Izvorna jezična inačica ove stranice njemački nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Spejjeż

Din il-paġna tagħtik informazzjoni dwar l-ispejjeż ġudizzjarji fl-Awstrija.

Službeni prijevod nije dostupan u jezičnoj verziji koju tražite.
Ovdje možete pristupiti strojnom prijevodu ovog sadržaja. Imajte na umu da je svrha tog prijevoda samo pružiti kontekst. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Qafas regolatorju li jirregola d-drittijiet tal-professjonijiet legali

L-avukati

Bħala regola ġenerali, il-Kodiċi tal-Avukati Awstrijak (Rechtsanwaltsordnung) jipprevedi li d-drittijiet li jitħallsu lill-avukati għas-servizzi mogħtija jistgħu jiġu deċiżi fuq il-bażi ta’ ftehim liberu bejn il-klijent u l-avukat.

Id-drittijiet jistgħu jkunu bbażati fuq rata fis-siegħa jew fuq dritt ta' rata fissa. Dritt ta' rata fissa ma jvarjax skont il-livell ta' xogħol u żmien involut. Jekk l-ebda dritt ma jiġi stabbilit b'mod espliċitu, livell raġonevoli ta' remunerazzjoni jiġi meqjus bħala miftiehem fuq il-bażi tal-iskali ta' drittijiet stabbiliti fl-Att dwar l-Iskali tad-Drittijiet għall-Avukati (Rechtsanwaltstarifgesetz) jew il-Kriterji Ġenerali għad-Drittijiet għall-Avukati (Allgemeine Honorar-Kriterien für Rechtsanwälte).

Il-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili (Zivilprozessordnung — ZPO) u l-Att dwar l-Iskali tad-Drittijiet għall-Avukati jipprevedu li fi proċedimenti ċivili, il-qorti għandha tiddetermina s-sehem tal-ispejjeż li l-parti telliefa trid tħallas lura lill-parti rebbieħa. Dawn l-ispejjeż huma bbażati fuq il-valur tat-talba u t-tul ta' żmien u n-natura tas-servizz ipprovdut. L-Att dwar l-Iskali tad-Drittijiet għall-Avukati japplika biss jekk dan ikun ġie miftiehem bejn l-avukat u l-klijent.

Fi proċedimenti kriminali, ir-regola ġenerali hija li kwalunkwe persuna li tkun qabbdet avukat biex jaġixxi f'isimha (konvenut, parti li tistitwixxi prosekuzzjoni privata, jew vittma li titlob li talba ċivili tingħaqad mal-proċedimenti kriminali) trid tħallas l-ispejjeż li jirriżultaw. Dan huwa l-każ ukoll meta l-avukat difensur jinħatar mill-qorti sakemm il-kundizzjonijiet għall-għoti tal-għajnuna legali ma jkunux issodisfati. L-ispejjeż normalment ivarjaw skont it-tip u l-konfigurazzjoni tal-qorti involuta (pereż. qorti distrettwali, qorti reġjonali b'imħallef wieħed jippresjedi, qorti b'assessuri mhux esperti jew qorti bil-ġuri).

Il-Bailiffs

Ir-remunerazzjoni li jirċievu l-bailiffs tal-qorti (Gerichtsvollzieher) għall-attivitajiet tagħhom hija stabbilita fl-Att dwar id-Drittijiet għal Eżekuzzjoni (Vollzugsgebührengesetz). Il-ħlas ewlieni huwa dritt għal eżekuzzjoni (Vollzugsgebühr) li l-kreditur applikant irid iħallas meta titressaq l-applikazzjoni għall-eżekuzzjoni, flimkien ma’ dritt b’rata fissa (Pauschalgebühr) stabbilit fl-Att dwar id-Drittijiet għall-Qorti (Gerichtsgebührengesetz – GGG).

Id-dritt għal eżekuzzjoni, mitlub skont l-Artikolu 2 tal-Att dwar id-Drittijiet għal Eżekuzzjoni, jagħmel parti mill-ispejjeż tal-proċedimenti tal-eżekuzzjoni. Meta jingħataw l-ispejjeż, il-qorti tista' tordna lid-debitur biex iħallas lura dawn l-ispejjeż jekk il-kreditur jitlob hekk

Il-bailiff huwa intitolat ukoll għal remunerazzjoni talli jirċievi pagamenti. Din tista' titnaqqas mill-ammont miġbur (l-Artikolu 11 tal-Att dwar id-Drittijiet għal Eżekuzzjoni).

L-ispejjeż fissi

L-ispejjeż fissi fi proċedimenti ċivili

L-ispejjeż fissi għall-partijiet fi proċedimenti ċivili

Id-drittijet tal-qorti li jitħallsu biex jintużaw is-servizzi tal-qrati jieħdu l-forma jew ta' dritt fiss (Pauschalgebühr jew Festgebühr) jew proporzjon tal-bażi ta' stima (Hundertsatzgebühr jew Tausendsatzgebühr). Il-livell jiddependi min-natura tal-kawża u mill-valur tat-talba.

