Izmaksas

Šajā pētījumā par konkrētiem komerctiesību jautājumiem (līgums) dalībvalstis tika lūgtas informēt pārdevēju par tiesvedības izmaksām aprakstītajās situācijās. Lieta A. Iekšzemes situācija. Uzņēmums ir piegādājis preces 20 000 eiro vērtībā. Pārdevējam joprojām nav samaksāts, jo pircējs uzskata, ka preces neatbilst līguma noteikumiem. Pārdevējs nolemj sniegt prasību tiesā pilnas pirkuma maksas piedziņai no pircēja. Lieta B. Starpvalstu situācija. Uzņēmums, kura galvenais birojs atrodas dalībvalstī B, piegādā preces 20 000 eiro vērtībā pircējam dalībvalstī A. Līgumam ir piemērojamas dalībvalsts B tiesības, un tas ir sastādīts dalībvalsts B valodā. Pārdevējam joprojām nav samaksāts, jo pircējs, kas atrodas dalībvalstī A, uzskata, ka preces neatbilst līguma noteikumiem. Pārdevējs nolemj sniegt prasību dalībvalsts A tiesā pilnas līgumā paredzētās pirkuma maksas piedziņai.

Izmaksas Lietuvā

Tiesas, apelācijas un alternatīvās strīdu izšķiršanas izmaksas


Gadījumu izpēte

Tiesa

Apelācija

Alternatīva strīdu izšķiršana

Nodeva par pieteikuma iesniegšanu tiesā

Kancelejas nodeva

Vai šo iespēju var izmantot konkrētajā gadījumā?

Izmaksas

Kancelejas nodeva

Citas izmaksas

Vai šo iespēju var izmantot konkrētajā gadījumā?

A gadījums

Valsts nodeva 3% apmērā, bet ne mazāk kā 50 liti (reālās prāvās, kur prasība nepārsniedz 100 000 litus jeb € 29 000).

Procesa dalībnieki maksā 10 litus par katru tiesas dokumenta kopiju un 1 litu par katru lappusi.

Citas ar lietas izskatīšanu saistītas izmaksas:

1) apskates izdarīšana uz vietas;

2) atbildētāja meklēšana;

3) tiesas dokumentu piegādāšana;

4) tiesas sprieduma izpilde;

5) atlīdzība par kuratora darbu;

6) citi vajadzīgi un saprātīgi izdevumi.

Valsts nodeva 3% apmērā, bet ne mazāk kā 50 liti (reālās prāvās, kur prasība nepārsniedz 100 000 litus jeb € 29 000).

Procesa dalībnieki maksā 10 litus par katru tiesas dokumenta kopiju un 1 litu par katru lappusi.

Citas ar lietas izskatīšanu saistītas izmaksas:

1) apskates izdarīšana uz vietas;

2) atbildētāja meklēšana;

3) tiesas dokumentu piegādāšana;

4) tiesas sprieduma izpilde;

5) atlīdzība par kuratora darbu;

6) citi vajadzīgi un saprātīgi izdevumi.Advokāta, tiesu izpildītāja un eksperta izmaksas


Gadījumu izpēte

Advokāts

Vai pārstāvība ir obligāta?

Vidējās izmaksas

A gadījums

Advokāta pārstāvība nav obligāta.

Skatiet sadaļu „Regulējošie noteikumi par juridisko profesiju honorāriem” augstāk.

B gadījumsGadījumu izpēte

Tiesu izpildītājs

Eksperts

Vai pārstāvība ir obligāta?

Izmaksas pirms sprieduma pasludināšanas

Izmaksas pēc sprieduma pasludināšanas

Vai jāizmanto obligāti?

Izmaksas

A gadījums

Nav

Nav. Tiesu izpildītāji uzsāk darbu tikai pēc izpildu dokumenta izdošanas.

Izpildes izmaksas: 1) 600 liti, ja parāda summa ir sākot no 50 000 litiem (aptuveni 15 000 euro) līdz 100 000 litiem (aptuveni 29 000 euro) un 6%, bet ne mazāk kā 4000 liti no piedzītā parāda summas kā tiesu izpildītāja atlīdzība, un citi ar izpildi saistīti izdevumi atkarībā no piedziņas veida un piedziņas darbību apjoma.

2) Tiesu izpildītāja atlīdzība ir atkarīga no parāda summas.

