Izmaksas

Šajā pētījumā par konkrētiem komerctiesību jautājumiem (līgums) dalībvalstis tika lūgtas informēt pārdevēju par tiesvedības izmaksām aprakstītajās situācijās. Lieta A. Iekšzemes situācija. Uzņēmums ir piegādājis preces 20 000 eiro vērtībā. Pārdevējam joprojām nav samaksāts, jo pircējs uzskata, ka preces neatbilst līguma noteikumiem. Pārdevējs nolemj sniegt prasību tiesā pilnas pirkuma maksas piedziņai no pircēja. Lieta B. Starpvalstu situācija. Uzņēmums, kura galvenais birojs atrodas dalībvalstī B, piegādā preces 20 000 eiro vērtībā pircējam dalībvalstī A. Līgumam ir piemērojamas dalībvalsts B tiesības, un tas ir sastādīts dalībvalsts B valodā. Pārdevējam joprojām nav samaksāts, jo pircējs, kas atrodas dalībvalstī A, uzskata, ka preces neatbilst līguma noteikumiem. Pārdevējs nolemj sniegt prasību dalībvalsts A tiesā pilnas līgumā paredzētās pirkuma maksas piedziņai.


Izmaksas Polijā

4. gadījums (4. B gadījumā valsts, kurā pārdevējs iesūdz tiesā pircēju, ir Polija, līdz ar to tiesas nodevas, izdevumi un noteikumi ir tādi paši, kā A gadījumā. Tādēļ nav nepieciešams aizpildīt tabulu).

Tiesas, apelācijas un alternatīvās strīdu izšķiršanas izmaksas


Gadījumu izpēte

Tiesa

Apelācija

Alternatīvā strīdu izšķiršana

Nodeva par pieteikuma iesniegšanu tiesā

Kancelejas nodeva

Citas izmaksas

Nodeva par pieteikuma iesniegšanu tiesā

Vai šī iespēja attiecas uz šāda veida lietu?

Izmaksas

A gadījums

Atkarībā no tiesāšanās objekta vērtības. Saskaņā ar Aktu par tiesu izdevumiem civillietās nodeva ir 5% no vērtības, bet ne mazāk kā PLN 30 un ne vairāk kā PLN 100 000.

Par katru kopijas, sprieduma ar izpildrakstu, sprieduma ar juridisku spēku lapu – PLN 6. Ja šie dokumenti ir svešvalodā vai tajos ir tabulas – PLN 12 par katru lapu.

--

Atkarībā no tiesāšanās objekta vērtības. Saskaņā ar Aktu par tiesu izdevumiem civillietās nodeva ir 5% no vērtības, bet ne mazāk kā PLN 30 un ne vairāk kā PLN 100 000 PLN. Bet tiesāšanās objekta vērtība procesa gaitā mainās. Nodevu aprēķina tādā pašā veidā – likme ir tā pati, bet galīgā summa mainās, jo tiek izmantota cita aprēķinu bāze.

Puses var izvēlēties ADR

Ja tiesa pieņem izpildes klauzulu, PLN 50Advokāta, tiesu izpildītāja un eksperta izmaksas


Gadījumu izpēte

Advokāts

Tiesu izpildītājs

Eksperts

Vai pārstāvība ir obligāta?

Vidējās izmaksas

Vai pārstāvība ir obligāta?

Izmaksas pirms sprieduma pasludināšanas

Izmaksas pēc sprieduma pasludināšanas

Vai jāizmanto obligāti?

Izmaksas

A gadījums

Atkarībā no tiesāšanās objekta vērtības. Ja vērtība ir aptuveni PLN 90 000 , nodeva būs ne mazāk kā PLN 3.600

--

--

Ja tiesa pieņem izpildes klauzulu, PLN 50Izmaksas, kas saistītas ar kompensāciju lieciniekiem, ar prasības nodrošināšanu saistītās izmaksas un citas attiecīgās izmaksas


Gadījumu izpēte

Kompensācija lieciniekiem

Ar prasības nodrošināšanu saistītās izmaksas

Citas izmaksas

Vai lieciniekiem tiek maksāta kompensācija?

Izmaksas

Vai tā pastāv un kad tā tiek pielietota?

Izmaksas

Apraksts

Izmaksas

A gadījums

Transporta, izmaksas, zaudētie ienākumi, naktsmītne saskaņā ar Akta par tiesu izdevumiem civillietās 85. – 88. pantu

Jā. Tiesāšanās objekta vērtība tiek ņemta vērā.

Atkarībā no tiesāšanās objekta vērtības.

--

--Juridiskās palīdzības izmaksas un cita atlīdzināšanaGadījumu izpēte

Juridiskā palīdzība

Atlīdzināšana

Kad un ar kādiem nosacījumiem tā ir sniedzama?

Kad palīdzība tiek sniegta pilnā apmērā?

Nosacījumi?

Vai uzvarētāja puse var saņemt tiesāšanās izdevumu atlīdzinājumu?

Ja neatlīdzina pilnībā, cik procentus parasti atlīdzina?

Kādas izmaksas neatlīdzina?

Vai ir gadījumi, kad par juridisko palīdzību atlīdzina juridiskās palīdzības organizācijai?

A gadījums

Puse, kas atbrīvota no tiesāšanās izdevumiem, var lūgt juridisko palīdzību. Tiesa nolemj, vai profesionāla advokāta piedalīšanās ir nepieciešama.

Atkarībā no tiesas nolēmuma

Ja izmaksas ir pārmērīgi augstas vai izraisīs pusei finansiālas grūtības.

Piemēro vispārējos noteikumus atkarībā no apstākļiem.

--

Izmaksas, kas pārsniedz būtiskās un uz lietu attiecināmās izmaksas

--Rakstiskās un mutiskās tulkošanas izmaksas


Gadījumu izpēte

Rakstiskā tulkošana

Mutiskā tulkošana

Citas izmaksas, kas īpaši attiecas uz pārrobežu strīdiem?

Kad un ar kādiem nosacījumiem tā ir nepieciešama?

Aptuvenās izmaksas?

Kad un ar kādiem nosacījumiem tā ir nepieciešama?

Aptuvenās izmaksas?

Apraksts

Aptuvenās izmaksas?

A gadījums

Ja dokumenti iesniegti tiesā citā valodā

Saskaņā ar tieslietu ministra 2005. gada 24. janvāra Nolikumu

--

--

--

--


Lapa atjaunināta: 06/11/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Atsauksmes

Lai sniegtu atsauksmes un komentārus par mūsu jauno vietni

, izmantojiet šo veidlapu