Izmaksas

Šajā pētījumā par konkrētiem ģimenes tiesību jautājumiem (laulības šķiršana) dalībvalstis tika lūgtas informēt laulības šķiršanas pieteikuma sniedzēju par tiesvedības izmaksām aprakstītajās situācijās. Lieta A. Iekšzemes situācija. Pāris stājas laulībā. Pēc kāda laika viņi sāk dzīvot atsevišķi un vienojas par laulības šķiršanu. Lieta B. Starpvalstu situācija. Divi vienas un tās pašas dalībvalsts (dalībvalsts A) valsts piederīgie stājas laulībā. Laulība ir noslēgta dalībvalstī A. Pēc kāzām pāris dodas dzīvot un strādāt uz citu dalībvalsti (dalībvalsts B), kura kļūst par viņu pastāvīgo dzīvesvietu. Īsi pēc tam pāris izšķiras un sieva atgriežas dalībvalstī A, bet vīrs paliek dalībvalstī B. Pāris vienojas par laulības šķiršanu. Pēc atgriešanās dalībvalstī A sieva nekavējoties iesniedz laulības šķiršanas pieteikumu dalībvalsts B tiesā.

Izmaksas Polijā

1. gadījums (B gadījumā – valsts, kurā sieva iesniedz laulības šķiršanu, ir Polija – tādā gadījumā tiesas nodevas, izdevumi un noteikumi ir tādi paši, kā A gadījumā. Tādēļ nav nepieciešams aizpildīt tabulu).


Tiesas, apelācijas un alternatīvās strīdu izšķiršanas izmaksas


Gadījumu izpēte

Tiesa

Apelācija

Alternatīvā strīdu izšķiršana

Nodeva par pieteikuma iesniegšanu tiesā

Kancelejas nodeva

Citas izmaksas

Nodeva par pieteikuma iesniegšanu tiesā

Kancelejas nodeva

Citas izmaksas

Vai šo iespēju var izmantot konkrētajā gadījumā?

Izmaksas

A gadījums

Nemainīga nodeva

PLN 600

Par katru kopijas, sprieduma ar izpildrakstu, sprieduma ar juridisku spēku lapu – PLN 6 . Ja šie dokumenti ir svešvalodā – PLN 12 par katru lapu

-

Fiksēta nodeva

PLN 600

Puses var izvēlēties ADR

Ja tiesa pieņem izpildes klauzulu, PLN 50


Advokāta, tiesu izpildītāja un eksperta izmaksas


Gadījumu izpēte

Advokāts

Tiesu izpildītājs

Eksperts

Vai pārstāvība ir obligāta?

Vidējās izmaksas

Vai pārstāvība ir obligāta?

Izmaksas pirms sprieduma pasludināšanas

Izmaksas pēc sprieduma pasludināšanas

Vai jāizmanto obligāti?

Izmaksas

A gadījums

No PLN 360

-

-

Pēc eksperta aprēķiniemIzmaksas, kas saistītas ar kompensāciju lieciniekiem, ar prasības nodrošināšanu saistītās izmaksas un citas attiecīgās izmaksas


Gadījumu izpēte

Kompensācija lieciniekiem

Ar prasības nodrošināšanu saistītās izmaksas

Citas izmaksas

Vai lieciniekiem tiek maksāta kompensācija?

Izmaksas

Vai tā pastāv un kad tā tiek pielietota?

Izmaksas

Apraksts

Izmaksas

A gadījums

Transporta, izmaksas, zaudētie ienākumi, naktsmītne saskaņā ar Likuma par tiesu izdevumiem civillietās 85. – 88. pantu

--

--

--


Juridiskās palīdzības izmaksas un cita atlīdzināšanaGadījumu izpēte

Juridiskā palīdzība

Atlīdzināšana

Kad un ar kādiem nosacījumiem tā sniedzama?

Kad palīdzību nodrošina pilnībā?

Nosacījumi?

Vai uzvarētāja puse var saņemt tiesāšanās izdevumu atlīdzinājumu?

Ja neatlīdzina pilnībā, cik procentus parasti atlīdzina?

Kādas izmaksas neatlīdzina?

Vai ir gadījumi, kad par juridisko palīdzību atlīdzina juridiskās palīdzības organizācijai?

A gadījums

Puse, kas atbrīvota no tiesāšanās izdevumiem, var lūgt juridisko palīdzību. Tiesa nolemj, vai profesionāla advokāta piedalīšanās ir nepieciešama.

Atkarībā no tiesas nolēmuma

Ja izmaksas ir pārmērīgi augstas vai izraisīs pusei finansiālas grūtības

Piemēro vispārējos noteikumus atkarībā no apstākļiem. Ja tiesa uzskata, ka atbildētājs ir vainīgs, zaudētāja puse sedz izmaksas; Ja tiesa uzskata, ka atbildētājs nav vainīgs, katra puse maksā pusi no tiesāšanās izmaksām.

Izmaksas, kas pārsniedz būtiskās un uz lietu attiecināmās izmaksasRakstiskās un mutiskās tulkošanas izmaksas


Gadījumu izpēte

Rakstiskā tulkošana

Mutiskā tulkošana

Citas izmaksas, kas īpaši attiecas uz pārrobežu strīdiem?

Kad un ar kādiem nosacījumiem tā ir nepieciešama?

Aptuvenās izmaksas?

Kad un ar kādiem nosacījumiem tā ir nepieciešama?

Aptuvenās izmaksas?

Apraksts

Aptuvenās izmaksas?

A gadījums

Ja dokumenti iesniegti tiesā citā valodā

Saskaņā ar tieslietu ministra 2005. gada 24. janvāra Nolikumu


Lapa atjaunināta: 06/11/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Atsauksmes

Lai sniegtu atsauksmes un komentārus par mūsu jauno vietni

, izmantojiet šo veidlapu