Izvorna jezična inačica ove stranice nizozemski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Spejjeż

Nizozemska

Din il-paġna tagħtik informazzjoni dwar l-ispejjeż ġudizzjarji fl-Olanda.

Sadržaj omogućio
Nizozemska
Službeni prijevod nije dostupan u jezičnoj verziji koju tražite.
Ovdje možete pristupiti strojnom prijevodu ovog sadržaja. Imajte na umu da je svrha tog prijevoda samo pružiti kontekst. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Qafas regolatorju li jirregola d-drittijiet tal-professjonijiet legali

Ħlief għad-drittijiet li jitħallsu lil dawk li joffru għajnuna legali sussidjata, id-drittijiet fl-Olanda mhumiex irregolati.

Spejjeż fissi

Spejjeż fissi għall-partijiet fi proċedimenti ċivili

L-Att dwar id-Drittijiet għall-Proċedimenti Ċivili (WTBZ) (Wet tarieven in burgerlijke zaken) jistipula li l-partijiet fil-proċedimenti ċivili huma obbligati jħallsu d-drittijiet ta’ reġistrazzjoni.

Spejjeż fissi għall-partijiet fi proċedimenti kriminali

Skont l-liġi kriminali Olandiża, m’hemm l-ebda spiża fissa għall-partijiet rigward proċedimenti kriminali.

Spejjeż fissi għall-partijiet fi proċedimenti kostituzzjonali

Skont is-sistema legali Olandiża, m’hemm l-ebda dispożizzjoni legali sabiex il-proċedimenti kostituzzjonali jinstemgħu quddiem il-qorti.

L-istadju tal-proċediment ċivili fejn iridu jitħallsu l-ispejjeż fissi għall-partijiet

Fil-proċedimenti ċivili, malli jitħabbar li kawża se titressaq quddiem il-qorti, jiġi impost dritt fiss fuq kull rikorrent u fuq kull konvenut li jkun deher quddiem il-qorti. Kull qorti timponi dritt fiss għall-preżentata ta’ petizzjoni għajr kif jissemma fl-Artikolu 14(3), jew għall-preżentazzjoni ta’ dikjarazzjoni tad-difiża. In-nuqqas ta’ ħlas jew il-ħlas tard ta’ dan id-dritt ma jkollu l-ebda konsegwenza fil-proċedimenti prinċipali.

L-istadju tal-proċediment kriminali fejn iridu jitħallsu l-ispejjeż fissi għall-partijiet

Tapplika l-istess ħaġa bħall-proċedimenti ċivili.

Informazzjoni li għandha tiġi pprovduta minn qabel mir-rappreżentanti legali

Drittijiet u obbligi tal-partijiet

M’hemm l-ebda obbligu leġiżlattiv f’dan il-qasam. Madankollu, dawn jistgħu jirriżultaw mill-Kodiċi ta’ Kondotta għall-Avukati tal-1992 (għal iktar informazzjoni, ara s-sit elettroniku tal-Kamra tal-Avukati Olandiża) u l-Kodiċi ta’ Kondotta għall-Avukati tal-UE. Ara, pereżempju, ir-regola 26 tal-Kodiċi ta’ Kondotta għall-Avukati, li tistabbilixxi li kull meta avukat jaċċetta l-ingaġġ, huwa għandu jiddiskuti l-implikazzjonijiet finanzjarji tiegħu mal-klijent u għandu jagħti dettalji dwar il-mod u l-frekwenza li biha se jibgħatlu l-fatturi. L-Artikolu 3.7.1. tal-Kodiċi ta’ Kondotta għall-Avukati tal-UE jistabbilixxi wkoll li l-avukat għandu dejjem jagħmel ħiltu sabiex jikseb is-soluzzjoni għat-tilwima tal-klijent li tkun l-iktar effiċjenti f’termini ta’ spejjeż u għandu jinforma lill-klijent, f’fażijiet xierqa tal-proċediment, rigward il-vantaġġi li jipprova jilħaq ftehim u/jew jipprova jikseb soluzzjoni alternattiva għat-tilwima.

L-ispejjeż involuti li għandha tbatihom il-parti li tirbaħ

F’kawżi ċivili, il-parti li tirbaħ jista’ jkollha l-ispejjeż li ġejjin:

  • għajnuna legali (pereżempju, id-drittijiet tal-avukat),
  • remunerazzjoni jew kumpens tax-xhieda jew tal-esperti,
  • spejjeż tal-ivvjaġġar u tal-akkomodazzjoni, u
  • spejjeż oħrajn legali u mhux legali.

