis juridiskās palīdzības saņemšanai krimināllietās

Padomes 2004. gada 29. aprīļa Direktīva 2004/80/EK par kompensāciju noziegumos cietušajiem ir transponēta Grieķijas tiesībās ar Likumu 3811/2009.

Citi nosacījumi juridiskās palīdzības sniegšanai cietušajiem

Likuma 3226/2004 14. pants paredz, ka juristu, notāru un tiesu izpildītāju, kuri sniedz juridiskās palīdzības pakalpojumus, atlīdzības apmēru nosaka ar ministra lēmumu.

Juridiskā palīdzība krimināllietās ietver jurista norīkošanu.

Juridiskā palīdzība civillietās ietver daļēju vai pilnīgu atbrīvojumu no tiesāšanās izdevumu segšanas.

Citi nosacījumi juridiskās palīdzības sniegšanai apsūdzētajiem

Nav

Bezmaksas tiesvedība

Nav

Kad zaudētājai pusei jāsedz uzvarētājas puses izdevumi?

Pēc tiesas nolēmuma pieņemšanas zaudētājai pusei parasti uzdod atlīdzināt uzvarētājas puses juridiskās izmaksas un tiesāšanās izdevumus, ņemot vērā apjomu, kādā katra no pusēm prāvā zaudējusi vai uzvarējusi. Tiesas pienākumos ietilpst nodrošināt šās nolēmuma daļas izpildāmību. Izdevumus un izmaksas aprēķina saskaņā ar iepriekš minētajiem noteikumiem, īpaši ņemot vērā noteikumus par juridisko profesiju pārstāvju honorāriem un pušu iespējamās fiksētās izmaksas civilprocesā. Parasti aprēķinātais apmērs ir mazāks par faktiskajām izmaksām.

Ekspertu honorāri

Eksperti paši nosaka savu honorāru, ko pēc pieprasījuma var iekļaut tiesas piešķirtajās juridiskajās izmaksās.

Tulkotāju un tulku honorāri

Tulkotāji un tulki paši nosaka savu honorāru, ko pēc pieprasījuma var iekļaut tiesas piešķirtajās juridiskajās izmaksās.

Attiecīgās saites

Saite atveras jaunā logāAtēnu Advokātu kolēģija

Saite atveras jaunā logāPirejas Advokātu kolēģija

Saite atveras jaunā logāSaloniku Notāru biedrība

Saite atveras jaunā logāGrieķijas Notāru biedrība

Saite atveras jaunā logāSaloniku Advokātu kolēģija

Attiecīgie dokumenti

Grieķijas ziņojums par izmaksu pārredzamības pētījumuPDF(849 Kb)en

Lapa atjaunināta: 25/06/2018

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas spāņu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.

Tiesvedības izmaksas - Spānija

Šajā lapā apkopota informācija par tiesvedības izmaksām Spānijā. Tiesvedības procesu izmaksu dziļākai analīzei, lūdzam iepazīties ar šādu gadījumu izpēti:

Saite atveras jaunā logāĢIMENES TIESĪBAS — ŠĶIRŠANĀS

Saite atveras jaunā logāĢIMENES TIESĪBAS — AIZBILDNIECĪBA

Saite atveras jaunā logāĢIMENES TIESĪBAS — UZTURLĪDZEKĻI

Saite atveras jaunā logāUZŅĒMUMU TIESĪBAS — LĪGUMI

Saite atveras jaunā logāUZŅĒMUMU TIESĪBAS — ATBILDĪBA

Tiesiskais regulējums, ar ko tiek noteikta maksa par juristu pakalpojumiem

Advokāti

Spānijā ir tikai viena tādu advokātu (abogado) kategorija, kuri pēc kļūšanas par reģionālās profesionālas asociācijas biedru, var piedalīties jebkurā tiesas procesā un jebkurā tiesā.

Advokāti nosaka maksu par saviem pakalpojumiem saskaņā ar vadlīnijām, kuras publicējusi to profesionālā asociācija. Minētie noteikumi balstās uz vispārējiem kritērijiem, pēc kuriem tiek izrakstīti rēķini par advokātu pakalpojumiem, proti, lietas sarežģītība, proporcionalitāte u. c., un visi advokāti izraksta savus rēķinus saskaņā ar šiem noteikumiem.

Dažādās tiesu sistēmās, kur noris tiesvedība, šie noteikumi vienmēr atšķiras.

Fiksētās maksas

Fiksētās maksas civilprocesos

Fiksētās maksas, kas jāmaksā pusēm civilprocesos

Civilprocesa kodeksa (Ley de Enjuiciamiento Civil) 241. panta 1. punkta 1) apakšpunkts īpaši attiecas uz maksu par advokātu pakalpojumiem lietās, kur advokāta palīdzība ir obligāta. Šīs maksas tiek iekļautas kā postenis, aprēķinot izdevumus.

Civilprocesa kodekss paredz, ka advokāti nosaka maksu par saviem pakalpojumiem, ievērojot profesiju reglamentējošos noteikumus.

Civilprocesa posms, kurā jāmaksā fiksētā maksa

Klientam vienmēr ir jāsedz maksa par sava advokāta pakalpojumiem. Klientam ir aptuvens priekšstats par attiecīgo summu jau kopš procesa sākuma, bet precīza rēķina summa par advokāta pakalpojumiem tiek noteikta, kad tiesvedība ir beigusies. Advokāts var pieprasīt samaksu no klienta, izmantojot arī īpašas procedūras, piemēram, avansa maksājumu (provisión de fondos; tiesas procesa laikā) vai galīgo norēķinu (jura de cuentas; pēc procesa noslēgšanas).

Praksē parasti notiek tā, ka sākumā klients samaksā avansa summu un tad gaida lēmumu par izdevumiem. Lietās, kur izdevumi jāsedz otrai pusei, advokāts un juridiskais pārstāvis iesniedz maksas aprēķinu tiesai un tad, kad izdevumi ir apstiprināti, tos sedz pretējā puse.

Kopš Likuma Nr. 10/2012 stāšanās spēkā ir jāmaksā tiesas nodeva.

Kas ir tiesas nodeva?

Tas ir valsts noteikts nodoklis, kas noteiktos gadījumos jāmaksā lietotājiem — fiziskām vai juridiskām personām — par vēršanos tiesā un tieslietu administrācijas sabiedrisko pakalpojumu izmantošanu. Finanšu ministrija un valsts pārvalde ir juridiski atbildīga par šā nodokļa pārvaldīšanu. Prasība maksāt šo nodevu tika ieviesta 2003. gada 1. aprīlī, un šobrīd to reglamentē 2012. gada 20. novembra Likums Nr. 10/2012, kas grozīts ar karaļa 2013. gada 22. februāra Dekrētu Nr. 3/2013 par noteiktām nodevām saistībā ar tieslietu administrācijas un Valsts toksikoloģijas un tiesu ekspertīzes institūta pakalpojumiem.

Lietas, kurās nodevas samaksa ir obligāta (iekasējamības gadījums)

Saskaņā ar Likuma Nr. 10/2012 1. pantu nodeva par tiesu varas īstenošanu civillietās, administratīvajās lietās (contencioso-administrativo) un nodarbinātības lietās ir valsts nodeva, kas ir vienādi iekasējama visā Spānijā apstākļos, kurus nosaka minētais likums, neierobežojot nodevas un citus nodokļus, ko iekasē autonomie apgabali, īstenojot savas attiecīgās finanšu pilnvaras. Tos nevar piemērot attiecībā uz to pašu iekasējamības gadījumu.

Saskaņā ar 2. pantu nodevas iekasējamības gadījums ir tiesu varas īstenošana, ko rada šādi procesuālie soļi:

 • prasības iesniegšana jebkura veida tiesas procesā, lai saņemtu pilnu spriedumu, un tiesas procesā, lai īstenotu ārpustiesas izpildāmus aktus civillietās, pretprasības iesniegšana un sākotnējā pieteikuma iesniegšana par maksājuma rīkojuma procedūru un Eiropas maksājuma rīkojuma procedūru,
 • pieteikuma iesniegšana par obligātu maksātnespēju un blakus prasības bankrota procedūrā,
 • tiesvedības uzsākšana administratīvā tiesas procesa lietās,
 • ārkārtas apelācijas sūdzības iesniegšana par procedūras pārkāpumu civilprocesā,
 • apelācijas sūdzības (apelación vai casación) iesniegšana tiesā civillietās un administratīvajās lietās,
 • apelācijas sūdzības (suplicación vai casación) iesniegšana darba lietās,
 • iebilduma iesniegšana par tiesas izpildrakstu izpildi,

Kam ir jāmaksā tiesas nodeva?

Likuma Nr. 10/2012 3. pants paredz, ka pienākums maksāt nodevu ir ikvienam, kurš uzsāk tādas tiesu varas īstenošanu, kas rada iekasējamības gadījumu.

Iepriekšējās rindkopas izpratnē iekasējamības gadījums ir uzskatāms par notikušu, ja dokuments, kas iniciē iekasējamības gadījumu izraisošu procesuālo soli, aptver vairākas galvenās darbības, kas neizriet no tā paša dokumenta. Šajā gadījumā nodevas apjomu aprēķina, saskaitot summas par katru no savienotajām darbībām.

Nodevu var samaksāt juridiskais pārstāvis (procurador) vai advokāts (abogado) nodokļa maksātāja vārdā un uzdevumā, sevišķi gadījumā, ja pēdējais nav Spānijas rezidents. Nerezidentam nav jāsaņem nodokļu maksātāja identifikācijas numurs pašnovērtējuma nolūkā. Ne juridiskajam pārstāvim, ne advokātam nerodas nodokļu saistības saistībā ar šo maksājumu.

Izņēmumi

 • Izņēmumi attiecībā uz prasību kategorijām:
  • prasības iesniegšana un turpmākas apelācijas sūdzības iesniegšana saistībā ar lietām par tiesībspēju, radniecību, laulību un nepilngadīgajiem, ko nosaka Civilprocesa kodeksa IV grāmatas I sadaļa. Tomēr iepriekš minētās Civilprocesa kodeksa grāmatas un sadaļas 4. nodaļā reglamentētajos tiesas procesos, kuri nav uzsākti, kopīgi vienojoties, vai kurus nav uzsākusi viena puse, otrai pusei piekrītot, ir pienākums maksāt nodevu, pat ja ir iesaistīti nepilngadīgie (ja vien prasītie pasākumi neskar tikai nepilngadīgos),
  • prasības iesniegšana un turpmākas apelācijas sūdzības iesniegšana saistībā ar tiesas procesiem, kas ierosināti, lai aizsargātu pamattiesības un sabiedrības brīvības, un arī apelācijas sūdzības iesniegšana par vēlēšanu administrācijas rīcību,
  • parādnieka iesniegts pieteikums par brīvprātīgu maksātnespēju,
  • valsts ierēdņu uzsākts administratīvais tiesas process, lai aizstāvētu savas likumiskās tiesības,
  • sākotnējā pieteikuma iesniegšana par maksājuma rīkojuma procedūru un pieteikuma iesniegšana par pilnu spriedumu, lai pieprasītu iesaistīto summu, ja tā nepārsniedz EUR 2000. Šis izņēmums netiek piemērots, ja prasība tiesas procesā ir pamatota ar dokumentu ārpustiesas izpildāma akta formā saskaņā ar Civilprocesa kodeksa (2000. gada 7. janvāra Likums Nr. 1/2000) 517. pantu,
  • tāda administratīvā tiesas procesa uzsākšana, kurā tiek apstrīdēts pārvaldes atbildes vai rīcības trūkums,
  • prasības iesniegšana par Patērētāju arbitrāžas padomes piespriestā atlīdzinājuma izpildes īstenošanu,
  • prasības, kuras iesniedz maksātnespējas administratori maksātnespējas īpašuma interesēs un kuras jāapstiprina komerclietu tiesai,
  • tiesas procesi par īpašumu tiesisku sadali, izņemot lietas, kurās ir celti iebildumi vai ir strīds par aktīvu iekļaušanu vai izslēgšanu. Nodeva ir jāmaksā par lietas izskatīšanu un par strīda summu vai summu, kas izriet no pretējās puses prasības par īpašuma sadalījumu. Ja iebilst abas puses, attiecīgā summa ir jāmaksā katrai pusei.
 • Izņēmumi personu kategorijām:
  • personas, kurām ir tiesības uz juridisko palīdzību un kuras var pierādīt, ka tās atbilst tiesību aktos noteiktajām prasībām,
  • prokuratūra,
  • Galvenā valsts un autonomo apgabalu pārvalde, pašvaldības un visas valsts struktūras saskaņā ar savām pilnvarām,
  • Spānijas parlaments un autonomo apgabalu likumdošanas asamblejas.

Visbeidzot jāpiemin, ka darba tiesību jomā darbiniekiem — darba ņēmējiem vai pašnodarbinātajiem — ir tiesības uz atvieglojumu 60 % apmērā no tās nodevas summas, kas maksājama par apelācijas sūdzību iesniegšanu. Administratīvās lietās valsts ierēdņiem, kas rīkojas, lai aizsargātu savas likumiskās tiesības, ir tiesības uz atvieglojumu 60 % apmērā no tās nodevas summas, kas maksājama par apelācijas sūdzību iesniegšanu.

Fiksētās maksas kriminālprocesos

Fiksētās maksas, kas jāmaksā kriminālprocesa pusēm

Minētās fiksētās maksas reglamentē Civilprocesa kodekss.

Ikviens, kas apsūdzēts par sodāmu noziedzīgu nodarījumu vai pret kuru īstenots apcietinājums vai jebkurš cits piesardzības pasākums, vai kuram jāstājas tiesas priekšā, var izmantot tiesības uz aizstāvību jebkādu tiesas procesu ietvaros, tiklīdz viņam ir paziņots par tādu pastāvēšanu, kā arī viņš ir atbilstīgi jāinformē par šīm tiesībām.

Lai izmantotu šīs tiesības, ir nepieciešams, lai iesaistītās puses pārstāvētu juridiskais pārstāvis (procurador) un aizstāvētu tiesas iecelts advokāts (abogado), ja iesaistītās puses nav tādu norādījušas pašas un iesniedz pieteikumu šādā nolūkā, kā arī jebkurā gadījumā, kad pusēm nav juridiskās kompetences, lai to darītu.

Visām personām, kuras lietā ir puse un kuru tiesības uz juridisko palīdzību nav atzītas, būs jāsedz maksa par to juridisko pārstāvju pakalpojumiem, kuri tos pārstāv, to advokātu pakalpojumiem, kuri tos aizstāv, to ekspertu pakalpojumiem, kuri konsultē pēc viņu pieprasījuma, kā arī kompensācija lieciniekiem, kuri var ierasties tiesā, ja eksperti un liecinieki liecību sniegšanas laikā ir iesnieguši šādu prasību un tiesa to akceptē.

Viņiem nebūs jāsedz pārējie tiesas procesa izdevumi lietas izskatīšanas laikā un pēc tās beigšanas, ja vien tiesa nav likusi viņiem to darīt.

Jebkuram lietā iesaistīto pušu ieceltam juridiskajam pārstāvim, kas piekritis tās pārstāvēt, būs jāmaksā nodeva advokātiem, kurus klienti ir iecēluši savai aizstāvībai.

Puses, kam ir tiesības uz juridisku palīdzību, var advokātu un juridisko pārstāvi iecelt arī pēc savas izvēles. Tomēr šajā gadījumā pusēm būs jāsedz to noteiktā maksa, kā tas būtu gadījumā, kad pusēm nav tiesību uz juridisku palīdzību, ja vien pēc brīvas izvēles ieceltie tiesību jomas profesionāļi neatsakās no samaksas par saviem pakalpojumiem, kā to nosaka Likuma par juridisko palīdzību (Ley de Asistencia Jurídica Gratuita) 27. pants.

Kriminālprocesa posms, kurā jāmaksā fiksētas nodevas

Klientam vienmēr ir jāapmaksā izsniegtie rēķini, tiklīdz ir beidzies tiesas process. Ja tiek izmantoti tiesas ieceltu advokātu pakalpojumi, nav nepieciešams maksāt avansu, jo parasti vienlaicīgi tiek sniegta juridiskā palīdzība.

Jāatzīmē, ka tiesas ieceltu advokātu pakalpojumi tek izmantoti ļoti plaši. Tātad, ja klientam ir tiesības uz juridisku palīdzību, viņam/viņai nav jāmaksā par advokāta pakalpojumiem un rēķinu apmaksās valsts, ja vien klienta finansiālā situācija triju gadu periodā neuzlabojas (parasti šādi klienti nemaksā neko).

Informācija, kuru nodrošināt ir juridisko pārstāvju pienākums

Pušu tiesības un pienākumi

Juridiskajam pārstāvim (procurador), kas ir puses pārstāvis, ir pienākums informēt klientu par visiem procesuālajiem soļiem.

Gan advokātam, gan juridiskajam pārstāvim ir pienākums informēt klientu tik bieži, cik viņš to prasa.

Izdevumi

Kur var atrast informāciju par tiesvedības izdevumiem Spānijā?

Nav īpašas interneta lapas, kur var atrast informāciju par tiesvedības izdevumiem Spānijā. Tomēr ir pieejamas tīmekļa lapas, piemēram, advokātu asociāciju tīmekļa lapas, kas nodrošina informāciju par maksām, kuras jāmaksā par minēto asociāciju biedru sniegtajiem pakalpojumiem.

Kādās valodās var iegūt informāciju par tiesvedības izdevumiem Spānijā?

Informācija parasti tiek nodrošināta kastīliešu spāņu valodā. Var atrast informāciju arī autonomo apgabalu oficiālajās valodās.

Dažas lapas noteiktu informāciju sniedz arī angļu valodā.

Kur var atrast informāciju par mediāciju?

Lūdzu, skatiet faktu lapas “Mediācija dalībvalstīs – Spānija” un “Meklēt mediatoru – Spānija”.

Pievienotās vērtības nodoklis

Kā šī informācija tiek nodrošināta?

Spānijas Nodokļu aģentūra nodrošina šo informāciju savā Saite atveras jaunā logātīmekļa vietnē.

Kādi nodokļi ir piemērojami?

Spānijas Nodokļu aģentūra nodrošina šo informāciju savā Saite atveras jaunā logātīmekļa vietnē.

Juridiskā palīdzība

Kas ir juridiskā palīdzība?

Saskaņā ar Spānijas Konstitūcijas 119. pantu juridiskā palīdzība ir procedūra, ar kuru tām personām, kuras var pierādīt, ka to rīcībā nav atbilstīgu finansiālo līdzekļu, tiek piešķirta virkne atvieglojumu, kas galvenokārt izpaužas kā atbrīvojums no atlīdzības maksāšanas par advokātu un juridisko pārstāvju pakalpojumiem un par izdevumiem saistībā ar ekspertu liecībām, garantijām utt.

Kopumā tiesības uz juridisko palīdzību ietver šādus atvieglojumus:

- bezmaksas konsultācija un ieteikumi pirms procesa sākuma,

- jurista pakalpojumu pieejamība apcietinātai personai vai ieslodzītajam,

- advokāta un juridiskā pārstāvja sniegta bezmaksas aizstāvība un pārstāvība tiesas procesa laikā;

- oficiālajos vēstnešos publicējamo paziņojumu un ediktu publicēšana tiesvedības gaitā bez maksas,

- atbrīvojums no depozīta maksājumiem par apelācijas sūdzības iesniegšanu,

- ekspertu bezmaksas palīdzība tiesas procesa laikā,

- kopiju, liecību, dokumentu un notariālo apliecinājumu sagādāšana bez maksas,

- par 80 % mazāka maksa par noteiktām notariālām darbībām,

- par 80 % mazāka maksa par noteiktām darbībām saistībā ar Zemes reģistru un Komercreģistru.

Tikai pārrobežu strīdos (pēc Juridiskās palīdzības likuma grozīšanas ar 2005. gada 18. jūlija Likumu Nr. 16/2005, kas ievieš tajā Direktīvā Nr. 2002/8/EK noteiktās prasības) augstāk minētajās tiesībās ir ietverti šādi punkti:

1)      mutiskās tulkošanas pakalpojumi;

2)      dokumentu tulkošana;

3)      ceļa izdevumi, ja nepieciešama personas klātbūtne;

4)      advokāta aizstāvība un juridiskā pārstāvja pārstāvība, pat gadījumos, kad tas nav nepieciešams, ja tiesa to pieprasa, lai garantētu pušu vienlīdzību.

Kurš var pieprasīt juridisko palīdzību?

Kopumā juridisko palīdzību var pieprasīt pilsoņi, kuri ir iesaistīti jebkāda veida tiesvedībā vai gatavojas tādu uzsākt un kuru rīcībā nav pietiekamu finanšu līdzekļu, lai tiesātos.

Uzskatāms, ka fizisku personu rīcībā nav pietiekamu līdzekļu, ja tās var pierādīt, ka visi to gada resursi un ienākumi, kas aprēķināti uz vienu ģimenes locekli, divkārt nepārsniedz sabiedrības ienākumu indeksu (IPREM), kas piemērojams pieteikuma iesniegšanas laikā.

Lai juridiskās palīdzības saņemšanai kvalificētos juridiskas personas, to nodokļa bāzei, pēc kuras tiek aprēķināts uzņēmuma nodoklis, jābūt zemākai par summu, kas ir līdzvērtīga trīskāršam gada aprēķinātajam IPREM.

Jebkurā gadījumā tiks ņemtas vērā citas ārējās pazīmes, kas parāda pieteicēja reālo finansiālo spēju.

Attiecībā uz fiziskām personām ir paredzēti izņēmumi, pamatojoties uz nespēju un/vai citiem ģimenes apstākļiem, kuri ļauj pārsniegt iepriekš minētos ierobežojumus. (Saskaņā ar 2009. gada Vispārējā valsts budžeta likuma (LPGE) divdesmit astotā papildu noteikuma nosacījumiem, 2009. gadā IPREM bija EUR 7381,33).

Runājot konkrētāk, tiesības uz juridisko palīdzību ir:

1)      Spānijas pilsoņiem, citu Eiropas Savienības dalībvalstu valstspiederīgajiem un jebkuriem ārvalstniekiem, kas ir Spānijas rezidenti, ja viņi var pierādīt, ka to rīcībā nav pietiekamu līdzekļu tiesāšanās vajadzībām;

2)      sociālās nodrošināšanas sistēmas vadošajām struktūrām un vispārējiem dienestiem;

3)      šādām juridiskajām personām, ja tās var pierādīt, ka to rīcībā nav pietiekamu līdzekļu tiesāšanās vajadzībām:

bezpeļņas organizācijas;

nodibinājumiem, kas reģistrēti attiecīgajā administratīvajā reģistrā.

1)      Ar darba tiesībām saistītos procesos: visiem darbiniekiem un labuma guvējiem no sociālās nodrošināšanas sistēmas;

2)      kriminālprocesos: visiem pilsoņiem, tostarp ārvalstniekiem, kuri var pierādīt, ka to rīcībā nav pietiekamu līdzekļu tiesāšanās vajadzībām, pat ja likumiski viņi nedzīvo Spānijā, ir tiesības uz juridisko palīdzību un bezmaksas aizstāvību un pārstāvību;

3)      administratīvajos tiesas procesos: visiem ārvalstniekiem, kuri var pierādīt, ka to rīcībā nav pietiekamu līdzekļu tiesāšanās vajadzībām, pat ja likumiski viņi nedzīvo Spānijā, ir tiesības uz juridisko palīdzību visos procesos saistībā ar patvēruma pieteikumiem un Likumu par ārvalstniekiem (tostarp pirmstiesas administratīvajos procesos).

Papildu informācija

Prasības, kurām jābūt izpildītām, lai varētu pieteikties juridiskās palīdzības saņemšanai

Fiziskas personas

Visi personas gada resursi un ienākumi, kas aprēķināti uz vienu ģimenes locekli, divkārt nepārsniedz sabiedrības ienākumu indeksu (IPREM), kas piemērojams pieteikuma iesniegšanas laikā.

Izņēmuma kārtā Juridiskās palīdzības komisija var nolemt piešķirt tiesības uz juridisko palīdzību gadījumā, ja resursi pārsniedz IPREM divkāršā apmērā, bet nepārsniedz IPREM četrkāršā apmērā, un, pamatojoties uz pieteicēja ģimenes apstākļiem, bērnu vai apgādībā esošo ģimenes locekļu skaitu, veselības stāvokli, nespēju, finansiālajām saistībām, izdevumiem, kas izriet no procesa sākšanas, vai citiem apstākļiem, un jebkurā gadījumā, ja pieteicējs ir īpašas kategorijas lielas ģimenes radinieka statusā augšupējā līnijā.

Procesa pusei jāaizstāv savas tiesības un intereses.

Juridiskas personas

Juridiskajai personai jābūt bezpeļņas organizācijai vai nodibinājumam, kas reģistrēts attiecīgajā administratīvajā reģistrā.

Tās nodokļa bāzei, pēc kuras tiek aprēķināts uzņēmuma nodoklis, jābūt mazākai par summu, kas ir līdzvērtīga trīskāršam gada aprēķinātajam IPREM.

Stājoties spēkā 2004. gada 28. decembra Konstitutīvajam likumam Nr. 1/2004 par vispusīgiem aizsardzības pasākumiem pret vardarbību, kas balstīta uz dzimumu (Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género), sievietēm, kuras ir cietušas no vardarbības, kas balstīta uz dzimumu, nekavējoties tiek piešķirta pilna juridiskā palīdzība ne tikai visos tiesas procesos, bet arī administratīvajos tiesas procesos (tostarp policijas izmeklēšanā), kuru pamatā ir uz dzimumu balstīta vardarbība, līdz brīdim, kad ir pieņemts spriedums, un minētajām sievietēm nav iepriekš jālūdz juridiskā palīdzība. Tas nozīmē, ka juridiskās palīdzības jautājums nekad nebūs šķērslis, lai nodrošinātu tiesības uz aizstāvību un efektīvu tiesisko aizsardzību, kas tiks piedāvāta cietušajai neatkarīgi no tā, vai ir iesniegts pieteikums par juridisko palīdzību. Tomēr ar šo jāsaprot, ka šāda juridiskā palīdzība tiek sniegta tikai tad, ja iesaistītā puse var pierādīt a posteriori vai tiesas procesu laikā, ka faktiski pastāv apstākļi, kas dod tiesības uz juridisko palīdzību, kā noteikts vispārējos noteikumos Likumā par juridisko palīdzību un saistītajos noteikumos, kuri šai nolūkā grozīti ar Konstitutīvā likuma Nr. 1/2004 sesto gala noteikumu.

Kad zaudētājai pusei jāsedz tiesāšanās izdevumi?

Civilprocesa kodeksa 394. līdz 398. pants reglamentē tiesāšanās izdevumu segšanu civilprocesos.

Pilna sprieduma prasībās izdevumus pirmajā instancē sedz puse, kuras prasība ir pilnībā noraidīta, ja vien lieta neierosina nopietnus jautājumus, kuri ir faktiski vai juridiski precizējami.

Ja prasības ir apmierinātas vai noraidītas daļēji, katra puse sedz savus izdevumus un pusi no kopējiem izdevumiem, ja vien nav pamata noteikt, ka šo izdevumu segšana ir vienas puses pienākums neapdomīgas tiesāšanās dēļ.

Ja tiek noteikts, ka izdevumu segšana ir zaudētājas puses pienākums, viņam/viņai būs jāsedz daļa, kas attiecas uz advokātu un citu tiesību jomas profesionāļu pakalpojumiem, nesaistīti ar likmēm un vienībām, tikai kopējā summa, kas nepārsniedz vienu trešo daļu no apstrīdētās summas katrai pusei, kas ir nodrošinājušas lēmumu. Tikai šajā nolūkā prasības, kurām nevar noteikt vērtību, tiks novērtētas par EUR 18 000, ja vien lietas sarežģītības dēļ tiesa nenosaka citādi.

Iepriekšējā rindkopā iekļautie noteikumi netiek piemēroti, ja tiesa paziņo, ka puse, kurai ir uzlikts par pienākumu maksāt, ir rīkojusies neapdomīgi.

Ja pusei, kurai uzlikts par pienākumu segt izdevumus, ir tiesības uz juridisko palīdzību, viņam/viņai būs jāsedz izdevumi, kas radušies, aizstāvot pretējās puses intereses, tikai gadījumos, kas īpaši norādīti Likumā par juridisko palīdzību.

Prokuratūrai nekādos apstākļos netiks uzlikts par pienākumu segt izdevumus procesos, kuros tā ir iesaistīta kā puse.

Nodevas par ekspertu pakalpojumiem

Tiesas procesos pieaicinātie eksperti ir zināmi kā “peritos”. Juridisko ekspertu reģistrs ir atrodams katrā Augstajā tiesā.

Civilprocesa kodeksa 241. panta 1. un 4. punkts paredz, ka izdevumu aprēķinā kā īpašs postenis jāiekļauj “atlīdzība ekspertiem un citi maksājumi, kas, iespējams, ir jāmaksā personām, kuras piedalās tiesas procesos”. Šis nosacījums attiecas uz izdevumiem, kas rodas personām, kurām, lai arī tās nav procesa puses, ir radušies noteikti izdevumi tiesas sēžu apmeklēšanas rezultātā saistībā ar kāda pakalpojuma sniegšanu.

Civilprocesa kodeksa 243. pants paredz, ka visos tiesas procesos un darbībās izdevumus aprēķina tiesas darbinieks, kurš ir piedalījies lietas vai apelācijas sūdzības izskatīšanā. Aprēķinā netiek iekļauti jebkādi izdevumi, kas attiecas uz rīkojumiem un dokumentiem saistībā ar tiesas procesiem, kuri ir nevajadzīgi, lieki vai nav likumiski atļauti, un tie maksas posteņi par advokātu sniegtajiem pakalpojumiem, kas nav sīki izklāstīti vai attiecas uz atlīdzību, kas nav nopelnīta tiesvedībā.

Tiesas darbinieks samazinās tādu atlīdzības summu par advokātu un citu tiesību jomas profesionāļu pakalpojumiem, kas nav saistīta ar likmēm un vienībām, ja pieprasītā maksa pārsniedz vienu trešo daļu no strīda summas un ja nav paziņots, ka puse, kurai uzlikts segt izdevumus, ir bijusi neapdomīga.

Netiek iekļauti arī tādi izdevumi par darbībām vai netīšiem soļiem, attiecībā uz kuriem tiesvedības pamatlēmumā par izdevumiem ir skaidri noteikts, ka tie ir jāsedz uzvarētājai pusei.

Atlīdzība tulkotājiem un tulkiem

Nav noteikta oficiāla atlīdzības likme, kas piemērojama par zvērināta tulkotāja un tulka pakalpojumiem. Zvērināti tulki var brīvi noteikt maksu par to sniegtajiem mutiskās tulkošanas pakalpojumiem, bet tiem ir pienākums par savām likmēm informēt valodas tulkošanas biroju un attiecīgo valdības apakšdelegāciju. Šai informācijai jābūt iesniegtai katra gada janvārī.

Saistītās saites

Saite atveras jaunā logāAgencia estatal de la administración tributaria de España/IVA

Saistītie pielikumi

Spānijas ziņojums par pētījumu saistībā ar izdevumu pārredzamību PDF(640 Kb)en

Lapa atjaunināta: 08/11/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās.

1. gadījuma izpēte – ģimenes tiesības – laulības šķiršana - Spānija

Šajā pētījumā par konkrētiem ģimenes tiesību jautājumiem (laulības šķiršana) dalībvalstis tika lūgtas informēt laulības šķiršanas pieteikuma sniedzēju par tiesvedības izmaksām aprakstītajās situācijās.

Lieta A. Iekšzemes situācija. Pāris stājas laulībā. Pēc kāda laika viņi sāk dzīvot atsevišķi un vienojas par laulības šķiršanu.

Lieta B. Starpvalstu situācija. Divi vienas un tās pašas dalībvalsts (dalībvalsts A) valsts piederīgie stājas laulībā. Laulība ir noslēgta dalībvalstī A. Pēc kāzām pāris dodas dzīvot un strādāt uz citu dalībvalsti (dalībvalsts B), kura kļūst par viņu pastāvīgo dzīvesvietu. Īsi pēc tam pāris izšķiras un sieva atgriežas dalībvalstī A, bet vīrs paliek dalībvalstī B. Pāris vienojas par laulības šķiršanu. Pēc atgriešanās dalībvalstī A sieva nekavējoties iesniedz laulības šķiršanas pieteikumu dalībvalsts B tiesā.

Izdevumi Spānijā

Izdevumi par tiesu, pārsūdzībām un alternatīvu strīdu risināšanu

Tiesu prakse

Tiesa

Pārsūdzības

Alternatīva strīdu risināšana

Sākotnējie izdevumi

Galvenie izdevumi

Citi izdevumi

Sākotnē­jie izdevumi

Galvenie izdevumi

Citi izdevumi

Vai šajā gadījumā šī iespēja ir pieejama?

Izdevumi

A lieta

Sākotnējie izdevumi: avansa maksājumi advokātam un juridiska­jam pārstāvim, ja pusei nav tiesību uz juridisko palīdzību saskaņā ar Likumu Nr. 1/1996 par juridisko palīdzību.

Šķiršanās pēc abpusējas vienošanās ir viens no izņēmuma gadīju­miem, kad nav jāmaksā tiesas nodeva. Šķiršanās tiesas procesā pēc sacīkstes principa nodeva ir jāmaksā, ja vien prasītie pasākumi neattiecas tikai uz nepilngadī­gajiem.

Šie ir galvenie tiesas procesa izdevumi. Tie jāsedz pusei, kuras visas prasības ir noraidītas (princips, ka zaudētāja puse sedz izdevum­us), ja vien lieta neizvirza nopietnus jautāju­mus, kas juridiski vai faktiski jāprecizē (Civilpro­cesa kodeksa 394. panta 1. punkts). Ja pieteikums ir apmieri­nāts vai noraidīts daļēji, katrai pusei jāsedz savi izdevumi un puse no kopējiem izdevu­miem.

Šķiršanās lietās pēc sacīkstes principa ir piemēro­jams princips, ka izdevumus sedz zaudētāja puse (Civilpro­cesa likuma 394. panta 2. punkts).

Maksa par ekspertu pakalpoju­miem un izdevumi saistībā ar kopiju, apliecinā­jumu, notariālo dokumentu un aktu vai publisko reģistru izrakstu sagādāša­nu.

Tas pats, kas pirmajā instancē.

Piemēro­jami tie paši noteiku­mi, kas pirmajā instancē.

Piemēro­jami tie paši noteiku­mi, kas pirmajā instancē.

Spānijā ir paredzēts noteikums par mediāciju ģimenes lietās, bet jurisdikcija šajā jautājumā ir autonoma­jiem apgaba­liem.

Principā autonomie apgabali ir ieviesuši noteikumu par bezmaksas mediāciju.

B lieta

Sākotnējie izdevumi: avansa maksājumi advokātam un juridiska­jam pārstāvim, ja pusei nav tiesību uz juridisko palīdzību saskaņā ar Likumu Nr. 1/1996 par juridisko palīdzību.

Šķiršanās pēc abpusējas vienošanās ir viens no izņēmuma gadīju­miem, kad nav jāmaksā tiesas nodeva. Šķiršanās tiesas procesā pēc sacīkstes principa nodeva ir jāmaksā, ja vien prasītie pasākumi neattiecas tikai uz nepilngadī­gajiem.

Šie ir galvenie tiesas izdevumi. Šķiršanās prāvā pēc sacīkstes principa tos sedz puse, kuras visas prasības ir noraidītas (Civilpro­cesa likuma 394. panta 1. punkts).

Saistībā ar piedāvāta­jiem pierādīju­miem un vienošanās sastādīšanu par laulības pārtrauk­šanu.

Pieteicē­jiem iepriekš jāiemak­sā depozīts, ja tiem nav tiesību uz juridisko palīdzī­bu.

Piemēro­jami tie paši noteiku­mi, kas pirmajā instancē.

Piemēro­jami tie paši noteiku­mi, kas pirmajā instancē.

Spānijā ir paredzēts noteikums par mediāciju ģimenes tiesību lietās, bet jurisdikcija šajā jautājumā ir autonoma­jiem apgaba­liem.

Maksājumi speciālistiem, kuru pakalpojumi tiek izmantoti tiesas procesā [Tulkotāja piebilde: beigās trūkst teksts]

Izdevumi par advokātu, administratoru un ekspertu pakalpojumiem

Tiesu prakse

Advokāti

Administratori

Eksperti

Vai pārstāvība ir obligāta?

Izdevumi

Vai pārstāvī­ba ir obligāta?

Izdevumi pirms spriedu­ma

Izdevumi pēc spriedu­ma

Vai ekspertu pakalpoju­mi jāizmanto obligāti?

Izdevumi

A lieta

Jāpiedalās advokātam un jānodrošina juridiskā pārstāvja pārstāvniecība (Civilprocesa kodeksa 750. pants).

Jāmaksā avanss par advokāta un juridiskā pārstāvja pakalpoju­miem. Šķiršanās procesā pēc sacīkstes principa pēc sprieduma izdevumi attiecināmi uz zaudētāju pusi.

Puses netiek pārstāvē­tas.

Nav

Nav

Šo tiesas procesu īpatnību dēļ parasti ekspertiem nav nekādas lomas.

Nav

B lieta

Jāpiedalās advokātam vai jāpārstāv juridiskajam pārstāvim (Civilprocesa kodeksa 750. pants).

Jāmaksā avanss advokāta un juridiskā pārstāvja maksai. Šķiršanās procesā pēc sacīkstes principa pēc sprieduma izdevumi attiecināmi uz zaudētāju pusi.

Puses netiek pārstāvē­tas.

Nav

Nav

Šo tiesas procesu īpatnību dēļ parasti ekspertiem nav nekādas lomas.

Nav

 

Izdevumi saistībā ar lieciniekiem, depozīts vai nodrošinājums un citi izdevumi

Tiesu prakse

Kompensācija lieciniekam

Depozīts

Citi izdevumi

Vai lieciniekiem tiek maksāta kompensācija?

Izdevumi

Vai tas ir paredzēts? Kad un kā tas tiek izmantots?

Izdevumi

Apraksts

Izdevumi

A lieta

Lieciniekiem ir tiesības pieprasīt, lai puse, kas tos pieaicinājusi, atlīdzina zaudējumus, kuri tiem radušies, apmeklējot tiesas sēdes (Civilprocesa kodeksa 375. panta 1. punkts).

Šie izdevumi daļēji ir iekļauti segtajos izdevumos.

Depozīts nav nepieciešams.

Nav

Par izrakstiem no civilstāvokļa aktu reģistriem, laulības apliecībām vai apliecībām, kas apliecina bērnu esamību, ja tas attiecas uz pretenziju par tiesībām (Civilprocesa likuma 777. panta 2. punkts).

Pēc vajadzības

B lieta

Lieciniekiem ir tiesības pieprasīt, lai puse, kas tos pieaicinājusi, atlīdzina zaudējumus, kuri tiem radušies, apmeklējot tiesas sēdes (Civilprocesa kodeksa 375. panta 1. punkts).

Šie izdevumi daļēji ir iekļauti segtajos izdevumos.

Depozīts nav nepieciešams.

Nav

Par izrakstiem no civilstāvokļa aktu reģistriem, laulības apliecībām vai apliecībām, kas apliecina bērnu esamību, ja tas attiecas uz pretenziju par tiesībām (Civilprocesa likuma 777. panta 2. punkts).

Pēc vajadzības

Maksa par juridisko palīdzību un citu izdevumu atlīdzināšana

Tiesu prakse

Juridiskā palīdzība

Izdevumu atlīdzināšana

Kad un kādos apstākļos tā piemērojama?

Kad atbalsts ir pilnīgs?

Apstākļi

Vai uzvarētāja puse var saņemt tiesāšanās izdevumu atlīdzinājumu?

A lieta

Tiem, kas var pierādīt, ka to rīcībā esošās finanses nav pietiekamas, lai tiesātos (tostarp lai segtu maksu par juridiskā pārstāvja pakalpojumiem).

Uzskatāms, ka finansiālie līdzekļi nav pietiekami, ja fiziska persona var pierādīt, ka tās resursi un ikgadējie aprēķinātie ienākumi no visiem avotiem uz vienu ģimenes locekli divkārt nepārsniedz Sabiedrības ienākumu indeksu (IPREM), kas ir spēkā pieteikuma iesniegšanas brīdī.

Atkarīgs no vienošanās, ja tāda ir noslēgta ar advokātu.

B lieta

Tiem, kas var pierādīt, ka to rīcībā esošās finanses nav pietiekamas, lai tiesātos (tostarp lai segtu maksu par juridiskā pārstāvja pakalpojumiem).

Uzskatāms, ka finansiālie līdzekļi nav pietiekami, ja fiziska persona var pierādīt, ka tās resursi un ikgadējie aprēķinātie ienākumi no visiem avotiem uz vienu ģimenes locekli divkārt nepārsniedz Sabiedrības ienākumu indeksu (IPREM), kas ir spēkā pieteikuma iesniegšanas brīdī.

Atkarīgs no vienošanās, ja tāda ir noslēgta ar advokātu.

Izdevumi saistībā ar mutisko un rakstisko tulkošanu

Tiesu prakse

Rakstiskā tulkošana

Mutiskā tulkošana

Kad un pie kādiem nosacījumiem tā ir nepieciešama?

Aptuvenie izdevumi

Kad un pie kādiem nosacījumiem tā ir nepieciešama?

Aptuvenie izdevumi

A lieta

B lieta

Jātulko ir visi ārvalstu publiskie vai privātie dokumenti, kas nepieciešami saskaņā ar tiesību aktos noteiktajiem nosacījumiem

(nepieciešams, lai tulkojumu veiktu oficiāli atzīts zvērināts tulkotājs).

Tulkotāji nosaka savas likmes.

Tulki tiesas procesā, ja nepieciešams.

Tulki nosaka savas likmes.

Lapa atjaunināta: 08/11/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās.

2. gadījuma izpēte – ģimenes tiesības – bērnu aizgādība - Spānija

Šajā pētījumā par konkrētiem ģimenes tiesību jautājumiem (bērnu aizgādība) dalībvalstis tika lūgtas informēt pieteikuma sniedzēju par tiesvedības izmaksām aprakstītajās situācijās.

Lieta A. Iekšzemes situācija. Divas personas neprecējušās dzīvo kopā vairākus gadus. Viņu kopīgam bērnam, kad viņi nolemj šķirties, ir trīs gadi. Tiesa  piešķir mātei aizgādības tiesības, bet tēvam tiesības tikties ar bērnu. Māte iesniedz tiesā prasību ierobežot tēva saskarsmes tiesības.

Lieta B. Starpvalstu situācija (Jūs esat advokāts dalībvalstī A). Divas personas neprecējušās dzīvo kopā dalībvalstī B vairākus gadus. Viņiem ir kopīgs bērns, bet pāris izšķiras tūlīt pēc bērna piedzimšanas. Dalībvalsts B tiesa piešķir mātei aizgādības tiesības, bet tēvam tiesības tikties ar bērnu. Māte un bērns saņem tiesas atļauju un pārceļas dzīvot uz citu dalībvalsti (dalībvalsts A), bet tēvs paliek dalībvalstī B. Pēc pāris gadiem māte iesniedz dalībvalsts A tiesā prasību par izmaiņām tēva saskarsmes tiesībās.

Izdevumi Spānijā

Izdevumi par tiesu, pārsūdzībām un alternatīvu strīdu risināšanu

Tiesu prakse

Tiesa

Pārsūdzības

Alternatīva strīdu risināšana

Sākotnējie izdevumi

Galvenie izdevumi

Sākotnējie izdevumi

Vai šī iespēja ir pieejama šajā gadījumā?

A lieta

Sākotnējie izdevumi: avansa maksājumi, kas jāmaksā puses advokātam (abogado) un juridiskajam pārstāvim (procurador), ja pusei nav tiesību uz juridisko palīdzību saskaņā ar Likumu Nr. 1/1996 par juridisko palīdzību.

Ja tiesas process ir saistīts tikai ar aizbildnību un aizgādību pār nepilngadīgo, nekāda maksa nav jāmaksā (Likuma Nr. 10/2012 4. panta 1. punkts).

Šie ir galvenie tiesas procesa izdevumi, kuru apmaksāšana pēc izdevumu novērtēšanas ir tās puses pienākums, kuras visas prasības ir noraidītas (Civilprocesa kodeksa 394. panta 1. punkts).

Pusei, kas iesniedz apelācijas sūdzību, iepriekš jāiemaksā depozīts, ja vien tai nav tiesību uz juridisko palīdzību. (Konstitutīvā likuma par tiesu varu (LOPJ) 15. papildu noteikums).

Ja tiesas process ir saistīts tikai ar aizbildnību un aizgādību pār nepilngadīgo, nekāda maksa nav jāmaksā (Likuma Nr. 10/2012 4. panta 1. punkts).

Puses var vienoties par citu apmeklējumu kārtību. Tas jādara, noslēdzot vienošanos, par kuru jāziņo prokuroram un kura ir jāapstiprina tiesu iestādei.

Abpusēji vienojoties, puses var lūgt apturēt tiesvedību, lai izmantotu mediāciju saskaņā ar 2012. gada 6. jūlija Likumu Nr. 5/212.

Informācija par mediācijas pakalpojumiem ir pieejama tiesvedības portālā. Tiesā pieejamā mediācija tiek nodrošināta bez maksas.

B lieta

Tas pats, kas iepriekšējā gadījumā.

Tas pats

Tas pats

Tas pats

Izdevumi par advokātu, tiesu izpildītāju un ekspertu pakalpojumiem

Tiesu prakse

Advokāti

Tiesu izpildītāji

Eksperti

Vai pārstāvība ir obligāta?

Izdevumi

Vai pārstāvība ir obligāta?

Izdevumi pirms sprieduma

Izdevumi pēc sprieduma

Vai ekspertu pakalpojumi jāizmanto obligāti?

A lieta

Katrai pusei ir jāizmanto advokāta pakalpojumi un jābūt juridiskā pārstāvja pārstāvētai (Civilprocesa kodeksa 750. pants).

Mutiskas vienošanās gadījumā puses var izmantot viena un tā paša advokāta un viena un tā paša pārstāvja pakalpojumus.

Jāsamaksā avanss par advokāta un juridiskā pārstāvja pakalpojumiem. Sacīkstes procesa beigās, iespējams, izdevumi būs jāsedz zaudētājai pusei.

Puses netiek pārstāvētas.

Nav.

Nav.

Var būt nepieciešamība izmantot noteiktu speciālistu (psihologu) pakalpojumus.

Maksā puse, kas ierosina speciālista pieaicināšanu, ja vien netiek izmantoti tiesas psihosociālo ekspertu pakalpojumi.

B lieta

Tas pats, kā iepriekšējā gadījumā.

Tas pats

Tas pats

Tas pats

Tas pats

Tas pats

Izdevumi saistībā ar lieciniekiem, galvojums vai nodrošinājums un citi izdevumi

Tiesu prakse

Kompensācija lieciniekam

Galvojums vai nodrošinājums

Citi izdevumi

Vai lieciniekiem tiek maksāta kompensācija?

Izdevumi

Vai tas ir paredzēts? Kad un kā tas tiek izmantots?

Izdevumi

Apraksts

A lieta

Lieciniekiem ir tiesības pieprasīt, lai puse, kas tos ir pieaicinājusi, atlīdzina zaudējumus, kas tiem radušies, apmeklējot tiesas sēdes (Civilprocesa kodeksa 375. panta 1. punkts).

Šie izdevumi daļēji ir iekļauti kopējā izdevumu maksājumā.

Nav nepieciešams ne iepriekšējs galvojums, ne nodrošinājums.

Nav

Par sertifikātiem no civilstāvokļa aktu reģistriem, piemēram, par bērnu dzimšanu (pašlaik bez maksas), vai par citiem dokumentiem, kas attiecas uz prasību par tiesību ievērošanu.

B lieta

Tas pats

Tas pats

Tas pats

Tas pats

Tas pats

Maksa par juridisko palīdzību un citu izdevumu atlīdzināšana

Tiesu prakse

Juridiskā palīdzība

Izdevumu atlīdzināšana

Kad un kādos apstākļos tā piemērojama?

Apstākļi

Vai uzvarētāja puse var saņemt tiesāšanās izdevumu atlīdzinājumu?

Vai ir iespējami gadījumi, kad izdevumi par juridisko palīdzību tiek atlīdzināti organizācijai, kas sniedz šo juridisko palīdzību?

A lieta

Tā attiecas uz personām, kas var pierādīt, ka to rīcībā esošās finanses nav pietiekamas, lai ierosinātu tiesas procesu (piem., lai segtu maksu par advokāta un juridiskā pārstāvja pakalpojumiem).

Uzskatāms, ka finansiālie līdzekļi nav pietiekami, ja fiziska persona var pierādīt, ka tās resursi un ikgadējie aprēķinātie ienākumi no visiem avotiem uz vienu ģimenes locekli divkārt nepārsniedz Sabiedrības ienākumu indeksu (IPREM), kas ir spēkā pieteikuma iesniegšanas brīdī.

Atkarīgs no vienošanās, kas noslēgta ar advokātu, ja tāda ir. Ja šāda vienošanās nav noslēgta, izdevumi jāsedz pusei, kuras visas prasības ir noraidītas (Civilprocesa kodeksa 394. panta 1. punkts), tomēr ir iespējami noteikti izņēmumi.

Atlīdzināmie izdevumi ir maksa par advokāta pakalpojumiem, ja tā nepārsniedz vienu trešo daļu no prasības summas, maksa par juridiskā pārstāvja pakalpojumiem un jebkādi citi izdevumi, kas var tikt atlīdzināti pēc izdevumu novērtēšanas.

B lieta

Tas pats, kas iepriekšējā gadījumā.

Tas pats

Tas pats

Tas pats

Izdevumi saistībā ar mutisko un rakstisko tulkošanu

Tiesu prakse

Rakstiskā tulkošana

Mutiskā tulkošana

Kad un pie kādiem nosacījumiem tā ir nepieciešama?

Aptuvenie izdevumi

Kad un pie kādiem nosacījumiem tā ir nepieciešama?

Aptuvenie izdevumi

B lieta

Ir jātulko visi ārvalstu publiskie vai privātie dokumenti, kas var būt nepieciešami tiesību aktos noteiktajos apstākļos (nepieciešams, lai tulkojumu veiktu oficiāli atzīts zvērināts tulkotājs).

Maksas par tulkotāju pakalpojumiem ir mainīgas.

Tulki tiesas procesā, ja tiek pierādīts, ka tas ir nepieciešams. Tulku pakalpojumi ir nepieciešami, ja personai, kas nerunā noteiktajā valodā, ir jāsniedz liecība, ziņojums vai tā ir jāinformē par tiesas lēmumu. Ja tiesa pati pieprasa tulku, nekas nav jāmaksā. Par tulku var iecelt jebkuru personu, kura runā konkrētajā valodā un ir zvērējusi vai solījusi tulkot precīzi.

Citos gadījumos maksas par tulku pakalpojumiem ir mainīgas.

Lapa atjaunināta: 08/11/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās.

3. gadījuma izpēte – ģimenes tiesības – uzturlīdzekļi - Spānija

Šajā pētījumā par konkrētiem ģimenes tiesību jautājumiem (uzturlīdzekļi) dalībvalstis tika lūgtas informēt pieteikuma sniedzēju par tiesvedības izmaksām aprakstītajās situācijās.

Lieta A. Iekšzemes situācija. Divas personas neprecējušās dzīvo kopā vairākus gadus.  Viņu kopīgam bērnam, kad viņi nolemj šķirties, ir trīs gadi. Tiesa piešķir bērna aizgādības tiesības mātei. Pušu starpā pastāv strīds par uzturlīdzekļu apjomu, kas tēvam jāmaksā mātei bērna izglītības nodrošināšanai, kas tā arī paliek neatrisināts. Lai atrisinātu šo jautājumu, māte ceļ prasību tiesā.

Lieta B. Starpvalstu situācija (Jūs esat advokāts dalībvalstī A). Divas personas neprecējušās dzīvo kopā dalībvalstī B vairākus gadus. Viņiem ir kopīgs trīs gadus vecs bērns. Pāris izšķiras. Dalībvalsts B tiesa piešķir bērna aizgādības tiesības mātei. Ar tēva piekrišanu māte un bērns pārvācas uz citu dalībvalsti (dalībvalsts A), kura kļūst par viņu pastāvīgo dzīvesvietu.

Pušu starpā paliek neatrisināts strīds.  Tas attiecas uz uzturlīdzekļu apjomu, kas tēvam jāmaksā mātei bērna uztura un izglītības nodrošināšanai. Lai atrisinātu šo jautājumu, māte ceļ prasību dalībvalsts A tiesā.

Izdevumi Spānijā

Izdevumi par tiesu, pārsūdzībām un alternatīvu strīdu risināšanu

Tiesu prakse

Tiesa

Pārsūdzības

Alternatīva strīdu risināšana

Sākotnējie izdevumi

Galvenie izdevumi

Citi izdevumi

Sākotnējie izdevumi

Galvenie izdevumi

Citi izdevumi

Vai šajā gadījumā šī iespēja ir pieejama?

Izdevumi

A lieta

Sākotnējie izdevumi: avansa maksājumi, kas maksājami puses advokātam (abogado) un juridiskajam pārstāvim (procurador), ja pusei nav tiesību uz juridisko palīdzību saskaņā ar Likumu Nr. 1/1996 par juridisko palīdzību.

Šie ir galvenie tiesas procesa izdevumi. Apstrīdētas šķiršanās gadījumā galvenie izdevumi jāsedz pusei, kuras visas prasības ir noraidītas (Civilprocesa kodeksa 394. panta 1. punkts).

Ģimenes tiesībās ierastā prakse ir tāda, ka tiesas izdevumu segšana netiek piespriesta, bet tie tiek sadalīti, lai katra puse segtu tikai savus izdevumus. Tomēr dažos gadījumos izdevumus var uzlikt segt pusei, kuras prasības ir noraidītas.

Ja tikai dažas iesniegtās prasības ir veiksmīgas, katrai pusei jāsedz tikai savi izdevumi.

Ja lieta saistīta tikai ar bērna uzturlīdzekļu maksāšanu, nekāda maksa netiek iekasēta (Likuma Nr. 10/2012 4. panta 1. punkts).

Par piedāvātajiem pierādījumiem, šķiršanās izlīguma sastādīšanu. Ja nepieciešama eksperta liecība, par eksperta pakalpojumiem ir jāmaksā. Mutiskas vienošanās gadījumos, maksa par izlīguma sastādīšanu parasti tiek ietverta kopējos izdevumos, kas maksājami par advokāta pakalpojumiem.

Pusei, kas iesniedz apelācijas sūdzību, iepriekš jāiemaksā depozīts, ja vien tā nav tiesīga saņemt juridisko palīdzību.

Piemērojami tie paši noteikumi, kas pirmajā instancē.

Piemērojami tie paši noteikumi, kas pirmajā instancē.

Puses var vienoties par šķiršanās izlīgumu, kurā brīvprātīgi nosaka uzturlīdzekļu apmēru. Par izlīgumu ir jāziņo prokuroram un tiesai tas ir jāapstiprina.

Izdevumi, kas sedzami par to speciālistu pakalpojumiem, kuri piedalās sarunu procesā.

B lieta

Tas pats, kas iepriekšējā gadījumā.

Tas pats

Tas pats

Tas pats

Tas pats

Tas pats

Tas pats

Tas pats

Izdevumi par advokātu, tiesu izpildītāju un ekspertu pakalpojumiem

Tiesu prakse

Advokāti

Tiesu izpildītāji

Eksperti

Vai pārstāvība ir obligāta?

