Izmaksas

Šajā pētījumā par konkrētiem ģimenes tiesību jautājumiem (laulības šķiršana) dalībvalstis tika lūgtas informēt laulības šķiršanas pieteikuma sniedzēju par tiesvedības izmaksām aprakstītajās situācijās. Lieta A. Iekšzemes situācija. Pāris stājas laulībā. Pēc kāda laika viņi sāk dzīvot atsevišķi un vienojas par laulības šķiršanu. Lieta B. Starpvalstu situācija. Divi vienas un tās pašas dalībvalsts (dalībvalsts A) valsts piederīgie stājas laulībā. Laulība ir noslēgta dalībvalstī A. Pēc kāzām pāris dodas dzīvot un strādāt uz citu dalībvalsti (dalībvalsts B), kura kļūst par viņu pastāvīgo dzīvesvietu. Īsi pēc tam pāris izšķiras un sieva atgriežas dalībvalstī A, bet vīrs paliek dalībvalstī B. Pāris vienojas par laulības šķiršanu. Pēc atgriešanās dalībvalstī A sieva nekavējoties iesniedz laulības šķiršanas pieteikumu dalībvalsts B tiesā.

Izmaksas Lietuvā

Tiesas, apelācijas un alternatīvās strīdu izšķiršanas izmaksas


Gadījumu izpēte

Tiesa

Nodeva par pieteikuma iesniegšanu tiesā

Kancelejas nodeva

Citas izmaksas

A gadījums

Laulātajiem, kas iesniedz pieteikumu laulības šķiršanai pēc abpusējas vienošanās, nav jāmaksā oficiālā nodeva lietās, ko izskata tiesa.

Procesa dalībnieki maksā 10 litus par katru tiesas dokumenta kopiju un 1 litu par katru lapu.

Tiesa piespriež zaudētājai pusei segt uzvarētājas puses tiesas izdevumus, iemaksājot tos valsts kasē, pat ja zaudētāja puse ir atbrīvota no tiesas izdevumu apmaksas.

B gadījums

Ārvalstu fiziskām vai juridiskām personām piemēro tādus pašus nosacījums kā Lietuvas pilsoņiem, lai atbrīvotu no tiesas izmaksām, atliktu vai samazinātu maksājumu, vai noteiktu izdevumu apmaksas grafiku.

Tāpat kā iekšzemes situācijā

Tāpat kā iekšzemes situācijāGadījumu izpēte

Apelācija

Nodeva par pieteikuma iesniegšanu tiesā

Kancelejas nodeva

Citas izmaksas

A gadījums

Laulātajiem, kas iesniedz pieteikumu laulības šķiršanai pēc abpusējas vienošanās, nav jāmaksā oficiālā nodeva lietās, ko izskata tiesa.

Procesa dalībnieki maksā 10 litus par katru tiesas dokumenta kopiju un 1 litu par katru lappusi. 

Tiesa piespriež zaudētājai pusei segt uzvarētājas puses tiesas izdevumus, iemaksājot tos valsts kasē, pat ja zaudētāja puse ir atbrīvota no tiesas izdevumu apmaksas.

B gadījums

Tāpat kā iekšzemes situācijā

Tāpat kā iekšzemes situācijā  

Tāpat kā iekšzemes situācijā  Gadījumu izpēte

Alternatīva strīdu izšķiršana

Vai šo iespēju var izmantot konkrētajā gadījumā?

Izmaksas

A gadījums

Jā. Nosakot strīda būtību iepriekšējās noklausīšanās laikā, tiesa dos abām pusēm iespēju vienoties par savstarpēji pieņemamu kompromisa variantu, panākot draudzīgu mierizlīgumu.

Bezmaksas

B gadījums

Tāpat kā iekšzemes situācijā

Tāpat kā iekšzemes situācijāAdvokāta, tiesu izpildītāja un eksperta izmaksas


Gadījumu izpēte

Advokāts

Vai pārstāvība ir obligāta?

Vidējās izmaksas

A gadījums

Advokāta pārstāvība nav obligāta.

Skatiet sadaļu „Regulējošie noteikumi par juridisko profesiju honorāriem” augstāk.

B gadījums

Tāpat kā iekšzemes situācijā

Tāpat kā iekšzemes situācijāGadījuma izpēte

Tiesu izpildītājs

Vai pārstāvība ir obligāta?

Izmaksas pirms sprieduma pasludināšanas

Izmaksas pēc sprieduma pasludināšanas

A gadījums

No

Nav. Tiesu izpildītāji uzsāk darbu tikai pēc piedziņas prasības iesniegšanas. 

