Izmaksas

Šajā pētījumā par konkrētiem ģimenes tiesību jautājumiem (bērnu aizgādība) dalībvalstis tika lūgtas informēt pieteikuma sniedzēju par tiesvedības izmaksām aprakstītajās situācijās. Lieta A. Iekšzemes situācija. Divas personas neprecējušās dzīvo kopā vairākus gadus. Viņu kopīgam bērnam, kad viņi nolemj šķirties, ir trīs gadi. Tiesa  piešķir mātei aizgādības tiesības, bet tēvam tiesības tikties ar bērnu. Māte iesniedz tiesā prasību ierobežot tēva saskarsmes tiesības. Lieta B. Starpvalstu situācija (Jūs esat advokāts dalībvalstī A). Divas personas neprecējušās dzīvo kopā dalībvalstī B vairākus gadus. Viņiem ir kopīgs bērns, bet pāris izšķiras tūlīt pēc bērna piedzimšanas. Dalībvalsts B tiesa piešķir mātei aizgādības tiesības, bet tēvam tiesības tikties ar bērnu. Māte un bērns saņem tiesas atļauju un pārceļas dzīvot uz citu dalībvalsti (dalībvalsts A), bet tēvs paliek dalībvalstī B. Pēc pāris gadiem māte iesniedz dalībvalsts A tiesā prasību par izmaiņām tēva saskarsmes tiesībās.


Izmaksas Lietuvā

Tiesas, apelācijas un alternatīvās strīdu izšķiršanas izmaksas


Gadījumu izpēte

Tiesa

Apelācija

Nodeva par pieteikuma iesniegšanu tiesā

Kancelejas nodeva

Citas izmaksas

Nodeva par pieteikuma iesniegšanu tiesā

Kancelejas nodeva

Citas izmaksas

A gadījums

Oficiālā nodeva lietās, kas saistās ar šķirtu vecāku strīdu par saskarsmes tiesībām ar bērnu, ir 100 liti. Tiesas var mainīt šo summu, ņemot vērā ceturkšņa patēriņa cenu indeksu (šobrīd - 132)

Procesā iesaistītās puses maksā 10 litus par katru tiesvedības dokumenta kopiju un 1 litu par katru dokumenta lappusi

Tiesa piespriež zaudētājai pusei segt uzvarētājas puses tiesas izdevumus, iemaksājot tos valsts kasē, pat ja zaudētāja puse ir atbrīvota no tiesas izdevumu apmaksas

Oficiālā nodeva lietās, kas saistās ar šķirtu vecāku strīdu par saskarsmes tiesībām ar bērnu, ir 100 liti. Tiesas var mainīt šo summu, ņemot vērā ceturkšņa patēriņa cenu indeksu (šobrīd - 132)

Procesā iesaistītās puses maksā 10 litus par katru tiesvedības dokumenta kopiju un 1 litu par katru dokumenta lappusi

Tiesa piespriež zaudētājai pusei segt uzvarētājas puses tiesas izdevumus, iemaksājot tos valsts kasē, pat ja zaudētāja puse ir atbrīvota no tiesas izdevumu apmaksas

B gadījums

Tāpat kā iekšzemes situācijā

Tāpat kā iekšzemes situācijā

Tāpat kā iekšzemes situācijā

Tāpat kā iekšzemes situācijā

Tāpat kā iekšzemes situācijā

Tāpat kā iekšzemes situācijāGadījumu izpēte

Alternatīva strīdu izšķiršana

Vai šo iespēju var izmantot konkrētajā gadījumā?

Izmaksas

A gadījums

Jā. Nosakot strīda būtību iepriekšējās noklausīšanās laikā, tiesa dos abām pusēm iespēju vienoties par savstarpēji pieņemamu kompromisa variantu, panākot draudzīgu mierizlīgumu.

Bezmaksas

B gadījums

Tāpat kā iekšzemes situācijā

Tāpat kā iekšzemes situācijāAdvokāta, tiesu izpildītāja un eksperta izmaksas


Gadījumu izpēte

Advokāts

Tiesu izpildītājs

Vai pārstāvība ir obligāta?

Vidējās izmaksas

Vai pārstāvība ir obligāta?

Izmaksas pirms sprieduma pasludināšanas

Izmaksas pēc sprieduma pasludināšanas

A gadījums

Advokāta pārstāvība nav obligāta

Skat. augstāk sadaļu par noteikumiem, kas regulē juridisko profesiju honorārus

Nav

Nav. Tiesu izpildītāji uzsāk darbu tikai pēc piedziņas prasības iesniegšanas.

