Costs

If a citizen envisages going to court or wishes to enforce a court judgment information must be available on the costs of proceedings in the relevant Member State.

Litigation costs in civil and commercial matters are governed by national legislation and costs are not harmonised at EU level. Thus, costs vary from one Member State to another.

To obtain detailed information on costs of proceedings in the Member States, as well as on several case studies carried out on behalf of the European Commission, please select one of the flags listed on the right hand side.

If you do not have sufficient financial resources to meet the costs of a court case you can apply for legal aid.

Additional information can be obtained from the attached study (available in English and French only) undertaken to identify the sources of costs of civil judicial proceedings in each Member State by:

 • defining the proportion of each identified source of cost on the overall cost of civil judicial proceedings,
 • comparing the costs incurred by litigants in different Member States,
 • identifying variations in sources of costs and costs amounts,
 • identifying how transparency of the costs of judicial proceedings and the limitation of differences in sources of costs and costs amounts can foster greater access to justice,
 • making recommendations for possible actions at the EU level, possibly through the establishment of minimum standards, to facilitate access to justice by improving the transparency of costs of civil justice,
 • generally, identifying links, where appropriate and relevant, between costs of justice and access to justice for the citizens, and
 • identifying specific issues pertaining to cross-border disputes.

The study provides a snapshot of the situation in the European Union at a precise moment in time - December 2007.

Related Attachments

Study on the Transparency of Costs of Civil Judicial Proceedings in the EU PDF (2615 Kb) en – English version

Study on the Transparency of Costs of Civil Judicial Proceedings in the EU PDF (2665 Kb) fr – French version

Annex 1: Results of the public questionnaire PDF (1700 Kb) en

National report - Belgium PDF (829 Kb) en

National report - Bulgaria PDF (566 Kb) en

National report - Czech Republic PDF (703 Kb) en

National report - Denmark PDF (560 Kb) en

National report - Germany PDF (565 Kb) en

National report - Estonia PDF (872 Kb) en

National report - Ireland PDF (400 Kb) en

National report - Greece PDF (849 Kb) en

National report - Spain PDF (640 Kb) en

National report - France PDF (1312 Kb) en

National report - Italy PDF (772 Kb) en

National report - Cyprus PDF (555 Kb) en

National report - Latvia PDF (742 Kb) en

National report - Lithuania PDF (950 Kb) en

National report - Luxembourg PDF (551 Kb) en

National report - Hungary PDF (533 Kb) en

National report - Malta PDF (742 Kb) en

National report - Netherlands PDF (702 Kb) en

National report - Austria PDF (829 Kb) en

National report - Poland PDF (396 Kb) en

National report - Portugal PDF (781 Kb) en

National report - Romania PDF (544 Kb) en

National report - Slovenia PDF (723 Kb) en

National report - Slovakia PDF (872 Kb) en

National report - Finland PDF (504 Kb) en

National report - Sweden PDF (457 Kb) en

Last update: 01/02/2020

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.
The Commission is in the process of updating some of the content on this website in the light of the withdrawal of the United Kingdom from the European Union. If the site contains content that does not yet reflect the withdrawal of the United Kingdom, it is unintentional and will be addressed.

Náklady řízení - Belgie

Na této stránce najdete informace o soudních nákladech v Belgii. Podrobnější informace o nákladech na soudní řízení naleznete v následujících případových studiích:

Odkaz se otevře v novém okně.Rodinné právo – rozvod

Odkaz se otevře v novém okně.Rodinné právo – svěření dětí do péče

Odkaz se otevře v novém okně.Rodinné právo – výživné na dítě

Odkaz se otevře v novém okně.Obchodní právo – smlouvy

Odkaz se otevře v novém okně.Obchodní právo – odpovědnost

Právní rámec upravující odměny právnických profesí

Soudní úředníci

V civilní oblasti

Odměny soudních úředníků v občanskoprávních a obchodních řízeních jsou upraveny královskou vyhláškou ze dne 30. listopadu 1976. Tarify pro rok 2009 byly zveřejněny ve věstníku Moniteur belge ze dne 31. prosince 2008.

Celé znění a tarify lze nalézt na internetových stránkách Odkaz se otevře v novém okně.Státní komory soudních úředníků Belgie (záložka „Tarifs et taux d’intérêt“, poté „Toutes affaires“) nebo na stránkách Odkaz se otevře v novém okně.Portálu soudní moci Belgie (záložka „Législation“).

V trestní oblasti

Odměny soudních úředníků v trestních řízeních jsou upraveny královskou vyhláškou ze dne 28. prosince 1950 a ministerským oběžníkem ze dne 22. ledna 2009. Tarify pro rok 2009 byly zveřejněny v Moniteur belge ze dne 12. ledna 2009.

Celé znění a tarify lze nalézt na internetových stránkách Odkaz se otevře v novém okně.Státní komory soudních úředníků Belgie (záložka „Tarifs et taux d’intérêt“, poté „Affaires pénales“) nebo na internetových stránkách Odkaz se otevře v novém okně.Portálu soudní moci Belgie (záložka „Législation“).

Advokáti

Odměny advokátů nejsou upraveny. Advokát stanovuje svoji odměnu volně a odměny mohou být dohodnuty mezi klientem a advokátem, nicméně musí být stanoveny v přiměřené výši. Komora advokátů může kontrolovat, zda advokát tato omezení nepřekračuje.

Jsou možné různé způsoby výpočtu: hodinová sazba, odměna za poskytnutou službu, odměna dle hodnoty případu (procenta z hodnoty sporu)... Úmluvu o odměně výlučně závislou na výsledku sporu zakazuje článek 446b belgického soudního řádu. Advokát musí svého klienta předem informovat o použité metodě výpočtu odměny. Odměny advokátů v Belgii nepodléhají DPH.

Fixní soudní náklady

Fixní soudní náklady v občanskoprávním řízení

Fixní náklady pro jednotlivce v občanskoprávním řízení

Soudní náklady jsou v Belgii pevné. Výdaje se liší dle soudu, u kterého probíhá řízení, a dle fáze procesu (první instance nebo odvolací soud).

Náklady za soudní řízení se nazývají „soudní výlohy“ a jsou předmětem článku 1017 a následujících soudního řádu. Článek 1018 podrobně uvádí náklady, kterou jsou součástí soudních výloh. Soudní výlohy zahrnují:

 • různé poplatky, poplatky soudní kanceláře a registrační poplatky. Poplatky soudní kanceláře zahrnují poplatky za zápis, redakční a expediční poplatky a jsou podrobně upraveny Zákoníkem o registračních, hypotečních a rejstříkových poplatcích v článku 268 a následujících;
 • výdaje, odměny a platy za soudní úkony;
 • výdaje za zaslání rozsudku;
 • náklady týkající se všech příkazů k šetření, zejména náhrady svědkům a znalcům. Pokud jde o svědky, je výše svědečného a náhrad stanovena královskou vyhláškou ze dne 27. července 1972;
 • cestovné a náklady na pobyt soudců a státních zástupců, soudních tajemníků a stran, pokud jejich cestu nařídil soudce, a náklady za úkony, pokud byly tyto učiněny pouze z důvodu procesu;
 • náhrada nákladů řízení upravená článkem 1022;
 • odměny a náklady mediátora jmenovaného v souladu s článkem 1734.

Článek 1019 upřesňuje, že registrační poplatky, které spadají do soudních výloh, zahrnují:

 • obecný pevný poplatek,
 • zvláštní pevné poplatky a
 • poplatky v důsledku odsuzujících rozsudků, likvidace nebo umisťování výtěžku nebo cenných papírů.

V některých případech, pokud žalující strana či účastník řízení nejsou belgické národnosti a žalovaná strana je belgické národnosti, může žalovaná strana požádat, aby žalující strana či účastník řízení složili záruku jako zajištění zaplacení náhrady škody, která může ze řízení vyplynout, vyjma případů, kdy existuje mezinárodní úmluva o osvobození od záruky, a vyjma zvláštních případů. Toto stanoví článek 851 soudního řádu.

Zároveň je případně nutno vzít v úvahu náklady na soudního úředníka, advokáty (viz výše), překladatele a tlumočníky (viz níže).

V jaké části občanskoprávního řízení má strana povinnost uhradit fixní náklady

Některé náklady je nutno uhradit před podáním žaloby. To je případ poplatků soudní kanceláře, které se vybírají při zápisu.

Náklady, které vyvstanou v průběhu řízení, se většinou vybírají během řízení.

Některé výdaje je nutno hradit zálohově. Znalci jsou tudíž placeni ze zálohy uhrazené stranou, která žádala příkaz k šetření. Článek 953 stanoví, že strana, která žádá výslech svědků, musí před tímto výslechem složit do rukou soudního tajemníka zálohu odpovídající výši poplatku a náhrady nákladů (cestovné, …).

Stává se, že soudní náklady platí zálohově advokát a poté jsou zahrnuty do jeho nákladů a odměny.

Fixní soudní náklady v trestním řízení

Fixní náklady všech stran v trestním řízení

Otázku pevných nákladů v trestních řízeních upravuje článek 91 a následující královské vyhlášky ze dne 28. prosince 1950.

V jaké části trestního řízení má strana povinnost uhradit fixní náklady

Otázku pevných nákladů v trestních řízeních upravuje článek 91 a následující královské vyhlášky ze dne 28. prosince 1950.

Soudní náklady v ústavní oblasti

Fixní náklady pro jednotlivce v ústavním řízení

Jediné náklady na vrub stran v ústavním řízení jsou náklady na poštovné za doporučený dopis.

Jaké předběžné informace můžeme očekávat od svého zákonného zástupce (svého advokáta)?

Informace týkající se práv a povinností stran

Na základě pravidel deontologie je úkolem advokátů své klienty informovat a radit jim. To rovněž znamená, že advokát bude svého klienta informovat o jeho právech a povinnostech.

Mimo jiné musí advokát své klienty informovat o způsobu výpočtu své odměny.

Zdroje informací o soudních nákladech

Kde lze najít informace o soudních nákladech v Belgii?

Informace týkající se této oblasti jsou dostupné na internetových stránkách Odkaz se otevře v novém okně.Federální veřejné služby Soudnictví, na internetových stránkách Odkaz se otevře v novém okně.Komise pro modernizaci soudnictví (záložka „Info juridique“) nebo na internetových stránkách jednotlivých právnických povolání.

Informace tohoto druhu lze rovněž najít v právních předpisech nebo se lze informovat v soudní kanceláři či u advokáta.

Ve kterých jazycích lze nalézt informace o soudních nákladech v Belgii?

Tyto informace jsou dostupné v nizozemštině a ve francouzštině.

Kde lze najít informace o mediaci?

Informace o mediace jsou dostupné na internetových stránkách Odkaz se otevře v novém okně.Federální veřejné služby Soudnictví (záložka „publications“), jakož i na internetových stránkách Odkaz se otevře v novém okně.Federální komise pro mediaci.

Kde lze najít další informace o nákladech?

Internetové stránky věnované soudním nákladům

Viz výše.

Kde lze najít informace o průměrné celkové době trvání různých řízení?

Informace o odhadované době trvání vašeho řízení vám může poskytnout advokát. To se liší dle typu řízení, které chcete vést, a dle typu soudu, na kterém chcete jednat.

Kde lze najít informace o průměrných celkových nákladech jednotlivého řízení?

Informace o odhadovaných celkových nákladech vašeho řízení vám může poskytnout advokát. Náklady se liší dle typu řízení, které chcete vést, a dle typu soudu, na kterém chcete jednat.

Daň z přidané hodnoty (DPH)

Kde lze najít příslušné informace? Jaké jsou uplatňovány sazby?

Při zveřejňování informací o výdajích jsou uváděné výdaje bez DPH. Je uplatňována sazba DPH ve výši 21 %.

Právní pomoc

Jaká je maximální hranice příjmů pro její získání v občanskoprávních věcech?

Jedná se o oblast upravenou článkem 508/1 a následujícími belgického soudního řádu.

Právní pomoc prvního stupně je pro všechny zdarma. Jedná se o první právní radu, konkrétněji se jedná o:

 • praktické informace,
 • právní informace,
 • první stanovisko nebo odkázání na specializovanou organizaci.

Tuto první radu udílejí právníci a je zcela zdarma bez ohledu na výši příjmů.

Právní pomoc druhého stupně je umožněna těm, jejichž příjmy jim neumožňují pokrýt náklady na advokáta, získat bezplatnou nebo částečně bezplatnou pomoc advokáta. Advokát vám pomáhá radou a obhajuje vás. Podmínky pro získání úplné či částečné bezplatnosti právní pomoci druhého stupně a soudní pomoci upravuje královská vyhláška ze dne 18. prosince 2003.

Příjemci zcela bezplatné právní pomoci z důvodu své sociální situace:

 • jakákoliv samotná osoba, jejíž čistý měsíční příjem je nižší než 944 EUR;
 • jakákoliv samotná osoba s vyživovanou osobou, jejíž čistý měsíční příjem je nižší než 1 213 EUR (+ 163,47 EUR na každou vyživovanou osobu);
 • jakákoliv osoba žijící v domácnosti (v manželském svazku nebo jako druh/družka), jejíž čistý měsíční příjem domácnosti je nižší než 1 213 EUR (+ 163,47 EUR na každou vyživovanou osobu);
 • jakákoliv osoba, která je příjemcem dávky životního minima nebo sociální podpory;
 • jakákoliv osoba, která pobírá zákonem zaručený příjem pro osoby v důchodovém věku (GRAPA);
 • jakákoliv osoba, která pobírá příspěvek k náhradě příjmů zdravotně postižených osob a které není přiznána dávka životního minima;
 • jakákoliv osoba, která má nezaopatřené děti a která je příjemcem zaručených rodinných příspěvků;
 • jakýkoliv nájemce, který ve vlámském regionu a v regionu hlavního města Bruselu platí nájemné rovnající se polovině základního nájemného, nebo který ve valonském regionu platí minimální nájemné;
 • jakákoliv nezletilá osoba;
 • jakýkoliv cizinec při předložení žádosti o povolení k pobytu nebo při odvolání ke správnímu nebo soudnímu orgánu proti rozhodnutí přijatému podle zákonů o přístupu na území, pobytu, usazování a vyhošťování cizinců;
 • jakýkoliv žadatel o azyl, jakákoliv osoba, která zašle prohlášení či žádost o přiznání statutu uprchlíka nebo která předloží žádost o statut přesídlené osoby;
 • osoba účastnící se řízení o kolektivním vypořádání dluhů nebo osoba, která si přeje podat návrh na kolektivní vypořádání dluhů.

Příjemci bezplatné právní pomoci z důvodu právní domněnky nedostatečných příjmů (právní domněnka, která může být vyvrácena):

 • jakákoliv osoba ve vazbě nebo obžalovaná osoba uvedená v zákoně o okamžitém předvolání k soudu, u níž se předpokládá, že je osobou bez dostatečných prostředků, pokud se neprokáže opak;
 • jakákoliv duševně nemocná osoba, která byla předmětem opatření stanoveného zákonem ze dne 26. června 1990 o ochraně duševně nemocných osob, u níž se předpokládá, že je osobou bez dostatečných prostředků, pokud se neprokáže opak;
 • žalovaný uvedený v zákoně o okamžitém předvolání k soudu.

Pomoc bude částečně bezplatná (advokát může v tomto případě žádat mírný příspěvek na pokrytí svých služeb) u:

 • jakékoliv samotné osoby, jejíž čistý měsíční příjem se pohybuje mezi 944 a 1 213 EUR;
 • jakékoliv samotné osoby s nezaopatřenou osobou, jejíž čistý měsíční příjem se pohybuje mezi 1 213 a 1 480 EUR (+ 163,47 EUR na každou nezaopatřenou osobu);
 • jakékoliv osoby žijící s druhem či družkou nebo s jakoukoliv jinou osobou, se kterou tvoří společnou domácnost, jejíž čistý měsíční příjem se pohybuje mezi 1 213 a 1 480 EUR (+ 163,47 EUR na každou nezaopatřenou osobu).

Výše uvedené částky jsou každý rok upravovány v souladu s indexem spotřebitelských cen.

Soudní pomoc se týká soudních nákladů. Pokud nemá klient dostatečné prostředky na pokrytí soudních nákladů, může se odvolat, on sám nebo prostřednictvím svého advokáta, ke kanceláři soudní pomoci. V závislosti na stupni své insolventnosti může být zcela, nebo částečně zproštěn úhrady nákladů na soudního úředníka, znalce atd. Tento postup se řídí podle článku 664 a následujících soudního řádu.

Jaké jsou podmínky pro její získání, pokud se jedná o osobu obžalovanou v trestním řízení nebo oběť trestného činu nebo obžalovaného?

Podmínky pro získání soudní pomoci pro obžalovaného v trestním řízení nebo oběť nebo obžalovaného jsou shodné s výše uvedenými podmínkami.

Existují řízení osvobozená nákladů?

Ano, například řízení týkající se kolektivního vypořádání dluhů nebo možnosti být bezplatně účastníkem soudního řízení.

Kdy musí neúspěšná strana nahradit náklady řízení straně, která uspěla?

V občanskoprávních a obchodních věcech

V souladu s článkem 1017 a následujícími jdou náklady, které představují soudní výlohy (náklady na soudního úředníka, znalce, soudy, …), zpravidla na vrub strany, která prohrála, a to po vynesení rozsudku.

Paušální příspěvek v rámci nákladů a odměn advokáta strany, která spor vyhrála, jsou součástí soudních výloh, které půjdou na vrub strany, která prohrála. Tento příspěvek se nazývá „náhrada nákladů řízení“ a jedná se o paušální příspěvek vypočítaný podle stupnice stanovené v závislosti na částkách, o kterých se v daném sporu jedná. Tato částka nemusí nutně pokrývat všech náklady na odměny. Výši těchto „náhrad nákladů řízení“ stanoví královská vyhláška ze dne 26. října 2007. Tyto částky spočívají v minimálních a maximálních částkách a přísluší soudci, aby výši odškodnění stanovil v rámci tohoto rozpětí.

V některých případech je možné, že soud neodsoudí k úhradě soudních výloh neúspěšnou stranu, ale tuto otázku vyřeší jinak (rozdělení nákladů,…).

V trestních věcech

Pokud jsou obžalovaný nebo občanskoprávně odpovědná osoba odsouzeni, jdou náklady řízení zpravidla na jejich vrub, stejně tak i náhrada nákladů řízení (paušální příspěvek na náklady a odměny advokáta strany, která byla v případu úspěšná - viz výše občanskoprávní a obchodní věci). Pokud naopak obžalovaní a občanskoprávně odpovědné osoby odsouzeni nejsou, a prohraje soukromá strana, může být tato strana nebo by měla být odsouzena k úhradě všech nebo části soudních nákladů státu a obžalovanému, jakož i k náhradě nákladů řízení. V některých případech jdou náklady řízení na vrub státu. Tato pravidla se nacházejí v trestním řádu.

Odměny a náhrady nákladů za znaleckou činnost

V občanskoprávních a obchodních věcech

Odměny znalcům nejsou právně upraveny a znalci si výši své odměny stanovují svobodně. Soudce kontroluje výši těchto odměn jen okrajově (může zasáhnout v případě neshody mezi stranami a znalcem), ale neexistuje právní úprava, která by stanovala výši, které mají odpovídat odměny znalců. Tato oblast je upravena článkem 987 a následujícími soudního řádu, jakož i královskou vyhláškou ze dne 24. května 1933.

Nicméně královská vyhláška ze dne 14. listopadu 2003 stanoví výši odměn a nákladů určených znalcům jmenovaných pracovními soudy v rámci lékařských posudků týkajících se:

 • sporů ohledně příspěvků zdravotně postiženým osobám,
 • rodinných příspěvků pro zaměstnance a osoby samostatně výdělečně činné,
 • pojištění pro případ nezaměstnanosti a
 • systému povinného zdravotního pojištění a odškodnění.

V trestních věcech

Odměny znalců v trestních řízeních jsou upraveny královskou vyhláškou ze dne 28. prosince 1950 a ministerským oběžníkem ze dne 22. ledna 2009. Tarify pro rok 2009 byly zveřejněny v Moniteur belge ze dne 12. ledna 2009.

Znění právních předpisů lze nalézt na internetových stránkách Odkaz se otevře v novém okně.Komise pro modernizaci soudnictví (záložka „infos juridique“ – „professionnels“ – „tarifs“ – „frais de justice“) nebo na internetových stránkách Odkaz se otevře v novém okně.Portálu soudní moci Belgie (záložka „Législation“).

Odměny překladatelů a tlumočníků

Může se stát, že během řízení je nutné přizvat překladatele či tlumočníka. To nastává v případě, kdy jsou dokumenty předkládány v jiném jazyce, než je jazyk používaný během řízení, nebo pokud svědek mluví jiným jazykem. Rovněž k tomu dochází v případě, když jedna strana mluví jiným jazykem než tím, který se používá při řízení, a když nerozumí jazyku řízení nebo když soudce nerozumí jazyku používanému touto stranou. Pravidla, která se používají v těchto případech, jsou obsažena v zákoně ze dne 15. června 1935 o používání jazyků v soudních věcech.

V trestních věcech

Odměny překladatelů a tlumočníků v trestních řízeních jsou upraveny královskou vyhláškou ze dne 28. prosince 1950 a ministerským oběžníkem ze dne 22. ledna 2009. Tarify pro rok 2009 byly zveřejněny v Moniteur belge ze dne 12. ledna 2009.

Znění právních předpisů lze nalézt na internetových stránkách Odkaz se otevře v novém okně.Komise pro modernizaci soudnictví (záložka „infos juridique“ – „professionnels“ – „tarifs“ – „frais de justice“) nebo na internetových stránkách Odkaz se otevře v novém okně.Portálu soudní moci Belgie (záložka „Législation“).

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Federální veřejná služba Soudnictví

Odkaz se otevře v novém okně.Komise pro modernizaci soudnictví

Související přílohy

Zpráva Belgie ke Studii průhlednosti výdajůPDF(829 Kb)en

Poslední aktualizace: 20/09/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Případová studie 1 – rodinné právo – rozvod - Belgie

V této případové studii týkající se rodinného práva – rozvodu –, byly členské státy požádány o informování strany, která podává žádost o rozvod, o nákladech na rozvodové řízení v těchto situacích:

Případ A – vnitrostátní situace: Pár uzavře sňatek. Později se odloučí a dohodne na rozvodu.

Případ A – přeshraniční situace: Dva státní příslušníci téhož členského státu (členský stát A) uzavřou sňatek. Manželství je uzavřeno v členském státu A. Po svatbě se pár přestěhuje do jiného členského státu (členský stát B), kde bude žít a pracovat a kde si zřídí své bydliště. Krátce poté se pár odloučí, manželka se vrátí do členského státu A a manžel zůstane v členském státě B. Pár se dohodne na rozvodu. Manželka ihned po návratu do členského státu A podá u soudu členského státu B žádost o rozvod.


Důležité upozornění: Náklady na advokáta a jeho odměnu nejsou v Belgii nijak upraveny (závisejí na obtížnosti a závažnosti věci, na renomé advokáta, naléhavosti případu, jeho výsledku...). Advokáti v Belgii jsou nicméně vázáni pravidly deontologie a jsou ze zákona povinni odhadnout náklady a výlohy v přiměřené míře (viz výše).

Odhad nákladů a výloh je uveden pouze pro informaci.


Náklady v Belgii

Náklady prvoinstančního soudního řízení, odvolacího řízení a alternativního způsobu řešení sporů


Případová studie

Prvoinstanční soudní řízení

Odvolací řízení

Alternativní způsoby řešení sporů

Počáteční poplatky

Náklady na přepis

Jiné náklady

Počáteční poplatky

Náklady na přepis

Jiné náklady

Lze u tohoto typu případu tuto možnost uplatnit ?

Náklady

Případ A

82 EUR

mezi 7,57 EUR a 34,48 EUR za stránku

186 EUR

mezi 7,57 EUR a 34,48 EUR za stránku

ne

Případ B

82 EUR

mezi 7,57 EUR a 34,48 EUR za stránku

186 EUR

mezi 7,57 EUR a 34,48 EUR za stránku

neNáklady na advokáta, exekutora a znalce


Případová studie

Advokát

Exekutor

Znalec

Je zastoupení povinné?

Průměrné náklady

Je využití povinné?

Náklady před vydáním rozhodnutí

Náklady po vydání rozhodnutí

Je jejich účast povinná?

Náklady

Případ A

ne

přibližně 2 500 EUR

ne

přibližně 250 EUR

přibližně 250 EUR

ne

Případ B

ne

přibližně 3 500 EUR

ne

přibližně 350 EUR

přibližně 350 EUR

neNáklady na náhrady svědkům, jistota nebo záruka a další náklady


Případová studie

Náhrady svědkům (svědečné)

Jistota nebo záruka

Jiné náklady

Nahrazují se náklady svědkům?

Náklady

Pokud existuje, kdy a jak se uplatňuje?

