Έξοδα

Στη συγκεκριμένη περιπτωσιολογική μελέτη σχετικά με το οικογενειακό δίκαιο (επιμέλεια τέκνων), ζητήθηκε από τα κράτη μέλη να ενημερώσουν τον ενάγοντα σχετικά με τα δικαστικά έξοδα, προκειμένου να αξιολογηθούν οι ακόλουθες περιπτώσεις: Υπόθεση A – Εθνική περίπτωση: Δύο άτομα έχουν συζήσει επί σειρά ετών χωρίς να έχουν παντρευτεί. Όταν χωρίζουν, έχουν ένα παιδί τριών ετών. Με δικαστική απόφαση ανατίθεται η επιμέλεια του παιδιού στη μητέρα και αναγνωρίζεται δικαίωμα επικοινωνίας στον πατέρα. Η μητέρα υποβάλει αγωγή με αίτημα τον περιορισμό του δικαιώματος επικοινωνίας του πατέρα. Υπόθεση B – Διασυνοριακή περίπτωση στην οποία είστε δικηγόρος στο κράτος μέλος Α: Δύο άτομα έχουν συζήσει επί σειρά ετών σε ένα κράτος μέλος (κράτος μέλος Β) χωρίς να έχουν παντρευτεί. Αποκτούν μαζί ένα παιδί, αλλά αμέσως μετά τη γέννηση του παιδιού χωρίζουν. Με απόφαση δικαστηρίου του κράτους μέλους Β ανατίθεται η επιμέλεια του παιδιού στη μητέρα και αναγνωρίζεται δικαίωμα επικοινωνίας στον πατέρα. Η μητέρα και το παιδί μετακομίζουν για να ζήσουν σε άλλο κράτος μέλος (κράτος μέλος A), πράγμα που επιτρέπεται με βάση τη δικαστική απόφαση, ενώ ο πατέρας παραμένει στο κράτος μέλος B. Λίγα χρόνια αργότερα, η μητέρα υποβάλλει αγωγή στο κράτος μέλος A με αίτημα τη μεταβολή του δικαιώματος επικοινωνίας του πατέρα.


Έξοδα στη Μάλτα

Έξοδα προσφυγής στα δικαστήρια, άσκησης ένδικων μέσων και εναλλακτικής επίλυσης διαφορών


Περιπτωσιολογική μελέτη

Δικαστήριο

Ένδικα μέσα

Εναλλακτική επίλυση διαφορών

Αρχικά δικαστικά έξοδα

Έξοδα μεταγραφής

Λοιπά έξοδα

Αρχικά δικαστικά έξοδα

Έξοδα μεταγραφής

Λοιπά έξοδα

Παρέχεται αυτή η δυνατότητα για τον συγκεκριμένο τύπο υπόθεσης;

Έξοδα

Περίπτωση A

€181,68

α.α.

α.α.

€98,99

α.α.

€116,47

Ναι

Περίπτωση B

€181,68

α.α.

α.α.

€98,99

€116,47

ΌχιΈξοδα δικηγόρου, δικαστικού επιμελητή, εμπειρογνώμονα


Περιπτωσιολογική μελέτη

Δικηγόρος

Δικαστικός επιμελητής

Εμπειρογνώμονας

Είναι υποχρεωτική η εκπροσώπηση;

Μέσος όρος εξόδων

Είναι υποχρεωτική η εκπροσώπηση;

Έξοδα προ της έκδοσης δικαστικής απόφασης

Έξοδα μετά την έκδοση δικαστικής απόφασης

Είναι υποχρεωτική η προσφυγή στις υπηρεσίες του;

Κόστος

Περίπτωση Α

Ναι

Από ελάχιστο ποσό €81,53 έως €174,70

Μη υποχρεωτική

α.α.

α.α.

Όχι

α.α.

Περίπτωση Β

Ναι

Από ελάχιστο ποσό €81,53 έως €174,70

Μη υποχρεωτική

α.α.

α.α.

Όχι

α.α.Έξοδα για αποζημίωση μαρτύρων, παροχή ασφάλειας ή εγγύησης και άλλες συναφείς αμοιβές


Περιπτωσιολογική μελέτη

Αποζημίωση μαρτύρων

Ασφάλεια ή εγγύηση

Λοιπά έξοδα

Παρέχεται αποζημίωση στους μάρτυρες;

Κόστος

Υπάρχει σχετική πρόβλεψη και πότε και πώς εφαρμόζεται;

Κόστος

Περιγραφή

Κόστος

Περίπτωση Α

Όχι

α.α.

Προληπτική εγγύηση για το ποσό που ζητείται

€23,28

α.α.

