Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje saksa keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Swipe to change

Kulud

Liikmesriikidel paluti perekonnaõiguse küsimuses (lahutus) selgitada, milline on lahutusavalduse esitaja osa kohtukulude kandmises järgmistel juhtudel: A – riigisisene juhtum. Paar abiellub. Sellele järgneb lahuselu ja otsus lahutada. B – piiriülene juhtum. Kaks sama liikmesriigi (liikmesriik A) kodanikku abielluvad. Abielu sõlmitakse liikmesriigis A. Pärast abiellumist asub paar elama ja töötama teise liikmesriiki (liikmesriik B), millest saab nende alaline elukoht. Mõne aja pärast asutakse lahus elama, kusjuures naine pöördub tagasi liikmesriiki A, kuid mees jääb liikmesriiki B. Paar otsustab lahutada. Vahetult pärast liikmesriiki A naasmist esitab naine liikmesriigi B kohtule lahutusavalduse.


Kulud Saksamaal

Kohtukulud ja edasikaebuste kulud


Juhtumi
näide

Kohus

Edasikaebus

Esialgsed kohtukulud

Esialgsed kohtukulud

Juhtum A

Sõltub sissetulekust ja varadest

Sõltub sissetulekust ja varadest

Juhtum B

Sõltub sissetulekust ja varadest

Sõltub sissetulekust ja varadest



Juristide kulud


Juhtumi
näide

Advokaat

Keskmised kulud

Juhtum A

Sõltub sissetulekust ja varadest

Juhtum B

Sõltub sissetulekust ja varadest



Tunnistajale hüvitise maksmine ning kautsjoni või tagatisega kaasnevad kulud


Juhtumi
näide

Tunnistajale hüvitise maksmine

Kautsjon või tagatis

Kas tunnistajatele makstakse hüvitist?

Kas see on olemas? Millal ja kuidas seda kasutatakse?

Juhtum A

Jah, kuid tunnistajad ei ole tavaliselt vajalikud.

Ei

Juhtum B

Jah, kuid tunnistajad ei ole tavaliselt vajalikud.

Ei



Õigusabi maksumus ja muud hüvitised



Juhtumi
näide

Õigusabi

Hüvitamine

Millal ja millistel tingimustel seda võimaldatakse?

Kas võitnud pool võib taotleda kohtukulude hüvitamist?

Kui hüvitamine on osaline, kui suur osa hüvitatakse?

Kas on olukordi, kus õigusabi tuleb abi andnud asutusele tagasi maksta?

Juhtum A

Sõltub sissetulekust ja varadest

Jah

Pool

Kui isiku sissetulek ja rahaline olukord paraneb ning osamaksetena tasumise korral.

Juhtum B



Kirjaliku ja suulise tõlke kulud


Juhtumi
näide

Kirjalik tõlge

Suuline tõlge

Muud piiriüleste vaidluste erikulud

Millal ja millistel tingimustel vajalik?

Ligikaudsed kulud

Millal ja millistel tingimustel vajalik?

Ligikaudsed kulud

Kirjeldus

Juhtum A

Juhtum B

Kohtu äranägemisel

Tavaliselt 1,85 eurot 55 tähemärgi eest (koos tühikutega) + kulud ja käibemaks

Kohtu äranägemisel

55 eurot tunnis + kulud ja käibemaks

Dokumentide kättetoimetamine välisriiki


Viimati uuendatud: 05/11/2020

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Tagasiside

Kasutage allpool esitatud vormi oma märkuste ja tagasiside esitamiseks meie uue veebisaidi kohta