Náklady

Popis

Náklady

Případ A

ano

mezi 15,65 EUR a 48,24 EUR

V občanskoprávním řízení obecně může po podání návrhu na zahájení řízení vzniknout povinnost složit jistotu, a to v případě uvedeném v článku 851 soudního řádu. Jde o hypotetickou výjimku, která se týká složení jistoty zahraničním navrhovatelem (de l’exception de la caution de l’étranger demandeur). Belgický odpůrce totiž může požadovat, aby zahraniční navrhovatel nebo vedlejší účastník řízení složil jistotu. Článek 852 stanoví formu, jakou tato jistota může mít (peněžní částka, záruka …). Viz část věnovaná transparentnosti nákladů.

Případ B

ano

mezi 15,65 EUR a 48,24 EUR

V občanskoprávním řízení obecně může po podání návrhu na zahájení řízení vzniknout povinnost složit jistotu, a to v případě uvedeném v článku 851 soudního řádu. Jde o hypotetickou výjimku, která se týká složení jistoty zahraničním navrhovatelem (de l’exception de la caution de l’étranger demandeur). Belgický odpůrce totiž může požadovat, aby zahraniční navrhovatel nebo vedlejší účastník řízení složil jistotu. Článek 852 stanoví formu, jakou tato jistota může mít (peněžní částka, záruka …). Viz část věnovaná transparentnosti nákladů.Náklady na právní pomoc a další úhrady

Viz oddíl „Právní pomoc“ na stránce týkající se nákladů na řízení.

Náklady na překlady a tlumočení


Případová studie

Překlad

Tlumočení

Další výdaje u přeshraničních sporů?

Kdy a za jakých podmínek je nutný?

Přibližné náklady?

Kdy a za jakých podmínek je nutné?

Přibližné náklady?

Popis

Přibližné náklady?

Případ A

pokud jsou dokumenty nutné pro řízení

mezi 7,57 EUR a 34,48 EUR za stránku

pokud žalovaná strana nerozumí jazyku řízení

mezi 31,61 EUR a 54,62 EUR za hodinu

Případ B

pokud jsou dokumenty nutné pro řízení

mezi 7,57 EUR a 34,48 EUR za stránku

pokud žalovaná strana nerozumí jazyku řízení

mezi 31,61 EUR a 54,62 EUR za hodinu

náklady na exequatur

přibližně 100 EUR

Poslední aktualizace: 20/09/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Případová studie 2 – rodinné právo – svěření dětí do péče - Belgie

V této případové studii týkající se rodinného práva – svěření dětí do péče –, byly členské státy požádány o informování žalující strany o nákladech řízení v těchto situacích:

Případ A – vnitrostátní situace: Dvě osoby spolu žijí několik let, aniž by uzavřely sňatek. V okamžiku odloučení mají tříleté dítě. Rozhodnutím soudu je dítě svěřeno do péče matky a otci je přiznáno právo na styk s dítětem. Matka se soudí o omezení styku otce s dítětem.

Případ B – přeshraniční situace, v níž vy jste právníkem v členském státu A: Dvě osoby spolu v členském státu (členský stát B) žijí několik let, aniž by uzavřely sňatek. Mají spolu dítě, ale ihned po narození dítěte se od sebe odloučí. Rozhodnutím soudu v členském státu B je dítě svěřeno do péče matky a otci je přiznáno právo na styk s dítětem. Matka a dítě se v souladu s rozhodnutím soudu přestěhují do jiného členského státu (členský stát A) a otec zůstane v členském státu B. Po několika letech se matka soudí v členském státu A o úpravu styku dítěte s otcem.

Důležité upozornění: Náklady na advokáta a jeho odměnu nejsou v Belgii nijak upraveny (závisejí na obtížnosti a závažnosti věci, na renomé advokáta, naléhavosti případu, jeho výsledku...). Advokáti v Belgii jsou nicméně vázáni pravidly deontologie a jsou ze zákona povinni odhadnout náklady a výlohy v přiměřené míře (viz výše).

Odhad nákladů a výloh je uveden pouze pro informaci.


Náklady v Belgii

Náklady prvoinstančního soudního řízení, odvolacího řízení a alternativního způsobu řešení sporů


Případová studie

Prvoinstanční soudní řízení

Odvolací řízení

Alternativní způsoby řešení sporů

Počáteční poplatky

Náklady na přepis

Jiné náklady

Počáteční poplatky

Náklady na přepis

Jiné náklady

Lze u tohoto typu případu tuto možnost uplatnit ?

Náklady

Případ A

52 EUR

mezi 7,57 EUR a 34,48 EUR za stránku

186 EUR

mezi 7,57 EUR a 34,48 EUR za stránku

ne

Případ B

52 EUR

mezi 7,57 EUR a 34,48 EUR za stránku

186 EUR

mezi 7,57 EUR a 34,48 EUR za stránku

neNáklady na advokáta, exekutora a znalce


Případová studie

Advokát

Exekutor

Znalec

Je zastoupení povinné?

Průměrné náklady

Je využití povinné?

Náklady před vydáním rozhodnutí

Náklady po vydání rozhodnutí

Je jejich účast povinná?

Náklady

Případ A

ne

přibližně 1 500 EUR

ne

52 EUR

přibližně 100 EUR

ne

Případ B

ne

přibližně 1 000 EUR

ne

52 EUR

přibližně 100 EUR

neNáklady na náhrady svědkům, jistota nebo záruka a další náklady

Případová studie

Náhrady svědkům

Jistota nebo záruka

Nahrazují se náklady svědkům?

Náklady

Pokud existuje, kdy a jak se uplatňuje?

Případ A

ano

mezi 15,65 EUR a 48,24 EUR

V občanskoprávním řízení obecně může po podání návrhu na zahájení řízení vzniknout povinnost složit jistotu, a to v případě uvedeném v článku 851 soudního řádu. Jde o hypotetickou výjimku, která se týká složení jistoty zahraničním navrhovatelem (de l’exception de la caution de l’étranger demandeur). Belgický odpůrce totiž může požadovat, aby zahraniční navrhovatel nebo vedlejší účastník řízení složil jistotu. Článek 852 stanoví formu, jakou tato jistota může mít (peněžní částka, záruka …). Viz část věnovaná transparentnosti nákladů.

Případ B

ano

mezi 15,65 EUR a 48,24 EUR

V občanskoprávním řízení obecně může po podání návrhu na zahájení řízení vzniknout povinnost složit jistotu, a to v případě uvedeném v článku 851 soudního řádu. Jde o hypotetickou výjimku, která se týká složení jistoty zahraničním navrhovatelem (de l’exception de la caution de l’étranger demandeur). Belgický odpůrce totiž může požadovat, aby zahraniční navrhovatel nebo vedlejší účastník řízení složil jistotu. Článek 852 stanoví formu, jakou tato jistota může mít (peněžní částka, záruka …). Viz část věnovaná transparentnosti nákladů.Náklady na právní pomoc a další úhrady

Viz oddíl „Právní pomoc“ na stránce týkající se nákladů na řízení.

Náklady na překlady a tlumočení

Případová studie

Překlad

Tlumočení

Další výdaje u přeshraničních sporů?

Kdy a za jakých podmínek je nutný?

Přibližné náklady?

Kdy a za jakých podmínek je nutné?

Přibližné náklady?

Popis

Přibližné náklady?

Případ A

pokud jsou dokumenty nutné pro řízení

mezi 7,57 EUR a 34,48 EUR za stránku

pokud žalovaná strana nerozumí jazyku řízení

mezi 31,61 EUR a 54,62 EUR za hodinu

Případ B

pokud jsou dokumenty nutné pro řízení

mezi 7,57 EUR a 34,48 EUR za stránku

pokud žalovaná strana nerozumí jazyku řízení

mezi 31,61 EUR a 54,62 EUR za hodinu

náklady na exequatur

přibližně 100 EUR


Poslední aktualizace: 20/09/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Případová studie 3 – rodinné právo – výživné na dítě - Belgie

V této případové studii týkající se rodinného práva – výživného –, byly členské státy požádány o informování žalující strany o nákladech řízení v těchto situacích:

Případ A – vnitrostátní situace: Dvě osoby spolu žijí několik let, aniž by uzavřely sňatek. V okamžiku odloučení mají tříleté dítě. Rozhodnutím soudu je dítě svěřeno do péče matky. Jedinou nevyřešenou otázkou zůstává výše výživného, které má otec platit matce na výživu a vzdělávání dítěte. Matka se o výši výživného soudí.

Případ B – přeshraniční situace, v níž vy jste právníkem v členském státu A: Dvě osoby spolu žijí v členském státě (členský stát B), aniž by uzavřely sňatek. Mají tříleté dítě. Odloučí se od sebe. Rozhodnutím soudu v členském státu B je dítě svěřeno do péče matky. Matka s dítětem se se souhlasem otce přestěhuje do jiného členského státu (členský stát A), kde si zřídí své bydliště.

Mezi rodiči zůstává nevyřešený spor ohledně výše výživného, které má otec platit matce na výživu a vzdělávání dítěte. Matka se o výši výživného soudí v členském státu A.

Důležité upozornění: Náklady na advokáta a jeho odměnu nejsou v Belgii nijak upraveny (závisejí na obtížnosti a závažnosti věci, na renomé advokáta, naléhavosti případu, jeho výsledku...). Advokáti v Belgii jsou nicméně vázáni pravidly deontologie a jsou ze zákona povinni odhadnout náklady a výlohy v přiměřené míře (viz výše).

Odhad nákladů a výloh je uveden pouze pro informaci.

Náklady v Belgii

Náklady prvoinstančního soudního řízení, odvolacího řízení a alternativního způsobu řešení sporů


Případová studie

Prvoinstanční soudní řízení

Odvolací řízení

Alternativní způsoby řešení sporů

Počáteční poplatky

Náklady na přepis

Jiné náklady

Počáteční poplatky

Náklady na přepis

Jiné náklady

Lze u tohoto typu případu tuto možnost uplatnit ?

Náklady

Případ A

27 EUR

mezi 7,57 EUR a 34,48 EUR za stránku

82 EUR

mezi 7,57 EUR a 34,48 EUR za stránku

ne

Případ B

27 EUR

mezi 7,57 EUR a 34,48 EUR za stránku

82 EUR

mezi 7,57 EUR a 34,48 EUR za stránku

neNáklady na advokáta, exekutora a znalce


Případová studie

Advokát

Exekutor

Znalec

Je zastoupení povinné?

Průměrné náklady

Je využití povinné?

Náklady před vydáním rozhodnutí

Náklady po vydání rozhodnutí

Je jejich účast povinná?

Náklady

Případ A

ne

přibližně 1 000 EUR

ne

přibližně 27 EUR

přibližně 60 EUR

ne

Případ B

ne

přibližně 1 000 EUR

ne

přibližně 27 EUR

přibližně 60 EUR

neNáklady na náhrady svědkům, jistotu nebo záruku a další náklady


Případová studie

Náhrady svědkům

Jistota nebo záruka

Nahrazují se náklady svědkům?

Náklady

Pokud existuje, kdy a jak se uplatňuje?

Případ A

ano

mezi 15,65 EUR a 48,24 EUR

V občanskoprávním řízení obecně může po podání návrhu na zahájení řízení vzniknout povinnost složit jistotu, a to v případě uvedeném v článku 851 soudního řádu. Jde o hypotetickou výjimku, která se týká složení jistoty zahraničním navrhovatelem (de l’exception de la caution de l’étranger demandeur). Belgický odpůrce totiž může požadovat, aby zahraniční navrhovatel nebo vedlejší účastník řízení složil jistotu. Článek 852 stanoví formu, jakou tato jistota může mít (peněžní částka, záruka …). Viz část věnovaná transparentnosti nákladů.

Případ B

ano

mezi 15,65 EUR a 48,24 EUR

V občanskoprávním řízení obecně může po podání návrhu na zahájení řízení vzniknout povinnost složit jistotu, a to v případě uvedeném v článku 851 soudního řádu. Jde o hypotetickou výjimku, která se týká složení jistoty zahraničním navrhovatelem (de l’exception de la caution de l’étranger demandeur). Belgický odpůrce totiž může požadovat, aby zahraniční navrhovatel nebo vedlejší účastník řízení složil jistotu. Článek 852 stanoví formu, jakou tato jistota může mít (peněžní částka, záruka …). Viz část věnovaná transparentnosti nákladů.Náklady na právní pomoc a další úhrady

Viz oddíl „Právní pomoc“ na stránce týkající se nákladů na řízení.

Náklady na překlady a tlumočení


Případová studie

Překlad

Tlumočení

Další výdaje u přeshraničních sporů?

Kdy a za jakých podmínek je nutný?

Přibližné náklady?

Kdy a za jakých podmínek je nutné?

Přibližné náklady?

Popis

Přibližné náklady?

Případ A

pokud jsou dokumenty nutné pro řízení

mezi 7,57 EUR a 34,48 EUR za stránku

pokud žalovaná strana nerozumí jazyku řízení

mezi 31,61 EUR a 54,62 EUR za hodinu

Případ B

pokud jsou dokumenty nutné pro řízení

mezi 7,57 EUR a 34,48 EUR za stránku

pokud žalovaná strana nerozumí jazyku řízení

mezi 31,61 EUR a 54,62 EUR za hodinu

náklady na exequatur

přibližně 100 EUR


Poslední aktualizace: 20/09/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Případová studie 4 – obchodní právo – smlouvy - Belgie

V této případové studii týkající se obchodního práva – smlouvy –, byly členské státy požádány o informování prodávajícího o nákladech řízení v těchto situacích:

Případ A – vnitrostátní situace: Společnost dodala zboží v hodnotě 20 000 EUR. Prodávající nedostal za zboží zaplaceno, neboť se kupující domnívá, že dodané zboží neodpovídá tomu, na čem se s prodávajícím dohodl.

Prodávající se rozhodne soudit o plné uhrazení ceny.

Případ B – přeshraniční situace: Společnost se sídlem v členském státu B dodá kupujícímu v členském státu A zboží v hodnotě 20 000 EUR. Smlouva se řídí právem členského státu B a je sepsána v jazyce členského státu B. Prodávající nedostal za zboží zaplaceno, neboť se kupující v členském státu A domnívá, že dodané zboží neodpovídá tomu, na čem se s prodávajícím dohodl. Prodávající se rozhodne v členském státu A soudit o plné uhrazení ceny, která je uvedena ve smlouvě s kupujícím.

Důležité upozornění: Náklady na advokáta a jeho odměnu nejsou v Belgii nijak upraveny (závisejí na obtížnosti a závažnosti věci, na renomé advokáta, naléhavosti případu, jeho výsledku...). Advokáti v Belgii jsou nicméně vázáni pravidly deontologie a jsou ze zákona povinni odhadnout náklady a výlohy v přiměřené míře (viz výše).

Odhad nákladů a výloh je uveden pouze pro informaci.


Náklady v Belgii

Náklady prvoinstančního soudního řízení, odvolacího řízení a alternativního způsobu řešení sporů


Případová studie

Prvoinstanční soudní řízení

Odvolací řízení

Alternativní způsoby řešení sporů

Počáteční poplatky

Náklady na přepis

Počáteční poplatky

Náklady na přepis

Lze u tohoto typu případu tuto možnost uplatnit ?

Náklady

Případ A

82 EUR

mezi 7,57 EUR a 34,48 EUR za stránku

186 EUR

mezi 7,57 EUR a 34,48 EUR za stránku

Ano

Viz část „Náklady na mediaci“ na stránce o mediaci v Belgii

Případ B

52 EUR (Evropský platební rozkaz)

mezi 7,57 EUR a 34,48 EUR za stránku

186 EUR

mezi 7,57 EUR a 34,48 EUR za stránku

Ano

Viz část „Náklady na mediaci“ na stránce o mediaci v BelgiiNáklady na advokáta, exekutora a znalce


Případová studie

Advokát

Exekutor

Znalec

Je zastoupení povinné?

Průměrné náklady

Je využití povinné?

Náklady před vydáním rozhodnutí

Náklady po vydání rozhodnutí

Je jejich účast povinná?

Případ A

ne

přibližně 2 000 EUR

ne

přibližně 250 EUR

přibližně 250 EUR

ne

Případ B

ne

přibližně 2 000 EUR

ne

přibližně 52 EUR

přibližně 100 EUR

neNáklady na náhrady svědkům, jistotu nebo záruku a další náklady


Případová studie

Náhrady svědkům

Jistota nebo záruka

Nahrazují se náklady svědkům?

Náklady

Pokud existuje, kdy a jak se uplatňuje?

Případ A

ano

mezi 15,65 EUR a 48,24 EUR

V občanskoprávním řízení obecně může po podání návrhu na zahájení řízení vzniknout povinnost složit jistotu, a to v případě uvedeném v článku 851 soudního řádu. Jde o hypotetickou výjimku, která se týká složení jistoty zahraničním navrhovatelem (de l’exception de la caution de l’étranger demandeur). Belgický odpůrce totiž může požadovat, aby zahraniční navrhovatel nebo vedlejší účastník řízení složil jistotu. Článek 852 stanoví formu, jakou tato jistota může mít (peněžní částka, záruka …). Viz část věnovaná transparentnosti nákladů.

Případ B

ano

mezi 15,65 EUR a 48,24 EUR

V občanskoprávním řízení obecně může po podání návrhu na zahájení řízení vzniknout povinnost složit jistotu, a to v případě uvedeném v článku 851 soudního řádu. Jde o hypotetickou výjimku, která se týká složení jistoty zahraničním navrhovatelem (de l’exception de la caution de l’étranger demandeur). Belgický odpůrce totiž může požadovat, aby zahraniční navrhovatel nebo vedlejší účastník řízení složil jistotu. Článek 852 stanoví formu, jakou tato jistota může mít (peněžní částka, záruka …). Viz část věnovaná transparentnosti nákladů.Náklady na právní pomoc a další úhrady

Viz oddíl „Právní pomoc“ na stránce týkající se nákladů na řízení.


náklady na překlady a tlumočení


Případová studie

Překlad

Tlumočení

Další výdaje u přeshraničních sporů?

Kdy a za jakých podmínek je nutný?

Přibližné náklady?

Kdy a za jakých podmínek je nutné?

Přibližné náklady?

Popis

Přibližné náklady?

Případ A

pokud jsou dokumenty nutné pro řízení

mezi 7,57 EUR a 34,48 EUR za stránku

pokud žalovaná strana nerozumí jazyku řízení

mezi 31,61 EUR a 54,62 EUR za hodinu

Případ B

pokud jsou dokumenty nutné pro řízení

mezi 7,57 EUR a 34,48 EUR za stránku

pokud žalovaná strana nerozumí jazyku řízení

mezi 31,61 EUR a 54,62 EUR za hodinu

náklady na exequatur

přibližně 100 EUR


Poslední aktualizace: 20/09/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Případová studie 5 – obchodní právo – odpovědnost - Belgie

V této případové studii týkající se obchodního práva – odpovědnosti –, byly členské státy požádány o informování spotřebitele o nákladech řízení v těchto situacích:

Případ A – vnitrostátní situace: Výrobce vytápěcích zařízení dodá instalační firmě topné těleso. Instalační firma dále prodá topné těleso spotřebiteli a instaluje ho v jeho domě. Brzy poté v domě vypukne požár. Všechny zúčastněné strany (výrobce topných zařízení, instalační firma, koncový spotřebitel) jsou pojištěny. Důvod vzniku požáru je předmětem sporu. Spotřebiteli nikdo nechce škodu nahradit.

Spotřebitel se rozhodne soudit o plnou náhradu škody s výrobcem vytápěcích zařízení, instalační firmou a pojišťovnami.

Případ B – přeshraniční situace: Výrobce topných zařízení v členském státu B dodá instalační firmě v členském státu C topné těleso. Instalační společnost dále prodá topné těleso spotřebiteli v členském státu A a instaluje ho v jeho domě. Brzy poté v domě vypukne požár. Všechny zúčastněné strany (výrobce topných zařízení, instalační firma, koncový spotřebitel) jsou pojištěny u pojišťovny ve svém členském státu. Důvod vzniku požáru je předmětem sporu. Spotřebiteli nikdo nechce škodu nahradit.

Spotřebitel se rozhodne v členském státu A soudit o plnou náhradu škody s výrobcem topných zařízení, instalační firmou a pojišťovnou v členském státu A.


Důležité upozornění: Náklady na advokáta a jeho odměnu nejsou v Belgii nijak upraveny (závisejí na obtížnosti a závažnosti věci, na renomé advokáta, naléhavosti případu, jeho výsledku...). Advokáti v Belgii jsou nicméně vázáni pravidly deontologie a jsou ze zákona povinni odhadnout náklady a výlohy v přiměřené míře (viz výše).

Odhad nákladů a výloh je uveden pouze pro informaci.


 Náklady v Belgii

Náklady prvoinstančního soudního řízení, odvolacího řízení a alternativního způsobu řešení sporů


Případová studie

Prvoinstanční soudní řízení

Odvolací řízení

Alternativní způsoby řešení sporů

Počáteční poplatky

Náklady na přepis

Počáteční podplatky

Náklady na přepis

Lze u tohoto typu případu tuto možnost uplatnit ?

Náklady

Případ A

82 EUR

mezi 7,57 EUR a 34,48 EUR za stránku

186 EUR

mezi 7,57 EUR a 34,48 EUR za stránku

ano

Viz část „Náklady na mediaci“ na stránce o mediaci v Belgii

Případ B

82 EUR

mezi 7,57 EUR a 34,48 EUR za stránku

186 EUR

mezi 7,57 EUR a 34,48 EUR za stránku

ano

Viz oddíl „Náklady na mediaci“ na stránce o mediaci v BelgiiNáklady na advokáta, exekutora a znalce


Případová studie

Advokát

Exekutor

Znalec

Je zastoupení povinné?

Průměrné náklady

Je využití povinné?

Náklady před vydáním rozhodnutí

Náklady po vydání rozhodnutí

Je jejich účast povinná?

Případ A

ne

přibližně 3 000 EUR

ne

přibližně 500 EUR

přibližně 250 EUR

ne

Případ B

ne

přibližně 3 000 EUR

ne

přibližně 500 EUR

přibližně 250 EUR

neNáklady na náhrady svědkům, jistota nebo záruka


Případová studie

Náhrady svědkům

Jistota nebo záruka

Nahrazují se náklady svědkům?

Náklady

Pokud existuje, kdy a jak se uplatňuje?

Případ A

ano

mezi 15,65 EUR a 48,24 EUR

V občanskoprávním řízení obecně může po podání návrhu na zahájení řízení vzniknout povinnost složit jistotu, a to v případě uvedeném v článku 851 soudního řádu. Jde o hypotetickou výjimku, která se týká složení jistoty zahraničním navrhovatelem (de l’exception de la caution de l’étranger demandeur). Belgický odpůrce totiž může požadovat, aby zahraniční navrhovatel nebo vedlejší účastník řízení složil jistotu. Článek 852 stanoví formu, jakou tato jistota může mít (peněžní částka, záruka …). Viz část věnovaná transparentnosti nákladů.

Případ B

ano

mezi 15,65 EUR a 48,24 EUR

V občanskoprávním řízení obecně může po podání návrhu na zahájení řízení vzniknout povinnost složit jistotu, a to v případě uvedeném v článku 851 soudního řádu. Jde o hypotetickou výjimku, která se týká složení jistoty zahraničním navrhovatelem (de l’exception de la caution de l’étranger demandeur). Belgický odpůrce totiž může požadovat, aby zahraniční navrhovatel nebo vedlejší účastník řízení složil jistotu. Článek 852 stanoví formu, jakou tato jistota může mít (peněžní částka, záruka …). Viz část věnovaná transparentnosti nákladů.Náklady na právní pomoc a další úhrady

Viz oddíl „Právní pomoc“ na stránce týkající se nákladů na řízení.


Výdaje na překlady a tlumočení


Případ z praxe

Překlad

Tlumočení

Další výdaje u přeshraničních sporů?

Kdy a za jakých podmínek je nutný?

Přibližné náklady?

Kdy a za jakých podmínek je nutné?

Přibližné náklady?

Popis

Přibližné náklady?

Případ A

pokud jsou dokumenty nutné pro řízení

mezi 7,57 EUR a 34,48 EUR za stránku

pokud žalovaná strana nerozumí jazyku řízení

mezi 31,61 EUR a 54,62 EUR za hodinu

Případ B

pokud jsou dokumenty nutné pro řízení

mezi 7,57 EUR a 34,48 EUR za stránku

pokud žalovaná strana nerozumí jazyku řízení

mezi 31,61 EUR a 54,62 EUR za hodinu

náklady na exequatur

přibližně 100 EUR


Poslední aktualizace: 20/09/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Upozorňujeme, že výchozí bulharština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Náklady řízení - Bulharsko

Na této stránce naleznete informace o nákladech soudních řízení v Bulharsku.

Právní rámec platný pro poplatky v právnických profesích

Advokáti

Dle bulharského zákona o advokacii (ve znění SG 69/05.08.2008):

Článek 36 stanoví, že:

 1. Advokáti mají právo pobírat za své služby honorář.
 2. Výše honoráře musí být sjednána ve smlouvě uzavřené mezi advokátem nebo advokátkou a klientem. Výše odměny musí být spravedlivá a odůvodněná a nesmí být nižší, než je pro vykonávanou práci stanoveno (vyhláška Nejvyšší advokátní rady).
 3. Nebyla-li uzavřena smlouva, musí honorář na žádost advokáta nebo klienta stanovit advokátní rada (vyhláška Nejvyšší advokátní rady).
 4. Honorář může být stanoven jako pevná částka nebo jako procentní podíl částky, kterou by v závislosti na výsledku řízení soud mohl přiznat. Tím je vyloučeno odměňování u trestních věcí a těch občanských věcí, ve kterých je předmětem řízení nehmotný nárok.

Článek 38 stanoví, že:

 1. Advokáti mohou poskytovat právní pomoc a spolupráci:
 • osobám s nárokem na výživné
 • osobám ve finanční tísni
 • rodičům, přátelům nebo jiným právníkům
 1. V takových případech má advokát právo na honorář, pokud je protistrana v příslušném řízení odsouzena k úhradě jeho nákladů. Soud musí takový honorář vyměřit nejméně ve stanovené výši (čl. 36 odst. 3 vyhlášky) a protistranu odsoudit k jeho zaplacení.

Honorář (poplatek) se řídí podle vyhlášky Nejvyšší advokátní rady č. 1 z roku 2004. Spodní hranice pro poplatky jsou stanoveny takto:

 1. Poplatky za poradenství, informace, přípravu dokumentů a smluv:
 • Pevné poplatky: přibližně 10 – 300 EUR
 • Dle výše žalovaného plnění: pevný poplatek (přibližně 75 – 350 EUR) + procentní podíl z žalovaného plnění (0,1 – 1%)
 1. Poplatky za občanské a správní řízení v rámci jednoho stupně:
 • Pevné poplatky (přibližně 50 – 250 EUR)
 • Dle výše žalovaného plnění: pevný poplatek (přibližně 50 – 325 EUR) + procentní podíl z žalovaného plnění (2 – 6%)
 1. Za řízení o výkonu soudních rozhodnutí
 • ½ z poplatků uvedených v oddíle 2
 1. Poplatky za řízení o trestních a správních sankcích v rámci jednoho stupně – pouze pevné poplatky:
 • za přípravné řízení přibližně 150 EUR
 • za fázi hlavního líčení trestního řízení přibližně 150 – 900 EUR v závislosti na závažnosti přičítaného trestného činu
 • ve věcech správních sankcí 75 EUR
 1. Poplatky za řízení podle zvláštních právních předpisů (ochrana dětí, zákon o rodině, domácí násilí, vydávání a evropský zatýkací rozkaz atp.):
 • Pouze pevné poplatky: přibližně 75 – 125 EUR

Soudní vykonavatelé

Od roku 2006 jsou v Bulharsku soudními vykonavateli jednak soukromí exekutoři, jednak státní úředníci. Zákonné sazby se vztahují na obě tyto skupiny.

 1. Poplatky ve prospěch státních úředníků stanoví právní předpis (oddíl II sazebníku státních poplatků vybíraných soudními orgány podle občanského soudního řádu z roku 2008).
 2. Poplatky ve prospěch soukromých exekutorů stanoví právní předpis (článek 78 zákona o soukromých exekutorech a sazebník poplatků a nákladů za výkon rozhodnutí, který je součástí zákona o soukromých exekutorech).

Poplatky stanovené oběma těmito sazebníky jsou shodné.

Soukromý exekutor si nad rámec běžného poplatku účtuje padesátiprocentní přirážku za doručování písemností mimo pracovní dny a ve dnech pracovního klidu, za obsílky odeslané poštou a za pořizování kopií žalob, vyrozumění a spisů.

Pevně stanovené náklady

Pevně stanovené náklady v občanskoprávním řízení

Pevně stanovené poplatky sporných stran v občanskoprávním řízení

Poplatky za občanskoprávní řízení jsou právním předpisem (oddíl I sazebníku státních poplatků vybíraných soudy podle občanského soudního řádu z roku 2008) stanoveny způsobem uvedeným níže. Poplatky činí:

 • za občanskoprávní žalobu 4 procenta žalované částky, nejméně však 25 EUR
 • za žalobu související s právem na ochranu osobnosti až 40 EUR, nejméně však 15 EUR
 • za rozvodová řízení (včetně řízení ukončených dosažením vzájemné dohody) 2 procenta z celkového podílu každé ze stran za tři roky (v souladu s dohodou o rozdělení společného jmění manželů a výživném)
 • za nařízení výkonu rozhodnutí 2 procenta hodnoty plnění, nejméně však 12,5 EUR
 • za řízení o adopci 12,5 EUR
 • za zajištění předmětu sporu u vlastnických žalob 20 EUR
 • za zajištění důkazů 10 EUR
 • za insolvenční řízení 25 EUR u podnikatele, který je fyzickou osobou, 125 EUR u obchodní společnosti

Fáze občanskoprávního řízení, ve které musí být pevně stanovené poplatky uhrazeny

Poplatky musí být uhrazeny před začátkem řízení nebo předtím, než je uskutečněn požadovaný úkon (článek 76 občanského soudního řádu).

Pevně stanovené poplatky v trestním řízení

Pevně stanovené poplatky účastníků v trestním řízení

Úhrada poplatků a honoráře v trestním řízení je upravena trestním řádem:

Článek 187: Pokrytí nákladů:

 1. Náklady trestního řízení musí být s výjimkou případů stanovených zákonem pokryty částkou, která je uvedena v rozpočtu příslušného orgánu.
 2. U trestních případů vzniklých na základě trestního oznámení oběti postoupeného soudu musí soukromý žalobce složit částku odpovídající nákladům předem. Pokud tak neučiní, musí mu k tomu být poskytnuta lhůta sedmi dnů.
 3. Náklady dokazování na důkazy požadované obviněným musí být u případů vzniklých na základě trestního oznámení oběti postoupeného soudu hrazeny z rozpočtu soudu.

Pevně stanovené poplatky v trestním řízení jsou určeny (sazebník státních poplatků vybíraných soudy, státními zastupitelstvími, orgány vyšetřování a ministerstvem spravedlnosti č. 1, naposledy změněn v roce 2005) takto:

 • za stížnosti, které mají za následek zahájení trestního řízení 6 EUR
 • za soukromoprávní nároky v trestním řízení soukromoprávní povahy 2,5 EUR
 • za žádosti o rehabilitaci u případů, které zůstávají otevřené 3 EUR

Fáze trestního řízení, ve které musí být pevně stanovené poplatky uhrazeny

Poplatky popsané výše musí být soukromým žalobcem uhrazeny předem (dle trestního řádu). Pokud se tak nestane, musí mu k tomu být poskytnuta lhůta sedmi dnů.

Pevně stanovené poplatky v řízení ve věcech ústavního práva

Pevně stanovené poplatky sporných stran v řízení ve věcech ústavního práva

V bulharském právním systému neexistuje žádné řízení ve věcech ústavního práva.

Předběžné informace poskytované právními zástupci

Práva a povinnosti stran

Článek 40 odst. 3 zákona o advokacii stanoví, že „advokáti jsou povinni pravdivě informovat své klienty o jejich právech a povinnostech“. Neexistuje žádná výslovně stanovená povinnost poskytovat klientům informace o předpokládaných nákladech v průběhu soudního řízení. Etický kodex advokátů nicméně takovou povinnost předpokládá.

Informace o výši nákladů

Kde mohu najít informace o výši nákladů v Bulharsku?

Fyzická nebo právnická osoba, která zamýšlí předložit případ soudnímu orgánu, nebude s to nalézt veřejně přístupné informace ohledně nákladů řízení, neboť neexistují žádné oficiální ani neoficiální webové stránky ani jiný veřejný subjekt, který by podobné informace v ucelené podobě poskytoval. Klienti se proto při získávání informací o nákladech musí spolehnout především na své advokáty.

Na následujících veřejně přístupných webových stránkách nicméně občané mohou nalézt právní předpisy, kterými se řídí poplatky a náklady soudních řízení, a provést své vlastní výpočty. Jedná se o následující stránky: Odkaz se otevře v novém okně.Vnitrostátní právní předpisy, webové stránky Odkaz se otevře v novém okně.Nejvyšší advokátní rady, webové stránky Odkaz se otevře v novém okně.Nejvyšší soudní rady a webové stránky Odkaz se otevře v novém okně.Národní služby právní pomoci. Všechny uvedené webové stránky jsou v tuto chvíli dostupné pouze v bulharském jazyce.

Ve kterých jazycích mohu obdržet informace o výši nákladů v Bulharsku?

Všechny výše uvedené webové stránky jsou v tuto chvíli dostupné pouze v bulharském jazyce.

Kde mohu najít informace o mediaci?

Tyto informace jsou dostupné na webových stránkách bulharského Odkaz se otevře v novém okně.ministerstva spravedlnosti.

Kde mohu najít další informace o nákladech?

Kde mohu najít informace o délce jednotlivých druhů řízení?

Na webových stránkách Odkaz se otevře v novém okně.Nejvyšší soudní rady najdete výroční a pololetní zprávy o činnosti soudních orgánů všech úrovní. Nacházejí se na nich informace o počtu případů ukončených za poslední 3 měsíce, 6 měsíců, 1 rok, 2 nebo více let. Oddělení statistiky Nejvyšší soudní Rady provádí analýzu a poskytuje informace o průměrné délce soudních řízení v občanských, trestních a správních věcech.

Kde mohu najít informace o průměrných souhrnných nákladech za konkrétní druh řízení?

Takové informace nejsou nikde veřejně přístupné.

Daň z přidané hodnoty

Jakým způsobem se tyto informace poskytují? Jaké jsou platné sazby?

DPH je součástí nákladů (v souladu se sazebníky a předpisy uvedenými výše).

Právní pomoc

Příjmová hranice platná v oblasti občanskoprávního soudnictví

V souladu se zákonem o právní pomoci jsou podmínky pro občanské a trestní věci shodné (viz níže):

Článek 22:

 • Právní pomoc (body 1 a 2 článku 21) je poskytována osobám, které splňují požadavky způsobilosti pro přiznání měsíčních dávek sociální podpory (postupem stanoveným v prováděcích předpisech k zákonu o sociální podpoře), a osobám, které byly umístěny ve zvláštních ústavech poskytujících sociální služby.
 • Právní pomoc (body 1 a 2 článku 21) musí být poskytnuta pěstounským rodinám a rodinám nebo přátelům a příbuzným, kterým je svěřeno dítě (v souladu s postupy stanovenými v Odkaz se otevře v novém okně.zákoně o ochraně dětí).
 • Rozhodnutí o umístění dítěte musí být potvrzeno ředitelem ředitelství pro sociální podporu, popřípadě soudním rozhodnutím. Osoba, která nepožádala o měsíční dávku sociální podpory, na kterou má nárok (postupem stanoveným v prováděcích předpisech k zákonu o sociální podpoře), musí Národnímu úřadu pro právní pomoc předložit potvrzení vydané ředitelem ředitelství pro sociální podporu, které dokládá, že příslušná osoba splňuje požadavky způsobilosti pro přiznání měsíčních dávek sociální podpory.

V občanských a správních věcech jsou stanoveny další požadavky.

Článek 23:

 1. V občanských a správních věcech je právní pomoc poskytována v případech, kde soud na základě důkazů předložených příslušnými oprávněnými orgány rozhodne, že si účastník není schopen hradit pomoc právního zástupce. Soud při tomto rozhodování vezme v úvahu:
 • příjem dané osoby nebo rodiny
 • majetkové poměry potvrzené prohlášením
 • rodinný stav
 • zdravotní stav
 • postavení osoby v zaměstnání
 • věk
 • další zjištěné okolnosti

Příjmová hranice platná pro obžalované v oblasti trestního soudnictví

Nad rámec kritérií stanovených pro trestní věci (článek 22 výše popsaného zákona o právní pomoci) se použijí následující kritéria:

Článek 23:

 1. Systém právní pomoci (uvedený v bodě 3 článku 21) se vztahuje na případy, ve kterých jsou obhajoba nebo zastupování právním zástupcem povinné.
 2. Systém právní pomoci navíc musí pokrýt případy, ve kterých si podezřelá, obviněná či obžalovaná osoba nebo účastník trestního, občanskoprávního nebo správního řízení nejsou schopni hradit pomoc právního zástupce, avšak mají o ni zájem, a taková pomoc je požadována v zájmu spravedlivého výkonu soudní moci.
 3. V trestních věcech musí být toto posouzení provedeno příslušným orgánem na základě majetkových poměrů osoby/obžalovaného, který si není schopen hradit služby právního zástupce.

Příjmová hranice platná pro oběti v oblasti trestního soudnictví

Platná hranice je stejná jako pro ostatní účastníky trestního řízení (viz výše).

Další podmínky spojené s poskytováním právní pomoci obětem

Na oběti trestných činů se podle právního řádu žádné zvláštní podmínky nevztahují. Použijí se obecná pravidla pro právní pomoc v trestních věcech (články 22 a 23 zákona o právní pomoci).

Další podmínky spojené s poskytováním právní pomoci obžalovaným

Na obžalované se podle právního řádu žádné zvláštní podmínky nevztahují. Použijí se obecná pravidla pro právní pomoc v trestních věcech (články 22 a 23 zákona o právní pomoci).

Bezplatná soudní řízení

Článek 83: Osvobození od úhrady poplatků a výdajů

 1. Poplatky a výdaje za vedení soudního řízení nehradí:
 • žalobci – pracovníci, zaměstnanci a účastníci hromadných žalob souvisejících s pracovně-právními vztahy
 • žalobci u žalob ve věcech výživného
 • státní zástupci
 • žalobci u žalob na náhradu škody způsobenou trestným činem, za který byl vynesen pravomocný rozsudek
 • jmenovanými zvláštními zástupci strany, jejíž místo pobytu není známo
 1. Fyzické osoby nejsou povinny poplatky a výdaje hradit v případech, kde soud uzná, že k tomu nemají dostatečné prostředky. U žádosti o osvobození soud vezme v úvahu:
 • příjmy dotyčné osoby a její rodiny
 • majetkové poměry osvědčené prohlášením
 • rodinný stav
 • zdravotní stav
 • postavení osoby v zaměstnání
 • věk
 • další významné okolnosti
 1. V případech uvedených v odstavcích 1 a 2 musí být výdaje za řízení uhrazeny z částek k tomu vyhrazených v rozpočtu soudu.

Článek 84: Osvobození v mimořádných případech

Od úhrady státních poplatků, nikoli však soudních výdajů, jsou osvobozeni:

 1. stát a státní orgány s výjimkou případů souvisejících se soukromým vlastnictvím státu a se žalobami ohledně soukromoprávních pohledávek a práv státu (novela SG 50/08, v platnosti od 1.3.2008; změněna rozhodnutím ústavního soudu ve věci č. 3 z roku 2008 – SG 63/08)
 2. bulharský červený kříž
 3. města a obce, s výjimkou žalob ohledně jejich soukromoprávních pohledávek a vlastnických práv – soukromé vlastnictví měst a obcí

Ve kterých případech musí poražená strana uhradit náklady vítězné strany?

Občanské věci

Článek 78: Rozhodování o nákladech

 1. Poplatky zaplacené žalobcem (včetně nákladů na řízení a honorářů pro advokáta, pokud jej strana měla) musí být v poměru k přiznané výši žalovaného plnění uhrazeny žalovaným.
 2. Pokud žalovaný neposkytl žádný důvod k soudnímu řízení, musí být náklady přiznány žalobci.
 3. Žalovaný má rovněž právo žádat uhrazené náklady v poměru k zamítnuté části žalovaného plnění.
 4. Žalovaný má na náhradu nákladů nárok také v případě, že řízení bylo zastaveno.
 5. Pokud – s ohledem na právní a věcnou obtížnost případu – zní žádost o úhradu honoráře advokáta na nepřiměřeně vysokou částku, může soud na žádost protistrany přiznat částku nižší, která se však musí rovnat alespoň minimální částce (dle článku 36 zákona o advokacii).
 6. Pokud je věc rozhodnuta ve prospěch osoby, která je od státních poplatků nebo nákladů řízení osvobozena, musí žalovaná strana uhradit veškeré dlužné poplatky a náklady. Příslušné částky musí být poukázány soudu.
 7. Pokud je vyhověno žalobě podané osobou, která využila právní pomoci, uhrazený honorář advokáta bude v poměru k přiznané výši žalovaného plnění přiřčen Národnímu úřadu pro právní pomoc. V případech zamítavých rozhodnutí bude osoba, která využila právní pomoci, dlužit náklady v poměru k zamítnuté části žalovaného plnění.
 8. Honorář advokáta bude rovněž přiznán ve prospěch právnických osob a fyzických osob, které jsou podnikateli, pokud byly zastupovány svým zaměstnancem – právním zástupcem.
 9. Pokud je věc ukončena smírem, musí být polovina uhrazeného státního poplatku vrácena žalobci. Náklady řízení a smíru zůstávají, není-li dohodnuto jinak.
 10. Třetí pomocné osobě* náklady přiznány nebudou, musí však uhradit náklady řízení, která sama vedla.
 11. Pokud se soudního sporu účastní státní zástupce, musí být náklady přiznány státu nebo státem uhrazeny.

* Třetí pomocná osoba je samostatným účastníkem občanskoprávního řízení se zvláštními právy a povinnostmi, které se řídí občanským soudním řádem.

Trestní věci

Trestní řád – náklady a odměny

Článek 187: Pokrývání nákladů

 1. Náklady trestního řízení musí být s výjimkou případů stanovených zákonem pokryty částkami, které jsou uvedeny v rozpočtu příslušného orgánu.
 2. U trestních případů vzniklých na základě trestního oznámení oběti postoupeného soudu musí být částka odpovídající nákladům složena soukromým žalobcem předem. Pokud se tak nestane, musí mu k tomu být poskytnuta lhůta sedmi dnů.
 3. Náklady dokazování na důkazy požadované obviněným musí být u případů vzniklých na základě trestního oznámení oběti postoupeného soudu hrazeny z rozpočtu soudu.

Článek 188: Stanovení nákladů

 1. Výše nákladů musí být stanovena soudem nebo orgánem, který vede přípravné řízení.
 2. Svědečné – pracujícím nebo zaměstnancům – musí být stanoveno soudem.

Článek 189: Rozhodnutí o nákladech

 1. Soud musí o otázce vzniklých nákladů rozhodnout při vynesení rozsudku nebo rozhodnutí.
 2. Náklady na překlady v průběhu přípravného řízení jdou k tíži příslušného orgánu; náklady vzniklé v průběhu soudního řízení jdou k tíži soudu.
 3. Pokud je obžalovaný shledán vinným, soud jej odsoudí k úhradě nákladů řízení včetně poplatků advokátovi a dalších nákladů na obhájce stanoveného z úřední povinnosti. Ty budou zahrnovat náklady vzniklé soukromé obžalobě a soukromému žalobci, pokud o to druhý z nich požádal. Dojde-li k odsouzení několika osob, soud mezi ně náklady rozdělí.
 4. Pokud je obžalovaný shledán nevinným ohledně některých bodů obžaloby, soud jej odsoudí pouze k úhradě té části nákladů, která vznikla v souvislosti s bodem obžaloby, u nějž byl obžalovaný shledán vinným.

Článek 190: Rozhodování o nákladech

 1. Pokud je obžalovaný zproštěn obžaloby nebo je trestní řízení zastaveno, půjdou náklady u případů žalovaných státním zastupitelstvím k tíži státu a náklady obžaloby vedené na základě trestního oznámení oběti k tíži soukromého žalobce.
 2. Výkon rozhodnutí ohledně přiznaných nákladů musí být nařízen soudem prvního stupně.

Poplatky soudním znalcům

Na poplatky znalcům v občanskoprávním řízení se vztahuje obecné pravidlo obsažené v občanském soudním řádu:

Článek 75: Stanovení nákladů

„… honoráře soudních znalců stanoví s přihlédnutím k vykonané práci a vynaloženým nákladům soud.“

Nařízení č. 1 z roku 2008 o zápisu, kvalifikaci a odměňování soudních znalců bylo vydáno Nejvyšší soudní radou a vztahuje se na občanské, trestní a správní věci. Jeho článek 29 stanoví, že poplatky soudním znalcům musí být orgány přidělujícími znalecké posudky stanoveny v závislosti na:

 1. obtížnosti úkolu
 2. odborné způsobilosti a kvalifikaci soudního znalce
 3. délce plnění úkolu
 4. množství odvedené práce
 5. nutných nákladech na věci, jako je použitý materiál, spotřební zboží, nářadí, vybavení atd.
 6. jiných podmínkách ovlivňujících odvedenou práci, jako je dodržování lhůt, práce přesčas mimo pracovní dobu a ve dnech připadajících na státní svátky atd.

Poplatky překladatelům a tlumočníkům

Občanské věci

Pravidla platná pro soudní znalce se vztahují i na překladatele – viz výše.

Trestní věci

Trestní řád: čl. 189 odst. 2

Náklady na překlady v přípravném řízení jdou k tíži příslušného orgánu, náklady na překlady v průběhu hlavního líčení jdou k tíži soudu.

Související přílohy

Zpráva Bulharska o studii transparentnosti nákladůPDF(566 Kb)en

Poslední aktualizace: 09/03/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Náklady řízení - Česká republika

Informace o nákladech soudního řízení v České republice naleznete na této stránce. Podrobnější informace o nákladech na soudní řízení naleznete v následujících případových studiích:

Odkaz se otevře v novém okně.Rodinné právo – rozvod

Odkaz se otevře v novém okně.Rodinné právo – svěření dětí do péče a výživné na dítě

Odkaz se otevře v novém okně.Obchodní právo – smlouvy

Odkaz se otevře v novém okně.Obchodní právo – odpovědnost

Právní rámec upravující odměny právnických profesí

Právníci

V České republice působí pouze jeden druh právníků (advokáti), nepůsobí zde separátní profese obdobné právníkům zvaným „barristers“ nebo „solicitors“ ve Spojeném království.

Odkaz se otevře v novém okně.Vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb. ze dne 4. června 1996 se zabývá odměnou a náhradami placenými advokátům za poskytování právních služeb (advokátní tarif). Na webových stránkách České advokátní komory je k dispozici v angličtině.

Odměnu advokáta je také možno dohodnout soukromě mezi zúčastněnými stranami.

Ve většině občanskoprávních věcí (včetně rodinných a obchodních věcí) není právní zastoupení povinné.

Fixní náklady

Fixní náklady v občanském soudním řízení

Fixní náklady stran občanského soudního řízení

Zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích (anglická jazyková verze není k dispozici) upravuje poplatky placené v občanském soudním řízení. Tyto poplatky se liší podle druhu řízení. V některých případech se platí paušální poplatky; v jiných je výše poplatku stanovena procentní sazbou.

Ve všech případech musí být poplatky placeny v české měně (Kč) a mohou být poukázány bankovním převodem na účet státu (resp. soudu). Poplatky do výše 5.000 Kč lze zaplatit státními kolky, které je možno koupit na poštách a některých dalších místech.

Soud je povinen osobu podávající návrh vyrozumět o konkrétní výši soudního poplatku.

Fáze občanského soudního řízení, kdy vzniká stranám povinnost zaplatit fixní náklady

Soudní poplatek je splatný vznikem poplatkové povinnosti (např. podáním žaloby). Nebyl-li splatný poplatek za řízení zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí. Po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví.

Fixní náklady v trestním řízení

Fixní náklady stran trestního řízení

Trestní řízení je vždy zahajováno ex officio (z úřední povinnosti státního zástupce) a obžalovaný platí pouze náklady právního zastoupení.(v případě, že mu nebyl přiznán nárok na obhajobu bezplatnou nebo za sníženou odměnu). Byl-li ale obžalovaný pravomocně uznán vinným, je povinen nahradit státu náklady trestního řízení v zákonem stanovené výši.

Fáze trestního řízení, kdy vzniká stranám povinnost zaplatit fixní náklady

V trestním řízení se žádné soudní poplatky neplatí.

Fixní náklady řízení u Ústavního soudu

Fixní náklady stran řízení u Ústavního soudu

Pro stížnosti podávané u Ústavního soudu České republiky nejsou předepsány žádné fixní soudní poplatky, ale platí zde povinné zastoupení advokátem.

Fáze řízení u Ústavního soudu, kdy vzniká stranám povinnost zaplatit fixní náklady

Žádné paušální soudní poplatky se neplatí.

Předběžné informace, které musí uvést právní zástupci

Práva a povinnosti stran

Právním zástupcům stran není uložena povinnost poskytovat jakékoli informace předem.

Práva a povinnosti stran je možno mezi advokátem a jeho klientem sjednat dohodou.

Právní základy nákladů

Kde lze najít informace o právních základech nákladů v České republice?

Doporučuje se poradit se o každém konkrétním případu s právníkem. Jakmile bylo řízení zahájeno, je soud povinen stranám sdělovat výši splatných soudních poplatků.

V jakém jazyce lze získat informace o právních základech nákladů v České republice?

Vzhledem k tomu, že jediným úředním jazykem v České republice je čeština, není uložena žádná právní povinnost poskytovat informace v jiných jazycích. Kvalita informací proto závisí na ochotě a znalostech osoby, která informace poskytuje.

Kde lze najít informace o mediaci?

Informace o mediaci lze nalézt na webové stránce Odkaz se otevře v novém okně.Asociace mediátorů České republiky (AMČR).

Informace o zapsaných mediátorech lze dohledat na webových stránkách Odkaz se otevře v novém okně.Ministerstva spravedlnosti a nebo přímo vyhledáváním v databázi Odkaz se otevře v novém okně.Seznam mediátorů.

Kde lze najít další informace o nákladech?

Dostupné internetové stránky s informacemi o nákladech

Není k dispozici žádná oficiální webová stránka poskytující informace o nákladech.

Kde lze najít informace o průměrné době trvání jednotlivých řízení?

Na webové stránce Odkaz se otevře v novém okně.Ministerstva spravedlnosti jsou k dispozici statistiky o činnosti soudů a státních zastupitelství.

Kde lze najít informace o průměrných celkových nákladech jednotlivého řízení?

Náklady, které je nutno platit, závisí na okolnostech každého případu. Průměrné celkové náklady soudních řízení nejsou sledovány.

DPH

Jakým způsobem jsou tyto informace poskytovány?

Soudní poplatky jsou osvobozeny od DPH a jejich částka je konečná. Tarif advokáta nezahrnuje DPH. Některé advokátní kanceláře, které jsou plátci DPH, však DPH účtují (21 %). Úpravu DPH a jejího odvodu obsahuje zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Jaké jsou stanovené sazby?

Základní sazba daně je stanovena ve výši 21 % a snížená sazba daně ve výši 15 %.Právní pomoc

Stanovená hranice příjmů v oblasti občanskoprávních řízení

Není stanovena žádná konkrétní hranice příjmů. Kvalifikační předpoklady pro poskytnutí bezplatné právní pomoci berou v úvahu nejenom příjem dané osoby, ale i celkovou finanční situaci její domácnosti. Vyžaduje-li to ochrana zájmů účastníka řízení (tj. zejména jedná-li se o věcně či procesně složité řízení) nebo jde-li o řízení, v němž je povinné zastoupení advokátem, a současně to odůvodňují poměry účastníka, ustanoví soud takovému účastníkovi zástupce z řad advokátů. Od placení odměny takového zástupce pak je účastník soudem osvobozen spolu s osvobozením od placení soudních poplatků.

Bezplatná právní pomoc je také poskytována Českou advokátní komorou specializovanými nevládními organizacemi (v závislosti na předmětu řízení).

Stanovená hranice příjmů pro obviněné v oblasti trestního řízení

Není stanovena žádná konkrétní hranice příjmů. Soud přidělí obhájce obviněnému ve všech případech, kdy je právní zastoupení povinné a obviněný nemá svého vlastního obhájce.

Osvědčil-li obviněný, že nemá dostatek prostředků, aby si hradil náklady obhajoby, rozhodne soud, že má nárok na obhajobu bezplatnou nebo za sníženou odměnu.

Stanovená hranice příjmů pro oběti (poškozené) v oblasti trestního řízení

Právo na bezplatné právní zastoupení zmocněncem v trestním řízení má poškozený, který je mladší 18 let, nejde-li o trestný čin zanedbání povinné výživy.

Právo na bezplatné právní zastoupení zmocněncem má též poškozený, pokud je:

a)     zvlášť zranitelnou obětí podle zákona č. 45/2013 Sb. o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů);

b)    osobou, které byla úmyslným trestným činem způsobena těžká újma na zdraví,

c)     osobou, která je pozůstalou po oběti, které byla trestným činem způsobena smrt,

pokud osvědčí, že nemá dostatek prostředků, aby si hradil náklady na své zastupování sám. Tyto osoby mají právo si svého zmocněnce zvolit samy, a pokud tak neučiní, ustanoví jim ho příslušný orgán činný v trestním řízení.

Pokud je poškozený zároveň zvlášť zranitelnou obětí, je mu v omezeném rozsahu přiznávána ještě právní pomoc podle zákona o obětech trestných činů. Tuto právní pomoc poskytují advokáti, kteří projevili zájem poskytovat těmto obětem právní pomoc v určitém rozsahu bezplatně, a jsou zapsáni ve zvláštním registru vedeném Ministerstvem spravedlnosti.

Ostatní podmínky související s poskytováním právní pomoci obětem

Obětem trestných činů mohou nestátní neziskové organizace, které splnily stanovené podmínky a získaly akreditaci od Ministerstva spravedlnosti a Probační a mediační služba, poskytovat právní informace (zejména informace o jejich právech podle zákona o obětech trestných činů a právech poškozeného v trestním řízení). Tyto právní informace však nejsou přímo právní pomocí.

Ostatní podmínky související s poskytováním právní pomoci obviněným

Platí informace uvedené výše, které se týkají hranice příjmů ve vztahu k právní pomoci pro obviněné v oblasti trestního řízení.

Soudní řízení osvobozené od poplatků

Stížnosti podávané u Ústavního soudu nejsou zpoplatněny. Soudní poplatky se také nevybírají v určitých druzích řízení (specifikovaných v § 11 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích) – například v případech, kdy je žalobce nezletilou osobou, a v některých dalších případech (např. v případech, kdy je stranou řízení stát nebo jeho orgány; kdy jde o žádost o udělení azylu podávanou cizincem, nebo v jiných případech, kdy je stranou řízení osoba „ve slabším postavení“).

Kdy musí neúspěšná strana nahradit náklady řízení straně, která uspěla?

Tato otázka závisí v každém konkrétním případě na rozhodnutí soudce (v jeho konečném rozhodnutí); soud je oprávněn uložit neúspěšné straně úhradu nákladů, zcela či zčásti. To ovšem neplatí v řízení o rozvod manželství. Rozhodnutí o povinnosti k náhradě nákladů se mohou často vztahovat i na náklady právního zastoupení.

Odměny a náhrady nákladů za znaleckou činnost

Soud platí odměnu znalcům, které ustanoví. Strany ve sporu jsou povinny nést náklady na odměnu znalce pouze v případě, že si samy služby znalce vyžádají. V některých zvláštních případech je soud oprávněn rozhodnout, že neúspěšná strana je povinna odměnu znalce uhradit.

Odměny překladatelů a tlumočníků

Placení odměn překladatelům a tlumočníkům v soudním řízení je povinností soudu; v případě, že strana je cizincem, který nerozumí česky, má tato strana právo obrátit se na soud ve svém rodném jazyce.

Související přílohy

Zpráva České republiky ohledně Studie týkající se transparentnosti nákladůPDF(703 Kb)en

Poslední aktualizace: 08/11/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Případová studie 1 – rodinné právo – rozvod - Česká republika

V této případové studii týkající se rodinného práva – rozvodu –, byly členské státy požádány o informování strany, která podává žádost o rozvod, o nákladech na rozvodové řízení v těchto situacích:

Případ A – vnitrostátní situace: Pár uzavře sňatek. Později se odloučí a dohodne na rozvodu.

Případ B – přeshraniční situace: Dva státní příslušníci téhož členského státu (členský stát A) uzavřou sňatek. Manželství je uzavřeno v členském státu A. Po svatbě se pár přestěhuje do jiného členského státu (členský stát B), kde bude žít a pracovat a kde si zřídí své bydliště. Krátce poté se pár odloučí, manželka se vrátí do členského státu A a manžel zůstane v členském státě B. Pár se dohodne na rozvodu. Manželka ihned po návratu do členského státu A podá u soudu členského státu B žádost o rozvod.

Náklady v České republice

Náklady prvoinstančního soudního řízení, odvolacího řízení a alternativního řešení sporů (ADR)


Případová studie

Prvoinstanční soudní řízení

Odvolací řízení

Alternativní řešení sporu

Počáteční soudní poplatky

Poplatek za vyhotovení záznamu

Další poplatky

Počáteční soudní poplatky

Poplatek za vyhotovení záznamu

Další poplatky

Je tato alternativa možná pro řešení tohoto druhu sporu přípustná?

Náklady

Případ A

2.000,– Kč

Nepoužije se (N/A)

N/A

2.000,– Kč

N/A

N/A

Ano (nepovinná)

Smluvní (v případě úvodního setkání s mediátorem nařízeného soudem 400 Kč za každou započatou hodinu)

Případ B

2.000,– Kč

N/A

N/A

2.000,– Kč

N/A

N/A

Ano (nepovinná)

Smluvní (v případě úvodního setkání s mediátorem nařízeného soudem 400 Kč za každou započatou hodinu)Náklady na právní zastoupení, exekutora a znalce


Případová studie

Právní zastoupení

Exekutor

Znalec

Je právní zastoupení povinné?

Průměrné náklady

Je využití povinné?

Náklady před vydáním rozsudku

Náklady po vydání rozsudku

Je využití znalce povinné?

Náklady

Případ A

Ne.

Smluvní, ale podle advokátního tarifu 1.500,– Kč za každý úkon

Ne

-

-

Ne.

100 až 350,– Kč za hodinu

Případ B

Ne.

Smluvní

Ne (závisí na druhé zemi zúčastněné ve věci)

-

-

Ne.

100 až 350,– Kč za hodinuNáklady na náhrady svědkům, jistotu nebo záruku a další související náklady


Případová

studie

Náhrady svědkům (svědečné)

Jistota nebo záruka

Jiné náklady

Nahrazují se náklady svědkům?

Náklady

Existuje a kdy a jak se používá?

Náklady

Popis

Náklady

Případ A

Ano. Platí se skutečně vzniklé náklady.

Liší se podle okolností případu

Ne.

-

-

-

Případ B

Ano. Platí se skutečně vzniklé náklady.

Liší se podle okolností případu

Ne.

-

-

-

 

Náklady na právní pomoc a jiné náhrady nákladůPřípadová

studie

Právní pomoc

Náhrady nákladů

Kdy a za jakých podmínek se poskytuje?

Kdy je poskytována právní pomoc v plném rozsahu?

Podmínky?

Může strana, která měla ve věci úspěch, získat náhradu nákladů řízení?

Pokud náhrada nákladů nepokrývá celou částku, jaká je obecně její výše v procentním vyjádření?

Jaké náklady se nikdy nenahrazují?

Existují okolnosti, za kterých se náklady na právní pomoc hradí organizaci poskytující právní pomoc?

Případ A

Pouze nevládní organizace

-

-

Zpravidla ne. Soud však může náhradu nákladů přiznat, odůvodňují-li to okolnosti případu.

-

Závisí na rozhodnutí soudu, zpravidla však žádné.

Ne.

Případ B

Viz směrnice týkající se poskytování právní pomoci v přeshraničních sporech

-

-

Zpravidla ne. Soud však může náhradu nákladů přiznat, odůvodňují-li to okolnosti případu.

-

Závisí na rozhodnutí soudu, zpravidla však žádné.

Ne.Náklady na překlady a tlumočení


Případová

studie

Překlad

Tlumočení

Jiné zvláštnosti v oblasti nákladů u přeshraničních sporů?

Kdy a za jakých podmínek je nutný?

Přibližné náklady?

Kdy a za jakých podmínek je nutné?

Přibližné náklady?

Popis

Přibližné náklady?

Případ A

Originální listiny v cizím jazyce, nezbytné pro řízení

100 až 350,– Kč za stránku

-

-

-

Případ B

Originální listiny v cizím jazyce, nezbytné pro řízení

100 až 350,– Kč za stránku

V případě, že strana nebo svědek jsou cizinci nebo nerozumí česky

100 až 350,– Kč za hodinu

-

-

 

Poslední aktualizace: 08/11/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Případová studie 2 – rodinné právo – svěření dětí do péče - Česká republika

V této případové studii týkající se rodinného práva – svěření dětí do péče –, byly členské státy požádány o informování žalující strany o nákladech řízení v těchto situacích:

Případ A – vnitrostátní situace: Dvě osoby spolu žijí několik let, aniž by uzavřely sňatek. V okamžiku odloučení mají tříleté dítě. Rozhodnutím soudu je dítě svěřeno do péče matky a otci je přiznáno právo na styk s dítětem. Matka se soudí o omezení styku otce s dítětem.

Případ B – přeshraniční situace, v níž vy jste právníkem v členském státu A: Dvě osoby spolu v členském státu (členský stát B) žijí několik let, aniž by uzavřely sňatek. Mají spolu dítě, ale ihned po narození dítěte se od sebe odloučí. Rozhodnutím soudu v členském státu B je dítě svěřeno do péče matky a otci je přiznáno právo na styk s dítětem. Matka a dítě se v souladu s rozhodnutím soudu přestěhují do jiného členského státu (členský stát A) a otec zůstane v členském státu B. Po několika letech se matka soudí v členském státu A o úpravu styku dítěte s otcem.

Náklady v České republice

Náklady prvoinstančního soudního řízení, odvolacího řízení a alternativního řešení sporů


Případová studie

Prvoinstanční soudní řízení

Odvolací řízení

Alternativní řešení sporu

Počáteční soudní poplatky

Poplatek za vyhotovení záznamu

Další poplatky

Počáteční soudní poplatky

Poplatek za vyhotovení záznamu

Další poplatky

Je tato alternativa možná pro řešení tohoto druhu případu?

Náklady

Případ A

0,– Kč

Nepoužije se (N/A)

N/A

0,– Kč

N/A

N/A

Ano

Smluvní (v případě úvodního setkání s mediátorem nařízeného soudem 400 Kč za každou započatou hodinu)

Případ B

0,– Kč

Nepoužije se (N/A)

N/A

0,– Kč

N/A

N/A

Ano

Smluvní (v případě úvodního setkání s mediátorem nařízeného soudem 400 Kč za každou započatou hodinu)Náklady na právní zastoupení, exekutora a znalce


Případová studie

Právní zastoupení

Exekutor

Znalec

Je právní zastoupení povinné?

Průměrné náklady

Je využití povinné?

Náklady před vydáním rozsudku

Náklady po vydání rozsudku

Je využití znalce povinné?

Náklady

Případ A

Ne

Smluvní, ale podle advokátního tarifu 1.000,– Kč za každý úkon

Ne

-

-

Ne

100 až 350,– Kč za hodinu

Případ B

Ne

Smluvní, ale podle advokátního tarifu 1.000,– Kč za každý úkon

Ne (závisí na cizí zemi)

-

-

Ne

100 až 350,– Kč za hodinu


Náklady na náhrady svědkům, jistotu nebo záruku a další související náklady


Případová

studie

Náhrady svědkům (svědečné)

Jistota nebo záruka

Jiné náklady

Nahrazují se náklady svědkům?

Náklady

Existuje a kdy a jak se používá?

Náklady

Popis

Náklady

Případ A

Ano, v závislosti na skutečné výši jejich nákladů

Liší se podle okolností případu

Ne v tomto druhu řízení

-

-

-

Případ B

Ano, v závislosti na skutečné výši jejich nákladů

Liší se podle okolností případu

Ne v tomto druhu řízení

-

-

-Náklady na právní pomoc a jiné náhrady nákladůPřípadová

studie

Právní pomoc

Náhrady nákladů

Kdy a za jakých podmínek se poskytuje?

Kdy je poskytována právní pomoc v plném rozsahu?

Podmínky?

Může strana, která měla ve věci úspěch, získat náhradu nákladů řízení?

Pokud náhrada nákladů nepokrývá celou částku, jaká je obecně její výše v procentním vyjádření?

Jaké náklady se nikdy nenahrazují?

Existují okolnosti, za kterých se náklady na právní pomoc hradí organizaci poskytující právní pomoc?

Případ A

Pouze nevládní organizace

-

-

Zpravidla ne. Soud však může náhradu nákladů přiznat, odůvodňují-li to okolnosti případu.

-

Závisí na rozhodnutí soudu, zpravidla však žádné

Ne

Případ B

Viz směrnice týkající se poskytování právní pomoci v přeshraničních sporech

-

-

Zpravidla ne. Soud však může náhradu nákladů přiznat, odůvodňují-li to okolnosti případu.

-

Závisí na rozhodnutí soudu, zpravidla však žádné

Ne


Náklady na překlady a tlumočení


Případová

studie

Překlad

Tlumočení

Jiné zvláštnosti v oblasti nákladů u přeshraničních sporů?

Kdy a za jakých podmínek je nutný?

Přibližné náklady?

Kdy a za jakých podmínek je nutné?

Přibližné náklady?

Popis

Přibližné náklady?

Případ A

Originální listiny v cizím jazyce, nezbytné pro řízení

100 až 350,– Kč za stránku

-

-

-

-

Případ B

Originální listiny v cizím jazyce, nezbytné pro řízení

100 až 350,– Kč za stránku

V případě, že strana nebo svědek jsou cizinci nebo nerozumí česky

100 až 350,– Kč za hodinu

-

-

Poslední aktualizace: 08/11/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Případová studie 4 – obchodní právo – smlouvy - Česká republika

V této případové studii týkající se obchodního práva – smlouvy –, byly členské státy požádány o informování prodávajícího o nákladech řízení v těchto situacích:

Případ A – vnitrostátní situace: Společnost dodala zboží v hodnotě 20 000 EUR. Prodávající nedostal za zboží zaplaceno, neboť se kupující domnívá, že dodané zboží neodpovídá tomu, na čem se s prodávajícím dohodl.

Prodávající se rozhodne soudit o plné uhrazení ceny.

Případ B – přeshraniční situace: Společnost se sídlem v členském státu B dodá kupujícímu v členském státu A zboží v hodnotě 20 000 EUR. Smlouva se řídí právem členského státu B a je sepsána v jazyce členského státu B. Prodávající nedostal za zboží zaplaceno, neboť se kupující v členském státu A domnívá, že dodané zboží neodpovídá tomu, na čem se s prodávajícím dohodl. Prodávající se rozhodne v členském státu A soudit o plné uhrazení ceny, která je uvedena ve smlouvě s kupujícím.


Náklady v České republice

Náklady prvoinstančního soudního řízení, odvolacího řízení a alternativního řešení sporů


Případová studie

Prvoinstanční soudní řízení

Odvolací řízení

Alternativní řešení sporu

Počáteční soudní poplatky

Poplatek za vyhotovení záznamu

Další poplatky

Počáteční soudní poplatky

Poplatek za vyhotovení záznamu

Další poplatky

Je tato alternativa možná pro řešení tohoto druhu případu?

Náklady

Případ A

5 % z částky

(při předmětu řízení do 40.000.000 Kč)

Nepoužije se (N/A)

Ne.

5 % z částky

Nepoužije se (N/A)

Ne.

Ano

(např. rozhodčí řízení nebo mediace

Smluvní

Případ B

5 % z částky

(při předmětu řízení do 40.000.000 Kč)

Nepoužije se (N/A)

Ne.

5 % z částky

Nepoužije se (N/A)

Ne.

Ano

(např. rozhodčí řízení nebo mediace

SmluvníNáklady na právní zastoupení, exekutora a znalce


Případová studie

Právní zastoupení

Exekutor

Znalec

Je právní zastoupení povinné?

Průměrné náklady

Je využití povinné?

Náklady před vydáním rozsudku

Náklady po vydání rozsudku

Je využití znalce povinné?

Náklady

Případ A

Ne.

Smluvní

Ne.

-

-

Ne.

100 až 350,-Kč za hodinu

Případ B

Ne.

Smluvní

Ne.

-

-

Ne.

100 až 350,-Kč za hodinuNáklady na náhrady svědkům, jistotu nebo záruku a další související náklady


Případová

studie

Náhrady svědkům (svědečné)

Jistota nebo záruka

Jiné náklady

Nahrazují se náklady svědkům?

Náklady

Existuje a kdy a jak se používá?

Náklady

Popis

Náklady

Případ A

Ano. Platí se skutečně vzniklé náklady.

Liší se podle okolností případu

V obchodních věcech, pokud je požadováno vydání předběžného opatření.

50.000,– Kč

-

-

Případ B

Ano. Platí se skutečně vzniklé náklady.

Liší se podle okolností případu

V obchodních věcech, pokud je požadováno vydání předběžného opatření.

50.000,– Kč

-

-Náklady na právní pomoc a jiné náhrady nákladůPřípadová

studie

Právní pomoc

Náhrady nákladů

Kdy a za jakých podmínek se poskytuje?

Kdy je poskytována právní pomoc v plném rozsahu?

Podmínky?

Může strana, která měla ve věci úspěch, získat náhradu nákladů řízení?

Pokud náhrada nákladů nepokrývá celou částku, jaká je obecně její výše v procentním vyjádření?

Jaké náklady se nikdy nenahrazují?

Existují okolnosti, za kterých se náklady na právní pomoc hradí organizaci poskytující právní pomoc?

Případ A

V obchodních věcěch zcela výjimečně.

-

-

Ano.

Závisí na okolnostech daného případu.

Může být uložena náhrada veškerých nákladů.

Ne.

Případ B

Viz směrnice týkající se poskytování právní pomoci v přeshraničních sporech

-

-

Ano.

Závisí na okolnostech daného případu.

Může být uložena náhrada veškerých nákladů.

Ne.Náklady na překlady a tlumočení


Případová

studie

Překlad

Tlumočení

Kdy a za jakých podmínek je nutný?

Přibližné náklady?

Kdy a za jakých podmínek je nutné?

Přibližné náklady?

Případ A

Originální listiny v cizím jazyce, nezbytné pro řízení

100 až 350,– Kč za stránku

-

-

Případ B

Originální listiny v cizím jazyce, nezbytné pro řízení

100 až 350,– Kč za stránku

V případě, že strana nebo svědek jsou cizinci nebo nerozumí česky

100 až 350,– Kč za hodinu

 

Poslední aktualizace: 08/11/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Případová studie 5 – obchodní právo – odpovědnost - Česká republika

V této případové studii týkající se obchodního práva – odpovědnosti –, byly členské státy požádány o informování spotřebitele o nákladech řízení v těchto situacích:

Případ A – vnitrostátní situace: Výrobce vytápěcích zařízení dodá instalační firmě topné těleso. Instalační firma dále prodá topné těleso spotřebiteli a instaluje ho v jeho domě. Brzy poté v domě vypukne požár. Všechny zúčastněné strany (výrobce topných zařízení, instalační firma, koncový spotřebitel) jsou pojištěny. Důvod vzniku požáru je předmětem sporu. Spotřebiteli nikdo nechce škodu nahradit.

Spotřebitel se rozhodne soudit o plnou náhradu škody s výrobcem vytápěcích zařízení, instalační firmou a pojišťovnami.

Případ B – přeshraniční situace: Výrobce topných zařízení v členském státu B dodá instalační firmě v členském státu C topné těleso. Instalační společnost dále prodá topné těleso spotřebiteli v členském státu A a instaluje ho v jeho domě. Brzy poté v domě vypukne požár. Všechny zúčastněné strany (výrobce topných zařízení, instalační firma, koncový spotřebitel) jsou pojištěny u pojišťovny ve svém členském státu. Důvod vzniku požáru je předmětem sporu. Spotřebiteli nikdo nechce škodu nahradit.

Spotřebitel se rozhodne v členském státu A soudit o plnou náhradu škody s výrobcem topných zařízení, instalační firmou a pojišťovnou v členském státu A.


Náklady v České republice

Náklady prvoinstančního soudního řízení, odvolacího řízení a alternativního řešení sporů


Případová studie

Prvoinstanční soudní řízení

Odvolací řízení

Alternativní řešení sporu

Počáteční soudní poplatky

Poplatek za vyhotovení záznamu

Další poplatky

Počáteční soudní poplatky

Poplatek za vyhotovení záznamu

Další poplatky

Je tato alternativa možná pro řešení tohoto druhu případu?

Náklady

Případ A

5 % z částky (požadováno pojištění)

Nepoužije se (N/A)

Ne.

5 % z částky

Nepoužije se (N/A)

Ne.

Ano (nepovinná)

Smluvní (obvykle 1.000,– Kč na hodinu, 3 hodiny)

Případ B

5 % z částky (požadováno pojištění

Nepoužije se (N/A)

Ne.

5 % z částky

Nepoužije se (N/A)

Ne.

Ano (nepovinná)

SmluvníNáklady na právní zastoupení, exekutora a znalce


Případová studie

Právní zastoupení

Exekutor

Znalec

Je právní zastoupení povinné?

Průměrné náklady

Je využití povinné?

Náklady před vydáním rozsudku

Náklady po vydání rozsudku

Je využití znalce povinné?

Náklady

Případ A

Ne.

Smluvní

Ne.

-

-

Ne.

100 až 350,– Kč za hodinu)

Případ B

Ne.

Smluvní

Ne.

-

-

Ne.

100 až 350,– Kč za hodinu)Náklady na náhrady svědkům, jistotu nebo záruku a další související náklady


Případová

studie

Náhrady svědkům (svědečné)

Jistota nebo záruka

Jiné náklady

Nahrazují se náklady svědkům?

Náklady

Existuje a kdy a jak se používá?

Náklady

Popis

Náklady

Případ A

Ano. Platí se skutečně vzniklé náklady.

Liší se podle okolností případu

Pokud je požadováno vydání předběžného opatření.

10.000,– Kč

Náklady důkazů

Liší se podle okolností případu

Případ B

Ano. Platí se skutečně vzniklé náklady.

Liší se podle okolností případu

Pokud je požadováno vydání předběžného opatření

10.000,– Kč

Náklady důkazů

Liší se podle okolností případuNáklady na právní pomoc a jiné náhrady nákladůPřípadová

studie

Právní pomoc

Náhrady nákladů

Kdy a za jakých podmínek se poskytuje?

Kdy je poskytována právní pomoc v plném rozsahu?

Podmínky?

Může strana, která měla ve věci úspěch, získat náhradu nákladů řízení?

Pokud náhrada nákladů nepokrývá celou částku, jaká je obecně její výše v procentním vyjádření?

Jaké náklady se nikdy nenahrazují?

Existují okolnosti, za kterých se náklady na právní pomoc hradí organizaci poskytující právní pomoc?

Případ A

Střediska ochrany spotřebitelů, jiné nevládní organizace

Jestliže je to nezbytně třeba k ochraně zájmů strany, soud ji ustanoví zástupce z řad advokátů.

Žádost strany, její majetkové poměry a složitost právního sporu.

Ano.

Závisí na okolnostech daného případu.

Může být uložena náhrada veškerých nákladů.

Ne.

Případ B

Viz směrnice týkající se právní pomoci v přeshraničních sporech; také Evropské spotřebitelské centrum

Jestliže je to nezbytně třeba k ochraně zájmů strany, soud ji ustanoví zástupce z řad advokátů.

Žádost strany, její majetkové poměry a složitost právního sporu.

Ano.

Závisí na okolnostech daného případu.

Může být uložena náhrada veškerých nákladů.

Ne.Náklady na překlady a tlumočení


Případová

studie

Překlad

Tlumočení

Kdy a za jakých podmínek je nutný?

Přibližné náklady?

Kdy a za jakých podmínek je nutné?

Přibližné náklady?

Případ A

Originální listiny v cizím jazyce, nezbytné pro řízení

100 až 350,– Kč za stránku

-

-

Případ B

Originální listiny v cizím jazyce, nezbytné pro řízení

100 až 350,– Kč za stránku

V případě, že strana nebo svědek jsou cizinci nebo nerozumí česky

100 až 350,– Kč za hodinu

 

Poslední aktualizace: 08/11/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Náklady řízení - Dánsko

Na této stránce jsou dostupné informace o nákladech soudního řízení v Dánsku.

Právní rámec upravující odměny právnických profesí

Odměny právního zastoupení nejsou v podstatě zákonem upraveny. Vrchní soud (landsret) však stanovil veřejně dostupné orientační sazby pro některé odměny. Každý může podat stížnost týkající se odměny právního zastoupení Disciplinární radě právníků Odkaz se otevře v novém okně.Advokatnævnet.

Fixní (pevně stanovené) náklady

Fixní náklady v občanskoprávním řízení

Fixní náklady v občanskoprávním řízení

Podle dánského zákona hradí poplatek žalobce při podání žaloby. Výchozí poplatek je stanoven na 500 DKK. Pokud je žalovaná částka vyšší než 50 000 DKK, činí poplatek 750 DKK plus částka odpovídající 1,2 % z částky, o kterou nárokovaná částka překročí 50 000 DKK.

Pokud je žalovaná částka vyšší než 50 000 DKK, platí se další soudní poplatek za jednání soudu. Tento poplatek je totožný s poplatkem za zahájení řízení. Žalobce tedy musí uhradit poplatek 750 DKK plus částku odpovídající 1,2 % z částky, o kterou nárokovaná částka překročí 50 000 DKK, rovněž za soudní jednání.

Pro oba druhy poplatků je stanovena horní hranice ve výši 75 000 DKK (tj. pro poplatek za zahájení řízení a poplatek za soudní jednání). V některých případech (např. týkají-li se výkonu veřejné moci) je však horní hranice pouze 2 000 DKK.

Některé druhy občanskoprávních věcí jsou od soudních poplatků osvobozeny, mimo jiné věci týkající se rodinného práva.

Fáze občanskoprávního řízení, ve které musí být fixní náklady zaplaceny

Jak je uvedeno výše, žalobce musí soudní poplatek uhradit při podání žaloby.

Soudní poplatek za jednání soudu musí být uhrazen do okamžiku, kdy je stanoveno datum jednání, nejdříve však tři měsíce před tímto jednáním.

Fixní náklady v trestním řízení

Fixní náklady stran v trestním řízení

Trestní věci jsou obvykle od všech soudních poplatků osvobozeny. Malý počet trestních věcí však podléhá soukromé obžalobě a v tomto případě se použijí pravidla týkající se soudních poplatků v občanskoprávních věcech.

Fixní náklady v ústavním řízení

Fixní náklady stran v ústavním řízení

Podle dánského práva jsou ústavní záležitosti projednávány buď jako občanskoprávní věci, nebo jako trestní věci. V Dánsku neexistují žádná samostatná pravidla pro ústavní řízení.

Informace o nákladech řízení, které musí uvést právní zástupci

Práva a povinnosti stran

Bod 16.8 Kodexu chování Dánské advokátní a právnické společnosti (Advokatsamfundets advokatetiske regler) stanoví:

„Právník vždy vynakládá maximální úsilí o nalezení řešení klientova případu za co nejnižší náklady, a přihlíží při tom k přáním a pokynům klienta.“

Právní základy pro stanovení nákladů

Kde lze najít informace o právních základech pro stanovení nákladů v Dánsku?

Informace o nákladech jsou dostupné na internetové stránce Dánské advokátní a právnické společnosti Odkaz se otevře v novém okně.Advokatsamfundet na domovské stránce dánských soudů Odkaz se otevře v novém okně.Danmarks Domstole.

V kterých jazycích lze získat informace o právním základu pro stanovení nákladů v Dánsku?

Informace o právních základech jsou dostupné v dánštině a angličtině.

Kde lze najít informace o mediaci?

Informace o mediaci (retsmægling) jsou dostupné na domovské stránce dánských soudů Odkaz se otevře v novém okně.Danmarks Domstole.

Kde lze najít další informace o nákladech?

Internetová stránka s informacemi o nákladech

Oficiální internetová stránka Dánské soudní správy Odkaz se otevře v novém okně.Domstolsstyrelsen poskytuje obecné informace o dánském soudnictví a kontaktní informace.

Kde lze najít informace o průměrné době trvání různých řízení?

Informace o průměrné době trvání dánských řízení jsou dostupné na domovské stránce dánských soudů Odkaz se otevře v novém okně.Danmarks Domstole.

DPH

Jak jsou tyto informace poskytovány?

Zveřejněné informace obvykle zahrnují DPH.

Právní pomoc

Platná prahová hodnota příjmu v oblasti civilního soudnictví

Prahová hodnota příjmu, pokud jde o právní pomoc, se upravuje jednou ročně. V roce 2019 platí tyto prahové hodnoty příjmu:

 • svobodný/á: DKK 329 000
 • ženatý/vdaná nebo v obdobném vztahu: DKK 418 000
 • částka připočítávaná na každé dítě: DKK 57 000.

Každý má bez ohledu na své příjmy právo získat základní právní poradenství ústně a bezplatně v institucích právní pomoci (advokatvagten a retshjælpen).

Platná prahová hodnota příjmu v oblasti trestního soudnictví pro obžalované

Právo obžalovaného na právní zastoupení nezávisí na výši příjmu, ale na povaze věci. Pokud je obžalovaný shledán vinným, musí obvykle uhradit odměnu obhájce bez ohledu na výši svého příjmu.

Platná prahová hodnota příjmu v oblasti trestního soudnictví pro oběti

Právo oběti (poškozeného) na právní zastoupení nezávisí na výši příjmu, ale na povaze věci. Podle čl. 741 písm. a) zákona o soudní správě hlavní situace, kdy mají oběti nárok na právní zastoupení, jsou případy zahrnující násilí a sexuální trestné činy. Náklady na zastoupení nese stát.

Další podmínky pro poskytnutí právní pomoci obětem

Platí výše uvedená odpověď týkající se platné prahové hodnoty příjmu v oblasti trestního soudnictví pro oběti.

Další podmínky pro poskytnutí právní pomoci obžalovaným

Platí výše uvedená odpověď týkající se platné prahové hodnoty příjmu v oblasti trestního soudnictví pro obžalované.

Soudní řízení osvobozená od poplatků

Jak je uvedeno výše (viz odpověď poskytnutá k fixním nákladům pro sporné strany v občanskoprávním řízení), některé občanskoprávní věci jsou od všech soudních poplatků zcela osvobozeny. V průběhu řízení se však mohou vyskytnout jiné splatné náklady (např. odměna právního zastoupení).

Kdy musí neúspěšná strana zaplatit náklady řízení strany, která uspěla?

Pravidla pro náhradu nákladů v občanskoprávních věcech jsou obsažena v kapitole 30 zákona o soudní správě (retsplejeloven).

Vychází se z toho, že neúspěšná strana musí zaplatit náklady řízení strany, která uspěla. Vyžadují-li to však zvláštní okolnosti, může soud rozhodnout, buď že neúspěšná strana náklady řízení strany, která uspěla, nést nebude, nebo že uhradí pouze část těchto nákladů.

Přiznat lze pouze náhradu nákladů nezbytných pro řádný průběh řízení.

Odměny znalců

Žalobce je povinen uhradit odměnu soudního znalce, pokud si ke konkrétní záležitosti vyžádal znalecký posudek.

Na konci řízení soud rozhodne, zda má žalovaný náklady znalce nést či nikoli. Záleží to na výsledku věci.

Odměny překladatelů a tlumočníků

Obecně platí, že v občanskoprávních věcech hradí odměny tlumočníků strany sporu.
V trestních věcech se odměny tlumočníků hradí ze státní pokladny.

Relevantní dokumenty

Danmarks rapport om undersøgelsen af åbenheden om sagsomkostningerPDF(560 Kb)en

Poslední aktualizace: 27/08/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Náklady řízení - Německo

Tato část poskytuje informace o právních nákladech v Německu. Podrobnější informace o nákladech na soudní řízení naleznete v následujících případových studiích:

Odkaz se otevře v novém okně.Rodinné právo – rozvod

Odkaz se otevře v novém okně.Rodinné právo – svěření dětí do péče

Odkaz se otevře v novém okně.Rodinné právo – výživné na dítě

Odkaz se otevře v novém okně.Obchodní právo – smlouvy

Odkaz se otevře v novém okně.Obchodní právo – odpovědnost

Právní rámec upravující odměny právnických profesí

Advokáti

Německo nerozlišuje mezi právníky a advokáty na různých stupních.

V Německu jsou odměny advokátů účtovány buď v souladu se zákonem o odměňování advokátů (Rechtsanwaltsvergütungsgesetz, RVG) nebo na základě dohody mezi advokátem a klientem. Obecně jsou dohody o odměnách vždy možnou alternativou zákonem stanovených poplatků. Vždy je však třeba brát ohled na ustanovení § 49b spolkového nařízení o povolání advokáta (Bundesrechtsanwaltsordnung, BRAO) a § 3a až § 4b zákona o odměňování advokátů. Zejména pokud advokát zastupuje klienta u soudu, dohodnutá odměna nemůže být nižší než stanoví zákon. Odměna vyšší než předepsaná zákonem může být sjednána kdykoliv.

Přehled odměn připojený k zákonu RVG (příloha 1 RVG) stanoví buď fixní sazby nebo rámcové sazby pro jednotlivé úkony. Výše odměny se zpravidla určuje v poměru k hodnotě nároku. Rozpětí sazeb na základě hodnoty nároku specifikují maximální a minimální možnou sazbu. Vlastní výše odměn odvozené z hodnoty nároku jsou stanoveny v tabulce odměn (příloha 2 RVG). Příslušná odměna v předepsaném pásmu musí být v každém případě stanovena v souladu se zásadou ex aequo et bono, tedy s přihlédnutím ke všem okolnostem, zejména rozsahu a obtížnosti dané práce, důležitosti případu, jakož i příjmu a majetkových poměrů klienta. Pokud právní zástupce nese mimořádné riziko odpovědnosti, může být také tato okolnost zvážena při určení jeho odměny. Rámcové sazby se zákonnými maximálními a minimálními částkami platí v řadě zvláštních oblastí, zejména v trestních věcech a věcech sociálního práva.

Exekutoři

Exekutoři (Gerichtsvollzieher) si účtují pouze náklady stanovené v zákoně o nákladech soudních exekutorů (Gerichtsvollzieherkostengesetz, GvKostG). Pro všechny jednotlivé činnosti vykonávané exekutorem je stanoven fixní poplatek.

Fixní náklady

Fixní náklady v občanskoprávním řízení

Fixní náklady stran v občanskoprávním řízení

Soud zpravidla obdrží poplatek za řízení na základě hodnoty nároku. V občanskoprávních sporech se výše poplatku řídí zákonem o soudních nákladech (Gerichtskostengesetz, GKG) a zákonem o soudních nákladech v rodinných věcech (Gesetz über Gerichtskosten in Familiensachen, FamGKG). Sazby jsou stanoveny v přehledu nákladů (příloha 1 příslušného zákona). V příloze 2 v tabulce poplatků je uvedena výše poplatků odvozených z hodnoty nároku. V obecných občanskoprávních věcech a ve věcech týkajících se rodinného práva, zejména ve věcech výživného, je sazba poplatku 3,0 a v manželských věcech 2,0. Ve věcech rodičovství včetně rodičovské péče a úpravy styku dítěte s rodičem je sazba 0,5. Hodnota řízení se určuje takto:

 • Ve věcech manželství se hodnota řízení stanoví na základě volného uvážení, při zohlednění všech okolností konkrétního případu, zejména rozsahu a závažnosti případu a příjmu a majetkových poměrů manželů. Pokud jde o majetkové poměry, použije se trojnásobek čistého příjmu obou manželů. Soud zpravidla určí hodnotu řízení na základě trojnásobku čistého příjmu.
 • Ve věcech týkajících se rodinného práva se hodnota zpravidla řídí výší nároku; ve věcech výživného je pro budoucí výši výživného určující výše nárokovaného výživného, nejvýše jedno roční výživné; připočítají se nedoplatky do doby podání žádosti.
 • Ve věcech rodičovství včetně rodičovské péče a úpravy styku dítěte s rodičem se hodnota řízení rovná částce 3 000 EUR.

Za právní zastoupení u soudu se účtují odměny na základě hodnoty řízení, pokud nebyla uzavřena dohoda o výši odměny. Tato hodnota obvykle odpovídá hodnotě řízení, podle níž se určují soudní poplatky. Zákon o odměňování advokátů přesně stanoví, pro jaké řízení lze účtovat jaké odměny a v jakých sazbách. Vlastní výše odměn odvozených z hodnoty nároku jsou stanoveny v tabulce poplatků v příloze 2 zákona RVG. V občanskoprávním řízení prvního stupně advokát obvykle obdrží odměnu za zastoupení ve výši 1,3 násobku sazby a odměnu za soudní jednání ve výši 1,2 násobku sazby. Pokud advokát dosáhne smíru mezi stranami na prvním stupni, obdrží za poskytnuté služby zvláštní odměnu za smír, jejíž sazba je 1,0.

Kdy je nutné zaplatit fixní náklady občanskoprávního sporu?

V obecných občanskoprávních věcech, věcech výživného a věcech manželství jsou soudní poplatky splatné ihned po podání žaloby. Ve věcech rodičovství jsou splatné na konci řízení. Není-li dohodnuto jinak, odměna advokáta je obecně splatná po skončení zastoupení. Právní zástupce má nicméně zákonný nárok na zaplacení zálohy.

Fixní náklady v trestním řízení

Fixní náklady stran v trestním řízení

V trestním řízení jsou soudní náklady stanoveny a vybírány až poté, co byl vynesen odsuzující rozsudek. Výše poplatku se určuje v poměru k trestnosti a pohybuje se v rozmezí 120 900 EUR. Nebyla-li uzavřena dohoda o odměně, má advokát bez ohledu na to, zda zastupuje obhajobu nebo žalobce, nárok na odměnu za konkrétní úkony stanovené v určitém rámci částek, které jsou pro každý případ stanoveny zákonem.

Kdy je nutné zaplatit fixní náklady trestního řízení?

Soudní poplatky jsou splatné po vynesení odsuzujícího rozsudku. Není-li dohodnuto jinak, je odměna advokáta obecně splatná po skončení zastoupení. Právní zástupce má nicméně zákonný nárok na zaplacení zálohy.

Fixní náklady v ústavním řízení

Fixní náklady stran v ústavním řízení

Za řízení u Spolkového ústavního soudu (Bundesverfassungsgericht) nejsou vybírány žádné poplatky, s výjimkou případu, kdy byla ústavní stížnost podána neoprávněně (§ 34 zákona o Spolkovém ústavním soudu (Bundesverfassungsgerichtsgesetzes)). Zastoupení, zejména prostřednictvím advokáta (Rechtsanwalt), je nezbytné pouze při ústním jednání před Spolkovým ústavním soudem (§ 22 zákona o Spolkovém ústavním soudu).

Kdy je nutné zaplatit fixní náklady ústavního řízení?

Není-li dohodnuto jinak, odměna právního zástupce je obecně splatná po skončení zastoupení. Právní zástupce má nicméně zákonný nárok na zaplacení zálohy.

Informace, které musí poskytnout právní zástupci

Práva a povinnosti stran

Advokát je povinen klientovi poskytnout úplné informace a rady a musí mu navrhnout nejbezpečnější a nejméně riskantní způsob dosažení žádaného cíle. Rovněž musí upozornit na veškerá s věcí související rizika, aby klient mohl učinit informované rozhodnutí. Rozsah poskytnutých informací záleží na posouzení advokáta. Advokát musí úplně a pravdivě odpovědět na otázky klienta. Před zahájením soudního řízení musí advokát klientovi objasnit vyhlídky a rizika spojené s vedením soudního sporu. Ty zahrnují jak rizika nákladů na soudní řízení, tak i vyhlídky na úspěch.

Advokát má zvláštní povinnosti poskytnout informace v následujících případech:

 • Jestliže odměna advokáta vychází z hodnoty nároku, je advokát povinen na tuto skutečnost upozornit před převzetím zastoupení (§ 49 písm. b) odst. 5 Bundesrechtsanwaltsordnung).
 • Je-li uzavřena dohoda ohledně odměny advokáta, musí advokát upozornit na skutečnost, že v případě náhrady nákladů řízení budou nahrazeny pouze zákonné odměny (§ 3 písm. a) odst. 1 třetí věta Rechtsanwaltsvergütungsgesetz).
 • Pokud se advokát s klientem dohodne, že mu bude uhrazen „contingency fee“, tedy odvození odměny podílem z předmětu věci, advokát musí klienta upozornit, že tato dohoda nemá vliv na žádné další náklady, které bude klient případně povinen uhradit (§ 4 písm. a) odst. 3 druhá věta Rechtsanwaltsvergütungsgesetz).
 • Před uzavřením dohody o zastupování klienta v řízení u pracovního soudu musí advokát klienta upozornit, že náklady advokáta nejsou předmětem náhrady nákladů řízení (§ 12 písm. a) odst. 1 druhá věta Arbeitsgerichtsgesetz (zákona o pracovních soudech)).

Právní základy pro stanovení nákladů

Kde najdu informace o právních základech pro stanovení nákladů v Německu?

Texty zákonů upravujících náklady lze koupit v knihkupectví a jejich nejnovější verze jsou zdarma dostupné na internetu.

Ve kterých jazycích mohu získat informace o právních základech pro stanovení nákladů v Německu?

Informace jsou v němčině.

Kde lze získat další informace o nákladech na řízení?

Dostupné internetové stránky s informacemi o nákladech

Odkaz se otevře v novém okně.Nejnovější verze zákonů jsou přístupné na oficiálních internetových stránkách spolkového ministerstva spravedlnosti. Různé zákony upravující náklady si lze stáhnout zadáním příslušné zkratky (GKG, FamGKG, GvKostG a RVG).

Kde lze najít informace o průměrné době trvání různých řízení?

Spolkový statistický úřad (Statistisches Bundesamt) vydává ročně řadu statistických publikací o výkonu práva. Řada 10, dílčí řada 2.1 například obsahuje údaje o době trvání občanskoprávních řízení v celém Německu, rozdělené podle jednotlivých oblastí vrchních krajských soudů (Oberlandesgerichte). Samostatné údaje jsou uváděny jednak pro okresní soudy (Amtsgerichte) a krajské soudy (Landgerichte), a dále vrchní krajské soudy, a stejně tak údaje o řízení na prvním a druhém stupni. Tato řada neuvádí statistické údaje o délce trvání soudního řízení z hlediska různých druhů řešených věcí.

Kde lze najít informace o průměrných celkových nákladech konkrétního řízení?

K dostání jsou knihy, které uvádějí průměrné nákladové riziko občanskoprávního řízení.

DPH

Jakým způsobem se poskytují informace o DPH? Jaké jsou použitelné sazby?

Soudy a soudní exekutoři nepodléhají DPH. Sazba daně z přidané hodnoty platná pro právní zástupce je 19 % a není zahrnuta do jejich odměny. Účtuje se zvlášť jako náklad.

Právní pomoc

Použitelný příjmový práh v oblasti občanského práva

Právní pomoc je poskytnuta na požádání každé osobě, která v závislosti na svých osobních nebo ekonomických poměrech nemůže zaplatit náklady na řízení vůbec nebo jen částečně nebo jen ve splátkách. Podaný návrh na zahájení řízení či zamýšlená právní obrana musí nabízet dostatečnou vyhlídku na úspěch a nejevit se jako svévolné. Strana ve sporu musí v únosné míře použít svůj majetek. V závislosti na příjmu může být právní pomoc straně poskytnuta buď jako podpora v plném rozsahu bez povinnosti vrácení, nebo s povinností jejího vrácení formou splátek. Spolkové ministerstvo spravedlnosti vydalo bezplatnou brožuru nazvanou „Právní rady a právní pomoc“ (Beratungshilfe und Prozesskostenhilfe), která odpovídá na nejčastěji kladené otázky a doplňuje je příklady.

Použitelný příjmový práh v trestním řízení pro obviněné

Příjmové limity se v trestním řízení nepoužijí u podezřelých a obžalovaných. Právní pomoc se řídí jinými kritérii.

Použitelný příjmový práh v trestním řízení pro oběti trestných činů

Poskytnutí pomoci podléhá příjmovým prahům. Ty jsou pružné a určují se vzhledem k předpokládaným nákladům případu a sociální situaci žalobce (vyživovací povinnosti, náklady na bydlení). Právní pomoc se rovněž poskytuje také s povinností jejího vrácení formou splátek.

Další podmínky pro poskytnutí právní pomoci obětem

Oběti určitých závažných trestných činů mohou bez ohledu na své finanční poměry požádat o bezplatné právní poradenství.

Další podmínky pro poskytnutí právní pomoci obviněným

Právní pomoc podezřelým/obžalovaným (přidělení soudem jmenovaného obhájce) nepodléhá příjmovým limitům, ale určitým právním podmínkám. Ty se vztahují především k závažnosti trestného činu, k hrozbě určitých právních následků (například zákaz výkonu povolání nebo ústavní léčba v psychiatrickém či neurologickém zařízení), otázce, zda se obžalovaný nachází ve vyšetřovací vazbě nebo je subjektem řízení během ochranné vazby, vyloučení předchozího obhájce z řízení, složitosti skutkového a právního stavu nebo otázky, zda je obžalovaný schopen se sám obhajovat či nikoliv.

Soudní řízení osvobozená od poplatků

Podle § 183 zákona o sociálních soudech (Sozialgerichtsgesetz - SGG) řízení u těchto soudů nezahrnuje žádné náklady pro osoby mající nárok na dávky (tj. pojištěné osoby, příjemci dávek, včetně příjemců pozůstalostního důchodu, postižené osoby a jejich nástupci oprávnění k zvláštním právům za předpokladu, že jsou účastníky soudního řízení jako žalobci nebo žalovaní). Žalobci a žalovaní, kteří nenáleží k osobám uvedeným v § 183 SGG musí pro každý spor uhradit paušální poplatek v souladu s § 184 SGG (150 EUR za řízení u sociálních soudů (Sozialgerichte), 225 EUR za řízení u krajských sociálních soudů (Landessozialgerichte), 300 EUR za řízení u Spolkového sociálního soudu (Bundessozialgericht). Ustanovení § 197 písm. a) SGG stanoví odchylně od výše uvedeného, že se vybírají poplatky podle ustanovení zákona o soudních nákladech rovněž v řízeních u sociálních soudů, jestliže žalobce ani žalovaný nenáleží k osobám uvedeným v § 183 SGG.

Následující podmínky platí pro trestní řízení: pokud je obžalovaný zproštěn viny, zahájení hlavního líčení je odloženo nebo se řízení zastaví, jsou výdaje (veřejné pokladny) a náklady nutně vzniklé obviněnému/obžalovanému obecně uhrazeny z veřejných prostředků.

Kdy musí neúspěšná strana nahradit náklady řízení straně, která uspěla?

Neúspěšná strana musí druhé straně nahradit náklady řízení v takové míře, v níž byly nezbytné k řádnému vymáhání práva a obrany; k tomu náleží zákonná odměna a výdaje právního zástupce strany, která uspěla, cestovní náklady, jakož i ušlý zisk způsobený dostavením se k soudu.