L-istadju tal-proċediment ċivili fejn iridu jitħallsu l-ispejjeż fissi

Għall-proċedimenti ċivili fl-ewwel istanza, dritt b'rata fissa jrid jitħallas meta titressaq l-applikazzjoni tal-oriġini. Id-dritt jitħallas darba biss, irrispettivament min jekk ir-rikors jinkludix iktar minn talba waħda jew jekk ikunx relatat ma’ iktar minn persuna waħda, u jkopri l-proċedimenti kollha tal-ewwel istanza. Jekk ir-rimedju ta’ inġustizzja mixtieqa jiġi estiż matul il-proċedimenti, minn dak il-punt jistgħu jintalbu drittijiet addizzjonali. Dawn għandhom jitħallsu meta jitressqu t-trattazzjonijiet bil-miktub.

Fejn ir-rimedju mitlub jiġi estiż matul is-seduta, id-dritt huwa dovut meta t-talba estiża tiġi rreġistrata. Fil-każ ta’ proċedimenti ċivili tat-tieni jew tat-tielet istanza, id-dritt għandu jitħallas meta jitressaq l-appell (l-Artikolu 2(1) tal-Att dwar id-Drittijiet għall-Qorti). Bħala eċċezzjoni, fi proċedimenti mhux kontenzjużi, xi drabi jitħallas dritt ta’ deċiżjoni (Entscheidungsgebühr) minflok dritt ta’ talba (Klagegebühr).

L-ispejjeż fissi fi proċedimenti kriminali

L-ispejjeż fissi għall-partijiet fi proċedimenti kriminali

Dritt għandu jitħallas skont il-punt 13 tal-Att dwar id-Drittijiet għall-Qorti fil-każ ta' prosekuzzjoni privata biss.

L-istadju tal-proċediment kriminali fejn iridu jitħallsu l-ispejjeż fissi

L-ispejjeż għandhom jitħallsu fil-bidu tal-proċedimenti.

L-Ispejjeż fissi fi proċedimenti kostituzzjonali

Spejjeż fissi għall-partijiet fi proċedimenti kostituzzjonali

Skont l-Artikolu 17a(1) tal-Att dwar il-Qorti Kostituzzjonali (Verfassungsgerichtshofgesetz — VfGG), id-dritt huwa ta' EUR 220.

L-istadju tal-proċedimenti kostituzzjonali fejn iridu jitħallsu l-ispejjeż fissi

L-ispejjeż għandhom jitħallsu fil-bidu tal-proċedimenti.

L-informazzjoni li għandha tiġi pprovduta minn qabel mir-rappreżentanti legali

Drittijiet u obbligi tal-partijiet

Ġeneralment, l-avukat huwa obbligat jinforma lill-klijent tiegħu kif se jiġu kkalkulati d-drittijiet u liema spejjeż il-klijent mistenni jkollu. L-Artikolu 50(2) tal-Linji Gwida dwar l-Eżerċizzju tal-Professjoni ta' Avukat u s-Superviżjoni tal-Obbligazzjonijiet tal-Avukati (Richtlinien für die Ausübung des Rechtsanwaltsberufs und für die Überwachung der Pflichten des Rechtsanwalts — RL-BA) jirrakkomanda li meta jirċievi istruzzjonijiet fuq każ ġdid, l-avukat għandu jinforma lill-klijent bil-bażi li fuqha se jintalab il-ħlas u dwar id-dritt tal-avukat għal ħlasijiet interim.

Sakemm ma jkunx intlaħaq ftehim fuq dritt b’rata fissa, il-klijent huwa intitolat, f’intervalli raġonevoli, li jitlob rendikont provviżorju jew dikjarazzjoni tas-servizzi diġà mogħtija jew, meta jkun intlaħaq ftehim dwar dritt ibbażat fuq il-ħin, dikjarazzjoni tal-ħin li diġà uża l-avukat.

Meta jibda jintuża avukat, għandu jiġi konkluż ftehim li jkopri l-bidu u l-frekwenza tal-ħlas.

Is-Sorsi tal-ispejjeż - bażijiet ġuridiċi

Fejn nista' nsib informazzjoni dwar is-sorsi tal-ispejjeż fl-Awstrija?

Ir-regoli statutorji dwar ir-responsabbiltà għall-ispejjeż fi proċedimenti ċivili kontenzjużi (inklużi l-kwistjonijiet kummerċjali) jistgħu jinstabu fl-Artikoli 40-55 tal-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili. Fi kwistjonijiet familjari, b'mod partikolari divorzju b'kunsens reċiproku, jekk ikun hemm xi tilwim fuq kustodja, drittijiet ta' aċċess jew talbiet għall-manteniment, dawn jiġu ttrattati fi proċedimenti mhux kontenzjużi. Il-proċedimenti mhux kontenzjużi huma suġġetti għal regoli separati rigward ir-responsabbiltà għall-ispejjeż; Ir-regoli ġenerali huma stabbiliti fl-Artikolu 78 tal-Att dwar il-Proċedimenti mhux Kontenzjużi Japplikaw eċċezzjonijiet għal dawn ir-regoli ġenerali, fost l-oħrajn, fi proċedimenti relatati ma’ tilwim dwar il-kustodja u l-aċċess u fi proċedimenti li jikkonċernaw talbiet ta' manteniment għal minorenni. L-ispejjeż fil-proċedimenti kriminali huma rregolati mill-Artikoli 380-395 tal-Kodiċi ta' Proċedura Kriminali (Strafprozessordnung - StPO).

Sommarju tad-drittijiet li l-avukati huma intitolati għalihom jingħata f'fuljett ta' informazzjoni onlajn fuq il-homepage tal- Avukatura Awstrijaka (Österreichischer Rechtsanwaltskammertag). Informazzjoni ġenerali tista' tinkiseb ukoll mill-homepage tas- servizz HELP għaċ-ċittadini billi jiġu segwiti l-links 'Leben in Österreich'->, 'Zivilrecht' > 'Zivilverfahren' [Meta tgħix fl-Awstrija> il-Liġi Ċivili > il-Proċedura Ċivili].

Informazzjoni ġenerali dwar id-drittijiet għall-qorti hija disponibbli mingħajr ħlas fuq is-sit tas-servizz HELP għaċ-ċittadini. It-testi tal-liġijiet (bħall-Att dwar id-Drittijiet għall-Qorti u r-regoli dwar l-iskali ta' drittijiet) huma disponibbli mingħajr ħlas mis-Sistema ta' Informazzjoni Legali tar-Repubblika tal-Awstrija (Rechtsinformationssystem des Bundes — RIS) fuq il-homepage tal-Uffiċċju tal-Kanċillier Federali.

B’liema lingwi nista’ nikseb informazzjoni dwar is-sorsi tal-ispejjeż fl-Awstrija?

Bil-Ġermaniż.

Fejn nista' nsib informazzjoni dwar il-medjazzjoni?

Lista ta' medjaturi (miżmuma u aġġornata mill-Ministeru tal-Ġustizzja) hija disponibbli għall-pubbliku ġenerali minn sitapposta.

Fir-rigward tal-ġustizzja restorattiva fil-proċedimenti kriminali, l-informazzjoni dwar il-medjazzjoni bejn il-konvenut u l-vittma hija disponibbli fuq is-sit tan-NEUSTART (disponibbli wkoll bl-Ingliż).

Fejn nista' nsib informazzjoni addizzjonali dwar l-ispejjeż?

Informazzjoni onlajn dwar l-ispejjeż legali

Informazzjoni ġenerali dwar is-sistema ġudizzjarja Awstrijaka, l-ispejjeż legali u l-Ministeru Federali tal-Ġustizzja tista' tinstab fuq is-sit tal-Ġustizzja Awstrijaka u fuq is-sit tas-servizz HELP, li jipprovdi informazzjoni ġenerali u faċli biex tinqara.

Is-Sistema ta' Informazzjoni Legali tar-Repubblika tal-Awstrija tagħti t-testi sħaħ tal-liġijiet li ġejjin:

 • l-Att dwar id-Drittijiet għall-Qorti (Gerichtsgebührengesetz — GGG)
 • l-Att dwar il-Jedd għad-Drittijiet (Gebührenanspruchsgesetz — GebAG)
 • il-Kodiċi tal-Avukati (Rechtsanwaltsordnung — RAO)
 • l-Att dwar id-Drittijiet għall-Avukati (Rechtsanwaltstarifgesetz — RATG)

It-test tal-Kriterji Ġenerali għall-Avukati (Allgemeine Honorar-Kriterien für Rechtsanwälte — AHK) huwa disponibbli fuq il-portal tal-Avukatura Awstrijaka .

Fejn nista' nsib informazzjoni dwar it-tul ta' żmien medju li jieħdu l-proċeduri differenti?

Għal din it-tip ta’ informazzjoni jekk jogħġbok ikkuntattja lill-Ministeru tal-Ġustizzja Awstrijak direttament.

Fejn nista' nsib informazzjoni dwar l-ispiża medja aggregata għal proċedura partikolari?

Id-drittijiet għall-qorti li jitħallsu għal kull tip ta' proċediment huma stabbiliti bil-quddiem (mill-Att dwar id-Drittijiet għall-Qorti). Dawn jistgħu jinbidlu jekk il-valur tat-talba jinżel jew jogħla.

L-ispejjeż li għandhom jitħallsu mill-parti telliefa lill-parti rebbieħa fil-proċedimenti ċivili (drittijiet għall-avukati, drittijiet għall-esperti, spejjeż tat-traduzzjoni) jiġu ddeterminati mill-qorti. Il-qorti tagħmel l-ordni tagħha fuq il-bażi tal-Att dwar id-Drittijiet għall-Avukati (għad-drittijiet għall-avukati) u l-Att dwar il-Jedd għad-Drittijiet (id-drittijiet għall-esperti u l-interpreti). Fil-parti l-kbira, l-ispejjeż huma bbażati fuq il-livell ta’ nefqa involuta u fuq il-ħin li ntuża. Ma tistax tingħata figura speċifika bil-quddiem.

Fil-prinċipju, id-dritt li jitħallas mill-klijent lill-avukat jista’ jkun miftiehem bil-libertà kollha bejniethom.

It-Taxxa fuq il-Valur Miżjud

Fejn nista' nsib informazzjoni dwar il-VAT? X’inhuma r-rati applikabbli?

Is-servizzi tal-avukati huma soġġetti għat-taxxa fuq il-valur miżjud Din tammonta għal 20% fl-Awstrija L-istess bħall-ispejjeż oħrajn, din trid titħallas lill-avukat separatament, kif stipulat fl-Artikolu 16 tal-Att dwar id-Drittijiet għall-Avukati u fl-Artikolu 17 tal-Kriterji Ġenerali għad-Drittijiet. L-iskali ta' drittijiet stipulati fl-Att dwar l-Iskali tad-Drittijiet għall-Avukati u l-Att dwar il-Kriterji Ġenerali għad-Drittijiet ma jinkludux it-taxxa fuq il-valur miżjud.

L-għajnuna legali

Limitu tad-dħul applikabbli fil-qasam tal-ġustizzja ċivili

L-eliġibbiltà għall-għajnuna legali (Verfahrenshilfe) mhix ibbażata fuq limitu statutorju tad-dħul. Fi proċedimenti ċivili (u fi kwistjonijiet kummerċjali), l-għajnuna legali hija rregolata mill-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili Awstrijak. Id-dispożizzjonijiet tal-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili japplikaw mutatis mutandis fil-proċedimenti mhux kontenzjużi. Id-deċiżjonijiet dwar l-għoti tal-għajnuna legali jittieħdu mill-qorti li tisma’ l-kawża fl-ewwel istanza.

L-għajnuna legali trid tingħata lil parti jekk id-dħul, iċ-ċirkustanzi finanzjarji u l-obbligi ta’ manteniment tagħha jkunu tali li ma tkunx tiflaħ tħallas l-ispiża tal-proċedimenti legali mingħajr ma taffettwa b'mod ħażin il-livell ta' riżorsi (notwendiger Unterhalt) meħtieġ biex iżżomm stil ta’ ħajja modest. Barra minn hekk, il-proċedimenti ma jridux jidhru manifestament vessatorji jew nieqsa minn kull prospettiva ta’ suċċess. Il-qorti tiddeċiedi liema mill-benefiċċji elenkati iktar ’l isfel għandhom jingħataw f’kull każ individwali.

Fl-Awstrija, l-għajnuna legali tista' tinkludi:

 • eżenzjoni temporanja mill-ħlas tad-drittijiet għall-qorti, tad-drittijiet tax-xhieda, tal-esperti u tal-interpreti jew tradutturi, tal-ispiża ta’ kwalunkwe avviż pubbliku meħtieġ, tal-ispejjeż ta’ amministratur u ta’ kwalunke somma li jkun ħallas ir-rappreżentant jew l-avukat maħtur mill-qorti;
 • rappreżentanza minn avukat.

Fi żmien tliet snin wara li jkunu tlestew il-proċedimenti, partijiet li jirċievu l-għajnuna legali jistgħu jkunu meħtieġa li jħallsu lura l-għajnuna, fl-intier jew in parti, jekk il-pożizzjoni finanzjarja tagħhom tinbidel u dawn issa jkunu f'pożizzjoni li jagħmlu dawk il-pagamenti mingħajr ma jimpinġu fuq il-livell neċessarju ta' riżorsi tagħhom.

Limitu tad-dħul applikabbli għall-konvenuti u l-vittmi fil-qasam tal-ġustizzja kriminali

Sabiex ikun iddeterminat jekk akkużat jew vittma jikkwalifikawx għall-għajnuna legali ma japplika l-ebda limitu finanzjarju fiss. Manteniment ’il fuq mill-paga minima u taħt livell ta’ manteniment xieraq huma l-kriterji gwida.

Il-paga minima għall-għajxien hija regolarment evalwata mill-ġdid u r-rata attwali hija ppubblikata fuq is-sit tal-Ġustizzja Awstrijaka

Kundizzjonijiet sabiex tingħata l-għajnuna legali lill-vittmi

Meta ma jkun hemm l-ebda dritt għal assistenza ġudizzjarja (Prozessbegleitung) skont l-Artikolu 66(2) tal-Kodiċi ta' Proċedura Kriminali Awstrijak, attur ċivili huwa intitolat għall-għajnuna legali (Verfahrenshilfe) jekk

 • hu jew hi ma jistax jaffordja li jkun rappreżentat minn avukat mingħajr ma dan jimpinġi fuq il-livell neċessarju tiegħu jew tagħha ta' riżorsi (ara l-osservazzjonijiet fuq il-livell neċessarju ta' riżorsi hawn fuq), u
 • r-rappreżentanza minn avukat tkun fl-interessi tal-amministrazzjoni tal-ġustizzja, u speċjalment fl-interessi ta’ infurzar xieraq tat-talbiet sabiex ikunu evitati proċedimenti ċivili separati aktar tard.

Kundizzjonijiet sabiex tingħata l-għajnuna legali lill-konvenuti

Minbarra l-kundizzjonijiet finanzjarji, l-għajnuna legali trid tkun fl-interessi tal-amministrazzjoni tal-ġustizzja, u speċjalment fl-interessi ta' difiża xierqa.