L-ispejjeż involuti li għandha tbatihom il-parti li titlef

Il-parti li titlef jista’ jkollha l-istess spejjeż bħall-parti li tirbaħ, imma tista’ anki tiġi kkundannata mill-imħallef biex tbati l-ispejjeż li kellha l-parti li rebħet.

Sorsi tal-ispejjeż

Fejn nista' nsib informazzjoni dwar is-sorsi tal-ispejjeż fl-Olanda?

Tista’ tikkonsulta l-WTBZ, flimkien ma’ liġijiet Olandiżi oħrajn, fost l-oħrajn mis-sit elettroniku tal-Gvern Olandiż.

B’liema ilsna nista’ nikseb informazzjoni dwar is-sorsi tal-ispejjeż fl-Olanda?

Tista’ tikseb informazzjoni dwar is-sorsi tal-ispejjeż fl-Olanda biss bl-Olandiż.

Fejn nista' nsib informazzjoni dwar il-medjazzjoni?

Tista’ ssib informazzjoni mingħand l-Istitut ta' Medjazzjoni tal-Olanda (NMI) u mill-paġna ddedikata għall-medjazzjonijiet fuq referenza tal-qorti fis-sit elettroniku tal-Ġudikatura Olandiża u tal-Qorti Suprema tal-Olanda.

Fejn nista’ nsib informazzjoni addizzjonali dwar l-ispejjeż?

Sit elettroniku disponibbli dwar informazzjoni dwar l-ispejjeż

Paġna tal-web separata (Kosten van een procedure – Kostijiet tal-proċedimenti)fuq il-websajt tal-Ġudikatura tal-Pajjiżi l-Baxxi u l-Qorti Suprema tal-Pajjiżi l-Baxxi toffri aktar informazzjoni dwar il-kostijiet tal-proċedimenti

Fejn nista' nsib informazzjoni dwar it-tul ta' żmien medju li jieħdu l-proċeduri differenti?

Ir-rapport annwali mill-Kunsill għall-Ġudikatura (Raad voor de rechtspraak) jagħti ċifri dwar iż-żmien meħud biex il-każijiet jiġu konklużi. Ir-rapport huwa disponibbli onlajn fuq il-websajt. tal-Ġudikatura tal-Pajjiżi l-Baxxi.

Taxxa fuq il-Valur Miżjud

Kif inhi pprovduta din l-informazzjoni?

Fejn tiġi ppubblikata informazzjoni dwar l-ispejjeż, il-figuri mogħtija jkunu mingħajr VAT (fejn ikun applikabbli).

X’inhuma r-rati applikabbli?

Ir-rata ġenerali tal-VAT applikata għall-oġġetti u s-servizzi hija ta' 21 %.

Għajnuna Legali

Limitu tad-dħul applikabbli fil-qasam tal-ġustizzja ċivili

Ara l-Artikolu 12(1) flimkien mal-Artikolu 34 tal-Att dwar l-Għajnuna Legali (WRB) (Wet op de rechtsbijstand).

Limitu tad-dħul applikabbli fil-qasam tal-ġustizzja kriminali għall-akkużati

L-għajnuna legali hija mingħajr ħlas fejn ir-rappreżentant legali jiġi assenjat mill-qorti (ara l-Artikolu 43 WRB). F’każijiet oħrajn, il-Bord tal-Għajnuna Legali jista’ jassenja avukat lil persuni eliġibbli biex jiġu rrappreżentati minn tali avukat skont il-Kodiċi Penali jew il-Kodiċi ta’ Proċedura Kriminali (ara l-Artikolu 44(1) WRB). Skont l-Artikolu 35 WRB, f’każijiet fejn l-għajnuna legali tingħata fuq il-bażi ta’ assenjazzjoni, il-parti tkun obbligata tħallas kontribut proporzjonat għad-dħul tagħha.