Tiesa var nozīmēt ekspertu vai ekspertīzi jautājumos, kuros nepieciešamas padziļinātas zināšanas zinātnē, medicīnā, mākslā, inženierzinātnēs vai amatniecībā, ņemot vēra procesa dalībnieku viedokļus.

Pieprasījuma iesniedzējam ir jāsamaksā avansa galvojuma summa, ko nosaka tiesa. Valdība vai pilnvarota iestāde nosaka maksimālo izmaksu apjomu. Tiesa piespriež zaudētājai pusei segt uzvarētājas puses tiesas izdevumus, iemaksājot tos valsts kasē, pat ja zaudētāja puse ir atbrīvota no tiesas izdevumu apmaksas.

B gadījums

Nav

Tāpat kā A gadījumāIzmaksas, kas saistītas ar kompensāciju lieciniekiem, ar prasības nodrošināšanu saistītās izmaksas un citas attiecīgās izmaksas


Gadījumu izpēte

Kompensācija lieciniekiem

Ar prasības nodrošināšanu saistītās izmaksas

Vai lieciniekiem tiek maksāta kompensācija?

Izmaksas

Vai tā pastāv un kad tā tiek pielietota?

Izmaksas

A gadījums

Jā. Summas, ko izmaksā lieciniekiem, iekļauj ar lietas izskatīšanu saistītajos izdevumos.

 

Skat. augstāk sadaļu par ekspertu honorāriem.

Skat. augstāk sadaļu par ekspertu honorāriem.

Tiesai jāņem vērā maksātāja materiālais stāvoklis. Summa ir atkarīga no procesuālo darbību veida un nedrīkst pārsniegt 100 000 litus.

B gadījums

Tāpat kā iekšzemes situācijā

Tāpat kā iekšzemes situācijā

Tāpat kā iekšzemes situācijā

Tāpat kā iekšzemes situācijāGadījumu izpēte

Citas izmaksas

Apraksts

Izmaksas

A gadījums

Citas izmaksas veido: 1) apskates izdarīšana uz vietas; 2) atbildētāja meklēšana; 3) tiesas dokumentu piegādāšana; 4) tiesas sprieduma izpilde; 5) atlīdzība par kuratora darbu; 6) citi vajadzīgi un saprātīgi izdevumi.

Skat. augstāk sadaļu par ekspertu honorāriem. Izmaksas, kas saistītas ar atbildētāja meklēšanu, jāsedz tiesai vai pusei, kas pieprasījusi meklēšanu.

Skat. sadaļu par tiesu izpildītāju honorāriem.


Aizbildnim ir tiesības saņemt atlīdzību par pārstāvību atbilstīgi valdības vai tās pilnvarotās institūcijas noteiktiem tarifiem un procedūrai. Pārstāvības izdevumus sedz puse, pēc kuras iniciatīvas aizbildnis tiek iecelts, veicot samaksu iepriekš.

B gadījums

Tāpat kā iekšzemes situācijā

Tāpat kā iekšzemes situācijāJuridiskās palīdzības izmaksas un cita atlīdzināšanaGadījumu izpēte

Juridiskā palīdzība

Atlīdzināšana

Kad un ar kādiem nosacījumiem tā ir nepieciešama?

Vai uzvarētāja puse var saņemt tiesāšanās izdevumu atlīdzinājumu?

A gadījums

Juridiskā palīdzība nav pieejama.

Uzvarētāja puse var saņemt tiesāšanās izdevumu atlīdzinājumu no zaudētājas puses.

B gadījums


Rakstiskās un mutiskās tulkošanas izmaksas


Gadījumu izpēte

Rakstiskā tulkošana

Mutiskā tulkošana

Kad un ar kādiem nosacījumiem tā ir nepieciešama?

Kad un ar kādiem nosacījumiem tā ir nepieciešama?

Aptuvenās izmaksas?

A gadījums

Visi tiesas dokumenti un to pielikumi ir jāiesniedz tiesai valsts valodā.

Personām, kuras nerunā valsts valodā, tiek garantētas tiesības saņemt tulkošanas pakalpojumus lietas izskatīšanas laikā.

Tiesa maksā tulkiem/ tulkotājiem par sniegtajiem pakalpojumiem no valsts budžeta līdzekļiem.

B gadījums

Tāpat kā iekšzemes situācijā

Tāpat kā iekšzemes situācijā

Lapa atjaunināta: 06/11/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Atsauksmes

Lai sniegtu atsauksmes un komentārus par mūsu jauno vietni

, izmantojiet šo veidlapu