Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση ισπανικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες
Swipe to change

Έξοδα

Στη συγκεκριμένη περιπτωσιολογική μελέτη σχετικά με το εμπορικό δίκαιο (ευθύνη), ζητήθηκε από τα κράτη μέλη να ενημερώσουν τον πελάτη σχετικά με τα δικαστικά έξοδα, προκειμένου να αξιολογηθούν οι ακόλουθες περιπτώσεις: Υπόθεση A – Εθνική περίπτωση: Ένας κατασκευαστής εξοπλισμού θέρμανσης παραδίδει έναν θερμαντήρα σε εταιρεία που εγκαθιστά τέτοιου είδους εξοπλισμό. Η εταιρεία εγκατάστασης μεταπωλεί τον θερμαντήρα σε έναν πελάτη και τον εγκαθιστά στο σπίτι του. Λίγον καιρό μετά, εκδηλώνεται στο σπίτι πυρκαγιά. Όλοι οι εμπλεκόμενοι (ο κατασκευαστής εξοπλισμού θέρμανσης, η εταιρεία εγκατάστασης και ο τελικός χρήστης) έχουν ασφαλιστική κάλυψη. Το αίτιο της πυρκαγιάς αμφισβητείται. Κανείς δεν θέλει να καταβάλει αποζημίωση στον πελάτη. Ο πελάτης αποφασίζει να υποβάλει αγωγή κατά του κατασκευαστή εξοπλισμού θέρμανσης, της εταιρείας εγκατάστασης εξοπλισμού θέρμανσης και των ασφαλιστικών εταιρειών, με αίτημα την καταβολή πλήρους αποζημίωσης. Υπόθεση Β – Διασυνοριακή περίπτωση: Ένας κατασκευαστής εξοπλισμού θέρμανσης στο κράτος μέλος Β παραδίδει έναν θερμαντήρα σε εταιρεία που εγκαθιστά τέτοιου είδους εξοπλισμό στο κράτος μέλος Γ. Η εταιρεία εγκατάστασης μεταπωλεί τον θερμαντήρα σε έναν πελάτη στο κράτος μέλος Α και τον εγκαθιστά στο σπίτι του. Λίγον καιρό μετά, εκδηλώνεται στο σπίτι πυρκαγιά. Όλοι οι εμπλεκόμενοι (ο κατασκευαστής εξοπλισμού θέρμανσης, η εταιρεία εγκατάστασης και ο τελικός χρήστης) έχουν συνάψει σύμβαση ασφάλισης, ο καθένας με ασφαλιστική εταιρεία του δικού του κράτους μέλους. Το αίτιο της πυρκαγιάς αμφισβητείται. Κανείς δεν θέλει να καταβάλει αποζημίωση στον πελάτη. Ο πελάτης αποφασίζει να υποβάλει αγωγή στο κράτος μέλος Α κατά του κατασκευαστή εξοπλισμού θέρμανσης, της εταιρείας εγκατάστασης εξοπλισμού θέρμανσης και της ασφαλιστικής εταιρείας στο κράτος μέλος Α, με αίτημα την καταβολή πλήρους αποζημίωσης.

Έξοδα στην Ισπανία

Έξοδα προσφυγής στα δικαστήρια, άσκησης ένδικων μέσων και εναλλακτικής επίλυσης διαφορών

Περιπτωσιολογική μελέτη

Δικαστήριο

Ένδικα μέσα

Εναλλακτική επίλυση διαφορών

Αρχικά έξοδα

Γενικά έξοδα

Λοιπά έξοδα

Αρχικά έξοδα

Γενικά έξοδα

Λοιπά έξοδα

Επιτρέπεται σε υποθέσεις του είδους αυτού;

Περίπτωση Α

Αρχικά δικαστικά έξοδα. Προκαταβολή στο δικηγόρο και τον αντίκλητο (Procurador). Γενικά, καταβάλλεται τέλος, ανάλογα με την κατηγορία της διαδικασίας και το ποσό της απαίτησης, όταν αυτό υπερβαίνει τα 2 000 ευρώ, εκτός αν χορηγείται νομική συνδρομή (σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 1/1996 περί νομικής συνδρομής).

