Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas franču versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Swipe to change

Izmaksas

Šajā pētījumā par konkrētiem ģimenes tiesību jautājumiem (uzturlīdzekļi) dalībvalstis tika lūgtas informēt pieteikuma sniedzēju par tiesvedības izmaksām aprakstītajās situācijās. Lieta A. Iekšzemes situācija. Divas personas neprecējušās dzīvo kopā vairākus gadus.  Viņu kopīgam bērnam, kad viņi nolemj šķirties, ir trīs gadi. Tiesa piešķir bērna aizgādības tiesības mātei. Pušu starpā pastāv strīds par uzturlīdzekļu apjomu, kas tēvam jāmaksā mātei bērna izglītības nodrošināšanai, kas tā arī paliek neatrisināts. Lai atrisinātu šo jautājumu, māte ceļ prasību tiesā. Lieta B. Starpvalstu situācija (Jūs esat advokāts dalībvalstī A). Divas personas neprecējušās dzīvo kopā dalībvalstī B vairākus gadus. Viņiem ir kopīgs trīs gadus vecs bērns. Pāris izšķiras. Dalībvalsts B tiesa piešķir bērna aizgādības tiesības mātei. Ar tēva piekrišanu māte un bērns pārvācas uz citu dalībvalsti (dalībvalsts A), kura kļūst par viņu pastāvīgo dzīvesvietu. Pušu starpā paliek neatrisināts strīds.  Tas attiecas uz uzturlīdzekļu apjomu, kas tēvam jāmaksā mātei bērna uztura un izglītības nodrošināšanai. Lai atrisinātu šo jautājumu, māte ceļ prasību dalībvalsts A tiesā.


Izmaksas Francijā

Tiesas, apelācijas un alternatīvās strīdu izšķiršanas izmaksas


Gadījumu izpēte 

Tiesa

Apelācija

Alternatīvā strīdu izšķiršana

Nodeva par pieteikuma iesniegšanu tiesā

Kancelejas nodeva

Citas izmaksas

Nodeva par pieteikuma iesniegšanu tiesā

Kancelejas nodeva

Citas izmaksas

Vai šo iespēju izmanto šādos gadījumos?

Izmaksas

A gadījums

Iespējama starpniecība tiesvedības laikā.

Iespējama arī starpniecība ārpustiesas procesa.

Starpniecības izdevumus sedz lietas dalībnieki, honorāru apmēru nosaka tiesnesis, tomēr starpniecības izdevumus var segt arī no juridiskās palīdzības piešķirtajiem līdzekļiem.

Starpniekam un lietas dalībniekiem būtu jāvienojas par honorāru

B gadījums

Tāpat

Tāpat

Tāpat

Tāpat

Tāpat

Tāpat

Tāpat     

TāpatAdvokāta, tiesu izpildītāja un eksperta izmaksas 


Gadījumu izpēte

Advokāts

Tiesu izpildītājs

Eksperts

Vai pārstāvība ir obligāta?

Vidējās izmaksas

Vai pārstāvība ir obligāta?

Izmaksas pirms sprieduma pasludināšanas

Izmaksas pēc sprieduma pasludināšanas

Vai jāizmanto obligāti?

Izmaksas

A gadījums

Nē          

Nosaka tiesnesis

B gadījums

Tāpat

Tāpat

Tāpat

Tāpat

Tāpat

Tāpat

Tāpat


Izmaksas, kas saistītas ar kompensāciju lieciniekiem, ar prasības nodrošināšanu saistītās izmaksas un citas attiecīgās izmaksas


Gadījumu izpēte

Kompensācijas lieciniekiem

Ar prasības nodrošināšanu saistītās izmaksas

Citas attiecīgās izmaksas

Vai liecinieki saņem kompensāciju?

Izmaksas

Vai tās pastāv un kad tās tiek pielietotas?

Izmaksas

Apraksts

Izmaksas

A gadījums

B gadījums

Tāpat

Tāpat

Tāpat

Tāpat

Tāpat

TāpatJuridiskās palīdzības izmaksas un cita atlīdzināšanaGadījumu izpēte

Juridiskā palīdzība

Kad un ar kādiem nosacījumiem to piešķir?

Kādā gadījumā var saņemt juridisko palīdzību pilnā apmērā?

Kādi ir nosacījumi?

A gadījums

Palīdzību pirms tiesvedības vai tās laikā var lūgt māte. To piešķir gadījumā, ja deklarētie ienākumi ir mazāki par likumā noteikto slieksni

Ja māte ir saņēmusi juridisko palīdzību pilnā apmērā, valsts sedz visus tiesāšanās izdevumus.

Juridisko palīdzību piešķir pilnā apmērā, ja mātes deklarētie ikmēneša ienākumi nepārsniedz EUR 911 mēnesī.

Virs ienākumu sliekšņa EUR 1367 apmērā piešķir daļēju juridisko palīdzību. 

Ienākumu slieksnis tiek palielināts par EUR 164, ja apgādībā ir 2 personas un par EUR 104, ja apgādībā ir 3 personas un vairāk.

B gadījums

Tāpat

Tāpat

Tāpat
Gadījumu izpēte

Cita atlīdzināšana

Vai uzvarētāja puse var saņemt tiesāšanās izdevumu atlīdzinājumu?

Vai ir gadījumi, kad par juridisko palīdzību atlīdzina juridiskās palīdzības organizācijai?,

A gadījums

Jā, ja tā lēmis tiesnesis 

Ja ģimenes lietā tiesa piespriež segt tiesas izdevumus tēvam, kurš nesaņem juridisko palīdzību, viņam Valsts kasē ir jāiemaksā summa, kuru valsts piešķīrusi mātei aizstāvības nodrošināšanai juridiskās palīdzības formā.

B gadījums

Tāpat

TāpatRakstiskās un mutiskās tulkošanas izmaksas


Gadījumu izpēte 

Rakstiska tulkošana

Mutiska tulkošana

Kad un ar kādiem nosacījumiem tā ir nepieciešama?

Kādas ir tās aptuvenās izmaksas?

Kad un ar kādiem nosacījumiem tā ir nepieciešama?

Kādas ir tās aptuvenās izmaksas?

A gadījums

Tiesnesim nepieciešams iesniegt tulkotus dokumentus.

Par izmaksām statistika nav izveidota.

Gadījumā, ja tiesnesis nesaprot valodu, kādā sazinās lietas dalībnieki.

Atlīdzību nosaka tiesnesis.

B gadījums

Tāpat

Tāpat

Tāpat

Tāpat


Lapa atjaunināta: 07/06/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Atsauksmes

Lai sniegtu atsauksmes un komentārus par mūsu jauno vietni

, izmantojiet šo veidlapu