Nosaka atbilstīgi spriedumu izpildes priekšrakstiem. Izmaksas tiek piedzītas no parādnieka.

Summa ir atkarīga no piedziņas veida un piedziņas darbību apjoma - izmaksas var būt fiksētas, 60 liti stundā vai noteikts procents no konkrētā īpašuma/-u vērtības.

B gadījums

Tāpat kā iekšzemes situācijā

Tāpat kā iekšzemes situācijā

Tāpat kā iekšzemes situācijāGadījumu izpēte

Eksperts

Vai jāizmanto obligāti?

Izmaksas

A gadījums

Tiesa var nozīmēt ekspertu vai ekspertīzi jautājumos, kuros nepieciešamas padziļinātas zināšanas zinātnē, medicīnā, mākslā, inženierzinātnēs vai amatniecībā, ņemot vēra procesa dalībnieku viedokļus.

Pieprasījuma iesniedzējam ir jāsamaksā avansa galvojuma summa, ko nosaka tiesa. Valdība vai pilnvarota iestāde nosaka maksimālo izmaksu apjomu. Tiesa piespriež zaudētājai pusei segt uzvarētājas puses tiesas izdevumus, iemaksājot tos valsts kasē, pat ja zaudētāja puse ir atbrīvota no tiesas izdevumu maksāšanas.

B gadījums

Tāpat kā iekšzemes situācijā

Tāpat kā iekšzemes situācijāIzmaksas, kas saistītas ar kompensāciju lieciniekiem, ar prasības nodrošināšanu saistītās izmaksas un citas attiecīgās izmaksas


Gadījumu izpēte

Kompensācija lieciniekiem

Ar prasības nodrošināšanu saistītās izmaksas

Citas izmaksas

Vai lieciniekiem tiek maksāta kompensācija?

Izmaksas

Vai tā pastāv un kad tā tiek pielietota?

Izmaksas

Apraksts

Izmaksas

A gadījums

Jā. Summas, ko izmaksā lieciniekiem, iekļauj ar lietas izskatīšanu saistītajos izdevumos.

 

Skat. augstāk sadaļu par ekspertu honorāriem.

Skat. augstāk sadaļu par ekspertu honorāriem.

Tiesai jāņem vērā maksātāja materiālais stāvoklis. Summa ir atkarīga no procesuālo darbību veida un nedrīkst pārsniegt 100,000 litu.

Citas izmaksas veido:

1) apskates izdarīšana uz vietas;

2) atbildētāja meklēšana;

3) tiesas dokumentu piegāde;

4) tiesas sprieduma izpilde;

5) atlīdzība par kuratora darbu;

6) citi vajadzīgi un saprātīgi izdevumi.

Skat. augstāk sadaļu par ekspertu honorāriem. Izmaksas, kas saistītas ar atbildētāja meklēšanu, jāsedz tiesai vai pusei, kas pieprasījusi meklēšanu.

Skat. sadaļu par tiesu izpildītāju honorāriem.


Aizbildnim ir tiesības saņemt atlīdzību par pārstāvību atbilstīgi valdības vai tās pilnvarotās institūcijas noteiktiem tarifiem un procedūrai. Pārstāvības izdevumus sedz puse, pēc kuras iniciatīvas aizbildnis tiek iecelts, veicot samaksu iepriekš.

B gadījums

Tāpat kā iekšzemes situācijā

Tāpat kā iekšzemes situācijā

Tāpat kā iekšzemes situācijā

Tāpat kā iekšzemes situācijā

Tāpat kā iekšzemes situācijā

Tāpat kā iekšzemes situācijāJuridiskās palīdzības izmaksas un cita atlīdzināšanaGadījumu izpēte

Juridiskā palīdzība

Kad un ar kādiem nosacījumiem tā ir nepieciešama?

Kad palīdzība tiek nodrošināta pilnā apjomā?

Nosacījumi?

A gadījums

Sadaļā „Juridiskā palīdzība” augstāk aprakstīts, kā var pieprasīt primāro juridisko palīdzību.

Sadaļā „Juridiskā palīdzība” augstāk izklāstīti nosacījumi sekundārās juridiskās palīdzības saņemšanai.

Valsts garantē primāro juridisko palīdzību 100% apjomā.

Nosakot sekundārās juridiskās palīdzības izmaksas, tiek ņemti vērā personas īpašuma vērtība un ienākumi un (skat. sadaļu „Juridiskā palīdzība” augstāk).

Personas, kas vēlas saņemt primāro juridisko palīdzību, var vērsties pašvaldības izpildinstitūcijā atbilstīgi deklarētajai dzīvesvietai.

Personām, kas vēlas saņemt sekundāro juridisko palīdzību, jāiesniedz dokumenti, kas pamato šo lūgumu un pierāda, ka personai ir tiesības saņemt šādu palīdzību.

B gadījums

Tāpat kā iekšzemes situācijā

Tāpat kā iekšzemes situācijā

Tāpat kā iekšzemes situācijā
Gadījumu izpēte

Atlīdzināšana

Vai uzvarētāja puse var saņemt tiesāšanās izdevumu atlīdzinājumu?

Ja neatlīdzina pilnībā, cik procentus parasti atlīdzina?

Kādas izmaksas neatlīdzina?

Vai ir gadījumi, kad par juridisko palīdzību atlīdzina juridiskās palīdzības organizācijai?

A gadījums

Pusēm, kas savstarpēji vienojas par laulības šķiršanu, nav jāmaksā tiesāšanās izdevumi.

Valsts garantētās juridiskās palīdzības izmaksas un izdevumus, kas radušies parādniekam izpildes procesā.

Ja sekundārās juridiskās palīdzības sniegšana tiek pārtraukta, pamatojoties uz likuma 23. panta 1. punkta 1., 2. un 6. apakšpunktā minētajiem iemesliem. Atlīdzinājumu var saņemt no personas, kurai palīdzība tikusi sniegta, likumā noteiktajā kārtībā.

Ja pabalsts tiek saņemts pēc palīdzības sniegšanas, sekundārās juridiskās palīdzības izmaksas ir jāatlīdzina, veicot iemaksu valsts kasē viena mēneša laikā pēc pabalsta saņemšanas tieslietu ministra noteiktajā kārtībā. Ja persona neatlīdzina šos izdevumus, to piedziņa notiek likumā noteiktajā kārtībā.

Ja ir sniegta sekundārā juridiskā palīdzība (likuma 12. panta 6. apakšpunkts), bet apstākļi ir mainījušies (11. panta 2  punkta 1. apakšpunkts), šai personai ir jāatlīdzina sekundārās juridiskās palīdzības izmaksas, veicot iemaksu valsts kasē juridiskās palīdzības dienesta noteiktajā laikā. Ja šie izdevumi netiek atlīdzināti, to piedziņa notiek likumā noteiktajā kārtībā.

Gadījumos, ja tiek segti 50% no sekundārās juridiskās palīdzības izmaksām, bet pieteicējs noteiktā laikā nav samaksājis savu izmaksu daļu 50% apmērā par civillietas vai administratīvās lietas izskatīšanu, procesu var izbeigt, tiesai nepabeidzot lietas izskatīšanu, un pieteikuma iesniedzējam juridiskās palīdzības dienesta noteiktajā laikā ir jāatlīdzina sekundārās juridiskās palīdzības izmaksas. Valsti pārstāvēs juridiskās palīdzības dienests.

B gadījums

Tāpat kā iekšzemes situācijā

Tāpat kā iekšzemes situācijā

Tāpat kā iekšzemes situācijā

Tāpat kā iekšzemes situācijāRakstiskās un mutiskās tulkošanas izmaksas


Gadījumu izpēte

Rakstiskā tulkošana

Mutiskā tulkošana

Citas izmaksas, kas īpaši attiecas uz pārrobežu strīdiem?

Kad un ar kādiem nosacījumiem tā ir nepieciešama?

Aptuvenās izmaksas?

Kad un ar kādiem nosacījumiem tā ir nepieciešama?

Aptuvenās izmaksas?

Apraksts

Aptuvenās izmaksas?

A gadījums

Visi tiesas dokumenti un to pielikumi ir jāiesniedz tiesai valsts valodā.

Pusei, kuras tiesas dokumenti ir jātulko svešvalodā, ir jāiemaksā iepriekš tiesas noteikta galvojuma summa, lai segtu tiesāšanās izdevumus. Ja abas puses iesniedz lūgumrakstus, abām pusēm ir jāmaksā galvojuma summa vienādās daļās.

Personām, kuras nerunā valsts valodā, tiek garantētas tiesības saņemt tulkošanas pakalpojumus lietas izskatīšanas laikā.

Tiesa maksā tulkiem/ tulkotājiem par sniegtajiem pakalpojumiem no valsts budžeta līdzekļiem.

B gadījums

Tāpat kā iekšzemes situācijā

Tāpat kā iekšzemes situācijā

Tāpat kā iekšzemes situācijā

Tāpat kā iekšzemes situācijā


Lapa atjaunināta: 06/11/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Atsauksmes

Lai sniegtu atsauksmes un komentārus par mūsu jauno vietni

, izmantojiet šo veidlapu