Πρόκειται για τα γενικά δικαστικά έξοδα, τα οποία βαρύνουν τον διάδικο του οποίου απορρίφθηκαν όλοι οι ισχυρισμοί (άρθρο 394.1 ΚΠολΔικ).

Προτάσεις για αποδεικτικά στοιχεία:

- Αποζημιώσεις μαρτύρων.

- Γνωμοδοτήσεις εμπειρογνωμόνων.

O ασκών το ένδικο μέσο καταβάλλει προκαταβολή, εκτός αν τυγχάνει νομικής συνδρομής.

Ισχύει το κριτήριο που ισχύει και στον πρώτο βαθμό.

Ισχύει το κριτήριο που ισχύει και στον πρώτο βαθμό.

Οι διάδικοι μπορούν να συμφωνήσουν στην πληρωμή του ποσού χωρίς την παρέμβαση τρίτου. Η εν λόγω συμφωνία πρέπει να εγκριθεί από το δικαστήριο. Τα μέρη μπορούν επίσης να προσφύγουν σε διαμεσολάβηση, ακόμη και αν η δίκη έχει ξεκινήσει.

Περίπτωση Β

Όπως και στην προηγούμενη περίπτωση.

Όπως και στην προηγούμενη περίπτωση.

Όπως και στην προηγούμενη περίπτωση.

Όπως και στην προηγούμενη περίπτωση.

Όπως και στην προηγούμενη περίπτωση.

Όπως και στην προηγούμενη περίπτωση.

Όπως και στην προηγούμενη περίπτωση.

Έξοδα δικηγόρου, δικαστικού επιμελητή και εμπειρογνώμονα

Περιπτωσιολογική μελέτη

Δικηγόρος

Δικαστικός επιμελητής

Εμπειρογνώμονας

Είναι υποχρεωτική η εκπροσώπηση;

Κόστος

Είναι υποχρεωτική η εκπροσώπηση;

Είναι υποχρεωτική η προσφυγή στις υπηρεσίες του;

Περίπτωση Α

Όταν το ποσό της απαίτησης υπερβαίνει τα 2 000 ευρώ, πρέπει να επικουρούνται από δικηγόρο και να εκπροσωπούνται από αντίκλητο (Procurador) (άρθρο 31 ΚΠολΔικ).

Ποικίλλει ανάλογα με το ποσό της δίκης και τις δικονομικές διαδικασίες που κινούνται.

Δεν εκπροσωπεί τα μέρη.

Συνιστάται η προσφυγή σε υπηρεσίες εμπειρογνωμόνων (εκτιμητών ζημιών), τις αμοιβές των οποίων καταβάλλει ο αιτών.

Περίπτωση Β

Όπως και στην προηγούμενη περίπτωση.

Όπως και στην προηγούμενη περίπτωση.

Όπως και στην προηγούμενη περίπτωση.

Όπως και στην προηγούμενη περίπτωση.

Έξοδα για αποζημίωση μαρτύρων, παροχή ασφάλειας ή εγγύησης και άλλες συναφείς αμοιβές

Περιπτωσιολογική μελέτη

Αποζημίωση μαρτύρων

Ασφάλεια ή εγγύηση

Παρέχεται αποζημίωση στους μάρτυρες;

Κόστος

Υπάρχει σχετική πρόβλεψη; Πότε και πώς εφαρμόζεται;

Περίπτωση Α

Οι μάρτυρες δικαιούνται να λάβουν αποζημίωση από τον διάδικο που τους προτείνει, για τη ζημία που υφίστανται λόγω της παρουσίας τους στο δικαστήριο (άρθρο 375.1 ΚΠολΔικ).

Δεν προβλέπεται προκαταβολή.

Περίπτωση Β

Όπως και στην προηγούμενη περίπτωση.

Όπως και στην προηγούμενη περίπτωση.

Έξοδα νομικής συνδρομής και άλλου είδους επιστροφή εξόδων

Περιπτωσιολογική μελέτη

Νομική συνδρομή

Επιστροφή εξόδων

Πότε και υπό ποιες προϋποθέσεις χορηγείται;

Σε ποιες περιπτώσεις καλύπτονται όλα τα έξοδα;

Προϋποθέσεις

Μπορεί ο νικήσας διάδικος να εξασφαλίσει την επιστροφή των εξόδων της δίκης;

Περίπτωση Α

Σε όσους αποδεδειγμένα δεν διαθέτουν επαρκή οικονομικά μέσα για να προσφύγουν στο δικαστήριο (δικηγόρος και αντίκλητος (Procurador), μεταξύ άλλων).

