Izvorna jezična inačica ove stranice češki nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Spejjeż

Tista’ ssib informazzjoni dwar l-ispejjeż ġudizzjarji fir-Repubblika Ċeka f’din il-paġna.

Službeni prijevod nije dostupan u jezičnoj verziji koju tražite.
Ovdje možete pristupiti strojnom prijevodu ovog sadržaja. Imajte na umu da je svrha tog prijevoda samo pružiti kontekst. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Liġi tal-familja - Divorzju

Liġi tal-familja - kustodja tat-tfal u manteniment

Liġi kummerċjali - kuntratt

Liġi kummerċjali - responsabbilta

Qafas regolatorju li jirregola d-drittijiet tal-professjonijiet legali

L-avukati

Hemm tip wieħed biss ta’ avukat fir-Repubblika Ċeka, m’hemmx avukati li jirrapreżentaw il-klijenti l-qorti (barristers) jew konsulenti legali (solicitors).Regolament tal-Ministeru tal-Ġustizzja Nru. 177/1996 Sb. tal-4 ta’ Ġunju 1996

Ir-Regolament tal-Ministeru tal-Ġustizzja Nru. 177/1996 Sb. tal-4 ta’ Ġunju 1996 jittratta d-drittijiet u r-remunerazzjoni li jitħallsu lill-avukati għall-proviżżjoni ta’ servizzi legali (id-drittijiet tal-avukati). Huwa disponibbli bl-Ingliż fuq is-sit elettroniku tal-Assoċjazzjoni tal-Avukati Ċeka.

Id-drittijiet tal-avukati jistgħu jiġu miftehma wkoll privatament bejn il-partijiet involuti.

F’bosta każijiet tal-liġi ċivili (inklużi kwistjonijiet tal-familja u kummerċjali), ir-rappreżentazzjoni legali m’hijiex mandatorja.

Spejjeż fissi

Spejjeż fissi fil-proċedimenti ċivili

Spejjeż fissi għal-litiganti fi proċedimenti ċivili

L-Att. Nru 549/1991 Koll. dwar il-ħlasijiet ġudizzjarji (mhux disponibbli verżjoni bil-lingwa Ingliża) jirregola l-ispejjeż li jitħallsu fir-rigward ta’ proċedimenti ċivili. Dawn ivarjaw skont it-tip ta’ proċediment. Drittijiet fissi japplikaw f’ċertu każijiet; f’oħrajn, id-dritt li jitħallas jiġi kkalkulat fuq il-bażi ta’ perċentwali.

Fil-każijiet kollha, l-ispejjeż iridu jitħallsu bil-munita Ċeka (CZK) u jistgħu jintbagħtu bi trasferiment bankarju fil-kont tal-istat (jew qorti). Spejjeż sa CZK 5000 jistgħu jitħallsu bil-bolla fiskali tal-gvern (kolek), li tista’ tinxtara fl-uffiċċji postali u ċerti postijiet oħra.

Il-qorti għandha tinnotifika lill-individwu li jagħmel it-talba bl-ammont speċifiku li hi jew hu għandu jħallas.

Stadju tal-proċediment ċivili li fih l-ispejjeż fissi jridu jitħallsu

L-ispejjeż iridu jitħallsu fi żmien tliet ijiem mid-data tan-notifikazzjoni, qabel isir l-ewwel smiegħ.

Spejjeż fissi fi proċedimenti kriminali

Spejjeż fissi għal-litiganti fi proċedimenti kriminali

Il-proċedimenti kriminali jibdew dejjem ex officio (mill-uffiċċju tal-prosekuzzjoi tal-istat), u l-akkużat iħallas biss l-ispejjeż tar-rappreżentazzjoni legali.

Stadju tal-proċediment kriminali li fih l-ispejjeż fissi jridu jitħallsu

M’hemmx spejjeż ġudizzjarji fi proċedimenti kriminali.

Spejjeż fissi fi proċedimenti kostituzzjonali

Spejjeż fissi għal-litiganti fi proċedimenti kostituzzjonali

M’hemmx spejjeż ġudizzjarji fissi għal kawżi miġjuba quddiem il-Qorti Kostituzzjonali tar-Repubblika Ċeka, imma r-rappreżentazzjoni minn avukat hija mandatorja.

Stadju tal-proċediment kostituzzjonali li fih l-ispejjeż fissi jridu jitħallsu

M’hemmx spejjeż ġudizzjarji fissi.

Informazzjoni li għandha tiġi pprovduta minn qabel mir-rappreżentanti legali

Drittijiet u obbligi tal-partijiet

M’hemm l-ebda obbligu impost fuq ir-rappreżentanti legali biex jipprovdu informazzjoni minn qabel.

Id-drittijiet u l-obbligi tal-partijiet jistgħu jiġu miftehma bejn l-avukat u l-klijent tiegħu/tagħha.

Sorsi tal-ispejjeż

Fejn nista’ nsib informazzjoni dwar is-sorsi tal-ispejjeż fir-Repubblika Ċeka?

Huwa kunsiljabbli li jiġi kkonsultat avukat dwar kull każ speċifiku. Meta tinbeda kawża, il-qorti ssir responsabbli min-notifikazzjoni tal-ispejjeż tal-qorti li jridu jitħallsu.

F’liema lingwi nista’ nakkwista informazzjoni dwar is-sorsi tal-ispejjeż fir-Repubblika Ċeka?

Billi l-unika lingwa uffiċjali fir-Repubblika Ċeka hija ċ-Ċek, m’hemm l-ebda obbligu legali biex tiġi pprovduta l-informazzjoni f’lingwi oħra. Il-kwalità tal-informazzjoni għalhekk tiddependi fuq ir-rieda u l-kompetenzi tal-individwu li jipprovdi l-informazzjoni.

Fejn nista’ nsib informazzjoni dwar il-medjazzjoni?

L-informazzjoni dwar il-medjazzjoni tista’ tinstab fuq is-sit elettroniku ta’ L-Assoċjazzjoni tal-Medjaturi tar-Repubblika Ċeka (AMČR)

Fejn nista’ nsib informazzjoni addizzjonali dwar l-ispejjeż?

Sit elettroniku disponibbli dwar informazzjoni dwar l-ispejjeż

M’hemm l-ebda sit elettroniku uffiċjali li jipprovdi informazzjoni dwar l-ispejjeż.

Fejn nista’ nsib informazzjoni dwar it-tul ta’ żmien medju li jieħdu l-proċeduri differenti?

Statistiċi varji huma pprovduti fuq is-sit elettroniku tal-Ministeru tal-Ġustizzja; madankollu, jiddependi ħafna mill-każ partikolari kkonċernat. Xi regoli legali jistipulaw limiti ta’ żmien biss fir-rigward ta’ atti speċifiċi mill-qorti (eż. deċiżjonijiet preliminari).

Fejn nista’ nsib informazzjoni dwar l-ispiża medja aggregata għal proċedura partikolari?

L-ispejjeż li jitħallsu jiddependu fuq iċ-ċirkostanzi ta’ kull każ; mhuwiex, għalhekk, possibbli li tiġi pprovduta din it-tip ta’ informazzjoni minn qabel.

Taxxa fuq il-valur miżjud

Kif inhi pprovduta din l-informazzjoni?

L-ispejjeż ġudizzjarji huma eżenti mit-taxxa fuq il-valur miżjud, u l-ammont tagħhom huwa finali. Id-dritttijiet tal-avukat ma jinkludux it-taxxa fuq il-valur miżjud. Madankollu, ċerti kumpaniji ta’ avukati, li jħallsu t-taxxa fuq il-valur miżjud, iżidu t-taxxa fuq il-valur miżjud (19%).

Liema huma r-rati applikabbli?

Ara l-punt aktar ‘il fuq dwar it-taxxa fuq il-valur miżjud.

Għajnuna legali

Limitu tad-dħul applikabbli fil-qasam tal-ġustizzja ċivili

L-ebda limitu tad-dħul speċifiku m’hu stabbilit. Madankollu, fuq talba, l-imħallfin jistgħu jirreviżjonaw kull sitwazzjoni individwalment. Eżenzjoni mill-ħlas parzjali jew totali tal-ispejjeż tal-qorti tista’ tingħata, sakemm l-attur ma jkunx beda kawża irraġonevoli. Il-qorti tista’ tassenja assistent legali lill-attur fejn ir-rappreżentazzjoni legali tkun mandatorja.

