Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje kreeka keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Swipe to change

Kulud

Kreeka

Tällä sivulla on tietoa oikeudenkäyntikuluista Kreikassa.

Sisu koostaja:
Kreeka
Seda lehekülge ei ole Teie valitud keelde tõlgitud.
Võite saada sisu masintõlgitud versiooni. Võtke arvesse, et see võimaldab ainult teksti ligikaudset mõistmist. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Oikeusalan ammattilaisten palkkioiden sääntely

Asianajajat

Asianajajien palkkioista säädetään yleisesti asetuksen 3026/1954, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella 3919/2011, 91–180 §:ssä. Asetuksen mukaan asianajajat voivat vastedes sopia asiakkaan kanssa kirjallisesti palkkiostaan ilman ylä- tai alarajaa.

Jos kirjallisesti tehtyä sopimusta ei ole, sovelletaan lakisääteistä palkkiojärjestelmää (jossa otetaan huomioon läsnäolo oikeudenkäynnissä ja käsiteltävän asian arvo). Järjestelmä on perustana määriteltäessä oikeudenkäyntikustannuksia, oikeusapua antavan asianajajan palkkiota jne.

Asianajajat ja lainopilliset neuvonantajat

Lainopillisena neuvonantajana toimivien asianajajien ja muiden asianajajien välillä ei tehdä eroa.

Haastemiehet

Haastemiehillä on omat palkkionsa. Palkkioita voidaan kuitenkin korottaa sopimuksen mukaan tehtävän monimutkaisuuden perusteella. Haastemiesten palkkioista säädetään lain 2318/1995 50 §:n mukaisesti valtiovarainministerin ja oikeusministerin yhteisellä päätöksellä. Voimassa oleva päätös on 2/54638/2008 (Β 1716, sellaisena kuin se on muutettuna Β 1916:lla).

Notaarit

Notaarien palkkioista säädetään erityisesti lain 2830/2000 40 §:ssä.

Kiinteät kulut

Kiinteät oikeudenkäyntikulut riita-asioissa

Riita-asian asianosaisten kiinteät oikeudenkäyntikulut

Perheoikeudellisissa riita-asioissa asianajopalkkiot määräytyvät edellä kuvatulla tavalla.

Riita-asioissa, joille voidaan antaa rahallinen arvo (kuten kaupalliset riita-asiat) asianajopalkkiot määräytyvät edellä kuvatulla tavalla.

Yksityisten ja julkisten asiakirjojen laatimispalkkiosta sovitaan edellä kuvatulla tavalla.

Missä vaiheessa riita-asian oikeudenkäyntiä asianosaisten kiinteät kulut on maksettava?

Asianajaja sopii asiakkaan kanssa palkkioiden maksuajankohdasta. Tavallisesti maksu suoritetaan useissa erissä oikeudenkäynnin kuluessa.

Kiinteät oikeudenkäyntikulut rikosasioissa

Rikosasian asianosaisten kiinteät oikeudenkäyntikulut

Oikeusalan ammattilaisten palkkioihin sovelletaan edellä kuvattuja sääntöjä.

Missä vaiheessa rikosoikeudenkäyntiä asianosaisten kiinteät kulut on maksettava?

Oikeusalan ammattilaisten palkkioihin sovelletaan edellä kuvattuja sääntöjä.

Kiinteät oikeudenkäyntikulut perustuslakia koskevissa asioissa

Perustuslakiasian asianosaisten kiinteät oikeudenkäyntikulut

Oikeusalan ammattilaisten palkkioihin sovelletaan edellä kuvattuja sääntöjä myös hallintoriita-asioissa.

Missä vaiheessa perustuslakiasian oikeudenkäyntiä kiinteät kulut on maksettava?

Oikeusalan ammattilaisten palkkioihin sovelletaan siviilioikeudellisen menettelyn määräyksiä.

Oikeudellisten edustajien velvollisuus antaa ennakkotietoja

Asianosaisten oikeudet ja velvollisuudet

Asianajajien etiikkaa koskevassa laissa asetetaan erityisiä velvoitteita, jotka koskevat asianajajan tapaa hoitaa asiakkaan tapausta. Toimiminen vastoin näitä velvoitteita on kurinpitorikkomus. Näissä velvoitteissa ei ole erillistä mainintaa palkkiosta.

Kulujen määräytymisperusteet

Mistä löydän tietoa kulujen määräytymisperusteista Kreikassa?

Asianajajien palkkioista saa tietoa asianajajien käytännesäännöistä sekä asianajajayhdistyksiltä.

Notaarien palkkioista saa tietoa joko notaariasioita käsittelevältä osastolta tai notaariliitoilta (jotka ovat julkisoikeudellisia oikeushenkilöitä).

Millä kielillä voin saada tietoa kulujen määräytymisperusteista Kreikassa?

Tietoa kulujen määräytymisperusteista on saatavilla ainoastaan kreikaksi.

Mistä löydän tietoa välimiesmenettelystä/sovittelusta?

Katso kohta sovittelusta Kreikassa.

Mistä löydän lisätietoa kustannuksista?

Tietoa kustannuksista verkkosivuilla

Kreikassa ei ole tällaisia tietoja koskevia verkkosivuja.

Mistä löydän tietoa menettelyjen keskimääräisestä kestosta?

Tällaisia tietoja ei ole saatavilla Kreikassa.

Mistä löydän tietoa menettelyn keskimääräisistä kokonaiskustannuksista?

Tietoa menettelyn keskimääräisistä kokonaiskustannuksista ei ole saatavilla Kreikassa.

Arvonlisävero

Missä on tietoa arvonlisäverosta?

Asianajajien palveluihin sovelletaan arvonlisäveroa. Tietoja saa valtiovarainministeriön verojaostolta ja asianajajayhdistyksiltä.

Mikä on arvonlisäveroprosentti?

23 prosenttia

Oikeusapu

Oikeusapuun riita-asioissa sovellettava ansiotuloraja

Siviiliprosessilain 194 §:n mukaan oikeusapua saa jokainen, joka ei todistettavasti pysty maksamaan oikeudenkäyntikulujaan vaarantamatta omaa tai perheensä toimeentuloa.

Oikeusapua voivat saada myös ulkomaalaiset vastavuoroisuuden periaatteella ja kansalaisuudettomat henkilöt.

Lain 3226/2004 mukaan oikeusapua annetaan riita-asioissa pienituloisille kansalaisille, jos perheen vuositulot eivät ylitä kahta kolmasosaa minimivuosipalkasta, joka vahvistetaan kansallisessa yleisessä työehtosopimuksessa.

Oikeusapu kattaa oikeudenkäyntikulut, notaarien ja haastemiesten palkkiot sekä asianajajien palkkiot (siviiliprosessilain 199 §).

Vastaajalle myönnettävään oikeusapuun sovellettava ansiotuloraja rikosoikeuden alalla

Rikosprosessilain 340 §:ssä säädetään, että ellei vastaajalla ole oikeudellista edustajaa, tuomioistuin määrää tehtävään asianajajan paikallisen asianajajaliiton luettelosta.

Lain 3226/2004 mukaan oikeusapua annetaan pienituloisille kansalaisille rikosoikeudellisissa asioissa edellä esitetyllä tavalla.

Rikoksen uhria koskeva ansiotuloraja rikosoikeuden alalla

Rikoksen uhreille maksettavista korvauksista 29 päivänä huhtikuuta 2004 annettu neuvoston direktiivi 2004/80/EY on saatettu osaksi Kreikan lainsäädäntöä lailla 3811/2009.

Muut edellytykset oikeusavun myöntämiseksi rikoksen uhrille

Oikeusapupalveluita tarjoavien asianajajien, notaarien ja haastemiesten palkkioista säädetään ministeriön päätöksellä (lain 3226/2004 14 §).

Rikosasioissa annettavaan oikeusapuun kuuluu asianajajan nimeäminen.

Siviilioikeudellisissa asioissa oikeusapuun kuuluu täydellinen tai osittainen vapauttaminen oikeudenkäyntikuluista.

Muut edellytykset oikeusavun myöntämiseksi vastaajalle

Ei käytössä

Maksuttomat oikeudenkäynnit

Ei käytössä

Missä tapauksessa hävinnyt osapuoli joutuu maksamaan voittaneen osapuolen kulut?

Tuomioistuimen ratkaistua asian voittaneen osapuolen menot ja kulut jäävät yleensä hävinneen osapuolen maksettaviksi ottaen huomioon, minkä verran asianosaiset ovat voittaneet tai hävinneet. Tuomioistuimen on pantava täytäntöön myös tämä osa päätöksestä. Menot ja kulut lasketaan edellä mainittujen sääntöjen mukaisesti kiinnittäen huomiota erityisesti oikeusalan ammattilaisten palkkioita koskevaan sääntelyyn sekä riita-asian osapuolten mahdollisiin kiinteisiin oikeudenkäyntikuluihin. Yleensä määrä jää todellisia kuluja pienemmäksi.

Asiantuntijoiden palkkiot

Asiantuntijat vahvistavat omat palkkionsa, jotka sisällytetään pyydettäessä tuomioistuimen määräämiin oikeudenkäyntikuluihin.

Kääntäjien ja tulkkien palkkiot

Kääntäjät ja tulkit vahvistavat omat palkkionsa, jotka sisällytetään pyydettäessä tuomioistuimen määräämiin oikeudenkäyntikuluihin.

Linkkejä

Ateenan asianajajayhdistys

Pireuksen asianajajayhdistys

Thessalonikin muutoksenhakutuomioistuimen notaariliitto

Kreikan notaariliiton koordinointikomitea

Thessalonikin asianajajayhdistys

Viittaukset

Kreikan kertomus kustannusten avoimuutta koskevasta tutkimuksesta PDF (849 Kb) en

Viimati uuendatud: 25/06/2018

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Tagasiside

Kasutage allpool esitatud vormi oma märkuste ja tagasiside esitamiseks meie uue veebisaidi kohta