α.α.

Περίπτωση Β

Όχι

α.α.

Προληπτική εγγύηση για το ποσό που ζητείται

€23,28

α.α.

α.α.Έξοδα νομικής συνδρομής και άλλου είδους επιστροφή εξόδωνΠεριπτωσιολογική μελέτη

Νομική συνδρομή

Πότε και υπό ποιες προϋποθέσεις παρέχεται;

Πότε είναι η στήριξη πλήρης;

Υπάρχουν προϋποθέσεις;

Περίπτωση Α

Η νομική συνδρομή παρέχεται εάν το πρόσωπο ζει με κοινωνικά επιδόματα ή αμείβεται με τον ελάχιστο μισθό και εάν δεν διαθέτει περισσότερα από ένα ακίνητα.

α.α.

α.α.

Περίπτωση Β

Η νομική συνδρομή παρέχεται εάν το πρόσωπο ζει με κοινωνικά επιδόματα ή αμείβεται με τον ελάχιστο μισθό και εάν δεν διαθέτει περισσότερα από ένα ακίνητα.

α.α.

α.α.
Περιπτωσιολογική μελέτη

Επιστροφή εξόδων

Μπορεί ο διάδικος που νίκησε να εξασφαλίσει την επιστροφή των εξόδων της δίκης;

Εάν δεν προβλέπεται ολική επιστροφή, τι ποσοστό επιστρέφεται συνήθως;

Ποια έξοδα δεν επιστρέφονται σε καμία περίπτωση;

Υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες η νομική συνδρομή πρέπει να επιστραφεί στον οργανισμό που τη χορήγησε;

Περίπτωση Α

ΝΑΙ

Εξαρτάται από την έκβαση της δίκης

Ιδιωτικές συμβουλές από δικηγόρους (εξωδικαστικά έξοδα)

α.α.

Περίπτωση Β

ΝΑΙ

Εξαρτάται από την έκβαση της δίκης

Ιδιωτικές συμβουλές από δικηγόρους (εξωδικαστικά έξοδα)

α.α.Έξοδα μετάφρασης και διερμηνείας


Περιπτωσιολογική μελέτη

Μετάφραση

Διερμηνεία

Υπάρχουν άλλα έξοδα που αφορούν ειδικά διασυνοριακές διαφορές;

Πότε και υπό ποιες προϋποθέσεις είναι αναγκαία;

Ποιο είναι το κατά προσέγγιση κόστος;

Πότε και υπό ποιες προϋποθέσεις είναι αναγκαία;

Ποιο είναι το κατά προσέγγιση κόστος;

Περιγραφή

Ποιο είναι το κατά προσέγγιση κόστος;

Περίπτωση Α

Μετάφραση γίνεται μετά από αίτηση οιουδήποτε εκ των διαδίκων.  Μετάφραση γίνεται μόνον από τα μαλτεζικά προς τα αγγλικά ή αντίστροφα. Μεταφράσεις σε άλλες γλώσσες εξασφαλίζονται από τους διαδίκους με δικά τους έξοδα.

€17,4747 (το κατ’αποκοπή ποσό που καταβάλλεται ως τέλος γραμματείας δικαστηρίου για κάθε μετάφραση)

Μόνον όταν ένας μάρτυρας δεν μιλά ούτε μαλτέζικα ούτε αγγλικά

Μεταξύ €11,65 και €58,23/ώρα

Έξοδα επιδόσεων στον διάδικο που διαμένει στο εξωτερικό

Ανάλογα με τα τέλη που χρεώνουν άλλα κράτη μέλη

Περίπτωση Β

Μετάφραση γίνεται μετά από αίτηση οιουδήποτε εκ των διαδίκων.  Μετάφραση γίνεται μόνον από τα μαλτεζικά προς τα αγγλικά ή αντίστροφα. Μεταφράσεις σε άλλες γλώσσες εξασφαλίζονται από τους διαδίκους με δικά τους έξοδα.

€17,47(το κατ’αποκοπή ποσό που καταβάλλεται ως τέλος γραμματείας δικαστηρίου για κάθε μετάφραση)

Μόνον όταν ένας μάρτυρας δεν μιλά ούτε μαλτέζικα ούτε αγγλικά

Μεταξύ €11,65 και €58,23/ώρα

Έξοδα επιδόσεων στον διάδικο που διαμένει στο εξωτερικό

Ανάλογα με τα τέλη που χρεώνουν άλλα κράτη μέλη


Τελευταία επικαιροποίηση: 02/11/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Σχόλια

Χρησιμοποιήστε το παρακάτω δελτίο για να διατυπώσετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας για τον νέο μας ιστότοπο