Għajnuna legali mingħajr ħlas hija pprovduta minn NGOs speċjalizzati (skont il-suġġett) jew mill-Assoċjazzjoni tal-Avukati Ċeka. F’każijiet speċifiċi, l-Assoċjazzjoni tal-Avukati Ċeka tista’ taħtar avukat biex jipprovdi servizzi legali mingħajr ħlas. Il-kwalifikazzjoni għall-għajnuna legali mingħajr ħlas ma tikkunsidrax biss id-dħul tal-persuna, imma wkoll is-sitwazzjoni finanzjarja ġenerali tal-familja tagħha jew tiegħu.

Limitu tad-dħul applikabbli fil-qasam tal-ġustizzja kriminali għall-akkużati

L-ebda livell tad-dħul speċifiku m’hu stabbilit. Il-qorti tista’ tassenja avukat lil akkużat fis-sitwazzjonijiet kollha fejn ir-rappreżentazzjoni legali hija mandatorja u l-akkużat ma jkollux avukat tiegħu/tagħha.

Limitu tad-dħul applikabbli fil-qasam tal-ġustizzja kriminali għall-vittmi

Ċerti NGOs biss jipprovdu għajnuna legali mingħajr ħlas lill-vittmi. Il-vittmi huma parti mill-proċedimenti kriminali fi ftit każi speċifiċi biss; f’oħrajn, huma obbligati li jiftħu kawża (l-informazzjoni mogħtija aktar ‘il fuq dwar il-limitu ta’ dħul applikabbli għall-għajnuna legali fil-qasam tal-ġustizzja ċivili hija relevanti).

Kondizzjonijiet oħra marbuta mal-għotja tal-għajnuna legali lill-vittmi

Il-vittmi jistgħu jitolbu kumpens mill-Ministeru tal-Ġustizzja (skont Att Nru. 209/1997 Koll.).

Kondizzjonijiet oħra marbuta mal-għoti tal-għajnuna legali għall-akkużati

L-informazzjoni mogħtija aktar ‘il fuq dwar il-limitu tad-dħul applikabbli għall-għajnuna legali għall-akkużati fil-qasam tal-ġustizzja kriminali hija relevanti.

Proċedimenti ġudizzjarji mingħajr spejjeż

Talbiet miġjuba quddiem il-Qorti Kostituzzjonali huma bla spejjeż. L-ispejjeż tal-qorti huma wkoll mhux mitluba f’ċerti tipi ta’ proċedimenti (speċifikati f’ § 11 Att Nru. 549/1991 Koll. dwar l-ispejjeż ġudizzjarji) –- per eżempju, fejn l-attur ikun minuri u f’ċertu każijiet oħra (eż., fejn l-istat jew l-organi tiegħu jkunu parti fil-proċedimenti; fejn barrani jkun qiegħed jitlob ażil, jew f’każijiet oħra li jinvolvu partijiet ‘aktar dgħajfa’).

Meta għandha l-parti li titlef tħallas lill-parti li tirbaħ?

Huwa f’idejn l-imħallef li jiddeċiedi (fid-deċiżjoni finali tiegħu/tagħha) f’kull każ speċifiku; l-imħallef jista’ jordna lill-parti li titlef biex tħallas l-ispejjeż kollha jew parti minnhom. Madankollu, dan ma japplikax fi proċedimenti ta’ divorzju. L-ordnijiet dwar l-ispejjeż jistgħu jkopru wkoll l-ispejjeż tal-avukat.

Drittijiet tal-esperti

Il-qorti tħallas id-drittijiet tal-esperti li taħtar. Il-partijiet kontendenti huma responsabbli mid-drittijiet ta’ espert biss meta jitolbu huma stess is-servizzi ta’ espert. F’ċerti każijiet speċifiċi, il-qorti tista’ tiddeċiedi li l-parti li titlef għandha tħallas id-drittijiet ta’ espert.

Drittijiet tat-tradutturi u l-interpreti

Il-qorti hija responsabbli mill-ħlas tad-drittijiet tat-tradutturi jew interpreti fi proċedimenti ġudizzjarji; fejn il-parti tkun barranija li ma tifhimx iċ-Ċek, huwa jew hija għandu/għandha d-dritt li jindirizza/tindirizza l-qorti bil-lingwa nattiva tiegħu jew tagħha.

Dokumenti relatati

Rapport tar-Repubblika Ċeka fl-Istudju dwar it-Trasparenza tal-Ispejjeż PDF (703 Kb) en

L-aħħar aġġornament: 02/11/2020

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici