Sagsomkostninger

I denne casestudy, der vedrører handelsret (kontraktforhold), anmodedes medlemsstaterne om at give sælgeren oplysninger om sagsomkostningerne i følgende tilfælde: Tilfælde A – National sag: En virksomhed har leveret varer til en værdi af 20 000 EUR. Sælgeren er ikke blevet betalt, da køberen mener, at varerne ikke svarer til, hvad der var aftalt. Sælgeren beslutter at anlægge sag med henblik på at opnå betaling af den fulde pris. Tilfælde B – Tværnational sag: En virksomhed, hvis hovedsæde ligger i medlemsstat B, leverer varer til en værdi af  20 000 EUR til en køber i medlemsstat A. Kontrakten er undergivet lovgivningen i medlemsstat B og affattet på sproget i medlemsstat B. Sælgeren er ikke blevet betalt, da køberen i medlemsstat A mener, at varerne ikke svarer til, hvad der var aftalt. Sælgeren beslutter at anlægge sag i medlemsstat A med henblik på at opnå fuld betaling af den pris, der er fastsat i kontrakten.

Omkostninger i Litauen

Omkostninger og gebyrer for sager ved domstole, appeller og alternativ konfliktløsning


Case­studie

Domstol

Appelsager

Alternativ konfliktløsning

Gebyrer for sags­anlæg

Udskrifts­gebyrer

Andre gebyrer

Gebyrer for sagsanlæg

Udskrifts­gebyrer

Andre gebyrer

Er dette en mulighed i denne type sager?

Case A

Stempelafgift på 3 %, men ikke under 50 Litas (i ejendomssager, hvor kravet ikke overstiger 100 000 Litas eller 29 000 EUR)

Sagens parter betaler 10 Litas for en kopi af et retsdokument og 1 Litas pr. side

Udgifter i forbindelse med en retssag:

1) besigtigelse af et sted

2) eftersøgning af tiltalte/sagsøgte

3) levering af rets­dokumenter

4) opfyldelse af rets­afgørelsen

5) betaling for kuratorens arbejde

6) andre nødvendige og rimelige omkostninger

Stempelafgift på 3 %, men ikke under 50 Litas (i ejendomssager, hvor kravet ikke overstiger 100 000 Litas eller 29 000 EUR)

Sagens parter betaler 10 Litas for en kopi af et retsdokument og 1 Litas pr. side

Udgifter i forbindelse med en retssag:

1) besigtigelse af et sted

2) eftersøgning af tiltalte/sagsøgte

3) levering af rets­dokumenter

4) opfyldelse af rets­afgørelsen

5) betaling for kuratorens arbejde

6) andre nødvendige og rimelige omkostninger

JaOmkostninger og gebyrer til advokat, foged og sagkyndige


Case­studie

Advokat

Er der tvungen repræsentation?

Gennemsnitlige omkostninger

Case A

Der er ikke advokattvang

Jf. afsnittet om regler om salærer og honorarer i de juridiske erhverv

Case BCase­studie

Foged

Sagkyndig

Er der tvungen repræsentation?

Omkostninger før domsafsigelsen

Omkostninger efter domsafsigelsen

Er dette obligatorisk?

Omkostninger

Case A

Nej

Nej

Nej. En foged optræder først efter udstedelsen af en tvangsfuldbyrdelseskendelse

Tvangs­fuldbyrdelse: 1) 600 Litas, hvis gældens størrelse er fra 50 000 Litas (ca. 15 000 EUR) til 100 000 Litas (ca. 29 000 EUR) + 6 % - dog mindst 4 000 Litas - af den gæld, der er genstand for tvangsfuldbyrdelsen, i fogedhonorar plus andre tvangsfuldbyrdelsesomkostninger afhængigt af arten og antallet af fogedforretninger

2) Fogedens honorar afhænger af gældens størrelse

Domstolen kan udnævne en sagkyndig eller udmelde syn og skøn i sager, der kræver specialviden om videnskab, medicin, kunst, teknik eller håndværk, afhængigt af holdningen hos sagens parter

Rekvirenten skal betale kaution forud med et beløb, der fastlægges af retten. Regeringen eller en dertil bemyndiget institution fastlægger de maksimale omkostninger. Retten dømmer den tabende part til at betale de sags­omkostninger, som den vindende part har haft, også selv om den tabende part er fritaget for betaling af sagsomkostninger til staten

Case B

Nej

Nej

Det samme som i case AGodtgørelse til vidner, sikkerhedsstillelse og andre relevante gebyrer


Case­studie

Godtgørelse til vidner

Sikkerhedsstillelse

Får vidnet udbetalt godtgørelse?

Omkostninger

Eksisterer dette, og hvornår og hvordan bruges det?

Omkostninger

Case A

Ja, de beløb, som vidner modtager, lægges til de øvrige sagsomkostninger

Jf. afsnittet om honorarer til sagkyndige

Jf. afsnittet om honorarer til sagkyndige

Domstolen skal tage hensyn til den betalende parts bemidling. Beløbet afhænger af retssagens art og må ikke overstige 100 000 Litas

Case B

Det samme som i den nationale situation

Det samme som i den nationale situation

Det samme som i den nationale situation

Det samme som i den nationale situationCase­studie

Andre gebyrer

Beskrivelse

Omkostninger

Case A

Øvrige omkostninger:

1) besigtigelse af et sted

2) eftersøgning af tiltalte/sagsøgte

3) levering af retsdokumenter

4) opfyldelse af retsafgørelsen

5) betaling for kuratorens arbejde

6) andre nødvendige og rimelige omkostninger

Jf. afsnittet om honorarer til sagkyndige. Udgifterne til eftersøgning af en tiltalt/sagsøgt skal betales af rekvirenten eller retten.

Jf. afsnittet om honorarer til fogeder.

En formynder har ret til at modtage godtgørelse for repræsentation i henhold til satserne herfor og proceduren, som regeringen eller dens bemyndigede institution har fastlagt. Repræsentationsomkostninger bæres og betales forud af den part, på hvis initiativ der er udnævnt en formynder

Case B

Det samme som i den nationale situation

Det samme som i den nationale situationOmkostninger til retshjælp og andre godtgørelserCase­studie

Retshjælp

Godtgørelse

Hvornår og på hvilke betingelser anvendes retshjælp?

Kan den vindende part få godtgjort sagsomkostninger?

Case A

Retshjælp ydes ikke

Den vindende part kan få godtgjort sagsomkostningerne af den tabende part

Case B


Omkostninger til oversættelse og tolkning


Case­studie

Oversættelse

Tolkning

Hvornår og på hvilke betingelser er det nødvendigt?

Hvornår og på hvilke betingelser er det nødvendigt?

Omtrentlige omkostninger?

Case A

Alle retsdokumenter og bilag skal forelægges for retten på statens officielle sprog

Personer, som ikke taler det officielle sprog, er garanteret ret til tolkning/oversættelse under retssagen

Domstolen skal betale tolkene/oversætterne med statslige midler

Case B

Det samme som i den nationale situation

Det samme som i den nationale situation


Sidste opdatering: 06/11/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Feedback

Brug formularen nedenfor til at skrive kommentarer og feedback om vores nye website