Izdevumi

Vai pārstāvība ir obligāta?

Izdevumi pirms sprieduma

Izdevumi pēc sprieduma

Vai ekspertu pakalpojumi ir jāizmanto obligāti?

Izdevumi

A lieta

Ir nepieciešams, lai katrai pusei būtu savs advokāts (abogado) un juridiskais pārstāvis (procurador) (Civilprocesa kodeksa 750. pants).

Mutiskas vienošanās gadījumā puses var izmantot viena un tā paša advokāta un viena un tā paša pārstāvja pakalpojumus, lai iesniegtu pušu vienošanos.

Jāsamaksā avanss par advokāta un juridiskā pārstāvja pakalpojumiem. Sacīkstes procesa beigās, iespējams, izdevumi būt jāsedz zaudētājai pusei.

Puses netiek pārstāvētas.

Nav piemērojama šajos tiesas procesos.

Nav

Nav

Šo tiesas procesu īpatnību dēļ parasti ekspertiem nav nekādas lomas.

Nav.

Ja tiek lūgts eksperta viedoklis, par eksperta pakalpojumiem ir jāmaksā, ja vien viņš/viņa nav ar tiesu saistīta psihosociālā centra darbinieks(-ce).

B lieta

Ir nepieciešams, lai katrai pusei būtu savs advokāts un juridiskais pārstāvis (Civilprocesa kodeksa 750. pants).

Mutiskas vienošanās gadījumā puses var izmantot viena un tā paša advokāta un viena un tā paša pārstāvja pakalpojumus, lai iesniegtu pušu vienošanos.

Jāsamaksā avanss par advokāta un juridiskā pārstāvja pakalpojumiem. Sacīkstes procesā beigās, iespējams, izdevumi būt jāsedz zaudētāja pusei.

Puses netiek pārstāvētas.

Nav piemērojama šajos tiesas procesos.

Nav

Nav

Šo tiesas procesu rakstura dēļ, parasti ekspertiem nav nekādas lomas.

Nav.

Ja tiek lūgts eksperta viedoklis, par eksperta pakalpojumiem ir jāmaksā, ja vien viņš/viņa nav ar tiesu saistīta psihosociālā centra darbinieks(-ce).

Izdevumi saistībā ar lieciniekiem, galvojums vai nodrošinājums un citi izdevumi

Tiesu prakse

Kompensācija lieciniekam

Galvojums vai nodrošinājums

Citi izdevumi

Vai lieciniekiem tiek maksāta kompensācija?

Izdevumi

Vai tas ir paredzēts? Kad un kā tas tiek izmantots?

Izdevumi

Apraksts

Izdevumi

A lieta

Lieciniekiem ir tiesības pieprasīt, lai puse, kas tos pieaicinājusi, atlīdzinātu zaudējumus, kas tiem radušies, apmeklējot tiesas sēdes (Civilprocesa kodeksa 375. panta 1. punkts).

Šie izdevumi daļēji ir iekļauti kopējā izdevumu maksājumā.

Iepriekš ne galvojums ne nodrošinājums nav jāiemaksā.

Nav

Par sertifikātiem no dzimšanas, laulības un miršanas aktu reģistra, par laulības apliecībām vai bērnu dzimšanas apliecībām, dokumentiem, ar kuriem puses pamato savas tiesības (Civilprocesa kodeksa 777. panta 2. punkts).

Pēc vajadzības

B lieta

Lieciniekiem ir tiesības pieprasīt, lai puse, kas tos pieaicinājusi, atlīdzinātu zaudējumus, kas tiem radušies, apmeklējot tiesas sēdes (Civilprocesa kodeksa 375. panta 1. punkts).

Šie izdevumi daļēji ir iekļauti kopējā izdevumu maksājumā.

Iepriekš ne galvojums, ne nodrošinājums nav jāiemaksā.

Nav

Par sertifikātiem no dzimšanas, laulības un miršanas aktu reģistra, par laulības apliecībām vai bērnu dzimšanas apliecībām, dokumentiem, ar kuriem puses pamato savas tiesības (Civilprocesa kodeksa 777. panta 2. punkts).

Pēc vajadzības

Maksa par juridisko palīdzību un citu izdevumu atlīdzināšana

Tiesu prakse

Juridiskā palīdzība

Izdevumu atlīdzināšana

Kad un pie kādiem nosacījumiem tā piemērojama?

Kad tiek sniegts pilnīgs atbalsts?

Apstākļi

Vai uzvarētāja puse var saņemt tiesāšanās izdevumu atlīdzinājumu?

A lieta

Juridiskā palīdzība attiecas uz personām, kas var pierādīt, ka to rīcībā esošās finanses nav pietiekamas, lai varētu ierosināt tiesas procesu (piem., lai segtu izmaksas par advokāta un juridiskā pārstāvja pakalpojumiem).

Uzskatāms, ka finansiālie līdzekļi nav pietiekami, ja fiziska persona var pierādīt, ka tās resursi un ikgadējie aprēķinātie ienākumi no visiem avotiem uz vienu ģimenes locekli divkārt nepārsniedz Sabiedrības ienākumu indeksu (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples — IPREM), kas ir spēkā pieteikuma iesniegšanas brīdī.

Sabiedrības ienākumu indekss (IPREM) ir indekss, kas cita starpā Spānijā tiek izmantots kā atsauce pabalstu, stipendiju, dotāciju un bezdarbnieku pabalsta piešķiršanai. To var aprēķināt šeit: Saite atveras jaunā logāhttp://www.iprem.com.es.

Uzvarētāja puse var saņemt tiesāšanās izdevumu atlīdzinājumu, ja spriedumā ir noteikts, ka izdevumi jāsedz otrai pusei.

B lieta

Juridiskā palīdzība attiecas uz personām, kas var pierādīt, ka to rīcībā esošās finanses nav pietiekamas, lai varētu ierosināt tiesas procesu (piem., lai segtu izmaksas par advokāta un juridiskā pārstāvja pakalpojumiem).

Uzskatāms, ka finansiālie līdzekļi nav pietiekami, ja fiziska persona var pierādīt, ka tās resursi un ikgadējie aprēķinātie ienākumi no visiem avotiem uz vienu ģimenes locekli divkārt nepārsniedz Sabiedrības ienākumu indeksu (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples — IPREM), kas ir spēkā pieteikuma iesniegšanas brīdī.

Sabiedrības ienākumu indekss (IPREM) ir indekss, kas cita starpā Spānijā tiek izmantots kā atsauce pabalstu, stipendiju, dotāciju un bezdarbnieku pabalsta piešķiršanai. To var aprēķināt šeit: Saite atveras jaunā logāhttp://www.iprem.com.es.

Uzvarētāja puse var saņemt tiesāšanās izdevumu atlīdzinājumu, ja spriedumā ir noteikts, ka izdevumi jāsedz otrai pusei.

Izdevumi saistībā ar mutisko un rakstisko tulkošanu

Tiesu prakse

Rakstiskā tulkošana

Mutiskā tulkošana

Kad un pie kādiem nosacījumiem tā ir nepieciešama?

Aptuvenie izdevumi

Kad un pie kādiem nosacījumiem tā ir nepieciešama?

Aptuvenie izdevumi

A lieta

B  lieta

Ir jātulko visi ārvalstu publiskie vai privātie dokumenti, kas var būt nepieciešami tiesību aktos noteiktajos apstākļos (jānodrošina, lai tulkojumu veiktu oficiāli atzīts zvērināts tulkotājs).

Tulkotāji nosaka savas likmes.

Tulku pakalpojumi nepieciešami tiesas procesā, ja tiek pierādīts, ka tas ir nepieciešams.

Tulki nosaka savas likmes.

Ja tulku pieprasa pati tiesa, nekas nav jāmaksā.

Lapa atjaunināta: 08/11/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās.

4. gadījuma izpēte – komerctiesības – līgumi - Spānija

Šajā komerctiesību tiesu prakses izpētē — par līgumiem — dalībvalstis tika lūgtas konsultēt pārdevēju par tiesvedības izdevumiem turpmāk aprakstītajās situācijās.

Lieta A. Valsts situācija: uzņēmums piegādā preces EUR 20 000 vērtībā. Pircējs nesamaksā pārdevējam, jo uzskata, ka preces neatbilst tam, par ko tika panākta vienošanās.

Pārdevējs nolemj tiesāties, lai saņemtu pilnu samaksu par precēm.

Lieta B. Starpvalstu situācija: uzņēmums, kura galvenais birojs atrodas dalībvalstī B, piegādā preces EUR 20 000 vērtībā pircējam dalībvalstī A. Līgums ir sastādīts atbilstīgi dalībvalsts B tiesību aktiem un uzrakstīts dalībvalsts B valodā. Dalībvalstī A esošais pircējs nav samaksājis pārdevējam, jo uzskata, ka preces neatbilst tam, par ko tika panākta vienošanās. Pārdevējs nolemj tiesāties dalībvalstī A, lai saņemtu pilnu samaksu par precēm, kā paredzēts ar pircēju noslēgtajā līgumā.

Izdevumi Spānijā

Maksa par tiesu, pārsūdzībām un alternatīvu strīdu risināšanu

Tiesu prakse

Tiesa

Pārsūdzības

Alternatīva strīdu risināšana

Sākotnējie izdevumi

Galvenie izdevumi

Citi izdevumi

Sākotnējie izdevumi

Galvenie izdevumi

Citi izdevumi

Vai šajā gadījumā šī iespēja ir pieejama?

Izdevumi

A lieta

Principā maksājuma rīkojuma procesa kārtībā, kas noteikta Civilprocesa kodeksa (LEC) 812. un turpmākajos pantos, lai iesniegtu pirmo prasības pieteikumu, advokāts nav jāpiesaista, lai kāda būtu prasības summa.

Pilna sprieduma tiesas procesos advokāts un juridiskais pārstāvis ir nepieciešams, ja prasības apmērs pārsniedz EUR 2000.

Ja parādnieks iesniedz pretprasību maksājuma rīkojuma procesā, advokāts un juridiskais pārstāvis ir nepieciešams, ja prasības summa pārsniedz Civilprocesa kodeksā noteikto (pašlaik EUR 2000).

Ir jāmaksā arī nodeva, kuras apmērs ir atkarīgs no tiesas procesa veida un prasības summas, ar noteikumu, ka prasība pārsniedz EUR 2000, ja vien pieteicējam nepienākas juridiskā palīdzība saskaņā ar Likumu Nr. 1/1996 par juridisko palīdzību.

Šie ir galvenie tiesas procesa izdevumi. Tie jāsedz pusei, kuras visas prasības ir noraidītas (Civilproce­sa kodeksa 394. panta 1. punkts).

Par piedāvā­tajiem pierādī­jumiem.

Kompen­sācija liecinie­kiem.

Par ekspertu atzinu­miem.

Ja parādnieks neiesniedz pretprasī­bu, tiesas procesā izdevumu praktiski nav. Ja parādnieks iesniedz pretprasī­bu, tiek piemēroti vispārējie noteikumi, t. i., pusei, kas iesniedz apelācijas sūdzību, ir jāmaksā nodeva un jāiemaksā depozīts, ja vien tai nav tiesību uz juridisko palīdzību.

Piemēro­jami tie paši noteiku­mi, kas pirmajā instancē.

Piemēro­jami tie paši noteiku­mi, kas pirmajā instancē.

Puses var vienoties par parāda summu bez trešās puses iejaukšanās; šajā gadījumā vienošanās jāapstiprina tiesai; puses var atrisināt strīdu, izmantojot mediācijas pakalpoju­mus, pat ja tiesas process ir sācies. Ar 2012. gada 6. jūlija Likumu Nr. 5/2012 par mediāciju civillietās un komerclietās Spānijas tiesībās tiek īstenota Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 21. maija Direktīva 2008/52/EK. Šis likums, nosaka mediācijas pamatregulē­jumu, neskarot autonomo apgabalu apstiprinātos noteikumus.
Saskaņā ar šo likumu pirmstiesas sēdē puses var tikt informētas par iespēju izmantot mediācijas pakalpoju­mus, lai mēģinātu atrisināt un atrisinātu strīdu. Atkarībā no lietas rakstura tiesa var lūgt puses censties vienoties, lai izbeigtu procesu. Saskaņā ar 19. panta 4. punktu puses var lūgt apturēt tiesas procesu, lai tās varētu izmantot mediāciju vai arbitrāžu.

Ja vienošanās tiek panākta, 60 % no tiesas nodevas tiek kompensē­ti.
Tiesas nodrošinātā mediācija parasti ir bezmaksas.
Ja tiesa mediāciju nenodroši­na, puses var brīvi nolīgt mediatoru un maksāt tam jebkādu atlīdzību pēc vienošanās. Saskaņā ar Likumu Nr. 5/2012 maksa par mediāciju tiek sadalīta vienlīdzīgi starp abām pusēm neatkarīgi no tā, vai mediācijā ir panākta vienošanās, ja vien puses nav vienojušās citādi.

B lieta

Tas pats, kas iepriekšējā gadījumā

Tas pats

Tas pats

Tas pats

Tas pats

Tas pats

Tas pats

Tas pats

Izdevumi par advokātu, tiesu izpildītāju un ekspertu pakalpojumiem

Tiesu prakse

Advokāti

Tiesu izpildītāji

Eksperti

Vai pārstāvība ir obligāta?

Izdevumi

Vai pārstāvība ir obligāta?

Izdevumi pirms sprieduma

Izdevumi pēc sprieduma

Vai ekspertu pakalpojumi jāizmanto obligāti?

Izdevumi

A lieta

Pārstāvība maksājuma rīkojuma procedūrā netiek izmantota, ja vien parādnieks neiesniedz pretprasību.
Tādu prasību gadījumā, kuru apmērs pārsniedz EUR 2000, pārstāvība ir obligāta pilna sprieduma procesā vai maksājuma rīkojuma tiesas procesā, ja parādnieks iesniedz pretprasību. Šajos gadījumos pusēm ir jāizmanto advokāta palīdzība un jānodrošina, ka tās pārstāv juridiskais pārstāvis (Civilprocesa kodeksa 31. pants).

Tie ir atšķirīgi atkarībā no iesaistītās summas un procesiem.

Pārstāvība nav nepieciešama.

Nē, bet ekspertu pakalpojumu izmantošana ir ieteicama noteiktos gadījumos; to apmaksā puse, kas to pieprasa.

Tie ir atšķirīgi atkarībā no jomas un temata, par kuru jāsniedz eksperta viedoklis.

B lieta

Tas pats, kas iepriekšējā gadījumā.

Tas pats

Tas pats

Tas pats

Izdevumi saistībā ar lieciniekiem, depozīts vai nodrošinājums un citi izdevumi

Tiesu prakse

Kompensācija lieciniekiem

Galvojums vai nodrošinājums

Vai lieciniekiem tiek maksāta kompensācija?

Izdevumi

Vai tas ir paredzēts? Kad un kā tas tiek izmantots?

Izdevumi

A lieta

Lieciniekiem ir tiesības pieprasīt, lai puse, kas tos pieaicinājusi, atlīdzina zaudējumus, kas tiem radušies, apmeklējot tiesas sēdes (Civilprocesa kodeksa 375. panta 1. punkts).

Izdevumus nosaka tiesas sekretārs saskaņā ar liecinieka prasību (ceļa izdevumi, uzturēšanās izdevumi u. c.), tiem jābūt pienācīgi pamatotiem ar dokumentiem.

Ne galvojums, ne nodrošinājums iepriekš nav jāiemaksā. Nodrošinājums ir nepieciešams tikai saistībā ar apelācijas sūdzībām par noteiktiem lēmumiem.

Tie ir dažādi atkarībā no pārsūdzētā lēmuma. Var būt robežās no EUR 25 līdz EUR 50.

B lieta

Tas pats, kas iepriekšējā gadījumā.

Tas pats

Izdevumi par juridisko palīdzību un citu izdevumu atlīdzināšana

Tiesu prakse

Juridiskā palīdzība

Izdevumu atlīdzināšana

Kad un kādos apstākļos tā piemērojama?

Kad atbalsts ir pilnīgs?

Apstākļi

Vai uzvarētāja puse var saņemt tiesāšanās izdevumu atlīdzinājumu?

Kad un pie kādiem nosacījumiem tā ir piemērojama?

Kad atbalsts ir pilnīgs?

Apstākļi

A lieta

Juridiskā palīdzība attiecas uz personām, kas var pierādīt, ka to rīcībā esošie līdzekļi nav pietiekami, lai varētu ierosināt tiesas procesu (tostarp lai apmaksātu advokātu, juridisko pārstāvju un ekspertu pakalpojumus).

To, par kuriem pakalpojumiem var piešķirt juridisko palīdzību, nosaka Juridiskās palīdzības komisija. Palīdzību var pieprasīt tikai par vienu no tiesību aktos paredzētajiem pakalpojumiem (piem., lai segtu tiesas nodevu).

Uzskatāms, ka finansiālie līdzekļi nav pietiekami, ja fiziska persona var pierādīt, ka tās resursi un ikgadējie aprēķinātie ienākumi no visiem avotiem uz vienu ģimenes locekli divkārt nepārsniedz Sabiedrības ienākumu indeksu (IPREM), kas ir spēkā pieteikuma iesniegšanas brīdī.

Parasti pēc izdevumu novērtēšanas var tikt atlīdzināta visa maksa par advokāta pakalpojumiem vai lielākā tās daļa, ja šī maksa nepārsniedz vienu trešo daļu no prasības summas, maksa un avansa maksājumi par juridiskā pārstāvja pakalpojumiem un maksa par ekspertu pakalpojumiem, ja tādi ir tikuši pieaicināti.

Gadījumā, ja ir izdots rīkojums par prasītāja izdevumu segšanu (Civilprocesa kodeksa 394. pants), un pēc tam, kad tiesas sekretārs ir novērtējis izdevumus.

Rīkojums segt otras puses izdevu­mus.

B lieta

Tas pats, kas iepriekšējā gadījumā

Tas pats

Tas pats

Tas pats

Tas pats

Izdevumi saistībā ar mutisko un rakstisko tulkošanu

Tiesu prakse

Rakstiskā tulkošana

Mutiskā tulkošana

Kad un pie kādiem nosacījumiem tā ir nepieciešama?

Kādi ir aptuvenie izdevumi?

Kad un pie kādiem nosacījumiem tā ir nepieciešama?

Kādi ir aptuvenie izdevumi?

A lieta

Dokumentiem, kas ir iesniegti citā valodā, kura nav spāņu valoda (vai attiecīgi tā autonomā apgabala valoda, kurā lieta tiek izskatīta), ir jāpievieno to tulkojums. Dokumentu var iztulkot privāti. Ja viena puse apstrīd tulkojumu tāpēc, ka tas nav pareizs, iesniedzot šīs prasības pamatojumu, tiesas sekretārs pasūta veikt oficiālu dokumenta apstrīdētās daļas tulkojumu uz tās puses rēķina, kas to tika iesniegusi. Ja oficiālais tulkojums būtībā ir identisks privātajam tulkojumam, šie izdevumi ir jāsedz pusei, kas tulkojumu apstrīdēja.

Tie ir dažādi atkarībā no tulkojamā dokumenta.

Mutiskā tulkošana ir nepieciešama gadījumā, ja persona, kas nerunā spāņu valodā vai, atkarībā no apstākļiem, tā autonomā apgabala citā oficiālajā valodā, kurā notiek tiesas process, ir jānopratina, vēlas sniegt paziņojumu vai ir jāinformē par tiesas lēmumu; par tulku var tikt iecelta jebkura persona, kas runā attiecīgajā valodā un ir zvērējusi vai solījusi tulkot pareizi.

Izdevumi ir atkarīgi no tā, vai tiek izmantoti profesionāla tulka pakalpojumi.

B lieta

Tas pats

Tas pats

Tas pats

Tas pats

Lapa atjaunināta: 08/11/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās.

5. gadījuma izpēte – komerctiesības – atbildība - Spānija

Šajā pētījumā par konkrētiem komerctiesību jautājumiem (atbildība) dalībvalstis tika lūgtas informēt klientu par tiesvedības izmaksām aprakstītajās situācijās.

Lieta A. Iekšzemes situācija. Apkures sistēmu ražotājs piegādā sildītāju uzņēmumam, kas nodarbojas ar sildītāju uzstādīšanu. Uzņēmums pārdod šo sildītāju tālāk klientam un uzstāda to viņa/viņas mājā. Mājā īsi pēc tam izceļas ugunsgrēks. Visas iesaistītas puses (apkures sistēmu ražotājs, uzstādītājs un klients) ir apdrošināti. Pastāv strīds par ugunsgrēka cēloņiem. Neviens nevēlas atlīdzināt klientam zaudējumus.

Klients nolemj sniegt prasību tiesā par visu zaudējumu piedziņu no apkures sistēmu ražotāja, uzstādītāja un apdrošināšanas sabiedrībām.

Lieta B. Starpvalstu situācija. Dalībvalsts B apkures sistēmu ražotājs piegādā sildītāju dalībvalsts C uzņēmumam, kas nodarbojas ar sildītāju uzstādīšanu. Uzņēmums pārdod šo sildītāju tālāk klientam dalībvalstī A un uzstāda to viņa/viņas mājā. Mājā īsi pēc tam izceļas ugunsgrēks. Visas iesaistītas puses (apkures sistēmu ražotājs, uzstādītājs un klients) ir apdrošināti katrs savā dalībvalstī. Pastāv strīds par ugunsgrēka cēloņiem. Neviens nevēlas atlīdzināt klientam zaudējumus.

Klients nolemj sniegt prasību dalībvalsts A tiesā par visu zaudējumu piedziņu no apkures sistēmu ražotāja, uzstādītāja un dalībvalsts A apdrošināšanas sabiedrības.

Izdevumi Spānijā

Izdevumi par tiesu, pārsūdzībām un alternatīvu strīdu risināšanu

Tiesu prakse

Tiesa

Pārsūdzības

Alternatīva strīdu risināšana

Sākotnējie izdevumi

Galvenie izdevumi

Citi izdevumi

Sākotnējie izdevumi

Galvenie izdevumi

Citi izdevumi

Vai šajā gadījumā šī iespēja ir pieejama?

A lieta

Sākotnējie izdevumi: avansa maksājums puses advokātam (abogado) vai juridiskajam pārstāvim (procurador) un parasti arī nodevas maksājums atkarībā no procesa veida un prasības summas, ja tā pārsniedz EUR 2000, ja vien pusei nav tiesību uz juridisko palīdzību saskaņā ar Likumu Nr. 1/1996 par juridisko palīdzību.

Šie ir galvenie tiesas procesa izdevumi. Tie jāsedz pusei, kuras visas prasības ir noraidītas (Civilprocesa kodeksa 394. panta 1. punkts).

Saistībā ar piedāvātajiem pierādījumiem:

-          kompensācija lieciniekiem,

-          maksa par ekspertu atzinumiem.

Pusei, kas iesniedz apelācijas sūdzību, iepriekš jāiemaksā depozīts, ja vien tai nepienākas juridiskā palīdzība.

Piemērojami tie paši noteikumi, kas pirmajā instancē.

Piemērojami tie paši noteikumi, kas pirmajā instancē.

Puses var vienoties par parāda summu bez trešās puses iejaukšanās; šajā gadījumā vienošanās ir jāapstiprina tiesai; un puses var atrisināt strīdu, izmantojot mediācijas pakalpojumus, pat ja tiesas process jau ir sācies.

B lieta

Tas pats, kas iepriekšējā gadījumā.

Tas pats

Tas pats

Tas pats

Tas pats

Tas pats

Tas pats

Izdevumi par advokātu, tiesu izpildītāju un ekspertu pakalpojumiem

Tiesu prakse

Advokāti

Tiesu izpildītāji

Eksperti

Vai pārstāvība ir obligāta?

Izdevumi

Vai pārstāvība ir obligāta?

Vai ekspertu pakalpojumu izmantošana ir obligāta?

A lieta

Ja prasības summa pārsniedz EUR 2000, pusei ir jāpiesaista advokāts un tā ir jāpārstāv juridiskajam pārstāvim (Civilprocesa kodeksa 31. pants).

Ir dažādi atkarībā no prasības summas un tiesas procesa veida.

Puses netiek pārstāvētas.

Ekspertu pakalpojumu izmantošana ir ieteicama (zaudējumu novērtēšana); par eksperta atzinumu maksā puse, kas to pieprasīja.

B lieta

Tas pats, kas iepriekšējā gadījumā.

Tas pats

Tas pats

Tas pats

Izdevumi saistībā ar lieciniekiem, galvojums vai nodrošinājums un citi izdevumi

Tiesu prakse

Kompensācija lieciniekiem

Galvojums vai nodrošinājums

Vai lieciniekiem tiek maksāta kompensācija?

Izdevumi

Vai tas ir paredzēts? Kad un kā tas tiek izmantots?

A lieta

Lieciniekiem ir tiesības pieprasīt, lai puse, kas to pieaicinājusi, atlīdzinātu zaudējumus, kas tiem radušies sakarā ar ierašanos tiesā (Civilprocesa kodeksa 375. panta 1. punkts).

Ne galvojums, ne nodrošinājums iepriekš nav jāiemaksā.

B lieta

Tas pats, kas iepriekšējā gadījumā.

Tas pats

Izdevumi par juridisko palīdzību un citu izdevumu atlīdzināšana

Tiesu prakse

Juridiskā palīdzība

Izdevumu atlīdzināšana

Kad un pie kādiem nosacījumiem tā piemērojama?

Kad atbalsts ir pilnīgs?

Apstākļi

Vai uzvarētāja puse var saņemt tiesāšanās izdevumu atlīdzinājumu?

A lieta

Juridiskā palīdzība attiecas uz personām, kas var pierādīt, ka to rīcībā esošie līdzekļi nav pietiekami, lai varētu ierosināt tiesas procesu (piem., lai samaksātu advokātam vai juridiskajam pārstāvim).

Uzskatāms, ka finansiālie līdzekļi nav pietiekami, ja fiziska persona var pierādīt, ka tās resursi un ikgadējie aprēķinātie ienākumi no visiem avotiem uz vienu ģimenes locekli divkārt nepārsniedz Sabiedrības ienākumu indeksu (IPREM), kas ir spēkā pieteikuma iesniegšanas brīdī.

Tas ir atkarīgs no vienošanās, kas noslēgta ar advokātu, ja tāda ir. Parasti ievērojama daļa no maksas par advokāta pakalpojumiem vai pat visa šī maksa tiks atlīdzināta, ja tā nepārsniedz vienu trešo daļu no prasības summas. Maksu un avansa maksājumus par puses juridiskā pārstāvja pakalpojumiem, kā arī maksu par eksperta pakalpojumiem (ja piemērojams) var atgūt pēc izdevumu novērtēšanas.

B lieta

Tas pats, kas iepriekšējā gadījumā.

Tas pats

Tas pats

Izdevumi saistībā ar mutisko un rakstisko tulkošanu

Tiesu prakse

Rakstiskā tulkošana

Mutiskā tulkošana

Kad un pie kādiem nosacījumiem tā ir nepieciešama?

Kādi ir aptuvenie izdevumi?

Kad un pie kādiem nosacījumiem tā ir nepieciešama?

Kādi ir aptuvenie izdevumi?

A lieta

Dokumentiem, kas ir iesniegti citā valodā, kas nav spāņu valoda (vai attiecīgi tā autonomā apgabala valoda, kurā lieta tiek izskatīta), ir jāpievieno to tulkojums. Dokumentu var iztulkot privāti. Ja viena puse apstrīd tulkojumu tāpēc, ka tas nav pareizs, iesniedzot šīs prasības pamatojumu, tiesas sekretārs pasūta veikt oficiālu dokumenta apstrīdētās daļas tulkojumu uz tās puses rēķina, kas to tika iesniegusi. Ja oficiālais tulkojums būtībā ir identisks privātajam tulkojumam, šie izdevumi jāsedz pusei, kas tulkojumu apstrīdēja.

Dažādi

Mutiskā tulkošana ir nepieciešama gadījumā, ja persona, kas nerunā spāņu valodā vai, atkarībā no apstākļiem, tā autonomā apgabala citā oficiālajā valodā, kurā notiek tiesas process, ir jānopratina, vēlas sniegt paziņojumu vai ir jāinformē par tiesas lēmumu; par tulku var tikt iecelta jebkura persona, kas runā attiecīgajā valodā un ir zvērējusi vai solījusi tulkot pareizi.

B lieta

Tas pats

Tas pats

Iepriekš grūti paredzēt.

Lapa atjaunināta: 08/11/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās.

Tiesvedības izmaksas - Francija

Šajā nodaļā jūs varēsiet iepazīties ar informāciju par Francijā piemērojamām tiesāšanās izmaksām.

Regulējošie noteikumi par juridisko profesiju honorāriem

Tarifus aprēķina no fiksētām izmaksām un mainīgām izmaksām (kā procentuālo likmi atkarībā no strīda summas).

Jānosaka atšķirība starp:

 • juridiskās palīdzības sniedzējiem (advokāti, tiesas pārstāvji), kuriem nosaka tikai daļēju atlīdzību. Lielākajā daļā gadījumu par honorāriem brīvi vienojas ar klientu.
 • valsts vai valsts pārvaldes amatpersonām, kuru atalgojumu aprēķina saskaņā ar Francijas valdības likumdošanas pilnvarām.

Juriskonsulti

1980. gada 30. jūlija Dekrētā Nr. 80-608 noteikti Apelācijas tiesu juriskonsultu pakalpojumu izcenojumi. Juridiskās palīdzības sniedzēji / Advokāti.

Normatīvajos aktos noteikts pakalpojumu tarifs personu pārstāvošiem advokātiem pirmajā instancē (1972. gada 25. augusta Dekrēts Nr. 72-784 un 1975. gada 21. augusta Dekrēts Nr. 75-785).

Tiesu izpildītāji

Tiesu izpildītāja pakalpojumu tarifs par tiesas prasību un nolēmumu asignēšanu un izsniegšanu noteikts 1996. gada 12. decembra Dekrētā Nr. 96-1080.


Fiksētās tiesāšanās izmaksas

Fiksētās tiesāšanās izmaksas civilprocesā

Prasītājam fiksētās izmaksas civilprocesā

Civilprocesā tiesas procesa nodrošināšanai ir obligātās juridiskās izmaksas, kuru summu nosaka vai nu saskaņā ar normatīvajiem aktiem vai ar tiesas nolēmumu. Šīs tiesas izmaksas klasificējamas kā tiesvedības izdevumi.

Tajās ietilpst:

 1. Nodevas, nodokļi, periodiski maksājumi vai atlīdzība, ko iekasē tiesu iestāžu sekretariāti vai nodokļu administrācija. Šādas nodevas un nodokļi ir reti, jo 1977. gada 30. decembra Likums Nr. 77-1468 piemēro bezmaksas principu dokumentiem, kas saistīti ar tiesvedību civilajās un administratīvajās tiesu iestādēs;
 2. Ar dokumentu tulkošanu saistītie izdevumi, ja to pieprasa likums vai starptautiskās saistības;
 3. Kompensācija lieciniekiem;
 4. Atlīdzība kvalificētiem speciālistiem;
 5. Pēc izcenojuma noteiktas izmaksas (tiesu izpildītāju, juriskonsultu, advokātu pakalpojumu izcenojumi);
 6. Valsts vai valsts pārvaldes amatpersonu atlīdzības;
 7. Atlīdzība advokātiem tādā apmērā, kā tas noteikts tiesību aktos, ieskaitot prasītāja nodevas;
 8. Izdevumi, kas radušies saistībā ar dokumenta izsniegšanu ārvalstīm;
 9. Ar rakstisko un mutisko tulkošanu saistītie izdevumi izmeklēšanas pasākumu veikšanai ārvalstīs , ko lūgušas tiesu iestādes saskaņā ar 2001. gada 28. maija Padomes Regulas (EK) Nr. 1206/2001 par sadarbību starp dalībvalstu tiesām pierādījumu iegūšanā civillietās un komerclietās;
 10. Sociālā apsekošana, kas noteikta ģimenes lietās un lietās par pilngadīgu un nepilngadīgu personu juridisko aizsardzību;
 11. Atlīdzība personai, kuru tiesnesis ir norīkojis nepilngadīgas personas nopratināšanai.

Civilprocesa etapi, kuros jāsamaksā fiksētās izmaksas

Ar civilprocesu saistītās izmaksas, kurās iekļautas visas tās summas, kuras lietas dalībniekiem aprēķina vai ir jāsedz pirms tiesvedības vai tās laikā.

Tā, piemēram, pirms tiesvedības uzsākšanas varētu būt atlīdzība par konsultācijām ar juristiem, kvalificētiem speciālistiem, ceļa izdevumi.

Tiesvedības laikā šīs izmaksas varētu attiekties uz tiesāšanās izdevumiem, kas jāmaksā juridiskās palīdzības sniedzējiem, valsts pārvaldes amatpersonām, valstij iemaksājamām nodevām un honorāriem saistībā ar konsultācijām.

Pēc tiesvedības pabeigšanas tās varētu būt izmaksas, kas saistītas ar nolēmuma izpildi.

Tiesāšanās izmaksas konstitucionālā tiesvedībā

Prasītājam fiksētās izmaksas konstitucionālā procesā

Saskaņā ar Francijā noteikto procesu individuālas prasības izskatīšana Konstitucionālajā tiesā nav paredzēta, tāpēc uz šo jautājumu atbildes nav.


Kādu sākotnējo informāciju var sniegt mans juridiskais pārstāvis (mans advokāts)?

Informācija par lietas dalībnieku tiesībām un pienākumiem

Saistošas informācijas sniegšana par savu klientu tiesībām un pienākumiem ir viens no juridiskās palīdzības sniedzēju ētikas elementiem.

Informācijas avoti par tiesāšanās izmaksām

Kur iegūt informāciju par tiesāšanās izmaksām Francijā?

Saite atveras jaunā logāTieslietu ministrijas un Saite atveras jaunā logādažādu profesiju tīmekļa vietnēs.

Kādās valodās var iegūt informāciju par tiesāšanās izmaksām Francijā?

Informācija ir pieejama franču valodā.

Kur atrast informāciju par noteikta veida tiesāšanās kopējām izmaksām?

Nav tādas tīmekļa vietnes, kurā būtu publicētas ar tiesāšanos saistītas izmaksas.

Pievienotās vērtības nodoklis (PVN)

Kur var iegūt informāciju par šo tēmu? Kāda ir piemērojamā procentu likme?

Izcenojumi ir norādīti bez nodokļiem. PVN piemērojamā procentu likme vienmēr ir 19,6 %, izņemot pakalpojumus, ko sniedz personām, kurām piešķirta juridiska palīdzība (5,5 %).

Juridiska palīdzība

Kādi ir ierobežojumi ienākumiem, lai saņemtu juridisko palīdzību civillietās?

Juridiskā palīdzība neatkarīgi strīdu rakstura neatšķiras civillietās un krimināllietās. Palīdzības piešķiršanu vai atteikšanu izvērtē vienīgi atkarībā no prasītāja ienākumiem.

Tātad, juridisko palīdzību var lūgt jebkura fiziska persona, kas ir Francijas pilsonis un Eiropas Savienības dalībvalsts valstspiederīgais, kā arī jebkura bezpeļņas juridiska persona, kas vēlas aizstāvēt savas tiesības tiesā un kurai tam nav pietiekamu līdzekļu.

Tādā pašā veidā juridisko palīdzību civillietās var lūgt jebkurš ārvalstu pilsonis, kas bieži un likumīgi uzturas Francijā. Šis regulārās uzturēšanās nosacījums nav obligāts krimināllietās. Tomēr neatkarīgi no procesa veida (civillietas, administratīvās lietas vai krimināllietas) palīdzības piešķiršana neattiecas uz nepilngadīgām personām.

 

Vērā ņem juridiskās palīdzības pieteicēja pēdējā kalendārā gada vidējos mēneša ienākumus, bet vajadzības gadījumā arī to personu ienākumus, kuras pastāvīgi dzīvo ar pieteicēju vienā mājoklī. Pēdējā minētajā gadījumā ienākumu slieksnis, kas tiek ņemts vērā, piešķirot juridisko palīdzību, mainās atkarībā no ģimenes stāvokļa.

Savukārt, personām, kurām piešķirti atsevišķi sociālie atvieglojumi (papildu pabalsts no Nacionālā solidaritātes fonda, garantētais ienākumu iztikas minimums) nepieprasa pierādīt savu ienākumu nepietiekamību.

Jāpiebilst, ka atsevišķi sociāla rakstura pabalsti netiek uzskatīti kā ienākumi (ģimenes pabalsti, sociālie pabalsti, mājokļa pabalsts).

Atkarībā no ienākumiem juridisko palīdzību var piešķirt pilnā apmērā vai daļēji. Ienākumu slieksni palīdzības saņemšanai katru gadu pārskata likumā par finansēm. 2009. gadam noteikto summu aprēķina pēc 2008. gada vidējiem mēneša ienākumiem vienai personai, kas ir:

 • zemāka vai vienāda ar EUR 911, lai saņemtu juridisko palīdzību pilnā apmērā,
 • no EUR 912 līdz EUR 1367, lai saņemtu daļēju juridisko palīdzību.

Šo ienākumu slieksni palielina par EUR 164 par divām pirmajām apgādājamām personām, kuras ar pieteicēju dzīvo vienā mājoklī (bērni, laulātais, partneris, solidaritātes civilā pakta partneris, kāds no vecākiem..) un par EUR 104, ja apgādībā ir trīs vai vairāk personas.

Vai ir citi nosacījumi, kas ļauj piešķirt juridisko palīdzību cietušajam?

Principā lietas dalībnieka statusu (piemēram, cietušais vai apsūdzētais) tiesvedībā neņem vērā. Nav atšķirības, vai juridisko palīdzību piešķir vai atsaka cietušajiem, apsūdzētajiem, prasītājiem vai atbildētājiem.

Tomēr 2002. gada 9. septembra Tiesas vadlīniju un programmas sagatavošanas likums atviegloja attiecībā uz sevišķi smagiem noziegumiem, kas vērsti pret personas dzīvību un personas integritāti (noziegumi, kas paredzēti Kriminālkodeksā no 221-1. līdz 221-5. pantam, no 222-1. līdz 222-6. pantam, 222-8. pantā, 222-10. pantā, 222-14. pantā (1. un 2. daļā), no 222-23. līdz 222-26. pantam, 421-1. (1) un 421-3. pantā (no 1. līdz 4. daļai)), cietušo, kā arī viņu likumīgo pārstāvju piekļuvi tiesas aizstāvībai, lai, lūdzot piešķirt juridisko palīdzību, viņi varētu iesniegt civilprasību par tiem radīto kaitējumu, un šis likums viņus atbrīvoja no pienākuma uzrādīt savu ienākumu apmēru. Šie nosacījumi jo īpaši attiecas uz personām, kas cietušas no izvarošanas vai ikdienas vardarbībā, kas vērsta pret nepilngadīgu 15 gadus nesasniegušu personu, vai neaizsargātām personām, kā rezultātā iestājusies nāve vai pastāvīga invaliditāte.

Tomēr izņēmuma gadījumā no tiem var atkāpties, ņemot vērā juridiskās palīdzības pietecēja ienākumus neatkarīgi no viņa statusa tiesvedībā (prasītājs/atbildētājs, cietušais/apsūdzētais), ja situācija ir īpaši svarīga attiecībā uz strīda objektu vai gadījumā, ja ir iespējams paredzēt ar tiesvedību saistītos izdevumus.

Šis nosacījums jo īpaši attiecināms uz kriminālnoziegumā cietušo personu, ņemot vērā apstākļus, kādos šis noziedzīgais nodarījums ir izdarīts.

Vai ir citi nosacījumi, kas ļauj piešķirt juridisko palīdzību apsūdzētajam?

Principā, nosacījumos, kas ļauj atbildētājiem tiesvedībā saņemt juridisko palīdzību, nav noteikts neviens īpašs nosacījums. Tomēr, ja lieta ir pasūdzēta (apelācija, iebildums, kasācijas sūdzība), atbildētāju stāvoklis apelācijas procesā ir labvēlīgāks, ja viņiem iepriekš jau ir piešķita juridiskā palīdzība. Tas ir tāpēc, ka tādā veidā šīs personas saglabā visas tiesības šo palīdzību izmantot aizstāvībai.

Tomēr der atcerēties tiesību aktus, kas tiesvedībā attiecas gan uz prasītāju, gan atbildētāju, saskaņā ar kuriem juridisko palīdzību nepiešķir, ja ar šo palīdzību apmaksājamos izdevumus jau sedz no tiesiskās aizsardzības apdrošināšanas vai līdzvērtīgas aizsardzības sistēmas līdzekļiem.


Vai ir tādi procesi, kas ir atbrīvoti no izmaksām?

Nav tādas prasības, lai vietējā tiesā un apgabaltiesā lietas dalībniekus pārstāvētu advokāts. Ja civilprasības apjoms ir mazāks par EUR 4000, tad šīs tiesu iestādes lietu var izskatīt vienkāršotā procesā, kas lietas dalībniekiem nenosaka nepieciešamību lietu pārsūdzēt tiesu izpildītājam.

Iesniedzot vienkāršu pieteikumu, bez advokāta var izskatīt prasības par lietas pārskatīšanu saistībā ar vecāku pilnvaru piešķiršanu, prasības adopcijas lietās, ja ir pieņemts bērns, kas nav sasniedzis 15 gadu vecumu, saistībā ar pasākumiem, kas noteikti pēc laulības šķiršanas un prasības par alimentu piešķiršanu.

Šīs tiesu iestādes tāpat kā civillietu tiesas savā tiesvedībā neiekasē samaksu par tiesvedības uzsākšanu vai nolēmumu izsniegšanu.

Vai uzvarētāja puse var saņemt tiesāšanās izdevumu atlīdzinājumu?

Jebkurā spriedumā, ar ko pabeidz tiesvedību civillietās, lemj par tiesvedības izdevumu atmaksu.

Principā izdevumi (pēc izcenojuma aprēķinātās izmaksas – skat. augstāk) jāsedz tam lietas dalībniekam, kuram lēmums nav labvēlīgs. Tomēr tiesnesis ar motivētu lēmumu tiesas izdevumus var dalīt vai tos uzlikt atmaksāt pilnībā otram lietas dalībniekam.

Lietas dalībnieks var arī lūgt, lai viņa pretinieks pilnībā vai daļēji apmaksā visas viņa uzrādītās izmaksas, kas nav iekļautas tiesas izdevumos. Piemēram, tie var būt sava advokāta honorāri un mutvārdu paskaidrojumi, izdevumi par tiesu izpildītāja pakalpojumiem un pierādījumiem, ceļa izdevumi. Šajā gadījumā tiesnesis piespriež lietas dalībniekam segt izdevumus, vai lietas dalībniekam, kuram lēmums ir nelabvēlīgs, samaksāt otram lietas dalībniekam summu, kura noteikta, ņemot vērā uzrādītās izmaksas un izmaksas, kas nav iekļautas tiesas izdevumos. Vērā tiek ņemts taisnīguma princips vai lietas dalībnieka, kuram piespriests atlīdzināt tiesāšanās izdevumus, ekonomiskais stāvoklis. Tāpat pēc savas ierosmes šo pašu apsvērumu dēļ tiesa var lemt, ka šāds spriedums nav pamatots.

Ekspertu honorāri

Civillietās tiesnešu nozīmēto ekspertu atlīdzību nosaka ar tiesas nolēmumu.

Ja tiesnesis ir uzticējis ekspertam izpildīt uzdevumu, viņš nosaka atlīdzības avansa lielumu. Avansa lielums pēc iespējas sakrīt ar plānoto atlīdzības beigu maksājumu. Viņš nosaka vienu vai vairākus lietas dalībniekus, kuriem par avansa saņemšanu jāparakstās tiesas kancelejā.

Pēc tam, kad eksperts ir iesniedzis atskaiti, tiesnesis nosaka galīgo atlīdzību, ņemot vērā viņa paveikto, to, vai savlaicīgi ir izpildīti termiņi, un izpildītā darba kvalitāti. Viņš ļauj ekspertam pamatot tiesas kancelejas avansā piešķirto summu un vajadzības gadījumā pieņem rīkojumu par papildus summu piešķiršanu, norādot, kurš vai kuri lietas dalībnieki tās apmaksās.

Tiesas spriedumā, ar ko pabeidz tiesvedību, lemj par ekspertam piešķirtās atlīdzības atmaksu. Principā to piespriež atlīdzināt lietas dalībniekam, kam spriedums nav labvēlīgs, ja vien tiesnesis ar motivētu nolēmumu pilnīgu vai daļēju izdevumu apmaksu nav piespriedis atlīdzināt otram lietas dalībniekam.

Tomēr eksperts, kuru nav pieaicinājis tiesnesis, par honorāriem ar savu klientu brīvi vienojas pats. Tos tiesāšanās izdevumos neiekļauj. Lietas dalībnieks var lūgt tiesnesi, kurš tiesāšanās izdevumu atlīdzināšanu ir piespriedis lietas dalībniekam, kuram tiesas spriedums ir nelabvēlīgs vai kurš lietā ir zaudējis, atmaksāt viņa uzrādīto atlīdzības summu. Vērā ņem taisnīguma principu un notiesātās personas ekonomisko stāvokli.


Tulkotāju un tulku honorāri

Šīs izmaksas piespriež apmaksāt lietas dalībniekam, kam spriedums nav labvēlīgs, ja vien tiesnesis ar motivētu nolēmumu pilnīgu vai daļēju to apmaksu nav piespriedis atlīdzināt otram lietas dalībniekam.

Saistītie materiāli

Francijas ziņojums par Izmaksu pārredzamības pētījumuPDF(1312 Kb)en

Lapa atjaunināta: 07/06/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Tiesvedības izmaksas - Kipra

Regulējošie noteikumi par juridisko profesiju honorāriem

Kiprā praktizējošos juristus neiedala profesionālās kategorijās (t. i., neizšķir dažādus advokātu profesionālos nosaukumus). Visiem Advokātu reģistrā reģistrētajiem praktizējošajiem juristiem ir vienādas tiesības piedalīties valsts tiesās izskatāmajās lietās un nodarboties ar juridisko praksi. Šīs tiesības pastāv neatkarīgi no advokāta profesionālā nosaukuma ārvalstīs. Kiprā visus praktizējošos juristus sauc par advokātiem.

Advokāti (Δικηγόροι)

Honorāru apmēru par juridiskajiem pakalpojumiem nosaka saskaņā ar Augstākās tiesas (Ανώτατο Δικαστήριο) apstiprinātu tiesas izmaksu skalu.

Minimālo honorāru apmēru par ārpustiesas juridiskajiem pakalpojumiem nosaka saskaņā ar īpašu skalu.

Advokāts un klients vienmēr var vienoties par lielāku honorāru.

Par to oficiāli jāpaziņo, ja advokāts sniedz tiesas pakalpojumus.

Kiprā ir divu veidu tiesu izpildītāji:

1)     privātā sektora tiesu izpildītāji, kas nodod tiesas dokumentus;

2)     tiesu izpildītāji, kuri ir civildienesta ierēdņi un kuru pārziņā ir tiesas spriedumu izpildei vajadzīgās procedūras (piemēram, rīkojumi par kustamā īpašuma atsavināšanu un pārdošanu).

Privātā sektora tiesu izpildītāju honorārus par dokumentu nodošanu aprēķina, ievērojot attālumu līdz dokumentu nodošanas vietai.

Tiesu izpildītāji, kas ir civildienesta ierēdņi, saņem mēnešalgu. Procesa dalībnieki, kas lūdz piemērot sprieduma izpildes pasākumus, maksā valstij zīmoga nodevu tiesas reglamentā noteiktajā apmērā atkarībā no izpildes pasākumu veida un prasījuma summas.

Fiksētās izmaksas

Fiksētās izmaksas civilprocesā

Civilprocesa dalībnieku fiksētās izmaksas

Sākotnējo tiesas nodevu apmēru nosaka, pamatojoties uz pieteikumiem piemērojamo skalu vai saskaņā ar citu procedūru, un tās jāsamaksā, iesniedzot prasības pieteikumu. Konkrēta tiesas nodevu summa nav noteikta — nodevu apmērs atkarīgs no procesa gaitas, un to nosaka saskaņā ar apstiprinātu skalu.

Kurā civilprocesa stadijā jāsedz fiksētās izmaksas

Sākotnējās tiesas nodevas jāsamaksā, iesniedzot prasības pieteikumu.

Fiksētās izmaksas kriminālprocesā

Kriminālprocesa dalībnieku fiksētās izmaksas

Notiesājoša sprieduma gadījumā tiesa var likt apsūdzētajam segt tiesvedības izmaksas. Parasti apsūdzētajiem, kam tiesa piespriedusi cietumsodu, tiesāšanās izmaksas nav jāsedz — tāpat arī attaisnojoša sprieduma gadījumā tās sedz valsts.

Kurā kriminālprocesa stadijā jāsedz fiksētās izmaksas

Izmaksas jāsedz procesa beigās, izņemot sākotnējās izmaksas, t. i., zīmoga nodevu, kas jāsamaksā, iesniedzot prasības pieteikumu.

Fiksētās izmaksas konstitucionālajā procesā

Konstitucionālā procesa dalībnieku fiksētās izmaksas

Izmaksas aprēķina saskaņā ar attiecīgo izmaksu skalu.

Kurā konstitucionālā procesa stadijā jāsedz fiksētās izmaksas

Nodevas jāsamaksā procesa beigās, izņemot tiesas izmaksas, kas jāsamaksā, iesniedzot prasības pieteikumu.

Iepriekšēja informācija, ko sniedz juridiskie pārstāvji

Pušu tiesības un pienākumi

Advokātu pienākumi pret klientiem uzskaitīti 2002. gada Advokātu ētikas kodeksā (Οι περί Δεοντολογίας των Δικηγόρων Κανονισμοί του 2002) (Kipras Republikas Valdības Vēstnesis, Pielikums C(1), Nr. 237,17.5.2002.) (Reglamentējošais administratīvais akts Nr. 237/2002)).

Pamats izmaksu noteikšanai

Kur atrast informāciju par pamatu izmaksu noteikšanai Kiprā?

Svarīgākā informācija par pamatu izmaksu noteikšanai atrodama Saite atveras jaunā logāAugstākās tiesas tīmekļa vietnē.

Informācija pieejama grieķu valodā.

Kur atrast papildu informāciju par izmaksām?

Pieejamā tīmekļa vietne, kurā ietverta informācija par izmaksām

Saite atveras jaunā logāAugstākās tiesas tīmekļa vietne.

Kur atrast informāciju par noteikta veida tiesāšanās vidējām kopējām izmaksām?

Ar Kipras tiesu darbību saistītie statistikas dati grieķu un Saite atveras jaunā logāangļu valodā pieejami Saite atveras jaunā logāAugstākās tiesas tīmekļa vietnē.

Pievienotās vērtības nodoklis

Kur iegūt informāciju par šo nodokli?

Advokātu honorāriem piemērojamā PVN likme ir 15 % ar noteikumu, ka advokāts, kas sniedz pakalpojumus, ir reģistrēts PVN maksātāju reģistrā.

Kāda ir piemērojamā likme?

PVN likme ir 15 %.

Juridiskā palīdzība

Civilprocesā piemērojamais ienākumu slieksnis

Civilprocesa dalībnieki juridisko palīdzību nesaņem.

Apsūdzētajiem piemērojamais ienākumu slieksnis kriminālprocesā

Apsūdzētajiem kriminālprocesā ir tiesības uz bezmaksas juridisko palīdzību, ja viņu ienākumi nav pietiekami, lai samaksātu par advokāta pakalpojumiem un tiesa uzskata, ka bezmaksas juridiskā palīdzība atbilst taisnīguma interesēm. Iepriekš noteikta ienākumu sliekšņa nav. Tiesa izskata pieteikumu, ievērojot visus pierādījumus par apsūdzētā ienākumiem un vajadzībām, tostarp Sociālās labklājības dienesta departamenta (Τμήμα Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας) sagatavotu ziņojumu.

Cietušajiem piemērojamais ienākumu slieksnis kriminālprocesā

Kriminālprocesu parasti ierosina nevis noziedzīgos nodarījumos cietušie, bet valsts, kas sedz attiecīgās izmaksas. Tāpēc cietušie nesaņem bezmaksas juridisko palīdzību.

Citi priekšnosacījumi juridiskās palīdzības piešķiršanai cietušajiem

Kriminālprocesu parasti ierosina nevis noziedzīgos nodarījumos cietušie, bet valsts, kas sedz attiecīgās izmaksas. Tāpēc cietušie nesaņem bezmaksas juridisko palīdzību.

Citi priekšnosacījumi juridiskās palīdzības piešķiršanai apsūdzētajiem

Saskaņā ar attiecīgajām tiesību normām juridisko palīdzību piešķir, ja apsūdzēto apvaino likumpārkāpumā, par kuru soda ar brīvības atņemšanu vismaz uz 12 mēnešiem. Tomēr ir atzīts, ka šis noteikums ir pretrunā Konstitūcijai, tāpēc var uzskatīt, ka tiesības uz bezmaksas juridisko palīdzību ir visiem apsūdzētajiem.

Kad zaudētājai pusei jāsedz uzvarētājas puses izdevumi?

Zaudētāja puse parasti sedz uzvarētājas puses izmaksas, lai gan tiesa pēc saviem ieskatiem var nolemt citādi.

Saites

Saite atveras jaunā logāTiesu nodevas un izmaksas

Saite atveras jaunā logāStatistikas dati (grieķu valodā)

Saite atveras jaunā logāStatistikas dati (angļu valodā)

Saistītie materiāli

Kipras ziņojums par izmaksu pārredzamības izpētiPDF(555 Kb)en

Lapa atjaunināta: 23/07/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Tiesvedības izmaksas - Latvija

Šajā sadaļā sniegta informācija par tiesāšanās izmaksām Latvijā.

Regulējošie noteikumi par juridisko profesiju honorāriem

1. Tiesu izpildītāji

Maksu par zvērinātu tiesu izpildītāju pakalpojumiem aprēķina saskaņā ar likumā noteiktajām Saite atveras jaunā logāamata atlīdzības taksēm. Vienošanās par atlīdzību, kas atšķiras no likumā noteiktās takses, ir aizliegta.

2. Advokāti

Latvijā zvērināti advokāti, izņemot gadījumus, kad tiek sniegta valsts nodrošinātā juridiskā palīdzība, par pakalpojumiem nesaņem normatīvajos aktos fiksētu honorāru, taču par atlīdzības apmēru zvērināts advokāts vienojas ar klientu.

Saskaņā ar Saite atveras jaunā logāLatvijas Republikas Advokatūras likuma 57. pantu par uzņemšanos vest lietu un attiecīgās atlīdzības apmēru zvērināti advokāti rakstveidā vienojas ar klientu.

Ja nav noslēgta rakstveida vienošanās, strīdu gadījumā advokātam maksājamo honorāru divkāršā apmērā, kā arī citus atlīdzināmos izdevumus var noteikt normatīvajos aktos par valsts nodrošināto juridisko palīdzību noteiktajos apmēros.

Saskaņā ar Saite atveras jaunā logāLatvijas Republikas Advokatūras likuma 12. pantu likumā noteiktajos gadījumos valsts apmaksā advokātu sniegto juridisko palīdzību un ar tās sniegšanu saistītos izdevumus. Tātad spēkā esošajos normatīvajos aktos, kas regulē jautājumu par valsts nodrošināto juridisko palīdzību (Saite atveras jaunā logāValsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likums un Saite atveras jaunā logāKriminālprocesa likums), noteiktajos gadījumos (civillietās, administratīvajās lietās un krimināllietās) samaksas apmēru par sniegto juridisko palīdzību sedz valsts.

