Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje hispaania keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonidon juba tõlgitud.
Swipe to change

Kulud

Liikmesriikidel paluti kaubandusõiguse küsimuses (vastutus) selgitada, milline on kliendi osa kohtukulude kandmises järgmistel juhtudel: A – riigisisene juhtum. Kütteseadme valmistaja tarnib selle paigaldajale. Paigaldaja müüb seadme edasi kliendile ja paigaldab selle tema kodus. Mõne aja pärast süttib majas tulekahju. Kõik pooled (kütteseadme valmistaja, paigaldaja ja lõpptarbija) on kindlustatud. Tulekahju põhjuses ei olda üksmeelel ja keegi ei taha kliendile kahju hüvitada. Klient esitab hagi, et nõuda kütteseadme valmistajalt, selle paigaldajalt ja kindlustusandjalt kahju täielikku hüvitamist. B – piiriülene juhtum. Liikmesriigis B asuv kütteseadme valmistaja tarnib selle liikmesriigis C asuvale paigaldajale. Paigaldaja müüb seadme edasi liikmesriigis A asuvale kliendile ja paigaldab selle tema kodus. Mõne aja pärast süttib majas tulekahju. Kõik pooled (kütteseadme valmistaja, paigaldaja ja lõpptarbija) on kindlustatud oma liikmesriigi kindlustusandja poolt. Tulekahju põhjuses ei olda üksmeelel ja keegi ei taha kliendile kahju hüvitada. Klient esitab liikmesriigis A hagi, et nõuda kütteseadme valmistajalt, selle paigaldajalt ja liikmesriigis A asuvalt kindlustusandjalt kahju täielikku hüvitamist.

Kohtukulud Hispaanias

Kohtukulud, edasikaebuste kulud ja vaidluste alternatiivse lahendamise kulud

Juhtumi näide

Kohus

Edasikaebuse menetlemine

Vaidluste alternatiivne lahendamine

Esialgsed kulud

Üldkulud

Muud kulud

Esialgsed kulud

Üldkulud

Muud kulud

Kas see valik on võimalik seda laadi juhtumite korral?

Juhtum A

Esialgsed kulud: Advokaadile (abogado) ja kohtu-advokaadile (procurador) tehtud ettemaksed ning üldiselt tasu, mis sõltub menetluse liigist ja nõude suurusest, eeldusel et see on suurem kui 2000 eurot, välja arvatud juhul, kui poolel on õigus tasuta õigusabile vastavalt õigusabi seadusele 1/1996.

Menetluse üldkulud. Kulud kannab pool, kelle kõik nõuded tagasi lükati (tsiviil-menetluse seadustiku paragrahvi 394 lõige 1).

Tõendite esitamine:

- tunnistajale hüvitise maksmine

- eksperdiarvamused

Edasikaebuse esitaja peab tasuma ettemaksu, välja arvatud juhul, kui tal on õigus tasuta õigusabile.

Rakendata-kse sama kriteeriumi, mis kehtib esimese astme kohtus.

Rakendatakse sama kriteeriumi, mis kehtib esimese astme kohtus.

On võimalik, et pooled jõuavad makstavas summas kokkuleppele, ilma et kolmas isik peaks sekkuma. Sellisel juhul peab kohus kokkuleppe heaks kiitma. Samuti on võimalik kokkulepe vahenduse teel isegi juhul, kui menetlus on juba alanud.

Juhtum B

Sama, mis eelmine juhtum.

Seesama

Seesama

Seesama

Seesama

Seesama

Seesama

Advokaadi, kohtutäituri ja eksperdi kulud

Juhtumi näide

Advokaat

Kohtutäitur

Ekspert

Kas esindaja kasutamine on kohustuslik?

Kulud

Kas esindaja kasutamine on kohustuslik?

Kas kasutamine on kohustuslik?

Juhtum A

Kui nõude suurus ületab 2000 eurot, peab pooli abistama advokaat ja esindama kohtuadvokaat (tsiviilmenetluse seadustiku paragrahv 31).

Sõltuvad nõude suurusest ja menetluse liigist.

Ei esinda pooli.

On soovitatav kasutada ekspertide abi (kahju hindamine), eksperdi arvamuse eest tasub ekspertiisi taotleja.

Juhtum B

Sama, mis eelmine juhtum.

Seesama

Seesama

Seesama

Tunnistajale hüvitise maksmine, kautsjoni või tagatisega kaasnevad kulud ja muud asjaomased kulud

Juhtumi näide

Tunnistajale hüvitise maksmine

Kautsjon või tagatis

Kas tunnistajatele makstakse hüvitist?

Kulud

Kas see on olemas? Millal ja kuidas seda kasutatakse?

Juhtum A

Tunnistajatel on õigus taotleda neid kutsunud poolelt hüvitist kahju eest, mille on põhjustanud kohtuistungil osalemine (tsiviilmenetluse seadustiku paragrahvi 375 lõige 1).

Kautsjoni või tagatist ei tule maksta.

Juhtum B

Sama, mis eelmine juhtum.

Seesama

Õigusabi maksumus ja muud hüvitised

Juhtumi näide

Õigusabi

Hüvitis

Millal ja millistel tingimustel seda tehakse?

Millal antakse täielikku õigusabi?

Tingimused

Kas võitnud pool võib taotleda kohtukulude hüvitamist?

Juhtum A

Isikutele, kes tõendavad, et neil puuduvad rahalised vahendid kohtuvaidluse alustamiseks (sealjuures advokaadi ja kohtuadvokaadi tasuks).

Rahalised vahendid loetakse ebapiisavaks, kui füüsilised isikud tõendavad, et nende ja nende perekonna aastane sissetulek pereliikme kohta ei ületa taotluse esitamise hetkel kehtiva üldise riikliku töötasuindeksi kahekordset väärtust (IPREM).

Sõltub advokaadiga sõlmitud kokkulepest, juhul kui selline kokkulepe on olemas. Üldiselt hüvitatakse märkimisväärne osa advokaadi tasust või isegi kogu tasu, eeldusel et see ei ületa kolmandikku nõude suurusest. Poole kohtuadvokaadile makstud tasu ja ettemaksed ning eksperdi tasu (juhul, kui see tasuti) võidakse hüvitada pärast kulude hindamist.

Juhtum B

Sama, mis eelmine juhtum.

Seesama

Seesama

Kirjaliku ja suulise tõlke kulud

Juhtumi näide

Kirjalik tõlge

Suuline tõlge

Millal ja millistel tingimustel on vajalik?

Ligikaudsed kulud

Millal ja millistel tingimustel on vajalik?

Ligikaudsed kulud

Juhtum A

Muus kui hispaania keeles (või selle autonoomse piirkonna keeles, kus kohtuasja menetletakse) esitatud dokumentidele tuleb lisada tõlge. Pool võib lasta dokumendi ise tõlkida. Kui vastaspool väidab, et tõlge ei ole täpne, ja esitab asjakohased põhjendused, tellib kohtuametnik dokumendi vaidlustatud osast ametliku tõlke, mille eest tasub tõlke esitanud pool. Kui ametlik tõlge on poole esitatud tõlkega sisuliselt identne, peab kulud tasuma tõlke vaidlustanud pool.

Erinevad

Kui isik osaleb menetluses, mille käigus teda küsitletakse, ta peab andma ütlusi või kus otsus tehakse teatavaks talle isiklikult ning ta ei oska hispaania keelt või selle autonoomse piirkonna keelt, kus kohtuasja menetletakse, võib tõlgiks määrata iga isiku, kes oskab asjaomast keelt ja kes on andnud vande või lubanud tõlkida täpselt.

Juhtum B

Seesama

Seesama

Raske eelnevalt kindlaks määrata.

Viimati uuendatud: 08/11/2019

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Tagasiside

Kasutage allpool esitatud vormi oma märkuste ja tagasiside esitamiseks meie uue veebisaidi kohta