Piedziņas izmaksas: 60 liti, kurus tiesu izpildītājs var pieprasīt jebkurā piedziņas gadījumā, 200 liti – tiesu izpildītāja atlīdzība, un citi ar piedziņu saistīti izdevumi atkarībā no piedziņas īstenošanai nepieciešamo darbību veida un apjoma.

B gadījums

Tāpat kā iekšzemes situācijā

Tāpat kā iekšzemes situācijā

Tāpat kā iekšzemes situācijā

Tāpat kā iekšzemes situācijā

Tāpat kā iekšzemes situācijāGadījumu izpēte

Eksperts

Vai jāizmanto obligāti?

Izmaksas

A gadījums

Tiesa var nozīmēt ekspertu vai ekspertīzi jautājumos, kuros nepieciešamas padziļinātas zināšanas zinātnē, medicīnā, mākslā, inženierzinātnēs vai amatniecībā, ņemot vēra procesa dalībnieku viedokļus.

Pieprasījuma iesniedzējam ir jāsamaksā avansa galvojuma summa, ko nosaka tiesa. Valdība vai pilnvarota iestāde nosaka maksimālo izmaksu apjomu. Tiesa piespriež zaudētājai pusei segt uzvarētājas puses tiesas izdevumus, iemaksājot tos valsts kasē, pat ja zaudētāja puse ir atbrīvota no tiesas izdevumu maksāšanas.

B gadījums

Tāpat kā valsts mēroga situācijas gadījumā

Tāpat kā valsts mēroga situācijas gadījumāIzmaksas, kas saistītas ar kompensāciju lieciniekiem, ar prasības nodrošināšanu saistītās izmaksas un citas attiecīgās izmaksas


Gadījumu izpēte

Kompensācija lieciniekiem

Ar prasības nodrošināšanu saistītās izmaksas

Citas izmaksas

Vai lieciniekiem tiek maksāta kompensācija?

Izmaksas

Vai tā pastāv un kad tā tiek pielietota?

Izmaksas

Apraksts

Izmaksas

A gadījums

Jā. Summas, ko izmaksā lieciniekiem, iekļauj ar lietas izskatīšanu saistītajos izdevumos.

 

Skat. augstāk sadaļu par ekspertu honorāriem.

Skat. augstāk sadaļu par ekspertu honorāriem.  

Tiesai jāņem vērā maksātāja materiālais stāvoklis. Summa ir atkarīga no procesuālo darbību veida un nedrīkst pārsniegt 100 000 litus.

Citas izmaksas veido: 1) apskates izdarīšana uz vietas; 2) atbildētāja meklēšana; 3) tiesas dokumentu piegāde; 4) tiesas sprieduma izpilde; 5) atlīdzība par kuratora darbu; 6) citi vajadzīgi un saprātīgi izdevumi.

Skat. augstāk sadaļu par ekspertu honorāriem.

Izmaksas, kas saistītas ar atbildētāja meklēšanu, jāsedz tiesai vai pusei, kas pieprasījusi meklēšanu.

Skat. sadaļu par tiesu izpildītāju honorāriem.


Aizbildnim ir tiesības saņemt atlīdzību par pārstāvību atbilstīgi valdības vai tās pilnvarotās institūcijas noteiktiem tarifiem un procedūrai. Pārstāvības izdevumus sedz puse, pēc kuras iniciatīvas aizbildnis tiek iecelts, veicot samaksu iepriekš.

B gadījums

Tāpat kā iekšzemes situācijā

Tāpat kā iekšzemes situācijā

Tāpat kā iekšzemes situācijā

Tāpat kā iekšzemes situācijā

Tāpat kā iekšzemes situācijā

Tāpat kā iekšzemes situācijāJuridiskās palīdzības izmaksas un cita atlīdzināšanaGadījumu izpēte

Juridiskā palīdzība

Kad un ar kādiem nosacījumiem tā ir nepieciešama?

Kad palīdzība tiek nodrošināta pilnā apjomā?

Nosacījumi?

A gadījums

Sadaļā „Juridiskā palīdzība” augstāk aprakstīts, kā var pieprasīt primāro juridisko palīdzību.

Sadaļā „Juridiskā palīdzība” augstāk izklāstīti nosacījumi sekundārās juridiskās palīdzības saņemšanai.

Valsts garantē primāro juridisko palīdzību 100% apjomā.

Nosakot sekundārās juridiskās palīdzības izmaksas, tiek ņemti vērā personas īpašumi un ienākumi un (skat. sadaļu „Juridiskā palīdzība” augstāk).

Personas, kas vēlas saņemt primāro juridisko palīdzību, var vērsties pašvaldības izpildinstitūcijā atbilstīgi deklarētajai dzīvesvietai.

Personām, kas vēlas saņemt sekundāro juridisko palīdzību, jāiesniedz dokumenti, kas pamato šo lūgumu un pierāda, ka personai ir tiesības saņemt šādu palīdzību.

B gadījums

Tāpat kā iekšzemes situācijā

Tāpat kā iekšzemes situācijā

Tāpat kā iekšzemes situācijā
Gadījumu izpēte

Atlīdzināšana

Vai uzvarētāja puse var saņemt tiesāšanās izdevumu atlīdzinājumu?

Kādas izmaksas neatlīdzina?

Vai ir gadījumi, kad par juridisko palīdzību atlīdzina juridiskās palīdzības organizācijai?

A gadījums

Uzvarētāja puse var saņemt tiesāšanās izdevumu atlīdzinājumu no zaudētājas puses.

Valsts garantētās juridiskās palīdzības izmaksas un izdevumus, kas radušies parādniekam izpildes procesā.

Ja sekundārās juridiskās palīdzības sniegšana tiek pārtraukta, pamatojoties uz likuma 23. panta 1. punkta 1., 2. un 6. apakšpunktā minētajiem iemesliem. Atlīdzinājumu var saņemt no personas, kurām palīdzība tika sniegta likumā noteiktajā kārtībā.

Ja pabalsts tiek saņemts pēc palīdzības sniegšanas, sekundārās juridiskās palīdzības izmaksas ir jāatlīdzina, veicot iemaksu valsts kasē viena mēneša laikā pēc pabalsta saņemšanas tieslietu ministra noteiktajā kārtībā. Ja persona neatlīdzina šos izdevumus, to piedziņa notiek likumā noteiktajā kārtībā.

Ja ir sniegta sekundārā juridiskā palīdzība (likuma 12. panta 6. apakšpunkts), bet apstākļi ir mainījušies (11. panta 2. punkta 1. apakšpunkts), šai personai ir jāatlīdzina sekundārās juridiskās palīdzības izmaksas, veicot iemaksu valsts kasē juridiskās palīdzības dienesta noteiktajā laikā. Ja šie izdevumi netiek atlīdzināti, to piedziņa notiek likumā noteiktajā kārtībā.

Gadījumos, ja tiek segti 50% no sekundārās juridiskās palīdzības izmaksām, bet pieteicējs noteiktā laikā nav samaksājis savu izmaksu daļu 50% apmērā par civillietas vai administratīvās lietas izskatīšanu, procesu var izbeigt, tiesai nepabeidzot lietas izskatīšanu, un pieteikuma iesniedzējam juridiskās palīdzības dienesta noteiktajā laikā ir jāatlīdzina sekundārās juridiskās palīdzības izmaksas. Valsti pārstāvēs juridiskās palīdzības dienests.Rakstiskās un mutiskās tulkošanas izmaksas


Gadījumu izpēte

Rakstiskā tulkošana

Mutiskā tulkošana

Kad un ar kādiem nosacījumiem tā ir nepieciešama?

Aptuvenās izmaksas?

Kad un ar kādiem nosacījumiem tā ir nepieciešama?

Aptuvenās izmaksas?

A gadījums

Visi tiesas dokumenti un to pielikumi ir jāiesniedz tiesai valsts valodā.

Pusei, kuras tiesas dokumenti ir jātulko svešvalodā, ir jāiemaksā iepriekš tiesas noteikta galvojuma summa, lai segtu tiesāšanās izdevumus. Ja abas puses iesniedz lūgumrakstus, abām pusēm ir jāmaksā galvojuma summa vienādās daļās.

Personām, kuras nerunā valsts valodā, tiek garantētas tiesības saņemt tulkošanas pakalpojumus lietas izskatīšanas laikā.

Tiesa maksā tulkiem/ tulkotājiem par sniegtajiem pakalpojumiem no valsts budžeta līdzekļiem.

B gadījums

Tāpat kā iekšzemes situācijā

Tāpat kā iekšzemes situācijā

Tāpat kā iekšzemes situācijā

Tāpat kā iekšzemes situācijā


Lapa atjaunināta: 06/11/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Atsauksmes

Lai sniegtu atsauksmes un komentārus par mūsu jauno vietni

, izmantojiet šo veidlapu