Il-ħatra ta' avukat tad-difiża hija fi kwalunkwe każ meqjusa bħala fl-interessi tal-amministrazzjoni tal-ġustizzja fejn

ikun hemm każ ta' difiża imperattiva (notwendige Verteidigung) skont l-Artikolu 61(1) tal-Kodiċi ta' Proċedura Kriminali (ara hawn taħt),

 • jekk il-konvenut ikun għami, trux, mutu, jew b'xi diżabilità oħra jew ma jkollux biżżejjed għarfien tal-lingwa użata mill-qorti;
 • fi proċedimenti ta' appell;
 • jekk il-kawża tinvolvi ċirkustanzi fattwali u legali kumplessi.

F'każijiet ta' difiża imperattiva, konvenut irid ikun rappreżentat minn avukat tad-difiża. L-Artikolu 61(1) tal-Kodiċi ta' Proċedura Kriminali jagħti lista eżawrjenti tal-każijiet fejn id-difiża hija imperattiva:

 • waqt li l-akkużat ikun qed jinżamm f’ċentru ta’ detenzjoni qabel il-kawża;
 • matul il-proċedimenti għal reklużjoni f’istituzzjoni ta' trasgressuri mentalment anormali;
 • fi proċedimenti tal-qorti għal reklużjoni f'istituzzjoni ta' trasgressuri b'xi dipendenza li jeħtieġu riabilitazzjoni jew f'istituzzjoni għal trasgressuri perikolużi reċedivi;
 • fi proċedimenti tal-qorti quddiem qorti reġjonali meta tippresjedi b'assessuri mhux esperti jew ġurija;
 • fi proċedimenti tal-qorti quddiem qorti reġjonali meta jippresjedi imħallef wieħed, jekk is-sentenza li tista' tingħata tammonta għal aktar minn tliet snin priġunerija, ħlief fil-kawżi ta' serq imsemmija fl-Artikolu 129(1)–(3) tal-Kodiċi Kriminali u każijiet ta' riċeviment ta' merkanzija misruqa msemmija fl-Artikolu 164(4) tal-Kodiċi Kriminali;
 • f'appell kontra sentenza ta' qorti li tippresjedi b'assessuri mhux esperti jew ġurija;
 • għall-preżentazzjoni ta' applikazzjoni għal ritrattazzjoni u kwalunkwe seduta pubblika dwar l-applikazzjoni.

Proċedimenti tal-qorti mingħajr spejjeż

Sabiex jiġu protetti d-drittijiet ta' vittma fi proċedimenti kriminali, l-għajnuna psikosoċjali (psychosoziale Prozessbegleitung) jew l-għajnuna ġudizzjarja (juristische Prozessbegleitung) huma disponibbli mingħajr ħlas għal vittmi ta' atti vjolenti, theddid perikoluż jew reati sesswali, u għall-konjuġi, il-partner, il-qraba fil-linja diretta, ħu jew oħt il-persuna li mewtha jista' jkun li ġiet ikkawżata minn reat kriminali, jew għal qraba oħra li kienu xhieda tar-reat kriminali. L-għajnuna psikosoċjali tkopri l-preparazzjoni tal-vittma għall-proċedimenti u l-piż emozzjonali kkawżat mill-proċedimenti. L-għajnuna psikosoċjali jew ġudizzjarja tingħata minn organizzazzjonijiet ta’ appoġġ għall-vittmi kuntrattati mill-Ministeru tal-Ġustizzja skonl-Artikolu 66(2) tal-Kodiċi ta’ Proċedura Kriminali.

Fi proċedimenti mhux kontenzjużi, l-ebda drittijiet ma jitħallsu għall-ħatra ta' amministratur (Sachverwalter) jew fi proċedimenti ta' kustodja u aċċess. Lanqas m'għandhom jitħallsu drittijiet għal proċedimenti skont l-Att dwar il-Konfinament Istituzzjonali (Unterbringungsgesetz) jew l-Att dwar il-Kura Residenzjali (Heimaufenthaltsgesetz). Meta parti jkollha dħul baxx u assi limitati, l-għajnuna legali tista' tingħata fil-forma ta' eżenzjoni provviżorja mid-drittijiet L-iskala tal-eżenzjoni mogħtija tiddependi mill-applikazzjoni u hija fid-diskrezzjoni tal-qorti.

Meta għandha l-parti li titlef tħallas l-ispejjeż tal-parti li tirbaħ?

Proċedimenti kontenzjużi

L-ispejjeż fil-proċedimenti ċivili (inklużi l-kawżi kummerċjali) huma rregolati mill-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili. Dan jistipula li għall-ewwel kull parti trid tħallas l-ispejjeż li jsiru, b’mod proporzjonali għall-involviment tagħha fil-proċedimenti. Meta l-qorti tiddeċiedi l-kawża, tagħmel ordni dwar l-ispejjeż. Il-prinċipju huwa li l-ispejjeż jingħataw lill-parti rebbieħa. Parti li titlef tilwima f'kull rispett trid tikkumpensa lill-parti l-oħra d-drittijiet u l-ispejjeż kollha li kienu meħtieġa għall-prosekuzzjoni jew id-difiża xierqa tal-kawża. Jekk il-partijiet jirbħu f'xi wħud mit-talbiet tagħhom u jitilfu parzjalment, l-ispejjeż jitpaċew jew jinqasmu b’mod proporzjonat.

It-tbegħid mill-prinċipju li l-ispejjeż jitħallsu lura lill-parti rebbieħa huwa ġġustifikat f’ċerti każijiet minħabba raġunijiet ta’ ekwità:

 • fil-każ ta’ telfa fuq punt relattivament minuri, jekk il-parti miċħuda tar-rikors ma tat lok għall-ebda spiża partikolari;
 • jekk il-livell tat-talba jiġi determinat minn esperti, jew huwa fid-diskrezzjoni tal-qorti, u fejn l-ispejjeż għandhom jitpaċew;
 • jekk il-kondotta tal-konvenut ma tatx lok biex jiġi ppreżentat ir-rikors u hu jew hi jkun irrikonoxxa t-talba mal-ewwel opportunità; u
 • jekk waħda mill-partijiet tkun tat lok għal kanċellazzjoni awtomatika tal-proċedimenti jew dikjarazzjoni ta' nullità tal-proċedimenti, dik il-parti tista' tintalab tħallas l-ispejjeż kollha.

Proċedimenti mhux kontenzjużi

Kwistjonijiet li jirrigwardaw il-liġi tal-familja (manteniment, proċedimenti ta’ drittijiet ta’ aċċess u ta’ kustodja u divorzju kunsenswali) jiġu ttrattati fi proċedimenti mhux kontenzjużi. Ir-regoli ġenerali dwar l-ispejjeż fi proċedimenti mhux kontenzjużi huma pprovduti fl-Artikolu 78 tal-Att dwar il-Proċedimenti Mhux Kontenzjużi. Iżda hemm eċċezzjonijiet għal ħafna tipi ta' proċedimenti. Hawnhekk, ukoll, japplika l-prinċipju li l-ispejjeż għandhom jitħallsu lill-parti rebbieħa, iżda jistgħu jingħataw b'mod differenti għal raġunijiet ta' ekwità. Ir-raġunijiet huma ferm iktar estensivi minn dawk skont il-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili. Jekk ma jintalab l-ebda kumpens, l-ispejjeż (pereż. id-drittijiet għall-esperti) iridu jitħallsu fi proporzjon għas-sehem fil-kawża, u jekk dan ma jistax jiġi ddeterminat, iridu jitqassmu b’mod indaqs.

Dettalji dwar it-tipi differenti ta’ proċediment (manteniment, proċediment ta’ drittijiet ta’ aċċess u ta’ kustodja, u divorzju):

 • Rigward il-proċedimenti ta’ divorzju, trid issir distinzjon bejn divorzju kkontestat u divorzju kunsenswali.

Dispożizzjonijiet speċjali tal-Kodiċi ta' Proċedura Ċivili japplikaw għal divorzji kkontestati. Jekk jinstab li l-ebda parti m’għandha tort, l-ispejjeż iridu jitpaċew. Jekk ir-raġuni għad-divorzju tkun li ż-żwieġ tkisser (Zerrüttung) u jekk is-sentenza tinkludi deċiżjoni dwar ir-responsabbiltà għall-ksur, il-parti li jkollha tort trid tħallas l-ispejjeż tal-parti l-oħra.

Id-divorzju kunsenswali huwa ttrattat fi proċedimenti mhux kontenzjużi, bħaż-żewġ tipi l-oħra ta' proċedimenti tal-liġi tal-familja Il-konjuġi jressqu żewġ applikazzjonijiet identiċi quddiem il-qorti, u peress li ma jkun hemm l-ebda proċediment ikkontestat ma jingħatawx l-ispejjeż. L-ispejjeż li jinħarġu għall-kawża jridu jbatuhom il-partijiet b’mod indaqs.

 • Il-proċedimenti ta’ kustodja u ta’ aċċess ukoll huma proċedimenti mhux kontenzjużi. Skont klawżola ta’ eżenzjoni (l-Artikolu 107(3) tal-Att dwar il-Proċedimenti Mhux Kontenzjużi), fil-proċedimenti ta’ kustodja u ta’ aċċess ma jingħatawx l-ispejjeż.
 • Klawsola ta' eżenzjoni oħra (Artikolu 101(2) tal-Att dwar il-Proċedimenti Mhux Kontenzjużi) tistipula li l-ebda spejjeż m'għandhom jingħataw fi proċedimenti li jikkonċernaw talbiet għal manteniment għal tfal li għadhom minorenni.

Proċedimenti Kriminali

Fil-prinċipju, fi proċedimenti kriminali kull persuna li hija rappreżentata minn avukat tad-difiża jew rappreżentant ieħor trid tbati l-ispejjeż hija stess anki jekk l-avukat inħatar mill-qorti (l-Artikolu 393(1) tal-Kodiċi ta’ Proċedura Kriminali).

Sentenza li tikkundanna lill-konvenut trid ukoll tordna lill-konvenut iħallas l-ispejjeż tal-proċedimenti kriminali (l-Artikolu 389(1) tal-Kodiċi tal-Proċedura Kriminali). L-ispejjeż li ġejjin jistgħu jkunu dovuti skont l-Artikolu 381(1) tal-Kodiċi ta' Proċedura Kriminali:

 • dritt b'rata fissa fir-rigward tal-ispejjeż tal-proċedimenti li mhumiex dettaljati iżjed hawn taħt, inklużi l-ispejjeż tal-investigazzjoni u tal-passi ordnati mill-prosekutur pubbliku jew mill-qorti, li l-Artikolu 381(3) jillimita għall-ammonti massimi li ġejjin: fi proċedimenti quddiem il-qorti reġjonali li tippresjedi b'ġurija, minn EUR 500 sa EUR 10 000; fi proċedimenti quddiem il-qorti reġjonali li tippresjedi b'assessuri mhux esperti, minn EUR 250 sa EUR 5 000; fi proċedimenti quddiem il-qorti reġjonali ppreseduta minn imħallef wieħed, minn EUR 150 sa EUR 3 000; u fi proċedimenti quddiem il-qorti distrettwali, minn EUR 50 sa EUR 1 000;
 • id-drittijiet lill-esperti u inġenerali wkoll drittijiet lill-interpreti;
 • l-ispejjeż għal informazzjoni, rapporti jew opinjonijiet ipprovduti mill-awtoritajiet pubbliċi;
 • l-ispejjeż għat-trasport tal-konvenut jew tax-xhieda minn barra l-pajjiż;
 • l-ispejjeż ikkawżati minn mandat ta' sekwestru u l-ispejjeż biex tinkiseb informazzjoni dwar kontijiet bankarji, għall-qbid ta’ ittri, għal informazzjoni dwar dejta minn mezzi ta’ telekomunikazzjoni u għal interċetazzjoni ta’ mezzi ta’ telekomunikazzjoni;
 • l-ispejjeż relatati mal-infurzar tas-sentenza, esklużi l-ispejjeż relatati mal-ħabs;
 • id-drittijiet għall-qorti relatati mal-proċedimenti;
 • l-ispejjeż tal-avukat tad-difiża jew ta’ rappreżentanti oħrajn;
 • dritt b'rata fissa rigward l-ispejjeż għall-għajnuna psikosoċjali jew ġudizzjarja mogħtija lill-vittma sa EUR 1 000.

Bl-eċċezzjoni tal-ispejjeż elenkati fit-tielet, is-seba', it-tmien u d-disa' punti ta' hawn fuq, dawn l-ispejjeż jingħataw mill-awtoritajiet federali. Meta tiddeċiedi dwar id-drittijiet b'rata fissa skont id-disa' punt, Artikolu 381(1)(9), il-qorti tikkunsidra l-kapaċità ekonomika tal-persuna responsabbli. L-ispejjeż għas-servizzi ta' interpretu m'għandhomx għalfejn jitħallsu lura jekk kienu meħtieġa għaliex il-konvenut ma setax jikkomunika fil-qorti minħabba nuqqas ta' għarfien tal-lingwa jew bħala riżultat ta' diżabilità.

L-Artikolu 391(1) tal-Kodiċi ta' Proċedura Kriminali, madankollu, jistipula li l-ispejjeż tal-proċedimenti kriminali għandhom jiġu rkuprati mingħand il-persuna misjuba ħatja sakemm dan ma jaffettwax b'mod ħażin lir-riżorsi meħtieġa għall-persuna misjuba ħatja biex iżżomm standard modest ta' għajxien jew lill-kapaċità tagħha li tħallas kumpens għad-dannu kkawżat. Jekk l-ispejjeż mhumiex irkuprabbli minħabba n-nuqqas ta' riżorsi tal-persuna misjuba ħatja, il-qorti tista' tiddikjara li l-ispejjeż mhumiex irkuprabbli. Jekk il-qorti tara li l-ispejjeż se jsiru irkuprabbli fil-ġejjieni, iżda għalissa mhumiex, il-kapaċità ekonomika tal-persuna kkonċernata trid tiġi eżaminata mill-ġdid wara ċertu perjodu ta’ żmien. Iż-żmien ta' preskrizzjoni applikabbli għall-irkupru tal-ispejjeż huwa ta’ ħames snin wara li tingħata d-deċiżjoni finali fil-proċedimenti. Jekk il-qorti tiddeċiedi li l-persuna misjuba ħatja trid tbati l-ispejjeż tal-proċedimenti u iktar tard hija ma tkunx tista’ tħallas, l-awtoritajiet responsabbli mill-irkupru tal-ispejjeż jistgħu jestendu l-iskadenza għall-ħlas, jippermettu ħlas bin-nifs jew inaqqsu l-ispejjeż.

Jekk bis-sentenza tal-qorti kriminali il-persuna misjuba ħatja tkun obbligata tħallas mill-inqas kumpens parzjali lil rikorrent ċivili, hija trid ukoll tħallas lura l-ispejjeż li ġarrab ir-rikorrent ċivili fil-proċedimenti kriminali.

Skont l-Artikolu 393a tal-Kodiċi ta' Proċedura Kriminali, konvenut li huwa liberat jista' jitlob kontribuzzjoni mill-awtoritajiet federali għall-ispejjeż li ġarrab għall-avukat tad-difiża tiegħu jew tagħha. Dan ikopri n-nefqa meħtieġa fi flus kontanti li fil-fatt iġġarbet kif ukoll dritt b'rata fissa għall-ispejjeż tal-avukat tad-difiża. Id-dritt b'rata fissa huwa determinat fid-dawl tal-firxa u l-kumplessità tad-difiża u l-ambitu tas-servizzi meħtieġa u xierqa pprovduti mill-avukat, u ma jistax jaqbeż il-limiti li ġejjin: fi proċedimenti quddiem il-qorti reġjonali li tippresjedi b'ġurija, EUR 5 000; fi proċedimenti quddiem il-qorti reġjonali li tippresjedi b'assessuri mhux esperti, EUR 2 500; fi proċedimenti quddiem il-qorti reġjonali ppreseduta minn imħallef wieħed, EUR 1 250; u fi proċedimenti quddiem il-qorti distrettwali, EUR 450.

Fejn il-proċedimenti kriminali jinbdew minn prosekuzzjoni privata jew fuq applikazzjoni ta’ rikorrent ċivili, skont l-Artikolu 72 tal-Kodiċi ta’ Proċedura Kriminali u ma jwasslux għal sentenza ta’ ħtija, il-persuna li tistitwixxi l-prosekuzzjoni privata jew ir-rikorrent ċivili huma obbligati jħallsu l-ispejjeż kollha kkawżati mit-tressiq jew mill-kontinwazzjoni tar-rikors. Jekk il-proċedimenti kriminali jintemmu b'soluzzjoni (Diverżjoni – l-Artikoli 198-209 tal-Kodiċi ta’ Proċedura Kriminali) ir-rikorrent ċivili ma jkollux għalfejn iħallas l-ispejjeż.

Id-drittijiet għall-esperti

Fi proċedimenti ċivili kontenzjużi (inklużi l-kawżi kummerċjali), id-drittijiet għall-espert jingħataw fi proporzjon għal kemm il-parti kellha jew ma kellhiex suċċess (l-Artikolu 43(1) tal-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili).

Fi proċedimenti ta' divorzju kkontestat fejn is-sentenza ma tagħtix deċiżjoni fuq ir-responsabbiltà, l-ispejjeż iridu jitpaċew b'mod reċiproku. Jekk parti waħda tkun ħallset iktar minn nofs l-ispiża fi flus kontanti, l-oħra trid tħallas l-eċċess. Iżda jekk konjuġi jinstab li kellu tort, dik il-parti trid tħallas lura d-drittijiet għall-espert tal-parti l-oħra.

Fi proċedimenti ta' divorzju kunsenswali, fi proċedimenti ta' kustodja u aċċess u fi proċedimenti dwar talbiet għal manteniment għal tfal li jkunu għadhom minorenni, kwalunkwe dritt tal-espert li għall-ewwel tħallas minn fondi uffiċjali jrid jiġi mħallas lura lill-qorti mill-partijiet li kkawżawh jew mill-partijiet li l-azzjoni uffiċjali ttieħdet fl-interess tagħhom. Jekk diversi persuni jkunu obbligati jħallsu lura l-ispejjeż, huma jkunu responsabbli b’mod konġunt (l-Artikolu 1(5) tal-Att dwar il-Ħlasijiet għall-Qorti (Gerichtliches Einbringungsgesetz – GEG) flimkien mal-Artikolu 2(1) tal-istess Att).

Il-livell tad-drittijiet għall-esperti jiġi rregolat mill-Att dwar il-Jedd għad-Drittijiet, u f’kull każ speċifiku jiddependi essenzjalment mill-kontenut u mill-ambitu tar-rapport mitlub mill-qorti.

Fi proċedimenti kriminali, id-drittijiet għall-esperti jifformaw parti mill-ispejjeż tal-qorti (l-Artikolu 381(1) tal-Kodiċi ta’ Proċedura Kriminali), li skont l-Artikolu 389(1) tal-Kodiċi ta’ Proċedura Kriminali jridu jitħallsu mill-persuna li tinstab ħajta. Id-drittijiet għall-esperti jiġu ddeterminati mill-qorti jew mill-prosekutur pubbliku u jitħallsu mill-awtoritajiet federali.

Id-drittijiet tat-tradutturi u tal-interpreti

L-ispjegazzjoni li ngħatat hawn fuq tapplika wkoll għad-drittjiet tat-tradutturi u tal-interpreti.

Dokumenti relatati

Studju dwar it-trasparenza tal-ispejjeż: Rapport tal-pajjiż L-Awstrija PDF (829 Kb) en

Links Relatati

L-Artikolu 32 tal-Att dwar id-Drittijiet għall-Qorti

L-aħħar aġġornament: 11/06/2019

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici