Izmaksas

Šajā pētījumā par konkrētiem komerctiesību jautājumiem (atbildība) dalībvalstis tika lūgtas informēt klientu par tiesvedības izmaksām aprakstītajās situācijās. Lieta A. Iekšzemes situācija. Apkures sistēmu ražotājs piegādā sildītāju uzņēmumam, kas nodarbojas ar sildītāju uzstādīšanu. Uzņēmums pārdod šo sildītāju tālāk klientam un uzstāda to viņa/viņas mājā. Mājā īsi pēc tam izceļas ugunsgrēks. Visas iesaistītas puses (apkures sistēmu ražotājs, uzstādītājs un klients) ir apdrošināti. Pastāv strīds par ugunsgrēka cēloņiem. Neviens nevēlas atlīdzināt klientam zaudējumus. Klients nolemj sniegt prasību tiesā par visu zaudējumu piedziņu no apkures sistēmu ražotāja, uzstādītāja un apdrošināšanas sabiedrībām. Lieta B. Starpvalstu situācija. Dalībvalsts B apkures sistēmu ražotājs piegādā sildītāju dalībvalsts C uzņēmumam, kas nodarbojas ar sildītāju uzstādīšanu. Uzņēmums pārdod šo sildītāju tālāk klientam dalībvalstī A un uzstāda to viņa/viņas mājā. Mājā īsi pēc tam izceļas ugunsgrēks. Visas iesaistītas puses (apkures sistēmu ražotājs, uzstādītājs un klients) ir apdrošināti katrs savā dalībvalstī. Pastāv strīds par ugunsgrēka cēloņiem. Neviens nevēlas atlīdzināt klientam zaudējumus. Klients nolemj sniegt prasību dalībvalsts A tiesā par visu zaudējumu piedziņu no apkures sistēmu ražotāja, uzstādītāja un dalībvalsts A apdrošināšanas sabiedrības.

Izmaksas Lietuvā

Tiesas, apelācijas un alternatīvās strīdu izšķiršanas izmaksas

Gadījumu izpēte

Tiesa

Apelācija

Nodeva par pieteikuma iesniegšanu tiesā

Kancelejas nodeva

Citas izmaksas

Nodeva par pieteikuma iesniegšanu tiesā

Kancelejas nodeva

Citas izmaksas

A gadījums

Valsts nodeva 3% apmērā, bet ne mazāk kā 50 liti (reālās prāvās, kur prasība nepārsniedz 100 000 litus jeb € 29 000).

Procesa dalībnieki maksā 10 litus par katru tiesas dokumenta kopiju un 1 litu par katru lappusi.

Citas ar lietas izskatīšanu saistītas izmaksas:

1) apskates izdarīšana uz vietas;

2) atbildētāja meklēšana;

3) tiesas dokumentu piegādāšana;

4) tiesas sprieduma izpilde;

5) atlīdzība par kuratora darbu;

6) citi vajadzīgi un saprātīgi izdevumi.

Valsts nodeva 3% apmērā, bet ne mazāk kā 50 liti (reālās prāvās, kur prasība nepārsniedz 100 000 litus jeb € 29 000).

Procesa dalībnieki maksā 10 litus par katru tiesas dokumenta kopiju un 1 litu par katru lappusi.

Citas ar lietas izskatīšanu saistītas izmaksas:

1) apskates izdarīšana uz vietas;

2) atbildētāja meklēšana;

3) tiesas dokumentu piegādāšana;

4) tiesas sprieduma izpilde;

5) atlīdzība par kuratora darbu;

6) citi vajadzīgi un saprātīgi izdevumi.Advokāta, tiesu izpildītāja un eksperta izmaksas


Gadījumu izpēte

Advokāts

Vai pārstāvība ir obligāta?

Vidējās izmaksas

A gadījums

Advokāta pārstāvība nav obligāta.

Skatiet sadaļu „Regulējošie noteikumi par juridisko profesiju honorāriem” augstāk.

B gadījumsGadījumu izpēte

Tiesu izpildītājs

Eksperts

Vai pārstāvība ir obligāta?

Izmaksas pirms sprieduma pasludināšanas

Izmaksas pēc sprieduma pasludināšanas

Vai jāizmanto obligāti?

Izmaksas

A gadījums

Nav

Nav. Tiesu izpildītāji uzsāk darbu tikai pēc izpildu dokumenta izdošanas.

Izpildes izmaksas: 1) 600 liti, ja parāda summa ir sākot no 50 000 litiem (aptuveni 15 000 euro) līdz 100 000 litiem (aptuveni 29 000 euro) un 6%, bet ne mazāk kā 4000 liti no piedzītā parāda summas kā tiesu izpildītāja atlīdzība, un citi ar izpildi saistīti izdevumi atkarībā no piedziņas veida un piedziņas darbību apjoma.

2) Tiesu izpildītāja atlīdzība ir atkarīga no parāda summas.

Tiesa var nozīmēt ekspertu vai ekspertīzi jautājumos, kuros nepieciešamas padziļinātas zināšanas zinātnē, medicīnā, mākslā, inženierzinātnēs vai amatniecībā, ņemot vēra procesa dalībnieku viedokļus.

Pieprasījuma iesniedzējam ir jāsamaksā avansa galvojuma summa, ko nosaka tiesa. Valdība vai pilnvarota iestāde nosaka maksimālo izmaksu apjomu. Tiesa piespriež zaudētājai pusei segt uzvarētājas puses tiesas izdevumus, iemaksājot tos valsts kasē, pat ja zaudētāja puse ir atbrīvota no tiesas izdevumu apmaksas.

B gadījums

Nav

Tāpat kā A gadījumāIzmaksas, kas saistītas ar kompensāciju lieciniekiem, ar prasības nodrošināšanu saistītās izmaksas un citas attiecīgās izmaksas


Gadījumu izpēte

Kompensācija lieciniekiem

Ar prasības nodrošināšanu saistītās izmaksas

Vai lieciniekiem tiek maksāta kompensācija?

Izmaksas

Vai tā pastāv un kad tā tiek pielietota?

Izmaksas

A gadījums

Jā. Summas, ko izmaksā lieciniekiem, iekļauj ar lietas izskatīšanu saistītajos izdevumos.

 

Skat. augstāk sadaļu par ekspertu honorāriem.

Skat. augstāk sadaļu par ekspertu honorāriem.

Tiesai jāņem vērā maksātāja materiālais stāvoklis. Summa ir atkarīga no procesuālo darbību veida un nedrīkst pārsniegt 100 000 litus.Gadījumu izpēte

Citas izmaksas

Apraksts

Izmaksas

A gadījums

Citas izmaksas veido: 1) apskates izdarīšana uz vietas; 2) atbildētāja meklēšana; 3) tiesas dokumentu piegādāšana; 4) tiesas sprieduma izpilde; 5) atlīdzība par kuratora darbu; 6) citi vajadzīgi un saprātīgi izdevumi.

Skat. augstāk sadaļu par ekspertiem. Izmaksas, kas saistītas ar atbildētāja meklēšanu, jāsedz tiesai vai pusei, kas pieprasījusi meklēšanu.

Skat. sadaļu par tiesu izpildītāju honorāriem.


Aizbildnim ir tiesības saņemt atlīdzību par pārstāvību atbilstīgi valdības vai tās pilnvarotās institūcijas noteiktiem tarifiem un procedūrai. Pārstāvības izdevumus sedz puse, pēc kuras iniciatīvas aizbildnis tiek iecelts, veicot samaksu iepriekš.

B gadījumsJuridiskās palīdzības izmaksas un cita atlīdzināšanaGadījumu izpēte

Juridiskā palīdzība

Kad un ar kādiem nosacījumiem tā ir nepieciešama?

Kad palīdzība tiek nodrošināta pilnā apjomā?

Nosacījumi?

A gadījums

Sadaļā „Juridiskā palīdzība” augstāk aprakstīts, kā var pieprasīt primāro juridisko palīdzību.

Sadaļā „Juridiskā palīdzība” augstāk izklāstīti nosacījumi sekundārās juridiskās palīdzības saņemšanai.

Valsts garantē primāro juridisko palīdzību 100% apjomā.

Nosakot sekundārās juridiskās palīdzības izmaksas, tiek ņemti vērā personas īpašumi un ienākumi un (skat. sadaļu „Juridiskā palīdzība” augstāk).

Personas, kas vēlas saņemt primāro juridisko palīdzību, var vērsties pašvaldības izpildinstitūcijā atbilstīgi deklarētajai dzīvesvietai.

Personām, kas vēlas saņemt sekundāro juridisko palīdzību, jāiesniedz dokumenti, kas pamato šo lūgumu un pierāda, ka personai ir tiesības saņemt šādu palīdzību.

B gadījums

Tāpat kā A gadījumā

Tāpat kā A gadījumā

Tāpat kā A gadījumā
Gadījumu izpēte

Atlīdzināšana

Vai uzvarētāja puse var saņemt tiesāšanās izdevumu atlīdzinājumu?

Kādas izmaksas neatlīdzina?

Vai ir gadījumi, kad par juridisko palīdzību atlīdzina juridiskās palīdzības organizācijai?

A gadījums

Uzvarētāja puse var saņemt tiesāšanās izdevumu atlīdzinājumu no zaudētājas puses.

Valsts garantētās juridiskās palīdzības izmaksas un izdevumus, kas radušies parādniekam izpildes procesā.

Ja sekundārās juridiskās palīdzības sniegšana tiek pārtraukta, pamatojoties uz likuma 23. panta 1. punkta 1., 2. un 6. apakšpunktā minētajiem iemesliem. Atlīdzinājumu var saņemt no personas, kurai palīdzība tikusi sniegta, likumā noteiktajā kārtībā.

Ja pabalsts tiek saņemts pēc palīdzības sniegšanas, sekundārās juridiskās palīdzības izmaksas ir jāatlīdzina, veicot iemaksu valsts kasē viena mēneša laikā pēc pabalsta saņemšanas tieslietu ministra noteiktajā kārtībā. Ja persona neatlīdzina šos izdevumus, to piedziņa notiek likumā noteiktajā kārtībā.

Ja ir sniegta sekundārā juridiskā palīdzība (likuma 12. panta 6. apakšpunkts), bet apstākļi ir mainījušies (11. panta 2. punkta 1. apakšpunkts), šai personai ir jāatlīdzina sekundārās juridiskās palīdzības izmaksas, veicot iemaksu valsts kasē juridiskās palīdzības dienesta noteiktajā laikā. Ja šie izdevumi netiek atlīdzināti, to piedziņa notiek likumā noteiktajā kārtībā.

Gadījumos, ja tiek segti 50% no sekundārās juridiskās palīdzības izmaksām, bet pieteicējs noteiktā laikā nav samaksājis savu izmaksu daļu 50% apmērā par civillietas vai administratīvās lietas izskatīšanu, procesu var izbeigt, tiesai nepabeidzot lietas izskatīšanu, un pieteikuma iesniedzējam juridiskās palīdzības dienesta noteiktajā laikā ir jāatlīdzina sekundārās juridiskās palīdzības izmaksas.

Ja būs vajadzīga sekundārās juridiskās palīdzības izmaksu piedziņa, valsti pārstāvēs juridiskās palīdzības dienests.

B gadījums

Tāpat kā A gadījumā

Tāpat kā A gadījumāRakstiskās un mutiskās tulkošanas izmaksas


Gadījumu izpēte

Rakstiskā tulkošana

Mutiskā tulkošana

Kad un ar kādiem nosacījumiem tā ir nepieciešama?

Aptuvenās izmaksas?

Kad un ar kādiem nosacījumiem tā ir nepieciešama?

Aptuvenās izmaksas?

A gadījums

Visi tiesas dokumenti un to pielikumi ir jāiesniedz tiesai valsts valodā.

Pusei, kuras tiesas dokumenti ir jātulko svešvalodā, ir jāiemaksā iepriekš tiesas noteikta galvojuma summa, lai segtu tiesāšanās izdevumus. Ja abas puses iesniedz lūgumrakstus, abām pusēm ir jāmaksā galvojuma summa vienādās daļās.

Personām, kuras nerunā valsts valodā, tiek garantētas tiesības saņemt tulkošanas pakalpojumus lietas izskatīšanas laikā.

Tiesa maksā tulkiem/ tulkotājiem par sniegtajiem pakalpojumiem no valsts budžeta līdzekļiem.

B gadījums

Tāpat kā iekšzemes situācijā

Tāpat kā iekšzemes situācijā

Tāpat kā iekšzemes situācijā

Tāpat kā iekšzemes situācijā


Lapa atjaunināta: 06/11/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Atsauksmes

Lai sniegtu atsauksmes un komentārus par mūsu jauno vietni

, izmantojiet šo veidlapu