Limitu tad-dħul applikabbli fil-qasam tal-ġustizzja kriminali għall-vittmi

L-Artikolu 44(5) WRB jistipula li l-għajnuna legali għall-vittmi ta’ reati sesswali jew ta’ delitti vjolenti hija mingħajr ħlas, irrispettivament mill-kapaċità tal-vittma li tħallas, jekk il-proċedimenti jkunu nfetħu u jekk il-vittma tkun eliġibbli għal kumpens skont l-Artikolu 3 tal-Liġi dwar il-Fond ta’ Kumpens għad-Danni Kriminali.

Kundizzjonijiet oħrajn sabiex tingħata l-għajnuna legali għall-akkużati

L-għajnuna legali ma tingħatax:

  • jekk l-applikazzjoni għaliha tikkonċerna kawża kriminali, u
  • jekk, fuq il-bażi tal-liġi li tkun inkisret, probabbilment tkun se tiġi imposta multa li tkun baxxa proporzjonalment għad-dħul tal-akkużat. Ara l-Artikolu 12(2)(c) WRB.

L-Artikolu 5(1) tad-Digriet li jistabbilixxi d-Digriet dwar l-Għajnuna Legali u dwar il-Kriterji ta’ Assenjazzjoni jipprovdi li (ħlief waqt konsultazzjoni), ma tingħata l-ebda għajnuna legali b’relazzjoni għal proċedimenti kriminali jekk il-kawża tkun se tinstema’ minn qorti sottodistrettwali. It-tieni paragrafu ta’ dak l-artikolu jipprovdi li, bħala deroga mill-ewwel paragrafu, jista’ jiġi assenjat avukat jekk dan ikun iġġustifikat minn interessi importanti min-naħa tal-parti jew jekk dan ikun meħtieġ mill-fatti partikolari jew mill-kumplessità legali tal-kawża.

Proċedimenti tal-qorti mingħajr spejjeż

L-akkużati u l-konvenuti mhuma obbligati jħallsu l-ebda dritt fiss f’kawżi li għandhom jinstemgħu minn qorti subdistrettwali jew minn tribunal tal-kirjiet.

Meta għandha l-parti li titlef tħallas lill-parti li tirbaħ?

Id-deċiżjoni dwar liema parti għandha tbati l-ispejjeż tal-proċedimenti tittieħed mill-qorti fuq bażi fissa (jiġifieri, mhux fuq il-bażi tal-ispejjeż li saru tabilħaqq).

Drittijiet tal-esperti

It-tariffi tal-esperti jvarjaw: Tista' ssib l-informazzjoni meħtieġa fid-Digriet tat-28 ta' Awwissu 2012 li jemenda d-Digriet tal-2003 dwar it-tariffi fil-proċedimenti kriminali.. Id-Digriet emenda d-Digriet tal-2003 dwar it-tariffi fil-proċedimenti kriminali.

Drittijiet tat-tradutturi u tal-interpreti

Id-drittijiet għat-traduzzjonjiet u għall-interpretar jiġu stabbiliti mill-Ministeru tal-Ġustizzja:

  • L-interpreti jitħallsu rata ta’ EUR 43.89 fis-siegħa. Barra minn hekk, l-interpreti tal-qrati jitħallsu dritt ta’ darba ta’ EUR 20.23 bħala kumpens għall-ħin moħli fl-ivvjaġġar u fl-istennija (dritt fiss). L-ispejjeż tal-ivvjaġġar jiġu rrimborsati bir-rata ta’ EUR 1.55 għal kull kilometru.
  • It-traduzzjonijiet minn jew għall-Franċiż, il-Ġermaniż u l-Ingliż jiġu rremunerati b’rata ta’ EUR 0.79 għal kull linja. Għal ilsna oħrajn tapplika rata ta’ EUR 0.14 għal kull kelma (lsien tat-traduzzjoni) u ta’ EUR 0.28 għal kull figura fl-ilsna orjentali.

Links relatati

Medjazzjoni tal-NMI

Rechtspraak.nl

Dokumenti relatati

Rapport Olandiż rigward l-Istudju dwar it-Trasparenza tal-Ispejjeż PDF (702 Kb) en

L-aħħar aġġornament: 06/03/2013

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.
L-Istati Membri responsabbli għall-ġestjoni tal-paġni tal-kontenut nazzjonali huma fil-proċess li jaġġornaw xi ftit mill-kontenut fuq dan is-sit web fid-dawl tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea. Jekk is-sit ikun fih kontenut li għadu ma jirriflettix il-ħruġ tar-Renju Unit, dan mhux intenzjonat u se jiġi indirizzat.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici