Sagsomkostninger

I denne casestudy, der vedrører familieret (skilsmisse), anmodedes medlemsstaterne om at give den part, der anmoder om skilsmisse, oplysninger om sagsomkostningerne i følgende tilfælde: Tilfælde A – National sag: Et par gifter sig. Senere går de fra hinanden og enes om skilsmisse. Tilfælde B – Tværnational sag: To statsborgere fra samme medlemsstat (medlemsstat A) gifter sig. Ægteskabet indgås i medlemsstat A. Efter brylluppet flytter parret til en anden medlemsstat (medlemsstat B), hvor de bosætter sig med henblik på at arbejde der. Kort derefter går parret fra hinanden, og hustruen vender tilbage til medlemsstat A, medens manden bliver i medlemsstat B. Parret enes om skilsmisse. Efter sin tilbagevenden til medlemsstat A, anlægger hustruen straks sag ved retten i medlemsstat B for at opnå skilsmisse.

Omkostninger i Polen

Casestudie 1 (i sag B er landet Polen, når hustruen søger om skilsmisse – i så fald er gebyrerne, omkostningerne og betingelserne de samme som i sag A).


Vejledende omkostninger for sager ved domstole, appeller og alternativ konfliktløsning


Case­studie

Domstol

Appelsager

Alternativ konfliktløsning

Gebyrer for sags­anlæg

Udskrifts­gebyrer

Andre gebyrer

Gebyrer for sagsan­læg

Udskrifts­gebyrer

Andre ge­byrer

Er dette en mulig­hed i denne type sager?

Omkost­ninger

Sag A

Fast om­kostning 600 PLN

For hver kopi, kopier af domme med tvangsfuldbyr-delse, kopier af domme med juridisk gyldighed – 6 PLN. Hvis disse dokumenter er på et fremmedsprog – 12 PLN pr. side.

-

Fast om­kostning 600 PLN

Det står parterne frit for at vælge alternativ konflikt­løsning

Hvis domstolen accepterer retsgyldig­hedsklausul­en, 50 PLN


Omkostninger og gebyrer til advokat, foged og sagkyndige


Case­studie

Advokat

Foged

Sagkyndig

Er der advokattvang?

Gennem­snitlige omkost-ninger

Er der advokattvang?

Omkost­ninger før doms­afsigelsen

Omkost­ninger efter doms­afsigelsen

Er dette obligatorisk?

Omkost­ninger

Sag A

Nej

Minimum 360 PLN

Nej

-

-

Nej

Ifølge den sagkyndig­es beregningerGodtgørelse til vidner, sikkerhedsstillelse og andre relevante gebyrer


Case­studie

Godtgørelse til vidner

Sikkerhedsstillelse

Andre gebyrer

Får vidnet udbetalt godtgørelse?

Omkostninger

Eksisterer dette, og hvornår og hvordan bruges det?

Om­kost­ning­er

Beskrivelse

Omkost­ninger

Sag A

Ja

Transportomkost­ninger, tabt arbejdsfortjeneste, indlogering, i henhold til art. 85 til 88 i lov om sagsomkostninger i civile sager

--

--

--


Omkostninger til retshjælp og andre godtgørelserCase­studie

Retshjælp

Godtgørelse

Hvornår og på hvilke beting­elser anvendes retshjælp?

Hvor-når godt-gøres hele beløb­et?

Beting­elser?

Kan den vindende part få godtgjort sagsomkost­ninger?

Hvis hele beløbet ikke godtgøres, hvilken procentdel godtgøres så generelt?

Hvilke omkost­ninger godtgøres aldrig?

Er der tilfælde, hvor retshjælpen skal tilbage­betales til retshjælps­organet?

Sag A

En part, der er fritaget for at betale sags­omkost-ninger, kan søge om at få retshjælp. Domstolen afgør, om der er behov for deltagelse af en profes­sionel advokat.

Afhæng­er af domstol­ens afgørel­se

Hvis omkost­ningerne er usædvanlig høje eller medfører økonomiske vanskelig­heder for parten

Almindelige regler gælder, afhængig af omstændig­hederne. Hvis domstolen kender den tiltalte skyldig, betaler den tabende part omkostning­erne. Hvis domstolen kender den tiltalte ikke skyldig, betaler hver af parterne halvdelen af sagsomkost­ningerne.

Omkost­ninger, der er højere end det, der er væsentligt og passende for sagenOmkostninger til oversættelse og tolkning


Case­studie

Oversættelse

Tolkning

Andre særlige omkostninger i forbindelse med tværnationale tvister?

Hvornår og på hvilke betingelser er det nødvendigt?

Omtrentlige omkost­ninger?

Hvornår og på hvilke betingelser er det nødven­digt?

Omtrentlige omkost­ninger?

Beskrivelse

Omtrentlige omkost­ninger?

Sag A

Hvis der indsendes dokumenter til domstolen på et andet sprog

I henhold til justitsministe­rens bekendt­gørelser af 24. januar 2005 


Sidste opdatering: 06/11/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Feedback

Brug formularen nedenfor til at skrive kommentarer og feedback om vores nye website