Den originale sprogudgave af denne side fransk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Swipe to change

Sagsomkostninger

I denne casestudy, der vedrører familieret (underholdspligt), anmodedes medlemsstaterne om at give den part, der anlægger retssag, oplysninger om sagsomkostningerne i følgende tilfælde: Tilfælde A – National sag: To personer har i en årrække levet sammen uden at være gift. De har et barn på tre år, da de går fra hinanden. Ifølge en retsafgørelse er moderen tillagt forældremyndigheden. Den eneste uløste tvist vedrører det underholdsbidrag, som faderen skal betale moderen for barnets underhold og uddannelse. Moderen anlægger sag herom. Tilfælde B – Tværnational sag, hvor De er advokat i medlemsstat A: To personer har i en årrække levet sammen i en medlemsstat (medlemsstat B) uden at være gift. De har et barn på tre år. De går fra hinanden. Ifølge en retsafgørelse truffet i medlemsstat B er moderen tillagt forældremyndigheden. Med faderens samtykke flytter moderen og barnet til en anden medlemsstat (medlemsstat A), hvor de tager bopæl. Et problem er stadig uløst. Det vedrører det underholdsbidrag, som faderen skal betale moderen for barnets underhold og uddannelse. Moderen anlægger sag herom i medlemsstat A.


Omkostninger i Frankrig

Omkostninger og gebyrer i forbindelse med retssager, appelsager og alternativ konfliktløsning


Case-studie

Retssag

Appelsag

Alternativ konfliktløsning

Gebyrer ved sags-anlæg

Udskrifts-gebyrer

Andre gebyrer

Gebyrer ved sags-anlæg

Udskrifts-gebyrer

Andre geby-rer

Er det muligt at anvende alternativ konflikt-løsning i denne form for sager?

Omkost-ninger

Case A

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Der er mulighed for mediation i forbindelse med retssager.

Der er ligeledes mulighed for udenretslig mediation.

Omkost-ningerne til mediation påhviler parterne og fastsættes af dommeren, men der kan også blive ydet retshjælp.

Det er god praksis at mediatoren og parterne indgår en aftale om honoraret.

Case B

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem      

IdemOmkostninger og gebyrer til advokat, foged og sagkyndige


Case-studie

Advokat

Foged

Sagkyndig

Er der advokat-tvang?

Gennemsnitlige omkostninger

Er der advokat-tvang?

Omkostninger før  domsafsigelsen

Omkostninger efter domsafsigelsen

Er dette obligatorisk?

Omkost-ninger

Case A

Nej

Nej         

Nej

Nej

Nej

Nej

Fastsættes af dommeren

Case B

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem


Godtgørelse til vidner, edsaflæggelse eller anden sikkerhed og andre relevante gebyrer


Case-studie

Godtgørelse til vidner

Edsaflæggelse eller anden sikkerhed

Andre gebyrer

Får vidner udbetalt godtgørelse?

Omkostninger

Eksisterer dette, og hvornår og hvordan bruges det?

Omkostninger

Beskrivelse

Omkost-ninger

Case A

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Case B

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

IdemOmkostninger til retshjælp og andre godtgørelserCase-studie

Retshjælp

Hvornår og på hvilke betingelser kan der modtages retshjælp?

Hvornår kan der modtages fuld retshjælp?

På hvilke betingelser?

Case A

Moderen kan ansøge om retshjælp før eller under retssagen. Hun vil få bevilget retshjælp, hvis de oplyste indtægter ikke overstiger det lovfæstede loft.

Staten afholder alle sagsomkostninger, hvis der er bevilget fuld retshjælp til moderen.

Der ydes fuld retshjælp, hvis moderens månedlige indtægter ikke overstiger 911 EUR.

Der ydes delvis retshjælp, hvis de månedlige indtægter ligger på mellem 911 og 1367 EUR.

Indtægtsloftet hæves med 164 EUR for de to første personer, over for hvem der består forsørgerpligt, og med 104 EUR fra og med den tredje person, over for hvem der består forsørgerpligt.

Case B

Idem

Idem

Idem
Case-studie

Godtgørelse

Kan den vindende part få godtgjort sagsomkostninger?

Er der tilfælde, hvor retshjælpen skal tilbagebetales til retshjælpsorganet?

Case A

Ja, hvis dommeren har truffet afgørelse herom

Hvis dommeren for familieretlige sager afgør, at faderen, der ikke modtager retshjælp, skal oppebære sagens omkostninger, skal denne godtgøre den franske stats omkostninger til moderen, der modtog retshjælp.

Case B

Idem

IdemOmkostninger til oversættelse og tolkning


Case-studie

Oversættelse

Tolkning

Hvornår og på hvilke betingelser er det nødvendigt?

Omtrentlige omkostninger?

Hvornår og på hvilke betingelser er det nødvendigt?

Omtrentlige omkostninger?

Case A

Når de dokumenter, der fremsendes til dommeren, skal oversættes.

Der findes ingen statistikker over omkostningerne.

Når dommeren ikke behersker det sprog, parterne kommunikerer på.

Honorarerne fastsættes af dommeren.

Case B

Idem

Idem

Idem

Idem


Sidste opdatering: 07/06/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Feedback

Brug formularen nedenfor til at skrive kommentarer og feedback om vores nye website