Sagsomkostninger

I denne casestudy, der vedrører handelsret (kontraktforhold), anmodedes medlemsstaterne om at give sælgeren oplysninger om sagsomkostningerne i følgende tilfælde: Tilfælde A – National sag: En virksomhed har leveret varer til en værdi af 20 000 EUR. Sælgeren er ikke blevet betalt, da køberen mener, at varerne ikke svarer til, hvad der var aftalt. Sælgeren beslutter at anlægge sag med henblik på at opnå betaling af den fulde pris. Tilfælde B – Tværnational sag: En virksomhed, hvis hovedsæde ligger i medlemsstat B, leverer varer til en værdi af  20 000 EUR til en køber i medlemsstat A. Kontrakten er undergivet lovgivningen i medlemsstat B og affattet på sproget i medlemsstat B. Sælgeren er ikke blevet betalt, da køberen i medlemsstat A mener, at varerne ikke svarer til, hvad der var aftalt. Sælgeren beslutter at anlægge sag i medlemsstat A med henblik på at opnå fuld betaling af den pris, der er fastsat i kontrakten.


Sagsomkostninger i Polen

Casestudie 4 (i sag 4 B er landet Polen, når sælger lægger sag an mod køber – i så fald er gebyrerne, omkostningerne og betingelserne de samme som i sag A. I overensstemmelse hermed er det ikke nødvendigt at udfylde tabellen).

Omkostninger for sager ved domstole, appeller og alternativ konfliktløsning


Case- studie

Domstol

Appelsager

Alternativ konfliktløsning

Gebyrer for sags-anlæg

Udskrifts-gebyrer

Andre ge-byrer

Gebyrer for sagsanlæg

Er dette en mulighed i denne type sager?

Omkostninger

Sag A

Afhænger af værdien af genstan-den for søgsmål-et. I henhold til lov om sagsom-kostninger i civile sager er gebyret 5 % af værdien, men ikke under 30 PLN og ikke over 100 000  PLN.  

For hver kopi, kopier af domme med tvangsfuld-byrdelse, kopier af domme med retsvirkning – 6 PLN. Hvis disse dokumenter er på et fremmed-sprog eller indeholder tabeller – 12 PLN
pr. side.

--

Afhænger af værdien af genstanden for søgsmålet. I henhold til lov om sagsomkostninger i civile sager er gebyret 5 % af værdien, men ikke under 30 PLN og ikke over 100 000 PLN. Hvis værdien af genstanden for søgsmålet ændrer sig i løbet af proceduren, beregnes gebyret på samme måde – procentdelen er stadig den samme, men den endelige sum er ikke, da der anvendes et andet beregningsgrundlag.

Det står parterne frit for at vælge alternativ konflikt-løsning

Hvis domstolen accepterer retsgyldig-hedsklau-sulen, 50 PLNOmkostninger og gebyrer til advokat, foged og sagkyndige


Case- studie

Advokat

Foged

Sagkyndig

Er der advokattvang?

Gennemsnit-lige omkostninger

Er dette obligatorisk?

Omkost-ninger før doms-afsigelsen

Omkost-ninger efter doms-afsigelsen

Er dette obligatorisk?

Omkostninger

Sag A

Nej

Afhænger af værdien af genstanden for søgsmålet. Hvis værdien er ca. 90 000 PLN, er gebyrerne ikke under 3 600 PLN.  

Nej

--

--

Nej

Hvis domstolen accepterer retsgyldig-hedsklausul-en, 50 PLNOmkostninger til godtgørelser til vidner, sikkerhedsstillelse og andre relevante gebyrer


Case-

studie

Godtgørelse til vidner

Sikkerhedsstillelse

Andre gebyrer

Får vidnet udbetalt godtgørelse?

Omkostninger

Eksisterer dette, og hvornår og hvordan bruges det?

Omkost-ninger

Beskrivelse

Omkostninger

Sag A

Ja

Transportomkost-ninger, tabt arbejdsfortjeneste, indlogering, i henhold til art. 85 til 88 i lov om sagsomkostninger i civile sager

Ja. Der tages hensyn til værdien af genstanden for søgsmålet.

Afhænger af værdien af gen-standen for søgsmålet.

--

--Omkostninger til retshjælp og andre godtgørelserCase-

studie

Retshjælp

Godtgørelse

Hvornår og på hvilke betingelser anvendes retshjælp?

Hvornår godt-gøres hele beløbet?

Betingelser?

Kan den vindende part få godtgjort sagsomkost-ninger?

Hvis hele beløbet ikke godtgøres, hvilken procentdel godtgøres så generelt?

Hvilke omkost-ninger godtgøres aldrig?

Er der tilfælde, hvor retshjælpen skal tilbagebetales til retshjælps-organet?

Sag A

En part, der er fritaget for at betale sagsom-kostninger, kan søge om at få retshjælp.  Domstolen afgør, om der er behov for deltagelse af en professionel advokat.

Afhæn-ger af domsto-lens afgørelse

Hvis omkost-ningerne er usædvanlig høje eller medfører økonomiske vanskelig-heder for parten

Almindelige regler gælder, afhængig af omstændig-hederne

--

Omkost-ninger, der er højere end hvad, der er væsentligt og passende for sagen

--Omkostninger til oversættelse og tolkning


Case-

studie

Oversættelse

Tolkning

Andre særlige omkostninger i forbindelse med tværnationale tvister?

Hvornår og på hvilke betingelser er det nødvendigt?

Omtrentlige omkostninger?

Hvornår og på hvilke betingelser er det nødvendigt?

Omtrentlige omkost-ninger?

Beskrivelse

Omtrentlige omkostninger?

Sag A

Hvis der indsendes dokumenter til domstolen på et andet sprog

I henhold til justitsminis-terens bekendtgørelse af 24. januar 2005

--

--

--

--


Sidste opdatering: 06/11/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Feedback

Brug formularen nedenfor til at skrive kommentarer og feedback om vores nye website