Samaksas apmēru un atlīdzināmos izdevumus juridiskās palīdzības sniedzējiem valsts atlīdzina saskaņā ar Saite atveras jaunā logāMinistru kabineta 2009. gada 22. decembra noteikumiem Nr. 1493 “Noteikumi par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības apjomu, samaksas apmēru, atlīdzināmajiem izdevumiem un to izmaksas kārtību”. Noteikumos ir paredzētas fiksētas likmes (noteiktas summas vai stundas likmes), ko valsts noteiktajā kārtībā maksā juridiskās palīdzības sniedzējiem. Skatīt arī atbildes uz turpmākajiem jautājumiem.

Fiksētās izmaksas

Fiksētās izmaksas civilajā tiesvedībā

Fiksētās izmaksas procesa dalībniekiem civilajā tiesvedībā

Procesa dalībnieku fiksētās izmaksas ir valsts nodevas, kancelejas nodeva un ar lietas izskatīšanu saistītie izdevumi.

Kurā civilās tiesvedības stadijā jāsedz fiksētās izmaksas

Katram pieteikumam pievieno dokumentus, kas apliecina, ka likumā noteiktajā kārtībā ir samaksātas valsts nodevas un citi tiesas izdevumi.

Nodeva par darbības veikšanu tiesu iestādē (valsts nodeva) un kancelejas nodeva tiesu iestādē iemaksājama kontā Valsts kasē ar šādiem rekvizītiem:

 • saņēmēja nosaukums: Valsts kase
 • saņēmēja reģistrācijas numurs: 90000050138
 • saņēmēja konta numurs: LV55TREL1060190911200
 • saņēmēja banka: Valsts kase
 • bankas identifikācijas kods kods: TRELLV22
 • iemaksas mērķis: šeit ierakstāmi dati lietas identificēšanai.

Ar lietas izskatīšanu saistītās summas iemaksā līdz lietas izskatīšanai.

Summas, kas izmaksājamas lieciniekiem un ekspertiem (par apskati vai liecinieku nopratināšanu uz vietas), kā arī summas par tiesas pavēstu nodošanu, sludinājuma ievietošanu laikrakstā un prasības nodrošināšanu līdz lietas izskatīšanai iemaksā puse, kas izteikusi attiecīgo lūgumu.

Puse, kas izteikusi attiecīgo lūgumu, līdz lietas izskatīšanai iemaksā:

 • summas, kas jāizmaksā lieciniekiem un ekspertiem;
 • izdevumus, kas saistīti ar liecinieku nopratināšanu vai apskates izdarīšanu uz vietas;
 • ar tiesas pavēstu nodošanu un sagatavošanu saistītās summas;
 • ar atbildētāja meklēšanu saistītos izdevumus;
 • ar sludinājuma ievietošanu laikrakstā saistītās summas;
 • ar prasības nodrošināšanu saistītās summas.

Ar lietas izskatīšanu rajona (pilsētas) tiesā vai apgabaltiesā saistītās summas maksā, pārskaitot uz Tiesu administrācijas kontu ar šādiem rekvizītiem:

 • saņēmēja nosaukums: Tiesu administrācija
 • saņēmēja konta numurs: LV51TREL2190458019000
 • saņēmēja reģistrācijas numurs: 90001672316
 • saņēmēja banka: Valsts kase
 • bankas identifikācijas kods: TRELLV22
 • cita informācija, kas jānorāda maksājuma uzdevumā:  21499 (klasifikācijas kods, kas norāda konkrētu maksājumu kategoriju) un cita informācija, kas nepieciešama, lai identificētu lietu, piemēram, lietas numurs, atbildētāja vārds un uzvārds, ja atbildētājs ir fiziska persona, vai juridiskas personas nosaukums..

Fiksētās izmaksas kriminālajā tiesvedībā

Fiksētās izmaksas procesa dalībniekiem kriminālajā tiesvedībā

Latvijā kriminālajā tiesvedībā izmaksas nav paredzētas. Saite atveras jaunā logāKriminālprocesa likums neparedz ar kriminālo tiesvedību saistītas izmaksas. Saskaņā ar Kriminālprocesa likuma Pārejas noteikumu 8. punktu krimināllietās, kurās līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai ir pieteiktas civilprasības, tās turpmāk ir uzskatāmas par kaitējuma kompensācijas pieteikumiem. Ja šajās lietās civilprasītājs vienlaicīgi nav arī cietušais vai civilatbildētājs vienlaicīgi nav arī apsūdzētais, civilprasība izskatāma Saite atveras jaunā logāCivilprocesa likumā noteiktajā kārtībā. Par to procesa virzītājs vienā mēnesī pēc šā likuma spēkā stāšanās dienas paziņo šīm personām.

Kurā kriminālās tiesvedības stadijā jāsedz fiksētās izmaksas

Skatīt atbildi uz jautājumu par fiksētajām izmaksām procesa dalībniekiem kriminālajā tiesvedībā.

Fiksētās izmaksas konstitucionālajā tiesvedībā

Lietas dalībnieku fiksētās izmaksas konstitucionālajā tiesvedībā

Nevienā konstitucionālās tiesvedības stadijā izmaksas nav paredzētas.

Kurā konstitucionālās tiesvedības stadijā jāsedz fiksētās izmaksas

Nevienā konstitucionālās tiesvedības stadijā izmaksas nav paredzētas.

Iepriekšēja informācija, ko sniedz juridiskie pārstāvji

Pušu tiesības un pienākumi

Saskaņā ar Saite atveras jaunā logāLatvijas Zvērinātu advokātu Ētikas kodeksa 2.2. punktu advokātam profesionāli un atklāti jāizklāsta klientam savs viedoklis lietā un jāsniedz attiecīga juridiskā palīdzība. Turklāt Kodeksa 3.1. punkts nosaka, ka advokāts nevar uzņemties klienta aizstāvību, ja viņš nav kompetents vai nevar pienācīgi veikt profesionālo pienākumu. Tāpēc, pirms zvērināts advokāts piekrīt iesaistīties lietā, viņam jāiepazīstas ar konkrētās lietas apstākļiem un jāsniedz atzinums. Arī Saite atveras jaunā logāLatvijas Republikas Advokatūras likumā ir noteikti zvērinātu advokātu pienākumi kā, piemēram, zvērinātam advokātam ir jāizmanto visi likumā paredzētie līdzekļi un metodes, aizstāvot un pārstāvot juridisko palīdzību lūgušās personas tiesības un likumīgās intereses u.c.

Pamats izmaksu noteikšanai

Kur atrast informāciju par pamatu izmaksu noteikšanai Latvijā?

Informācija par pamatu izmaksu noteikšanai ir atrodama likumos un Ministru kabineta noteikumos.

Kādās valodās ir pieejama informācija par pamatu izmaksu noteikšanai Latvijā?

Informācija par pamatu to izmaksu noteikšanai, kas jāsedz, iesniedzot prasību tiesā (nenorādot konkrētas summas), visās ES oficiālajās valodās ir atrodama Saite atveras jaunā logāEiropas Tiesiskās sadarbības tīkla civillietās un komerclietās tīmekļa vietnē (sadaļā “Lietu iesniegšana tiesā”).

Kur atrast informāciju par starpniecību?

Informācija par starpniecību atrodama tīmekļa vietnē Saite atveras jaunā logāMediācija.lv.

Kur atrast papildu informāciju par izmaksām?

Pieejamā tīmekļa vietne, kurā ietverta informācija par izmaksām

Informācija par izmaksām ir pieejama Saite atveras jaunā logāLatvijas Tiesu portālā.

Šī ir Saite atveras jaunā logāLatvijas Republikas Tieslietu ministrijas oficiālā tīmekļa vietne. Šeit atrodama informācija par juridisko palīdzību, zvērinātiem tiesu izpildītājiem, zvērinātiem notāriem, tiesām, kā arī dažādas citas ziņas.

Kur atrast informāciju par dažādu procedūru vidējo ilgumu?

Informācija par tiesvedības ilgumu ir atrodama tiesu darba statistikas pārskatos, kas pieejami Saite atveras jaunā logāTiesu informācijas sistēmas tīmekļa vietnē.

Kur atrast informāciju par noteikta veida tiesāšanās vidējām kopējām izmaksām?

Dati par noteikta veida tiesāšanās vidējām kopējām izmaksām nav pieejami.

Pievienotās vērtības nodoklis

Kur iegūt informāciju par šo nodokli?

Valsts nodevas un ar lietas izskatīšanu saistītos izdevumus neapliek ar PVN.

Kādas ir piemērojamās likmes?

Valsts nodevas un ar lietas izskatīšanu saistītos izdevumus neapliek ar PVN.

Juridiskā palīdzība

Civilās tiesvedības jomā piemērojamais ienākumu slieksnis

Saskaņā ar Saite atveras jaunā logāValsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumu valsts nodrošināto juridisko palīdzību piešķir personām, kas:

 • ir ieguvušas maznodrošinātas vai trūcīgas personas statusu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai, kādā fiziskā persona atzīstama par maznodrošinātu vai trūcīgu;
 • pēkšņi ir nonākušas tādā situācijā un materiālajā stāvoklī, kas tām liedz nodrošināt savu tiesību aizsardzību (stihisku nelaimju, nepārvaramas varas vai citu no personas neatkarīgu apstākļu dēļ);
 • atrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā.

Gadījumos, kad, ievērojot to īpašo situāciju vai īpašuma stāvokli un ienākumu līmeni, personas nav spējīgas nodrošināt savu tiesību aizsardzību, valsts nodrošināto juridisko palīdzību piešķir arī personām:

 • kurām atbilstoši Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām ir tiesības uz Latvijas Republikas nodrošināto juridisko palīdzību;
 • kuru pastāvīgā dzīvesvieta vai domicils ir kāda no Eiropas Savienības dalībvalstīm - pārrobežu strīdos.

Valsts nodrošinātā juridiskā palīdzība tiek sniegta arī administratīvajās lietās (apelācijas procedūrās patvēruma piešķiršanas procesa ietvaros un lēmuma par apstrīdēto izbraukšanas rīkojumu vai lēmuma par apstrīdēto lēmumu par piespiedu izraidīšanu pārsūdzēšanas ietvaros).

Juridiskās palīdzības pieprasījumus izskata Saite atveras jaunā logāJuridiskās palīdzības administrācija, kas pieņem lēmumus par juridiskās palīdzības piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt un paziņo tos pieprasījumu iesniedzējiem.

Apsūdzētajiem piemērojamais ienākumu slieksnis kriminālās tiesvedības jomā

Saskaņā ar Saite atveras jaunā logāValsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likuma 17. līdz 19. pantu personas, kam saskaņā ar likumu ir tiesības uz aizstāvību krimināllietās, var pieprasīt juridisko palīdzību līdz galīgā tiesas nolēmuma spēkā stāšanās brīdim. Krimināllietās valsts nodrošina procesuālo dokumentu sastādīšanu kriminālprocesā un aizstāvību vai pārstāvību kriminālprocesā. Valsts nodrošinātu advokātu par personas aizstāvi kriminālprocesā uzaicina Kriminālprocesa likumā noteiktajos gadījumos un kārtībā. Kārtība, kādā tiek iesniegts un izskatīts šajā likumā noteiktais iesniegums par juridisko palīdzību un pieņemts lēmums par juridiskās palīdzības piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt, neattiecas uz aizstāvības nodrošināšanu kriminālprocesā.

Saskaņā ar Saite atveras jaunā logāKriminālprocesa likuma 20. pantu katrai personai, par kuru izteikts pieņēmums vai apgalvojums, ka tā izdarījusi noziedzīgu nodarījumu, ir tiesības uz aizstāvību, tas ir, tiesības zināt, kāda nodarījuma izdarīšanā to tur aizdomās vai apsūdz, un izvēlēties savu aizstāvības pozīciju. Tiesības uz aizstāvību persona var īstenot pati vai uzaicinot par aizstāvi pēc savas izvēles personu, kura saskaņā ar šo likumu var būt aizstāvis. Likumā noteiktajos gadījumos aizstāvja piedalīšanās ir obligāta. Ja persona sava mantiskā stāvokļa dēļ nevar uzaicināt aizstāvi, valsts nodrošina tai aizstāvību un lemj par aizstāvja darba samaksu no valsts līdzekļiem, pilnīgi vai daļēji atbrīvojot personu no tās.

Saskaņā ar Saite atveras jaunā logāKriminālprocesa likuma 80. pantu (plānotās procesuālās darbības) vienošanos ar advokātu par aizstāvību slēdz pats apsūdzētais vai cita persona, kas rīkojas apsūdzētā vārdā. Procesa virzītāji neslēdz vienošanos par aizstāvību un nevar uzaicināt konkrētu advokātu, bet sniedz apsūdzētajam vajadzīgo informāciju un dod iespēju sazināties ar advokātu. Ja apsūdzētais nav noslēdzis vienošanos, bet aizstāvja piedalīšanās ir obligāta, kā arī gadījumos, kad apsūdzētais vēlas aizstāvja piedalīšanos, procesa virzītājs  lūdz zvērinātu advokātu vecāko nodrošināt aizstāvja piedalīšanos kriminālprocesā. Advokātu vecākais ne vēlāk kā triju darbadienu laikā pēc procesa virzītāja pieprasījuma saņemšanas paziņo procesa virzītājam par konkrētā advokāta piedalīšanos kriminālprocesā.

Saskaņā ar Saite atveras jaunā logāKriminālprocesa likuma 81. pantu (atsevišķās procesuālās darbības) gadījumos, kad nav noslēgta vienošanās par aizstāvību vai aizstāvis, ar kuru noslēgta vienošanās, nevar ierasties, lai veiktu procesuālās darbības, procesa virzītājs uzaicina advokātu nodrošināt aizstāvību atsevišķās procesuālās darbībās (izmeklēšanas darbībās, kurās iesaistīts aizturētais) atbilstoši attiecīgās tiesas darbības teritorijas advokātu vecākā sastādītajam advokātu dežūru grafikam.

Turklāt saskaņā ar Saite atveras jaunā logāKriminālprocesa likuma 84. panta 2. punktu gadījumos, kad nav noslēgta vienošanās par aizstāvību, advokāta, kas sniedz valsts nodrošināto juridisko palīdzību, samaksas apmēru un ar valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniegšanu saistītos atlīdzināmos izdevumus, to apmēru un izmaksas kārtību nosaka Ministru kabinets (sk. Saite atveras jaunā logāMinistru kabineta 2009. gada 22. decembra noteikumus Nr. 1493 “Noteikumi par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības apjomu, samaksas apmēru, atlīdzināmajiem izdevumiem un to izmaksas kārtību”).

Cietušajiem piemērojamais ienākumu slieksnis kriminālās tiesvedības jomā

Kriminālprocesā valsts nodrošināto juridisko palīdzību (proti, advokātu) cietušā pārstāvībai ieceļ Saite atveras jaunā logāKriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā un paredzētajos gadījumos.

Turklāt saskaņā ar Saite atveras jaunā logāKriminālprocesa likuma 104. panta piekto daļu kriminālprocesa virzītājs var pieņemt lēmumu par advokāta kā nepilngadīgā pārstāvja uzaicināšanu šādos gadījumos:

 • ja ir apgrūtināta vai citādi nav nodrošināta nepilngadīgā tiesību un interešu aizsardzība,
 • ja motivētu lūgumu iesiedz nepilngadīgā ģimenes pārstāvis (māte, tēvs vai aizbildnis, viens no vecvecākiem, pilngadīgs brālis vai pilngadīga māsa), ar kuru nepilngadīgais dzīvo kopā un kurš par viņu rūpējas, kā arī bērnu tiesību aizsardzības institūcijas pārstāvis vai tādas nevalstiskās organizācijas pārstāvis, kas gādā par bērnu tiesību aizsardzību.

Izņēmuma gadījumā, ja citādi nav iespējams nodrošināt personas tiesību un interešu aizsardzību kriminālprocesā, procesa virzītājs var pieņemt lēmumu par advokāta uzaicināšanu pilngadīgas maznodrošinātas vai trūcīgas cietušās personas pārstāvībai. Šādos gadījumos advokāta atlīdzības apmēru un izmaksas kārtību nosaka Ministru kabinets (sk. Saite atveras jaunā logāMinistru kabineta 2009. gada 22. decembra noteikumus Nr. 1493 “Noteikumi par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības apjomu, samaksas apmēru, atlīdzināmajiem izdevumiem un to izmaksas kārtību”).

Šādos gadījumos valsts piešķir juridisko palīdzību personām, kas atzītas par cietušajiem (ar procesuālo dokumentu sagatavošanu saistītu palīdzību un pārstāvību pirmstiesas procesā un tiesā).

Citi nosacījumi par juridiskās palīdzības piešķiršanu cietušajiem

Sk. iepriekš minēto informāciju par cietušajiem piemērojamo ienākumu slieksni kriminālās tiesvedības jomā.

Citi nosacījumi par juridiskās palīdzības piešķiršanu apsūdzētajiem

Sk. iepriekš minēto informāciju par apsūdzētajiem piemērojamo ienākumu slieksni kriminālās tiesvedības jomā.

Atbrīvojums no tiesvedības maksas

No tiesas izdevumu samaksas valstij ir atbrīvotas šādas personas:

 • prasītāji — prasībās par darba samaksas piedziņu un citiem darbinieku prasījumiem, kas izriet no darba tiesiskajām attiecībām vai ir ar tām saistīti;
 • prasītāji — prasībās, kas izriet no vienošanās par darba veikšanu, ja prasītājs ir persona, kas izcieš sodu ieslodzījuma vietā;
 • prasītāji — prasībās, kas izriet no personiskiem aizskārumiem, kuru dēļ radies sakropļojums vai cits veselības bojājums, vai iestājusies nāve;
 • prasītāji — prasībās par uzturlīdzekļu piedziņu bērnam vai vecākam, kā arī prasībās par paternitātes noteikšanu, ja prasība celta vienlaikus ar prasību par uzturlīdzekļu piedziņu bērnam;
 • pieteikuma iesniedzēji — par ārvalsts nolēmuma par uzturlīdzekļu piedziņu bērnam vai vecākam atzīšanu vai atzīšanu un izpildīšanu;
 • prasītāji — prasībās par noziedzīgu nodarījumu dēļ radušos materiālo zaudējumu un morālā kaitējuma atlīdzināšanu;
 • prokurori, valsts vai pašvaldību iestādes un personas, kam ar likumu piešķirtas tiesības aizstāvēt tiesā citu personu tiesības un ar likumu aizsargātās intereses;
 • pieteikuma iesniedzēji — lietās par personas atzīšanu par rīcībnespējīgu un aizgādnības nodibināšanu;
 • pieteikuma iesniedzēji — lietās par aizgādnības nodibināšanu personai tās izlaidīgas vai izšķērdīgas dzīves dēļ, kā arī alkohola vai narkotiku pārmērīgas lietošanas dēļ;
 • atbildētāji — lietās par tiesas piespriesto uzturlīdzekļu samazināšanu bērnam vai vecākam un to maksājumu samazināšanu, kurus tiesa piespriedusi prasībās, kas izriet no personiskiem aizskārumiem, kuru rezultātā radies sakropļojums vai cits veselības bojājums vai iestājusies personas nāve;
 • pieteikuma iesniedzēji — lietās par bērnu prettiesisku pārvietošanu pāri robežai vai aizturēšanu,
 • administratori — prasībās, kas celtas to personu labā, kurām pasludināts juridiskās personas maksātnespējas process un fiziskās personas maksātnespējas process, kā arī iesniedzot juridiskās personas maksātnespējas procesa pieteikumu Saite atveras jaunā logāMaksātnespējas likuma 51.panta trešajā daļā noteiktajā gadījumā;
 • piedzinēji — izpildu lietās par maksājumu piedziņu valsts ieņēmumos;
 • piedzinēji — izpildu lietās, kad piedziņa izdarāma atbilstoši vienotajam instrumentam, kas atļauj izpildi pieprasījuma saņēmējā dalībvalstī;
 • nodokļu (nodevu) administrācija — pieteikumos juridiskās personas maksātnespējas procesa lietās;
 • Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde — lietās par Latvijas pilsonības atņemšanu;
 • Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra — lietās par finanšu līdzekļu atgūšanu valsts budžetā daļā par sociālās apdrošināšanas pakalpojumu vai valsts sociālo pabalstu pārmaksu un sociālās apdrošināšanas pakalpojumu vai valsts sociālo pabalstu izmaksu sakarā ar ceļu satiksmes negadījumiem.

Puses var atbrīvot no tiesas izdevumu samaksas valstij arī citos likumā paredzētajos gadījumos. Tiesa vai tiesnesis, ievērojot fiziskās personas mantisko stāvokli, pilnīgi vai daļēji atbrīvo to no tiesas izdevumu samaksas valsts ieņēmumos, kā arī atliek valstij maksājamo tiesas izdevumu samaksu vai sadala to termiņos.

Kad zaudētājai pusei jāsedz uzvarētājas puses izdevumi?

Puse, kuras labā tiesa ir pieņēmusi spriedumu, var piedzīt no otras puses visus tās samaksātos tiesas izdevumus. Ja prasība apmierināta daļēji, šajā sadaļā minētos izdevumus prasītājam atlīdzina proporcionāli tiesas apmierināto prasījumu apmēram. Atbildētājam izdevumus atlīdzina proporcionāli tai prasījumu daļai, kurā prasība noraidīta. Neatlīdzina valsts nodevas par blakus sūdzību par tiesas lēmumu, par pieteikumu, kas iesniegts, lai atjaunotu tiesvedību un lietu izskatītu no jauna (ja spriedums lietā pieņemts aizmuguriski).

Papildus tam no atbildētāja par labu prasītājam, ja viņa prasījums ir apmierināts pilnīgi vai daļēji normatīvajos aktos noteiktajā apmērā piespriež ar lietas vešanu saistītos izdevumus (izdevumi par advokāta palīdzību, izdevumi sakarā ar ierašanos uz tiesas sēdēm, ar pierādījumu savākšanu saistītie izdevumi). Ja prasība noraidīta, ar lietas vešanu saistītos izdevumus piespriež no prasītāja par labu atbildētājam.

Ekspertu honorāri

Eksperta izmaksas līdz lietas izskatīšanai sedz puse, kas lūgusi uzaicināt ekspertu. Šīs izmaksas nav jāmaksā pusēm, kas ir atbrīvotas no tiesas izdevumu segšanas. Šādos gadījumos ekspertu honorārus maksā Tiesu administrācija (izņemot ekspertus, kas strādā valsts tiesu ekspertīžu iestādē).

Tulkotāju un tulku honorāri

Tiesa nodrošina, lai lietas dalībniekiem, izņemot juridisko personu pārstāvjus, kuri nepārvalda tiesvedības valodu, būtu iespēja iepazīties ar lietas materiāliem un piedalīties procesuālajās darbībās, izmantojot tulka palīdzību.

Saistītie materiāli

Latvijas ziņojums par izmaksu pārredzamības izpētiPDF(742 Kb)en

Lapa atjaunināta: 07/06/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Tiesvedības izmaksas - Lietuva

Šajā lapā ir sniegta informācija par tiesāšanās izmaksām Lietuvā.

Regulējošie noteikumi par juridisko profesiju honorāriem

 1. Juriskonsulti

Lietuvā nav šādas profesijas pārstāvju.

 1. Juristi

Lietuvā nav noteikumu, kas regulētu juristu honorārus. Tie atšķiras atkarībā no lietas sarežģītības pakāpes un iesaistītajiem resursiem. Tomēr honorārs nedrīkst pārsniegt maksimālo summu, kas noteikta Tieslietu ministrijas un Lietuvas Advokātu asociācijas padomes (Lietuvos advokatų tarybos pirmininkas) priekšsēdētāja apstiprinātajos ieteikumos.

 1. Tiesu advokāti

Lietuvā nav šādas profesijas pārstāvju.

 1. Tiesu izpildītāji

Tiesu izpildītāji uzsāk darbu tad, ja parādnieks nepilda tiesas spriedumu un ir jāizdod izpildes dokumenti. Piedziņas izmaksu apmēru, apmaksu un atbrīvojumus no piedziņas izmaksu segšanas nosaka atbilstīgi Spriedumu izpildes priekšrakstiem. Visas piedziņas izmaksas sedz prasītājs atbilstīgi tiesas spriedumam. Tiesas izpildītāja honorāru sedz parādnieks sprieduma izpildes laikā vai pēc tam.

Izmaksu summa ir atkarīga no piedziņas veida un no tā, cik reižu tā ir jāveic. Dažas piedziņas izmaksas ir fiksētas; dažas piedziņas darbības maksā LTL 60 stundā, bet citas aprēķina procentuāli, ņemot vēra to aktīvu vērtību, uz kuriem ir vērsta piedziņa.

Fiksētās izmaksas

Fiksētās izmaksas civiltiesvedībā

Fiksētās izmaksas procesa dalībniekiem civiltiesvedībā

Tiesāšanās izmaksās civiltiesvedībā ietilpst valsts kancelejas nodeva un citi izdevumi, kas saistīti ar pārstāvību, tiesas dokumentu piegādi, ekspertu honorāriem, kompensāciju lieciniekiem, sprieduma izpildi u.tml. Dažos gadījumos valsts nodevas apmēru nosaka Civilprocesa likums, un tā ir fiksēta. Tiesāšanās izmaksas ir noteiktas Civilprocesa likuma (Civilinio proceso kodeksas) VIII nodaļā.

Civiltiesvedības stadija, kurā procesa dalībniekiem jāapmaksā fiksētās izmaksas

Valsts nodeva parasti ir jāsamaksā pirms prasības iesniegšanas tiesā.

Fiksētās izmaksas krimināltiesvedībā

Fiksētās izmaksas procesa dalībniekiem krimināltiesvedībā

Krimināltiesvedības procesa dalībniekiem nav jāmaksā fiksētās izmaksas.

Fiksētās izmaksas konstitucionālā tiesvedībā

Fiksētās izmaksas procesa dalībniekiem konstitucionālā tiesvedībā

Konstitucionālā tiesvedība ir bez maksas, taču tā nav pieejama plašākai publikai.

Iepriekšēja informācija, ko sniedz juridiskie pārstāvji

Likums šādu pienākumu tieši neparedz.

Izmaksas, kas jāsedz uzvarētājai pusei

Civilprocesa likuma VIII nodaļa nosaka tiesāšanās izmaksas civiltiesvedībā.

Pamats izmaksu noteikšanai

Kur atrast informāciju par pamatu izmaksu noteikšanai Lietuvā?

Plašāka informācija ir pieejama pievienotajā Lietuvas ziņojumā par Izmaksu pārredzamības pētījumuPDF(950 Kb)en.

Kādās valodās var iegūt informāciju par pamatu izmaksu noteikšanai Lietuvā?

Informācija ir pieejama angļu valodā.

Kur atrast informāciju par starpniecību?

Plašāka informācija ir pieejama tīmekļa vietnē: Saite atveras jaunā logāTiesas starpniecības procedūra

Juridiskā palīdzība

Nosacījumi juridiskās palīdzības piešķiršanai

Saskaņā ar Lietuvas tiesību aktiem pastāv divu veidu valsts garantētā juridiskā palīdzība:

 1. “Primārā juridiskā palīdzība” (pirminė teisinė pagalba) ietver juridisko palīdzību atbilstīgi procedūrai, ko paredz Likums par valsts garantētu juridisku palīdzību (Law governing state-guaranteed legal aid), juridiskās konsultācijas un valsts un pašvaldības iestādēm iesniedzamo dokumentu sastādīšanu, izņemot procesuālos dokumentus. Juridiskā palīdzība ietver arī konsultācijas par strīdu izšķiršanu ārpustiesas kārtībā, mierizlīguma panākšanu un izlīguma vienošanos sastādīšanu.
 2. “Sekundārā juridiskā palīdzība” (antrinė teisinė pagalba) ietver dokumentu sastādīšanu, aizstāvību un pārstāvību tiesā. Tas iekļauj izpildi un pārstāvību, izskatot strīdu iepriekšējā ārpustiesas kārtībā, ja šādu procedūru pieprasa likums vai tiesas spriedums. Juridiskā palīdzība ietver arī tiesāšanās izmaksas civiltiesvedībā, izmaksas administratīvā tiesvedībā un izmaksas, kas saistītas ar kriminālprocesa ietvaros ierosinātas civilprasības izskatīšanu.

Visiem Lietuvas Republikas pilsoņiem, citu Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņiem, fiziskām personām, kuras likumīgi uzturas Lietuvā vai citās dalībvalstīs, un personām, kas norādītas Lietuvas Republikas noslēgtajos starptautiskos nolīgumos, ir tiesības uz primāro juridisko palīdzību neatkarīgi no viņu ienākumiem.

Visi Lietuvas Republikas pilsoņi, citu Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi, fiziskas personas, kuras likumīgi uzturas Lietuvā vai citās dalībvalstīs, var vērsties pēc sekundārās juridiskās palīdzības. Lai saņemtu sekundāro juridisko palīdzību, personas īpašuma vērtība un gada ienākumi nedrīkst pārsniegt valdības noteikto īpašuma vērtības un gada ienākumu apjomu atbilstīgi Likumam par valsts garantēto juridisko palīdzību.

Tādējādi, novērtējot materiālo stāvokli, izmanto vienotu slieksni (maksimālo summu, kuru nesasniedzot, pieteicēju uzskata par maznodrošinātu).

Tiesības uz juridiskās palīdzības piešķiršanu

Valdība ir noteikusi divus piemērojamos īpašuma vērtības un ienākumu līmeņus. Pieteikuma iesniedzēja īpašuma vērtība un ienākumu līmenis nedrīkst pārsniegt likumā noteikto pirmo vai otro līmeni. Turklāt pieteikuma iesniedzēja neto ienākumi gadā (pēdējo divpadsmit mēnešu laikā) nedrīkst pārsniegt Lietuvas tiesību aktos noteikto pirmo vai otro līmeni.

Maznodrošinātība nav vienīgais kritērijs, ko izmanto, lai noteiktu, vai persona var saņemt sekundāro juridisko palīdzību.

Pirmā līmeņa juridiskā palīdzība pienākas personām, kuru gada ienākumi nepārsniedz 8 000 litus (€ 2,318.8) plus 3 000 liti (€ 869.6) par katru apgādājamo. Otrā līmeņa juridiskā palīdzība pienākas personām, kuru gada ienākumi nepārsniedz 12 000 litus (€ 3,478.2) plus 4 400 liti (€ 1,275.3) par katru apgādājamo. Novērtējot pieteikuma iesniedzēja materiālo stāvokli, viņa apgādības saistības netiek ņemtas vērā.

Valsts nodrošina sekundāro juridisko palīdzību atbilstīgi personas īpašuma vērtībai un ienākumiem, un sedz tās izmaksas sekojoši:

 1. 100 procentu apmērā, ja personai atbilstīgi tās īpašuma vērtībai un ienākumiem pienākas pirmā līmeņa palīdzība;
 2. 50 procentu apmērā, ja personai atbilstīgi tās īpašuma vērtībai un ienākumiem pienākas otrā līmeņa palīdzība.

Valsts nodrošina sekundāro juridisko palīdzību un sedz tās izmaksas 100 procentu apmērā personām, kas minētas šā likuma 12. pantā (skat. zemāk). Šīs izmaksas tiek segtas, neskatoties uz personas īpašuma vērtību un ienākumiem. Izņēmums ir personas (saskaņā ar likuma 12. panta 6. apakšpunktu), kas var brīvi rīkoties ar īpašumu un ienākumiem. Šīs personas var saņemt otrā līmeņa palīdzību. Šādā gadījumā valsts garantē sekundāro juridisko palīdzību un sedz 50 procentus no personas izmaksām.

Dažām personu grupām pienākas sekundārā juridiskā palīdzība, neskatoties uz valdības noteikto īpašuma vērtības un ienākumu apjomu (Likuma par valsts garantēto juridisko palīdzību 12. pants):

 1. Personām krimināltiesvedībā (saskaņā ar Kriminālprocesa kodeksa 51. pantu) un citos likumā noteiktos gadījumos, kad aizstāvības advokāta klātbūtne ir obligāta.
 2. Cietušajām pusēm lietās, kas saistītas ar kriminālu nodarījumu rezultātā radušos zaudējumu atlīdzināšanu, tostarp gadījumos, kad prasības par zaudējumu atlīdzināšanu izskata krimināllietas ietvaros.
 3. Maznodrošinātām personām kas dzīvo vienas un saņem sociālo palīdzību atbilstīgi Lietuvas likumdošanas normām.
 4. Personām, kas dzīvo aprūpes namos.
 5. Personām ar smagu invaliditāti; personām, kas atzītas par darbnespējīgām; personām, kas sasniegušas pensijas vecumu un personām ar īpašām vajadzībām, kā arī aizbildņiem gadījumos, kad valsts garantētā juridiskā palīdzība ir nepieciešama aizbilstamā (audžubērna) tiesību un interešu pārstāvībai un aizstāvēšanai.
 6. Personām, kas pierāda, ka tās objektīvu iemeslu dēļ nevar rīkoties ar savu īpašumu un naudas līdzekļiem, un ka šo iemeslu dēļ īpašums un gada ienākumi, ar kuriem tās var brīvi rīkoties, nepārsniedz likumā par juridisko palīdzību noteiktos īpašuma vērtības un ienākumu līmeņus.
 7. Personām ar nopietnām garīgās veselības problēmām, lemjot par viņu piespiedu hospitalizāciju un ārstēšanu saskaņā ar likumu par garīgās veselības aprūpi, un aizbildņiem, kad valsts garantētā juridiskā palīdzība ir nepieciešama aizbilstamā (audžubērna) tiesību un interešu pārstāvībai un aizstāvēšanai.
 8. Parādniekiem parāda piedziņas tiesvedībā, kad piedziņa tiek vērsta uz parādnieka pēdējo dzīvesvietu.
 9. Nepilngadīgo vecākiem vai likumīgiem pārstāvjiem, lemjot par izlikšanu.
 10. Nepilngadīgiem bērniem, kas patstāvīgi vēršas tiesā, lai aizstāvētu savas likumā noteiktās tiesības vai intereses, izņemot tos, kas stājušies laulībā likumā noteiktā kārtībā, vai tos, kurus tiesa ir atzinusi par juridiski rīcībspējīgiem.
 11. Personām, kas atzītas par juridiski rīcībnespējīgām lietās, kurās jāpieņem lēmums par fiziskas personas rīcībspēju.
 12. Personām, kas kārto ar dzimšanas reģistrāciju saistītas lietas.
 13. Citām personām, kā to paredz Lietuvas Republikas parakstītie nolīgumi.

Ekspertu honorāri

Par katru tiesā pavadīto dienu tiesa atlīdzina ekspertiem zaudētos ienākumus, kas radušies neesot savā pastāvīgajā darba vietā. Ekspertiem maksā par attiecīgās pārbaudes veikšanu un atlīdzina visus izdevumus, kas saistīti ar uzstāšanos tiesā, ceļa un uzturēšanās izdevumus, kā arī maksā dienas naudu. Pusei, kura iesniedz lūgumu par ekspertu pieaicināšanu, iepriekš jāiemaksā galvojuma summa, kura nosaka tiesa. Ja abas puses iesniedz lūgumus par ekspertu pieaicināšanu, tās maksā galvojuma summu vienādās daļās. Galvojuma summu ieskaita tiesas speciālajā kontā.

Gadījumos, kad tiesa atbilstīgi Lietuvas Civilkodeksam (Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas) vai citiem tiesību aktiem izsauc lieciniekus (liudytojai) un ekspertus (ekspertai) pēc savas iniciatīvas, izmaksas tiek segtas no valsts budžeta. Tas var būt saistīts ar pārbaudes norīkošanu vai pārbaudes veikšanu notikuma vietā.

Nosakot galvojuma summu, jāņem vērā plānoto izdevumu apmērs. Tiesa izmaksā ekspertiem atlīdzību par padarīto darbu. Tiesa var maksāt arī ekspertu iestādēm par pārbaudes veikšanu saskaņā ar rēķinu, ko piestāda pēc pārbaudes beigām. Šīs summas apmaksā no tiesas speciālā konta, kas atvērts bankas filiālē, kas atrodas vistuvāk tiesai. Ja galvojumi nav iemaksāti, ekspertiem un ekspertu iestādēm paredzēto atlīdzību izmaksā no tiesas speciālā konta, šo summu sedz zaudētāja puse vai abas puses proporcionāli apmierinātās vai noraidītās prasības apmēram. Tieslietu ministrija nosaka maksimālo apmēru šādām izmaksām.

Tulkotāju un tulku honorāri

Par katru tiesā pavadīto dienu tiesa atlīdzina tulkotājiem zaudētos ienākumus, kas radušies neesot savā pastāvīgajā darba vietā. Tulkotājiem maksā par tulkošanas pakalpojumiem un atlīdzina visus izdevumus, kas saistīti ar uzstāšanos tiesā, ceļa un uzturēšanās izdevumus, kā arī maksā dienas naudu. Pusei, kura iesniedz dokumentus tiesā un pieprasa to tulkošanu svešvalodā, iepriekš jāiemaksā galvojuma summa, kura nosaka tiesa.

Tiesa maksā tulkotājiem no valsts budžeta līdzekļiem, kas paredzēti šim mērķim, izņemot par to tiesas dokumentu tulkojumiem svešvalodās, kurus iesniegusi kāda no pusēm. Tulkošanas pakalpojumu izmaksas tiesas sēžu laikā sedz no valsts budžeta. Tieslietu ministrija ir noteikusi maksimālo apmēru šādām izmaksām.

Saistītie materiāli

Lietuvas ziņojums par Izmaksu pārredzamības pētījumuPDF(950 Kb)en

Lapa atjaunināta: 07/06/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās.

Tiesvedības izmaksas - Luksemburga

Šajā sadaļā pieejama informācija par tiesāšanās izmaksām Luksemburgas Lielhercogistē.

Noteikumi par juridisko profesiju honorāriem

Tiesu izpildītāji

Tiesu izpildītāju honorārus nosaka Lielhercoga noteikumi, proti, 1991. gada 24. janvāra noteikumi par tiesu izpildītāju tarifiem. Informācija par šo tēmu pieejama Saite atveras jaunā logāLuksemburgas Lielhercogistes Tiesu izpildītāju kolēģijas tīmekļa vietnē.

Advokāti

Saskaņā ar 1991. gada 10. augusta grozītā Likuma par advokāta profesiju 38. pantu advokāts pats nosaka sava honorāra apmēru un aprēķina ar profesionālo darbību saistītos izdevumus. Nosakot savus honorārus, advokāts ņem vērā dažādus faktorus saistībā ar lietu, piemēram, lietas nozīmīgumu, grūtības pakāpi, iegūto rezultātu un klienta materiālo stāvokli. Gadījumos, kad honorāri pārsniedz saprātīgas normas, Kolēģijas padome pēc minēto lietas faktoru izvērtēšanas honorārus samazina. Vairāk informācijas par šo tēmu jūs atradīsiet Luksemburgas Saite atveras jaunā logāAdvokatūras tīmekļa vietnē.

Fiksētie tiesāšanās izdevumi

Fiksētie tiesāšanās izdevumi civilprocesā

Ja tiesvedība tiek uzsākta civiltiesā, vienīgie fiksētie izdevumi ir izdevumi par tiesu izpildītāja aktiem un advokāta izmaksas. Principā civiltiesās tiesas izdevumi nav paredzēti. Pēc sprieduma pasludināšanas var rasties izdevumi saistībā ar nolēmuma izpildi pēc tās puses pieprasījuma, kurai nolēmums ir labvēlīgs.

Fiksētie tiesāšanās izdevumi kriminālprocesā

Fiksētie tiesāšanās izdevumi, kas kriminālprocesā jāsedz visām pusēm

Tiesas nolēmuma apstiprināta kopija krimināllietās maksā 0,25 eiro par lapu. Citi izdevumi nav paredzēti, izņemot par krimināllietas protokola kopiju sagatavošanu, kuru cena par lapu parasti ir tāda pati un kuras tiek nosūtītas advokātam, kas tās ir pieprasījis.

Lietas stadija, kurā ir jāsedz fiksētie izdevumi

Saskaņā ar Kriminālprocesa kodeksa 59. pantu "Civilprasītājs, kurš uzsāk tiesvedību (tas, kurš iesniedz sūdzību), ja vien tas nesaņem juridisko palīdzību, tiesas kancelejā iemaksā drošības naudu apmērā, kas tiek uzskatīts par nepieciešamu procesa izdevumu segšanai.

Izmeklēšanas tiesnesis pieņem lēmumu, ar kuru konstatē sūdzības iesniegšanu. Tiesnesis nosaka drošības naudas summu, ņemot vērā civilprasītāja materiālo stāvokli, un termiņu drošības naudas samaksai; ja drošības nauda netiek samaksāta, sūdzība netiek pieņemta. Tiesnesis var atbrīvot civilprasītāju no drošības naudas iemaksas, ja šai personai nav pietiekamu līdzekļu. "

Šī procedūra attiecas tikai uz civilprasītāja iesniegtajām sūdzībām izmeklēšanas tiesnesim. Attiecībā uz prokuratūrai iesniegtām sūdzībām un paziņojumiem par nodarījumiem, un personu iesniegumiem tikt atzītām par civilprasītāju tiesā, kas lietu izskata pēc būtības (kad sūdzība tiek iesniegt procesa gaitā, tiesas sēdes laikā), tiesāšanās izdevumi nav paredzēti.

Tiesāšanās izdevumi konstitucionālās lietās

Šādās lietās nav īpašu fiksēto izdevumu.

Kādu iepriekšēju informāciju var saņemt no sava juridiskā pārstāvja (sava advokāta)?

Informācija saistībā ar pušu tiesībām un pienākumiem

Saskaņā ar Luksemburgas Advokātu kolēģijas 2005. gada 16. marta grozīto iekšējo noteikumu principiem juridiskajiem pārstāvjiem (advokātiem) obligāti jāsniedz iepriekšēja informācija pusēm, kuras gatavojas uzsākt tiesvedību. Šai informācijai jāļauj tām saprast viņu tiesības un pienākumus, viņu izredzes panākt sekmīgu procesa iznākumu un iespējamos izdevumus, tai skaitā tos, kas varētu rasties procesa nelabvēlīga iznākuma gadījumā.

Informācijas avoti par tiesāšanās izdevumiem

Kur var atrast informāciju par tiesāšanās izdevumiem Luksemburgā?

 • Galvenokārt minētajos tiesību aktos un tīmekļa vietnēs.
 • Ģenerālprokuratūras (Parquet général) Informācijas nodaļā.
 • Ģenerālprokuratūras organizētās īpašās bezmaksas konsultācijās par sieviešu tiesībām.

Kādās valodās var atrast informāciju par tiesāšanās izdevumiem Luksemburgā?

 • Normatīvajos aktos atrodamā informācija ir franču valodā.
 • Citu informāciju var iegūt angļu, vācu, franču un luksemburgiešu valodā, it īpaši mutisku informāciju iepriekšminētajās informācijas nodaļās un organizācijās.

Kur atrast informāciju par mediāciju?

Informāciju par mediāciju ir pieejama Saite atveras jaunā logāLuksemburgas Mediācijas un apstiprināto mediatoru asociācijas (ALMA Asbl), Saite atveras jaunā logāLuksemburgas Advokatūras mediācijas centra (CMBL) un Saite atveras jaunā logāTieslietu ministrijas tīmekļa vietnē.

Juridiskā palīdzība

Kāds ir noteiktais ienākumu slieksnis, lai saņemtu juridisko palīdzību civillietā vai esot apsūdzētās personas statusā krimināllietā?

Kādos gadījumos un ar kādiem nosacījumiem var pieprasīt juridisko palīdzību?

Fiziskām personām ar nepietiekamiem ienākumiem Luksemburgas Lielhercogistē ir tiesības uz juridisko palīdzību savu interešu aizstāvībai ar nosacījumu, ka šīs personas ir Luksemburgas pilsoņi vai ārvalstnieki, kuriem ir tiesības apmesties šajā valstī, vai Eiropas Savienības dalībvalsts pilsoņi, vai ārvalstnieki, kas saskaņā ar kādu starptautisku līgumu juridiskās palīdzības saņemšanas jautājumos pielīdzināmi Luksemburgas pilsoņiem.

Arī ārvalstniekiem, kuru dzīvesvieta vai pastāvīgās uzturēšanās vieta ir citā Eiropas Savienības dalībvalstī, izņemot Dāniju, ir tiesības uz juridisko palīdzību civillietās vai komerclietās pārrobežu strīdos saskaņā ar Padomes 2003. gada 27. janvāra Direktīvu 2003/8/EK par to, kā uzlabot tiesu pieejamību pārrobežu strīdos, nosakot kopīgus obligātus noteikumus attiecībā uz juridisko palīdzību šādos strīdos.

Juridisko palīdzību civillietās vai komerclietās var piešķirt arī pirmajā rindkopā minētajai personai, kuras dzīvesvieta vai pastāvīgā uzturēšanās vieta ir Luksemburgā, lai tā saņemtu Luksemburgas advokāta konsultācijas juridiskos jautājumos, tai skaitā, lai sagatavotu juridiskās palīdzības pieprasījumu, kas tiks iesniegts citā Eiropas Savienības dalībvalstī, līdz brīdim, kad juridiskās palīdzības pieprasījums tur tiks pieņemts saskaņā ar minēto Padomes 2003. gada 27. janvāra Direktīvu 2003/8/EK.

Juridisko palīdzību var piešķirt arī citiem ārvalstniekiem, kuru līdzekļi nav pietiekami, ja process ir saistīts ar tiesībām uz patvērumu, ieceļošanu, uzturēšanos, apmešanos uz dzīvi un izraidīšanu. Gadījumos, kad šiem ārvalstniekiem saskaņā ar citām tiesību normām ir tiesības saņemt Advokātu kolēģijas priekšsēdētāja norīkota advokāta pakalpojumus, tie var saņemt ierobežotu juridisko palīdzību advokāta pakalpojumu apmaksāšanai, uzrādot līdzekļu nepietiekamības apliecinājumu.

Juridisko palīdzību pieprasījušas fiziskas personas līdzekļu nepietiekamība tiek noteikta pēc pieprasītāja, kā arī pēc personu, kas ar viņu dzīvo vienā mājsaimniecībā, kopējiem bruto ienākumiem un mantas saskaņā ar 1999. gada 29. aprīļa grozītā Likuma par tiesībām uz garantētiem minimāliem ienākumiem 19. panta 1. punktu un 20. pantu un to summu robežās, kas noteiktas minētā likuma 5. panta 1., 2., 3., 4., un 6. punktā. Tomēr to personu, kas dzīvo vienā mājsaimniecībā ar palīdzības pieprasītāju, līdzekļi netiek ņemti vērā, ja tiesvedība notiek laulāto vai parasti vienā mājsaimniecībā dzīvojošu personu starpā un ja, ņemot vērā strīda priekšmetu, atšķirīgu interešu dēļ līdzekļus nepieciešams novērtēt atsevišķi.

Ja palīdzības pieprasītājs ir tiesvedībā iesaistīta nepilngadīga persona, juridiskā palīdzība tai tiek piešķirta neatkarīgi no vecāku vai ar nepilngadīgo personu vienā mājsaimniecībā dzīvojošo personu materiālā stāvokļa, neskarot valsts tiesības pieprasīt atmaksāt izdevumus, kas nepilngadīgajai personai piešķirti juridiskās palīdzības saņemšanai, no viņas tēva vai mātes, kam ir pietiekami līdzekļi.

Juridisko palīdzību var piešķirt arī personām, kurām saskaņā ar līdzekļu pietiekamības kritēriju tā nepienāktos, ja šādu palīdzības piešķiršanu attaisno nopietni iemesli saistībā ar personas sociālo, ģimenes vai materiālo situāciju.

Kādi ir juridiskās palīdzības sniegšanas nosacījumi?

Lielhercoga noteikumi nosaka juridiskās palīdzības sniegšanas nosacījumus.

Juridiskā palīdzība var tikt piešķirta tiesas vai ārpustiesas lietās, bezstrīdus vai strīdus lietās, gan prasītājiem, gan atbildētājiem.

Tā ir piemērojama visos procesos, kas noris vispārējās piekritības tiesās vai administratīvās tiesās.

Palīdzību var pieprasīt tā procesa gaitā, kuram tā lūgta, un apstiprināšanas gadījumā to var piešķirt ar atpakaļejošu datumu – procesa uzsākšanas datumu vai citu Advokātu kolēģijas priekšsēdētāja noteiktu datumu.

To var piešķirt arī saistībā ar esošā stāvokļa saglabāšanas aktiem, kā arī tiesu nolēmumu un citu izpildāmu dokumentu izpildei.

Tomēr palīdzība netiek piešķirta automobiļa īpašniekam, turētājam vai vadītājam strīdos, kas saistīti ar automobili; komersantam, rūpniekam, amatniekam vai brīvās profesijas pārstāvim strīdā, kas saistīts ar viņa profesionālo darbību vai komercdarbību, izņemot pienācīgi pamatotus īpašu grūtību gadījumus, tāpat palīdzību parasti nepiešķir strīdos, kam pamatā ir juridiskās palīdzības pieprasītāja veiktas spekulatīva rakstura darbības.

Pārrobežu strīdos, uz kuriem attiecas minētā Padomes 2003. gada 27. janvāra Direktīva 2003/8/EK, Advokātu kolēģijas priekšsēdētājs var tomēr piešķirt juridisko palīdzību arī iepriekšējā rindkopā minētajos gadījumos.

Krimināllietās juridiskā palīdzība nesedz izdevumus un naudas sodus, kas piespriesti notiesātajiem.

Civillietās juridiskā palīdzība nesedz ne fiksētos procesuālos izdevumus, ko zaudētāja puse maksā otrai pusei (les indemnités de procédure), ne izdevumus ļaunprātīgā vai nepamatotā tiesvedībā.

Juridiskā palīdzība tiek atteikta personai, kuras prasība ir acīmredzami nepieņemama, nepamatota, ļaunprātīga, vai tiesāšanās izdevumi ir nesamērīgi attiecībā pret prasības priekšmetu.

Juridiskā palīdzība tiek atteikta, ja tās pieprasītājam uz jebkāda pamata ir tiesības saņemt šādu juridiskās palīdzības izdevumu apmaksu no trešās personas.

Juridiskās palīdzības saņēmējam ir tiesības saņemt advokāta un citu tiesu sistēmas amatpersonu palīdzību, kuru piedalīšanās ir nepieciešama saistībā ar lietu, procesu vai izpildi.

Lēmums par juridiskās palīdzības piešķiršanu

Advokātu kolēģijas priekšsēdētājs vai tā īpaši pilnvarots Kolēģijas padomes loceklis no palīdzības pieprasītāja dzīvesvietas rajona pieņem lēmumu par juridiskās palīdzības piešķiršanu. Ja personas dzīvesvieta nav Luksemburgā, šo jautājumu izlemj Luksemburgas Advokātu kolēģijas priekšsēdētājs vai tā īpaši pilnvarots Kolēģijas padomes loceklis.

Personas, kuru līdzekļi ir nepietiekami, vēršas pie Advokātu kolēģijas priekšsēdētāja klātienē vai rakstiski.

Ja aizturētā persona apgalvo, ka tai ir tiesības uz juridisko palīdzību un to lūdz, aizturēšanā klātesošais advokāts šo pieprasījumu nodod Advokātu kolēģijas priekšsēdētājam.

Ja izmeklēšanas tiesnesis norīko aizstāvi apsūdzētajam, kurš apgalvo, ka tam ir tiesības uz juridisko palīdzību un pieprasa šo palīdzību, izmeklēšanas tiesnesis šo pieprasījumu nodod Advokātu kolēģijas priekšsēdētājam.

Advokātu kolēģijas priekšsēdētājs pārbauda līdzekļu nepietiekamību un, ja tā tiek apstiprināta, piešķir prasītājam juridisko palīdzību un norīko advokātu, ko palīdzības pieprasītājs ir brīvi izvēlējies, vai pats norīko advokātu gadījumā, ja pieprasītājs advokātu nav izvēlējies vai priekšsēdētājs viņa izvēli uzskata par nepiemērotu. Advokātam jāpieņem viņam uzticētā lieta, ja vien nepastāv kāds traucēklis vai nerodas interešu konflikts.

Visos steidzamības gadījumos Advokātu kolēģijas priekšsēdētājs bez papildu formalitātēm var piešķirt provizorisku juridisko palīdzību attiecībā uz konkrētām viņa noteiktām darbībām.

Gadījumi, kad juridisko palīdzību lūdz nepilngadīga persona

Ja Advokātu kolēģijas priekšsēdētājs apmierina tādas nepilngadīgas personas juridiskās palīdzības pieprasījumu, kuras vecāku rīcībā esošie līdzekļi neļauj nepilngadīgo personu uzskaitīt par personu ar nepietiekamiem līdzekļiem, šīs personas vecākiem tiek paziņots par juridiskās palīdzības piešķiršanu nepilngadīgajai personai kopā ar norādi, ka valstij ir tiesības pieprasīt vecākiem kā solidāriem atbildētājiem atmaksāt valsts iztērēto summu par juridisko palīdzību nepilngadīgajam.

Desmit dienu laikā pēc Advokātu kolēģijas priekšsēdētāja pieņemtā lēmuma paziņošanas katrs no vecākiem var to pārsūdzēt Disciplinārlietu un administratīvo lietu padomē (Conseil disciplinaire et administratif), kas lemj kā pēdējā instance. Disciplinārlietu un administratīvo lietu padome pieņem lēmumu 40 dienu laikā pēc pārsūdzības iesniegšanas.

Advokātu kolēģijas priekšsēdētājs pārsūta Tieslietu ministram galīgā lēmuma par juridiskās palīdzības piešķiršanu nepilngadīgajam kopiju.

Ierakstu un īpašumu pārvalde (L’administration de l’enregistrement et des domaines) pēc tieslietu ministra pieprasījuma ir atbildīga par tās summas, ko valsts ir iztērējusi juridiskajai palīdzībai, piedzīšanu no vecākiem, kuru rīcībā ir pietiekami līdzekļi.

Juridiskās palīdzības anulēšanas nosacījumi

Advokātu kolēģijas priekšsēdētājs anulē pieprasītājam piešķirtu juridisko palīdzību pat pēc procesa pabeigšanas vai pēc to darbību, kam palīdzība tika pieprasīta, izpildīšanas, ja palīdzība personai ir piešķirta, pamatojoties uz nepatiesiem apgalvojumiem vai dokumentiem. Advokātu kolēģijas priekšsēdētājs var anulēt piešķirtu juridisko palīdzību, ja tās saņēmējs tiesvedības vai darbību izpildīšanas gaitā vai to rezultātā iegūst līdzekļus, kuru esība nebūtu ļāvusi piešķirt šai personai juridisko palīdzību tās pieprasīšanas brīdī. Par jebkurām šāda veida izmaiņām palīdzības saņēmējam vai pilnvarotajam advokātam ir jāinformē Advokātu kolēģijas priekšsēdētājs.

Kad juridiskā palīdzība ir anulēta, no palīdzības saņēmēja uzreiz ir iespējams pieprasīt visu veidu segtās izmaksas, izdevumus, honorārus, kompensācijas, maksājumus, atlīdzības, atgūstamās iemaksas un avansa maksājumus.

Advokātu kolēģijas priekšsēdētāja lēmums par palīdzības anulēšanu nekavējoties tiek paziņots tieslietu ministram. Ierakstu un īpašumu pārvalde ir pilnvarota rīkoties, lai atgūtu no palīdzības saņēmēja summu, kas iztērēta no valsts līdzekļiem.

Juridiskās palīdzības anulēšanas pārsūdzība

Advokātu kolēģijas priekšsēdētāja lēmumu nepiešķirt vai anulēt juridisko palīdzību tās pieprasītājs var pārsūdzēt Disciplinārlietu un administratīvo lietu padomē. Pārsūdzība jāiesniedz Disciplinārlietu un administratīvo lietu padomes priekšsēdētājam ierakstītas vēstules veidā desmit dienu laikā no brīža, kad Advokātu kolēģijas priekšsēdētāja lēmums ir paziņots. Disciplinārlietu un administratīvo lietu padome vai šim uzdevumam pilnvarots loceklis uzklausa palīdzības pieprasītāja paskaidrojumus.

Disciplinārlietu un administratīvo lietu padomes lēmumu var pārsūdzēt Disciplinārlietu un administratīvo lietu pārsūdzības padomē (Conseil disciplinaire et administratif d’appel). Izņēmuma kārtībā pārsūdzība ir jāiesniedz piecpadsmit dienu termiņā.

Notārus un tiesu izpildītājus, kuri sniedz pakalpojumus attiecīgajām juridisko palīdzību saņemošajām personām, norīko tiesa, kura izskata lietu. Ja nav tiesas, kas izskata lietu, notārus norīko Notāru kolēģijas priekšsēdētājs, bet tiesu izpildītājus norīko Tiesu izpildītāju kolēģijas priekšsēdētājs.

Lielhercoga noteikumi nosaka kārtību, kādā juridiskā palīdzība ir piešķirta, kā arī nosaka izdevumus, kas tiek segti no juridiskās palīdzības, nosacījumus un noteikumus attiecībā uz juridiskajai palīdzībai iztērēto valsts līdzekļu piedzīšanu, un noteikumus, kā advokāts, kurš uzņēmies palīdzības sniegšanu personām bez pietiekamiem līdzekļiem, tiek atalgots no valsts līdzekļiem, neskarot viņa tiesībās uz honorāriem gadījumos, kad tiesvedības rezultātā vai citu iemeslu dēļ uzlabojas personas materiālais stāvoklis.

Visām valsts iestādēm ir pienākums sniegt palīdzību gan juridiskās palīdzības pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu sagatavošanā, gan to pārbaudīšanā, un tās nedrīkst atsaukties uz profesionālu vai administratīvu noslēpumu.

Kāds ir piemērojamais ienākumu slieksnis juridiskās palīdzības saņemšanai, esot cietušā statusā krimināllietā?

Juridisko palīdzību pieprasījušās fiziskas personas līdzekļu nepietiekamība tiek noteikta, ņemot vērā pieprasītāja, kā arī personu, kas ar to dzīvo vienā mājsaimniecībā, kopējos bruto ienākumus un mantu, saskaņā ar 1999. gada 29. aprīļa grozītā likuma par tiesībām uz garantētiem minimāliem ienākumiem 19. panta 1. punktu un 20. pantu un to summu robežās, kas noteiktas minētā 1999. gada 29. aprīļa likuma 5. panta 1., 2., 3., 4., un 6. punktā. Tomēr to personu, kas dzīvo vienā mājsaimniecībā ar palīdzības pieprasītāju, līdzekļi netiek ņemti vērā, ja tiesvedība notiek laulāto vai parasti vienā mājsaimniecībā dzīvojošu personu starpā un ja, ņemot vērā strīda priekšmetu, atšķirīgu interešu dēļ līdzekļus nepieciešams novērtēt atsevišķi.

Vai ir citi nosacījumi juridiskās palīdzības saņemšanai, esot cietušā statusā krimināllietā?

Nē, nav citu nosacījumu juridiskās palīdzības saņemšanai, esot cietušā statusā krimināllietā.

Vai ir citi nosacījumi juridiskās palīdzības saņemšanai, esot apsūdzētā statusā?

Nē, nav citu nosacījumu juridiskās palīdzības saņemšanai, esot apsūdzētā statusā.

Vai ir procesa veidi, kas ir bez maksas?

Nē, nav citu procesa veidu, kas ir bez maksas.

Kad zaudētājai pusei jāsedz uzvarētājas puses tiesāšanās izdevumi?

Civillietās

Pusei, kurai nolēmums ir nelabvēlīgs, tiks piespriests segt izdevumus, taču tiesa ar īpašu un motivētu lēmumu visus izdevumus vai to daļu var likt segt citai pusei.

Ja šķiet netaisnīgi vienai no pusēm likt segt tādas izmaksas, kas nav iekļautas izdevumos, tiesnesis var uzlikt otrai pusei pienākumu maksāt minētajai pusei tiesneša noteiktu summu.

Šie noteikumi ir paredzēti jaunajā Civilprocesa kodeksā un 1974. gada 21. marta Lielhercoga noteikumos par atlīdzību un samaksu pārstāvjiem (avoués) un advokātiem.

Krimināllietās

Ar notiesājošu spriedumu apsūdzētajai personai un par nodarījumu civiltiesiski atbildīgajām personām vai ar spriedumu, kas ir nelabvēlīgs civilprasītājam, šīm personām tiks uzlikts pienākums segt izdevumus, tai skaitā prokurora izdevumus. Savukārt, ja spriedums ir nelabvēlīgs civilprasītājam, viņam ir jāsedz visi procesa izdevumi, ja process ir uzsākts pēc viņa iniciatīvas. Ja civilprasītājs ir tikai iestājies jau prokuratūras uzsāktā procesā, viņam būs jāsedz tikai izdevumi, kas saistīti ar viņa dalību.

Ja šķiet netaisnīgi vienai no pusēm likt segt tās izmaksas, kas nav iekļautas izdevumos, tiesa var likt otrai pusei pienākumu maksāt minētajai pusei tiesas noteiktu summu.

Šie noteikumi ir paredzēti Kriminālprocesa kodeksā un 1974. gada 21. marta Lielhercoga noteikumos par atlīdzību un samaksu pārstāvjiem (avoués) un advokātiem.

Ekspertu honorāri

Katra puse apmaksā savu ekspertu honorārus.

Rakstisko un mutisko tulku honorāri

Katrai pusei jāsedz rakstisko un mutisko tulku honorāri.

Saistītie dokumenti

Luksemburgas ziņojums par izmaksu pārskatāmības pētījumu PDF(551 Kb)en

Lapa atjaunināta: 21/02/2014

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Tiesvedības izmaksas - Ungārija

Šajā vietnē sniegta informācija par tiesāšanās izmaksām Ungārijā.

Regulējošie noteikumi par juridisko profesiju honorāriem

 • Tiesu izpildītāji

Tiesu izpildītāja atlīdzība ir atkarīga no izdotā izpildes rīkojuma (végrehajtható okirat) (jāpiedzen parāds vai jārealizē kādas noteiktas darbības). Ja izpilde saistīta ar parāda piedziņu (pénzkövetelés behajtása), tiesu izpildītāja izmaksas ir proporcionālas piedzenamajai parāda summai. Ja izpilde saistīts ar liela apmēra prasījumu, tiesu izpildītāja izmaksas ir lielākas. Ja pienākumu pildīšana paredz noteiktu darbību realizēšanu (meghatározott cselekmény végrehajtása), izmaksas ir atkarīgas no šo darbību realizēšanai nepieciešamā ilguma.

 • Advokāti (ügyvéd)

Ungāru valodā ar vārdu ügyvéd” (advokāts) tiek apzīmēti advokāti, zemāko instanču tiesu advokāti, juriskonsulti, juristi un aizstāvji. Advokāta atlīdzību parasti nosaka vienošanās starp iesaistīto pusi un advokātu. Ja vienošanās netiek panākta, atlīdzību nosaka tiesa pamatojoties uz likumu (5 procenti no prasības summas un ne mazāk par HUF 10 000,00). Puses var lūgt tiesai piemērot likumā noteiktās likmes, ja tās nevēlās publiskot vienošanās apmērus.

Fiksētās izmaksas

Fiksētās izmaksas civillietās

Civillietā iesaistīto personu izmaksas

Izskatot lietas pirmajā instancē, tiesas nodeva (illeték) ir 6 % no prasības summas (minimālais apmērs ir HUF 10 000,00 un maksimālais apmērs ir HUF 900 000,00). Ja prasības summu nav iespējams noteikt, likums paredz, ka 6 % aprēķina no noteiktas izdomātas summas.

Tiesas izmaksas/nodevas vienmēr ir noteiktas likumā, arī šādās lietās:

 • laulības šķiršanas lietas (házassági bontóper): HUF 12 000,00;
 • process darba tiesā (munkaügyi per): HUF 7 000,00;
 • administratīvie procesi, izņemot konkurences un nodokļu lietas (közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránti eljárás): HUF 20 000,00;
 • administratīvie ārpustiesas procesi (közigazgatási nemperes eljárás): HUF 7 500,00;
 • vispārīgo iepirkumu procesi (általános meghatalmazás): HUF 18 000,00;
 • maksātnespējas procesi: likvidācija HUF 50 000,00; bankrots HUF 30 000,00;
 • ja lietā iesaistīta profesionālā asociācija, kurai nav juridiskas personas statusa (jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet): likvidācija HUF 25 000,00; bankrots HUF 20 000,00;
 • šķīrējtiesa: 1 % (ne mazāk kā HUF 5 000,00 un ne vairāk kā HUF 250 000,00), Ja prasības summu nav iespējams noteikt, likme tiek noteikta HUF 10 000,00 apmērā;
 • maksājuma rīkojumi (fizetési meghagyás): 3 % (ne mazāk kā HUF 5 000,00 un ne vairāk kā HUF 300 000,00;
 • apelācija: 6 % (ne mazāk kā HUF 10 000,00 un ne vairāk kā HUF 900 000,00);
 • lietas atkārtota izskatīšana (perújítás): jāveic atkārtots tiesas izmaksu maksājums;
 • pieteikums pārbaudes (felülvizsgálati kérelem) veikšanai: lēmumu gadījumā 6 % (ne mazāk kā HUF 10 000,00 un ne vairāk kā HUF 2 500 000,00), rīkojumu (végzés) gadījumā – puse no lēmumu gadījumā maksājamās summas (ne mazāk kā HUF 7 000,00 un ne vairāk kā HUF 1 250 000,00).

Civillietas stadija, kurā ir jāsedz fiksētās izmaksas

Civilprocesā tiesas nodevas ir jānomaksā brīdī, kad tiek iesniegts prasības pieteikums tiesā. Tādēļ tiesas nodevas jāmaksā reizē ar prasības pieteikumu. Ja puse nesamaksā tiesas nodevas vai nomaksātā summa ir mazāka par likumā noteikto, tiesai jāpieprasa atlikušo tiesāšanās izmaksu nomaksu prasības pieteikuma iesniegšanas brīdī. Tiesai ir jāinformē puse, ka prasības pieteikums tiks noraidīts, ja tiesas nodevas netiks nomaksātas pilnā apmērā.

Advokāta atlīdzību maksā saskaņā ar vienošanos starp pusi un advokātu. Tiesu izpildītāja atlīdzību jāmaksā uz priekšu, uzsākot izpildes procedūru.

Fiksētās izmaksas krimināllietās

Fiksētās lietas dalībnieku izmaksas krimināllietās

Tikai privātas apsūdzības kriminālprocesā saistībā ar privātām prasībām (magánvádas eljárás):

 • maksa par impīčmenta procedūru (feljelentés) ir HUF 5 000,00;
 • maksa par apelācijas iesniegšanu ir HUF 6 000,00;
 • maksa par pieteikumu veikt pārbaudi vai atkārtoti izskatīt lietu ir HUF 7 000,00.

Ja krimināllietas ietvaros tiek celta civilprasība (polgári jogi igény), jāmaksā nodeva tikai par pieteikuma aizpildīšanu un apelācijas sūdzību.

Krimināllietas stadija, kurā ir jāsedz fiksētās izmaksas

Kriminālprocesā fiksētās izmaksas ir jānomaksā reizē ar pieteikuma maksu.

Fiksētās izmaksas konstitucionālajā tiesvedībā

Saskaņā ar 1989. gada Likuma XXXII 28. pantu (az 1989. évi XXXII. törvény 28. cikke), Konstitucionālajā tiesā (Alkotmánybíróság) tiesvedība ir bez maksas.

Tomēr, ja pieteikuma iesniedzējs, iesniedzot prasību, rīkojas negodprātīgi, tam var piespriest segt izmaksas.

Iepriekšēja informācija, ko sniedz juridiskie pārstāvji

Pušu tiesības un pienākumi

Praktizējoši advokāti likumā noteiktajā kārtībā un izmantojot likumā noteiktos līdzekļus palīdz saviem klientiem aizstāvēt savas tiesības un pildīt savas saistības. Juridiskie padomnieki (jogtanácsos) arī palīdz aizstāvēt to organizāciju tiesības, kuras tie pārstāv.

Šis uzdevums paredz pienākumu sniegt atbilstošo informāciju par tiesībām, saistībām, iespējām uzvarēt, kā arī paredzamajām tiesāšanās izmaksām.

Pamats izmaksu noteikšanai

Kur var atrast informāciju par pamatu izmaksu noteikšanai Ungārijā?

Informācija par izmaksu noteikšanu ir pieejama Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla (Európai Igazságügyi Hálózat) mājas lapā:

Saite atveras jaunā logāBudapeštas Advokātu padomes (Budapesti Ügyvédi Kamara) mājas lapā ir pieejama informācija par advokātu atlīdzībām.

Kādās valodās ir pieejama informācija par pamatu izmaksu noteikšanai Ungārijā?

Informācija par izmaksu noteikšanu ir pieejama Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla mājas lapā. Šajā lapā pieejama atbilstošā informācija visās Eiropas Savienības oficiālajās valodās.

Budapeštas Advokātu padomes mājas lapā pieejamā informācija par izmaksām ir tikai ungāru valodā.

Kur atrast informāciju par starpniecību?

Šādas tīmekļa vietnes piedāvā informāciju par starpniecību:

Kur atrast papildu informāciju par izmaksām?

Tīmekļa vietne, kurā pieejama informācija par izmaksām

Papildu informācija par izmaksām pieejama Saite atveras jaunā logāBudapeštas Advokātu padomes tīmekļa vietnē.

Kur atrast informāciju par dažādu procedūru vidējo ilgumu?

Informācija par procesu ilgumu pieejama Saite atveras jaunā logāUngārijas Republikas tiesu (Magyar Köztársaság Bíróságai) tīmekļa vietnē.

Citas nozīmīgas saites:

Informācija statistikas tabulās ir pieejama tikai ungāru valodā.

Pievienotās vērtības nodoklis (hozzáadottérték-adó)

Kā tiek sniegta šāda informācija?

Iepriekš minētajām advokātu izmaksām ir norādītas neto summas, tādēļ tām jāpieskaita PVN (HÉA) .

Kādas ir piemērojamās likmes?

Līdz 2009. gada 1. jūlijam PVN Ungārijā bija 20 %, bet pēc šī datuma tas tika palielināts uz 25 %.

Juridiskā palīdzība (költségmentesség)

Civillietās piemērojamais ienākumu slieksnis

Ir divi minimālie sliekšņi:

 1. ja neto ienākumi ir zem minimālās vecuma pensijas (šobrīd HUF 28 500,00), juridiskā palīdzība ir bez maksas;
 2. ja virs 43 % no vidējās tautsaimniecībā nodarbināto algas (šobrīd HUF 72 000,00), palīdzība nav pieejama.

Juridiskās palīdzības maksājumus var veikt avansā.

Krimināllietās apsūdzētajiem piemērojamais ienākumu slieksnis

Aizdomās turamajam vai apsūdzētajam krimināllietās ir tiesības uz bezmaksas juridisko palīdzību šādos gadījumos:

 • personai nav jāsedz izmaksas atkarībā no tās personiskās situācijas – ja persona dzīvo viena, piemērojamais ienākumu slieksnis ir divkāršas minimālās vecuma pensijas apmērā (šobrīd HUF 28 500,00 jeb apmēram EURO 100,00); ja mājsaimniecībā dzīvo vairākas personas, tad ienākumu slieksnis ir minimālās vecuma pensijas apmērā katrai personai;
 • ja pārstāvība tiesā ir obligāta un apsūdzētajam nav aizstāvības advokāta. Šajā gadījumā, ja personu notiesā, tai ir jāatlīdzina valsts sniegtā juridiskā palīdzība.

Cietušajiem piemērojamais ienākumu slieksnis krimināllietās

Ienākumu slieksnis ir 86 % no vidējās tautsaimniecībā nodarbināto algas (aptuveni HUF 130 000,00). Juridiskā palīdzība cietušajiem ietver sevī arī juridisko pārstāvību.

Citi nosacījumi juridiskās palīdzības sniegšanai cietušajiem

Papildus noteiktajiem ienākumu sliekšņiem, cietušajiem ir jāveic divas papildu darbības:

 • personai ir jāiesniedz impīčmenta prasība vai sūdzība;
 • personai ir jāsaņem izziņa no par cietušo palīdzību atbildīgās iestādes. Izziņā ir jābūt ietvertam apliecinājumam par noteiktu apstākļu izpildi (ka persona ir vērsusies atbilstošajā iestādē likumā paredzētajā laikā).

Citi nosacījumi juridiskās palīdzības sniegšanai apsūdzētajiem

Neeksistē papildu nosacījumi attiecībā uz juridiskās palīdzības sniegšanu apsūdzētajiem.

Bezmaksas tiesvedība

Šādos gadījumos civillietās tiesas nodeva nav jāmaksā:

 • tiesvedība, ja tiesa ex officio noraida vai tai ir jānoraida sūdzība, neizdodot pavēsti par ierašanos uz tiesu;
 • tiesvedība, kurā izskata sūdzību pret lēmumu, kas pieņemts lietās par atbrīvošanu no izmaksām un par tiesībām uz nodevas priekšapmaksu (kad nodevas priekšapmaksu lietā iesaistītās puses vietā veic valsts);
 • pretprasība laulības šķiršanas lietā;
 • tiesvedība, kas saistīta ar pasludināšanu par mirušu vai miršanas fakta konstatēšanu, ja pazušana bez vēsts vai nāve notikusi kara vai dabas stihijas rezultātā;
 • fondu, sabiedrisko fondu, nevalstisku organizāciju, valsts uzņēmumu, Eiropas teritoriālās sadarbības grupu reģistrācijas procedūra, turklāt arī Darbinieku kapitāldaļu īpašumtiesību programmu organizāciju reģistrēšana un procedūra, lai saņemtu piekrišanu dalībai Eiropas teritoriālās sadarbības grupā;
 • iesniegumi par likvidējamu uzņēmumu sadalīšanu, tostarp iesniegumi vienkāršotas sadalīšanas procedūrās, norādot likvidācijas administratoru;
 • iesniegumi par lēmumu labošanu un/vai papildināšanu;
 • tiesvedības saistībā ar vēlētāju sarakstiem;
 • procedūras par izmaiņu paziņošanu saistībā ar reģistrēšanu juridisko padomnieku reģistrā;
 • sūdzības par lēmumiem, kas paredz pārcelšanu;
 • administratīva lēmuma lietā par kompensācijas piešķiršanu pārskatīšana tiesā;
 • nodokļu nomaksas procedūras vietējās pašvaldībās;
 • procedūras, ko ierosina neatkarīgi tiesu izpildītāji saistībā ar izpildes procedūrām, un procedūras, kas ierosinātas tādu tiesas nolēmumu (izlīgumu) izpildei, kas pieņemti saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 44/2001 par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās, Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 21. aprīļa Regulu (EK) Nr. 805/2004, ar ko izveido Eiropas izpildes rīkojumu neapstrīdētiem prasījumiem un Padomes 2003. gada 27. novembra Regulu (EK) Nr. 2201/2003 par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi laulības lietās un lietās par vecāku atbildību un par Regulas (EK) Nr. 1347/2000 atcelšanu;
 • tiesvedība, kas ierosināta, pamatojoties uz labvēlīgu Konstitucionālās tiesas lēmumu;
 • jebkāda tiesvedība saistībā ar personas datu aizsardzību un piekļuvi sabiedrībai nozīmīgai informācijai;
 • administratīva lēmuma par juridiskās palīdzības piešķiršanu pārskatīšana tiesā;
 • ārpustiesas procedūras, kurās pārskata pirmstiesas rīkojumus veikt kādu darbību vai atturēties no tās vai pagaidu rīkojumus par rīcības ierobežošanu, vai preventīvos aizsardzības pasākumus, kas piešķirti saskaņā ar citiem speciāliem tiesību aktiem saistībā ar vardarbību ģimenē;
 • administratīvā lēmuma lietā par palīdzību nozieguma upuriem pārskatīšana tiesā.

Šādos gadījumos krimināllietās tiesas nodeva nav jāmaksā:

 • privātas apsūdzības kriminālprocess, apelācijas sūdzība, pieteikums lietas atkārtotai izskatīšanai un kasācijas sūdzība, ko iesniedz apsūdzētais un apsūdzētā pārstāvis;
 • privātas apsūdzības kriminālprocess, ja tiesa izbeidz lietu vēl pirms ir sākta mutiskā uzklausīšana vai ja lietu izbeidz apžēlošanas dēļ;
 • apžēlošanas lūgums vai iesniegums par atbrīvošanu no atbildības, ja to iesniedz apsūdzētais vai apsūdzētā pārstāvis;
 • procedūra, lai saņemtu personīgu atbrīvojumu no nodevas;
 • vienreizēja dokumentu kopiju izsniegšana apsūdzētajam, aizstāvības advokātam vai nepilngadīgā, kas apsūdzēts noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, likumīgajam pārstāvim;
 • apsūdzības ziņojuma kopijas izsniegšana apsūdzētājam.

Papildus izņēmumiem, kas saistīti ar lietas būtību, ir iespējams piešķirt personīgus atbrīvojumus no nodevas maksāšanas.

Personīgi atbrīvojumi cita starpā tiek piešķirti nevalstiskām organizācijām, valsts uzņēmumiem, baznīcām, baznīcu apvienībām, reliģiskām iestādēm, nodibinājumiem, sabiedriskiem fondiem, bezpeļnas uzņēmumu apvienībām, kam ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss vai prioritāras sabiedriskā labuma organizācijas statuss, Ziemeļatlantijas līguma organizācijai, Eiropas Kopienām, to institūcijām un iestādēm, aģentūrām un fondiem.

Kādos gadījumos zaudētājai pusei ir jāsedz uzvarētājas puses izmaksas?

Savā galīgajā nolēmumā tiesa piespriež zaudētājai pusei segt lietu uzvarējušās puses izmaksas 30 dienu laikā. Lietā zaudējusī puse lietā uzvarējušai pusei izmaksas atlīdzina neizmantojot starpniekus; ja izmaksas netiek atlīdzinātas, tiek uzsākta piedziņas procedūra.

Ekspertu honorāri

Ekspertu honorārus parasti nomaksā zaudētāja puse; savukārt gadījumos (noteiktās lietās), kad izmaksu segšana ir valsts pienākums, tai ir jāsedz arī ekspertu honorāri. Ja izmaksu priekšapmaksu veic valsts, tā apmaksā arī ekspertu honorārus.

Tulkotāju un tulku honorāri

Tulkotāju un tulku honorārus parasti sedz zaudētāja puse; savukārt gadījumos (noteiktās lietās), kad izmaksu nomaksa ir valsts pienākums, tai ir jānomaksā arī ekspertu honorāri. Ja izmaksu priekšapmaksu veic valsts, tā apmaksā arī šos honorārus.

Saites

Saite atveras jaunā logāUngārijas Advokātu padomes mājas lapa (A Budapesti Ügyvédi Kamara honlapja)

Saistītie materiāli

Ungārijas ziņojums par izmaksu pārredzamības pētījumuPDF(533 Kb)en (Magyarország jelentése a költségek átláthatóságáról szóló tanulmányról)

Lapa atjaunināta: 11/06/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Tiesvedības izmaksas - Malta

Šajā lapā ir sniegta informācija par tiesāšanās izmaksām Maltā.

Regulējošie noteikumi par juridisko profesiju honorāriem

Juridisko profesiju honorārus nosaka atbilstoši Tiesu sistēmas organizācijas un civilprocesa kodeksa (Code of Organisation and Civil Procedure, COCP) E tarifam (Maltas tiesību aktu 12. nodaļa).

Advokāti

Advokātu honorārus aprēķina atbilstoši Tiesu sistēmas organizācijas un civilprocesa kodeksa (Maltas tiesību aktu 12. nodaļas) A pielikuma E tarifam. Kad advokāti nosaka honorāra apjomu, paši vai balstoties uz noslēgto līgumu ar klientu, viņi vadās arī pēc advokātu Ētikas un uzvedības kodeksa. Saskaņā ar šo Ētikas kodeksu honorāra apjoms uzskatāms par saprātīgu, ja tas atbilst noteiktiem kritērijiem, piemēram, patērētajam laikam, lietas sarežģītībai, iespējamiem precedentiem; atbildības apjomam, laika ierobežojumiem, profesionālo attiecību raksturam un ilgumam; advokāta pieredzei, reputācijai un kompetencei, no pretējās puses piedzenamās summas apjomam.

Fiksētās izmaksas

Fiksētās izmaksas civiltiesvedībā

Fiksētās izmaksas procesa dalībniekiem civiltiesvedībā

Fiksētās izmaksas strīdā iesaistītajām pusēm atšķiras atkarībā no lietas rakstura un prasības materiālās vērtības, ja tāda ir.

Civiltiesvedības stadija, kurā jāapmaksā fiksētās izmaksas

Iesniedzot pieteikumu tiesai, jāsamaksā valsts nodeva un kancelejas nodeva.

Tiesvedības beigās tiek sastādīts tiesas izdevumu aprēķins, ieskaitot nodokļus. Ja aprēķinātais kancelejas nodevu apjoms pārsniedz summu, kas tika samaksāta, iesniedzot pieteikumu tiesā, starpība tiek aprēķināta un pieprasīta no puses, kura lietu ierosinājusi.

Fiksētās izmaksas krimināltiesvedībā

Fiksētās izmaksas procesa dalībniekiem krimināltiesvedībā

Krimināllietu izskatīšana neparedz nekādas izmaksas.

Krimināltiesvedības stadija, kurā jāapmaksā fiksētās izmaksas

Krimināltiesvedības procesa dalībniekiem nav jāmaksā civilprasītājiem noteiktās maksas. Tomēr tiesvedības beigās tiesa var likt apsūdzētajam kompensēt prasītājam visas ar ekspertu piesaistīšanu saistītās izmaksas.

Fiksētās izmaksas konstitucionālā tiesvedībā

Fiksētās izmaksas procesa dalībniekiem konstitucionālā tiesvedībā

Iesniedzot prasību pirmās instances konstitucionālā tiesā, nodevu apjoms ir šāds:

Pieteikuma iesniegšana

€ 58,53

Kancelejas nodeva

€ 58,23

Dokumentu izsniegšana (par vienu pieteikumu)

€ 6,99

Tiesvedības beigās aprēķinātie juridisko profesiju pārstāvju honorāri var sastādīt no € 46,49 līdz € 698,81. Citi profesionālie ar tiesvedību saistītie izdevumi ietver € 46,59 par katru iesniegto pieteikumu; € 9,32 par katru pavēsti; € 23,29 par katru ar zvērestu apliecinātu rakstisku liecību, € 4,66 par vienu dokumenta kopiju un € 186,35 par rakstiskiem iesniegumiem.

Konstitucionālās tiesvedības stadija, kurā jāapmaksā fiksētās izmaksas

Jāapmaksā, iesniedzot prasību.

Iepriekšēja informācija, ko sniedz juridiskie pārstāvji

Pušu tiesības un pienākumi

Juridisko pārstāvju attiecības ar klientiem regulē Tiesu administrācijas komisijas izstrādātais Ētikas kodekss. Kodekss nosaka juridisko pārstāvju profesionālos pienākumus attiecībā pret klientiem. Tomēr augstāk minētās saistības kodeksā nav iekļautas.

Izmaksas, kas jāsedz uzvarētājai pusei

Parasti uzvarētājai pusei visas tiesas izmaksas tiek kompensētas ar nosacījumu, ka spriedums paredz izmaksu piedzīšanu no zaudētājas puses.

Izmaksas, kas jāsedz zaudētājai pusei

Zaudētājai pusei ir jāsedz visi tiesas izdevumi, kā arī jāatlīdzina uzvarētājas puses izdevumi.

Pamats izmaksu noteikšanai

Kur atrast informāciju par pamatu izmaksu noteikšanai Maltā?

Tiesu sistēmas organizācijas un civilprocesa kodeksa tarifi no A līdz L (Maltas tiesību aktu 12. nodaļa) nosaka dažādas ar tiesas procesu saistītās izmaksas un honorārus. Šie tarifi ir pieejami Saite atveras jaunā logāTieslietu, kultūras un pašvaldību lietu ministrijas tīmekļa vietnē.

Kādās valodās var iegūt informāciju par pamatu izmaksu noteikšanai Maltā?

Visi likumi tiek izstrādāti maltiešu un angļu valodā, tā kā tās abas ir Maltas oficiālās valodas.

Kur atrast informāciju par starpniecību?

Informācija par starpniecību ir pieejama Saite atveras jaunā logāMaltas Arbitrāžas centra tīmekļa vietnē.

Kur atrast papildu informāciju par izmaksām?

Pieejamā tīmekļa vietne, kurā ietverta informācija par izmaksām

Saite atveras jaunā logāJuridisko pakalpojumu sadaļā Saite atveras jaunā logāTieslietu, kultūras un pašvaldību lietu ministrijas tīmekļa vietnē ir sniegta informācija par:

 • visiem valsts primārajiem un sekundārajiem tiesību aktiem;
 • juridiskām publikācijām, tostarp likumiem, likumprojektiem, juridiskiem paziņojumiem un nolikumiem.

Kur atrast informāciju par dažādu procedūru vidējo ilgumu?

Informācija par dažādu procedūru vidējo ilgumu netiek apkopota. Tomēr Saite atveras jaunā logāJustīcijas tiesu tīmekļa vietnē ir pieejama informācija un citastarp katru mēnesi tiek apkopoti statistikas dati par lietām, kuras ir iesniegtas, tiek izskatītas vai kurās pieņemti nolēmumi.

Divreiz gadā tīmekļa vietnē publicē lietu iztiesāšanas ilguma analīzi, norādot lietu iztiesāšanas ilgumu un tiesnesi vai miertiesnesi, kas izskatījis attiecīgo lietu civiltiesā vai tribunālā.

Kur atrast informāciju par noteikta veida tiesāšanās vidējām kopējām izmaksām?

Skatīt augstāk.

Pievienotās vērtības nodoklis

Kā tiek sniegta šī informācija?

Kancelejas izdevumus ar PVN neapliek. Taču ir jāmaksā 18% PVN likme no honorāriem, kas norādīti tarifos un jāmaksā juridiskajiem padomniekiem, pušu advokātiem un citiem tiesas ieceltiem speciālistiem.

Juridiskā palīdzība

Piemērojamais ienākumu slieksnis civiltiesās

Lai gan pastāv izņēmumi attiecībā uz noteiktiem tiesvedības veidiem, persona var saņemt juridisku palīdzību, ja:

 • tai nepieder jebkāda veida īpašums, kura neto vērtība sastāda vai pārsniedz € 6988,22, neskaitot ikdienā lietojamos mājsaimniecības priekšmetus, ko uzskata par pamatotiem un vajadzīgiem pieteicējam un tā ģimenei;
 • tās gada ienākumi nepārsniedz valstī noteikto minimālo algu personām, kas sasniegušas astoņpadsmit gadu vecumu un vecākām.

Apsūdzētajam piemērojamais ienākumu slieksnis krimināltiesās

Likums neparedz konkrētu slieksni. Tomēr atbildētājiem krimināllietās pienākas juridiska palīdzība tiesā tajos gadījumos, ja apsūdzētajam nav bijusi iespēja uzticēt lietu advokātam vai ja viņš pieprasa juridisku palīdzību.

Cietušajam piemērojamais ienākumu slieksnis krimināltiesās

Likums neparedz konkrētu slieksni. Tomēr saskaņā ar likumu Justīcijas nodaļai (kā arī jebkuram privātam juridiskam padomniekam, ko cietusī puse nolīgusi) ir jāsniedz visu nepieciešamo palīdzību un atbalstu jebkuram noziedzīgu darbību rezultātā cietušajam, lai viņš saņemtu atbilstošu kompensāciju.

Citi nosacījumi par juridiskās palīdzības piešķiršanu cietušajam

Nepastāv nekādi papildu nosacījumi, kas saistīti ar juridiskās palīdzības sniegšanu nozieguma upuriem. Taču cietušajiem ir jāsniedz visa pieprasītā viņu rīcībā esošā informācija un pilnībā jāsadarbojas gan ar Justīcijas nodaļu, gan Ģenerālprokurora biroju.

Citi nosacījumi par juridiskās palīdzības sniegšanu apsūdzētajam

Nepastāv nekādi papildu nosacījumi, kas saistīti ar juridiskās palīdzības sniegšanu apsūdzētajiem. Tomēr likums ļauj advokātam, kam jāsniedz juridiskā palīdzība, atteikties no palīdzības sniegšanas tādu iemeslu dēļ, kas pēc tiesas ieskata prima facie pamato atteikumu. Tomēr pat šādā gadījumā likums paredz, ka tiesai ir apsūdzētajam jānodrošina pārstāvība, ieceļot advokātu.

Bezmaksas tiesvedība

Ja puse ir saņēmusi juridisko palīdzību, lietu izskata tiesā bez maksas.

Kad zaudētājai pusei jāsedz uzvarētājas puses izdevumi?

Par tiesas izdevumu sadali un segšanu var lemt vienīgi tiesa. Nepastāv nekāda noteikta prakse.

Ekspertu honorāri

Ekspertu honorārus nosaka atbilstoši Tiesu sistēmas organizācijas un civilprocesa kodeksa G un K tarifiem (Maltas tiesību aktu 12. nodaļa).

Tulkotāju un tulku honorāri

Saskaņā ar Maltas tiesību aktu 12. nodaļas B tarifu par katru likumā paredzēto vai tiesā nepieciešamo tulkojumu ir jāmaksā:

 • kancelejas nodeva € 34,94.

Tulka honorārs var sastādīt no € 11,65 līdz € 58,23 stundā, ko nosaka tiesas sekretārs.

Tulkotāju honorārs ir no € 11,65 līdz € 58,23 par dokumentu, arī šo summu nosaka tiesas sekretārs.

Saites

Saite atveras jaunā logāTieslietu, kultūras un pašvaldību lietu ministrija

Saite atveras jaunā logāMaltas Arbitrāžas centrs

Saite atveras jaunā logāJuridisko pakalpojumu sadaļa

Saite atveras jaunā logāJustīcijas tiesas

Attiecīgie pielikumi

Maltas ziņojums par Izdevumu pārredzamības pētījumuPDF(742 Kb)en

Lapa atjaunināta: 11/06/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas nīderlandiešu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.

Tiesvedības izmaksas - Nīderlande

Šajā lapā ir sniegta informācija par tiesāšanās izmaksām Nīderlandē.

Regulējošie noteikumi par juridisko profesiju honorāriem

Atskaitot honorārus, ko maksā, saņemot subsidētu juridisko palīdzību, honorāri Nīderlandē nav noteikti ar likumu.

Fiksētās izmaksas

Fiksētās izmaksas civilprocesā

Likums par civillietu izskatīšanas honorāriem (Wet tarieven in burgerlijke zaken – WTBZ) paredz, ka pusēm civillietu izskatīšanā ir jāmaksā reģistrācijas nodeva.

Fiksētās izmaksas kriminālprocesā

Nav paredzētas fiksētās izmaksas pusēm, kas iesaistītas kriminālprocesā saskaņā ar Nīderlandes krimināltiesībām.

Fiksētās izmaksas konstitucionālā tiesvedībā

Saskaņā ar Nīderlandes tiesību sistēmu nepastāv tiesību normas konstitucionālā tiesvedībā attiecībā uz prasības iesniegšanu.

Civilprocesa stadija, kurā procesa dalībniekiem jāapmaksā fiksētās izmaksas

Civillietas izskatīšanā fiksēto maksu prasības iesniedzējam nosaka, tiklīdz pirmoreiz paziņo par lietas iesniegšanu tiesā, bet atbildētājam to nosaka, tiklīdz tas ieradies tiesā. Tiesa nosaka fiksēto maksu par lūgumu, kas atšķiras no 14. panta 3. punktā noteiktā, vai par aizstāvības paziņojuma iesniegšanu. Nesamaksājot šo maksu vai to samaksājot vēlāk, netiek ietekmēts tiesvedības iznākums.

Kriminālprocesa stadija, kurā procesa dalībniekiem jāsamaksā fiksētās izmaksas

Attiecas tie paši noteikumi, kas civillietas izskatīšanā.

Iepriekšēja informācija, ko sniedz juridiskie pārstāvji

Pušu tiesības un pienākumi

Šajā jomā nav tiesiski noteiktu pienākumu. Tomēr tie var būt noteikti saistībā ar 1992. gada Advokātu ētikas kodeksu (papildu informāciju skatiet Saite atveras jaunā logāNīderlandes Advokātu kolēģijas tīmekļa vietnē) un Eiropas Savienības Advokātu ētikas kodeksā. Piemēram, Advokātu ētikas kodeksa 26. noteikums paredz, ka advokātam, uzņemoties lietu, ar klientu jāpārrunā lietas finansiālās sekas, kā arī jāsniedz informācija par rēķina izsniegšanas veidu un biežumu. Arī Eiropas Savienības Advokātu ētikas kodeksa 3.7.1. pants nosaka, ka advokātam vienmēr jācenšas panākt izmaksu ziņā visefektīvākais risinājums klienta prasībai un atbilstošā brīdī jādod klientam padoms nolūkā panākt lietas atrisinājumu ārpustiesas kārtībā un/vai jānorāda uz alternatīviem strīdu izšķiršanas veidiem.

Izmaksas, kas jāsedz uzvarētājai pusei

Civillietās uzvarētājai pusei var rasties šādas izmaksas:

 • juridiskā palīdzība (piemēram, advokāta honorārs),
 • liecinieku vai ekspertu atalgojums vai kompensācija,
 • ceļa un uzturēšanās izdevumi, kā arī
 • citi juridiski un ar tiesvedību nesaistīti izdevumi.

Izmaksas, kas jāsedz zaudētājai pusei

Zaudētājai pusei var rasties tādas pašas izmaksas kā uzvarētāja pusei, taču tiesnesis arī var piespriest segt uzvarētājas pusei radušās izmaksas.

Pamats izmaksu noteikšanai

Kur atrast informāciju par pamatu izmaksu noteikšanai Nīderlandē?

Cita starpā iespējams skatīt WTBZ, kā arī citus Nīderlandes tiesību aktus, kas atrodas Saite atveras jaunā logāNīderlandes valdības tīmekļa vietnē.

Kādās valodās iespējams iegūt informāciju par pamatu izmaksu noteikšanai Nīderlandē?

Informāciju par pamatu izmaksu noteikšanai Nīderlandē var iegūt tikai nīderlandiešu valodā.

Kur atrast informāciju par mediāciju?

Informāciju piedāvā Saite atveras jaunā logāNīderlandes Mediācijas institūts (NMI) un lapā, kas paredzēta Saite atveras jaunā logātiesas noteiktai mediācijai Nīderlandes tiesu iestāžu un Nīderlandes Augstākās tiesas tīmekļa vietnē.

Kur atrast papildu informāciju par izmaksām?

Pieejamā tīmekļa vietne, kurā ietverta informācija par izmaksām

Nīderlandes tiesu un Nīderlandes Augstākās tiesas atsevišķā tīmekļa vietnē (Kosten van een procedure – Costs of proceedings) ir pieejama Saite atveras jaunā logāpapildu informācija par tiesvedības izdevumiem.

Kur atrast informāciju par dažādu procedūru vidējo ilgumu?

Tiesu iestāžu padomes gada ziņojumā (Raad voor de rechtspraak) ir sniegta informācija par laiku, kas nepieciešams lietas pilnīgai iztiesāšanai. Ziņojums ir pieejams tiešsaistē Nīderlandes tiesu Saite atveras jaunā logātīmekļa vietnē.

Pievienotās vērtības nodoklis

Kā tiek sniegta šī informācija?

Publicētajā informācijā par izmaksām visas summas norādītas bez PVN (attiecīgos gadījumos).

Kādas ir piemērojamās likmes?

Vispārējā PVN likme, ko piemēro precēm un pakalpojumiem ir 21 %.

Juridiskā palīdzība

Piemērojamais ienākumu slieksnis civiltiesību jomā

Skatiet Juridiskās palīdzības likuma (Wet op de rechtsbijstand — WRB) 12. panta 1. punktu saistībā ar 34. pantu.

Atbildētājam piemērojamais ienākumu slieksnis krimināltiesās

Juridiskā palīdzība ir bezmaksas, ja juridisko pārstāvi norīko tiesa (skatiet WRB 43. pantu). Citos gadījumos Juridiskās palīdzības pārvalde var piešķirt advokātu personām, kas ir tiesīgas uz advokāta pārstāvību saskaņā ar Kriminālkodeksu vai Kriminālprocesa kodeksu (skatiet WRB 44. panta 1. punktu). Saskaņā ar WRB 35. pantu puses pienākums ir veikt iemaksu proporcionāli saviem ienākumiem gadījumos, ja juridisko palīdzību saņem, pamatojoties uz piešķiršanu.

Cietušajam piemērojamais ienākumu slieksnis krimināltiesās

WRB 44. panta 5. punkts paredz, ka juridiskās palīdzības sniegšana dzimumnoziegumu vai vardarbīgu noziegumu upuriem ir bez maksas neatkarīgi no cietušā maksātspējas, ja tiesvedība ir uzsākta un ja cietušais ir tiesīgs uz kompensāciju saskaņā ar Likuma par kompensāciju fondu noziedzībā cietušajiem 3. pantu.

Citi nosacījumi par juridiskās palīdzības sniegšanu atbildētājiem

Juridisko palīdzību nepiešķir:

 • ja pieteikums tai attiecas uz krimināllietu un
 • ja, pamatojoties uz pārkāpto likumu, paredzamais naudas sods ir zems, salīdzinot ar atbildētāja ienākumiem. Skatiet WRB 12. panta 2. punkta c) apakšpunktu.

Dekrēta, kas izveido Dekrētu par juridisko palīdzību un tās piešķiršanas kritērijiem 5. panta 1. punktā noteikts, ka netiek piešķirta juridiskā palīdzība (atskaitot konsultācijas laikā saņemto) saistībā ar krimināltiesvedību, ja lietu izskata apakšapgabalā tiesā. Šī panta otrais punkts paredz, ka, atkāpjoties no pirmā punkta, advokātu var piešķirt, ja to pamato ar puses būtiskām interesēm vai ja tas nepieciešams lietas atsevišķu faktu vai sarežģītības dēļ.

Bezmaksas tiesvedība

Atbildētājiem nav jāmaksā fiksētā maksa lietās, ko izskatīs apakšabgabala tiesā vai nomas sūdzību tiesā.

Kad zaudētājai pusei ir jāsedz uzvarētājas puses izdevumi?

Lēmumu par to, kura puse sedz tiesāšanās izmaksas, pieņem tiesa, pamatojoties uz vienoto likmi (t. i., neatkarīgi no reālajām izmaksām).

Ekspertu honorāri

Ekspertu honorāri ir atšķirīgi: Piemērotu informāciju iespējams atrast Saite atveras jaunā logā2012. gada 28. augusta dekrētā, ar ko groza 2003. gada Dekrētu par nodevām kriminālprocesā. Ar minēto dekrētu tika grozīts 2003. gada Dekrēts par nodevām kriminālprocesā.

Tulkotāju un tulku honorāri

Tulkotāju un tulku honorārus nosaka Tieslietu ministrija:

 • tulku honorāra likme ir EUR 43,89 stundā. Tiesas tulkiem papildu maksā vienreizēju maksājumu — EUR 20,23 apmērā, lai kompensētu ceļa izdevumus un gaidīšanas laiku (fiksēta maksa). Ceļa izdevumu kompensācijas likme ir EUR 1,55 par kilometru;
 • atlīdzības likme par tulkojumiem no franču, vācu un angļu valodas vai uz tām ir EUR 0,79 par rindiņu. Pārējām valodām piemēro likmi EUR 0,14 par vārdu (mērķa valodā) un Austrumu valodām piemēro likmi EUR 0,28 par rakstzīmi.

Saites

Saite atveras jaunā logāNMI mediācija

Saite atveras jaunā logāRechtspraak.nl

Dokumenti par šo tēmu

Nīderlandes pētījums par izdevumu pārredzamībuPDF(702 Kb)en

Lapa atjaunināta: 06/03/2013

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas vācu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.

Tiesvedības izmaksas - Austrija

Šajā lapā ir sniegta informācija par tiesāšanās izmaksām Austrijā.

Regulējošie noteikumi par juridisko profesiju honorāriem

Advokāti

Austrijas Advokātu likums paredz, ka parasti par atlīdzību, ko jāmaksā par advokāta pakalpojumiem, klients un advokāts var brīvi vienoties.

Var vienoties, ka atlīdzību aprēķina kā stundu likmi vai vienreizēju kopmaksājumu. Vienreizēja kopmaksājuma gadījumā atsevišķi pakalpojumi un tiem patērētais laiks netiek aprēķināti. Ja par atlīdzību nav konkrētas vienošanās, tiek pieņemts, ka klients un advokāts ir vienojušies par atbilstošu atlīdzību, pamatojoties uz atlīdzības posteņiem, kas noteikti Likumā par advokāta atlīdzību un vispārīgajiem atlīdzības kritērijiem.

Civilprocesa likumā un Likumā par advokāta atlīdzību paredzēts, ka civilajā tiesvedībā nolēmuma sadaļā par izmaksām tiesa nosaka, kādu tiesāšanās izmaksu daļu zaudētāja puse atlīdzina uzvarētājai pusei. Izmaksas aprēķina, ņemot vērā prasības vērtību un sniegto pakalpojumu ilgumu un veidu. Likumu par advokāta atlīdzību piemēro tikai tad, ja klients un advokāts par to ir vienojušies.

Kriminālajā tiesvedībā principā katrai personai (apsūdzētais, privātās apsūdzības uzturētājs, civilprasītājs), kura ir nolīgusi advokātu rīkoties tās vārdā, jāsedz no tā izrietošās izmaksas. Tas ir spēkā arī gadījumos, kad aizstāvības advokātu ex officio nozīmē tiesa, ja vien nav izpildīti nosacījumi juridiskās palīdzības piešķiršanai. Tiesāšanās izmaksas ir atšķirīgas un atkarīgas no tiesas veida un sastāva (piemēram, iecirkņa tiesa, zemes tiesa viena tiesneša sastāvā tiesa, tiesa ar tiesas piesēdētājiem, zvērināto tiesa).

Tiesu izpildītāji

Atlīdzība, ko tiesu izpildītāji saņem par saviem pakalpojumiem, ir noteikta Likumā par izpildes nodevām (Vollzugsgebührengesetz). Jo īpaši šis likums paredz izpildes nodevu, kas pieteicējam ir jāmaksā, iesniedzot pieteikumu par izpildi, kopā ar vienreizēju nodevu, kas noteikta Likumā par tiesas nodevām (Gerichtsgebührengesetz, GGG).

Izpildes nodeva ( Saite atveras jaunā logāLikuma par izpildes nodevām 2 §) ir izpildes procedūras izmaksu sastāvdaļa. Pēc kreditora pieprasījuma tiesa nolēmuma daļā par izmaksām var noteikt, ka izpildes nodeva ir jāmaksā parādniekam.

Tiesu izpildītājam pienākas atlīdzība arī par maksājumu pieņemšanu. To var ieturēt no piedzenamās summas ( Saite atveras jaunā logāLikuma par izpildes nodevām 11 §).

Izmaksas

Civilprocesa izmaksas

Izmaksas procesa dalībniekiem civilprocesā

Tiesas nodevas, kas jāmaksā par tiesas pakalpojumiem, nosaka vai nu kā vienreizēju nodevu (fiksēta summa), vai arī kā simts (tūkstoš) vienību likmi (novērtējuma procentu likme). Nodevas apmērs ir atkarīgs no lietas veida un prasības vērtības (ko nosaka, pamatojoties uz prasījuma novērtējumu naudā).

Kurā civilprocesa stadijā ir jāsedz izmaksas?

Civilprocesā pirmajā instancē vienreizējā nodeva jāsamaksā, iesniedzot prasību. Nodeva jāmaksā tikai vienu reizi arī tad, ja prasība ietver vairāk nekā tikai vienu prasījumu un ir vērsta pret vairākām personām. Vienreizējā nodeva attiecas uz visu pirmās instances tiesvedību. Ja prasība tiesvedības gaitā tiek paplašināta, iespējamas jaunas nodevas. Tās ir jāmaksā, iesniedzot attiecīgos rakstiskos pieprasījumus.

Ja prasību paplašina mutiskās izskatīšanas laikā, nodevas jāsamaksā tiklīdz prasījumi ietverti protokolā. Otrajā vai trešajā instancē tiesas nodeva jāmaksā, iesniedzot pārsūdzību (Likuma par tiesas nodevām (GGG) 2. § 1. daļa). Izņēmuma kārtā bezstrīdus procesā dažreiz prasības nodevas vietā ir jāmaksā lēmuma nodeva.

Kriminālprocesa izmaksas

Izmaksas procesa dalībniekiem kriminālprocesā

Tikai ceļot privātu apsūdzību, ir jāmaksā nodeva saskaņā ar 13. tarifa posteni Likumā par tiesas nodevām (GGG).

Kurā kriminālprocesa stadijā ir jāsedz izmaksas?

Fiksētās nodevas jāmaksā procesa sākumā.

Procesa izmaksas Konstitucionālajā tiesā

Saskaņā ar Likumu par Konstitucionālo tiesu (Verfassungsgerichtshofgesetz – VfGG)17a § 1. daļu jāmaksā nodeva 220 eiro apmērā.
Kad ir jāsedz izmaksas procesā Konstitucionālajā tiesā?
Fiksētās nodevas jāmaksā procesa sākumā.

Advokāta/juridiskā padomnieka pienākums sniegt informāciju

Pušu tiesības un pienākumi

Advokātam ir pienākums informēt klientu par to, kā tiks aprēķinātas izmaksas un ar kādām izmaksām klientam būtu jārēķinās. Šai sakarā Vadlīniju advokāta profesijas īstenošanai un advokāta pienākumu uzraudzībai 50. § 2. daļā (Richtlinien für die Ausübung des Rechtsanwaltsberufs und für die Überwachung der Pflichten des Rechtsanwalts, RL-BA) ir ieteikts, ka, uzņemoties jaunu lietu, advokātam ir jāinformē klients par to, uz kāda pamata tiks aprēķināta atlīdzība un par klienta tiesībām norēķināties pa daļām.

Ja klients un advokāts nav vienojušies par vienreizēju atlīdzības kopmaksājumu, klients ir tiesīgs ar saprātīgu laika atstarpi prasīt starpposma rēķinu vai starpposma pārskatu par jau sniegtajiem pakalpojumiem, vai līdz šim patērēto laiku (ja advokāts un klients ir vienojušies par atlīdzību, kas pamatota ar stundu likmi).

Attiecīgi pirms tiek nolīgts advokāts, būtu jāvienojas, kad un cik bieži tiek sastādīti starpposma rēķini.

Pamats izmaksu noteikšanai

Kur atrast informāciju par tiesāšanās izmaksām Austrijā?

Tiesību aktu noteikumus par izmaksu atlīdzināšanu strīdus civilprocesā (tostarp komerclietās) var atrast Civilprocesa likuma 40. – 55. § (Zivilprozeßordnung, ZPO). Ģimenes lietās, jo īpaši laulības šķiršana pēc abu pušu pieteikuma, strīdi par aizgādību, saskarsmes tiesībām un uzturlīdzekļiem tiek izskatīti bezstrīdus procesā. Bezstrīdus procesā piemēro citus noteikumus par izmaksu atlīdzināšanu. Vispārīgie noteikumi ir izklāstīti Likuma par bezstrīdus procesu 78. § (Außerstreitgesetz, AußStrG). Izņēmumi no šiem vispārīgajiem noteikumiem cita starpā ir paredzēti arī tiesvedībai par aizgādību, saskarsmes tiesībām un uzturlīdzekļiem nepilngadīgiem bērniem. Kriminālprocesa izmaksas ir noteiktas Kriminālprocesa likuma (Strafprozessordnung, StPO) 380. – 395. §.

Saite atveras jaunā logāAustrijas Advokātu palātas (Rechtsanwaltskammertag) tīmekļa vietnē tiešsaistē ir pieejama brošūra, kurā apkopota informācija par advokātu atlīdzībām. Saite atveras jaunā logāHELP - Iestāžu palīgi Austrijā tīmekļa vietnē ir pieejama vispārīga informācija, izmantojot saiti: Leben in Österreich > Zivilrecht > Zivilverfahren verfügbar.

Šajā tīmekļa vietnē Saite atveras jaunā logāHELP - Iestāžu palīgi Austrijā ir pieejama vispārīga informācija par tiesas nodevām. Likumu tekstiem (Likums par tiesas nodevām, Tarifa posteņi) bez maksas var piekļūt, izmantojot saiti uz Saite atveras jaunā logāFederālās Juridiskās informācijas sistēmas tīmekļa vietni Federālā kanclera mājas lapā.

Kādās valodās ir pieejama informācija par izmaksu noteikšanai Austrijā?

Vācu valodā.

Kur var iegūt informāciju par mediāciju/starpniecību?

Tieslietu ministrija uztur mediatoru sarakstu, kas ir pieejams atsevišķā mediācijas tēmai veltītā Saite atveras jaunā logātīmekļa vietnē.

Saistībā ar taisnīguma atjaunošanu kriminālprocesā Saite atveras jaunā logāNEUSTART tīmekļa vietnē ir pieejama informācija par nodarījumu izlīdzināšanu (mediācija starp apsūdzēto un cietušo) (arī angļu valodā).

Kur atrast papildu informāciju par izmaksām?

Informācija tiešsaistē par procesa izmaksām

Vispārīga informācija par Austrijas tiesību sistēmu, izmaksām un Tieslietu ministriju atrodama Saite atveras jaunā logāAustrijas Justīcijas sistēmas tīmekļa vietnē un tīmekļa vietnē Saite atveras jaunā logāHELP - Iestāžu palīgi Austrijā, kur informācija atspoguļota viegli uztveramā veidā.

Saite atveras jaunā logāFederālajā Juridiskās informācijas sistēmā pieejami šādu tiesību aktu teksti:

 • Likums par tiesas nodevām (GGG)
 • Likums par tiesībām iekasēt nodevas (GebAG)
 • Advokātu likums (RAO)
 • Likums par advokāta atlīdzībām (RATG)

Vispārīgo atlīdzības kritēriju (AHK) teksts ir pieejams Saite atveras jaunā logāAustrijas advokātu portālā.

Kur atrast informāciju par dažādu procedūru vidējo ilgumu?

Lai iegūtu šāda veida informāciju, lūdzu, sazinieties tieši ar Austrijas Tieslietu ministriju.

Kur atrast informāciju par noteikta veida tiesāšanās vidējām kopējām izmaksām?

Tiesas nodevas katram atsevišķam tiesvedības veidam ir noteiktas iepriekš (Likums par tiesas nodevām). Tās var mainīties, ja samazinās vai pieaug prasības vērtība.

