Sagsomkostninger

I denne casestudy, der vedrører familieret (forældremyndighed), anmodedes medlemsstaterne om at give den part, der anlægger retssag, oplysninger om sagsomkostningerne i følgende tilfælde: Tilfælde A – National sag: To personer har i en årrække levet sammen uden at være gift. De har et barn på tre år, da de går fra hinanden. Ifølge en retsafgørelse er moderen tillagt forældremyndigheden, medens faderen har samværsret. Moderen anlægger sag med henblik på at begrænse faderens samværsret. Tilfælde B – Tværnational sag, hvor De er advokat i medlemsstat A: To personer har i en årrække levet sammen i en medlemsstat (medlemsstat B) uden at være gift. De har et barn sammen, men går fra hinanden umiddelbart efter barnets fødsel. Ifølge en retsafgørelse truffet i medlemsstat B er moderen tillagt forældremyndigheden, medens faderen har samværsret. Moderen og barnet flytter til en anden medlemsstat (medlemsstat A) for at bosætte sig der, hvilket de ifølge retsafgørelsen har lov til, og faderen forbliver i medlemsstat B. Nogle få år senere anlægger moderen sag i medlemsstat A med henblik på at ændre faderens samværsret.


Omkostninger i Litauen

Omkostninger og gebyrer for sager ved domstole, appeller og alternativ konfliktløsning


Casestudie

Domstol

Appelsager

Gebyrer for sagsanlæg

Udskrifts­gebyrer

Andre gebyrer

Gebyrer for sagsanlæg

Udskrifts­gebyrer

Andre gebyrer

Case A

Det officielle gebyr i sager om uenighed mellem separerede forældre om kontakten med barnet er 100 Litas. Domstolene kan tilpasse beløbet ved at tage hensyn til kvartalets forbruger­prisindeks (nu 132)

Sagens parter betaler 10 Litas for en kopi af et retsdokument og 1 Litas pr. side

Retten dømmer den tabende part til at betale de sags­omkost­ninger, som den vindende part har haft, også selv om den tabende part er fritaget for betaling af sagsomkost­ninger til staten

Det officielle gebyr i sager om uenighed mellem separerede forældre om kontakten med barnet er 100 Litas. Domstolene kan tilpasse beløbet ved at tage hensyn til kvartalets forbruger­prisindeks (nu 132)

Sagens parter betaler 10 Litas for en kopi af et retsdokument og 1 Litas pr. side

Retten dømmer den tabende part til at betale de sags­omkost­ninger, som den vindende part har haft, også selv om den tabende part er fritaget for betaling af sagsomkost­ninger til staten

Case B

Det samme som i den nationale situation

Det samme som i den nationale situation

Det samme som i den nationale situation

Det samme som i den nationale situation

Det samme som i den nationale situation

Det samme som i den nationale situationCasestudie

Alternativ konfliktløsning

Er dette en mulighed i denne type sager?

Omkostninger

Case A

Ja, når tvistens genstand er identificeret under et indledende møde, vil domstolen tilbyde begge parter mulighed for at indgå et gensidigt acceptabelt kompromis og således afgøre sagen i mindelighed

Gratis

Case B

Det samme som i den nationale situation

Det samme som i den nationale situation AOmkostninger og gebyrer til advokat, foged og sagkyndige


Casestudie

Advokat

Foged

Er der tvungen repræsentation?

Gennemsnitlige omkostninger

Er der tvungen repræsentation?

Omkostninger før domsafsigelsen

Omkostninger efter domsafsigelsen

Case A

Der er ikke advokattvang

Jf. afsnittet om regler om salærer og honorarer i de juridiske erhverv

Nej

Nej

Nej. En foged optræder først efter udstedelsen af en tvangsfuldbyr­delseskendelse.

Tvangsfuldbyr­delse: 60 Litas, som fogeden kan kræve for hver fogedforretning, 200 Litas i honorar til fogeden, og andre tvangsfuldbyr­delsesomkost­ninger afhængigt af arten og antallet af fogedforretninger

Case B

Det samme som i den nationale situation

Det samme som i den nationale situation

Det samme som i den nationale situation

Det samme som i den nationale situation

Det samme som i den nationale situationCasestudie

Sagkyndig

Er dette obligatorisk?

Omkostninger

Case A

Domstolen kan udnævne en sagkyndig eller udmelde syn og skøn i sager, der kræver specialviden om videnskab, medicin, kunst, teknik eller håndværk, afhængigt af holdningen hos sagens parter

Rekvirenten skal betale kaution forud med et beløb, der fastlægges af retten. Regeringen eller en dertil bemyndiget institution fastlægger de maksimale omkostninger. Retten dømmer den tabende part til at betale de sagsomkostninger, som den vindende part har haft, også selv om den tabende part er fritaget for betaling af sagsomkostninger til staten

Case B

Det samme som i den nationale situation

Det samme som i den nationale situationGodtgørelse til vidner, sikkerhedsstillelse og andre relevante gebyrer


Case

studie

Godtgørelse til vidner

Sikkerhedsstillelse

Andre gebyrer

Får vidnet udbetalt godtgørelse?

Omkostninger

Eksisterer dette, og hvornår og hvordan bruges det?