Για να γίνει δεκτό ότι ένα φυσικό πρόσωπο δεν διαθέτει επαρκή οικονομικά μέσα, πρέπει να αποδείξει ότι το σύνολο των ετήσιων οικογενειακών εσόδων του δεν υπερβαίνει το διπλάσιο του «δημόσιου δείκτη εισοδημάτων πολλαπλού σκοπού» ο οποίος ισχύει κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Θα πρέπει να τηρήσει τη συμφωνία που έκανε με τον δικηγόρο του, εάν έκανε συμφωνία. Γενικά, σημαντικό μέρος ή το σύνολο της αμοιβής του δικηγόρου, εφόσον δεν υπερβαίνει το ένα τρίτο της αξίας της διαφοράς, όπως και η αμοιβή και οι προκαταβολές στον αντίκλητο (Procurador), οι αμοιβές εμπειρογνωμόνων (ανάλογα με την περίπτωση) μπορούν να επιστραφούν μέσω του καθορισμού των δικαστικών εξόδων.

Περίπτωση Β

Όπως και στην προηγούμενη περίπτωση.

Όπως και στην προηγούμενη περίπτωση.

Όπως και στην προηγούμενη περίπτωση.

Έξοδα μετάφρασης και διερμηνείας

Περιπτωσιολογική μελέτη

Μετάφραση

Διερμηνεία

Πότε και υπό ποιες προϋποθέσεις είναι αναγκαία;

Ποιο είναι το κατά προσέγγιση κόστος;

Πότε και υπό ποιες προϋποθέσεις είναι αναγκαία;

Ποιο είναι το κατά προσέγγιση κόστος;

Περίπτωση Α

Εάν υποβληθούν έγγραφα τα οποία δεν είναι καταρτισμένα στην επίσημη ισπανική γλώσσα (ή ενδεχομένως στη γλώσσα της αυτόνομης κοινότητας στην οποία διεξάγεται η δίκη), τα έγγραφα συνοδεύονται από τη μετάφρασή τους. Η μετάφραση μπορεί να γίνει από ιδιώτη μεταφραστή. Στην περίπτωση αυτή, εάν ένας από τους διαδίκους την προσβάλλει, με το επιχείρημα ότι δεν είναι πιστή και ακριβής και αιτιολογώντας τη διαφωνία του, ο γραμματέας του δικαστηρίου διατάσσει, σε σχέση με το μέρος του εγγράφου για το οποίο υπάρχει διαφωνία στη μετάφραση, την επίσημη μετάφρασή του, τα έξοδα της οποίας βαρύνουν εκείνον που υπέβαλε τη μετάφραση. Εάν η επίσημη μετάφραση είναι ουσιαστικά ίδια με τη μετάφραση του ιδιώτη μεταφραστή, τα έξοδα της επίσημης μετάφρασης βαρύνουν εκείνον που προσέβαλε τη μετάφραση του ιδιώτη μεταφραστή.

Ποικίλλει.

Όταν πρόκειται να παρέμβει στη δίκη ένα πρόσωπο στο οποίο θα υποβληθούν ερωτήσεις, το οποίο θα καταθέσει ή στο οποίο θα γνωστοποιηθεί προσωπικά απόφαση, και το εν λόγω πρόσωπο δεν γνωρίζει την επίσημη ισπανική γλώσσα ή ενδεχομένως την επίσης επίσημη γλώσσα της αυτόνομης κοινότητας στην οποία διεξάγεται η διαδικασία, ορίζεται διερμηνέας οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο γνωρίζει τη σχετική γλώσσα, κατόπιν ορκωμοσίας ή υποσχέσεως πιστής διερμηνείας.

Περίπτωση Β

Όπως και στην προηγούμενη περίπτωση.

Όπως και στην προηγούμενη περίπτωση.

Είναι δύσκολο να καθοριστεί εκ των προτέρων.

Τελευταία επικαιροποίηση: 08/11/2019

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Σχόλια

Χρησιμοποιήστε το παρακάτω δελτίο για να διατυπώσετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας για τον νέο μας ιστότοπο