Civilprocesā tiesa nolēmuma daļā par izmaksām (Kostenentscheidung) nosaka, kādas tiesas nodevas un izmaksas (advokāta atlīdzība, ekspertu un tulkošanas izmaksas u.tml.) zaudējusī puse atlīdzina uzvarētājai pusei. Šis lēmums pamatojas uz Likumu par advokātu atlīdzībām (attiecībā uz izdevumiem par advokātu) un Likumu par tiesībām iekasēt nodevas (attiecībā uz ekspertu un tulkošanas izdevumiem). Lielākoties šīs izmaksas pamatojas uz iesaistīto izdevumu līmeni un patērēto laiku. Tādējādi iepriekš nav iespējams noteikt konkrētu summu.

Parasti par atlīdzību, ko jāmaksā par advokāta pakalpojumiem, klients un advokāts var brīvi vienoties.

Pievienotās vērtības nodoklis

Kur atrodama informācija par pievienotās vērtības nodokli? Kādas ir piemērojamās PVN likmes?

Advokāta pakalpojumiem piemēro pievienotās vērtības nodokli. Austrijā pievienotās vērtības nodokļa likme 20 %. Tāpat kā citi izdevumi arī šis nodoklis advokātam ir jāsamaksā atsevišķi, kā tas ir noteikts Likuma par advokāta atlīdzību 16. § un Vispārīgo atlīdzības kritēriju 17. §. Pievienotās vērtības nodoklis nav iekļauts atlīdzības tarifa posteņos, kas noteikti Likumā par advokāta atlīdzību un Vispārīgajos atlīdzības kritērijos.

Juridiskā palīdzība

Piemērojamais ienākumu slieksnis civillietās

Tiesības uz juridisko palīdzību nav atkarīgas no noteikta ienākumu sliekšņa. Juridisko palīdzību civillietās (un komerclietās) reglamentē Austrijas Civilprocesa likums. Civilprocesa noteikumus pēc analoģijas piemēro arī bezstrīdus procesam. Par juridisko palīdzību lemj pirmās instances tiesa.

Juridisko palīdzību pusei piešķir tikai tad, ja tās ienākumi, finansiālie apstākļi un uzturlīdzekļu saistības ir tādas, ka tā nav spējīga segt tiesvedības izmaksas, neskarot tās vienkāršai iztikai nepieciešamo līdzekļu apjomu. Juridisko palīdzību nepiešķir, ja plānotā tiesvedība šķiet acīmredzami nepamatota vai bez jebkādām izredzēm uz panākumiem. Tiesa lemj, kurš no zemāk minētajiem palīdzības veidiem ir piešķirams katrā individuālā gadījumā.

Austrijā juridiskā palīdzība pamatā tiek sniegta šādos veidos:

 • pagaidu atbrīvojums no tiesas nodevas, liecinieku, ekspertu un tulku atlīdzības, nepieciešamo publisko paziņojumu izmaksām, pilnvarotā izmaksām un izmaksām par tiesas ieceltu pilnvaroto advokātu,
 • advokāta pārstāvniecība.

Pusei, kas saņem juridisko palīdzību, trīs gadu laikā kopš procesa beigām var pieprasīt pilnībā vai daļēji atmaksāt juridiskās palīdzības izmaksas, ja šīs puses finansiālā situācija ir mainījusies un persona ir spējīga veikt attiecīgos maksājumus, neskarot savai iztikai nepieciešamos līdzekļus.

Piemērojamais ienākumu slieksnis apsūdzētajam un cietušajam kriminālprocesā

Nav noteikts konkrēts ienākumu slieksnis, lai konstatētu apsūdzētā vai cietušā/privātās apsūdzības uzturētāja kriminālprocesā tiesības uz juridisko palīdzību. Pamatkritēriji ir: uzturlīdzekļi virs minimālā iztikas līmeņa un zem pienācīgā uzturlīdzekļu līmeņa.

Minimālais iztikas līmenis tiek regulāri pārvērtēts, un tā pašreiz spēkā esošais līmenis tiek norādīts Saite atveras jaunā logāAustrijas Justīcijas sistēmas mājas lapā.

Noteikumi par juridiskās palīdzības piešķiršanu cietušajam kriminālprocesā

Ja saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 66 § 2. daļu nepastāv tiesības uz juridisko pārstāvību procesā, privātpersonas procesā var saņemt juridisko palīdzību, ja

 • advokāta pārstāvība nav iespējama, neskarot nepieciešamos iztikas līdzekļus (sk. iepriekš minēto par uzturlīdzekļiem) un
 • advokāta pārstāvība ir tiesiskuma nodrošināšanas interesēs, jo īpaši pienācīgas prasību īstenošanas interesēs, lai izvairītos no turpmākām civilām tiesvedībām.

Noteikumi par juridiskās palīdzības piešķiršanu apsūdzētajam

Lai piešķirtu juridisko palīdzību, tai, neatkarīgi no finansiālo priekšnoteikumu izpildes, ir jābūt tiesiskuma nodrošināšanas interesēs, un jo īpaši, pienācīgas aizstāvības nodrošināšanas interesēs.

Aizstāvja piešķiršana jebkurā gadījumā ir tiesiskuma nodrošināšanas interesēs, ja

saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 61 § 1. punktu aizstāvība ir obligāta (sk. turpmāk),

 • apsūdzētais ir akls, kurls, mēms vai viņa spējas ir citādi ierobežotas, vai procesa valodas zināšanas nav pietiekamas,
 • tā ir pārsūdzības procedūra,
 • lietā ir sarežģīti faktiskie vai juridiskie apstākļi.

Lietās, kurās aizstāvība ir obligāta, apsūdzēto pārstāv aizstāvis. Saskaņā ar Kriminālprocesa 61 § 1. punktu aizstāvība ir obligāta šādos likumā izsmeļoši uzskaitītos gadījumos:

 • ja ir piemērots apcietinājums, visu laiku, kamēr apsūdzētais atrodas apcietinājumā,
 • visa procesa laikā, ja process ir par ievietošanu iestādē likumpārkāpējiem ar garīga rakstura traucējumiem,
 • lietas izskatīšanas galvenajā sēdē par ievietošanu iestādē ārstēšanai no atkarības vai iestādē bīstamiem recidīvistiem,
 • lietas izskatīšanas galvenajā sēdē zemes tiesā, kuras iztiesāšanā piedalās zvērinātie vai tiesas piesēdētāji,
 • lietas izskatīšanas galvenajā sēdē zemes tiesā, kur lietu izskata tiesnesis vienpersoniski, ja par nodarījumu var piespriest brīvības atņemšanas sodu uz laiku, kas pārsniedz trīs gadus, izņemot zādzību ar ielaušanos saskaņā ar Krimināllikuma 129 § 1. – 3. punktu un noziedzīgi iegūtas mantas iegādāšanos un realizāciju saskaņā ar Krimināllikuma 164 § 4. punktu,
 • ja tiek pārsūdzēts spriedums, ko pieņēmusi tiesa, piedaloties tiesas piesēdētājiem, vai zvērināto tiesa,
 • iesniedzot pieteikumu par kriminālprocesa atjaunošanu un šā pieteikuma izskatīšanā.

Bezmaksas tiesvedība

Lai nodrošinātu cietušā procesuālo tiesību ievērošanu, kriminālprocesā personas, kas cietušas no vardarbības, bīstamiem draudiem vai seksuālās izmantošanas, kā arī tās personas laulātais, dzīvesbiedrs, radinieki tiešā līnijā, brālis vai māsa, kuras nāve varētu būt iestājusies noziedzīgā nodarījuma rezultātā, vai citi radinieki, kuri bijuši nodarījuma liecinieki, ir tiesīgi saņemt bezmaksas psihosociālo un juridisko palīdzību. Psihosociālā palīdzība aptver attiecīgo personu sagatavošanos tiesvedībai un ar to saistītajai emocionālajai slodzei. Psihosociālo vai juridisko palīdzību nodrošina cietušo atbalsta organizācijas, kuras saskaņā ar Austrijas Kriminālprocesa likuma 66. § 2. daļu līgumiski pilnvarojusi Tieslietu ministrija.

Bezstrīdus procesā netiek iekasētas nodevas lietās par aizgādņa iecelšanu mantai vai lietās par aizgādības – vai saskarsmes tiesībām. Arī lietās, kas izriet no Likuma par ievietošanu psihiatriskā ārstniecības iestādē (Unterbringungsgesetz) vai Likuma par uzturēšanos pansionātā (Heimaufenthaltsgesetz), netiek iekasētas nekādas nodevas. Nelielu ienākumu un mazturības gadījumā juridisko palīdzību var piešķirt kā pagaidu atbrīvojumu no nodevām. Atbrīvojuma līmenis ir atkarīgs no pieteikuma un par to lemj tiesa.

Kad zaudētājai pusei jāsedz uzvarētājas puses izmaksas?

Prasības tiesvedība

Civilās tiesvedības (tostarp komerclietu) izmaksas ir regulētas Austrijas Civilprocesa likumā (ZPO). Civilprocesa likums paredz, ka vispirms katrai pusei pašai ir jāsedz radušās izmaksas proporcionāli savai dalībai procesā. Tiesa, pieņemot nolēmumu lietā, lemj arī par izmaksām. Tiek piemērots "uzvarētāja" princips. Puse, kura zaudē visos strīdus punktos, atlīdzina otrai pusei visas nepieciešamās nodevas un izmaksas, kas radušās tiesvedības gaitā. Ja puse uzvar tikai attiecībā uz kādu prasības daļu un kādā daļā zaudē, abas puses vienlīdzīgi sedz izmaksas vai sadala tās proporcionāli.

Atsevišķos gadījumos taisnīguma interesēs var atteikties no uzvarētāja principa:

 • ja sakāve ir neliela un prasības noraidītā daļa nav radījusi īpašas izmaksas;
 • ja prasības vērtību nosaka eksperti vai tiesa pēc saviem ieskatiem, kā arī pretprasības gadījumā;
 • ja atbildētāja uzvedība nav radījusi iemeslu prasības celšanai un atbildētājs ir atzinis prasību pie pirmās iespējas;
 • ja viena no pusēm ir vainīga pie tā, ka tiesvedību automātiski pārtrauc vai noraida, tai var uzlikt par pienākumu segt visas izmaksas.

Bezstrīdus process

Ģimenes tiesību lietas (uzturlīdzekļi, saskarsmes tiesības, aizgādība un laulības šķiršana pēc abu pušu pieteikuma) tiek izskatītas bezstrīdus kārtībā. Vispārīgās šāda procesa izmaksas ir noteiktas Likuma par bezstrīdus procesu 78. § (Außerstreitgesetz – AußerStrG). Tomēr daudzās lietās piemēro izņēmumus no šiem noteikumiem. Parasti arī šajos gadījumos piemēro uzvarētāja principu, bet taisnīguma interesēs no tā var arī atteikties. Turklāt šajā procesā tam ir paredzēti daudz vairāk iemeslu nekā saskaņā ar Civilprocesa likumu. Ja netiek prasīta izmaksu atlīdzināšana, faktiskās izmaksas (piemēram, ekspertu atlīdzība) jāmaksā proporcionāli dalībai lietā. Ja dalību lietā nevar noteikt, izmaksas jāmaksā vienlīdzīgās daļās.

Sīkāka informācija par dažādiem tiesvedības veidiem (uzturlīdzekļu, saskarsmes tiesību, aizgādības tiesvedība un laulības šķiršana):

 • Laulības šķiršanas procesā jānodala laulības šķiršana pēc abu pušu pieteikuma un laulības šķiršana pēc vienas puses pieteikuma (strīds par laulības šķiršanu).

Laulības šķiršana pēc vienas puses pieteikuma – šajā gadījumā piemēro Austrijas Civilprocesa likuma īpašus nosacījumus. Ja nevienu pusi nevar uzskatīt par vainīgu laulības izjukšanā, izmaksas sedz abas puses vienlīdzīgi. Ja laulības šķiršanas iemesls ir tas, ka laulāto kopdzīve ir izirusi un spriedumā par laulības šķiršanu ir konstatēts, kurš no laulātajiem ir vainīgs laulības iziršanā, vainīgajai pusei ir jāsedz otras puses izmaksas.

Laulības šķiršana pēc abu pušu pieteikuma – laulības šķiršanai pēc abu pušu pieteikuma piemēro bezstrīdus procesu. Šādā gadījumā laulātie tiesai iesniedz divus identiskus pieteikumus. Tā kā process ir bezstrīdus, lēmums par izmaksām netiek pieņemts. Faktiskās izmaksas abas puses sedz vienlīdzīgi.

 • Aizgādības un saskarsmes tiesību lietas arī izskata bezstrīdus kārtībā. Pamatojoties uz izņēmuma noteikumu (Likuma par bezstrīdus procesa 107. § 3. daļa), izmaksu atlīdzināšana šajā procesā nav paredzēta.
 • Vēl viens izņēmuma noteikums (Likuma par bezstrīdus procesa 101. § 2. daļa) paredz, ka lietās par uzturlīdzekļiem nepilngadīgiem bērniem izmaksu atlīdzināšana nenotiek.

Kriminālprocess

Kriminālprocesā principā katra persona, kas nolīgst advokātu vai citu pārstāvi, pati sedz ar to saistītās izmaksas arī tad, ja advokātu ex officio ieceļ tiesa (Kriminālprocesa likuma 393. § 1. daļa).

Ja apsūdzēto atzīst par vainīgu, viņam ir pienākums segt visas procesa izmaksas (Kriminālprocesa likuma 389. § 1. daļa). Kriminālprocesā saskaņā ar Saite atveras jaunā logāKriminālprocesa likuma 381. § 1. daļu ir šādas izmaksas:

 • vienreizējs kopmaksājums kā daļa no pārējām sīkāk nekonkretizētām kriminālprocesa izmaksām, tostarp izmeklēšanas un prokurora rīkojumu izpildes izmaksām vai izmaksām par nepieciešamajām tiesas darbībām, ko saskaņā ar minētā panta 3. daļu novērtē, ievērojot šādas robežvērtības: tiesvedība zemes tiesā, piedaloties zvērinātajiem, – no 500 līdz 10000 eiro, tiesvedība zemes tiesā, piedaloties tiesas piesēdētājiem, – no 250 līdz 5000 eiro, tiesvedības zemes tiesā, ja lietu izskata tiesnesis vienpersoniski, – no 150 līdz 3000 eiro, tiesvedība iecirkņa tiesā – no 50 līdz 1000 eiro.
 • atlīdzība ekspertiem un parasti arī tulkiem,
 • izmaksas saistībā ar iestāžu sniegtu informāciju, konstatējumiem un atzinumiem,
 • izmaksas par apsūdzētā nogādāšanu no citas valsts un izmaksas saistībā ar lieciniekiem, kas uzaicināti ierasties no citām valstīm,
 • izmaksas saistībā ar pierādījumu nodrošināšanu, informāciju par bankas kontiem, vēstuļu izņemšanu, informāciju par telekomunikāciju datiem un sakaru pārtveršanu,
 • izmaksas saistībā ar sprieduma izpildi, izņemot brīvības atņemšanas soda izpildi,
 • tiesas nodevas kriminālprocesā,
 • aizstāvības advokāta vai cita pārstāvja atlīdzība,
 • vienreizējs kopmaksājums kā daļa no izmaksām par cietušā dalību procesā līdz 1000 eiro.

Šīs izmaksas, izņemot 3., 7., un 9. punktā minētās, valsts sedz iepriekš. Aprēķinot vienreizējo kopmaksājumu saskaņā ar 1. daļas 9. punktu, tiesa ņem vērā personas, kam jāatlīdzina izmaksas, ekonomiskās spējas. Izmaksas par pieaicināto tulku neietilpst atlīdzināmajās izmaksās, ja tulka pieaicināšana bija nepieciešama, jo apsūdzētais nepietiekami pārvalda procesa valodu vai nav spējīgs sazināties ar tiesu kāda cita fiziska traucējuma dēļ.

Saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 391. § 1. daļu kriminālprocesa izmaksas piedzen no notiesātā tikai tādā apmērā, lai neapdraudētu ne viņa paša, ne viņa ģimenes vienkāršai iztikai nepieciešamo uzturlīdzekļu līmeni, kā arī, lai neskartu viņa spējas izpildīt pienākumu atlīdzināt nodarītos zaudējumus. Ja izmaksu segšana nav iespējama, jo atbildētājam nav nepieciešamo līdzekļu, tiesa var pasludināt šīs izmaksas par neatgūstamām. Ja tiesa uzskata, ka pašlaik neatgūstamās izmaksas nākotnē tomēr varētu atgūt, pēc zināma laika ir jāpārskata attiecīgās personas ekonomiskās spējas. Tiesības uz izmaksu atgūšanu noilgst piecus gadus no brīža, kad lietā tika pieņemts galīgais nolēmums. Ja tiesa lemj, ka notiesātajam ir jāsedz tiesvedības izmaksas, bet vēlāk izrādās, ka viņš nav spējīgs tās segt, iestādes var pagarināt maksājuma termiņu, ļaut maksāt pa daļām vai samazināt izmaksu apmēru.

Ja notiesātajam saskaņā ar krimināltiesas lēmumu vismaz daļēji ir pienākums atlīdzināt zaudējumus civilprasītājiem, viņam ir jāsedz arī civilprasītāja izmaksas kriminālprocesā.

Saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 393a § apsūdzētais, kuru attaisno, var iesniegt pieteikumu un pieprasīt, lai valsts atlīdzina daļu no viņa izdevumiem par aizstāvību. Atlīdzināmā daļa ietver nepieciešamos un patiešām iztērētos faktiskos izdevumus, kā arī vienreizēju kopmaksājumu kā daļu no aizstāvja atlīdzības. Vienreizējo kopmaksājumu aprēķina, ņemot vērā aizstāvības apjomu un sarežģītību un to, cik plašā mērogā aizstāvja iesaistīšanās bija nepieciešama vai atbilstoša, turklāt tas nevar pārsniegt šādas robežvērtības: tiesvedība zemes tiesā, piedaloties zvērinātajiem, – 5000 eiro, tiesvedība zemes tiesā, piedaloties tiesas piesēdētājiem – 2500 eiro, tiesvedība zemes tiesā, ja lietu izskata tiesnesis vienpersoniski – 1250 eiro un tiesvedība iecirkņa tiesā – 450 eiro.

Privātas apsūdzības gadījumā vai civilprasītāja izvirzītas apsūdzības gadījumā (Kriminālprocesa likuma 72 § – subsidiārā apsūdzība), ja apsūdzētais tiek attaisnots, privātās apsūdzības uzturētājam vai civilprasītājam jāsedz visas izmaksas, ko izraisījusi viņu apsūdzība vai tas uzturēšana spēkā. Ja kriminālprocesu izbeidz ar vienošanos (Diversion – Kriminālprocesa likuma 198. – 209. §) civilprasītājam izmaksas nav jāsedz.

Ekspertu atlīdzība

Prasības tiesvedībā civilprocesā (tostarp komerclietās) ekspertu atlīdzības sedz atkarībā no tā, kura puse uzvar vai zaudē procesā, vai arī tās proporcionāli sadala starp pusēm (Civilprocesa likuma 43. § 1. daļa).

Laulības šķiršanā pēc vienas puses pieteikuma, ja netiek lemts par to, kurš ir atbildīgs par laulības iziršanu, faktiskās izmaksas izmaksas jāsedz abām pusēm vienlīdzīgi. Ja viena puse ir samaksājusi vairāk nekā otra puse, otrai pusei šī starpība ir jāatmaksā. Ja viens no laulātajiem tiek atzīts par vainīgu, viņam ir jāsedz otras puses ekspertu atlīdzības.

Šādos gadījumos ekspertu atlīdzības, ko sākotnēji sedz no valsts līdzekļiem, atmaksā tā puse, kura šīs izmaksas radījusi vai kuras interesēs šīs izmaksas radušās: laulības šķiršana pēc abu pušu pieteikuma, aizgādība un saskarsmes tiesības, prasības par uzturlīdzekļiem nepilngadīgiem bērniem. Ja vairākām personām ir pienākums segt izmaksas, izmaksas tiek segtas solidāri (Likuma par tiesas maksājumiem 1. § 5. punkts (Gerichtliches EinbringungsgesetzGEG) saistībā ar 2. § 1. daļu.).

Ekspertu atlīdzības apmēru nosaka saskaņā ar Likumu par tiesībām iekasēt nodevas (GebAG). Tā ir atkarīga no tiesas pieprasītā atzinuma satura un apjoma.

Kriminālprocesā eksperta atlīdzība veido daļu no tiesvedības izmaksām (Kriminālprocesa likuma 381. § 1. daļa), kas saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 389. § 1. daļu ir jāsedz notiesātajam. Eksperta atlīdzību nosaka tiesa vai prokurors un apmaksā valsts.

Tulkotāju un tulku atlīdzības

Iepriekš minētais attiecas arī uz tulkotāju un tulku atlīdzībām.

Dokumenti par šo tēmu

Austrijas ziņojums par izmaksu pārredzamības pētījumuPDF(829 Kb)en

Saites

Saite atveras jaunā logāGGG 32 §

Lapa atjaunināta: 11/06/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Tiesvedības izmaksas - Polija

Šajā lapā ir sniegta informācija par tiesāšanās izmaksām Polijā.

Regulējošie noteikumi par juridisko profesiju pārstāvju honorāriem

Advokāti

Polijā advokāta atlīdzību konkrētā lietā nosaka pēc vienošanās starp advokātu (adwokat) un klientu, ievērojot likumu. Var ņemt vērā šādus faktorus:

 • tiesiskā strīda sarežģītību un apjomu,
 • laiku, kas vajadzīgs pienācīgai uzdevuma izpildei,
 • advokāta pieredzi un profesionālās iemaņas,
 • termiņus,
 • steidzamības līmeni,
 • citus faktorus.

Saskaņā ar Tieslietu ministrijas 2002. gada 28. septembra Noteikumiem par advokātu pakalpojumu apmaksu (Rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie), nosakot atlīdzību, ņem vērā:

 • lietas sarežģītību un veidu,
 • veicamā darba apjomu, lai lietā panāktu rezultātu.

Īpašos gadījumos atkarībā no klienta materiālā un ģimenes stāvokļa advokāts var noteikt zemāku atlīdzību, nekā paredzēts Likumā par civilprocesa izmaksām (Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych).

Principā tiesāšanās izmaksas apmaksā zaudētāja puse. Tomēr summai, ko nosaka tiesnesis (par advokāta pārstāvību), jābūt Tieslietu ministrijas 2002. gada 28. septembra Noteikumos par advokātu pakalpojumu apmaksu noteiktajās robežās. Tāpēc (saskaņā ar 2. punktu) honorārs nedrīkst pārsniegt minimālo likmi, kas reizināta ar seši, vai strīda priekšmeta vērtību. Honorāra apjoms ir atkarīgs arī no lietas būtības un mērķiem un tiesvedības posma. Noteikumu 2.- 5. nodaļā noteiktas minimālās maksas dažādu veidu lietās.

Juriskonsulti

Juriskonsultu (radcy prawny) darbību Polijā reglamentē noteikumi, kas līdzīgi tiem, kuri reglamentē advokātu darbību.

Tiesu izpildītāji

Polijas tiesību aktos – Likumā par tiesu izpildītājiem un izpildes procesiem (ustawa o komornikach sądowych i egzekucji) – ir reglamentēts arī tiesu izpildītāju (komornicy) honorāru apjoms.

Vispārējie noteikumi ir šādi.

Visās ar finansēm saistītās lietās atlīdzības lielumu aprēķina kā procentuālo daļu no prasījuma summas. Ja tiesu izpildītājs nodrošina naudas prasījuma izpildi, atlīdzība, ko maksā kreditors, nedrīkst pārsniegt 2 procentus no prasījuma summas, kā arī tā nevar būt mazāka par 3 procentiem no vidējās mēneša darba algas vai pārsniegt šo summu, kas reizināta ar 5.

Prasījuma izpildē tiesu izpildītājs iekasē maksu no parādnieka, kas ir 15 procenti no prasījuma summas. Tajā pašā laikā šī atlīdzība nedrīkst būt zemāka par 10 procentiem no vidējās mēneša darba algas un tā nedrīkst pārsniegt šo vērtību, kas reizināta ar 30.

Ar finansēm nesaistītās lietās, kad tiesu izpildītājs nodrošina un izpilda nemantisku prasību, atlīdzība ir nemainīga.

Fiksētās izmaksas

Fiksētās izmaksas civilprocesā

Tiesas nodevas un izdevumi noteikti Likumā par civilprocesa izmaksām.

Nodeva ir naudas summa, ko iekasē par katru tiesai iesniegto dokumentu, ja likums paredz šādu nodevu. Ir trīs dažādu veidu nodevas: mainīgās, fiksētās un pamatnodevas.

Nodevas summa mainās atkarībā no lietas veida — civillieta, ģimenes tiesību lieta, komerclieta vai cita veida lieta. Nosakot izmaksas, ņem vērā arī prasības veidu.

Izdevumi ietver maksājumus, kas saistīti ar pušu, liecinieku un ekspertu piedalīšanos tiesas procesā. Tie ir atkarīgi no tiesas procesam nepieciešamā laika un tā sarežģītības. Izdevumi var ietvert atlīdzību tulkiem un tulkotājiem, ceļa un uzturēšanās izmaksas, kā arī atlīdzību par liecinieku zaudētajiem ienākumiem sakarā ar laiku, kas pavadīts tiesā. Citi saistītie izdevumi ir atlīdzība citām iestādēm un personām, pierādījumu pārbaude, dzīvnieku un objektu transportēšana un drošība, arestā pavadītais un paziņošanai veltītais laiks.

Turklāt pastāv ar tiesāšanos saistītās izmaksas. Tās sastāv no tiesas izdevumiem, tiesas prāvas sagatavošanas izmaksām un izmaksām saistībā ar advokāta vai juridiskā padomnieka darbībām, lai pārstāvētu klientu (ieskaitot honorāru par pārstāvību un konsultāciju).

Parasti zaudētāja puse atlīdzina uzvarētājai pusei izmaksas, kas pamatoti radušās, lai aizsargātu tās intereses, ja vien nav norādīts citādi. Tomēr pirms šīs izmaksas var tikt segtas, uzvarētājai pusei ir jāgaida līdz sprieduma pasludināšanai. Jautājums par izmaksu segšanu tiek izlemts tiesas procesa pēdējā posmā, tieši pirms galīgā sprieduma.

Civilprocesa stadija, kurā procesa dalībniekiem jāapmaksā fiksētās izmaksas

Pienācīgā summa jāmaksā, iesniedzot dokumentu tiesā (Likuma par civilprocesa izmaksām 10. pants).

Fiksētās izmaksas kriminālprocesā

Fiksētās izmaksas pusēm kriminālprocesā

Parasti izmaksas nav fiksētas un tiek aprēķinātas pēc sprieduma pasludināšanas. Summa ir atkarīga no tiesas procesa ilguma, piespriestā soda un atlīdzības ekspertiem. Fiksētās izmaksas var paredzēt tikai tajās lietās, kuras uzsāk pēc privātpersonas pieteikuma, kad personai, kas iesniedz pieteikumu, ir jāmaksā noteikta sākotnējā tiesas nodeva.

Kriminālprocesa stadija, kurā jāapmaksā fiksētās izmaksas

Fiksētās izmaksas pusēm kriminālprocesā jāsedz saskaņā ar spriedumu (kas ir spēkā un pusēm saistošs).

Pamatizmaksas konstitucionālajā tiesvedībā

Polijas Civilprocesa kodekss (424. pants) paredz iespēju iesniegt pieteikumu veikt pārbaudi par galīgu spriedumu otrajā instancē. To var darīt, ja ar spriedumu ir nodarīts kaitējumu pusei un ja lēmuma/sprieduma grozīšana vai atcelšana nav bijusi iespējama vai nav iespējama (sūdzība, ar kuru apstrīd sprieduma atbilstību likumam).

Šādu pieteikumu iespējams iesniegt arī gadījumā, ja neatbilstība likumam saistīta ar tiesiskās kārtības pamatnoteikumu pārkāpumu, konstitucionālo tiesību vai cilvēktiesību un pilsoņtiesību pārkāpumu un ja spriedums pasludināts pirmajā instancē. Tādos gadījumos iekasē Likumā par civilprocesa izmaksām paredzēto obligāto nodevu. Tā ir pamatnodeva PLN 30 apmērā, ja likumā nav noteikts citādi (14. pants).

Šim noteikumam ir arī izņēmumi; dažos gadījumos nodeva ir atšķirīga:

 • PLN 40 – ja iesniegums par neatbilstību attiecas uz ārpustiesas procesu, kas ierosināts ex officio;
 • PLN 1000 – ja iesniegums par neatbilstību attiecas uz Konkurences un patērētāju tiesību aizsardzības padomes priekšsēdētāja lēmumu;
 • PLN 3000 – ja iesniegums par neatbilstību attiecas uz Nacionālās raidorganizācijas padomes priekšsēdētāja lēmumu.

Pamatizmaksas konstitucionālā tiesvedībā, kurā jāapmaksā fiksētās izmaksas

Konstitucionālās tiesvedības pamatizmaksas jāmaksā, kad dokuments, par kuru jāmaksā nodeva, tiek iesniegts tiesā (Likuma par civilprocesa izmaksām 10. pants).

Iepriekšēja informācija, ko sniedz juridiskie pārstāvji

Pušu tiesības un pienākumi

Saskaņā ar normatīvajiem aktiem juridiskie pārstāvji neatbild par tiesas procesa galīgo rezultātu. Viņu pienākums ir tikai ar atbilstošu rūpību veikt visus vajadzīgos pasākumus, lai lieta tiktu izskatīta pareizi. Tas nozīmē, ka juridiskie pārstāvji var brīvi rīkoties, lai izvēlētos viņu klientiem noderīgu informāciju.

Daži pienākumi ir paredzēti profesionālās rīcības kodeksos. Tomēr, tā kā tos ir izdevušas profesiju kolēģijas, to būtība ir tīri deklaratīva. Pārkāpumu gadījumā piemēro tikai disciplināratbildību.

Tiesāšanās izmaksas

 • sedz uzvarētāja puse,
 • sedz zaudētāja puse.

Pamats izmaksu noteikšanai

Kur atrast informāciju par pamatu izmaksu noteikšanai Polijā?

Informāciju (tostarp informāciju par izmaksām) var atrast Polijas Tieslietu ministrijas oficiālajā tīmekļa vietnē. Parasti piemēro Likumu par civilprocesa izmaksām. Tas nozīmē, ka ikviens, kas iesaistīts tiesvedībā vai meklē informāciju par izmaksām, var viegli atrast attiecīgos noteikumus.

Personas, kurām ir grūtības izprast šo tiesību aktu, var lūgt juridisko pārstāvju (advokāta vai juriskonsulta) palīdzību. Profesionāli juridiskie pārstāvji var sniegt informāciju un palīdzību saistībā ar dažādām procedūrām citās valodās.

Kādās valodās var atrast informāciju par pamatu izmaksu noteikšanai Polijā?

Informācija ir pieejama tikai poļu valodā.

Kur atrast informāciju par mediāciju?

Polijas Civilprocesa kodeksa 183.¹ līdz 183.¹5. pantā ir atrodama informācija par mediāciju. Mediatoru atlīdzība un tiem atlīdzināmie izdevumi izklāstīti Tieslietu ministrijas 2003. gada 30. novembra noteikumos. Tomēr mediācijas izmaksas tiesa parasti neuzskata par izdevumiem tiesāšanās nolūkos, izņemot, ja mediāciju norīko tiesa.

Kur atrast papildu informāciju par izmaksām?

Tīmekļa vietne par izmaksām

Saite atveras jaunā logāPolijas Tieslietu ministrijas tīmekļa vietne ir Polijas valdības oficiālās tīmekļa vietnes sadaļa. Tajā aprakstīta tieslietu sistēma un jautājumi saistībā ar Polijas civiltiesībām, tostarp tiesāšanās izmaksām. Tīmekļa vietnē ir saite uz paskaidrojumiem par izmaksām civillietās (tikai poļu valodā).

Kur atrast informāciju par dažādu procedūru vidējo ilgumu?

Ir ļoti grūti prognozēt tiesas procedūru vidējo ilgumu, jo tas ir atkarīgs no lietas juridiskās un faktiskās sarežģītības.

Kur atrast informāciju par noteikta veida tiesāšanās vidējām kopējām izmaksām?

Neraugoties uz iepriekšminēto, ir iespējams aprēķināt tiesāšanās vidējās izmaksas. Juridiskās pārstāvības izmaksas nosaka tiesas procesa sākumā. Izmaksas ir atkarīgas no vienošanās starp klientu un viņa pārstāvi. Attiecībā uz valsts norīkoto juridisko pārstāvību izmaksas ir paredzētas noteikumos.

Arī pašā tiesā ir iespējams novērtēt tiesāšanās izmaksas. Tiesas nodevas ir noteiktas Likumā par civilprocesa izmaksām, un tās ir atkarīgas no strīda priekšmeta vērtības un lietas veida (piemēram, komerclieta vai laulības šķiršana). Tāpat puses var ņemt vērā ekspertu iesaistīšanas izmaksas.

Pievienotās vērtības nodoklis

Kā sniegta šī informācija?

Likumā par civilprocesa izmaksām noteiktās nodevas un izdevumi ir atbrīvoti no nodokļiem un līdz ar to netiek aplikti ar PVN. Juridiskajai palīdzībai piemēro vienotu PVN likmi (23 %).

Kādas ir piemērojamās nodokļu likmes?

Piemērojamā PVN likme ir 23 %. Juriskonsultu un advokātu pakalpojumiem nodokli piemēro tāpat kā citiem pakalpojumiem. Nodokļa piemērošana ir noteikta Likumā par pievienotās vērtības nodokli.

Juridiskā palīdzība

Civillietās piemērojamais ienākumu slieksnis

Personām, kuras lūdz atbrīvošanu no tiesvedības izdevumiem, ir jāiesniedz oficiāls iesniegums. Atbrīvojumu var piešķirt, ja tās var pierādīt, ka nespēj segt šos izdevumus, neradot finansiālas grūtības sev vai savai ģimenei.

Personām, kuras lūdz atbrīvošanu no tiesvedības izdevumiem, ir jāiesniedz arī rakstveida izziņa, kurā norāda šādus datus: ģimenes stāvokli, ienākumus, ienākumu avotu un aktīvus. Ja minētie nosacījumi ir izpildīti, tiesa piešķir atbrīvojumu un papildus norīko bezmaksas profesionālu juridisko palīdzību (likumīgo pārstāvi apmaksā Valsts kase tiesas procesa sākumā; tiesvedības beigās zaudētājai pusei ir pienākums pēc uzvarētājas puses pieprasījuma atlīdzināt izdevumus).

Piemērojamais ienākumu slieksnis krimināllietās

Noteikta ienākumu sliekšņa nav. Saskaņā ar vispārējo noteikumu pieteikuma iesniedzējam ir pienācīgi jāpierāda, ka, ņemot vērā viņa vai viņas ģimenes finansiālo situāciju, segt izdevumus būtu apgrūtinoši.

Cietušajiem piemērojamais ienākumu slieksnis krimināllietās

Noteikta ienākumu sliekšņa nav. Juridisku palīdzību piešķir, ja cietušais – kā procesa dalībnieks – nespēj samaksāt izdevumus, nepasliktinot savu un savas ģimenes finansiālo situāciju.

Citi nosacījumi par juridiskās palīdzības piešķiršanu cietušajam

Kā minēts iepriekš, cietušais ir procesa dalībnieks. Izmeklēšanas laikā cietušais ir puse ex officio. Tiesas procesa stadijā viņam vai viņai ir jāiegūst tā saucamā civilprasītāja statuss (partie civile – franču val.).

Citi nosacījumi par juridiskās palīdzības sniegšanu apsūdzētajam

Citu nosacījumu, kas regulē juridisko palīdzību apsūdzētajam, nav. Tomēr ir papildu iemesli piešķirt juridisko palīdzību apsūdzētajam. Juridiskā palīdzība ir obligāta, ja:

 • apsūdzētais ir nepilngadīgs;
 • apsūdzētais ir kurls, mēms vai akls;
 • ir pietiekams iemesls apšaubīt apsūdzētā psihisko veselību;
 • tiesa uzskata, ka tā ir nepieciešama tādu apstākļu dēļ, kas kavē aizstāvību;
 • pirmā tiesvedības instance ir rajona tiesa, ja persona ir apsūdzēta noziegumā vai tai ir atņemta brīvība;
 • tiesas process notiek Augstākajā tiesā.

Bezmaksas tiesvedība

Ja apsūdzību izvirza valsts, izdevumus sedz Valsts kase.

Nepilngadīgo lietas ir bez maksas.

Prasītāji noteiktās lietās (piemēram, par uzturlīdzekļu piedziņu un netaisnīgiem līgumu noteikumiem) tiek atbrīvoti no tiesvedības izdevumiem (Likuma par civilprocesa izmaksām 96. pants).

Kad zaudētājai pusei jāsedz uzvarētājas puses izdevumi?

Parasti zaudētāja puse sedz būtiskos procesa izdevumus un atlīdzina uzvarētājas puses izdevumus par juridisko pārstāvību. Atmaksājamie izdevumi ir norādīti Polijas Civilprocesa kodeksā (98.-110. pants). Precīzāk, atmaksājamie izdevumi ietver tiesvedības izdevumus, transporta izmaksas, izmaksas, kas atbilst zaudētajiem ienākumiem un profesionālu juridisko pārstāvju izmaksas.

Ekspertu honorāri

Par atlīdzību ekspertiem lemj tiesa atkarībā no lietas mērķiem, ekspertu kvalifikācijas, ieguldītā darba laika un noslogojuma.

Tulkotāju un tulku honorāri

Maksa ir atkarīga no tā, vai tulku/tulkotāju norīko valsts vai lūdz privātpersona.

Noteikumi par zvērinātu tulkotāju atlīdzību (pieņēmusi Tieslietu ministrija 2005. gada 25. janvārī – Likumu krājums 2007/41, 265. punkts) paredz honorārus, kurus maksā valsts iestādes. Saskaņā ar likumu šīs izmaksas nosaka šādi faktori: avota valoda un mērķa valoda (pamatojoties uz vispārējo pieņēmumu, ka parasti ir vienkāršāk un tāpēc lētāk tulkot no svešvalodas valsts valodā). Citi faktori ir terminoloģija un specializācijas līmenis.

Nevalstiskajā sektorā izmaksas regulē līgums starp tulkotāju/tulku un viņa vai viņas klientu.

Avoti:

 • Tieslietu ministrijas 2002. gada 28. septembra Noteikumi par advokātu pakalpojumu apmaksu – Likumu krājums 2002/163, 1348. punkts;
 • Likums par civilprocesa izmaksām – Likumu krājums 2005/167, 1398. punkts;
 • Tieslietu ministrijas 2005. gada 25. janvāra Noteikumi par atlīdzību zvērinātiem tulkotājiem – Likumu krājums 2007/41, 265. punkts.

Saistītie dokumenti

Polijas ziņojums par Izmaksu pārredzamības pētījumuPDF(396 Kb)en

Lapa atjaunināta: 11/06/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Tiesvedības izmaksas - Portugāle

Šajā sadaļā ir sniegta informācija par tiesāšanās izdevumiem Portugālē.

Regulējošie noteikumi par juridisko profesiju pārstāvju honorāriem

 1. Juristi (Solicitadores)

Portugālē juristu honorārus, kad tie darbojas kā tiesu izpildītāji (agentes de execução), reglamentē 2009. gada 30. marta Ministra rīkojums Nr. 331-B/2009 (11.–25. pants).

 1. Juriskonsulti (Consultores jurídicos)

Portugālē juriskonsultu honorāri netiek reglamentēti.

 1. Advokāti (Advogados)

Portugālē advokātu honorāri netiek reglamentēti.

 1. Tiesu ierēdņi (Oficiais de justiça)

Maksu par tiesu ierēdņu darbību izpildu tiesvedības ietvaros reglamentē 9. pants un II tabula Noteikumos par tiesāšanās izdevumiem, kas apstiprināti ar 2008. gada 26. februāra Dekrētu-Likumu Nr. 34/2008, un 2009. gada 30. marta Ministra rīkojums Nr. 331-B/2009 (11.–25. pants).

 1. Advokāti, kas sniedz juridisko palīdzību (Advogados no âmbito da protecção jurídica)

Advokātu honorārus par juridiskās palīdzības ietvaros sniegtajiem pakalpojumiem reglamentē 2004. gada 10. novembra Ministra rīkojums Nr. 1386/2004 un 2008. gada 3. janvāra Ministra rīkojums Nr. 10/2008, kas grozīts ar 2008. gada 29. februāra Ministra rīkojumu Nr. 210/2008.

Fiksētie izdevumi

Fiksētie izdevumi civilprocesā

Civilprocesā iesaistīto personu fiksētie izdevumi

Pušu fiksētie izdevumi civillietās ir norādīti 5.-7. pantā Noteikumos par tiesāšanās izdevumiem, kas apstiprināti ar 2008. gada 26. februāra Dekrētu-Likumu Nr. 34/2008, un I un II tabulā šo noteikumu pielikumā.

Civilprocesa stadija, kurā ir jāsedz fiksētie izdevumi

Parasti tiesas nodevas maksā civilprocesa sākumā un kad ir noteikta tiesas sēdes diena. Parasti ekspertu un tiesu izpildītāju honorārus maksā pirms viņu iesaistīšanās procesā.

Fiksētie izdevumi kriminālprocesā

Kriminālprocesā iesaistīto personu fiksētie izdevumi

Kriminālprocesā iesaistīto personu fiksētie izdevumi ir norādīti 8. pantā Noteikumos par tiesāšanās izdevumiem, kas apstiprināti ar 2008. gada 26. februāra Dekrētu-Likumu Nr. 34/2008, un III tabulā šo noteikumu pielikumā.

Kriminālprocesa stadija, kurā ir jāsedz fiksētie izdevumi

Kriminālprocesa stadija, kurā ir jāsedz fiksētie izdevumi, ir atkarīga no attiecīgās personas procesuālā statusa un paredzamās lomas. Vienīgie gadījumi, kad tiesas nodevas maksā pie attiecīgās procesuālās darbības veikšanas, ir pieteikuma iesniegšana, lai personu atzītu par prokurora palīgu (assistente), un kriminālizmeklēšanas sākšana prokurora palīga vadībā. Visos citos gadījumos, tas ir, visos gadījumos, kuros iesaistīts apsūdzētais, un citās situācijās, kurās iesaistīts prokurora palīgs, tiesas nodevas maksā attiecīgās procesuālās stadijas (izmeklēšana, tiesvedība, pārsūdzība) noslēgumā atbilstoši tiesneša nolēmumam.

Fiksētie izdevumi konstitucionālajā tiesvedībā

Lietas dalībnieku fiksētie izdevumi konstitucionālajā tiesvedībā

Konstitucionālās tiesas izskatītajās lietās piemērojamie lietas dalībnieku fiksētie izdevumi ir norādīti 1998. gada 7. oktobra Dekrēta-Likuma Nr. 303/98 6.–9. pants, kas grozīts ar 2008. gada 2. jūnija Dekrētu-Likumu Nr. 91/2008.

Konstitucionālās tiesvedības stadija, kurā ir jāsedz fiksētie izdevumi

Fiksētos izdevumus sedz līdz tiesvedības beigām.

Iepriekšēja informācija, ko sniedz juridiskie pārstāvji

Pušu tiesības un pienākumi

Juridiskiem pārstāvjiem ir ētiska rakstura un juridisks pienākums sniegt pilnīgu informāciju par pušu tiesībām un pienākumiem, jo viņiem ir labas zināšanas par tiesvedības veiksmīga iznākuma iespējām un saistītajiem izdevumiem.

Pamats izdevumu noteikšanai

Kur atrast informāciju par pamatu izdevumu noteikšanai Portugālē?

Sīkāka informācija par tiesāšanās izdevumiem Portugālē ir atrodama tīmekļa vietnē: Saite atveras jaunā logāhttps://igfij.mj.pt/custas/Paginas/default.aspx.

Kādās valodās var iegūt informāciju par pamatu izdevumu noteikšanai Portugālē?

Informācija par pamatu izdevumu noteikšanai Portugālē ir pieejama tikai portugāļu valodā.

Kur atrast informāciju par mediāciju?

Informācija par mediāciju, īpaši valsts nodrošināto mediāciju civillietās, ģimenes lietās, darba lietās un krimināllietās, ir pieejama tīmekļa vietnē Saite atveras jaunā logāhttp://www.dgpj.mj.pt/sections/gral/mediacao-publica/mediacao-anexos/formularios-para-pedidos/.

Kur atrast informāciju par dažādu tiesas procesu vidējo ilgumu?

Informācija par tiesas procesu vidējo ilgumu ir pieejama Portugāles tiesu statistikas tīmekļa vietnē Saite atveras jaunā logāhttp://www.dgpj.mj.pt/sections/estatisticas-da-justica.

Kur atrast informāciju par noteikta veida tiesas procesa vidējiem kopējiem izdevumiem?

Šāda informācija nav pieejama, un to var iegūt tikai, iepazīstoties ar dažādajām izdevumu tabulām un skalām.

Pievienotās vērtības nodoklis - kā tiek sniegta šāda informācija?

Tiesāšanās izdevumiem nepiemēro PVN. Speciālistu honorāriem piemēro PVN, bet informācijā par izdevumiem, kas sniegta tiesību aktos, PVN nav iekļauts.

Kādas ir piemērojamās likmes?

Nav sniegta informācija par piemērojamām PVN likmēm.

Juridiskā palīdzība

Civilprocesā piemērojamais ienākumu slieksnis

Formula ienākumu sliekšņa aprēķināšanai, lai saņemtu juridisko palīdzību civilprocesā, ir pieejama pielikumā 2004. gada 29. jūlija Likumam Nr. 34/2004, kas grozīts ar 2007. gada 28. augusta Likumu Nr. 47/2007.

Kriminālprocesā apsūdzētajiem piemērojamais ienākumu slieksnis

Formula ienākumu sliekšņa aprēķināšanai, lai saņemtu juridisko palīdzību kriminālprocesā, ir pieejama pielikumā 2004. gada 29. jūlija Likumam Nr. 34/2004, kas grozīts ar 2007. gada 28. augusta Likumu Nr. 47/2007.

Cietušajiem piemērojamais ienākumu slieksnis krimināllietās

Lai saņemtu juridisko palīdzību kriminālprocesā, cietušajiem nav noteikts ienākumu slieksnis.

Citi nosacījumi juridiskās palīdzības sniegšanai cietušajiem

Pastāv citi nosacījumi juridiskās palīdzības sniegšanai cietušajiem. Cietušie nemaksā tiesas nodevas, ja viņus pārstāv Cietušo atbalsta asociācija (Associação de Apoio à Vítima).

Citi nosacījumi juridiskās palīdzības sniegšanai apsūdzētajiem

Pastāv citi nosacījumi juridiskās palīdzības sniegšanai apsūdzētajiem. Šie nosacījumi attiecas uz apsūdzētā finansiālo stāvokli, un tos aprēķina, izmantojot paraugu, kas izstrādāts saskaņā ar 39. pantu 2004. gada 29. jūlija Likumā Nr. 34/2004, kas grozīts ar 2007. gada 28. augusta Likumu Nr. 47/2007.

Bezmaksas tiesvedība

Tiesvedība var būt bez maksas vienai vai abām pusēm, pamatojoties uz atbrīvojumu no tiesas nodevām vai juridiskās palīdzības (apoio judiciário) sniegšanu.

Kādos gadījumos zaudētājai pusei ir jāsedz uzvarētājas puses izdevumi?

Parasti uzvarētājai pusei ir tiesības uz izdevumu kompensāciju, ko sedz zaudētāja puse tiesneša noteiktajā apmērā, ņemot vērā galīgo nolēmumu. Tiesības uz kompensāciju uzvarētājai pusei tiek atceltas, ja zaudētāja puse saņem juridisko palīdzību un tādējādi ir atbrīvota no jebkādām tiesas nodevām.

Eksperta honorārs

Parasti eksperta honorāru maksā attiecīgā puse. Ja puse ir saņēmusi juridisko palīdzību, ekspertu honorāru sedz Tiesu finanšu vadības un infrastruktūras institūts (Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça - IGFEJ).

Tulkotāju un tulku honorāri

Parasti tulkotāju un tulku honorārus maksā attiecīgā puse. Tomēr, ja puse ir saņēmusi juridisko palīdzību, tulkotāju un tulku honorāru sedz Tiesu finanšu vadības un infrastruktūras institūts (Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça - IGFEJ).

Svarīgi dokumenti

Portugāles ziņojums Pētījumam par izdevumu pārredzamībuPDF(781 Kb)en

Lapa atjaunināta: 21/06/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Tiesvedības izmaksas - Rumānija

Šajā vietnē ir sniegta informācija par tiesāšanās izmaksām Rumānijā.

Regulējošie noteikumi par juridisko profesiju honorāriem

Juristi

Vispārīga informācija

Juristu honorāri ir mainīgi un ir atkarīgi no lietas sarežģītības pakāpes, apjoma un ilguma. Jurists un viņa klients var brīvi vienoties savā starpā par honorāra apmēru, taču ir jāievēro likumā un profesijas statūtos noteiktie ierobežojumi.

Honorāru var aprēķināt šādi:

 • stundas likme, ko reizina ar nostrādāto stundu skaitu;
 • fiksēta summa;
 • summa sekmīga iznākuma gadījumā: papildus fiksētai summai jurists var pieprasīt papildu fiksētu vai mainīgu summu, ko maksā sekmīga lietas iznākuma gadījumā (tomēr ir stingri aizliegts noteikt jurista honorāru, tikai balstoties uz lietas iznākumu);
 • gan stundas, gan fiksēta likme neatkarīgi no lietas iznākuma.

Ir praktiski neiespējami novērtēt aptuvenās honorāra izmaksas, jo šo informāciju var saņemt, tikai izklāstot lietu juristam, kurš tad aptuveni novērtē honorāra apmēru, ņemot vērā visus saistītos aspektus, galvenokārt darba apjomu, tiesāšanās vērtību un klienta specifiku.

Tiesu izpildītāji

Vispārīga informācija

Nodevas apmērs ir atkarīgs no veicamā izpildes pasākuma saskaņā ar tiesas spriedumu vai izpildes rīkojumu saskaņā ar likumu. Tieslietu ministrija sadarbībā ar Saite atveras jaunā logāValsts tiesu izpildītāju apvienību ir izveidojusi nodevu sarakstu. Tiesu izpildītāja nodevu maksā tā puse, kas ir pieprasījusi attiecīgo izpildes procedūru. Parasti tiesu izpildītājiem maksā par katru izpildes aktu.

Ja izpilde attiecas uz naudas summām, maksimālās nodevas ir šādas:

Prasījumi līdz RON 50 000 (ieskaitot)

Maksimālais nodevas apmērs ir 10% no prasījuma summas (piemēram, ja prasījuma summa ir RON 40 000 nodeva nedrīkst pārsniegt RON 400 (EUR 100).

Prasījumi no RON 50 000 līdz RON 80 000 (ieskaitot)

Maksimālais nodevas apmērs ir fiksēta summa RON 5 000, plus 3% no prasījuma summas daļas, kas pārsniedz RON 50 000.

Prasījumi no RON 80 000 līdz RON 100 000 (ieskaitot)

Maksimālais nodevas apmērs ir fiksēta summa RON 5 900, plus 2% no prasījuma summas daļas, kas pārsniedz RON 80 000.

Prasījumi, kas pārsniedz RON 100 000

Maksimālais nodevas apmērs ir fiksēta summa RON 6 300, plus 1% no prasījuma summas daļas, kas pārsniedz RON 100 000.

Detalizēta informācija par minimālajām un maksimālajām nodevām atkarībā no izpildes akta būtības

Piemērojamie honorāri pirms sprieduma pieņemšanas (pirms prasības iesniegšanas)

Paziņojums un procesuālo dokumentu nosūtīšana

No RON 20,00 (EUR 5,00) līdz RON 400,00 (EUR 100,00).

Faktiskās situācijas novērtēšana un preču inventarizācija (Civilprocesa kodeksa 239. pants)

No RON 100,00 (EUR 25,00) līdz RON 2 200,00 (EUR 550,00), ja parādnieks ir fiziska persona, un RON 5 200,00 (EUR 1 300,00), ja parādnieks ir juridiska persona.

Faktiskā piedāvājuma protokols

No RON 50,00 (EUR 12,50) līdz RON 350,00 (EUR 87,50).

Konfiskācijas

10% no faktiskās vērtības.

Nošķiršana

No RON 100 (EUR 25,00) līdz RON 1 200,00 (EUR 300,00), ja parādnieks ir fiziska persona, un RON 2 200,00 (EUR 550,00), ja parādnieks ir juridiska persona.

Juridiskās konsultācijas par izpildes dokumentu sagatavošanu

No RON 20,00 (EUR 5,00) līdz RON 200,00 (EUR 50,00).

 

Piemērojamie honorāri tiesvedības laikā

Aresta uzlikšana

RON 60 (EUR 15) ir minimālā nodeva par prasījumu, kas nepārsniedz RON 1 000 (EUR 250)

RON 60 plus 2% no prasījuma summas daļas, kas pārsniedz RON 1 000, ja prasījums pārsniedz RON 1 000

Summām līdz RON 50 000,00 (EUR 12 500,00) honorārs var veidot līdz 10% prasītās summas;

summām no RON 50 001,00 līdz RON 80 000,00 honorārs ir 3% prasītās summas;

summām no RON 80 001,00 līdz RON 100 000,00 (EUR 25 000,00) honorārs ir 2% prasītās summas;

summām virs RON 100 000,00 honorārs ir 1% prasītās summas.

Maksāšanas orderu, vekseļu vai čeku protesti nesamaksas dēļ

Minimālais honorārs ir RON 150,00 (EUR 37,5)

Maksimālais honorārs ir RON 400,00 (EUR 100,00)

Tiesiskā nošķiršana

Minimālais honorārs ir RON 100,00 (EUR 25,00)

Maksimālais honorārs ir RON 1 200,00 (EUR 300,00), ja parādnieks ir fiziska persona, un RON 2 200,00 (EUR 550,00), ja parādnieks ir juridiska persona.

 

Piemērojamie honorāri pēc tiesvedības beigām (pēc tam, kad tiesa ir paziņojusi spriedumu)

Aizbildnības nodibināšana pār nepilngadīgo vai nepilngadīgā dzīvesvietas noteikšana

No RON 50,00 (apmēram EUR 12,5) līdz RON 1 000,00 (EUR 250,00)

Sazināšanās ar bērnu/bērna (nepilngadīgā) apmeklēšana

No RON 50,00 (apmēram EUR 12,5) līdz RON 500,00 (EUR 125,00)

 

Parādu piedziņas gadījumos

Parādu/prasījumu atgūšana apķīlājot/izsolot kustamu mantu

Minimālie honorāri

RON 60 (EUR 15) par prasījumu, kas nepārsniedz RON 1 000 (EUR 250)

RON 60 plus 2% no prasījuma summas daļas, kas pārsniedz RON 1 000, ja prasījums pārsniedz RON 1 000

Maksimālie honorāri

Līdz 10% summām līdz RON 50 000,00 (EUR 12 500,00);

3% summām no RON 50 001,00 līdz RON 80 000,00 (EUR 20 000,00);

2% summām no RON 80 001,00 līdz RON 100 000,00 (EUR 25 000,00);

1% summām virs RON 100 000,00.

Parādu/prasījumu atgūšana apķīlājot/izsolot nekustamu īpašumu

Minimālie honorāri

RON 150 (EUR 37,5) par prasījumu, kas nepārsniedz RON 1 000 (EUR 250)

RON 150 (EUR 37,5) plus 2% no prasījuma summas daļas, kas pārsniedz RON 1 000, ja prasījums pārsniedz RON 1 000

Maksimālie honorāri

Līdz 10% summām līdz RON 50 000,00 (EUR 12 500,00);

3% summām no RON 50 001,00 līdz RON 80 000,00 (EUR 20 000,00);

2% summām no RON 80 001,00 līdz RON 100 000,00 (EUR 25 000,00);

1% summām virs RON 100 000,00.

 

Tiesu tehniskie eksperti

Honorāri, ko iekasē tiesu tehniskie eksperti, ir dažādas. Honorāru par tiesas tehnisko novērtējumu nosaka iestāde, kas ir norīkojusi novērtējumu, ņemot vērā novērtējuma sarežģītību, darba apjomu un tiesu tehniskā eksperta profesionālo vai zinātnisko kvalifikāciju.

 • tiesu tehniskos novērtējumu veic pēc norīkojuma, ko izsniedz tiesa, prokuratūras iestādes vai citas iestādes, kas saistītas ar lietas apstākļu vai faktu noskaidrošanu, norīkojot Tieslietu ministrijas apstiprinātus tiesu tehniskos ekspertus;
 • ieinteresētajai pusei ir tiesības prasīt, lai novērtējumu veic norīkotais tiesu tehniskais eksperts kopā ar tiesu tehnisko ekspertu vai speciālistu, kas ir minētās puses padomnieks un ko norīko un apmaksā šī ieinteresētā puse, un par ko ir panākta vienošanās ar tiesu iestādi, kas norīkoja novērtējumu. Norīkotā tiesu tehniskā eksperta honorāru nosaka ieinteresētā puse un eksperts, vienojoties uz savstarpējo līgumattiecību pamata, un to maksā puse, kas ir norīkojusi šo ekspertu.

Fiksētās izmaksas

Pušu fiksētās izmaksas civillietās

Fiksētās izmaksas par prasības iesniegšanu tiesā: tiesas nodeva un kancelejas nodeva.

Iesniedzot prasību tiesā, var būt jāmaksā tiesas nodeva.

Tiesas nodevas

Tiesas nodevu apmērs var būt no EUR 0,5 līdz vairāk nekā EUR 1 500,00.

Prasībām, kurām ir iespējams noteikt vērtību (piemēram, alimentu lietās, komerclietās), tiesas nodeva ir atkarīga no prasības summas:

Prasības summa

Tiesas nodevas apmērs

Līdz RON 39,00

RON 2,00

RON 39,01 – RON 388,00

RON 2,00, plus 10% summas daļas, kas pārsniedz RON 39,00

RON 388,01 – RON 3879,00

RON 37,00, plus 8% summas daļas, kas pārsniedz RON 388,00

RON 3 879,01 – RON 19 395,00

RON 316,00, plus 6% summas daļas, kas pārsniedz RON 3 879,00

RON 19 395,01 – RON 38 790,00

RON 1 247,00, plus 4% summas daļas, kas pārsniedz RON 19 395,00

RON 38 790,01 – RON 193 948,00

RON 2 023,00, plus 2% summas daļas, kas pārsniedz RON 38 790,00

Virs RON 193 948,00

RON 5126,00, plus 1% summas daļas, kas pārsniedz RON 193 948,00

Ģimenes tiesību lietās tiesas nodevas ir šādas:

Laulības šķiršana laulāto attiecību iziršanas dēļ vai pēc laulāto abpusējas vienošanās (Rumānijas Ģimenes kodeksa 38. panta 1. un 2. punkts)

RON 39,00 (EUR 10,00)

Laulības šķiršana sakarā ar laulātā nespēju pildīt pienākumus pret ģimeni smagas slimības dēļ (Rumānijas Ģimenes kodeksa 38. panta 3. punkts) un laulības šķiršana zemu laulātā ienākumu (mazāku par minimālo bruto algu) vai ienākumu neesamības dēļ

RON 8,00 (EUR 2,00)

Par aizbildniecību pār bērniem, nepilngadīga bērna dzīvesvietas nodrošināšanu, maternitātes/paternitātes atzīšanu, lai bērnam varētu piešķirt vecāku uzvārdu

RON 6 (EUR 2,5)

 • Kancelejas nodeva (apmēram EUR 1,00) – no RON 1,5 līdz RON 5,00
 • Tiesas nolēmumi – Nodeva par nolēmumu (apmēram EUR 1,00)

Tiesas lēmumi, pavēstes un paziņojumi pusēm, lieciniekiem, ekspertiem vai citām iesaistītajām personām un iestādēm tiek nodoti bezmaksas.

Par tiesas lietas dokumentu apskati vai kopēšanu un tiesas sekretariāta izziņām tiek iekasēta nodeva, kas nepārsniedz RON 4,00.

 • Nodeva par apstiprinātu nolēmumu (ne vairāk kā EUR 1,00)

Pieprasījums tiesai izsniegt kopijas nolēmumiem, kas uzskatāmi par galīgiem un spēkā stājušies

Tiesas nodeva RON 2,00 apmērā

Citas procedūras: fiksētās izmaksas

Tulku un tulkotāju honorāri

1. Tulkotāju un tulku honorāri

Tos ar savu nolēmumu nosaka tiesa, kas izvirza tulku vai tulkotāju. Minimālais RON 20,00 tarifs tiek paaugstināts:

 • par 50% tulkojumiem no/uz retām un austrumu valodām (japāņu, ķīniešu) vai steidzami nepieciešamiem tulkojumiem (24–48 stundu laikā);
 • par 100% sinhronajiem tulkojumiem, par darbu brīvdienās un svētku dienās, kā arī no pulksten 22.00 līdz 06.00.

Tarifi ir šādi:

Pilnvarotiem tulkiem

RON 23,15 (apmēram EUR 6,00) stundā vai, attiecīgā gadījumā, mazāk nekā par stundu (nepilnu stundu)

Rakstiskajiem tulkojumiem

RON 33,56 (apmēram EUR 8,00) par lapu

 

Šīm cenām tiek pieskaitīts PVN, ja tas ir noteikts likumā.

2. Tiesu izpildītāju honorāri

Honorāra apmērs ir atkarīgs no darba apjoma, kas nepieciešams tiesas lēmuma vai izpildraksta piespiedu izpildei. Tomēr Tieslietu ministrija, konsultējoties ar Saite atveras jaunā logāValsts Tiesu izpildītāju apvienību, ir noteikusi honorāru ierobežojumus. Lūdzu, skatiet punktu par tiesu izpildītāju honorāriem.

Apelācijas

Pirmās instances tiesvedības izmaksas ir līdzvērtīgas apelācijas procesa izmaksām, taču veido 50% tiesas procesa izmaksu.

Civillietas stadija, kad ir jāsedz fiksētās izmaksas

1. Tiesas nodevas

Maksājums ir jāveic iepriekš, pirms dokumentu saņemšanas, apstrādes vai izsniegšanas vai pieprasītā pakalpojuma veikšanas. Praksē notiek tā, ka pieteicējs maksā tiesas nodevu tādā apmērā, kādu tas uzskata par atbilstošu, līdz ar prasības iesniegšanu. Pirmajā tiesas sēdē tiesa nosaka izmaksu apmēru un pieprasa pusei samaksāt iztrūkstošo summu, ja tāda ir.

2. Tiesu izpildītāju honorāri

Ar piespiedu lēmuma izpildi saistītās izmaksas ir jāsedz pusei, kas to ir pieprasījusi. Tomēr tiesu izpildītāja honorāra samaksa avansā negarantē tiesas lēmumu izpildi.

3. Tulku honorāri

Pusei, kas ir pieprasījusi mutiskās tulkošanas pakalpojumus, ir jāsamaksā tiesas noteiktā nodeva, tulka oficiālie ceļa izdevumi vai tulka honorārs piecu dienu laikā pēc nodevas apmēra noteikšanas.

4. Ekspertu honorāri

Summu, kas noteikta kā sākotnējais honorārs un priekšapmaksu par ceļošanas izdevumiem, attiecīgā gadījumā samaksā piecu dienu laikā pēc tiesu tehniskā eksperta norīkošanas uz īpašu bankas kontu, ko atver īpaši šim nolūkam vietējais tiesu un grāmatvedības uzskaites tehnisko novērtējumu birojs, samaksu veic tā puse, kas pieprasīja novērtējumu. Tiesa var lemt, ka šīs izmaksas sedz abas puses.

Honorāru par tiesas tehnisko novērtējumu nosaka iestāde, kas ir norīkojusi novērtējumu, ņemot vērā novērtējuma sarežģītību, darba apjomu un eksperta vai speciālista profesionālo vai zinātnisko kvalifikāciju.

Fiksētās izmaksas krimināllietās

Pušu fiksētās izmaksas krimināllietās

Krimināllietās iesaistītajām pusēm nav fiksētu izmaksu.

Fiksētās izmaksas konstitucionālajās lietās

Pušu fiksētās izmaksas konstitucionālajās lietās

Konstitucionālajās lietās iesaistītajām pusēm nav fiksētu izmaksu.

Iepriekšēja informācija, ko sniedz juridiskie pārstāvji

Pušu tiesības un pienākumi

Rumānijā juridiskajiem pārstāvjiem nav tieša pienākuma sniegt pusēm iepriekšēju informāciju par to tiesībām un pienākumiem, sekmīga iznākuma izredzēm un tiesvedības izmaksām. Tomēr jurista profesijas nolikums nosaka, ka juristam ir pienākums konsultēt klientu precīzā, patiesā, pareizā un rūpīgā veidā.

Pamats izmaksu noteikšanai

Kur atrast informāciju par pamatu izmaksu noteikšanai Rumānijā?

Informācija par izmaksu noteikšanas kārtību ir grūti pieejama, jo tā netiek publicēta ne valsts iestāžu tīmekļa vietnēs, ne bukletos. Informāciju var saņemt tieši no cilvēkiem, kas darbojas attiecīgajā sfērā, vai meklēt šādos likumos, kas reglamentē tiesu izmaksas:

 1. tiesas nodevas un kancelejas nodevas reglamentē Likums Nr. 146/1997 par tiesas nodevām un Valdības rīkojums Nr. 32/1995 par kancelejas nodevu;
 2. Advokāta honorāru nosaka Saite atveras jaunā logāLikums Nr. 188/2000 par tiesu izpildājiem un 2006. gada 14. novembra Rīkojums Nr. 2550/C, ar ko apstiprina minimālās un maksimālās nodevas par tiesu izpildītāju pakalpojumiem.
 3. Tiesu tehniskā eksperta honorāru reglamentē Civilprocesa kodekss un Valdības rīkojums Nr. 2/2000 par tiesu un ārpustiesas tehnisko ekspertīžu darbības organizāciju;
 4. tulku un tulkotāju honorārus reglamentē Civilprocesa kodekss, Likums Nr. 178 un Saite atveras jaunā logā2009. gada 5. marta rīkojums Nr. 772 par pilnvaroto tulku un tulkotāju honorāru noteikšanu.

Kādās valodās var iegūt informāciju par pamatizmaksu noteikšanu Rumānijā?

Normatīvie akti par izmaksām ir pieejami tikai rumāņu valodā.

Kur atrast informāciju par starpniecību?

Starpniecību reglamentē Likums Nr. 192/2006 par starpniecību un starpnieka profesijas organizēšanu. Likumā ir noteikts, ka starpnieks var vienoties par savu honorāru ar iesaistītajām pusēm, kā arī pieprasīt atlīdzināt ar starpniecību saistītos zaudējumus.

Kur atrast papildu informāciju par izmaksām?

Kur atrast informāciju par dažādu procedūru vidējo ilgumu?

Statistika par tiesas procedūru vidējo ilgumu ir pieejama ikgadējā ziņojumā par Rumānijas tiesu darbību, kas tiek izdots rumāņu valodā un ir pieejams Tiesnešu augstākās padomes tīmekļa vietnē (skatiet nodaļu Nr. 3.4 Saite atveras jaunā logā"Tiesu aktivitātes kvalitātes rādītāji, 155.–162. lpp.).

Pievienotās vērtības nodoklis

Par tiesas nodevām, kancelejas nodevām un juristu honorāriem, kas ir iekļauti tiesiskās palīdzības līgumā, neaprēķina PVN.

PVN tiek piemērots dokumentu tulkošanai, ja to nosaka likumi.

Juridiskā palīdzība

Civillietās piemērojamais ienākumu slieksnis

Vidējie mēneša ienākumi neto uz vienu ģimenes locekli

Piešķiršanas nosacījumi

Mazāk nekā RON 500,00 (apmēram EUR 125,00)

Ienākumiem ir jābūt zemākiem par šo summu vismaz divus mēnešus pirms lietas ierosināšanas. Šādā gadījumā tiesas izmaksas pilnībā sedz valsts.

Mazāk nekā RON 800,00 (apmēram EUR 200,00)

Ienākumiem ir jābūt zemākiem par šo summu vismaz divus mēnešus pirms lietas ierosināšanas. Šādā gadījumā 50% tiesas izmaksu sedz valsts.

Juridiskā palīdzība tiek piešķirta arī:

 • paredzamās fiksētās vai kopējās tiesas izmaksas var ierobežot personas Konstitūcijā noteiktās tiesības uz taisnīgu tiesu;
 • personas tiesības uz taisnīgu tiesu var ierobežot starp uzturēšanās dalībvalsti un Rumāniju dzīves dārdzības atšķirību dēļ;
 • visos gadījumos, kad likums paredz tiesības uz juridisko palīdzību vai bezmaksas juridisko palīdzību kā drošības pasākumu neatkarīgi no personas ienākumiem (ja persona ir nepilngadīga, ar invaliditāti, kā arī citos īpašos apstākļos).

Krimināllietās apsūdzētajam piemērojamais ienākumu slieksnis

Minimālo ienākumu princips darbojas tikai civiltiesību jomā. Krimināltiesību jomā šos jautājumus galvenokārt reglamentē Kriminālprocesa kodeksa 171. pants. Juridiskā palīdzība apsūdzētajam tiek piešķirta, ja:

 1. tas ir nepilngadīgs;
 2. tas atrodas pāraudzināšanas vai ārstnieciskā izglītības iestādē;
 3. tas atrodas apcietinājumā vai ieslodzījumā saistībā ar citām krimināllietām;
 4. tas atrodas medicīnas iestādē vai piespiedu ārstēšanā;
 5. kriminālmeklēšanas iestāde vai tiesa nolemj, ja apsūdzētais nespēj pats sevi aizstāvēt;
 6. sods par noziegumu, kurā persona tiek apsūdzēta, ir mūža ieslodzījums vai brīvības atņemšana uz vismaz pieciem gadiem.

Cietušajiem piemērojamais ienākumu slieksnis krimināllietās

Minimālo ienākumu princips neattiecas uz cietušajiem krimināllietās. Šo jomu reglamentē Kriminālprocesa kodeksa 173. pants.

Bezmaksas tiesvedība

Tiesas nepieprasa samaksu par šādām prasībām:

 • visas prasības, kas saistītas ar 1) bērnu tiesību aizsardzību un ievērošanu (saskaņā ar Likumu Nr. 272/2004 par bērnu tiesību ievērošanu un aizsardzību), 2) aizbildību, 3) aizgādnību, 4) palīdzību personām ar nopietnām psihiskās veselības problēmām;
 • prasības saistībā ar juridiskajiem un līgumiskajiem apgādības pienākumiem un visas ar adopciju saistītās prasības (saskaņā ar Likumu Nr. 273/2004 par adopciju);
 • citos likumos noteiktās prasības.

Kad zaudētājai pusei ir jāsedz uzvarētājas puses izmaksas?

Civillietās izmaksu segšanu vai kompensāciju reglamentē Civilprocesa kodeksa 274.–276. pants. Pamatā:

 • zaudētājai pusei ir pienākums segt tiesas procesa izmaksas (pēc pieprasījuma);
 • tiesnesis nevar samazināt tiesas nodevu vai citas izmaksas, ko sedz uzvarētāja puse;
 • atbildētājam, kas pirmajā tiesas sēdē ir atzinis prasītāja prasības pamatotību, nav jāsedz tiesas izmaksas, izņemot gadījumus, kad to oficiāli ir informējis tiesu izpildītājs saskaņā ar iepriekš izklāstīto pirmssprieduma procedūru.

Krimināllietās izdevumu segšanu vai kompensāciju reglamentē Kriminālprocesa kodeksa 189.–193. pants. Pamatā:

 • procesuālo darbību veikšanai, liecību apkopošanai, lietisko pierādījumu apkopošanai, juristu honorāriem nepieciešamos izdevumus, kā arī citus ar krimināllietām saistītos izdevumus sedz no valsts līdzekļiem vai pušu iemaksātajām summām;
 • vainas pierādīšanas gadījumā apsūdzētajam ir jāsedz valstij radītie juridiskie izdevumi, izņemot tiesas iestāžu apstiprināto tulku izmaksas un izņemot gadījumus, kad ir piešķirta bezmaksas juridiskā palīdzība;
 • attaisnošanas vai kriminālprocesa izbeigšanas gadījumā valstij radītās juridiskās izmaksas tiek segtas šādi:

attaisnošanas gadījumā tās sedz: a) cietušais tādā apmērā, kādā tas tos radījis; b) civilprocesā iesaistītā puse, kuras civilprasība ir tikusi pilnībā noraidīta, tādā apmērā, kādā šī tos radījusi; c) apsūdzētais, ja tam ir bijis pienākums segt izdevumus pat attaisnošanas gadījumā;

kriminālprocesa izbeigšanas gadījumā tos sedz a) apsūdzētājs, ja ir bijis lēmums par atbildības pārcelšanu vai pastāv iemesls nesodīšanai; b) abas puses, ja ir bijis izlīgums; c) cietušais, ja prasība tiek atcelta vai tikusi iesniegta tiesā pārāk vēlu;

 • apžēlošanas, noilguma vai prasības atcelšanas gadījumā, kā arī gadījumā, ja ir iemesls nesodīšanai, ja apsūdzētais pieprasa kriminālprocesa turpināšanu, tiesas izmaksas var segt cietušais vai apsūdzētais atkarībā no citiem saistītajiem likuma nosacījumiem;
 • visos pārējos gadījumos tiesas izmaksas sedz valsts.

Ekspertu honorāri

Civilprocesa kodeksa 274. pantā noteikts, ka zaudējusī puse pēc pieprasījuma apmaksā tiesvedības izmaksas, ieskaitot tiesu tehnisko ekspertu honorārus, ko ir samaksājusi uzvarējusī puse.

Saistītie materiāli

Rumānijas ziņojums par izmaksu pārredzamības pētījumuPDF(544 Kb)en

Lapa atjaunināta: 24/06/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Tiesvedības izmaksas - Slovēnija

Šajā lapā ir sniegta informācija par tiesāšanās izmaksām Slovēnijā.

Regulējošie noteikumi par juridisko profesiju amata atlīdzībām

Advokāti

Advokātu amata atlīdzības reglamentē Likums par advokāta amata atlīdzībām (Slovēnijas Republikas oficiālais laikraksts 67/2008; 35/2009-ZOdv-C, spēkā no 1.1.2009 līdz 9.5.2009). Šo tiesību aktu piemēro, kamēr Slovēnijas advokātu asociācija nav pieņēmusi jaunu advokātu amata atlīdzību sarakstu, ko jāapstiprina Tieslietu un valsts pārvaldes ministram.

Notāri

Notāru amata atlīdzības reglamentē Notāru amata atlīdzību akts (Slovēnijas Republikas oficiālais laikraksts 94/2008), ko pieņēmis Tieslietu un valsts pārvaldes ministrs. Pirms amata atlīdzību pieņemšanas ministrs to iesniedz Slovēnijas Notāru padomei iepriekšēju piezīmju un atzinumu sniegšanai; šīs piezīmes un atzinumi ministram nav saistoši.

Fiksētās izmaksas

Fiksētas izmaksas civiltiesvedībā

Fiksētas izmaksas procesa dalībniekiem civilprocesā

Fiksētās izmaksas ir:

 • tiesas nodevas,
 • advokātu honorāri,
 • ekspertu honorāri,
 • tulkotāju un tulku honorāri, kā arī
 • ceļa izmaksas (piem., lieciniekiem un ekspertiem).

Civilprocesa stadija, kurā procesa dalībniekiem jāapmaksā fiksētās izmaksas

Tiesas nodevas parasti sedz procesa sākumā, kad iesniedz pieteikumu.

Dažos gadījumos izmaksas sedz, kad tiesa izsniedz lēmumu (piem., sociālo lietu strīdos pirmās instances tiesās, tiesvedībā saistībā ar zemesgrāmatu, tiesvedībā attiecībā uz pirmās instances tiesu lēmumiem par zaudējumu atlīdzināšanu).

Testamenta apstiprināšanas tiesvedības izmaksas sedz lietas izskatīšanas beigās – tiklīdz ir zināms precīzs aizgājēja atstātais īpašums.

Advokāta amata atlīdzību jāmaksā pēc tam, kad tiesa izdevusi rīkojumu par tiesvedības izmaksām. Advokāti var pieprasīt, lai daļu vai visu amata atlīdzības summu apmaksā iepriekš, kas ir pierasta prakse.

Pusei, kura ierosina veikt pierādījumu pārbaudi (piem., eksperta vai liecinieka nopratināšanu) vai izmato tulkotāja vai tulka pakalpojumus, šīs izmaksas jāsedz iepriekš.

Fiksētās izmaksas krimināltiesvedībā

Fiksētās izmaksas procesa dalībniekiem kriminālprocesā

Fiksētās izmaksas ir:

 • tiesas nodevas,
 • advokātu honorāri (atkarība no tiesas sēžu skaita),
 • ekspertu honorāri,
 • tulkotāju un tulku honorāri un
 • ceļa izmaksas (piem., lieciniekiem un ekspertiem).

Kriminālprocesa stadija, kurā procesa dalībniekiem jāapmaksā fiksētās izmaksas

Tiesas nodevas un citas izmaksas parasti sedz pēc tam, kad tiesa ir pasludinājusi galīgo nolēmumu, kas nav pārsūdzams, vai pēc tam, kad tiesa ir izdevusi īpašu rīkojumu par tiesvedības izmaksām, kas nav pārsūdzams.

Advokāta amata atlīdzību jāmaksā pēc tam, kad tiesa izdevusi rīkojumu par tiesvedības izmaksām. Advokāti var pieprasīt, lai daļu vai visu amata atlīdzības summu apmaksā iepriekš, kas ir pierasta prakse.

Fiksētās izmaksas konstitucionālā tiesvedībā

Fiksētas izmaksas procesa dalībniekiem konstitucionālā tiesvedībā

Konstitucionālajā tiesvedībā nav tiesas nodevu. Citas izmaksas (piem., advokātu honorāri un ceļa izmaksas) sastāda daļu no katras puses izmaksām.

Konstitucionālās tiesvedības stadija, kurā procesa dalībniekiem jāapmaksā fiksētās izmaksas

Advokāta amata atlīdzība jāmaksā tiesvedības beigās. Advokāti var pieprasīt, lai daļu vai visu amata atlīdzības summu apmaksā iepriekš, kas ir pierasta prakse.

Iepriekšēja informācija, ko sniedz juridiskie pārstāvji

Pušu tiesības un pienākumi

Juridiski advokātiem nav pienākuma sniegt informāciju par tiesībām un pienākumiem, izredzēm uz labvēlīgu spriedumu un saistītajām izmaksām. Tomēr advokāta prasību samaksāt amata atlīdzību jāizdod speciāla rēķina veidā, kurā atspoguļota informācija par amata atlīdzību un izmaksām. Ja advokāts un klients vienojas, ka izmaksas un amata atlīdzība tiks noteiktas, pamatojoties uz īpašu vienošanos, bet nevis saskaņā ar Likumu par advokāta amata atlīdzībām, tad tai ir jāatbilst konkrētiem noteikumiem.

Juridiskais pamats izmaksu noteikšanai

Kur atrast informāciju par tiesāšanās izmaksām Slovēnijā?

Tiesāšanās izmaksas tiek reglamentētas ar šādiem tiesību aktiem:

 • Likums par tiesas nodevām – Zakon o sodnih taksah (Slovēnijas Republikas oficiālais laikraksts 37/2008),
 • Likums par advokāta amata atlīdzībām – Zakon o odvetniški tarifi (tuvākajā nākotnē ir paredzētas izmaiņas),
 • Notāru amata atlīdzību akts - Notarska tarifa (Slovēnijas Republikas oficiālais laikraksts 94/2008, 32/2011. Drīzumā ir plānoti jauni grozījumi)
 • Noteikumi par tiesas tulkiemPravilnik o sodnih tolmačih (Slovēnijas Republikas oficiālais laikraksts 49/2002, 75/2003, 71/2007),
 • Noteikumi par tiesas ekspertiem un tiesas novērtētājiemPravilnik o sodnih izvedencih in cenilcih (Slovēnijas Republikas oficiālais laikraksts 7/2002, 75/2003, 72/2005, 71/2007, 84/2008),
 • Kriminālprocesa likums – Zakon o kazenskem postopku (Slovēnijas Republikas oficiālais laikraksts 32/2012)
 • Noteikumi par krimālprocesa izmaksu atgūšanu - Pravilnik o povrnitvi stroškov v kazenskem postopku (Slovēnijas Republikas oficiālais laikraksts 61/1997, 6897 – corr. 62/208)
 • Civilprocesa likums – Zakon o pravdnem postopku (Slovēnijas Republikas oficiālais laikraksts 73/2007) – oficiālā konsolidētā versija 45/08 – Zarbit, 45/08, 111/08 – Odl. US, 121/08 - Skl. US, 57/09 - Odl. US, 12/10 - Odl. US, 50/10 - Odl. US, 107/10 - Odl. US, 75/12 - Odl. US and 76/12 - corr.).

Iepriekšminētos dokumentus var atrast Slovēnijas tiešsaistes juridiskajā portālā Saite atveras jaunā logāJuridiskās informācijas centrs vai citos valsts tiesību aktu reģistros.

Kādās valodās ir pieejama informācija par pamatu izmaksu noteikšanai Slovēnijā?

Informācija ir pieejama tikai slovēņu valodā.

Kur atrast informāciju par mediāciju?

Informācija par starpniecību ir pieejama Saite atveras jaunā logāEiropas Tiesiskās sadarbības tīkla atlanta civillietās tīmekļa vietnes lapā par Alternatīvo strīdu izšķiršanu.

Informācija ir pieejama arī Tieslietu un valsts pārvaldes ministrijas tīmekļa vietnē un to tiesu tīmekļa vietnēs, kas nodarbojas ar tiesas starpniecību (piemēram, Saite atveras jaunā logāĻubļanas apgabaltiesa).

Plašāku informāciju var atrast arī NVO un privātā sektora uzņēmumu, kas praktizē mediāciju, tīmekļa vietnēs (sk. sadaļas par Mediāciju un Kā atrast mediatoru).

Kur atrast papildu informāciju par tiesvedības izmaksām?

Kur atrast informāciju par dažādu procedūru vidējo ilgumu?

Saite atveras jaunā logāTieslietu un valsts pārvaldes ministrijas tīmekļa vietnes sadaļā par tiesas statistikas analīzi ir ietverta informācija par dažādu procedūru vidējo ilgumu.

Pievienotās vērtības nodoklis

Kā tiek sniegta šī informācija?

Informācija par izmaksām ir publicēta dažādos nolikumos; tomēr parasti PVN nav iekļauts. Ja maksai ir jāpievieno PVN (piem., ja advokāta pakalpojumi ir apliekami ar PVN), nolikumos parasti tas ir norādīts.

Juridiskā palīdzība

Piemērojamais ienākumu slieksnis civiltiesās

Ienākumu slieksni, ko piemēro juridiskajai palīdzībai, reglamentē ar Likuma par bezmaksas juridisko palīdzību 13. pantu – Zakon o brezplačni pravni pomoči (Slovēnijas Republikas oficiālais laikraksts 48/2001, 50/2004, 96/2004-UPB1, 23/2008).

Cilvēkiem ir tiesības uz juridisko palīdzību, ja to ģimenes finansiālais stāvoklis neļauj tiem segt tiesvedības izmaksas, saglabājot līdzekļus, kas atbilst minimālajam iztikas līmenim. Tiek uzskatīts, ka minimālais iztikas līmenis ir apdraudēts, ja personas mēneša ienākumi vai ģimenes locekļa vidējie mēneša ienākumi divreiz nepārsniedz minimālos mēneša ienākumus, kas paredzēti Likumā par sociālo nodrošinājumu – Zakon o socialnem varstvu (Slovēnijas Republikas oficiālais laikraksts 3/2007-UPB2 {23/2007 popr., 41/2007 popr.}, 122/2007 Odl.US: U-I-11/07-45).

Kopš 2012. gada 1. jūnija minimālais ienākumu apjoms ir 260 eiro; tādējādi ienākumu slieksnis juridiskās palīdzības saņemšanai ir 520 eiro.

Tiesa var arī atbrīvot puses no tiesas nodevu samaksas (reglamentē ar Likuma par tiesas nodevām 11. pantu), ja šo izmaksu segšana ievērojami samazinātu personu un to ģimenes minimālo iztikas budžetu. Ņemot vērā visus būtiskos apstākļus, tiesa pieņem šo lēmumu pēc saviem ieskatiem.

Apsūdzētajam un cietušajam piemērojamais ienākumu slieksnis krimināltiesās

Piemērojamais ienākumu slieksnis kriminālās tiesvedības jomā apsudzētajiem un cietušajiem ir tāds pats kā civilās tiesvedības jomā.

Citi nosacījumi par juridiskās palīdzības piešķiršanu cietušajam un apsūdzētajam

Attiecībā uz juridiskās palīdzības piešķiršanu cietušajiem vai apsūdzētajam nepastāv nekādi citi nosacījumi.

Bezmaksas tiesvedība

Tiesas nodevu segšana nav obligāta šādos zemāk minētajos tiesas procesos:

 • Slovēnijas Konstitucionālās tiesas tiesvedība
 • tiesas lēmumu izpilde strīdos par nodarbinātību un citās ar darbu saistītās lietās
 • tiesvedība, kurā ir piešķirta juridiskā palīdzība
 • uzturlīdzekļu prasību izpilde
 • pagaidu izpildraksti laulības šķiršanas procesā vai uzturlīdzekļu prasības bērna uzturēšanai tiesvedība
 • maksātnespējas tiesvedība, ja to uzsācis parādnieks
 • sociālā nodrošinājuma tiesību īstenošanai ārvalstī nepieciešamo dokumentu apstiprināšana
 • dažādas citas tiesvedības un lietas, kas minētas Likumā par tiesas nodevām un citos nolikumos.

Kad zaudētājai pusei jāsedz uzvarētājas puses izdevumi?

Izmaksu atlīdzināšanu reglamentē ar Kriminālprocesa likumu un Civilprocesa likumu, ar kuriem ir noteikts uzvarēšanas princips un zaudēšanas princips.

Civilprocesā zaudētājai pusei ir jāsedz uzvarētājas puses izdevumi. Katrai pusei ir jāsedz izmaksas, kas izriet no pašas puses vainas vai radušās nejaušības pēc. Sīkāk izmaksu atlīdzināšana ir regulēta Civilprocesa likumā (151. – 186. pants un 173. panta a punkts) un Noteikumos par kriminālprocesa izmaksu atgūšanu (Oficiālais laikraksts 15/03)

Kriminālprocesā tiesa parasti lemj, ka izmaksas sedz apsūdzētais, ja viņu atzīst par vainīgu. Kriminālprocesa likumā (92. - 99. pants) un īpašajos noteikumos, ko izdevis Tieslietu un valsts pārvaldes ministrs, ir ietverti sīkāki noteikumi par izmaksu atlīdzināšanu.

Ekspertu honorāri

Civilprocesā ekspertu honorārus principā iepriekš sedz tā puse, kas ir pieprasījusi, lai tiek uzklausīta eksperta liecība. Ja tiesa nolemj uzklausīt ekspertu, tā šīs izmaksas sedz iepriekš. Pēc tam šīs izmaksas piedzen tiesas procesa beigās saskaņā ar uzvarēšanas principu.

Kriminālprocesā ekspertu honorārus sedz tiesa, maksājot iepriekš.

Tulkotāju un tulku honorāri

Kriminālajā tiesvedība tiesa sedz tulkotāju un tulku honorārus, maksājot iepriekš.

Tulkotāju un tulku izmaksas, tulkojot itāļu un ungāru valodas un no tām, nav jāsedz, pamatojoties uz itāļu un ungāru minoritāšu konstitucionālajām tiesībām izmantot savu mātes valodu (pat, ja attiecīgajām personām ir jāsedz citas kriminālās tiesvedības izmaksas).

Izmaksas par tulkotāju vai tulku netiek piedzītas, ja atbildētājs nesaprot valodu, kādā notiek tiesvedība.

Civilajā tiesvedībā tulkotāju un tulku honorāri veido daļu no tiesvedības izmaksām. Šīs izmaksas ir jāsedz iepriekš tai pusei, kuras dēļ tika uzsākta tiesvedība. Tiesvedības beigās izmaksas atlīdzina, pamatojoties uz uzvarēšanas vai zaudēšanas principu.

Slovēnijas gadījumu izpēte

Plašāka informācija par tiesāšanās izmaksām Slovēnijā ir pieejama sadaļā par konkrētu gadījumu izpēti.

Saites

Saite atveras jaunā logāSlovēnijas tiesību sistēma

Saite atveras jaunā logāĻubļanas apgabaltiesas direktorija

Saite atveras jaunā logāTiesu statistikas analīzes direktorija

Saistītie materiāli

Slovēnijas ziņojums par izdevumu pārredzamības pētījumu PDF(723 Kb)en

Lapa atjaunināta: 25/06/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Tiesvedības izmaksas - Slovākija

Šajā vietnē ir sniegta informācija par tiesāšanās izmaksām Slovākijā.

Regulējošie noteikumi par juridisko profesiju honorāriem

1. panta 2. daļa Likumā Nr. 586/2003 par juridiskajām profesijām un ar ko groza Likumu Nr. 455/1991 par uzņēmumu un pašnodarbināto personu sniegtajiem pakalpojumiem, nosaka šādu kārtību:

“Profesionāla juridiska darbība ir klientu pārstāvība tiesās, valsts iestādēs un citās struktūrās, personas aizstāvība kriminālprocesā, juridisko konsultāciju sniegšana, tiesību aktu sagatavošana, juridiskās analīzes veikšana, klienta īpašumu pārvaldīšana, kā arī citu juridisko konsultāciju un pakalpojumu sniegšana, ja tā tiek veikta pastāvīgi un par atlīdzību (turpmāk–juridiskie pakalpojumi).”

Advokāti

Advokātu honorāru apmēri ir noteikti Slovākijas Republikas Tieslietu ministrijas Īstenošanas noteikumos (Nr. 655/2004 par advokātu honorāriem un atlīdzību par juridisko pakalpojumu sniegšanu); noteikumu teksts angļu valodā ir pieejams Saite atveras jaunā logāSlovākijas Advokātu kolēģijas tīmekļa vietnē.

Advokātu honorāru apmērus nosaka, advokātam un klientam savstarpēji vienojoties (nolīgtā atlīdzība). Vairumā gadījumu advokāta honorāru apmēru nosaka, pamatojoties uz savstarpēju vienošanos, ja vien likumā nav paredzēta tarifu likmes izmantošana. Ja puses nespēj vienoties par atlīdzības apmēru, tas tiek noteikts, pamatojoties uz atbilstošajām tarifu likmēm (īstenošanas noteikumi par advokātu honorāriem). Uz tarifu likmēm pamatotā atlīdzība tiek noteikta, reizinot pamata likmi ar sagatavoto dokumentu vai sniegto juridisko pakalpojumu skaitu.

Tiesu izpildītāji

Slovākijas Republikā nepastāv atsevišķa tiesu izpildītāju profesija. Tomēr saskaņā ar Likumu Nr. 233/1995 par tiesu amatpersonām un izpildes darbībām (Izpildes procesa likumu) šīs funkcijas veic izpildes amatpersonas.

Fiksētās izmaksas

Fiksētās izmaksas civillietās

Fiksētās civillietās iesaistīto personu izmaksas

Visas izmaksu kategorijas ir paredzētas attiecīgajos noteikumos, un tās nosaka dažādos veidos.

Uz tiesas izdevumiem attiecas Likums Nr. 71/1992 par tiesas izdevumiem un maksu par izrakstiem no sodāmības reģistra (Likums par tiesas izdevumiem) un tā grozījumi. Izdevumu apmērs ir noteikts kā fiksēta likme, procentuāla likme vai abu šo likmju kombināciju (atkarībā no prasības veida).

Uz izpildes amatpersonas izdevumiem attiecas Likums Nr. 233/1995 par tiesu amatpersonām un izpildes darbībām. Izdevumu apmēru nosaka, pamatojoties uz tarifu likmi (atkarībā no izpildes priekšmeta piemēro fiksēto likmi vai procentuālo likmi), vai puses vienojas par atlīdzību.

Advokātu honorāru apmēri ir paredzēti Īstenošanas noteikumos Nr. 655/2004 par advokātu honorāriem un atlīdzību par juridisko pakalpojumu sniegšanu. Honorāra apmēru nosaka, pamatojoties uz tarifu likmi (fiksēta likme par katru sniegto juridisko pakalpojumu, kas atkarīga no prasības summas vai no prasības priekšmeta) vai kā nolīgto honorāru.

Ekspertu honorāru apmērus paredz Īstenošanas noteikumi Nr. 491/2004 par ekspertu, tulku un tulkotāju atlīdzībām, izmaksu segšanu un patērētā laika atlīdzināšanu. Honorāra apmērus nosaka, pamatojoties uz tarifu likmi (fiksēta likme par katru sniegto pakalpojumu, stundas likme vai procentuālā likme atkarībā no ekspertu pakalpojuma priekšmeta) vai kā nolīgtu honorāru.

Uz atlīdzību lieciniekiem attiecas Likums Nr. 99/1963 (Civilprocesa kodekss) un Īstenošanas noteikumi Nr. 543/2005 par rajona tiesu, reģionālo tiesu, Specialās tiesas un militāro tiesu administrāciju un iekšējo kārtību, Likums Nr. 311/2001 (Darba likums), Likums Nr. 595/2003 par ienākumu nodokli un Likums Nr. 663/2007 par minimālo algu. Tiesa lemj par faktisko izmaksu un negūto ienākumu atlīdzināšanu (saskaņā ar Īstenošanas noteikumiem par administrāciju un iekšējo kārtību).

Tulku/tulkotāju honorāru apmērus paredz Īstenošanas noteikumi Nr. 491/2004 par ekspertu, tulku un tulkotāju atlīdzībām, izmaksu segšanu un patērētā laika atlīdzināšanu. Honorāra apmēru nosaka, pamatojoties uz tarifu likmi (fiksēta likme par stundas darbu/lapas tulkošanu no attiecīgās valodas, vai par katru tulka/tulkotāja sniegto pakalpojumu) vai kā nolīgtu honorāru.

Tādējādi personām, kuras nav juristi, bez profesionāļa palīdzības ir gandrīz neiespējami noteikt plānotās kopējās izmaksas lielākajā daļā potenciālo civillietu.

Savukārt profesionālis (jo īpaši advokāts) pēc konkrētās lietas apstākļu izvērtēšanas klientam var sniegt daudz precīzāku informāciju par gaidāmajiem tiesāšanās izdevumiem. Gadījumos, kad ir grūti paredzēt tiesvedības iznākumu, advokāts var sniegt klientam informāciju par gaidāmajiem izdevumiem katrā iespējamā tiesvedības iznākuma scenārijā, kura piepildīšanās atkarīga no tiesas apsvērumiem un sprieduma.

Uz dažādajiem izdevumu veidiem, kādi var rasties civilprocesa ietvaros, attiecas īpaši likumi un noteikumi. Tajos ir paredzēti arī dažādi honorāru aprēķināšanas veidi, kurus var iedalīt divās pamatkategorijās: tarifu likmes un nolīgtās atlīdzības.

Civilprocesa stadija, kurā pusei ir jāsedz fiksētās izmaksas

Saskaņā ar Likumu Nr. 71/1992 par tiesas izdevumiem un maksu par izrakstiem no sodāmības reģistra, uzsākot tiesvedību ir jānomaksā tikai tiesas nodeva.

Saskaņā ar Likumu Nr. 99/1963 (Civilprocesa kodekss) pārējie izdevumi, kas var rasties papildus tiesas nodevai, ir galvenokārt pušu un to pārstāvju izdevumi. Tostarp:

 • pušu un to likumīgo pārstāvju negūtie ienākumi;
 • pierādījumu nodrošināšanas izmaksas (tostarp ekspertu honorāri);
 • atlīdzība par notāru pakalpojumiem, pildot tiesas uzdevumus, kā arī notāru faktiskie izdevumi;
 • atlīdzība par mantojuma administratoru/izpildītāju pakalpojumiem, un viņu faktiskie izdevumi;
 • maksa par mutisko vai rakstisko tulkošanu;
 • atlīdzība par pārstāvību – gadījumos, kad pusi pārstāv Slovākijas Advokātu kolēģijā reģistrēts advokāts.

Šīs izmaksas parasti nomaksā pēc tiesas sprieduma pasludināšanas.

Turklāt izdevumi civilprocesā lielā mērā ir atkarīgi no izskatāmās lietas un tiesas ieskatiem (galvenokārt no sniedzamajiem pierādījumiem un no tā, kādi izdevumi būs jāatlīdzina otrai pusei). Tādēļ pirms tiesvedības uzsākšanas ir ļoti grūti paredzēt faktiskos izdevumus.

Fiksētās izmaksas kriminālprocesā

Fiksētās lietas dalībnieku izmaksas kriminālprocesā

Par izdevumiem kriminālprocesā tiesa var lemt pēc saviem ieskatiem pēc tam, kad ir pieņemts galīgais nolēmums.

Kriminālprocesa stadija, kurā ir jāsedz fiksētās izmaksas

Visi kriminālprocesa izdevumi ir jāsedz tikai pēc galīgā sprieduma spēkā stāšanās, jo lēmums par tiesāšanās izdevumiem ir daļa no sprieduma (Likums Nr. 301/2005 par kriminālprocesa kodeksu).

Fiksētās izmaksas konstitucionālajā tiesvedībā

Fiksētās lietas dalībnieku izmaksas kriminālprocesā

Slovākijas Konstitucionālajā tiesā izskatāmām lietām, kuras nav novērtējamas naudas izteiksmē, pamata tarifs par katru juridisko pakalpojumu pārstāvības jomā ir nosakāms vienas sestās daļas apmērā no aprēķinu bāzes apmēra (Īstenošanas noteikumu Nr. 655/2004 par advokātu honorāriem un atlīdzību par juridisko pakalpojumu sniegšanu 11. punkts).

Konstitucionālās tiesvedības stadija, kurā jāsedz fiksētās izmaksas

Konstitucionālajā tiesvedībā tiek piemērota līdzīga kārtība kā civillietās un krimināllietās. Ir piemērojams Likums Nr. 99/1963 (Civilprocesa kodekss).

Iepriekšēja informācija, ko sniedz juridiskie pārstāvji

Pušu tiesības un pienākumi

18. pants Likumā Nr. 586/2003 par juridiskajām profesijām un ar ko groza Likumu Nr. 455/1991 par uzņēmumu un pašnodarbināto personu sniegtajiem pakalpojumiem, nosaka šādu kārtību.

 1. Praktizējot, katram advokātam ir pienākums aizsargāt un aizstāvēt klienta tiesības un intereses un rīkoties saskaņā ar klienta norādījumiem. Klienta norādījumi, kas ir pretrunā vispārsaistošām tiesību normām, nav advokātam saistoši, un advokāta pienākums ir pienācīgā veidā informēt klientu par šādu norādījumu prettiesiskumu.
 2. Advokātam savas profesionālā darbība ir jāveic pēc labākās sirdsapziņas, godprātīgi un ar pienācīgu profesionālo rūpību. Advokātam ir konsekventi jāizmanto visi pieejamie tiesiskie līdzekļi un zināšanas, nodrošinot vislabāko iespējamo klienta interešu aizstāvību. Advokātam jānodrošina sniegto juridisko pakalpojumu atbilstība paredzētajiem mērķiem, pieprasītās atlīdzības apmēram ir jābūt adekvātam.
 3. Advokātam, veicot profesionālo darbību, ir jāizturas atbilstoši juridiskās profesijas cieņai un jāatturas no jebkādām darbībām, kas varētu apkaunot profesiju. Advokātam ir jāievēro ētikas kodekss un Advokātu biedrības iekšējie noteikumi.

Pamats izmaksu noteikšanai

Kādās valodās ir pieejama informācija par pamatu izmaksu noteikšanai Slovākijā?

Iepriekš minētie likumi par izdevumiem slovāku valodā ir publicēti Normatīvo aktu krājumā (saskaņā ar Slovākijas Republikas Valsts padomes Likuma Nr. 1/1993 8. pantu).

Kur atrast informāciju par mediāciju?

Uz mediāciju attiecas Likums Nr. 420/2004 par mediāciju.

Kur atrast papildu informāciju par izmaksām?

Tīmekļa vietne, kurā pieejama informācija par izmaksām

Informācija par izmaksām atrodama Saite atveras jaunā logāIGNUM tīmekļa vietnē, kura atrodami normatīvie akti, kā arī pašlaik un iepriekš Slovākijā spēkā esošie noteikumi. Šī tīmekļa vietne pieder Saite atveras jaunā logāSlovākijas Republikas Tieslietu ministrijai.

Kur atrast informāciju par dažādu procedūru vidējo ilgumu?

Ar šo informāciju var iepazīties Saite atveras jaunā logāSlovākijas Republikas Tieslietu ministrijas statistikas gadagrāmatā.

Kur atrast informāciju par noteikta veida tiesāšanās vidējām kopējām izmaksām?

Vidējo izmaksu noteikšana ir apgrūtināta šādu iemeslu dēļ.

 1. Statistiskā informācija netiek publicēta.
 2. Attiecīgie Slovākijas normatīvie akti ir salīdzinoši elastīgi un gandrīz vienmēr pieļauj nolīgtā honorāra/atlīdzības piemērošanu – tās apmēru var ietekmēt reģions, juridiskā biroja reputācija, kā arī citas personas, kuras sniedz ar tiesvedību saistītos pakalpojumus. Svarīgs papildu aspekts, kas var ievērojami ietekmēt izmaksas, ir izskatāmā lieta, tās sarežģītība, nepieciešamo pierādījumu apjoms, kā arī lietas izskatīšanas ilgums.
 3. Turklāt tarifu likmes apmērs (ko tiesvedības beigās atkarībā no tās iznākuma un pēc tiesas ieskatiem var atlīdzināt procesuālo izdevumu veidā) ir saistīts ar tiesvedības apjomu, sniegto pakalpojumu skaitu un dažādiem citiem faktoriem. Tā kā vidējo ar strīdu saistītā darba apjomu noteikt nav iespējams, nevar noteikt arī vidējos tiesāšanās izdevumus.

Pievienotās vērtības nodoklis

Kā tiek sniegta šī informācija?

Ja izpildes amatpersona ir reģistrēts PVN maksātājs, aprēķinātajiem ienākumiem un izdevumiem tiks pieskaitīts PVN (saskaņā ar Likuma Nr. 233/1995 par tiesu izpildītājiem un izpildes darbībām 196. pantu).

Ja advokāts ir reģistrēts PVN maksātājs, saskaņā ar šiem noteikumiem sagatavotajā ienākumu un izdevumu aprēķinā tiek iekļauts PVN (Tieslietu ministrijas Īstenošanas noteikumu Nr. 655/2004 par advokātu honorāriem un atlīdzību par juridisko pakalpojumu sniegšanu 18. panta 3. punkts).

Ja eksperts, tulks vai tulkotājs ir reģistrēts PVN maksātājs, aprēķinātajos honorāros tiek iekļauts PVN (Tieslietu ministrijas Noteikumu Nr. 491/2004 par ekspertu, tulku un tulkotāju atlīdzībām, izmaksu segšanu un patērētā laika atlīdzināšanu 16. panta 2. punkts).

Kādas ir piemērojamās likmes?

Tiesas izdevumiem PVN nepiemēro (Likums Nr. 71/1992 par tiesu izdevumiem un maksu par izrakstiem no sodāmības reģistra ar atbilstošajiem grozījumiem). Ja maksājuma saņēmējs ir reģistrēts PVN maksātājs, mediācijas un arbitrāžas atlīdzībām piemēro PVN 19 % apmērā, jo mediācijas pakalpojumu sniegšana ir saimnieciskās darbības veids.

Juridiskā palīdzība

Civillietās piemērojamais ienākumu slieksnis

Šis slieksnis ir noteikts 4. panta i) apakšpunktā Likumā Nr. 327/2005 par juridiskās palīdzības sniegšanu maznodrošinātajiem, ar ko groza Likumu Nr. 586/2003 par advokātiem un Likumu Nr. 455/1991 par regulētajam profesijām (ar grozījumiem), kas grozīts ar Likumu Nr. 8/2005.

Attiecīgā punkta teksts ir šāds: “Persona ir uzskatāma par maznodrošinātu, ja tā saņem maznodrošinātām personām paredzētus pabalstus 1e) vai tās ienākumi ir vienādi vai mazāki nekā iztikas minimums 2) reizināts ar 1,6 un ja fiziskajai personai nav līdzekļu, lai samaksātu par juridiskajiem pakalpojumiem.” (EUR 311,30)

Apsūdzētajiem piemērojamais ienākumu slieksnis krimināllietās

Apsūdzētajiem, kas vēlas saņemt tiesas noteikta aizstāvja palīdzību, ienākumu slieksnis netiek piemērots. Kriminālprocesa kodeksa 37. un 38. pants nosaka gadījumus, kad aizstāvība ir obligāta.

 1. Apsūdzētajam ir nepieciešamas juridiskas konsultācijas pirmstiesas procesā, ja:
  • persona atrodas apcietinājumā, izcieš sodu ieslodzījuma vietā, vai ir nodota medicīnas iestādes uzraudzībā,
  • personai ir atņemta rīcībspēja vai tās rīcībspēja ir ierobežota,
  • persona ir apsūdzēta īpaši smagā noziegumā,
  • persona nav sasniegusi pilngadību,
  • persona izvairās no tiesas.
 2. Juridiskā pārstāvība ir obligāta arī gadījumos, kad tiesa vai prokurors pirmstiesas procesa laikā uzskata to par nepieciešamu, jo ir šaubas par apsūdzētā spējām pienācīgi sevi aizstāvēt.
 3. Advokāta īstenota aizstāvība ir obligātās arī izdošanas procesos un procesos, kas ir saistīti ar piespiedu ārstēšanas noteikšanu, izņemot piespiedu ārstēšanos no alkoholisma.

Kriminālprocesa kodeksa 38. pants nosaka:

 1. Aizstāvis ir obligāts izpildes procesā, kurā tiesa pieņem nolēmumu atklātā sēdē, ja:
  • notiesātais ir persona, kurai ir atņemta rīcībspēja vai kuras rīcībspēja ir ierobežota,
  • notiesātais ir nosacīti atbrīvota nepilngadīgā persona, kura atklātās tiesas sēdes norises brīdī nav sasniegusi 18 gadu vecumu,
  • notiesātais ir persona, kas atrodas ieslodzījumā,
  • pastāv šaubas par personas spēju pienācīgi sevi aizstāvēt.
 2. Notiesātai personai nepieciešams aizstāvis, izmantojot ārkārtas tiesību aizsardzības līdzekļi , ja:
 • lieta attiecas uz 37. panta 1. daļas a), b) vai c) punktu,
 • notiesātais ir nosacīti atbrīvota nepilngadīgā persona, kura brīdī, kad notiek tiesas sēde par ārkārtas tiesību aizsardzības līdzekli, nav sasniegusi 18 gadu vecumu,
 • pastāv šaubas par personas spēju pienācīgi sevi aizstāvēt,
 • ja process notiek saistībā ar notiesātu personu, kura ir mirusi.

Cietušajiem piemērojamais ienākumu slieksnis krimināllietās

Saskaņā ar Kriminālprocesa kodeksa 558. panta 1. daļu tiesas kompetencē ir lemt par cietušā izdevumu atlīdzināšanu pēc sprieduma spēkā stāšanās.

Citi nosacījumi par juridiskās palīdzības sniegšanu cietušajiem

Visi nosacījumi ir paredzēti Likumā Nr. 301/2005 (Kriminālprocesa kodekss).

Bezmaksas tiesvedība

Ir divu veidu atbrīvojumi no tiesas izdevumu segšanas (Slovākijas Valsts padomes Likuma Nr. 71/1992 par tiesas izdevumiem un maksu par izrakstiem no sodāmības reģistra 4. pants ar attiecīgajiem grozījumiem). Atbrīvojumi attiecas uz:

 • noteiktām lietām (nepilngadīgo aprūpe, administratīvo iestāžu bezdarbība vai nelikumīga darbība, abpusēja vecāku un bērnu uzturlīdzekļu nodrošināšana); vai
 • noteiktām personu grupām (prasītāju lietā par kompensācijas piešķiršanu par nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību; lietās par darba attiecību prettiesisku pārtraukšanu u. c.). Ja tiesa apmierina prasību, atbildētājam ir jāsedz atbilstošie tiesas izdevumi vai tiesas noteiktā izdevumu daļa, ja vien atbildētājs nav atbrīvots no tiesas izdevumu segšanas).

Saskaņā ar Civilprocesa kodeksa 138. pantu tiesa var pilnībā vai daļēji atbrīvot pusi no tiesas izdevumu segšanas, ja to pamato puses finansiālais stāvoklis un iesniegtā prasība nav acīmredzami nepamatota. Tiesa var atcelt piešķirtos atbrīvojumus jebkurā tiesvedības posmā.

Saskaņā ar Likumu Nr. 327/2005 par juridiskās palīdzības sniegšanu mazturīgām personām (Likums par juridisko palīdzību) ar juridisko palīdzību saprot juridisko pakalpojumu sniegšanu personai, kura ir tiesīga saņemt palīdzību savu tiesību aizstāvībai, un tā parasti izpaužas kā:

 • juridiskās konsultācijas,
 • palīdzība ārpustiesas strīdu risināšanā,
 • dokumentu sagatavošana iesniegšanai tiesā,
 • pārstāvība tiesas sēdēs,
 • ar to saistītas darbības, kā arī
 • saistīto izmaksu pilnīga vai daļēja apmaksa.

Ja iesaistītā persona atbilst noteiktajiem juridiskās palīdzības saņemšanas nosacījumiem, tiesa parasti piemēro arī atbrīvojumu no tiesāšanās izdevumu segšanas (tostarp arī tiesas izdevumu). Nav konkrētu tiesību normu, kurās būtu noteikts, ka persona, kurai piešķirta juridiskā palīdzība, būtu atbrīvojama no tiesas izdevumu segšanas. Tomēr pastāv ļoti liela iespējamība, ka tiesa piemēros šādu atbrīvojumu.

Kad zaudētājai pusei ir jāsedz uzvarētājas puses izdevumi?

Civilprocesā: saskaņā ar Civilprocesa kodeksa 142. pantu

Personai ir tiesības lūgt tiesu atbrīvot viņu no tiesas izdevumu segšanas pilnā apmērā vai daļēji. Tiesa pēc savas iniciatīvas var noteikt, ka uzvarētājai pusei (ja prasība apmierināta pilnā apmērā) tiek atlīdzināti visi tiesāšanās izdevumi (tostarp tiesas izdevumi). Ja prasība tiek apmierināta daļēji, tiesa uzliek abām pusēm par pienākumu proporcionāli segt tiesāšanās izdevumus, kā arī var nolemt, ka nevienai no pusēm nav tiesību uz tiesāšanās izdevumu atlīdzināšanu. Tomēr tiesa var lemt, ka tiesāšanās izdevumi pusei, kurai spriedums ir daļēji labvēlīgs, tiek atlīdzināti pilnā apmērā, ja lēmums par pusei uzlikto maksājumu apmēru bija atkarīgs no uz eksperta slēdziena vai tiesas ieskatiem, vai ja prasība nav pilnībā apmierināta salīdzinoši nenozīmīgu iemeslu dēļ.

Kriminālprocesā: saskaņā ar Kriminālprocesa kodeksa 557. pantu

Ja cietušajam ir tiesības vismaz uz daļēju tiesāšanās izdevumu atlīdzināšanu, apsūdzētā pienākums ir segt cietušajam radušos tiesāšanās izdevumus, tostarp pārstāvības izmaksas obligātas pārstāvības gadījumā.

Arī gadījumos, kad cietušajam nav šādu tiesību, tiesa var noteikt tiesas izdevumu segšanu pilnā apmērā vai daļēji, ja cietušais ir iesniedzis šādu lūgumu un tas ir pamatots ar lietas apstākļiem.

Ekspertu honorāri

Ekspertu honorāru apmērus nosaka Tieslietu ministrijas Īstenošanas noteikumi Nr. 491/2004 par ekspertu, tulku un tulkotāju atlīdzībām, izmaksu segšanu un patērētā laika atlīdzināšanu. Jebkurš interesents ministrijas tīmekļa vietnē var apskatīt Saite atveras jaunā logāSlovākijas Republikas Tieslietu ministrijas uzturēto ekspertu sarakstu. Reģistrā tiek iekļauti tikai tie eksperti, kas atbilst visiem kritērijiem (saskaņā ar Īstenošanas noteikumiem par ekspertu, tulku un tulkotāju atlīdzībām).

Ekspertu honorāru nosaka eksperts un klients savstarpēji vienojoties (nolīgtā atlīdzība). Ja puses nespēj panākt vienošanos, atlīdzības apmēra noteikšanai ir jāizmanto iepriekš minēto noteikumu normas par tarifu likmēm.

PVN piemēro tikai nolīgtajai atlīdzībai ar nosacījumu, ka tulkotājs/tulks ir reģistrēts PVN maksātājs.

Tarifu likmes var noteikt:

 • pamatojoties uz veltīto stundu skaitu,
 • kā procentus no sākotnējās prasības summas,
 • kā fiksētu likmi, kas atkarīga no prasības summas un sniegto pakalpojumu skaita.

Atsevišķu gadījumu apskats attiecībā uz Slovākiju

Detalizētāku informāciju par tiesāšanās izdevumiem Slovākijā var iegūt, skatot informāciju par konkrēto gadījumu izpēti.

Saistīti pielikumi

Slovākijas ziņojums par izmaksu pārskatāmības pētījumu PDF(872 Kb)en

Lapa atjaunināta: 26/06/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Tiesvedības izmaksas - Somija

Šajā lappusē ir pieejama informācija par tiesas izmaksām Somijā.

Regulējošie noteikumi par juridisko profesiju honorāriem

Tiesu advokāti (ieskaitot juriskonsultus un juristus)

Somijā tiesu advokātu honorārus regulē Advokātu profesionālās ētikas normas un Somijas Advokātu kolēģijas apstiprinātas Pamatnostādnes par honorāriem.

Tiesu izpildītāji

Somijā tiesu izpildītāju atlīdzību regulē Valdības dekrēts 925/2008, Likums par sprieduma izpildes nodevām (Act on Enforcement Fees) (34/1995) un Valdības dekrēts 35/1995.

Advokāti

Somijā advokātu honorārus regulē Tirdzniecības kodekss 18:5, Likums par juridisko palīdzību (Legal Aid Act) (257/2002) un Valdības dekrēts 290/2008.

Fiksētās izmaksas

Fiksētās izmaksas civiltiesvedībā

Fiksētās izmaksas civiltiesvedības procesa dalībniekiem

Somijā fiksētās izmaksas ietver sagatavošanas nodevas un kancelejas nodevas. Sagatavošanas nodevas (tiesas nodevas, nodevas par prasību iesniegšanu, sprieduma izsniegšanas nodevas) tiek iekasētas no kādas no pusēm kā kompensācija par lietas izskatīšanu un procesā veiktajiem pasākumiem. Sagatavošanas nodeva sedz arī oficiālā instrumenta izsniegšanu, kurā ietverts nolēmums vai pagaidu nolēmums lietā. Tiesas nodeva var būt no € 79 civillietās, kas izskatītas apgabaltiesās, līdz € 223 lietās, kas izskatītas Tirgus tiesā.

Kancelejas nodevas (nodevas par norakstiem, dublikātiem un apliecinājumiem) tiek iekasētas par īpaši pieprasītiem dokumentiem, ja vien spēkā nav likumpamatots atbrīvojums no nodevām. Piemēram, nodeva nav jāmaksā par dokumentiem, kas izsniegti cietušajai pusei krimināltiesvedībā, kurā apsūdzību uztur prokurors.

Informācija par izmaksām ir pieejama Somijas tiesu varas tīmekļa vietnē un Likumā par tiesas nodevām (Likums par nodevām par tiesu un noteiktu tiesu administrācijas institūciju darbībām 701/1993 (Act on the Charges for the Performances of the Courts and Certain Organs of Judicial Administration)), kā arī attiecīgos Valsts padomes dekrētos.

Šķiršanās lietās kopējo tiesāšanās nodevu veido sākotnējā nodeva – € 79 un nodeva € 44 apjomā par procesa turpināšanu pēc samierināšanās laika. Advokāta palīdzība var izmaksāt aptuveni € 1000. Lietās, kurās tiek iesniegtas prasības, nodeva ir € 72. Civiltiesvedībā tiesas nodeva ir no € 79 līdz € 179 apgabaltiesā un vēl € 179, ja ir iesniegta apelācija Apelācijas tiesā. Izmaksas par advokātu honorāriem var būt līdz € 6000 un pat vairāk.

Civiltiesvedības stadija, kurā procesa dalībniekiem jāapmaksā fiksētās izmaksas

Civiltiesvedībā procesa dalībniekiem fiksētās izmaksas jāapmaksā tiesāšanās beigās.

Fiksētās izmaksas krimināltiesvedībā

Fiksētās izmaksas procesa dalībniekiem krimināltiesvedībā

Somijā procesa dalībniekiem nav jāapmaksā nekādas izmaksas krimināltiesvedībā, kurā pirmās instances tiesā apsūdzību uztur prokurors.

Krimināltiesvedības stadija, kurā jāapmaksā fiksētās izmaksas

Krimināltiesvedībā procesa dalībniekiem fiksētās izmaksas jāapmaksā tiesāšanās beigās.

Fiksētās izmaksas konstitucionālā tiesvedībā

Fiksētās izmaksas procesa dalībniekiem konstitucionālā tiesvedībā

Somijā nav konstitucionālo tiesu, attiecīgās lietas izskata krimināltiesvedībā. Procesa dalībniekiem nav jāapmaksā nekādas izmaksas krimināltiesvedībā, kurā pirmās instances tiesā apsūdzību uztur prokurors.

Konstitucionālās tiesvedības stadija, kurā jāapmaksā fiksētās izmaksas

Izmaksas jāapmaksā tiesāšanās beigās.

Iepriekšēja informācija, ko sniedz juridiskie pārstāvji

Pušu tiesības un pienākumi

Juridiskajiem pārstāvjiem tiesāšanās iespējamajām pusēm ir jāsniedz iepriekšēja informācija, lai tās saprastu savas tiesības un pienākumus, izredzes uz panākumiem un iesaistītās izmaksas, ieskaitot tās, kas varētu rasties zaudētājai pusei. To nosaka Somijas advokātu kolēģijas Saite atveras jaunā logāProfesionālās ētikas kodekss. Tiesu advokātiem ar tiesību aktiem ir noteikts pienākums ievērot konfidencialitāti klienta lietās.

Pamats izmaksu noteikšanai

Kur atrast informāciju par pamatu izmaksu noteikšanai Somijā?

Informācija par pamatu izmaksu noteikšanai ir pieejama Saite atveras jaunā logāTieslietu ministrijas tīmekļa vietnē.

Kādās valodās es varu iegūt informāciju par izmaksu noteikšanu Somijā?

Informācija ir pieejama somu, zviedru un angļu valodā.

Kur atrast informāciju par starpniecību?

Informācija par starpniecību ir pieejama Tieslietu ministrijas un Valsts veselības un labklājības institūta tīmekļa vietnē.

Kur atrast papildu informāciju par izmaksām?

Pieejamā tīmekļa vietne, kurā ietverta informācija par izmaksām

Sīki izklāstīta informācija par izmaksām un tiesvedības nodevām ir pieejama bez maksas Saite atveras jaunā logāSomijas Tieslietu ministrijas tīmekļa vietnē.

Kur atrast informāciju par dažādu procedūru vidējo ilgumu?

Informācija par procedūru vidējo ilgumu ir pieejama darbību pārskatā Saite atveras jaunā logāTieslietu ministrijas tīmekļa vietnē.

Kur atrast informāciju par noteikta veida tiesāšanās vidējām kopējām izmaksām?

Informācija par tiesāšanās vidējām kopējām izmaksām ir pieejama Saite atveras jaunā logāSomijas tiesu varas tīmekļa vietnē.

Pievienotās vērtības nodoklis

Kā tiek sniegta šī informācija

Informācija ir pieejama Saite atveras jaunā logāTieslietu ministrijas tīmekļa vietnē. Saskaņā ar Somijas Advokātu kolēģijas pamatnostādnēm par honorāriem, par uzdevuma veikšanu maksājamā honorāra aprēķinā, kas tiek izsniegts patērētājam, jābūt iekļautam PVN.

Kādas ir piemērojamās likmes?

Juridiskie pakalpojumi tiek aplikti ar PVN ar likmi 22%. Tomēr maksa par juridiskajiem pakalpojumiem netiek aplikta ar PVN.

Juridiskā palīdzība

Civiltiesību jomā piemērojamais ienākumu slieksnis

Ienākumu slieksnis tiek aprēķināts atbilstoši noteiktai formulai. Parasti bezmaksas juridiskā palīdzība tiek piešķirta, ja pieteikuma iesniedzējam, kas ir neprecēta persona, pieejamo līdzekļu apmērs ir mazāks par € 700 mēnesī. Tā var tikt piešķirta arī par progresīviem atskaitījumiem, ja pieteikuma iesniedzējam pieejamo līdzekļu apmērs ir no € 700 līdz € 1500 mēnesī. Juridiskā palīdzība netiek piešķirta bez maksas vai par progresīviem atskaitījumiem, ja pieteikuma iesniedzējam pieejamo līdzekļu apmērs pārsniedz € 1500 mēnesī. Attiecīgās summas dzīvesbiedram ir no € 600 līdz € 1300.

Maksa par juridisko palīdzību € 70 apmērā tiek iekasēta no pieteikuma iesniedzējiem, kuriem juridiskā palīdzība ir piešķirta par progresīviem atskaitījumiem. Turklāt tiek iekasēts papildu atskaitījums, ja pieteikuma iesniedzēja likvīdie aktīvi ir lielāki par € 5000.

Atbildētājiem piemērojamais ienākumu slieksnis krimināltiesību jomā

Ienākumu slieksnis tiek aprēķināts atbilstoši noteiktai formulai. Parasti bezmaksas juridiskā palīdzība tiek piešķirta, ja pieteikuma iesniedzējam, kas ir neprecēta persona, pieejamo līdzekļu apmērs ir mazāks par € 700 mēnesī. Tā var tikt piešķirta arī par progresīviem atskaitījumiem, ja pieteikuma iesniedzējam pieejamo līdzekļu apmērs ir no € 700 līdz € 1500 mēnesī. Juridiskā palīdzība netiek piešķirta, ja pieteikuma iesniedzējam pieejamo līdzekļu apmērs ir lielāks par € 1500 mēnesī. Attiecīgās summas dzīvesbiedram ir no € 600 līdz € 1300. Papildu informāciju var atrast Somijas tiesu varas tīmekļa vietnē. Maksa par juridisko palīdzību €70 apmērā tiek iekasēta no pieteikuma iesniedzējiem, kuriem juridiskā palīdzība ir piešķirta par progresīviem atskaitījumiem. Turklāt tiek iekasēts papildu atskaitījums, ja pieteikuma iesniedzēja likvīdie aktīvi ir lielāki par € 5000.

Papildus iepriekš minētajam atbildētājiem neatkarīgi no viņu finansiālā stāvokļa ir tiesības uz valsts aizstāvi, ja pret viņiem ir celta apsūdzība par nozieguma izdarīšanu vainu pastiprinošos apstākļos vai viņi ir arestēti vai aizturēti. Tiesa pēc savas iniciatīvas var arī iecelt valsts aizstāvi par 18 gadiem jaunākai personai vai personai, kas nav spējīga apzināties savu darbību noziedzīgo raksturu. Ja tomēr atbildētājs tiek notiesāts, viņam vai viņai ir valstij jāatlīdzina valsts aizstāvja honorāra izmaksas, izņemot, ja viņam vai viņai būtu bijušas tiesības uz juridisko palīdzību. Tādā gadījumā atbildētāja maksājumu saistības tiek noteiktas atbilstoši noteikumiem par juridisko palīdzību.

Cietušajam piemērojamais ienākumu slieksnis krimināltiesību jomā

Cietušajiem noteiktos noziegumos, kas izdarīti vainu pastiprinošos apstākļos, piemēram, vardarbība ģimenē vai seksuāli noziegumi, neatkarīgi no viņu finansiālā stāvokļa ir tiesības uz pārstāvi un personu, kas var sniegt atbalstu.

Papildus tam cietušie var saņemt juridisko palīdzību atbilstoši vispārējiem kritērijiem: parasti juridiskā palīdzība ir bez maksas, ja pieteikuma iesniedzējam, kas ir neprecēta persona, pieejamo līdzekļu apmērs ir mazāks par € 700 mēnesī. Tā var tikt piešķirta arī par progresīviem atskaitījumiem, ja pieteikuma iesniedzējam pieejamo līdzekļu apmērs ir no € 700 līdz € 1500. Juridiskā palīdzība netiek piešķirta, ja pieteikuma iesniedzējam pieejamo līdzekļu apmērs pārsniedz € 1500 mēnesī. Attiecīgās summas dzīvesbiedram ir no € 600 līdz € 1300. Maksa par juridisko palīdzību € 70 apmērā tiek iekasēta no pieteikuma iesniedzējiem, kuriem juridiskā palīdzība ir piešķirta par atskaitījumiem. Turklāt tiek iekasēts papildu atskaitījums, ja pieteikuma iesniedzēja likvīdie aktīvi ir lielāki par € 5000.

Citi nosacījumi par juridiskās palīdzības piešķiršanu cietušajiem

Juridiskā palīdzība vienmēr tiek lūgta Valsts juridiskās palīdzības birojā. To var lūgt jebkurā Valsts juridiskās palīdzības birojā, neatkarīgi no tā, kur dzīvo pieteikuma iesniedzējs. Bieži juridiskās palīdzības saņemšanai ir ērti pieteikties tuvākajā birojā.

Pieteikuma iesniedzējam ir jāuzrāda pierādījumi par savu finansiālo stāvokli, jebkāda juridisko izdevumu apdrošināšana un lieta, attiecībā uz kuru tiek lūgta juridiskā palīdzība.

Pieteikumu juridiskās palīdzības birojam iesniedz mutiski vai rakstiski, un pieteikumam jābūt pievienotai nepieciešamajai dokumentācijai. Pieteikuma veidlapu un pielikumus uz oficiālu juridiskās palīdzības biroju var nosūtīt arī ar pastu, faksu vai e-pastu.

Pieteikuma veidlapa ir pieejama juridiskās palīdzības pieteikuma veidlapas lappusē, kā arī valsts juridiskās palīdzības birojos, tiesās un juridisko pakalpojumu birojos.

Ja pieteikuma iesniedzējs vēlas, lai tiesas lietā viņam palīdz privāts pārstāvis, pieteikumu par juridiskās palīdzības sniegšanu var iesniegt pārstāvis.

Ja persona ir kļuvusi par upuri vardarbībai ģimenē vai seksuālam noziegumam, tiesa cietušajam var iecelt pārstāvi vai personu, kas sniedz atbalstu pirmstiesas izmeklēšanas un tiesas procesa mērķiem.

Kā minēts iepriekš, aizdomās turētajam par noziegumu, kas izdarīts vainu pastiprinošos apstākļos, vai personai, kas ir arestēta vai aizturēta, pēc pieprasījuma tiks iecelts valsts aizstāvis. Tiesa pēc savas iniciatīvas var iecelt valsts aizstāvi par 18 gadiem jaunākai personai vai personai, kas nav spējīga apzināties savu darbību noziedzīgo raksturu.

Bezmaksas tiesvedība

Juridiskās palīdzības saņēmējam nav maksājumu saistību.

Turklāt noteiktas lietas saskaņā ar likumu (Likums par tiesas nodevām 701/1993, 6. un 7. iedaļa) tiek izskatītas bez maksas. Šādas lietas, piemēram, ir privātpersonu parādu pārstrukturizāciju lietas un krimināllietas, kuras uztur prokurors pirmās instances tiesā. Ārzemju iestādēm un ārzemju pilsoņiem tiesvedība var būt bez maksas savstarpējas juridiskās palīdzības gadījumā.

Kad zaudētājai pusei ir jāapmaksā uzvarētājas puses izmaksas?

Parasti civiltiesību lietās izmaksas sedz zaudētāja puse (izņēmumi ir lietas, kurās iesniegtas prasības un lietas, kurās iesaistīti tiesību aktu obligāti noteikumi, piemēram, daudzi ģimenes tiesību jautājumi). Administratīvajās tiesās katrai pusei jāsedz savas izmaksas. Tiesas spriedumā būs noteikts, vai zaudētājai pusei ir jāapmaksā uzvarētājas puses izmaksas.

Ekspertu honorāri

Par ekspertu honorāriem lemj tiesa. Šādiem honorāriem nav noteiktu ierobežojumu, lai gan honorāriem jābūt tādiem, kas tiek uzskatīti par pamatotiem.

Tulkotāju un tulku honorāri

Par tulkotāju un tulku honorāriem lemj tiesa. Šādiem honorāriem nav noteiktu ierobežojumu, ja tie ir pamatoti. Tulkotāja vidējais honorārs ir € 80 par lappusi. Puse tiks atbrīvota no šo honorāru apmaksas, ja tiek piešķirta juridiskā palīdzība.

Saites

Saite atveras jaunā logāSomijas Tieslietu ministrijas tīmekļa vietne

Saite atveras jaunā logāSomijas tiesu iestāžu tīmekļa vietne

Saite atveras jaunā logāSomijas Advokātu kolēģijas tīmekļa vietne

Saistītie materiāli

Somijas ziņojums par izmaksu pārredzamības pētījumuPDF(504 Kb)en

Lapa atjaunināta: 14/10/2018

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas zviedru versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.

Tiesvedības izmaksas - Zviedrija

Šajā lapā ir sniegta informācija par tiesāšanās izmaksām Zviedrijā.

Regulējošie noteikumi par juridisko profesiju honorāriem

Advokāti

Zviedrijā juridisko profesiju pārstāvju honorāri nav reglamentēti. Tomēr juridiskās palīdzības piešķiršanas gadījumā piemērojama valdības noteiktā stundu likme. Vairumā gadījumu 2012. gadā šī likme bija SEK 1205 bez PVN (t.i., SEK 1506 ar PVN). Saskaņā ar Zviedrijas Advokātu kolēģijas (advokater) Biedru rīcības kodeksu tās biedru honorāriem jābūt saprātīgi pamatotiem.

Fiksētās izmaksas

Fiksētās izmaksas civilprocesā

Fiksētās izmaksas procesa dalībniekiem civilprocesā

Civillietās pieteikuma iesniedzējam tiesai jāmaksā prasības iesniegšanas nodeva. Pašlaik prasības iesniegšanas nodeva ir SEK 450 (aptuveni EUR 50).

Ārpustiesas kārtībā izskatāmās civillietās, kurās acīmredzami prasības vērtība nepārsniedz pusi no Likumā par valsts apdrošināšanu noteiktās pamatsummas (pamatsumma 2012. gadā bija SEK 44 000; t.i., puse no pamatsummas 2012. gadā bija SEK 22 000), tiesāšanās izmaksu kompensācijā nevar ietvert citas izmaksas kā tikai:

 1. konsultēšanas izmaksas, kuras nepārsniedz vienu stundu vienā reizē attiecībā uz katru lietu; samaksa atbilst summai, ko par vienu konsultēšanas stundu maksā saskaņā ar Likumu par juridisko palīdzību (1996:1619);
 2. pieteikuma iesniegšanas nodevu;
 3. ceļa un uzturēšanās izdevumus, kas radušies pusei vai tās juridiskajam pārstāvim saistībā ar ierašanos uz tiesas sēdi vai, ja personīga ierašanās nav nepieciešama, juridiskā pārstāvja ceļa un uzturēšanās izdevumus;
 4. liecinieku izdevumus;
 5. tulkošanas izmaksas.

Kompensācija tiek piešķirta tikai, ja radušās izmaksas bija nepieciešamas, lai nodrošinātu attiecīgās tiesvedības puses intereses.

Citās civillietās (t.i., ja prasības vērtība pārsniedz pusi no Likumā par valsts apdrošināšanu noteiktās pamatsummas) nav piemērojami nedz šādi ierobežojumi, nedz arī fiksētās izmaksas.

Civilprocesa stadija, kurā procesa dalībniekiem jāapmaksā fiksētās izmaksas

Prasības iesniegšanas nodeva tiesai jāsamaksā, iesniedzot pieteikumu. Citu nosacījumu attiecībā uz civilprocesa stadiju, kurā jāapmaksā fiksētās izmaksas, nav. Tomēr Likumā par juridisko palīdzību noteikts, ka, ja tiek piešķirta juridiskā palīdzība, pusei tad, kad izmaksas rodas, jāmaksā juridiskajam pārstāvim tā pakalpojumu maksas summas daļa, ko puse var atļauties segt pati. Šī summas daļa, ko nesedz juridiskā palīdzība, tiek pamatā aprēķināta, balstoties uz puses ienākumiem.

Fiksētas izmaksas kriminālprocesā

Fiksētās izmaksas procesa dalībniekiem kriminālprocesā

Ja tiesa apsūdzētajam norīko valsts aizstāvības advokātu, ir piemērojama iedaļā "Advokāti" minētā stundas likme. Attiecībā uz īstermiņa tiesvedību piemērojams īpašs grafiks. Ja atbildētājs tiek atzīts par vainīgu, viņš vai viņa valstij atlīdzina sakarā ar tiesas lēmumu par sava aizstāvības advokāta nodrošināšanu iztērētos valsts līdzekļus. Tomēr atbildētājam par aizstāvības advokātu nav jāmaksā lielāka summa par to, kas viņam vai viņai būtu bijusi jāmaksā kā pakalpojumu maksas summas daļa juridiskās palīdzības piešķiršanas gadījumā.

Noteiktās situācijās tiesa cietušajai personai (t.i., personai, kas uzskatāma par nozieguma upuri) advokātu var norīkot saskaņā ar likumu par advokātu cietušajai personai. Cietusī persona nav atbildīga ne par kādām izmaksām, kas jāmaksā šim advokātam. Ja atbildētājs tiek atzīts par vainīgu, viņš vai viņa valstij atlīdzina sakarā ar tiesas lēmumu par advokāta nodrošināšanu cietušajam iztērētos valsts līdzekļus. Tomēr atbildētājam nav jāmaksā lielāka summa par to, kas viņam vai viņai būtu bijusi jāmaksā, ja būtu bijusi piešķirta juridiskā palīdzība.

Kriminālprocesa stadija, kurā procesa dalībniekiem jāapmaksā fiksētās izmaksas

Ja tiesa nolemj, ka atbildētājam jāatlīdzina valstij sakarā ar tiesas lēmumu par sava aizstāvības advokāta vai advokāta cietušajam nodrošināšanu iztērētos valsts līdzekļus, summa jāsamaksā pēc sprieduma pasludināšanas.

Fiksētas izmaksas konstitucionālā tiesvedībā

Fiksētas izmaksas procesa dalībniekiem konstitucionālā tiesvedībā

Zviedrijā šāda veida īpašas konstitucionālās tiesvedības nav. Tomēr puse var iesniegt prasību pret valsti saistībā ar savu cilvēktiesību pārkāpumu. Šādā gadījumā piemērojami iepriekš aprakstītie regulējošie noteikumi par juridisko profesiju honorāriem un fiksētās izmaksas.

Konstitucionālās tiesvedības stadija, kurā procesa dalībniekiem jāapmaksā fiksētās izmaksas

Sk. iepriekš sniegto informāciju.

Iepriekšēja informācija, ko sniedz juridiskie pārstāvji

Pušu tiesības un pienākumi

Attiecībā uz informāciju, ko par pušu tiesībām un pienākumiem un izredzēm uzvarēt prāvā jāsniedz Zviedrijas Advokātu kolēģijas biedriem, Zviedrijas Tiesu procesa kodekss paredz tikai šo biedru godprātīgu un rūpīgu uzticēto uzdevumu izpildi un labas advokāta prakses ievērošanu.

Turklāt saskaņā ar Zviedrijas Advokātu kolēģijas Biedru rīcības kodeksu tās biedriem jau, darbu uzsākot, jāinformē savs klients par izcenojumiem un to apmaksas kārtību. Saskaņā ar šo kodeksu samaksu no klienta var pieprasīt, izrakstot rēķinu par izpildīto darba uzdevumu daļu, noformējot pēcmaksu vai izrakstot rēķinu pēc darba uzdevumu pilnīgas izpildes. Attiecībā uz citiem juridiskajiem pārstāvjiem, kas nav Zviedrijas Advokātu kolēģijas biedri, nekādu šāda veida reglamentētu pienākumu nav.

Pamats izmaksu noteikšanai

Kur atrast informāciju par pamatu izmaksu noteikšanai Zviedrijā?

Informāciju par juridisko palīdzību (arī angļu valodā) var atrast Saite atveras jaunā logāJuridiskās palīdzības valsts iestādes tīmekļa vietnē. Informāciju par tiesas nodevām (arī angļu valodā) var atrast Saite atveras jaunā logāZviedrijas tiesu tīmekļa vietnē. Tāpat arī informāciju var atrast (gandrīz visās ES oficiālajās valodās) Saite atveras jaunā logāEiropas Tiesiskās sadarbības tīkla civillietās un komerclietās tīmekļa vietnē.

Kādās valodās pieejama informācija par pamatu izmaksu noteikšanai Zviedrijā?

Satura pieejamība noteiktās valodās ir atkarīga no tīmekļa vietnes.

Kur atrast informāciju par mediāciju?

Informācija par mediāciju ir pieejama Saite atveras jaunā logāEiropas Tiesiskās sadarbības tīkla civillietās un komerclietās tīmekļa vietnē.

Kur atrast papildu informāciju par izmaksām?

Pieejamā tīmekļa vietne, kurā ietverta informācija par izmaksām

Informāciju par izmaksām varat atrast Saite atveras jaunā logāZviedrijas tiesu tīmekļa vietnē. Šī ir oficiālā valdības tīmekļa vietne, kas pieejama angļu un zviedru valodā un sniedz informāciju par Zviedrijas tiesām un tiesvedību.

Kur atrast informāciju par dažādu procedūru vidējo ilgumu?

Zviedrijas tiesas izskata civillietas un komerclietas, kas vidēji notiek ne ilgāk kā 7 mēnešus apgabaltiesā un 5 mēnešus apelācijas tiesā. Tomēr 2011. gadā vairums procesu vidēji ilga 7,9 mēnešus apgabaltiesās un 5 mēnešus apelācijas tiesās. Šo informāciju var atrast (tikai zviedru valodā) Saite atveras jaunā logāZviedrijas tiesu tīmekļa vietnē, kur pieejami Zviedrijas tiesu gada pārskati.

Kur atrast informāciju par noteikta veida tiesāšanās vidējām kopējām izmaksām?

Šāda oficiāla informācija nav pieejama.

Pievienotās vērtības nodoklis

Kādas ir piemērojamās PVN likmes?

Nodevām par pieteikumu iesniegšanu Zviedrijas tiesās PVN netiek piemērots. PVN likme par privātiem juridiskiem pakalpojumiem ir 25 %.

Juridiskā palīdzība

Piemērojamais ienākumu slieksnis civillietās

Lai saņemtu juridisko palīdzību, pieteikuma iesniedzēja ienākumi nedrīkst pārsniegt finanšu slieksni, kas pašreiz noteikts SEK 260 000 (aptuveni EUR 25 000) apmērā. Novērtējot pieteikuma iesniedzēja ienākumus, vērā ņem viņa/viņas ekonomisko stāvokli kopumā, ieskaitot, piemēram, bērna uzturēšanas izdevumus, izdevumus saistībā ar īpašumu un parādus. Pārrobežu lietās juridisko palīdzību var piešķirt pat tad, ja pieteikuma iesniedzēja ienākumi pārsniedz SEK 260 000, bet viņš vai viņa nespēj izmaksas samaksāt. Juridiskās palīdzības piešķiršanas nepieciešamība tiks izvērtēta, balstoties uz atšķirību dzīves dārdzības ziņā Zviedrijā un pieteikuma iesniedzēja dzīvesvietas valstī (ES dalībvalstī).

Atbildētājam piemērojamais ienākumu slieksnis krimināllietās

Noteiktos apstākļos ikvienam atbildētājam ir tiesības uz valsts aizstāvības advokātu neatkarīgi no viņa vai viņas ienākumiem. Ja atbildētājs tiek atzīts par vainīgu, viņš vai viņa valstij atlīdzina sakarā ar tiesas lēmumu par sava aizstāvības advokāta nodrošināšanu iztērētos valsts līdzekļus. Tomēr atbildētājam par aizstāvības advokāta pakalpojumiem nav jāmaksā lielāka summa par to, kas viņam vai viņai būtu bijusi jāmaksā kā pakalpojumu maksas summas daļa juridiskās palīdzības piešķiršanas gadījumā.

Cietušajam piemērojamais ienākumu slieksnis krimināllietās

Noteiktos apstākļos ikvienam cietušajam neatkarīgi no viņa vai viņas ienākumiem ir tiesības uz advokātu saskaņā ar likumu par advokātu cietušajai personai.

Citi nosacījumi par juridiskās palīdzības piešķiršanu cietušajam

Noteiktās situācijās tiesa var norīkot cietušā advokātu, parasti aizstāvi (advokat), lai palīdzētu cietušajam tiesā. Cietušais var saņemt cietušā advokāta palīdzību, ja viņš vai viņa ir kāda noziedzīga nodarījuma upuris (cietusī puse) un attiecībā uz viņu ir izdarīts, piemēram, seksuāls noziedzīgs nodarījums, uzbrukums, nelikumīga brīvības atņemšana, laupīšana vai jebkāds cits noziedzīgs nodarījums, sakarā ar kuru tā izdarītājs var nonākt apcietinājumā. Tiesa norīko cietušā advokātu, tomēr to iespējams izdarīt tikai pēc sākotnējās izmeklēšanas uzsākšanas. Cietušā advokāta pakalpojumus apmaksā valsts, un cietušajam par tiem jāmaksā nebūs.

Citi nosacījumi par juridiskās palīdzības piešķiršanu apsūdzētajam

Ja aizdomās turamais, kam draud arestēšana, vai aizturētais tā vēlas, viņa vai viņas pārstāvībai norīko valsts aizstāvības advokātu. Tāpat arī valsts aizstāvības advokātu norīko pēc aizdomās turamā par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu pieprasījuma, ja vien saskaņā ar likumu par šāda noziedzīga nodarījuma izdarīšanu nav piemērojams sods, kas mazāks par 6 mēnešiem apcietinājumā.

Valsts aizstāvības advokātu norīko arī šādās situācijās:

 1. ja aizstāvības advokātu pieprasa aizdomās turamais saistībā ar jautājumiem par apsūdzību;
 2. ja aizstāvības advokāts ir nepieciešams sakarā ar šaubām attiecībā uz piemērojamo sodu un ir iemesls piemērot sodu, kas nav naudas sods vai nosacīts sods, vai šādu sodu kombinācija;
 3. ja tam ir kādi īpaši iemesli, kas saistīti ar aizdomās turamā personīgo situāciju vai lietu.

Ja aizdomās turamo pārstāv viņa vai viņas izvēlēts aizstāvības advokāts, papildu valsts aizstāvības advokātu nenorīko.

Bezmaksas tiesvedība

Juridiskās palīdzības piešķiršanas gadījumā prasības iesniedzējam tiesai nav jāmaksā prasības iesniegšanas nodeva. Atbildētājam tiesai nav jāmaksā nekādas nodevas. Tomēr puses attiecībā viena pret otru var būt atbildīgas par tiesas izdevumu segšanu, ieskaitot prasības iesniegšanas nodevas. Iesniedzot apelācijas sūdzību Apelācijas tiesā un Augstākajā tiesā, prasības iesniegšanas nodevas nav jāmaksā.

Kad zaudētājai pusei jāsedz uzvarētājas puses izdevumi?

Zaudētāja puse parasti sedz pretējās puses tiesāšanās izmaksas. Tiesāšanās izmaksu kompensācijā pilnībā ietver izdevumus, kas saistīti ar sagatavošanos iztiesāšanai, advokāta pārstāvību tiesā un izdevumus, kas saistīti ar pierādījumu sniegšanu (ietverot izdevumus saistībā ar lieciniekiem un ekspertiem), ja šie izdevumi bija nepieciešami, lai aizsargātu tiesvedības puses intereses. Kompensācija ir jāmaksā arī par laiku, ko puse pavadījusi tiesājoties, un pūlēm saistībā ar tiesāšanos. Sarunas ar mērķi atrisināt strīdu, kas tiešā veidā ietekmē puses rīcību, uzskatāmas par sagatavošanos iztiesāšanai.

Ekspertu honorāri

Sk. iepriekš sniegto atbildi par izmaksu piespriešanu pusēm/kompensāciju.

Tulkotāju un tulku honorāri

Ja puse, liecinieks vai jebkura cita persona, kura tiesai jāuzklausa, nesaprot zviedru valodu un nerunā zviedru valodā, tiesas sēdē piedalīties tiek uzaicināts tulks. Ja nepieciešams, tiesa var nodrošināt tai iesniegto vai tās izsniegto dokumentu tulkošanu. Rakstiskās un mutiskās tulkošanas izdevumus apmaksā tiesa, un par tiem puses nav atbildīgas.

Saistītie materiāli

Zviedrijas ziņojums par izmaksu pārredzamības pētījumuPDF(457 Kb)en

Lapa atjaunināta: 19/03/2013

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Tiesvedības izmaksas - Anglija un Velsa

Šajā lapā ir sniegta informācija par tiesāšanās izmaksām Anglijā un Velsā. Tajā ir aplūkotas tēmas, piemēram, par juridisko speciālistu honorāriem, juridisko palīdzību, starpniecību un fiksētajām izmaksām, piemēram, tiesas nodevām.

Kur atrast informāciju par tiesāšanās izmaksām?

Pieejamā tīmekļa vietne, kurā ietverta informācija par izmaksām

Informācija par tiesas procesu un tiesāšanās izmaksām Anglijā un Velsā pašreiz tiek gatavota ievietošanai AK valdības Saite atveras jaunā logāDirectgov tīmekļa vietnē. Directgov jums sniedz vieglu piekļuvi informācijai par valdību.

Saite atveras jaunā logāViņas Majestātes Tiesu dienesta (Her Majesty’s Courts Service, HMCS) tīmekļa vietne sniedz specifisku informāciju par tiesas nodevām Anglijā un Velsā (nevis par visām atšķirīgajām tiesāšanās izmaksām). Šī tīmekļa vietne jums piedāvā informāciju par dažādajām tiesas nodevām, kas tiek iekasētas Anglijas un Velsas tiesās, un par to, vai jums tās ir jāmaksā. Ir pieejama arī informācija par tiesību aktiem un likumiem, kas attiecas uz tiesas nodevām.

Kur atrast informāciju par dažādu procedūru vidējo ilgumu?

Procedūrām nav vidējā ilguma, jo katra apstrīdētā lieta ir atšķirīga. Iespējams, ka iesaistītā tiesa varēs paredzēt noteikta veida lietu aptuveno norises ilgumu.

Kur atrast informāciju par noteikta veida tiesāšanās vidējām kopējām izmaksām?

Informācija par vidējām izmaksām nav pieejama, jo katra apstrīdētā lieta ir atšķirīga. Iespējams, ka konkrētā tiesāšanās veidā pieredzējis juriskonsults varētu jums nosaukt aptuvenās izmaksas.

Pievienotās vērtības nodoklis

Advokāta izmaksas: Parasti PVN tiek aprēķināts par juriskonsulta un augstāko instanču tiesu advokāta izmaksām un noteiktiem izdevumiem (ar 15 procentu likmi, lai gan 2010. gadā šī likme atkal varētu būt 17,5 procenti). AK reģistrēšanās kā PVN maksātājam ir obligāta, ja tiek sasniegts notikts ieņēmumu slieksnis. Plašāku informāciju skatiet Saite atveras jaunā logāViņas Majestātes Ieņēmumu un muitas pārvaldes (HM Revenue & Customs) tīmekļa vietnē.

Tiesas nodevas: Tiesas nodevām PVN nepiemēro.

Juridisko profesiju pārstāvju honorāri

Regulējošie noteikumi par juridisko profesiju pārstāvju honorāriem

Juriskonsulti

Saite atveras jaunā logāJuriskonsultu Rīcības kodekss paredz, ka juriskonsultam ir jāsniedz klientam pēc iespējas labāka informācija par viņu pakalpojumu izmaksām (2.03. punkts). Jo īpaši 2.03. punkts nosaka pienākumu informēt klientus par savu pakalpojumu izcenojumiem un to, kad tiek sagaidīta pakalpojumu apmaksa, kā arī ir jāsniedz konsultācija par finansēšanas iespējām, tostarp par tiesībām uz valsts finansējumu. Tāpat juriskonsultiem klienti ir jākonsultē par viņu iespējamām saistībām segt trešās puses izdevumus. Šie nosacījumi vienlīdz attiecas gan uz reģistrētiem Eiropas advokātiem, kuri praktizē Anglijā un Velsā, gan uz juriskonsultu juridiskajiem birojiem, kā arī uz citiem advokātiem un speciālistiem, kas nav advokāti, ko regulē Juriskonsultu darbu regulējošā iestāde (Solicitors Regulation Authority). Sākotnējām konsultatīvajām vēstulēm klientiem jāietver arī klienta mērķi, izvēles iespējas un lietas strīdīgie jautājumi (saskaņā ar kodeksa 2.02. punktu).

Kad ir sagatavots izmaksu rēķins, juriskonsulta honorārus var izvērtēt gan Juridisko reklamāciju dienests, gan arī tiesu nodokļu inspektori. 2009. gada Rīkojums par juriskonsultu atlīdzību (bez vienošanās par pārstāvību tiesā) (Solicitors’ (Non-Contentious Business) Remuneration Order 2009) nosaka, ka juriskonsulta izmaksām jābūt godīgām un pamatotām, ņemot vērā visus lietas apstākļus, ja darbs neietver pārstāvību tiesas procesā. Gadījumā, ja apstrīdētais izmaksu rēķins attiecas uz darbu, kas neietver pārstāvību tiesas procesā, Juridisko reklamāciju dienests var izvērtēt, vai šāds rēķins ir godīgs un pamatots. Šis novērtējums nosaka, kāda būtu bijusi godīga un pamatota summa, ja rēķins tiek uzskatīts par pārāk lielu. Visas vienošanās par ar darbu saistītām izmaksām un vienošanās, kurām nepieciešams tiesas process (ko dēvē arī par „vienošanos par pārstāvību tiesā”), regulē likumā noteiktās prasības, saskaņā ar 1974. gada Likumu par juriskonsultiem (the Solicitors Act 1974), un tiesa tās var izvērtēt.

Tiesu advokāti (augstāko instanču tiesās)

Šo advokātu honorāru sīki apspriež un par to vienojas iepriekš pirms jebkāda darba uzsākšanas, tādēļ ir nepieciešami mazāk reglamentēti noteikumi. Anglijas un Velsas Advokātu kolēģijas Rīcības kodekss (The Code of Conduct of the Bar of England and Wales) nosaka principus, kas attiecas uz advokātiem saistībā ar pašnodarbinātu advokātu honorāru un atlīdzību. Kodekss paredz, ka pašnodarbināti advokāti var noteikt jebkādu tiesību aktiem atbilstošu samaksu par darbu, ko tie uzņēmušies, nesaņemot regulāru algu. Nākamais nosacījums attiecas uz darbu, ko kāds pašnodarbināts advokāts ir uzņēmies cita advokāta vārdā. Visas neatbilstības saistībā ar izmaksām var izmeklēt Advokātu standartu kolēģija, un rezultātā var tikt ierosināta disciplinārlieta.

Tiesu izpildītāji

Apgabaltiesas tiesu izpildītāja honorārs ir tiesas nodevas un tādēļ tas ir iekļauts jau iepriekš minētajās tiesāšanās izmaksās.

Saskaņā ar 2003. gada Likumu par Tiesām, Lordam kancleram (Lord Chancellor) ar pakārtoto normatīvo aktu ir jānosaka honorārs, kādu var iekasēt Augstās tiesas lēmumu nodrošināšanas ierēdnis (High Court Enforcement Officer). Informāciju par šīm nodevām var atrast Viņas Majestātes Tiesu dienesta tīmekļa vietnē.

Pašreizējā sertificēto tiesu izpildītāju honorāru sistēma ir sarežģīta: katrām izpildes pilnvarām ir atšķirīga izmaksu struktūra. Dažas struktūras, piemēram, saistībā ar pašvaldību nodokļiem, ir noteiktas tiesību aktos, bet citas ir noteiktas tikai līgumos, kas noslēgti starp tiesu izpildītāja uzņēmumu un tā klientiem.

Pašlaik Viņas Majestātes Tiesu dienests izstrādā izmaiņas noteikumos par sertificētiem tiesu izpildītājiem un viņu honorāru sistēmu. Kaut arī, visticamāk, šīs izmaiņas nestāsies spēkā līdz 2012. gada aprīlim, šī tīmekļa vietne būs jāatjaunina, atspoguļojot attiecīgās izmaiņas.

Zvēresta nodošana

Viena joma, kurā fiksētas izmaksas tiek piemērotas visiem juridisko profesiju pārstāvjiem, ir saistīta ar zvēresta nodošanu. Saskaņā ar 1990. gada Likumu par tiesām un juridiskajiem pakalpojumiem (Courts and Legal Services Act 1990), Lordam kancleram ar pakārtoto normatīvo aktu ir jānosaka summa, kādu juridiskie speciālisti prasa par zvēresta nodošanu. Pašreiz tā ir noteikta kā £ 5 par ar zvērestu apliecinātu rakstveida liecību vai apstiprināšanu, un £ 2 par lietisku pierādījumu.

Izmaksu avoti

Kur atrast informāciju par tiesāšanās izmaksām Anglijā un Velsā?

Informāciju par tiesas nodevām var atrast Saite atveras jaunā logāViņas Majestātes Tiesu dienesta tīmekļa vietnē, bet jums arī būs nepieciešama informācija par izmaksu avotiem, piemēram, par juridisko pārstāvību. Saite atveras jaunā logāJuristu biedrības un Saite atveras jaunā logāAdvokātu padomes tīmekļa vietnes var būt noderīgas, lai atrastu juridisko pārstāvi, bet tajās nav informācijas par juridiskās pārstāvības izmaksām, jo tās būs atkarīgas no daudziem apstākļiem konkrētajā lietā. Ja ir iesaistīta pārrobežu prāvošanās, parast tiek noteikti divi advokātu honorāri, honorārs tiesā, kurā atrodas prāvu uzsākusī puse, un honorārs tiesā, kurā notiek prāvošanās.

Fiksētās izmaksas

Fiksētās izmaksas civiltiesvedībā

Fiksētās izmaksas procesa dalībniekiem civiltiesvedībā

Informāciju par tiesas nodevām var atrast Saite atveras jaunā logāViņas Majestātes Tiesu dienesta tīmekļa vietnē. Šīs izmaksas tiek aprēķinātas papildus izmaksām par juridisko pārstāvību.

Civiltiesvedības stadija, kurā procesa dalībniekiem jāapmaksā fiksētās izmaksas

Tiesas nodevas ir jāapmaksā jebkura procesa sākumā, par kuru ir maksājamas tiesas nodevas; visas citas izmaksas un fiksētās izmaksas parasti maksā tad, kad tiesvedība ir beigusies.

Fiksētās izmaksas krimināltiesvedībā

Fiksētās izmaksas procesa dalībniekiem krimināltiesvedībā

Apsūdzētajai personai var būt tiesības saņemt juridisko palīdzību, lai nodrošinātu aizstāvību krimināltiesvedībā, ja viņš vai viņa atbilst palīdzības piešķiršanas prasībām. Plašāku informāciju par juridisko palīdzību un atbilstības prasībām var atrast zemāk. Ja apsūdzētā persona juridisko palīdzību nesaņem, šī persona un viņa vai viņas juridiskais pārstāvis par izmaksām vienojas atsevišķi.

Krimināltiesvedības stadija, kurā jāapmaksā fiksētās izmaksas

Ar lieciniekiem saistītie izdevumi vai ekspertu honorārs parasti ir jāapmaksā, noslēdzot lietu.

Fiksētās izmaksas konstitucionālā tiesvedībā

Fiksētās izmaksas procesa dalībniekiem konstitucionālā tiesvedībā

Tiesas nodevas ir atkarīgas no attiecīgās tiesvedības veida un tās tiesas līmeņa (statusa), kurā tikusi uzsākta tiesvedība. Jāņem vērā arī citas izmaksas, piemēram, par juridisko pārstāvību.

Konstitucionālās tiesvedības stadija, kurā jāapmaksā fiksētās izmaksas

Tiesas nodevas ir jāapmaksā jebkura procesa sākumā, par kuru ir maksājamas tiesas nodevas; visas citas izmaksas un fiksētās izmaksas parasti maksā tad, kad tiesvedība ir beigusies.

Ekspertu honorāri

Civiltiesvedībā, ja prasība ir mazāka par £ 5000, ekspertu honorāru augstākā robeža ir £ 200, bet visos pārējos gadījumos, tiesnesis ir pilnvarots noteikt tādu summu, kāda viņam vai viņai šķiet piemērota. Tiesām ir jāapsver iespēja izmantot tikai vienu kopīgu ekspertu nevis katrai pusei savu . Plašāku informāciju var atrast Saite atveras jaunā logāAK Tieslietu ministrijas tīmekļa vietnē.

Tulkotāju un tulku honorāri

Lielākajai daļai lietu civiltiesās mutiskos tulkus rezervē un apmaksā centralizēti. Lai tulks varētu saņemt centralizēto finansējumu, viņam vai viņai ir jāatbilst noteiktiem kritērijiem. Lietai ir vai nu jābūt iztiesātai pirmajai posmā (lai nolemtu, vai lieta jāizskata augstākas instances tiesā), ģimenes lietai, kurā ir iesaistīti bērni, vai vardarbības ģimenē lietai (ieskaitot piespiedu laulību). Ja uz lietu neattiecas kāds no šiem kritērijiem, tulkam tik un tā tiks piešķirts finansējums, ja tas ir vienīgais veids, kā procesa dalībnieks var saprast tiesvedību, un ja viņš vai viņa nevar saņemt valsts finansējumu, nevar atļauties finansēt tulku personīgi un nav drauga vai ģimenes locekļa, kas varētu palīdzēt. Honorāru nosaka saskaņā ar rezervēšanas noteikumiem un nosacījumiem. Katrā atsevišķā lietā honorārs var būt ļoti atšķirīgs atkarībā no noklausīšanās ilguma, attāluma un laika ceļā uz tiesu un no tās un no tā, ar kādu transportlīdzekli tulks pārvietojas. Šos noteikumus un nosacījumus stingri piemēro visām prasībām, lai nodrošinātos pret pārmaksāšanu.

Nav noteikumu, kas reglamentētu rakstiskā tulkotāja honorāru. Honorāru nosaka pats tulkotājs vai tulkošanas uzņēmums.

Kad zaudētājai pusei jāsedz uzvarētājas puses izdevumi?

Vispārīgais princips ir tāds, ka maksā zaudētāja puse, bet piespriesto izdevumu apjoms pilnībā ir tiesneša pārziņā. Piespriežot izdevumus, tiesnesis ņem vērā pušu izturēšanos, pirms tiesvedības un tās laikā pieliktās pūles, ja tādas ir bijušas, cenšoties atrisināt strīdu (tostarp centienus izmantot alternatīvo strīdu izšķiršanu). Tas var ietvert noteiktās fiksētās izmaksas, iztiesāšanas tiesneša novērtētās izmaksas, nosakot summas robežu (atkarībā no piespriestās summas veida un lieluma). Izmaksas var izskatīt arī kā atsevišķu jautājumu „detalizētā izmaksu izvērtējumā” (‘detailed assessment of costs’), ko parasti izmanto tikai sarežģītākās lietās, kurās izmaksas ir rūpīgi jāpārbauda. Vairāk informācijas par šo procedūru var atrast Saite atveras jaunā logāAK Tieslietu ministrijas tīmekļa vietnē.

Kur atrast informāciju par starpniecību?

Informācija par starpniecību, ieskaitot noteiktu informāciju par izmaksām, ir pieejama vairākās tīmekļa vietnēs un saitēs:

Informācija par alternatīvo strīdu izšķiršanu strīdos pēc ģimenes attiecību iziršanas ir pieejama Saite atveras jaunā logāStarpniecības ģimenes lietās palīdzības dienesta (kas nodarbojas tikai ar starpniecību ģimenes lietās) tīmekļa vietnē vai zvanot pa tālruņiem 0845 60 26 627 (atrodoties AK) un +441823 623650 (atrodoties ārpus AK). Zemāk norādītajās tīmekļa vietnēs arī ir informācija par starpniecību ģimenes lietās:

Šo tīmekļa vietņu apmeklētāji, iespējams, vēlēsies izmantot meklēšanas iespējas, lai meklētu „starpniecību ģimenes lietās”.

Juridiskā palīdzība

Piemērojamais ienākumu slieksnis civiltiesību jomā

Personām, kuras saņem noteiktus ar ienākumiem saistītus pabalstus (ienākumu pabalstu, uz ienākumiem pamatotu darba meklētāja pabalstu, ar ienākumiem saistītu nodarbinātības un atbalsta pabalstu, un garantiju kredītu [pensionāriem]), ir caurlaides statuss kā juridiskās palīdzības klientiem. Tas nozīmē, ka tās automātiski ir finansiāli atbilstīgas saņemt juridisko palīdzību. Šos četrus pabalstus, kurus piešķir pēc finansiālās situācijas pārbaudes, dēvē arī par „iztikas līdzekļu” pabalstiem, jo tie paaugstina klienta ienākumu līmeni līdz likumā noteiktajam iztikas minimumam.

Citos gadījumos personas, kurām nepieciešama juridiskā palīdzība, var saņemt bezmaksas palīdzību jeb palīdzību bez iemaksu veikšanas, ja viņu bruto ienākumi mēnesī ir zemāki par £ 2657, brīvie līdzekļi mēnesī ir zemāki par £ 315, bet brīvais kapitāls ir £ 3000 vai mazāks. Ja personu brīvie līdzekļi mēnesī ir robežās starp £ 316 un £ 733, vai brīvais kapitāls ir robežās no £ 3000 līdz £ 8000, šīm personām tiks piedāvāts finansējums, ja tās piekrīt veikt noteiktas iemaksas par saviem tiesu izdevumiem. Šie skaitļi tiek piemēroti no 2009. gada aprīļa. Tomēr tie var mainīties, tādēļ ir ieteicams Saite atveras jaunā logāJuridisko pakalpojumu Komisijā (Legal Services Commission), kura vada juridiskās palīdzības sistēmu Anglijā un Velsā, pārbaudīt, vai šie skaitļi joprojām ir pareizi.

Papildus finansiālai atbilstībai, palīdzības pieteikuma iesniedzējam arī ir jāparāda, ka viņam vai viņam ir pamatots iemesls tiesvedības uzsākšanai, uzturēšanai vai būt šādā tiesvedībā iesaistītai pusei un ka konkrētajos lietas apstākļos ir saprātīgi piešķirt juridisko palīdzību. Juridisko pakalpojumu komisijai ir jāizlemj, piemēram, vai šai lietai ir pamatotas iespējas tikt veiksmīgi atrisinātai, vai prāvošanās rezultātā gūtie labumi būs lielāki par valsts finansējuma izmaksām, un vai pieteikuma iesniedzējs no šīs tiesvedības gūs kādu nozīmīgu personīgo labumu, paturot prātā saistības atmaksāt attiecīgās finansētās izmaksas, ja pieteikuma iesniedzējs šajā lietā uzvar. Šie faktori ir līdzīgi tiem, kas ietekmētu klientu ar mēreniem līdzekļiem, kurš pats sedz izdevumus, kad viņš apsver, vai iesaistīties tiesvedībā.

Atbildētājam piemērojamais ienākumu slieksnis krimināltiesību jomā

No 2006. gada oktobra atbildētājiem miertiesā (zemākā krimināllietu tiesa) Anglijā un Velsā tiek veikta finansiālās situācijas pārbaude, kura izvērtē pieteikuma iesniedzēja ienākumus, lai atspoguļotu viņu ģimenes apstākļus: piemēram, bērnu skaitu. Ja pieteikuma iesniedzēja svērtie bruto ienākumi gadā ir mazāki par £ 12,475, vai ja pieteikuma iesniedzējs saņem norādīto labklājības pabalstu vai ir jaunāks par 18 gadiem, viņš vai viņa ir finansiāli atbilstīga juridiskās palīdzības saņemšanai. Ja pieteikuma iesniedzēja ienākumi gadā pārsniedz £ 22,325, viņš vai viņa ir finansiāli neatbilstīga juridiskās palīdzības saņemšanai. Ja pieteikuma iesniedzēja mainīgie ienākumi ir robežās starp šīm divām robežvērtībām, viņa brīvie līdzekļi tiks izvērtēti rūpīgāk. Šajā aprēķinā ņem vērā faktiskās mājokļa izmaksas un izmaksas par bērna aprūpi, kā arī ietver iztikas minimumu. Ja šādu aprēķinu rezultātā iegūtie pieteikuma iesniedzēja brīvie līdzekļi gadā nepārsniedz £ 3398, viņš vai viņa ir finansiāli atbilstīga juridiskās palīdzības saņemšanai.

2008. gada novembrī valdība konsultējās ar Kroņa tiesu (augstāko krimināltiesu) Anglijā un Velsā par priekšlikumiem paplašināt finansiālās situācijas pārbaudes, un 2009. gada jūnijā tā publicēja savu atbildi uz saņemtajiem komentāriem. 2010. gada janvārī valdība grasās pārbaudīt šo modeli piecās Kroņa tiesās, bet plašāka šī modeļa ieviešana valsts mērogā ir plānota laikā no 2010. gada aprīļa līdz jūnijam.

Cietušajam piemērojamais ienākumu slieksnis krimināltiesību jomā

Noziegumā cietušajām personām juridiskā palīdzība nav pieejama. Tomēr darbinieki un Liecinieku dienests (Witness Service) sniedz emocionālu un praktisku atbalstu, piemēram, cietušajiem tiek piedāvātas atsevišķas uzgaidāmās telpas. Viegli ievainojamiem un iebiedētiem lieciniekiem piedāvā īpašas iespējas saskaņā ar 1999. gada Likumu par Jaunatnes tiesvedību un liecībām krimināllietās (Youth Justice and Criminal Evidence Act 1999), piemēram, iespēju sniegt liecību, izmantojot video pārraidīšanu no citas vietas.