Omkostninger

Beskrivelse

Omkostninger

Case A

Ja, de beløb, som vidner modtager, lægges til de øvrige sags­omkost­ninger

Jf. afsnittet om honorarer til sagkyndige

Jf. afsnittet om honorarer til sagkyndige

Domstolen skal tage hensyn til den betalende parts bemidling. Beløbet afhænger af retssagens art og kan ikke overstige 100 000 Litas

Øvrige omkostninger: 1) besigtigelse af et sted

2) eftersøgning af tiltalte/sagsøgte

3) levering af retsdokumenter

4) opfyldelse af retsafgørelsen

5) betaling for kuratorens arbejde

6) andre nødvendige og rimelige omkostninger

Jf. afsnittet om honorarer til sagkyndige.

Udgifterne til eftersøgning af en tiltalt/sagsøgt skal betales af rekvirenten eller retten.

Jf. afsnittet om honorarer til fogeder.

En formynder har ret til at modtage godtgørelse for repræsentation i henhold til satserne herfor og den procedure, som regeringen eller dens bemyndigede institution har fastlagt. Repræsentations­omkostninger bæres og forudbetales af den part, på hvis initiativ der er udnævnt en formynder

Case B

Det samme som i den nationale situation

Det samme som i den nationale situation

Det samme som i den nationale situation

Det samme som i den nationale situation

Det samme som i den nationale situation

Det samme som i den nationale situationOmkostninger til retshjælp og andre godtgørelserCase

studie

Retshjælp

Hvornår og på hvilke betingelser anvendes retshjælp?

Hvornår godtgøres hele beløbet?

Betingelser?

Case A

Man kan anmode om primær retshjælp som beskrevet i afsnittet om retshjælp.

Man er berettiget til sekundær retshjælp på de betingelser, der er fastlagt i afsnittet om retshjælp

Staten garanterer 100 % af omkostningerne til primær retshjælp.

Ved beregning af omkostningerne til sekundær retshjælp tages der hensyn til en persons formue og indtægt (jf. afsnittet om retshjælp)

Personer, der ønsker primær retshjælp, kan ansøge hos en kommunes udøvende myndighed på bopælsstedet.

Personer, der ønsker sekundær retshjælp, skal ansøge herom med fremlæggelse af dokumentation for behovet og berettigelsen til sekundær retshjælp

Case B

Det samme som i den nationale situation

Det samme som i den nationale situation

Det samme som i den nationale situation
Case

studie

Godtgørelse

Kan den vindende part få godtgjort sagsomkostninger?

Hvilke omkostninger godtgøres aldrig?

Er der tilfælde, hvor retshjælpen skal tilbagebetales til retshjælpsorganet?

Case A

Den vindende part kan få godtgjort sagsomkostningerne af den tabende part

Omkostningerne ved statsgaranteret retshjælp og omkostninger, som en skyldner har pådraget sig under tvangsfuldbyrdelsen

Når ydelsen af sekundær retshjælp afsluttes af de grunde, der er nævnt i lovens § 23, afsnit 1, stk. 1, 2 og 6. Omkostningerne kan inddrives hos den person, som fik retshjælpen i overensstemmelse med den lovbestemte procedure.

Når der udbetales forsikringserstatning efter omkostningerne, skal omkostningerne ved sekundær retshjælp refunderes staten inden en måned fra udbetalingen af forsikringserstatningen i overensstemmelse med den procedure, som er fastlagt af justitsministeren. Undlader en person at betale disse omkostninger, skal de dækkes i henhold til retssagen.

Når der er ydet sekundær retshjælp (lovens § 12, stk. 6), men omstændighederne ændrer sig (§ 11, afsnit 2, stk. 1), skal den pågældende refundere staten værdien af den sekundære retshjælp inden den frist, som tjenesten har fastsat. Undlader personen at gøre dette, vil omkostningerne blive inddrevet i henhold til den fornødne retsprocedure.

Når 50 % af omkostningerne ved sekundær retshjælp er dækket, og en ansøger ikke betaler sin halvdel af omkostningerne i civile eller forvaltningsmæssige retssager inden den påkrævede tidsfrist, kan sagen lukkes, uden at retten har truffet afgørelse om sagens substans, og ansøgeren skal refundere værdien af den sekundære retshjælp inden den frist, som tjenesten har fastsat. Staten vil være repræsenteret ved retshjælpstjenesten.Omkostninger til oversættelse og tolkning


Case

studie

Oversættelse

Tolkning

Hvornår og på hvilke betingelser er det nødvendigt?

Omtrentlige omkostninger?

Hvornår og på hvilke betingelser er det nødvendigt?

Omtrentlige omkostninger?

Case A

Alle retsdokumenter og bilag skal forelægges for retten på statens officielle sprog

En part, hvis retsdokumenter skal oversættes til et fremmedsprog, skal forudbetale en kaution, som er fastsat af retten til at dække sagens omkostninger. Hvis begge parter indgiver andragender, skal de deles ligeligt om betaling af kautionen

Personer, som ikke taler det officielle sprog, er garanteret ret til tolkning/oversættelse under retssagen

Domstolen skal betale tolkene/oversætterne med statslige midler

Case B

Det samme som i den nationale situation

Det samme som i den nationale situation

Det samme som i den nationale situation

Det samme som i den nationale situation


Sidste opdatering: 06/11/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Feedback

Brug formularen nedenfor til at skrive kommentarer og feedback om vores nye website