Nesen Kriminālprokuratūras dienests izskatīja dokumentu kopumu ar nosaukumu „Informācija personām, kas zaudējušas tuvinieku”, kas ir paredzēts policijas darbiniekiem, kuri ir atbildīgi par sakariem ar cietušajiem, norādot informāciju, kāda jāsniedz ģimenēm, kas zaudējušas tuvinieku slepkavības ar iepriekšēju nodomu vai slepkavības bez iepriekšēja nodoma rezultātā. Šis dokumentu kopums ietver informāciju un padomus par dažādiem jautājumiem, ar kādiem šādām ģimenēm var būt jāsaskaras, un pavēsta tām, kur tās var saņemt tālāku palīdzību, ja, piemēram, tām ir vajadzīga juridiska konsultācija par to, kur bērnam vajadzētu dzīvot vai ar ko bērnam vajadzētu kontaktēties.

Noteikums par juridisko konsultāciju ģimenēm, kas zaudējušas tuvinieku slepkavības ar iepriekšēju nodomu vai slepkavības bez iepriekšēja nodoma rezultātā, tika izdots kā eksperimentāls projekts cietušo personu advokātu sistēmas ietvaros. Tuvinieku zaudējušajām ģimenēm bija pieejamas bezmaksas juridiskās konsultācijas līdz pat 15 stundu apmērā par sociāliem un personīgiem jautājumiem, kādi radušies saistībā ar tuvinieka nāvi, bet nav tieši saistīti ar tiesas procesu. Eksperimentālais projekts tika pabeigts 2008. gada augustā, un tagad mēs strādājam pie priekšlikumiem par tāda dienesta izveidošanu, kas sniegtu juridiskas konsultācijas visā Anglijas un Velsas teritorijā, pamatojoties uz eksperimentālā projekta pieredzi.

Bez tam, Kriminālprokuratūras dienesta uz upuru interesēm balstītā sistēma nodrošina, ka ģimenēm tiek sniegta pirmstiesas tikšanās iespēja ar apsūdzību, lai upurim izskaidrotu personīgā paziņojuma sniegšanas sistēmu un lai prasītājs varētu piedāvāt iespēju nolasīt ģimenes paziņojumu pirms spieduma izdarīšanas. Pēc procesa upurus var iekļaut probācijas dienesta saziņas ar upuriem shēmā. Šī projekta ietvaros tiks norīkots policijas darbinieks, kas ir atbildīgs par sakariem ar cietušajiem, lai turpinātu informēt ģimeni par būtiskiem jautājumiem (piemēram, par noziedzīgā nodarījuma izdarītājam noteikto spriedumu) un palīdzētu ģimenei aktualizēt cietušā personīgo paziņojumu noklausīšanās par atbrīvošanu pret godavārdu laikā, ja viņi to vēlas.

Citi nosacījumi par juridiskās palīdzības piešķiršanu atbildētājiem

Visām personām, kuras piesakās uz juridiskās palīdzības saņemšanu Miertiesā vai Kroņa tiesā Anglijā un Velsā, ir jāiztur arī ‘”tiesvedības interešu” pārbaude. Šajā pārbaudē tiek ņemti vērā tādi apstākļi, kā tas, vai par uzskatīto noziegumu notiesāšanas rezultātā atbildētājs tiks apcietināts, vai zaudēs savu darbu un vai atbildētājs spēj saprast tiesvedību un izklāstīt savu lietu. Ja uz atbildētāju attiecas viens vai abi šie apstākļi, parasti tiek uzskatīts, ka viņš vai viņa ir izturējis(-usi) „tiesvedības interešu” pārbaudi.

Bezmaksas tiesvedība

Noteiktos apstākļos personai var nebūt jāmaksā tiesas nodeva. Viņu var pilnībā atbrīvot no nodevas, kad tā nav jāmaksā nekādā apmērā, vai daļēji atbrīvot no nodevas, kad viņš vai viņa veic noteiktas summas iemaksu. Plašāku informāciju par atbrīvošanu no tiesas nodevām var atrast Saite atveras jaunā logāViņas Majestātes Tiesu dienesta tīmekļa vietnē.

Saites

Saite atveras jaunā logāJuridisko pakalpojumu komisija,

Saite atveras jaunā logāAlternatīvā strīdu izšķiršana, Saite atveras jaunā logāJuridiskās konsultācijas, Saite atveras jaunā logāValsts starpniecības palīdzības dienests, Saite atveras jaunā logāAK Tieslietu ministrijas lapa par alternatīvo strīdu izšķiršanu , Saite atveras jaunā logāLapa par starpniecību Viņas Majestātes Tiesu dienesta tīmekļa vietnē , Saite atveras jaunā logāStarpniecības ģimenes lietās palīdzības dienests, Saite atveras jaunā logāDirect.gov.uk, Saite atveras jaunā logāAdvice Now, Saite atveras jaunā logāJuridiskās konsultācijas, Saite atveras jaunā logāKonsultēšanas ceļvedis – tiešsaistes palīdzība Pilsoņu konsultēšanas birojā, Saite atveras jaunā logāAlternatīvā strīdu izšķiršana (ADR Now), Saite atveras jaunā logāViņas Majestātes Tiesu dienesta tīmekļa vietne, Saite atveras jaunā logāJuriskonsultu Rīcības kodekss, Saite atveras jaunā logāViņas Majestātes Ieņēmumu un muitas pārvalde, Saite atveras jaunā logāViņas Majestātes Tiesu dienests, Saite atveras jaunā logāAK Tieslietu ministrija, Saite atveras jaunā logāViņas Majestātes Tiesu dienests (augstāko instanču tiesu advokāti), Saite atveras jaunā logāTieslietu ministrija

Saistītie materiāli

Apvienotās Karalistes ziņojums par izmaksu pārredzamības pētījumuPDF(448 Kb)en

Lapa atjaunināta: 26/06/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Tiesvedības izmaksas - Ziemeļīrija

Šī lapa sniedz norādošu informāciju par tiesāšanās izmaksām Ziemeļīrijā.

Regulējošie noteikumi par juridisko profesiju honorāriem

Gan Grāfistes tiesā, gan Judikatūras tiesā (Court of Judicature) pastāv izmaksu skalas – dažas no tām ietver speciālistu honorārus.

Tiesību akta kopija, kurā izklāstīta pašreizējā izmaksu skala Grāfistes tiesā, ir pieejama tīmekļa vietnē Saite atveras jaunā logāAK Publiskā sektora informācijas birojs. Augstākās tiesas izmaksu skala tīmekļa vietnē nav pieejama. Šīs skalas piemēro tikai noteiktās lietās un noteiktos gadījumos – tās nav piemērojamas visām lietām.

Arī tiesas ierēdņi, kuri nosaka izdevumu apmērus, var novērtēt tiesas izmaksas noteiktās lietās: piemēram, laulības šķiršanas un pabalsta piešķiršanas lietās. Šajās izmaksās ir ietverts juridisko speciālistu honorārs.

Ziemeļīrijas Juridisko pakalpojumu komisija nosaka fiksētas likmes par juridisko palīdzību bērnu aizbildniecības lietās, ko regulē 1995. gada Rīkojuma par bērniem (Ziemeļīrija) tiesību akti.

 • Lietas, ko izskata Ģimenes lietu tiesā, kuras tiek finansētas saskaņā ar PAR (palīdzības ar pārstāvību veidā) sistēmu, novērtē, piemērojot stundas likmi vai fiksētu (apvienotu) maksu.
 • Lietas, ko izskata Ģimenes aprūpes centrā, kuram saskaņā ar 1981. gada Rīkojumu (Ziemeļīrija) par juridisko palīdzību (Advokātu un padomdevēju atalgojums Grāfistes tiesas lietās) ir piešķirts 3. pantā noteiktais sertifikāts, novērtē un apmaksā, piemērojot standarta maksu. Gadījumos, ja 3. pantā noteiktais sertifikāts nav piešķirts, lietas novērtē un apmaksā, piemērojot stundas likmi, kuras robežas ir noteiktas šā rīkojuma 2. pantā.
 • Laulāto šķiršanas un uzturlīdzekļu lietas miertiesās, kuras tiek finansētas saskaņā ar PAR sistēmu, novērtē un apmaksā, piemērojot fiksētu maksu.
 1. Advokāti zemāko instanču tiesās (solisitori)
  Lai atrastu advokātu zemāko instanču tiesā, noderīga var būt Saite atveras jaunā logāZiemeļīrijas Tiesību sabiedrības tīmekļa vietne, bet Tiesību sabiedrība nesniedz informāciju par juridiskās pārstāvības izmaksām, jo tās ir atkarīgas no daudziem faktoriem, kuri katrā lietā ir atšķirīgi.
 2. Advokāti augstāko instanču tiesās (baristeri)
  Lai atrastu advokātu augstāko instanču tiesā, noderīga var būt Saite atveras jaunā logāZiemeļīrijas Advokātu bibliotēkas tīmekļa vietne, bet tā nesniedz informāciju par juridiskās pārstāvības izmaksām, jo tās ir atkarīgas no daudziem faktoriem, kuri katrā lietā ir atšķirīgi.

Fiksētās izmaksas

Fiksētās izmaksas civillietās

Pušu fiksētās izmaksas civillietās

Fiksētās izmaksas konstitucionālajās lietās ir atkarīgas no tā, kur lieta ir ierosināta, un tiek piemērotas, pamatojoties uz attiecīgās tiesas instances noteiktajām likmēm. Informācija par pašreizējām tiesu nodevām ir pieejama Saite atveras jaunā logāZiemeļīrijas tiesu un tribunālu dienesta tīmekļa vietnē.

Tajās nav ietvertas juridiskās pārstāvības izmaksas.

Tiek piemērotas arī tiesas nodevas, kas saistītas ar konstitucionālajām lietām, ko nosūta Apvienotās Karalistes Augstākajai tiesai; šo nodevu apmērs ir atrodams šeit: Saite atveras jaunā logāApvienotās Karalistes Augstākās tiesas nodevas

Civillietas stadija, kad ir jāsedz fiksētās izmaksas

Parasti tiesas nodevas tiek iekasētas, kad lieta tiek sākta, bet ir iespējamas citas izmaksas palīgprocesiem lietas izskatīšanas laikā: piemēram, pagaidu noregulējuma pieteikumiem, novērtējuma izskatīšanai un tā tālāk.

Personai, kura nesaņem juridisko palīdzību, tiesāšanās izmaksas ir jāsaskaņo ar savu juridisko pārstāvi.

Fiksētās izmaksas krimināllietās

Pušu fiksētās izmaksas krimināllietās

Krimināllietās apsūdzētajam, kurš saņem juridisko palīdzību, nav jāsedz nekādas izmaksas. Personai, kura nesaņem juridisko palīdzību, tiesāšanās izmaksas ir jāsaskaņo ar savu juridisko pārstāvi.

Krimināllietas stadija, kurā ir jāsedz fiksētās izmaksas

Izmaksas civilprasības pusēm, tādas kā liecinieku izmaksas un ekspertu honorāri, parasti tiek segtas lietas noslēgumā. Taču šīs nav fiksētas izmaksas, un tās var mainīties atkarībā no lietas veida.

Fiksētās izmaksas konstitucionālajās lietās

Pušu fiksētās izmaksas konstitucionālajās lietās

Fiksētās izmaksas konstitucionālajās lietās ir atkarīgas no tā, kur lieta ir ierosināta, un tiek piemērotas, pamatojoties uz attiecīgās tiesas instances noteiktajām likmēm. Informācija par pašreizējām tiesu nodevām ir pieejama Saite atveras jaunā logāZiemeļīrijas Tiesu administrācijas vietnē.

Tajās nav ietvertas juridiskās pārstāvības izmaksas.

Tiek piemērotas arī tiesas nodevas, kas saistītas ar konstitucionālajām lietām, ko nosūta Lordu palātai un jaunajai AK Augstākajai tiesai, kura to aizstās. Šīs nodevas vēl ir izstrādes procesā.

Konstitucionālās tiesvedības stadija, kurā ir jāsedz fiksētās izmaksas

Parasti tiesas nodevas tiek iekasētas, kad lieta tiek sākta, bet ir iespējamas citas izmaksas palīgprocesiem lietas izskatīšanas laikā: piemēram, pagaidu noregulējuma pieteikumiem, novērtējuma izskatīšanai un tā tālāk.

Personai, kura nesaņem juridisko palīdzību, juridiskās izmaksas ir jāsaskaņo ar savu juridisko pārstāvi.

Iepriekšēja informācija, ko sniedz juridiskie pārstāvji

Pušu tiesības un pienākumi

Advokātiem zemāko instanču tiesās īsumā ir jāsniedz informācija par pusēm paredzamajām izmaksām. Taču ne vienmēr tiesāšanās sākumā ir iespējams sniegt precīzu izmaksu novērtējumu, jo tās ir atkarīgas no lietas virzības.

Pamats izmaksu noteikšanai

Kur es varu atrast informāciju par pamatu izmaksu noteikšanai Ziemeļīrijā?

Informācija par tiesu nodevām ir pieejama Saite atveras jaunā logāZiemeļīrijas Tiesu administrācijas tīmekļa vietnē.

Lai atrastu juridisko pārstāvi, noderīgas var būt Saite atveras jaunā logāZiemeļīrijas Tiesību sabiedrības un Saite atveras jaunā logāZiemeļīrijas Advokātu bibliotēkas tīmekļa vietnes, bet tajās nav sniegta informācija par juridiskā pārstāvja izmaksām, jo tās ir atkarīgas no lietas un tā, vai pusēm ir tiesības saņemt juridisko palīdzību.

Kādās valodās var iegūt informāciju par pamatu izmaksu noteikšanai Ziemeļīrijā?

Informācija par tiesu nodevām angļu valodā ir pieejama Saite atveras jaunā logāZiemeļīrijas Tiesu administrācijas tīmekļa vietnē. Pēc pieprasījuma šo informāciju var pārtulkot daudzās citās valodās.

Kur atrast informāciju par starpniecību?

Informācija ir pieejama Saite atveras jaunā logāZiemeļīrijas Tiesu administrācijas tīmekļa vietnē.

Papildu informācija ir pieejama arī Saite atveras jaunā logāZiemeļīrijas Tiesību sabiedrības tīmekļa vietnē.

Kur atrast papildu informāciju par izmaksām?

Pieejamā tīmekļa vietne, kurā ietverta informācija par izmaksām

Saite atveras jaunā logāZiemeļīrijas Tiesu administrācijas vietnē ir norādītas visas tiesas nodevas.

Kur atrast informāciju par dažādu procedūru vidējo ilgumu?

Statistikas informācija par tiesu darbību ir pieejama Saite atveras jaunā logāZiemeļīrijas Tiesu administrācijas vietnē.

Kur atrast informāciju par noteikta veida tiesāšanās vidējām kopējām izmaksām?

Šādas informācijas avots nav zināms.

Ir pieejama izmaksu skala par tiesāšanos Grāfistes tiesā un Augstajā tiesā. Taču šīs izmaksas ir tikai norādošas un nav uzskatāmas par precīzām, jo tās nepiemēro visām lietām. Turklāt tās piemēro tikai konkrētās tiesas instances ietvaros.

Pašreizējās izmaksu skalas Grāfistes tiesai ir pieejamas Saite atveras jaunā logāPubliskā sektora informācijas biroja vietnē.

Augstās tiesas izmaksu skala šajā vietnē nav pieejama.

Pievienotās vērtības nodoklis

Kā tiek sniegta šāda informācija?

PVN attiecīgā likme izmaksām, nodevām un izdevumiem ir atgūstama saskaņā ar 1983. gada Aktu par pievienotās vērtības nodokli. Sīkāka informācija par tiesas nodevām ir pieejama Saite atveras jaunā logāZiemeļīrijas Tiesu administrācijas vietnē, kurā ir norādītas tiesas nodevas bez PVN.

Juridiskā palīdzība

Civillietās piemērojamais ienākumu slieksnis

Juridiskā palīdzība parasti ir pieejama personām, kuru rīcībā esošie ikgadējie ienākumi nepārsniedz GBP 9937; miesas bojājumu gadījumā šī summa ir GBP 10 955. Dažās ģimenes tiesību lietās par bērnu aizgādības tiesībām juridiskā palīdzība ir pieejama neatkarīgi no personas ienākumiem; tās ir pazīstamas kā īpašas rīkojuma par bērniem lietas (Children Order Proceedings). Detalizētāku informāciju var iegūt Saite atveras jaunā logāZiemeļīrijas Tiesu un tribunālu dienestā

Apsūdzētajiem piemērojamais ienākumu slieksnis krimināllietās

Ziemeļīrijā nav fiksēts ienākumu slieksnis attiecībā uz juridisko palīdzību apsūdzētajiem. Tiesnesis piešķir juridisko palīdzību apsūdzētajam, ja tiesnesis ir pārliecināts, ka apsūdzētajam nav pietiekamu līdzekļu, lai segtu juridiskās pārstāvības izdevumus.

Cietušajiem piemērojamais ienākumu slieksnis krimināllietās

Krimināllietās cietušajiem nav pieejama juridiskā palīdzība.

Ja noziegumā cietušie vēlas saņemt kompensāciju, parasti neizmanto juridiskās palīdzības sistēmu. Valdība ir izveidojusi atsevišķu normatīvu sistēmu, lai piešķirtu kompensāciju noziegumos cietušajiem; Ziemeļīrijā tā ir Cietušo krimināllietās kompensācijas sistēma. Saskaņā ar šo sistēmu cietušajiem nav nepieciešama juridiska konsultācija un pārstāvība, lai iesniegtu kompensācijas pieteikumu. Palīdzība saistībā ar pieteikumu sagatavošanu bez maksas ir pieejama vietnē Saite atveras jaunā logāAtbalsts cietušajiem Ziemeļīrijā, kuru finansē valdība.

Krimināllietās cietušajiem tiek sniegts nejuridisks atbalsts: piemēram, Saite atveras jaunā logāZiemeļīrijas Tiesu administrācijas vietnē cietušajiem un lieciniekiem tiek sniegta informācija un „virtuāla lietas skatīšanas mēģinājuma” iespēja.

Tāpat Saite atveras jaunā logāAtbalsts cietušajiem Ziemeļīrijā, labdarības organizācija, piedāvā emocionālu atbalstu, informāciju un praktisku palīdzību cilvēkiem, kuri ir cietuši noziegumos.

Citi nosacījumi juridiskās palīdzības sniegšanai apsūdzētajiem

Lai Ziemeļīrijā apsūdzētais saņemtu bezmaksas juridisko palīdzību, tam ir jāatbilst diviem kritērijiem: pirmkārt, viņiem ir nepietiekami ienākumi, lai samaksātu par savu pārstāvību, un, otrkārt, bezmaksas juridiskās palīdzības saņemšanai ir jābūt taisnas tiesas nodrošināšanas un patiesības noskaidrošanas interesēs.

Bezmaksas tiesas procedūras

 • Saite atveras jaunā logāZiemeļīrijas Tiesu administrācijai ir process/politika, saskaņā ar kuru tiesas nodevas var vai nu samazināt, vai atbrīvot no tām. Tas ir līdzekļu pārbaudes process, un pieteikums ir jāiesniedz, izmantojot noteiktu veidlapu.
 • Tiesāšanās ir bez maksas tiem apsūdzētajiem, kuriem ir piešķirta juridiska palīdzība krimināllietās.
 • Kā iepriekš minēts, juridiskā palīdzība parasti ir pieejama personām, kuru ikgadējie rīcībā esošie līdzekļi nepārsniedz GBP 9957.
 • Dažās valsts ģimenes likuma tiesvedības lietās attiecībā uz bērnu aizbildniecību juridiskā palīdzība ir pieejama bez atsauces uz personas ienākumiem; tās ir pazīstamas kā īpašas Rīkojuma par bērniem lietas.
 • Izmaksu piemērošana vai atcelšana ir tiesas iestāžu ziņā.

Kad zaudētājai pusei ir jāsedz uzvarētājas puses izmaksas?

Izmaksu piemērošana ir tiesas iestāžu ziņā. Ziemeļīrijas Judikatūras tiesas noteikumi un Grāfistes tiesas noteikumi (Ziemeļīrija) ietver tiesu noteikumus attiecībā uz izmaksām, taču tie nav pieejami tīmekļa vietnē.

Ekspertu honorāri

Ekspertu skaitu ierobežo tiesas noteikumi – Ziemeļīrijas Judikatūras tiesas noteikumi un Grāfistes tiesas noteikumi (Ziemeļīrija). Nav fiksētas ekspertu izmaksas vai izmaksu skalas, jo šie honorāri ir atkarīgi no eksperta veida un viņa iesaistīšanās tiesāšanās procesā.

Tulkotāju un tulku honorāri

Parasti, ja prasība civillietā vai ģimenes tiesību lietā tiek apmaksāta no privātiem līdzekļiem, par tulkošanu jāgādā un tulka pakalpojumu ir jāapmaksā pusei, kurai ir nepieciešami tulka pakalpojumi.

Tomēr Ziemeļīrijas tiesu un tribunālu dienests centralizēti nodrošina un apmaksā tulku pakalpojumus angliski nerunājošam procesa dalībniekam, kas iesaistīts šāda veida tiesvedībā: lietās, kurās notiek pirmstiesas process (committal), ģimenes tiesību lietās, kas saistītas ar bērniem, vai lietās, kas saistītas ar vardarbību ģimenē (tai skaitā piespiedu laulību).

Ja uz lietu neattiecas kāds no iepriekš minētajiem kritērijiem, tulka pakalpojumus var apmaksāt arī gadījumā, ja tiesnesis lemj, ka tas vienīgais veids, kā nodrošināt, lai procesa dalībnieks saprot tiesvedību, ja viņš nevar saņemt publisku finansējumu un nevar atļauties algot tulku no saviem līdzekļiem, vai arī ja tiesnesis tieši norīko tulku.

Gadījumos, kad Ziemeļīrijas Tiesu un tribunālu dienests nodrošina un apmaksā tulka pakalpojumus, atlīdzības apmēru nosaka noteikumos, kas attiecas uz pakalpojumu saņemšanu. Samaksa atsevišķos gadījumos var būt atšķirīga, un tā ir atkarīga no tiesvedības ilguma, attāluma, kā arī laika, kas nepieciešams, lai tulks ierastos tiesā, un pārvietošanās līdzekļa, kuru tulks izmanto, lai ierastos tiesā. Noteikumus stingri piemēro visām prasībām, lai nodrošinātu, ka par pakalpojumiem netiek pārmaksāts.

Saites

Saite atveras jaunā logāZiemeļīrijas Tiesību sabiedrība

Saite atveras jaunā logāZiemeļīrijas Advokātu bibliotēka

Saite atveras jaunā logāPubliskā sektora informācijas birojs

Saite atveras jaunā logāZiemeļīrijas Tiesu administrācijas informācija par tiesas nodevām

Saite atveras jaunā logāZiemeļīrijas Tiesu administrācija

Saite atveras jaunā logāZiemeļīrijas Tiesu administrācijas informācija par komerclietu sarakstu

Saite atveras jaunā logāAtbalsts cietušajiem Ziemeļīrijā

Saite atveras jaunā logāZiemeļīrijas Tiesu administrācijas informācija par atbalstu cietušajiem un lieciniekiem

Saistītie materiāli

Apvienotās Karalistes ziņojums par izmaksu pārredzamības pētījumuPDF(448 Kb)en

Lapa atjaunināta: 26/06/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Tiesvedības izmaksas - Skotija

Šajā vietnē sniegta informācija par aptuvenajām tiesāšanās izmaksām Skotijā.

Reglamentējošie noteikumi par juridisko profesiju honorāriem

Tiesību aktos nav noteikti honorāru apmēri, kurus juridisko profesiju pārstāvji var pieprasīt saviem klientiem. Tomēr eksistē noteikumi par izdevumu apmēru, ko var atgūt tiesas procesā uzvarējusī puse.

Juriskonsulti

Skotijā nav noteikumu, kas noteiktu juriskonsultu (solicitors) honorāru apmērus. Honorāra apmērs ir atkarīgs no dažādiem faktoriem, kas raksturīgi konkrētajai lietai.

Advokāti

Skotijā nav tiesību normu, kas noteiktu advokātu honorārus. Honorāra apmērs ir atkarīgs no dažādiem faktoriem, kas raksturīgi konkrētajai lietai.

Fiksētie izdevumi

Fiksētie izdevumi civillietās

Lietas dalībnieku fiksētie izdevumi civillietās

Skotijā fiksētie izdevumi ir atkarīgi no procesa veida un tiesas, kurā lieta tiek skatīta. Fiksētie izdevumi jāsedz dažādās procesa stadijās:

 • iesniedzot dokumentus tiesas procesa uzsākšanai;
 • iesniedzot papildu dokumentus;
 • nosakot tiesas sēdi;
 • saskaņā ar dienas likmi – par patērēto laiku tiesas sēdē;
 • par izdevumu nodokļu pārskatu iesniegšanu;
 • iesniedzot apelācijas sūdzību.

Maksa par katra veida darbību ir noteikta Skotijas tiesību aktos, kas tiek saukti par izdevumu rīkojumiem. Civillietās tiek piemērots 1997. gada Šerifa tiesu izdevumu rīkojums un 1997. gada Augstākās civillietu tiesas izdevumu rīkojums. Šajos rīkojumos ir veiktas vairākas izdevumu korekcijas, ņemot vērā izdevumu pieaugumu. Ar papildu informāciju par Skotijas izdevumu rīkojumiem un labojumiem var iepazīties Saite atveras jaunā logāSkotijas Tiesu dienesta tīmekļa vietnē.

Ģimenes tiesības – laulības šķiršana/civilpartnerības izbeigšana, pamatojoties uz pušu vienošanos

Skotijā pieteikumus laulības šķiršanai/civilpartnerības izbeigšanai var iesniegt šerifa tiesā vai Augstākajā civillietu tiesā, izmantojot:

 • vienkāršoto procedūru;
 • parasto procedūru.

Nodeva par pieteikuma iesniegšanu laulības šķiršanai/civilpartnerības izbeigšanai šerifa tiesā ir £95; nodeva par pieteikuma iesniegšanu Augstākajā civillietu tiesā pašlaik ir £105. Papildu maksa tiek iekasēta gadījumā, ja šerifa palīgam ir oficiāli jāizsniedz atbildētājam laulības šķiršanas dokumenti. Par šo pakalpojumu gan Šerifa tiesā, gan Augstākajā civillietu tiesā papildus jāmaksā £10, kā arī šerifa palīga iekasēta īpaša maksa.

Parasto laulības šķiršanas/civilpartnerības izbeigšanas procesu uzsāk ar šerifa tiesas rīkojumu.

Nodeva par sākotnējo rīkojumu laulības šķiršanas/civilpartnerības izbeigšanas lietā pašlaik ir £125. Šajā gadījumā tiesa nevar oficiāli izsniegt atbildētājam rīkojumu. Tādēļ par šo dokumentu oficiālu izsniegšanu prasītājam (pieteikuma iesniedzējam) ir papildus jāmaksā juriskonsultam (solicitor) vai šerifa palīgam . Dažādās procesa stadijās ir jāmaksā papildu nodevas, kuru apmērs atkarīgs no lietas virzības tiesā (skatīt iepriekš). Ja atbildētājs neapstrīd prasījumu, jāmaksā vismaz papildu nodeva £55 apmērā par pieprasījumu sagatavot tiesas nolēmumu (minute for decree). Augstākajā civillietu tiesā pašreizējā nodeva par sākotnējā rīkojuma sagatavošanu laulības šķiršanas/civilpartnerības izbeigšanas lietā ir £140.

Ģimenes tiesības – aizgādība pār bērniem un uzturlīdzekļi bērniem

Ģimenes tiesību lietās nodevu apmērs šerifa tiesā ir atkarīgs no tā, vai papildus lūgumam (vai pieprasījumam) piešķirt aizgādības tiesības un uzturlīdzekļus bērnam tiek lūgts (vai pieprasīts) šķirt laulību/izbeigt civilpartnerību. Ja tiek lūgta (vai pieprasīta) laulības šķiršana/civilpartnerības izbeigšana, tiek piemērotas tādas pašas nodevas kā šķiršanās parastās procedūras gadījumā.

Ja laulības šķiršana netiek lūgta (vai pieprasīta), tiek piemērota nodeva £80 apmērā par sākotnējā rīkojuma sagatavošanu. Dažādās tiesas procesa stadijās jāmaksā papildu nodevas, kuru apmērs ir atkarīgs no lietas virzības tiesā.

Augstākajā tiesā nodevas apmērs ir  £140; arī šajā tiesā dažādās lietas stadijās ir jāmaksā papildu nodevas, kuru apmērs ir atkarīgs no lietas virzības tiesā (skatīt iepriekš).

Komerctiesības – līgums un atbildība

Komerctiesību lietās nodevas apmērs ir atkarīgs no prasības veida un tiesas, kurā prasītājs (persona, kura uzsāk tiesvedību) ceļ prasību.

Piemēram, ja prasītājs ceļ prasību, kura saskaņā ar šerifa tiesas noteikumiem atbilst “maza apmēra prasības” nosacījumiem, un vēlas piedzīt summu, kas ir mazāka par £3000, noteiktā nodeva par pieteikuma iesniegšanu tiesā ir £15, ja summa nav lielāka par £200, un £65, ja summa ir lielāka par £200, bet nepārsniedz £3000. Procesa gaitā var rasties nepieciešamība piemērot arī citas tiesas nodevas. Piemēram, ja šerifa palīgam oficiāli jāizsniedz atbildētājam tiesas pavēste, tiek piemērota nodeva £10 apmērā, kā arī jāsedz šerifa palīga izdevumi. Šerifa palīgs šo procedūru var veikt tikai gadījumā, ja prasītājs ir fiziska persona. Citām pusēm ir pašām jāgādā par šo dokumentu izsniegšanu, ko veic juriskonsults vai šerifa tiesas amatpersona, un par to viņam jāmaksā atsevišķa nodeva.

Ja prasītājs ceļ prasību, kura atbilst “paātrinātā procesa” nosacījumiem, un, piemēram, prasības summa ir lielāka par £3000, bet nepārsniedz £5000, nodeva par tiesas pavēsti pašlaik ir £65. Tāpat kā iepriekš, arī šā procesa gaitā var rasties nepieciešamība maksāt arī citas tiesas nodevas (skatīt iepriekš). Šādās lietās šerifa sekretārs nevar organizēt oficiālās tiesas pavēstes izsniegšanu atbildētājam, tādēļ pusei pašai jānodrošina šis process, algojot vai nu juriskonsultu, vai šerifa tiesas amatpersonu. Par viņu pakalpojumiem būs jāmaksā atsevišķi.

Ja prasītājs ceļ prasību, kura atbilst “vispārējās piekritības lietu” nosacījumiem, piemēram, ja prasības summa pārsniedz £5000 vai lietā ir piemērojama noteikumu 40. nodaļa (komercprasība), par rīkojumu uzsākt procesu maksājamā nodeva ir £80, un procesa gaitā var rasties papildu izdevumi (skatīt iepriekš).

Ja prasība tiek celta Augstākajā civillietu tiesā (Court of Session), sākotnējā nodeva pašlaik ir £180. Tomēr procesa gaitā var rasties nepieciešamība maksāt arī citas tiesas nodevas (skatīt iepriekš).

Civilprocesa stadija, kurā jāmaksā fiksētie izdevumi

Sākotnējā nodeva ir jāmaksā brīdī, kad tiek uzsākta tiesvedība, iesniedzot dokumentus tiesā. Ja tiesas pavēsti izsniedz šerifa palīgs (fizisku personu celtas maza apmēra prasības, kā arī pieteikumi vienkāršotajam laulības šķiršanas/civilpartnerības izbeigšanas procesam), nodeva £ 10 apmērā ir jāmaksā brīdī, kad tiek prasīta pavēstes izsniegšana. Šerifa palīga nodeva jāmaksā pēc šerifa sekretāra/sesijas sekretāra pieprasījuma, saņemot šerifa palīga nodevas kvīti. Citas nodevas ir maksājamas, iesniedzot papildu dokumentus, nosakot tiesas sēdi, par izmantoto tiesas sēdes laiku (saskaņā ar dienas likmi), iesniedzot pārskatu piespriesto tiesāšanās izdevumu aplikšanai ar nodokļiem un iesniedzot pārsūdzību.

Fiksētie izdevumi krimināllietās

Lietas dalībnieku fiksētie izdevumi krimināllietās

Tādu nav – apsūdzētajam ir tiesības saņemt juridisko palīdzību aizstāvībai krimināllietā, ja apsūdzētā finansiālais stāvoklis atbilst noteiktajām prasībām.

Fiksētie izdevumi konstitucionālajā tiesvedībā

Lietas dalībnieku fiksētie izdevumi konstitucionālajā tiesvedībā

Cilvēktiesību jautājumus var izskatīt kā daļu no jebkura civilprocesa. Tādēļ piemērojamā nodeva ir atkarīga no izskatāmās prasības veida un pieprasītās procedūras:

 • maza apmēra prasījumi, kas nepārsniedz £200 – pašlaik £15;
 • maza apmēra prasījumi, kas pārsniedz £200, bet nepārsniedz £3000 – pašlaik £65;
 • lietas, kurā prasības summa ir robežās no £3000 līdz £5000, izskatīšana paātrinātā kārtībā (summary cause actions) – pašlaik £65;
 • vispārējās piekritības lietas (ordinary cause actions), kurās prasības summa ir virs £5 000 – pašlaik £80;
 • pieteikums lietas izskatīšanai paātrinātā kārtībā (summary application actions) – pašlaik £80;
 • Augstākās civillietu tiesas lietas – pašlaik £180.

Visos šajos atšķirīgajos lietu veidos dažādās to procesa stadijās var rasties nepieciešamība maksāt papildu nodevas, kuru apmērs ir atkarīgs no lietas virzības tiesā (skatīt iepriekš)

Konstitucionālās tiesvedības stadija, kurā jāsedz fiksētie izdevumi

Konstitucionālajā tiesvedībā sākotnējā nodeva jānomaksā, iesniedzot dokumentus tiesas procesa uzsākšanai, iesniedzot papildu dokumentus, nosakot tiesas sēdi, par izmantoto tiesas sēdes laiku (saskaņā ar dienas likmi), par pārskatu iesniegšanu piespriesto tiesāšanās izdevumu aplikšanai ar nodokļiem un iesniedzot pārsūdzību.

Iepriekšēja informācija, ko sniedz juridiskie pārstāvji

Pušu tiesības un pienākumi

Juriskonsultu pienākums ir informēt savus klientus par samaksu, kas klientiem būs jāmaksā par juriskonsulta pakalpojumiem. Juriskonsultam būtu klientam jāsniedz arī informācija par izredzēm panākt sekmīgu iznākumu un nepieciešamajiem izdevumiem. “Skotijas juriskonsultu rīcības kodekss” paredz, ka juriskonsultam ar saviem klientiem ir jāsazinās skaidri saprotamā un efektīvā veidā.

Izdevumu noteikšanas tiesiskais pamats

Kur atrast informāciju par tiesisko pamatu izdevumu noteikšanai Skotijā?

Skotijas Tiesu dienesta tīmekļa vietnē ir pieejama ierobežota informācija par tiesas nodevām.

Lexis/NexisButterworths ik gadu publicētajā Skotijas Likumu katalogā ir iekļauts pielikums par nodevām.

Kādās valodās ir pieejama informācija par tiesisko pamatu izdevumu noteikšanai Skotijā?

Visa informācija ir pieejama angļu valodā.

Skotijas Tiesu dienesta tīmekļa vietnē atrodamā izvēlne ļauj iegūt informāciju par tiesas procesiem ne tikai angļu, bet arī citās valodās.

Tajā ir pieejams saraksts ar dokumentiem un brošūrām, kuras ir tulkotas gēlu, pandžabu un urdu valodā, kā arī ķīniešu valodas kantonas dialektā.

Kur atrast informāciju par mediāciju?

Kopš 2004. gada Saite atveras jaunā logāSkotijas Mediācijas tīkls (SMN) savā tīmekļa vietnē piedāvā ”mediācijas kartes” pakalpojumu. Minētā informācija vairākas reizes tikusi atjaunināta. Šo darbu finansē Skotijas valdība. Daudzos izdales materiālos un tīmekļa vietnēs parādās saite uz Saite atveras jaunā logāSkotijas Mediācijas tīklu. SMN birojs pieņem pieprasījumus arī pa tālruni un informē sabiedrību par atbilstošo mediācijas pakalpojumu. Skotijas Mediācijas reģistrā ir norādīta mediatoru kvalifikācija, lai pusēm būtu vairāk informācijas, izvēloties mediatoru.

Kur atrast papildu informāciju par izdevumiem?

Tīmekļa vietne, kurā pieejama informācija par izdevumiem

Informācija par Saite atveras jaunā logātiesu nodevām Skotijā ietver:

 • Augstās tiesas, Augstākās civillietu tiesas, kā arī šerifa tiesu nodevu rīkojumu kopsavilkumi;
 • veidlapu atbrīvošanai no nodevu samaksas;
 • nodevas, kas maksājamas par visbiežāk celtajām prasībām, ko lietu dalībnieki iesniedz šerifa tiesā;
 • saites uz grozījumiem nodevu rīkojumos.

Kur atrast informāciju par dažādu procesu vidējo ilgumu?

Skotijas valdība savā Saite atveras jaunā logātīmekļa vietnē publicē informāciju par paātrinātajā kārtībā izskatītajām krimināllietām, kuras pabeigtas 6 mēnešu laikā. Paātrinātā kārtībā tiek izskatīti apmēram 95 % no visām lietām, kas tiek izskatītas krimināltiesās. Nav informācijas par vidējo laiku, kas lietu izskatīšanai nepieciešams civiltiesām. Pat attiecībā uz konkrēta veida procesiem pastāv atšķirības starp lietām, un lietas izskatīšanas laiks var būt atšķirīgs. Juriskonsults, kuram ir pieredze ar šāda veida procedūrām, var jums sniegt informāciju par vidējo lietas izskatīšanas laiku.

Kur atrast informāciju par noteikta veida procesa vidējām kopējām izmaksām?

Informācija par vidējām izmaksām nav pieejama, jo katra lieta ir atšķirīga. Informāciju par izmaksu paredzamo apmēru var sniegt juriskonsults, kuram ir pieredze ar attiecīgā veida lietām.

Pievienotās vērtības nodoklis

Kā tiek sniegta šī informācija?

Publicētajās izmaksās ir iekļauts PVN.

Kādas ir piemērojamās likmes?

Ja likme ir piemērojama, tā ir 20 procenti.

Juridiskā palīdzība

Civilprocesā piemērojamais ienākumu slieksnis

Tas, vai persona kvalificējas juridiskās palīdzības saņemšanai civillietā, tiek aprēķināts, pamatojoties uz personas rīcībā esošo ienākumu līmeni (ko attiecīgā puse var atļauties), turklāt summa, kas personai ir jāsedz pašai, pieaug proporcionāli ienākumu apmēram (slīdošā skala). Pašlaik juridiskā palīdzība ir pieejama cilvēkiem, kuru rīcībā esošie gada ienākumi nepārsniedz £25 450.

Kriminālprocesā apsūdzētajiem piemērojamais ienākumu slieksnis

Ja lieta tiek skatīta saskaņā ar smago nodarījumu procedūru, tiek veikta pārbaude, vai personai vai tās apgādājamiem tiesāšanās izdevumu segšana neradīs pārmērīgu finanšu slogu. Nav noteikts ienākumu slieksnis.

Tāda pati pārbaude tiek izmantota, ja lieta tiek skatīta paātrinātā kārtībā un juridiskā palīdzība tiek lūgta pēc tam, kad apsūdzētais ir lūdzis tiesai atzīt viņa nevainīgumu. Arī šajā gadījumā nepastāv ar likumu noteikts ienākuma slieksnis.

Aprēķinus veic Juridiskās palīdzības padome (Legal Aid Board). Praksē tiek izmantots pašreizējā rīcībā esošo ienākumu maksimālā apmēra £26 239 nedēļas ekvivalents (spēkā no 2011. gada 1. aprīļa). Tādējādi rīcībā esošo iknedēļas ienākumu maksimālais apmērs ir £245 (pēc pirmās nepieciešamības izdevumu un atvieglojumu par apgādājamiem atņemšanas). Ja pieteikuma iesniedzēja rīcībā esošie iknedēļas ienākumi pārsniedz £245, tiek izvērtēta lietas būtība un noteikts, vai tiesāšanās izdevumu segšana pieteikuma iesniedzējam radītu pārmērīgu finanšu slogu.

Citās krimināllietās, kas tiek skatītas paātrinātā kārtībā, juriskonsults ir tiesīgs pieteikt apsūdzēto konsultācijām pārstāvības veidā (ABWOR – advice by way of representation), ja apsūdzētais atzīst savu vainu vai lietas izskatīšana notiek bez aizstāvības darbībām. Šādos gadījumos rīcībā esošo ienākumu slieksnis ir £245 nedēļā. Tajā tiek iekļauti ienākumi no visiem avotiem, neņemot vērā pienākošos jeb "passported" ienākumus (gadījumos, kad persona ietilpst noteiktā kategorijā un tāpēc automātiski iziet pārbaudi) vai vērā neņemamos pabalstus, un no kopējiem ienākumiem tiek atņemtas piemaksas par apgādājamiem.

Cietušajiem piemērojamais ienākumu slieksnis kriminālprocesā

Cietušajiem kriminālprocesā nav pieejama pilna apjoma juridiskā palīdzība. Juriskonsulti var dot padomus un palīdzēt procesā, bet juridiskā palīdzība neattiecas uz pārstāvību. Šādos gadījumos rīcībā esošo ienākumu slieksnis ir £245 nedēļā. Tiek iekļauti ienākumi no visiem avotiem, neņemot vērā jebkādus “pienākošos” vai vērā neņemamos pabalstus, no kopējiem ienākumiem tiek atņemti atvieglojumi par apgādājamiem.

Ja juridiskā palīdzība tiek lūgta nolūkā saņemt kompensāciju par noziedzīga nodarījuma rezultātā nodarītajiem miesas bojājumiem, maksimālais rīcībā esošo ienākumu slieksnis ir £26 239. Tomēr noteiktus šāda veida prasījumus var izskatīt Noziedzīgu nodarījumu rezultāta gūto miesas bojājumu kompensācijas pārvalde (Criminal Injuries Compensation Authority) un finansēt (ja iespējams) no Advice and Assistance līdzekļiem; šajā gadījumā juridiskās palīdzības saņemšanai saistībā ar civilprasībām tiek piemēroti citi atbilstības sliekšņi.

Citi nosacījumi juridiskās palīdzības sniegšanai cietušajiem

Kriminālprocesā juridiskā palīdzība cietušajiem nav pieejama.

Nav īpašu nosacījumu juridiskās palīdzības piešķiršanai civilprocesā. Juridiskās palīdzības padomei ir tiesības piešķirt juridisko palīdzību, ja konkrētās lietas apstākļi to pieļauj.

Citi nosacījumi, kas attiecas uz juridiskās palīdzības sniegšanu apsūdzētajiem

Nav īpašu nosacījumu, kas tiesai vai padomei jāievēro, piešķirot juridisko palīdzību krimināllietās.

Bezmaksas tiesvedība

Tiesas izdevumi nav jāmaksā šādos gadījumos.

Šerifa tiesā:

 • par pieteikumiem, kuri iesniegti, pamatojoties uz jebkuru tiesību aktu, saistībā ar dzimšanas, miršanas vai laulību reģistrāciju;
 • par pieteikumiem, kuri iesniegti saskaņā ar 1968. gada Sociālā darba (Skotijas) likuma III daļu;
 • par pieteikumiem, kuri iesniegti saskaņā ar 2003. gada Garīgās veselības (aprūpes un ārstēšanas) (Skotijas) likumu;
 • par pieteikumiem vai pārsūdzībām, kas iesniegtas saskaņā ar 1995. gada Bērnu (Skotijas) likuma II daļu;
 • par pieteikumiem, kuri iesniegti saskaņā ar 1974. gada Patērētāju kredītu likuma 129. pantu;
 • parādniekiem vai kreditoriem, ja tiesas process uzsākts saskaņā ar 1987. gada Parādnieku (Skotijas) likumu vai 2002. gada Parāda restrukturizācijas un apķīlāšanas (Skotijas) likumu, izņemot nodevas par izsoles ziņojuma un tiesas revidenta ziņojumu pārbaudi;
 • par īpašuma inventarizācijas saraksta pieņemšanu vai pārbaudi, īpašuma inventarizācijas saraksta papildināšanu vai koriģēšanu (neatkarīgi no tā, vai nepieciešams apstiprinājums par nāvi aktīvajā karadienestā).

Augstākajā civillietu tiesā:

Parādniekiem saistībā ar procesiem, kas notiek saskaņā ar 1987. gada Parādnieku (Skotijas) likumu:

par priekšlikumiem vai priekšlikumu noraidījumiem rakstveidā vai mutvārdos tiesā, ja to mērķis ir tikai uzsākt turpmākos procesa posmus, tostarp:

 1. 19.1. noteikums (nolēmums bez pušu klātbūtnes);
 2. 22.3(5)(a) noteikums (lietas izbeigšana);
 3. 36.13. noteikums (Lorda-tiesneša (Lord Ordinary) nāve, invaliditāte, lietas otrreizēja izskatīšana u.c.);
 4. 37.1(2)(b), 37.1(6) un 37.1(7) noteikums (pieteikums izskatīt lietu zvērināto tiesā);
 5. 37.10 noteikums (sprieduma piemērošana);
 6. 38.17(1) noteikums (uzklausīšanas rīkojumi);
 7. 40.7(3) noteikums (procedūra pēc pārsūdzības pārsūtīšanas);
 8. 40.11(1)(a) noteikums (pārsūdzības paātrināta noraidīšana), bet tikai gadījumos, kad iesniegums attiecināms uz 40.7A noteikumu (nepieciešams pieteikums par pārsūdzības paātrinātu noraidīšanu);
 9. 41.15(1) noteikums (iesniegums pārsūdzības izskatīšanai) tiek pārsūdzēts nolēmums, kas nav galīgais spriedums;
 10. 40.15(1) noteikums (lēmums par pārsūdzības izskatīšanu);
 11. 41.22(1) noteikums (iesniegums turpināt procedūru).

Turklāt puses noteiktos gadījumos var tikt atbrīvotas no tiesas izdevumu nomaksas, ja:

 • persona vai tās partneris saņem ienākumu pabalstu saskaņā ar 1992. gada Sociālās apdrošināšanas iemaksu un pabalstu likumu;
 • personas ienākumi pamatojas uz darba meklētāja pabalstu (izmaksā saskaņā ar 1995. gada Darba meklētāju likumu);
 • persona saņem civilo juridisko palīdzību 1986. gada Juridiskās palīdzības (Skotijas) likuma 13(2). panta izpratnē attiecībā uz tematu, kas norādīts Nodevu tabulā, saistībā ar kuru jānomaksā šī nodeva;
 • nodeva jāmaksā saistībā ar vienkāršotas laulības šķiršanas vai civilpartnerības izbeigšanas pieteikumu, un šī iemesla dēļ persona saņem konsultācijas un palīdzību no juriskonsulta saskaņā ar 1986. gada Juridiskās palīdzības (Skotijas) likumu;
 • personas juriskonsults ir uzņēmies darbu, kas norādīts Nodevu tabulā un par kuru jāmaksā atlīdzība, pamatojoties uz jebkādiem 1986. gada Juridiskās palīdzības (Skotijas) likuma 36. panta noteikumiem ar nosacījumu, ka juridiskās palīdzības sniegšana ir īpaši steidzama;
 • persona vai tās partneris saņem garantijas kredītu saskaņā ar 2002. gada Valsts pensiju kredītu likumu;
 • persona vai tās partneris saņem strādājošo nodokļu kredītu ar nosacījumu, ka:
 1. bērna nodokļu kredītu nomaksā pati puse vai puse ir pāra daļa, kas kopīgi pieprasa bērna nodokļu kredītu saskaņā ar 2002. gada Nodokļu kredītu likuma 3(5A). pantu;
 2. nodokļu kredītam, ko saņem puse, ir raksturīgi invaliditātes vai smagas invaliditātes (vai abu) elementi;
 3. strādājošo nodokļa kredīta aprēķinos vērā ņemtais kopējais gada ienākums nepārsniedz £16 642;
 • persona vai tās partneris saņem ar ienākumiem saistītu nodarbinātības vai atbalsta pabalstu saskaņā ar 2007. gada Sociālo pabalstu reformas likumu.

Kad zaudētājai pusei jāsedz uzvarētājas puses izdevumi?

Tas atkarīgs no iesniegtā pieteikuma veida. Šīs izmaksas ir ļoti sīki noteiktas tiesu noteikumos, un katru konkrēto lietas veidu ir jāpārbauda atsevišķi.

Tomēr kopumā ir piemērojami šādi noteikumi.

Maza apmēra prasības (lietas, kurās prasības summa nepārsniedz £3000)

Maza apmēra prasījumu lietās procesa beigās tiesa var izlemt par izdevumu atlīdzināšanu. Atlīdzināmo summu var noteikt šerifs. Arī tiesas sekretārs (šerifa sekretārs) var aprēķināt summu uzreiz vai vēlāk.

Parasti tiesas izdevumi tiek atlīdzināti pusei, kura uzvarējusi tiesā. Izmaksas atlīdzina zaudējusī puse. Parasti tiek noteikti atlīdzināmo izdevumu ierobežojumi:

 • ja prasības summa nepārsniedz £200, izdevumu atlīdzināšana parasti netiek piemērota;
 • ja prasības summa ir lielāka par £200, bet nepārsniedz £1500, maksimālais tiesāšanās izdevumu apmērs, ko atlīdzina uzvarējušai pusei ir £150;
 • ja prasības summa ir lielāka par £1500, bet nepārsniedz £3000, parasti maksimālais tiesāšanās izdevumu apmērs, ko atlīdzina uzvarējušai pusei, ir 10 % no prasības summas.

Ja tiek piemērota izdevumu atlīdzināšana, atlīdzināmajā summā var ieskaitīt visus tiesāšanās izdevumus ar nosacījumu, ka kopējie izdevumi un nodevas nepārsniedz iepriekš minētās maksimālās robežas.

Paātrinātās kārtības lietas (lietas, kurās prasības summa nepārsniedz £5 000)

Ja, pabeidzot lietas izskatīšanu, tiesa pieņem lēmumu piespriest izdevumu atlīdzināšanu, atlīdzināmo summu aprēķina tiesas sekretārs (šerifa sekretārs), balstoties uz fiksētu izmaksu tabulu. Aprēķinātā summa būs atkarīga no lietā ieguldītā darba apjoma un veida. Aprēķinus var veikt arī neatkarīgā amatpersona – tiesas revidents (ja šerifs vai šerifa sekretārs lemj, ka tas ir vajadzīgs).

Ja prasījums ir noraidīts, tiesas sekretārs uzklausa puses par izmaksām, kas tām radušās. Parasti šo procedūru veic jebkuras lietas izskatīšanas beigās. Tomēr, ja šerifs izdod savu nolēmumu vēlāk vai ja tiesas sēdes noslēgumā nav pietiekami daudz laika, izskatīšanu var turpināt citā dienā, sasaucot īpašu tiesas sēdi par tiesāšanās izdevumiem, kurā var ierasties abas puses.

Parasti tiesāšanās izdevumi tiek atlīdzināti pusei, kuras prasījums ir apmierināts. Izdevumus atlīdzina zaudējusī puse.

Kad šerifa sekretārs vai tiesas revidents ir aprēķinājis (izvērtējis) izdevumu summu, pārskats tiek nosūtīts šerifam apstiprināšanai. Ja šis pārskats tiek izskatīts īpašā izmaksu izskatīšanas sēdē, šerifa sekretārs nosaka sēdes datumu un laiku, kurā šerifs var apstiprināt izmaksu pārskatu.

Šerifa galīgo nolēmumu (spriedumu) lietā nedrīkst pasludināt, kamēr šerifs nav apstiprinājis izdevumu pārskatu. To izdara reizē ar pārskata apstiprināšanu.

Prasības, ko izskata parastajā kārtībā

Šādās lietās tiesa var brīvi izvēlēties, vai piespriest tiesāšanās izdevumu atlīdzināšanu. Saskaņā ar noteikumiem pirms nolēmuma par izmaksām pieņemšanas šai summai ir jāpiemēro nodokļi, ja vien tie nav noteikti fiksētā apjomā.

Parasti tiesa par tiesāšanās izdevumiem lemj vairākos posmos. Pirmajā posmā šerifs pieņem lēmumu par to, kurš – prasītājs vai atbildētājs – ir tiesīgs saņemt izdevumu atlīdzību, un dod atļauju sagatavot izmaksu pārskatu un iesniegt to tiesā. Pēc tam tiesa nosūta lietu neatkarīgai amatpersonai – tiesas revidentam, kurš aprēķina piemērojamos nodokļus un sagatavo pārskatu. Visbeidzot, kad revidents ir aprēķinājis nodokļus un šerifs ir pieņēmis lēmumu par jebkādiem iebildumiem revidenta pārskatā, tiesa sagatavo rīkojumu par ar nodokļiem aplikto izdevumu apmaksu.

Augstākā civillietu tiesa

Process Augstākajā civillietu tiesā ir līdzīgs procesam, ko piemēro parastajā kārtībā izskatītām prasībām; saskaņā ar to tiesa vispirms nosaka, kurai pusei tiesāšanās izdevumi tiks atlīdzināti (ievērojot noteikumu par izmaiņām), un nosūta lietu tiesas revidentam, kurš aprēķina iekasējamos nodokļus.

Tiesa izdod rīkojumu par ar nodokļiem aplikto izdevumu samaksu, ja vien nav īpašs pamatojums to nedarīt.

Ekspertu honorāri

Parasti ir nepieciešams iesniegt lūgumu šerifam/tiesnesim. Šāds lūgums ir jāiesniedz, lai lieciniekiem papildus tiesībām uz parasto liecinieku izdevumu atlīdzību tiktu oficiāli piešķirtas tiesības uz papildu izdevumu atlīdzību, kas tiem pienākas kā kvalificētiem ekspertiem.

Tulkotāju un tulku honorāri

Vienkāršotā šķiršanas procesā tiesas noteikumi paredz, ka gadījumā, ja dokumenti ir jāizsniedz personai, kura dzīvo ārpus Skotijas, dokumenta tulkojumu tās valsts oficiālajā valodā, kurā dokumenti ir jāizsniedz, ir jānodrošina personai, kura uzsāk vienkāršoto šķiršanas procedūru.

Praksē tulka pakalpojumus apmaksā persona, kurai šie pakalpojumi ir nepieciešami. Tomēr noteiktās lietās tiesa var lemt, ka tulka pakalpojumus nepieciešams nodrošināt taisnīguma interesēs, un šajā gadījumā tiesa var lemt, ka tulka izmaksas sedz no tiesas līdzekļiem.

Saites

Saite atveras jaunā logāSkotijas Tiesu dienests

Saite atveras jaunā logāSkotijas Mediācijas tīkls

Saite atveras jaunā logāSkotijas tiesas (izdevumi)

Saite atveras jaunā logāSkotijas Juristu biedrība

Saite atveras jaunā logāSkotijas Juridiskās palīdzības padome

Saite atveras jaunā logāSkotijas Mediācijas reģistrs

Saistītie pielikumi

Apvienotās Karalistes ziņojums izdevumu pārredzamības pētījumam

Lapa atjaunināta: 26/06/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.