Odměny a náhrady nákladů za znaleckou činnost

Znalci povolaní soudem dostávají odměnu vypočtenou na základě hodinové sazby, která je stanovena zákonem o soudních odměnách a náhradách (Justizvergütungs- und –entschädigungsgesetz, JVEG). Tuto odměnu musí zaplatit strany soudního řízení.

Náklady na znalce, kterého soukromě pověřila některá ze stran v přípravě na soudní spor, nejsou součástí nákladů řízení, o jejichž náhradě se rozhoduje v rozsudku. Náhrada těchto nákladů proto musí být požadována zvlášť. Jestliže strana pověřila znalce, aby jí během právního sporu poskytoval poradenství, závisí náhrada na tom, zda poradenství bylo v daném případě nezbytné. Náklady na znalce povolaného soudem za účelem znalecké výpovědi hradí strana, která neměla ve věci úspěch, nebo v případě, že strany dosáhly pouze částečného úspěchu, nesou obě svůj díl nákladů podle poměrného rozsahu svého úspěchu či neúspěchu.

Odměny překladatelů a tlumočníků

Tlumočníci a překladatelé povolaní soudem obdrží odměnu stanovenou zákonem o soudních odměnách a náhradách. Ta je hrazena stranami soudního řízení. Tlumočníci jsou odměňováni na základě hodinové sazby, překladatelé dostávají odměnu za řádek.

V trestním řízení jsou náklady na tlumočení a překlad pro obžalované nebo zúčastněné strany, za předpokladu jejich nezbytnosti pro obhajobu nebo výkon procesních práv, běžně hrazeny z veřejných prostředků.

Související internetové odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Spolkové ministerstvo spravedlnosti

Odkaz se otevře v novém okně.Mediační tým Asociace německých advokátů

Odkaz se otevře v novém okně.Spolková asociace rodinné mediace

Odkaz se otevře v novém okně.Spolková asociace mediace

Odkaz se otevře v novém okně.Spolková asociace pro mediaci ve světě obchodu a práce

Odkaz se otevře v novém okně.CfM

Odkaz se otevře v novém okně.Ombudsman soukromých bank

Odkaz se otevře v novém okně.Ombudsman veřejných bank

Odkaz se otevře v novém okně.Smírčí rada Německé centrální banky

Odkaz se otevře v novém okně.Ombudsman Skupiny německých družstevních bank

Odkaz se otevře v novém okně.Ombudsman soukromých stavebních spořitelen

Odkaz se otevře v novém okně.Ombudsman krajských stavebních spořitelen

Odkaz se otevře v novém okně.Online smírčí služba pro spory v oblasti internetového obchodu

Odkaz se otevře v novém okně.Poradní výbory a smírčí rady lékařských komor

Odkaz se otevře v novém okně.Smírčí rada pro mobilitu

Odkaz se otevře v novém okně.Turistická smírčí rada

Odkaz se otevře v novém okně.Smírčí rada pro místní dopravu Severního Porýní - Vestfálska

Odkaz se otevře v novém okně.Ombudsman v oblasti soukromého pojištění nemoci a pro případ odkázanosti

Odkaz se otevře v novém okně.Smírčí rada Německé spolkové asociace provozovatelů pohřebních služeb

Odkaz se otevře v novém okně.Smírčí rada Agentury spolkových sítí

Odkaz se otevře v novém okně.Ombudsman pro nemovitosti v Německé asociaci nemovitostí

Odkaz se otevře v novém okně.Arbitrážní rady průmyslových a cechovních komor

Odkaz se otevře v novém okně.Dohadovací výbor v oblasti práva týkajícího se honorářů a zadávání veřejných zakázek

Odkaz se otevře v novém okně.Ústřední německá asociace automobilového průmyslu

Odkaz se otevře v novém okně.Nejnovější verze zákonů

Poslední aktualizace: 20/09/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Upozorňujeme, že výchozí němčina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Případová studie 1 – rodinné právo – rozvod - Německo

V této případové studii týkající se rodinného práva – rozvodu –, byly členské státy požádány o informování strany, která podává žádost o rozvod, o nákladech na rozvodové řízení v těchto situacích:

Případ A – vnitrostátní situace: Pár uzavře sňatek. Později se odloučí a dohodne na rozvodu.

Případ A – přeshraniční situace: Dva státní příslušníci téhož členského státu (členský stát A) uzavřou sňatek. Manželství je uzavřeno v členském státu A. Po svatbě se pár přestěhuje do jiného členského státu (členský stát B), kde bude žít a pracovat a kde si zřídí své bydliště. Krátce poté se pár odloučí, manželka se vrátí do členského státu A a manžel zůstane v členském státě B. Pár se dohodne na rozvodu. Manželka ihned po návratu do členského státu A podá u soudu členského státu B žádost o rozvod.


Náklady v Německu

Náklady prvoinstančního soudního řízení a odvolacího řízení


Případová studie

Prvoinstanční soudní řízení

Odvolací řízení

Počáteční soudní poplatky

Počáteční soudní poplatky

Případ A

v závislosti na příjmu a majetku

v závislosti na příjmu a majetku

Případ B

v závislosti na příjmu a majetku

v závislosti na příjmu a majetkuNáklady na právní zastoupení


Případová studie

Právní zastoupení

Průměrné náklady

Případ A

v závislosti na příjmu a majetku

Případ B

v závislosti na příjmu a majetkuNáklady na náhrady svědkům a jistotu nebo záruku


Případová studie

Náhrady svědkům (svědečné)

Jistota nebo záruka

Nahrazují se náklady svědkům?

Existuje a kdy a za jakých podmínek se používá?

Případ A

Ano, ale výpověď svědků soud zpravidla nepožaduje.

ne

Případ B

Ano, ale výpověď svědků soud zpravidla nepožaduje.

neNáklady na právní pomoc a jiné náhrady nákladůPřípadová studie

Právní pomoc

Náhrady nákladů

Kdy a za jakých podmínek je použitelná?

Může strana, která měla ve věci úspěch, získat náhradu nákladů řízení?

Pokud náhrada není úplná, v jaké výši se zpravidla přiznává?

Existují okolnosti, za kterých se náklady na právní pomoc hradí organizaci poskytující právní pomoc?

Případ A

v závislosti na příjmu a majetku

Ano

Ve výši poloviny nákladů

Jestliže se příjem a finanční poměry příslušné osoby zlepší, a v případě úhrady ve splátkách.

Případ BNáklady na překlady a tlumočení


Případová studie

Překlad

Tlumočení

Jiné zvláštnosti v oblasti nákladů u přeshraničních sporů?

Kdy a za jakých podmínek je nutný?

Přibližné náklady?

Kdy a za jakých podmínek je nutné?

Přibližné náklady?

Popis

Případ A

Případ B

Na základě volného uvážení soudu

Obvykle 1,85 EUR za 55 úderů plus výdaje a DPH

Na základě volného uvážení soudu

55 EUR za hodinu plus výdaje a DPH

Doručování dokumentů v zahraničí


Poslední aktualizace: 20/09/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Upozorňujeme, že výchozí němčina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Případová studie 2 – rodinné právo – svěření dětí do péče - Německo

V této případové studii týkající se rodinného práva – svěření dětí do péče –, byly členské státy požádány o informování žalující strany o nákladech řízení v těchto situacích:

Případ A – vnitrostátní situace: Dvě osoby spolu žijí několik let, aniž by uzavřely sňatek. V okamžiku odloučení mají tříleté dítě. Rozhodnutím soudu je dítě svěřeno do péče matky a otci je přiznáno právo na styk s dítětem. Matka se soudí o omezení styku otce s dítětem.

Případ B – přeshraniční situace, v níž vy jste právníkem v členském státu A: Dvě osoby spolu v členském státu (členský stát B) žijí několik let, aniž by uzavřely sňatek. Mají spolu dítě, ale ihned po narození dítěte se od sebe odloučí. Rozhodnutím soudu v členském státu B je dítě svěřeno do péče matky a otci je přiznáno právo na styk s dítětem. Matka a dítě se v souladu s rozhodnutím soudu přestěhují do jiného členského státu (členský stát A) a otec zůstane v členském státu B. Po několika letech se matka soudí v členském státu A o úpravu styku dítěte s otcem.


Náklady v Německu

Náklady prvoinstančního soudního řízení a odvolacího řízení a alternativního řešení sporů


Případová studie

Prvoinstanční soudní řízení

Odvolací řízení

Počáteční soudní poplatky

Počáteční soudní poplatky

Případ A

44,50 EUR 

Odvolání:
89,00 EUR 
Opravný prostředek „Revision“:
133,50 EUR

Případ B

44,50 EUR 

Odvolání:
89,00 EUR 
Opravný prostředek „Revision:
133,50 EURNáklady na právní zastoupení, exekutora a znalce


Případová studie

Právní zastoupení

Znalec

Je právní zastoupení povinné?

Průměrné náklady

Je využití znalce povinné?

Náklady

Případ A

Ne

Soud prvního stupně:
590,00 EUR 

Na základě volného uvážení soudu

85,00 EUR za hodinu plus výdaje a DPH

Případ B

Ne

Soud prvního stupně:
590,00 EUR 

Na základě volného uvážení soudu

85,00 EUR za hodinu plus výdaje a DPHNáklady na náhrady svědkům


Případová

studie

Náhrady svědkům (svědečné)

Nahrazují se náklady svědkům?

Náklady

Případ A

Ano

Ztráta na výdělku ve výši max. 17 EUR na hodinu, cestovní náklady a další výdaje

Případ B

Ano

Ztráta na výdělku ve výši max. 17 EUR na hodinu, cestovné a další výdajeNáklady na právní pomoc a jiné náhrady nákladůPřípadová

studie

Právní pomoc

Náhrady nákladů

Kdy a za jakých podmínek je použitelná?

Může strana, která měla ve věci úspěch, získat náhradu nákladů řízení?

Existují okolnosti, za kterých se náklady na právní pomoc hradí organizaci poskytující právní pomoc?

Případ A

V závislosti na příjmu
a majetku

Ano

Jestliže se příjem a finanční situace příslušné osoby zlepší, a v případě úhrady ve splátkách.

Případ B

V závislosti na příjmu
a majetku

Ano

Jestliže se příjem a finanční situace příslušné osoby zlepší, a v případě úhrady ve splátkách.Náklady na překlady a tlumočení


Případová studie

Překlad

Tlumočení

Jiné zvláštnosti v oblasti nákladů u přeshraničních sporů?

Kdy a za jakých podmínek je nutný?

Přibližné náklady?

Kdy a za jakých podmínek je nutné?

Přibližné náklady?

Popis

Přibližné náklady?

Případ A

Případ B

Na základě volného uvážení soudu

Obvykle 1,85 EUR za 55 úderů plus výdaje a DPH

Na základě volného uvážení soudu

55 EUR za hodinu plus výdaje a DPH

Náklady na doručování dokumentů
v zahraničí


Poslední aktualizace: 20/09/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Upozorňujeme, že výchozí němčina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Případová studie 3 – rodinné právo – výživné na dítě - Německo

V této případové studii týkající se rodinného práva – výživného –, byly členské státy požádány o informování žalující strany o nákladech řízení v těchto situacích:

Případ A – vnitrostátní situace: Dvě osoby spolu žijí několik let, aniž by uzavřely sňatek. V okamžiku odloučení mají tříleté dítě. Rozhodnutím soudu je dítě svěřeno do péče matky. Jedinou nevyřešenou otázkou zůstává výše výživného, které má otec platit matce na výživu a vzdělávání dítěte. Matka se o výši výživného soudí.

Případ B – přeshraniční situace, v níž vy jste právníkem v členském státu A: Dvě osoby spolu žijí v členském státě (členský stát B), aniž by uzavřely sňatek. Mají tříleté dítě. Odloučí se od sebe. Rozhodnutím soudu v členském státu B je dítě svěřeno do péče matky. Matka s dítětem se se souhlasem otce přestěhuje do jiného členského státu (členský stát A), kde si zřídí své bydliště.

Mezi rodiči zůstává nevyřešený spor ohledně výše výživného, které má otec platit matce na výživu a vzdělávání dítěte. Matka se o výši výživného soudí v členském státu A.


Náklady v Německu

Náklady prvoinstančního soudního řízení a odvolacího řízení


Případová studie

Prvoinstanční soudní řízení

Odvolací řízení

Počáteční soudní poplatky

Počáteční soudní poplatky

Případ A

Řídí se výší požadovaného výživného

Řídí se výší požadovaného výživného

Případ B

Řídí se výší požadovaného výživného

Řídí se výší požadovaného výživného


Náklady na právní zastoupení, exekutora a znalce


Případová studie

Právní zastoupení

Exekutor

Znalec

Je právní zastoupení povinné?

Průměrné náklady

Je využití exekutora povinné?

Náklady po vydání rozsudku

Je využití znalce povinné?

Náklady

Případ A

Ano

Řídí se výší požadovaného výživného

Ne

Závisí na druhu donucovacího opatření

Na základě volného uvážení soudu

Na základě hodinových sazeb, jejichž výše se liší podle oblasti činnosti, avšak max. 100 EUR plus výdaje
a DPH

Případ B

Ano

Řídí se výší požadovaného výživného

Ne

Závisí na druhu donucovacího opatření

Na základě volného uvážení soudu

Na základě hodinových sazeb, jejichž výše se liší podle oblasti činnosti, avšak max. 100 EUR plus výdaje a DPHNáklady na náhrady svědkům


Případová studie

Náhrady svědkům (svědečné)

Nahrazují se náklady svědkům?

Náklady

Případ A

Ano

Ztráta na výdělku ve výši max. 17 EUR na hodinu, cestovní náklady a další výdaje

Případ B

Ano

Ztráta na výdělku ve výši max. 17 EUR na hodinu, cestovní náklady a další výdajeNáklady na právní pomoc a jiné náhrady nákladůPřípad

study

Právní pomoc

Náhrady nákladů

Kdy a za jakých podmínek je použitelná?

Může strana, která měla ve věci úspěch, získat náhradu nákladů řízení?

Existují okolnosti, za kterých se náklady na právní pomoc hradí organizaci poskytující právní pomoc?

Případ A

V závislosti na příjmu a majetku

Ano

Jestliže se příjem a finanční situace příslušné osoby zlepší, a v případě úhrady ve splátkách.

Případ B

V závislosti na příjmu a majetku

Ano

Jestliže se příjem a finanční situace příslušné osoby zlepší, a v případě úhrady ve splátkách.Náklady na překlady a tlumočení


Případová studie

Překlad

Tlumočení

Jiné zvláštnosti v oblasti nákladů
u přeshraničních sporů?

Kdy a za jakých podmínek je nutný?

Přibližné náklady?

Kdy a za jakých podmínek je nutné?

Přibližné náklady?

Popis

Případ A

Případ B

Na základě volného uvážení soudu

Obvykle 1,85 EUR za 55 úderů plus výdaje a DPH

Na základě volného uvážení soudu

55 EUR za hodinu plus výdaje a DPH

Doručování dokumentů
v zahraničí


Poslední aktualizace: 20/09/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Upozorňujeme, že výchozí němčina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Případová studie 4 – obchodní právo – smlouvy - Německo

V této případové studii týkající se obchodního práva – smlouvy –, byly členské státy požádány o informování prodávajícího o nákladech řízení v těchto situacích:

Případ A – vnitrostátní situace: Společnost dodala zboží v hodnotě 20 000 EUR. Prodávající nedostal za zboží zaplaceno, neboť se kupující domnívá, že dodané zboží neodpovídá tomu, na čem se s prodávajícím dohodl.

Prodávající se rozhodne soudit o plné uhrazení ceny.

Případ B – přeshraniční situace: Společnost se sídlem v členském státu B dodá kupujícímu v členském státu A zboží v hodnotě 20 000 EUR. Smlouva se řídí právem členského státu B a je sepsána v jazyce členského státu B. Prodávající nedostal za zboží zaplaceno, neboť se kupující v členském státu A domnívá, že dodané zboží neodpovídá tomu, na čem se s prodávajícím dohodl. Prodávající se rozhodne v členském státu A soudit o plné uhrazení ceny, která je uvedena ve smlouvě s kupujícím.


Náklady v Německu

Náklady prvoinstančního soudního řízení, odvolacího řízení a alternativního řešení sporů


Případová studie

Soud první instance

Odvolací řízení

Počáteční soudní poplatky

Počáteční soudní poplatky

Případ A

864,00 EUR

Odvolání:1 152,00 EUR 

Opravný prostředek „Revision“: 1 440,00 EUR

Případ B

864,00 EUR

Odvolání: 1 152,00 

Opravný prostředek „Revision“: 1 440,00 EUR Náklady na právní zastoupení, exekutora a znalce


Případová studie

Právní zastoupení

Exekutor

Znalec

Je právní zastoupení povinné?

Průměrné náklady

Je využití povinné?

Náklady po vydání rozsudku

Je využití znalce povinné?

Náklady

Případ A

Ano

Soud prvního stupně:1 950 EUR

Ne

Závisí na druhu opatření k výkonu rozhodnutí

Ne

Na základě hodinových sazeb, jejichž výše se liší podle oblasti činnosti, avšak max. 100 EUR plus výdaje a DPH.

Případ B

Ano

Soud prvního stupně: 1 950 EUR

Ne

Ne

Na základě hodinových sazeb, jejichž výše se liší podle oblasti činnosti, avšak max. 100 EUR plus výdaje a DPH.Náklady na náhrady svědkům


Případová studie

Náhrady svědkům (svědečné)

Nahrazují se náklady svědkům?

Náklady

Případ A

Ano

Ztráta na výdělku ve výši max. 17 EUR na hodinu, cestovní náklady a další výdaje.

Případ B

Ano

Ztráta na výdělku ve výši max. 17 EUR na hodinu, cestovné a další výdaje.Náklady na právní pomoc a jiné náhrady nákladůPřípadová studie

Právní pomoc

Náhrady nákladů

Kdy a za jakých podmínek je použitelná?

Kdy je poskytnuta finanční podpora v úplném rozsahu?

Podmínky?

Může strana, která měla ve věci úspěch, získat náhradu nákladů řízení?

Jaké náklady se nikdy nenahrazují?

Existují okolnosti, za kterých se náklady na právní pomoc hradí organizaci poskytující právní pomoc?

Případ A

Obecně se právní pomoc neposkytuje právnickým osobám mimo EU.

Hlavní předpoklady:

Pokud strana není finančně zabezpečená (tj. je bez prostředků) a zamýšlená žaloba má vyhlídky na úspěch a nejeví se jako svévolná.

Jestliže po odečtení základních nezdanitelných částek nemajetné strany a jejích rodinných příslušníků a po odečtení dalších nákladů na bydlení a topení atd. zbývající příjem nepřevyšuje částku 15 EUR.

Právní pomoc lze poskytnout i v jiných případech v plné výši, nicméně tato pomoc musí být splacena zpět ve splátkách. Výše splátek závisí na zbývajícím příjmu.

1. Návrh (právní zastoupení není při podání návrhu povinné)

2. Soudní řízení dosud probíhá.

3. Viz též sloupec 1

Ano, v takové míře, v níž ve sporu uspěla.

Náklady, které nebyly podstatné pro vlastní vymáhání práva nebo obhajobu.

Viz sloupec 2

Případ B

Viz výše uvedený případ A

Viz výše uvedený případ A

Viz výše uvedený případ A

Viz výše uvedený případ A

Viz výše uvedený případ A

Viz výše uvedený případ ANáklady na překlady a tlumočení


Případová studie

Překlad

Tlumočení

Jiné zvláštnosti v oblasti nákladů u přeshraničních sporů?

Kdy a za jakých podmínek je nutný?

Přibližné náklady?

Kdy a za jakých podmínek je nutné?

Přibližné náklady?

Popis

Případ A

Případ B

V zásadě pro všechna písemná podání soudu a všechny písemné důkazy. Soud může upustit od nařízení překladu dokumentů, pokud všichni soudci projednávající případ jazyku rozumí.

Obvykle 1,85 EUR za 55 úderů plus výdaje a DPH

Jazykem soudu je němčina; pokud všichni zúčastnění dobře ovládají cizí jazyk, lze upustit od využití tlumočníka.

55 EUR za hodinu plus výdaje a DPH

Služba doručování dokumentů v zahraničí


Poslední aktualizace: 20/09/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Upozorňujeme, že výchozí němčina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Případová studie 5 – obchodní právo – odpovědnost - Německo

V této případové studii týkající se obchodního práva – odpovědnosti –, byly členské státy požádány o informování spotřebitele o nákladech řízení v těchto situacích:

Případ A – vnitrostátní situace: Výrobce vytápěcích zařízení dodá instalační firmě topné těleso. Instalační firma dále prodá topné těleso spotřebiteli a instaluje ho v jeho domě. Brzy poté v domě vypukne požár. Všechny zúčastněné strany (výrobce topných zařízení, instalační firma, koncový spotřebitel) jsou pojištěny. Důvod vzniku požáru je předmětem sporu. Spotřebiteli nikdo nechce škodu nahradit.

Spotřebitel se rozhodne soudit o plnou náhradu škody s výrobcem vytápěcích zařízení, instalační firmou a pojišťovnami.

Případ B – přeshraniční situace: Výrobce topných zařízení v členském státu B dodá instalační firmě v členském státu C topné těleso. Instalační společnost dále prodá topné těleso spotřebiteli v členském státu A a instaluje ho v jeho domě. Brzy poté v domě vypukne požár. Všechny zúčastněné strany (výrobce topných zařízení, instalační firma, koncový spotřebitel) jsou pojištěny u pojišťovny ve svém členském státu. Důvod vzniku požáru je předmětem sporu. Spotřebiteli nikdo nechce škodu nahradit.

Spotřebitel se rozhodne v členském státu A soudit o plnou náhradu škody s výrobcem topných zařízení, instalační firmou a pojišťovnou v členském státu A.


Náklady v Německu

Náklady prvoinstančního soudního řízení, odvolacího řízení


Případová studie

Soud první instance

Odvolací řízení

Počáteční soudní poplatky

Počáteční soudní poplatky

Případ A

Závisí na výši požadované náhrady

Závisí na výši požadované náhrady

Případ B

Závisí na výši požadované náhrady

Závisí na výši požadované náhradyNáklady na právní zastoupení, exekutora a znalce


Případová studie

Právní zastoupení

Exekutor

Znalec

Je právní zastoupení povinné?

Průměrné náklady

Je využití povinné?

Náklady po vydání rozsudku

Je využití znalce povinné?

Náklady

Případ A

Ano

Závisí na výši požadované náhrady

Ne

Závisí na druhu opatření k výkonu rozhodnutí

Není povinné ze zákona, ale závisí na tom, zda soud pokládá za nutné přizvat znalce.

Na základě hodinových sazeb, jejichž výše se liší podle oblasti činnosti, avšak max. 100 EUR plus výdaje a DPH.

Případ B

Ano

Závisí na výši požadované náhrady

Ne

Závisí na druhu opatření k výkonu rozhodnutí

Viz výše

Na základě hodinových sazeb, jejichž výše se liší podle oblasti činnosti, avšak max. 100 EUR plus výdaje a DPH.Náklady na náhrady svědkům


Případová studie

Náhrady svědkům (svědečné)

Nahrazují se náklady svědkům?

Náklady

Případ A

Ano

Ztráta na výdělku ve výši max. 17 EUR na hodinu, cestovní náklady a další výdaje.

Případ B

Ano

Ztráta na výdělku ve výši max. 17 EUR na hodinu, cestovné a další výdaje.Náklady na právní pomoc a jiné náhrady nákladůPřípadová studie

Právní pomoc

Náhrady nákladů

Kdy a za jakých podmínek je použitelná?

Kdy je poskytnuta finanční podpora v úplném rozsahu?

Podmínky?

Může strana, která měla ve věci úspěch, získat náhradu nákladů řízení?

Jaké náklady se nikdy nenahrazují?

Existují okolnosti, za kterých se náklady na právní pomoc hradí organizaci poskytující právní pomoc?

Případ A

Viz výše uvedená případová studie č. 4.

Viz výše uvedená případová studie č. 4.

Viz výše uvedená případová studie č. 4.

Viz výše uvedená případová studie č. 4.

Viz výše uvedená případová studie č. 4.

Viz výše uvedená případová studie č. 4.

Případ B

Viz výše uvedená případová studie č. 4.

Viz výše uvedená případová studie č. 4.

Viz výše uvedená případová studie č. 4.

Viz výše uvedená případová studie č. 4.

Viz výše uvedená případová studie č. 4.

Viz výše uvedená případová studie č. 4.Náklady na překlady a tlumočení


Případová studie

Překlad

Tlumočení

Jiné zvláštnosti v oblasti nákladů
u přeshraničních sporů?

Kdy a za jakých podmínek je nutný?

Přibližné náklady?

Kdy a za jakých podmínek je nutné?

Přibližné náklady?

Popis

Případ A

Případ B

Viz výše uvedená případová studie č. 4.

Obvykle 1,85 EUR za 55 úderů plus výdaje a DPH

Viz výše uvedená případová studie č. 4.

55 EUR za hodinu plus výdaje a DPH

Služba doručování dokumentů v zahraničí


Poslední aktualizace: 20/09/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Upozorňujeme, že výchozí estonština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Náklady řízení - Estonsko

V této části naleznete informace o soudních nákladech v Estonsku.

Právní rámec upravující odměny právnických povolání

Právní poradci
Odměny právních poradců nejsou v Estonsku regulovány.

Právníci
Odměny právníků nejsou v Estonsku regulovány.

Právní zástupci
Odměny právních zástupců nejsou v Estonsku regulovány.

Soudní exekutoři
Odměny soudních exekutorů upravuje v Estonsku Odkaz se otevře v novém okně.zákon o soudních exekutorech. Odměnu soudního exekutora tvoří odměna za zahájení řízení, základní odměna za provedení řízení a další odměna za exekuční úkony. Soudní exekutor je rovněž oprávněn účtovat si odměnu za poskytování svých odborných služeb.

Advokáti
Odměny advokátů nejsou v Estonsku regulovány, místo toho jsou stanoveny ve smlouvě s klientem. Advokát nebo osoba provozující advokátní kancelář učiní klientovi prvotní nabídku a vysvětlí mu, jak se k částce dospělo. Klient hradí nutné výdaje, které advokát nebo osoba provozující advokátní kancelář vynaloží při poskytování právních služeb.

Fixní (pevně stanovené) náklady

Fixní náklady v občanskoprávním řízení

Fixní náklady stran sporu v občanskoprávním řízení

Fixní náklady vzniklé jednotlivým stranám sporu v občanskoprávním řízení představují:

 • soudní poplatek,
 • kauci u kasační stížnosti,
 • kauci u návrhu na zrušení rozsudku pro zmeškání,
 • kauci u žádosti o obnovu řízení nebo navrácení lhůty,
 • náklady soudních exekutorů doručujících procesní písemnosti,
 • náklady na zveřejnění soudních předvolání nebo oznámení v úředním věstníku Ametlikud Teadaanded nebo v tisku,
 • odměny pro znalce, tlumočníky a překladatele,
 • ostatní náklady na projednávání věci a mimosoudní náklady.

Fáze občanskoprávního řízení, ve které se musí zaplatit fixní náklady.

Účastník, který žádá o zahájení řízení nebo o provedení procesního úkonu musí předem zaplatit tyto náklady:

 • soudní poplatek,
 • kauci u kasační stížnosti,
 • kauci u návrhu na zrušení rozsudku pro zmeškání,
 • kauci u žádosti o obnovu řízení nebo navrácení lhůty,
 • náklady soudního exekutora za předání procesních písemností,
 • náklady na zveřejnění soudních předvolání a oznámení v úředním věstníku Ametlikud Teadaanded nebo v tisku,
 • náklady na přezkoumání věci, a to v rozsahu stanoveném soudem.

Nerozhodne-li soud jinak, odměny pro znalce, tlumočníky a překladatele platí předem účastník řízení, který podal návrh, z něhož náklady vyplynuly.

Fixní náklady v trestním řízení

Fixní náklady stran sporu v trestním řízení

Fixní náklady vzniklé jednotlivým stranám v trestním řízení jsou stanoveny v Odkaz se otevře v novém okně.trestním řádu a zahrnují náklady řízení, zvláštní náklady a další náklady:

Náklady řízení představují:

 • přiměřenou odměnu vyplacenou zvolenému obhájci nebo právnímu zástupci a další nutné náklady vzniklé straně řízení v souvislosti s trestním řízením,
 • částky hrazené obětem, svědkům, odborníkům a kvalifikovaným osobám podle článku 178 trestního řádu, s výjimkou nákladů uvedených v čl. 176 odst. 1 bodě 1 tohoto řádu
 • náklady státní forenzní instituce nebo jakéhokoli jiného vládního orgánu či právního subjektu v souvislosti s vypracováním odborného posudku nebo stanovením intoxikace,
 • odměnu stanovenou pro přiděleného obhájce a jeho náklady, jsou-li odůvodněné a přiměřené,
 • náklady vzniklé pořizováním kopií materiálu trestního spisu pro obhájce podle čl. 224 odst. 1 trestního řádu,
 • náklady na uchovávání, zasílání a zničení důkazů,
 • náklady na uskladnění, přesun a zničení konfiskovaného majetku,
 • náklady řízení související s uplatněním občanskoprávního nároku,
 • náhradu škody v případě odsouzení,
 • další náklady orgánu, který vede trestní řízení, vzniklé během příslušného řízení, s výjimkou nákladů, které jsou podle trestního řádu považovány za zvláštní náklady a další náklady.

Pokud má obviněný několik obhájců nebo zástupců, budou jejich odměny zahrnuty do nákladů řízení, nepřekročí-li přiměřenou úroveň odměny obvykle hrazené jednomu obhájci nebo zástupci.

Pokud se podezřelý nebo obviněný hájí sám, nutné náklady obhajoby se zahrnou do nákladů řízení. Nadměrné náklady, které by v případě přítomnosti obhájce nevznikly, se do nákladů řízení nezahrnou.

Náklady vzniklé osobám, jež nejsou stranami řízení, a které souvisejí s vypracováním odborného posudku, budou uhrazeny v souladu s podmínkami a pravidly stanovenými v zákoně o forenzním vyšetřování.

Zvláštní náklady představují náklady související s odročením soudního jednání z důvodu nedostavení se strany řízení a náklady na povinnou účast.

Další náklady představují:

 • odměnu vyplacenou osobě, která není stranou řízení, za informace o skutečnostech souvisejících s předmětem dokazování,
 • náklady na držení podezřelého nebo obviněného ve vazbě,
 • odměny pro tlumočníky nebo překladatele podle článku 178 trestního zákoníku,
 • náklady hrazené v trestním řízení podle zákona o náhradě škody placené státem určité osobě za neoprávněné zbavení osobní svobody,
 • náklady vzniklé orgánům státní a místní veřejné správy v souvislosti s trestním řízením a které nejsou uvedené v čl. 175 odst. 1. bodě 1 nebo bodě 10 trestního zákoníku,
 • částky hrazené zástupcům svědků podle článku 671 trestního zákoníku.

Fáze trestního řízení, ve které musí být fixní náklady stran sporu zaplaceny

 • V případě osvobozujícího rozsudku hradí náklady řízení stát. V případě odsuzujícího rozsudku hradí náklady řízení odsouzený pachatel. V případě částečně zprošťujícího rozsudku hradí náklady řízení stát v takové míře, v jaké byl obviněný zproštěn obžaloby. Povinnost úhrady nákladů řízení vzniká v okamžiku, kdy konečné rozhodnutí nabude právní moci.
 • Je-li občanskoprávní nárok zamítnut, hradí náklady řízení související s uplatněním občanskoprávního nároku poškozený. Je-li občanskoprávní nárok přiznán v plném rozsahu, hradí náklady řízení související s uplatněním občanskoprávního nároku odsouzený pachatel nebo žalovaný. Je-li občanskoprávní nárok přiznán jen zčásti, soud po zvážení všech okolností rozdělí náklady řízení související s uplatněním občanskoprávního nároku mezi poškozeného a odsouzeného pachatele či žalovaného. V případě, že dojde k odmítnutí přezkumu občanskoprávního nároku, hradí náklady řízení související s uplatněním občanskoprávního nároku stát.

Fixní náklady v ústavním řízení

Fixní náklady stran sporu v ústavním řízení

V Estonsku nemohou podávat žádosti o přezkum ústavnosti jednotlivci. Náklady přezkumu nese státní rozpočet. Náklady na přibrání znalců v soudním řízení jsou placeny ze státního rozpočtu za stejných podmínek jako platby odměn pro znalce v občanskoprávních řízeních.

Fáze ústavního řízení, ve které musí být zaplaceny fixní náklady stran sporu

Stranám sporu v ústavním řízení nevznikají fixní náklady.

Informace, které musí poskytnout právní zástupci předem

Práva a povinnosti stran

Advokáti musí své klienty informovat o úplném rozsahu činností souvisejících s poskytováním právních služeb a o všech souvisejících nákladech. Advokát nebo osoba provozující advokátní kancelář učiní klientovi prvotní nabídku a vysvětlí mu, z čeho se částka skládá.

Náklady týkající se účasti na řízení

Náklady, které musí nést úspěšný účastník řízení

Úspěšný účastník nese ty náklady na odměnu právního zástupce nebo poradce, které soud nepovažuje za účelně vynaložené a jež nemusí hradit neúspěšný účastník řízení.

Náklady, které musí nést neúspěšný účastník řízení

Podle rozhodnutí o určení nákladů řízení musí neúspěšný účastník řízení nahradit úspěšnému účastníkovi vynaložené náklady řízení, které mohou zahrnovat:

 • soudní poplatek,
 • kauci,
 • náklady spojené se svědky, znalci, tlumočníky a překladateli, náklady na znalecké posudky prováděné nezávislými znalci, které se musí nahrazovat podle zákona o forenzním zkoumání,
 • náklady na zajištění listinných nebo fyzických důkazů,
 • náklady na ohledání, včetně nezbytných cestovních výdajů soudu,
 • náklady na dodání, postoupení a vydání procesních písemností,
 • náklady na určení hodnoty občanskoprávní věci,
 • náklady na právní zástupce a poradce účastníků řízení,
 • cestovní výdaje, poštovné, výdaje na komunikaci, ubytování a další podobné výdaje, které účastníkům řízení vzniknou v souvislosti s řízením,
 • ušlý výdělek nebo jiný ušlý stálý příjem účastníků řízení,
 • náklady přípravného řízení stanovené zákonem, nebyla-li žaloba podána později než šest měsíců od skončení přípravného řízení,
 • odměnu soudního exekutora za zajištění nároku a náklady na výkon soudního rozhodnutí o zajištění nároku,
 • odměnu soudního exekutora za doručení procesních dokumentů,
 • náklady na zpracování žádosti o procesní pomoc při placení nákladů řízení,
 • náklady zkráceného řízení o platebním rozkazu,
 • náklady účasti na smírčím řízení, pokud soud účastníkům účast na tomto řízení nařídil podle čl. 4 odst. 4 občanského soudního řádu, nebo pokud jde o řízení povinné, na tzv. přípravném smírčím řízení podle čl. 1 odst. 4 zákona o smírčím řízení.

Pokud podle soudního rozhodnutí o rozdělení nákladů řízení má účastník řízení povinnost nést náklady na právní zastoupení nebo poradce jiného účastníka, musí být výše nákladů určená soudem odůvodněná a nesmí přesahovat předepsanou úroveň. Náklady související s najmutím několika právních zástupců se nahrazují pouze tehdy, vzniknou-li v důsledku složitosti věci nebo nutnosti výměny právního zástupce.

Informace o nákladech řízení

Kde lze najít informace o nákladech řízení v Estonsku?

Náklady řízení upravuje:

 • občanský soudní řád,
 • zákon o soudních exekutorech,
 • zákon o státních poplatcích,
 • právní nástroje vydané na základě občanského soudního řádu.

Ve kterých jazycích lze najít informace o zdrojích nákladů v Estonsku?

Informace o nákladech řízení jsou k dispozici v estonštině.

Anglické překlady estonských právních nástrojů, které uvádějí informace o nákladech řízení, jsou k dispozici na Odkaz se otevře v novém okně.internetové stránce úředního věstníku Riigi Teataja.

Kde lze najít informace o mediaci?

Za provedení Odkaz se otevře v novém okně.směrnice 2008/52/ES o některých aspektech mediace v občanskoprávních a obchodních věcech odpovídá Ministerstvo spravedlnosti. Všeobecné dotazy k mediaci lze zaslat na e-mailovou adresu ministerstva: Odkaz se otevře v novém okně.info@just.ee.

Smírčí řízení v občanských věcech je upraveno zákonem o smírčím řízení, který stanoví práva a povinnosti mediátorů. Zákon rovněž stanoví pokyny k provádění a vykonávání dohod, které byly uzavřeny za pomoci mediátora. Následující osoby mají podle zákona oprávnění vést smírčí řízení:

 • fyzické osoby pověřené účastníky řízení vedením tohoto řízení,
 • advokáti,
 • notáři,
 • v zákonem stanovených případech smírčí orgán státní správy nebo místní samosprávy.

Smírčí řízení ve správních věcech upravuje soudní řád správní a v trestních a přestupkových věcech trestní řád.

Co se týče využití mediace v rodinném právu, Ministerstvo sociálních věcí podporuje rozvoj aktivit rodinných mediátorů. Internetová stránka Odkaz se otevře v novém okně.Estonské asociace mediátorů přináší informace v estonštině i angličtině. Obdobně i Odkaz se otevře v novém okně.Estonská unie pro blaho dětí – neziskové sdružení prosazující práva dětí – nabízí poradenství rodičům, kteří plánují rozluku či rozvod, a doporučuje jim využít služeb smírců, aby ochránili zájmy svých dětí. Unie rovněž pořádá školení v oblasti rodinné mediace.

Kde lze najít další informace o nákladech?

Internetová stránka věnovaná nákladům

Druhy a částky nákladů souvisejících se soudním řízením závisí na době trvání řízení a povaze soudní věci. Primárními zdroji informací o nákladech souvisejících se soudním řízením jsou procesní řády upravující průběh řízení a zákon o státních poplatcích. Ministr spravedlnosti vydává a spravuje úřední publikaci Odkaz se otevře v novém okně.Riigi Teataja (úřední věstník), která poskytuje přístup k:

 • zákonům a nařízením,
 • dekretům prezidenta republiky,
 • rozhodnutím Nejvyššího soudu a mezinárodním smlouvám,
 • nařízením místních samospráv.

Věstník Riigi Teataja také obsahuje úřední konsolidovaná znění zákonů, vládních nařízení a výnosů, ministerských vyhlášek, nařízení prezidenta Eesti Pank (Estonské centrální banky) a rozhodnutí Národního volebního výboru, rozhodnutí parlamentu (Riigikogu), právních předpisů vydávaných orgány místní samosprávy. Právní předpisy a další dokumenty zveřejňované v úředním věstníku jsou k dispozici od roku 1990.

Na Odkaz se otevře v novém okně.internetové stránce Nejvyššího soudu je zveřejněna analýza praxe u stanovování nákladů občanskoprávního řízení.

Kde lze najít informace o průměrné délce jednotlivých řízení?

Odkaz se otevře v novém okně.Internetové stránky soudů přinášejí statistické údaje týkající se řízení u soudů prvního a druhého stupně od roku 1996.

Kde lze najít informace o průměrných celkových nákladech konkrétního druhu řízení?

 • Výše soudního poplatku, který se platí u konkrétního druhu řízení, je stanovena v Odkaz se otevře v novém okně.zákoně o státních poplatcích.
 • Odměny soudních exekutorů jsou stanoveny v Odkaz se otevře v novém okně.zákoně o soudních exekutorech.
 • O průměrných celkových nákladech konkrétního druhu řízení nejsou k dispozici žádné statistické informace.

Daň z přidané hodnoty

Jak se zpřístupňují tyto informace?

Odměny soudního exekutora podléhají DPH ve výši 20 %.

Aby bylo možno žádat o vrácení DPH připočtené k nákladům řízení, musí žadatel potvrdit, že není plátcem DPH nebo že nemůže DPH získat zpět z jiných důvodů.

Jaké jsou platné sazby?

Od 1. července 2009 se v Estonsku uplatňuje sazba 20 % DPH.

Právní pomoc

Příjmová hranice v občanskoprávním soudnictví

Právní pomoc je dostupná tehdy, přesáhnou-li náklady na právní služby dvojnásobek průměrného měsíčního příjmu žadatele vypočteného z průměrného měsíčního příjmu za poslední čtyři měsíce před podáním žádosti.

Od vypočteného výsledku se odečtou platby daní a povinného pojištění, náklady na plnění zákonné vyživovací povinnosti a přiměřené náklady na bydlení a dopravu.

Další podmínky pro přiznání právní pomoci poškozeným

Stát může přiznat procesní pomoc podle občanského soudního řádu. Druhy státem zaručené právní pomoci a podmínky či pravidla pro její přiznání upravuje Odkaz se otevře v novém okně.zákon o státní právní pomoci.

Právní pomoc může být přiznána fyzické osobě, která je v době předložení své žádosti rezidentem nebo občanem Estonska nebo jiného členského státu Evropské unie. Bydliště osoby se určuje na základě článku 59 nařízení Rady (ES) č. 44/2001 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech. Jiným fyzickým osobám může být právní pomoc přiznána pouze tehdy, vyplývá-li toto právo z mezinárodní smlouvy.

Státní právní pomoc se nepřiznává, jestliže:

 • žadatel je schopen hájit svá práva sám,
 • žadateli nepřísluší nárok, na jehož ochranu chce využít požadovanou právní pomoc,
 • žadatel může platit náklady na právní služby ze svého stávajícího majetku, který lze bez větších obtíží prodat,
 • neočekává se, že náklady na právní služby přesáhnou dvojnásobek průměrného měsíčního příjmu žadatele vypočteného z průměrného měsíčního příjmu za poslední čtyři měsíce před podáním žádosti po odečtení plateb daní a povinného pojištění, nákladů na plnění zákonné vyživovací povinnosti a přiměřených nákladů na bydlení a dopravu,
 • z okolností je zjevné, že žadatel má malou šanci být schopen uhájit svá práva,
 • žádost byla předložena v souvislosti s žalobou na náhradu nemajetkové újmy a ve věci není naléhavý veřejný zájem,
 • spor se týká hospodářských činností žadatele a nemá žádný vliv na jeho práva nesouvisející s těmito hospodářskými činnostmi,
 • žádost je podána na ochranu ochranné známky, patentu, užitného vzoru, průmyslového vzoru, topografií integrovaných obvodů nebo jiných forem duševního vlastnictví, s výjimkou práv vyplývajících z autorského zákona,
 • žadatel má zjevné společné zájmy s osobou, která není oprávněná získat právní pomoc. V takovém případě hrozí, že by získaná právní pomoc mohla být převedena na neoprávněnou osobu,
 • žádost je učiněna s cílem hájit právo převedené na žadatele a lze se důvodně domnívat, že právo bylo na žadatele převedeno pro účely získání státní právní pomoci,
 • poskytování právních služeb je zaručeno smluvním pojištěním právních výloh uzavřeným žadatelem nebo na základě povinného pojištění,
 • potenciální výtěžek žadatele z dané věci je nepřiměřeně malý ve srovnání s odhadovanými náklady, které má nést stát poskytující právní pomoc.

Více informací o státní právní pomoci lze získat na internetové stránce estonské advokátní komory.

Další podmínky týkající se přiznání právní pomoci podezřelým a obviněným

Podmínky pro přiznání právní pomoci podezřelým nebo obviněným jsou stejné jako v případě poškozených.

Soudní řízení osvobozená od poplatků

Zákon o státních poplatcích stanoví okolnosti, za kterých lze získat osvobození od poplatků. V rámci soudního řízení jsou od povinnosti platit soudní poplatek osvobozeny tyto úkony:

 • přezkum odvolání nebo stížnosti, které se domáhají odměny či mzdy nebo určení neplatnosti rozvázání pracovního poměru, návratu na původní místo či změny výpovědního důvodu u výpovědi z pracovního poměru,
 • přezkum odvolání domáhajícího se výživného a návrh na vydání platebního rozkazu ve zrychleném řízení v případě pohledávky výživného na děti,
 • přezkum nároku na náhradu škody za nezákonné odsouzení, nezákonné trestní stíhání, nezákonnou vazbu a jiné neoprávněné omezení svobody a také přezkum nároku na náhradu majetkové škody způsobené nezákonným uložením pokuty,
 • první vydání soudních písemností týkajících se trestní věci,
 • vedení řízení o umístění osoby do ústavní péče,
 • přezkum nároku na vrácení majetku zabaveného nebo opuštěného v souvislosti s nezákonnou represí a nároku na náhradu škody,
 • přezkum ve věci prokázání délky odpracovaných let započitatelných pro důchod,
 • přezkum protestu ve správní věci,
 • přezkum žádosti o osvobození od povinnosti platit notářské poplatky a předložení námitky soudu, který v dané věci rozhoduje,
 • přezkum žádosti o procesní pomoc a předložení námitky soudu, který v dané věci rozhoduje,
 • přezkum odvolání ve věci nebo stížnosti týkající se škody způsobené ublížením na zdraví nebo jinou tělesnou újmou či smrtí živitele rodiny,
 • vyhotovení až pěti stran kopií procesních písemností ve správní věci.

Tyto úkony jsou osvobozeny od soudních poplatků:

 • podání námitky nezletilou osobou soudu, který rozhodoval ve věci, v níž je jí přiznáno zákonem samostatné právo na opravný prostředek,
 • věc předložená žadatelem o důchod nebo podporu týkající se nesprávné výše platby nebo nevyplacení důchodu či podpory,
 • předložení stížnosti fyzické osoby na rozhodnutí volební komise,
 • podání návrhu opatrovnickou institucí na zbavení rodičovské zodpovědnosti nebo na jmenování poručníka pro nezletilou osobu nebo jakéhokoliv jiného návrhu v zájmu dítěte, za které tato instituce zodpovídá,
 • podání návrhu na prohlášení konkursu nebo jiného návrhu týkajícího se insolvenčního řízení daňovými orgány a podání návrhu ve věcech týkajících se určení výše daně,
 • podání odvolání místní samosprávou podle pravidel vyplývajících ze zákona o pozemkové reformě pro splnění povinností zástavního věřitele ve věci související se zástavou zřízenou ve prospěch státu,
 • podání návrhu na výkon rozhodnutí na základě exekučního řádu soudním exekutorem a podání námitky soudu, který rozhodoval o řízení výkonu rozhodnutí podle článku 599 občanského soudního řádu.

Kdy hradí neúspěšný účastník řízení náklady řízení účastníka, který uspěl?

Soud, který rozhoduje ve věci samé, ve svém rozhodnutí nebo v usnesení o ukončení řízení určí způsob, jakým se rozdělí náklady řízení mezi účastníky. Soud musí určit, které náklady řízení, případně jakou část nákladů řízení, má každý účastník nést. Jestliže vyšší soud rozsudek změní nebo vynese rozsudek nový, aniž by vrátil věc k novému projednání, musí, pokud je to nutné, odpovídajícím způsobem upravit rozdělení nákladů řízení.

Účastník soudního řízení je oprávněn požadovat po soudu prvního stupně, který rozhodoval ve věci samé, aby v peněžním vyjádření určil náklady řízení na základě poměrného rozdělení nákladů, jež je stanoveno v rozsudku. Může tak učinit do 30 dnů od okamžiku, kdy nabude právní moci soudní rozhodnutí o rozdělení nákladů řízení. K žádosti musí být připojen seznam nákladů řízení, který musí rovněž podrobně popisovat jejich skladbu. Soud může stanovit lhůtu, do které musí účastník předložit další podrobnosti k nákladům řízení, jež se mají nahrazovat, nebo může účastníkovi nařídit, aby tyto náklady doložil dokumenty. Soud neprodleně zašle protistraně žádost o určení nákladů řízení společně se seznamem nákladů řízení a podpůrnými dokumenty.

Protistrana může předložit námitky ve lhůtě stanovené soudem, která běží od doručení žádosti. Lhůta pro předložení námitek nesmí být kratší než sedm dní. Přiznání právní pomoci nevylučuje či neomezuje povinnost příjemce právní pomoci uloženou soudním rozhodnutím nahradit náklady vzniklé druhému účastníku sporu. Účastník, v jehož neprospěch je rozhodnutí přijato, musí nést své náklady řízení v plném rozsahu, a to i tehdy, kdy je od povinnosti platit náklady řízení osvobozen nebo byla-li mu přiznána právní pomoc na úhradu těchto nákladů.

Pokud je řízení ukončeno, nařídí soud žalovanému, aby zaplatil poměrnou část nákladů řízení, od kterých je žalobce osvobozen nebo které žalobce hradil ve splátkách. Tato částka se platí do veřejných rozpočtů a je v poměru k části řízení, které bylo ukončeno.

Odměny pro znalce

Nerozhodne-li soud jinak, má zaplatit základní náklady řízení v rozsahu nařízeném soudem účastník, který podal návrh, s nímž náklady vznikly. Předloží-li návrh oba účastníci sporu nebo předvolá-li soud znalce, rozdělí se náklady mezi účastníky rovným dílem.

Odměny jsou znalcům vypláceny na základě plnění jejich povinností. Hradí se hodinové sazby v rozmezí minimální a maximální hodinové sazby stanovené nařízením vlády. Odměna pro znalce za znalecký posudek činí 10–40násobek minimální hodinové mzdy. Při stanovování hodinové sazby, která se má platit, soud zohlední:

 • kvalifikaci znalce,
 • míru složitosti práce,
 • všechny účelně vynaložené náklady při použití nutných prostředků,
 • jakékoli zvláštní okolnosti, za kterých znalec požadovanou práci vykonal.

Nahrazují se rovněž náklady související s přípravou a vypracováním znaleckého posudku, včetně výdajů za pomocný personál a materiál a prostředky použité při šetření, a všechny nezbytné výdaje vzniklé v důsledku soudního řízení, včetně stravného a nocležného.

Soud, v jehož řízení znalec vystupoval, svým rozhodnutím určí, jaká odměna se mu vyplatí a jaké náklady se budou nahrazovat.

Znalci jsou odměňováni pouze na vlastní žádost. Splnil-li znalec své povinnosti, soud zaplatí splatnou odměnu bez ohledu na to, zda účastníci řízení zaplatili náklady předem, nebo zda jim soud nařídil náklady nahradit.

Odměnu pro znalce a výdaje související s vyhotovením znaleckého posudku veřejnoprávní forenzní institucí tvoří součást nákladů řízení a neúspěšná strana sporu je nahrazuje úspěšné straně stejným způsobem, jako se nahrazují ostatní náklady řízení.

Odměny pro překladatele a tlumočníky

Mimosoudním tlumočníkům, kteří se účastní soudního řízení, se vyplácí hodinová sazba za tlumočení v rozmezí 2–40násobku minimální hodinové mzdy. Překladatelé dostávají odměnu za stránku překladu, která činí až 20násobek minimální hodinové mzdy.

Soud, před nímž tlumočník nebo překladatel vystupoval, svým rozhodnutím určí, jaká odměna se mu zaplatí a jaké náklady se budou nahrazovat.

Při stanovování hodinových sazeb, které se mají vyplácet, soud zohlední kvalifikaci tlumočníka nebo překladatele, míru složitosti práce, všechny vzniklé nevyhnutelné náklady a zvláštní okolnosti, za kterých bylo tlumočení nebo překlad vyžadováno.

Tlumočníci a překladatelé jsou odměňováni pouze na základě své žádosti. Soud zaplatí tlumočníkovi nebo překladateli splatnou odměnu bez ohledu na to, zda účastníci řízení zaplatili náklady předem, nebo zda byla náhrada nákladů účastníkům nařízena soudem.

Odměny tlumočníků a překladatelů tvoří součástí nákladů řízení a neúspěšná strana je nahrazuje úspěšné straně stejným způsobem, jako se nahrazují ostatní náklady řízení.

Poslední aktualizace: 08/08/2018

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Náklady řízení - Irsko

Na této stránce jsou k dispozici informace o soudních nákladech v Irsku.

Právní rámec upravující odměny právnických profesí

Právní zástupci (solicitors)

Základ, podle kterého jsou vypláceny odměny právním zástupcům, lze rozdělit z hlediska sporných případů (např. poradenství a zastupování v soudním sporu vedeném u soudu, tribunálu nebo rozhodce) a nesporných případů. Co se týče sporných případů, lze náklady dále dělit na náklady právního zástupce a náklady klienta (např. náklady hrazené stranou jejímu právnímu zástupci) a náklady stran (tj. náklady, které jsou přiznány jedné straně soudního řízení vůči druhé straně tohoto řízení).

Sporné případy

Základní primární legislativa*

 • Zákon o advokátech a právních zástupcích z roku 1849 (Attorneys’ and Solicitors’ Act 1849);
 • Zákon o advokátech a právních zástupcích z roku 1870 (Attorneys’ and Solicitors’ Act 1870);
 • Článek 68 zákona (novela zákona) o právních zástupcích z roku 1994 (Section 68, Solicitors’ (Amendment) Act 1994);
 • Článek 94 zákona o soudním dvoře z roku 1924 (Section 94, Courts of Justice Act 1924);
 • Článek 78 zákona o soudním dvoře z roku 1936 (Section 78, Courts of Justice Act 1936);
 • Odst. 8, osmá příloha zákona o soudech (dodatečná ustanovení) z roku 1961 (Par. 8, Eighth Schedule, Courts (Supplemental Provisions) Act 1961);
 • Článek 17 zákona o soudech z roku 1981 (Section 17, Courts Act 1981);
 • Článek 14 zákona o soudech z roku 1991 (Section 14, Courts Act 1991);
 • Článek 68 zákona (dodatku k zákonu) o právních zástupcích z roku 1994 (Section 68, the Solicitors’ (Amendment) Act 1994);
 • Článek 27 a 46 zákona o soudech a soudních úřednících z roku 1995 (Sections 27 and 46, Courts and Court Officers Act 1995).

Základní sekundární legislativa*

 • Nařízení 22 pravidlo 4, 6 a 14 (3); nařízení 27 pravidlo 1A, nařízení 99 a příloha W, Řád vyšších soudů (Order 22 rule 4, 6 and 14(3); Order 27 rule 1A, Order 99 and Appendix W, Rules of the Superior Courts);
 • Nařízení 15, pravidla 14, 15 a 21 a nařízení 66, Řád obvodního soudu (Order 15, rules 14, 15 and 21 and Order 66, Circuit Court Rules);
 • Nařízení 51 a 52 a příloha E, Řád okresního soudu (Orders 51 and 52 and Schedule E, District Court Rules);

Judikatura

 • Rozhodnutí soudů vykládající příslušnou legislativu

Nesporné případy

Základní primární legislativa*

Zákon o odměňování právních zástupců u roku 1881

Základní sekundární legislativa*.

 • Všeobecné nařízení o odměňování právních zástupců z roku 1884 (Solicitors’ Remuneration General Order 1884);
 • Všeobecné nařízení o odměňování právních zástupců z roku 1960 (Solicitors’ Remuneration General Order 1960);
 • Všeobecné nařízení o odměňování právních zástupců z roku 1964 (Solicitors’ Remuneration General Order 1964);
 • Všeobecné nařízení o odměňování právních zástupců z roku 1970 (Solicitors’ Remuneration General Order 1970);
 • Všeobecné nařízení o odměňování právních zástupců z roku 1972 (Solicitors’ Remuneration General Order 1972);
 • Všeobecné nařízení o odměňování právních zástupců z roku 1978 (Solicitors’ Remuneration General Order 1978);
 • Všeobecné nařízení o odměňování právních zástupců z roku 1982 (Solicitors’ Remuneration General Order 1982);
 • Všeobecné nařízení o odměňování právních zástupců z roku 1984 (Solicitors’ Remuneration General Order 1984);
 • Všeobecné nařízení o odměňování právních zástupců z roku 1986 (Solicitors’ Remuneration General Order 1986);
 • Pravidla 210 a 239, Pravidla pro registraci majetku z roku 1972 (Rules 210 and 239, Land Registration Rules, 1972).

Judikatura

 • Rozhodnutí soudů vykládající příslušnou legislativu

* Odkazy na legislativu jsou odkazy na příslušný zákon, nařízení nebo pravidla v jejich platném znění. Legislativu po roce 1922 lze nalézt v Odkaz se otevře v novém okně.online sbírce zákonů Irska (Irish Statute Book online) a na webových stránkách Odkaz se otevře v novém okně.komor parlamentu Oireachtas

Právníci

Pojem „právníci“ je společným popisem dvou kategorií právníků v rámci irského právního systému, viz. právní zástupci (solicitors) a obhájci (barristers).

Obhájci (barristers)

Odměny obhájcům se považují za úhrady právním zástupcům, kteří je vyúčtovávají, a jako takové jsou tudíž upraveny zákony, kterými se řídí odměny právních zástupců a rozhodnutími soudů, které upravují odměny za právní poradenství: viz. zejména článek 27 zákona o soudech a soudních úřednících z roku 1995 a věc Kelly v. Breen [1978] I.L.R.M. 63; stát (Gallagher Shatter & Co.) v. de Valera [1991] 2 I.R. 198; in Superquinn v. Bray U.D.C. (č. 2) [2001] 1 I.R. 459 (section 27, Courts and Court Officers Act 1995 and Kelly v. Breen [1978] I.L.R.M. 63; State (Gallagher Shatter & Co.) v. de Valera [1991] 2 I.R. 198; in Superquinn v. Bray U.D.C. (No. 2) [2001] 1 I.R. 459).

Soudní vykonavatelé (bailiffs)

Poplatky šerifům, soudním doručovatelům a soudním vykonavatelům za výkon exekučních příkazů soudu jsou upraveny nařízením o odměnách a výlohách šerifů z roku 2005 (Sheriff's Fees and Expenses Order, 2005) a zahrnují poplatky, které lze účtovat za podání exekučního příkazu, poplatek z poštovní poukázky, cestovní výdaje, vystěhování a uložení/úschova zabaveného movitého majetku nebo živého inventáře.

Advokáti

V rámci irského právního systému neexistuje žádná samostatná kategorie právníků zvaných „advokáti“.

Fixní náklady

Fixní náklady v občanskoprávních řízeních

Fixní náklady stran v občanskoprávním řízení

S výjimkou položek uvedených v Nařízení 27 pravidle 1A (3) a pravidla 9 (Order 27 rule 1A(3) and rule 9) (náklady, které hradí účastník, který předložil procesní vyjádření poté, co druhý účastník podal návrh na vydání rozsudku pro zmeškání z důvodu nepředložení takového procesního vyjádření) a v příloze W Řádu vyšších soudů, a příloze E Řádu okresních soudů, jsou položky nákladů obecně diskreční (Appendix W, Rules of the Superior Courts and Schedule E, District Court Rules).

Náklady, které je třeba uhradit, zahrnují dále výdaje jako např. soudní poplatky, které jsou pevně stanoveny vyhláškami o poplatcích Nejvyššího a Vrchního soudu, obvodního soudu resp. okresního soudu (Supreme and High Court, Circuit Court and District Court).

Více informací naleznete na webových stránkách Odkaz se otevře v novém okně.sazebník soudních poplatků (court fee rates).

Fáze občanskoprávního řízení, ve kterém musí být fixní náklady uhrazeny

V případech Nařízení 27, pravidla 1A (3) a pravidla 9 (náklady, které hradí účastník, který předložil procesní materiál poté, co druhý účastník podal žádost o vydání rozsudku pro zmeškání z důvodu nepředložení takového procesního vyjádření), musí být náklady uhrazeny při vyškrtnutí návrhu o vydání rozsudku pro zmeškání z důvodu daného procesního vyjádření.

Položky nákladů uvedené v příloze W Řádu vyšších soudů jsou inkasované:

 • právním zástupcem od klienta po obdržení účtu soudních výloh jeden měsíc po jeho obdržení, jestliže se klient během této doby nedomáhal přezkoumání účtu soudních výloh (článek 2 zákona o advokátech a právních zástupcích z roku 1849 – Attorneys’ and Solicitors’ Act, 1849). Klient má však v každém případě k dispozici dvanáct měsíců od obdržení účtu soudních výloh, během nichž může požadovat a získat vyčíslení podílů jednotlivých účastníků na soudních výlohách. Po vypršení lhůty dvanácti měsíců nebo po zaplacení částky účtu soudních výloh může soud, vyžadují-li to zvláštní okolnosti případu, nechat vyčíslit podíly jednotlivých účastníků na soudních výlohách, byla-li žádost předložena soudu do dvanácti měsíců po provedení platby;
 • byla-li jednomu účastníku přiznána náhrada nákladů vůči jinému účastníku, při vystavení osvědčení o vyčíslení podílů jednotlivých účastníků na nákladech nebo v souladu s jakoukoliv dohodou o úhradě uzavřenou mezi účastníky.

Položky nákladů uvedené v příloze E Řádu obvodních soudů jsou splatné:

 • v případě vydání rozsudku  pro zmeškání účastníkem v prodlení ve věci rozsudku pro zmeškání
 • v případě jiných nákladů účastníkem, jemuž soud nařídil náhradu nákladů po stanovení těchto nákladů.

Fixní náklady v trestních řízeních

Fixní náklady stran trestního řízení

V trestních řízeních neexistují žádné fixní náklady. V trestních řízeních  nejsou účtovány žádné soudní poplatky.

(Okresní soud může v případě zkráceného řízení nařídit náhradu nákladů jedné ze stran, neplatí pro ředitele státního zastupitelství nebo policejního úředníka vznášejícího obžalobu. Obvodní soud a Hlavní trestní soud (soudy, které mají pravomoc soudit na základě obžaloby) mají diskreční právo přiznat náhradu nákladů:

 • v případě osvobozujícího rozsudku (proti němuž se lze odvolat k Odvolacímu soudu pro trestní záležitosti);
 • obsahuje-li obžaloba zbytečné skutečnosti nebo je zbytečně dlouhá nebo věcně chybná,
 • bylo-li soudní řízení odloženo kvůli změně obžaloby; nebo
 • bylo-li pro jeden z bodů obžaloby nařízeno samostatné soudní řízení).

Fixní náklady v ústavních řízeních

Fixní náklady stran v ústavních řízeních

Soudní příslušnost pro ústavní řízení je omezena pro Vrchní soud a Nejvyšší soud.  U těchto řízení se nehradí žádné zvláštní náklady nebo poplatky. Fixní náklady, které jsou u takových řízení povolené, jsou náklady uvedené v příloze W Řádu vyšších soudů. Soudní poplatky, které je třeba uhradit, jsou stanoveny vyhláškou (o poplatcích) Nejvyššího a Vrchního soudu.

Více informací naleznete na webových stránkách Odkaz se otevře v novém okně.sazebník soudních poplatků

Fáze ústavního řízení, ve kterém musí být fixní náklady uhrazeny

Soudní poplatky musí být zpravidla uhrazeny při podání příslušných dokumentů.

Předběžné informace, které musí uvést právní zástupci

Práva a povinnosti stran

Článek 68 zákona (novela zákona) o právních zástupcích z roku 1994 stanoví (Section 68, Solicitors’ (Amendment) Act ,1994):

 1. „68. –(1) Při přijímání pokynů k poskytování právních služeb klientovi nebo co nejdříve poté musí právní zástupce poskytnout klientovi podrobné písemné informace o:
  1. skutečných poplatcích (skutečné odměně) nebo
  2. není-li poskytnutí informací o skutečných poplatcích za daných okolností možné nebo proveditelné, odhad poplatků (co nejpřesnější), nebo
  3. není-li poskytnutí informací o skutečných poplatcích nebo odhad takových poplatků za daných okolností možný nebo proveditelný, základ, ze kterého budou poplatky za poskytování těchto právních služeb příslušným právním zástupcem nebo jeho firmou vypočítávány, a, zahrnují-li tyto právní služby sporné případy, podrobné písemné informace o okolnostech, za kterých může být klient povinen uhradit náklady kterékoli jiné straně nebo stranám a případně o okolnostech, za kterých je klient povinen uhradit poplatky vzniklé právnímu zástupci takového klienta za tyto služby, které nebyly zcela pokryty případnou částkou nákladů obdrženou ve sporném řízení od kterékoli jiné strany nebo stran (nebo od kteréhokoli pojistitele takové strany nebo stran).
 2. Právní zástupce nesmí jednat za klienta v souvislosti s jakýmkoli sporným řízením (nikoli v souvislosti s řízením, prostřednictvím kterého je vymáhán dluh nebo likvidovaný nárok) na základě toho, že veškeré poplatky účtované klientovi nebo jakákoli jejich část budou vypočítány jako určité procento nebo podíl na jakékoli náhradě škody nebo jiných finančních částek, které budou nebo mají být případně klientovi uhrazeny, a veškeré poplatky účtované v rozporu s tímto odstavcem jsou nevymahatelné na základě jakékoli žaloby vznesené vůči klientovi s cílem vymoci tyto poplatky.
 3. Právní zástupce nesmí v souvislosti s žádnými svými poplatky nebo jejich částí strhnout nebo si ponechat jakoukoliv částku z jakékoli náhrady škody nebo jiných finančních částek, které budou nebo mají být případně klientovi takového právního zástupce uhrazeny v důsledku jakéhokoli sporného řízení vedeného jménem tohoto klienta tímto právním zástupcem.
 4. Odstavec 3 tohoto článku nemá účinek v tom směru, aby bránil právnímu zástupci kdykoli se s klientem dohodnout, že mu z jakékoli náhrady škody nebo jiných finančních částek, které budou nebo mají být případně klientovi uhrazeny v důsledku jakéhokoli sporného řízení vedeného jménem tohoto klienta tímto právním zástupcem nebo jeho firmou, bude uhrazena částka z titulu poplatků.
 5. Žádná dohoda podle odstavce 4 tohoto článku není vymahatelná vůči klientovi právního zástupce, není-li taková dohoda písemná a neobsahuje-li odhad (co nejpřesnější) částky, která je dle přiměřeného názoru právního zástupce vymahatelná od jakékoliv jiné strany nebo stran (nebo od jakéhokoliv pojistitele takové strany nebo stran) v souvislosti s poplatky právního zástupce v případě, že takový klient získá z takového sporného řízení jakoukoli náhradu škody nebo jiné finanční částky.
 6. Bez ohledu na jakákoli jiná příslušná zákonná ustanovení musí právní zástupce uvést na účtu soudních výloh, který má být předán klientovi co nejdříve po ukončení jakéhokoli sporného řízení vedeného jím jménem takového klienta-
  1. přehled právních služeb poskytnutých klientovi v souvislosti s tímto sporným řízením,
  2. celkovou výši náhrady škody nebo jiných finančních částek získaných klientem v souvislosti s takovým sporným řízením, a
  3. podrobnosti o veškerých poplatcích (odměnách) nebo jejich části, které byly uhrazeny ve prospěch tohoto právního zástupce jménem klienta jakékoli jinou stranou nebo stranami (nebo pojistitelem takové strany nebo stran).
  4. a na takovém účtu soudních výloh musí být zvlášť uvedeny částky týkající se poplatků (odměn), výdajů, vydání a nákladů zaplacených nebo vzniklých v souvislosti s poskytnutím těchto právních služeb
 7. Žádné ustanovení tohoto článku nebrání jakékoli osobě ve výkonu jakéhokoli platného zákonného práva požadovat po právním zástupci předložení účtu soudních výloh pro vyčíslení podílů jednotlivých stran na soudních výlohách, s členěním podle výdajů stran nebo podle výdajů právního zástupce a vlastního klienta, ani neomezuje práva jakékoli osoby nebo Sdružení podle článku 9 tohoto zákona.
 8. Vystavil-li právní zástupce klientovi v souvislosti s poskytováním právních služeb účet soudních výloh a klient zpochybňuje výši tohoto účtu výloh (nebo jakoukoli jeho část), musí právní zástupce -
  1. učinit veškeré příslušné kroky k vyřešení záležitost dohodou s klientem a
  2. informovat klienta písemně -

i)  o právu klienta požadovat, aby právní zástupce předložil účet výloh nebo jakoukoli jeho část soudci Vrchního soudu pro otázky soudních výloh pro vyčíslení soudních výloh z hlediska právního zástupce - klienta, a

ii) o právu klienta stěžovat si Sdružení podle článku 9 tohoto zákona, že mu byl vystaven účet výloh, který považuje za příliš vysoký.

 1. V tomto článku „poplatky“ zahrnují poplatky, odměny, výdaje, vydání a náklady.
 2. Ustanovení toho článku platí bez ohledu na ustanovení zákona o advokátech a právních zástupcích (Irsko) z roku 1849 a zákona o advokátech a právních zástupcích z roku 1870“.

Článek 12.6 Kodexu chování Generální rady Advokátní komory Irska stanoví:

„12.6 Při převzetí pokynů k poskytování právních služeb, nebo co nejdříve poté, musí obhájce na požádání poskytnout instruujícímu právnímu zástupci nebo klientovi, byl-li mu podle programu přímého profesionálního přístupu umožněn přístup, s písemnými údaji potvrzujícími:

  1. skutečné výlohy, nebo
  2. není-li poskytnutí informací o skutečných poplatcích a odměnách za daných okolností možné nebo proveditelné, odhad poplatků a odměn (co nejpřesnější), nebo
  3. není-li poskytnutí informací o skutečných poplatcích a odměnách nebo odhad takových poplatků a odměn za daných okolností možný nebo proveditelný, základ, z něhož budou poplatky a odměny vypočítávány,

Formát jakýchkoliv takových údajů je na uvážení každého obhájce.“

Právní základy pro stanovení nákladů

Kde mohu nalézt informace o právních základech pro stanovení nákladů v Irsku?

Informace naleznete na webových stránkách Odkaz se otevře v novém okně.Úřadu soudce pro otázky soudních výloh (Taxing Master’s Office) spolu  s materiály ke stažení.

Ve kterých jazycích lze najít informace o právních základech pro stanovení nákladů v Irsku?

Informace o právních základech pro stanovení nákladů v Irsku jsou k dispozici v angličtině.

Kde lze najít informace o mediaci?

 • Článek 7 odst.1 zákona o soudní odluce a reformě rodinného práva z roku 1989 stanoví, že je-li podána žádost k soudu  o rozhodnutí o právní odluce, soud zváží možnost usmíření mezi zúčastněnými manželi a obdobně může kdykoli odročit řízení s cílem umožnit manželům, pokud si to oba přejí, zvážit možnost usmíření mezi nimi za pomoci či bez pomoci třetí strany. Článek 7 odst. 3 umožňuje soudu odročit řízení s cílem umožnit manželům, pokud si to oba přejí, uzavřít za pomoci či bez pomoci třetí strany dohodu o podmínkách rozluky (Judicial Separation and Family Law Reform Act, 1989).
 • Odstavce 1 a 3 článku 8 zákona o rodině (rozvod) z roku 1961 obsahují obdobná ustanovení týkající se rozvodového řízení (Family Law (Divorce) Act 1996).
 • Články 15 a 16 zákona o občanskoprávní odpovědnosti a soudech z roku 2004 upravují mediační postupy pro soudní spory související s újmou na osobě (Civil Liability and Courts Act 2004).
 • Nařízení 63A pravidlo 6 odst.1) písmeno xiii) a nařízení 63 B pravidla 6 odst. 1 písmene xiii umožňuje soudcům obchodního rejstříku a soudcům v řízeních  týkajících se hospodářské soutěže u Vrchního soudu na návrh kterékoli strany nebo i bez návrhu, aby soudní řízení nebo kterákoli právní otázka v něm vznesená byla odložena na dobu nejdéle dvaceti osmi dnů, kterou soudce považuje za dostatečnou pro to, aby strany mohly zvážit, zda pro takové řízení nebo otázku využít postup mediace, usmiřovacího nebo rozhodčího řízení, a pokud se strany pro takovou možnost rozhodnou, prodloužit lhůtu na vyhovění všem ustanovením v té době platného řádu či pravidel soudu.

Pro více informací o mediaci navštivte prosím webové stránky Odkaz se otevře v novém okně. Agentury pro podporu rodiny (Family Support Agency).

Kde lze najít další informace o nákladech?

K dispozici jsou webové stránky týkající se nákladů.

Kde lze najít informace o průměrné době trvání různých řízení?

Další informace naleznete prosím na webových stránkách Odkaz se otevře v novém okně.Výroční zprávy soudních služeb (Family Support Agency).

DPH

Jak jsou tyto informace poskytovány? Jaké jsou platné sazby?

Navštivte prosím webové stránky o Odkaz se otevře v novém okně.irských daních a clech (Irish Tax and Customs).

Právní pomoc

Platná hranice příjmů v oblasti civilního soudnictví

Hranice disponibilního příjmu v občanskoprávních věcech činí 18 000 EUR po započtení fixních odpočtů na závislé osoby, na bydlení, daně a platby sociálního pojištění.

Více informací naleznete prosím na webových stránkách Odkaz se otevře v novém okně.Ministerstva spravedlnosti, rovnosti a právních reforem a na webových stránkách Odkaz se otevře v novém okně.Komise pro právní pomoc (Legal Aid Board).

Platná hranice příjmů v oblasti trestního soudnictví pro obžalované

Odkaz se otevře v novém okně.Plán právní pomoci v trestních záležitostech (Criminal Legal Aid Scheme), který je provozován ministerstvem spravedlnosti, rovnosti a právní reformy, zajišťuje, že právní pomoc může být za určitých okolností poskytnuta na obhajobu osob s nedostatkem prostředků v trestních řízeních. Žádná hranice příjmu neexistuje. Obviněný má nárok, aby jej příslušný soud informoval o jeho možném právu na právní pomoc. Poskytnutí právní pomoci opravňuje žadatele využít služeb právního zástupce a, za jistých okolností, až dvou právních poradců při přípravě a vedení jeho obhajoby nebo odvolání. Soudy prostřednictvím soudců zodpovídají za poskytování právní pomoci. Žádost o právní pomoc může být u soudu podána buď a) osobně nebo (b) prostřednictvím právního zástupce žadatele nebo (c) dopisem soudní podatelně.

Žadatel o právní pomoc musí soudu prokázat, že jeho prostředky jsou nedostatečné, aby mohl právní pomoc sám uhradit. Jedná se čistě o diskreční záležitost každého soudu, která se neřídí žádnými pravidly pro finanční způsobilost. Je třeba také soud přesvědčit, že z důvodu „závažnosti obvinění“ nebo „výjimečných okolností“ je v zájmu spravedlnosti nezbytné poskytnout žadateli právní pomoc. Jedná-li se však o obvinění z vraždy nebo jedná-li se o odvolání k Nejvyššímu soudu proti rozsudku Odvolacího soudu pro trestní záležitosti, je bezplatná právní pomoc poskytována pouze z důvodu nedostatečných prostředků.

Soud může po žadateli o bezplatnou právní pomoc požadovat, aby vyplnil prohlášení o finanční situaci. Jestliže žadatel za účelem získání právní pomoci vědomě poskytne nepravdivé prohlášení nebo zamlčí závažnou skutečnost, jedná se o trestný čin. Za tento trestný čin lze uložit peněžitý trest nebo trest odnětí svobody nebo obojí.

Platná hranice příjmů v oblasti trestního soudnictví pro oběti

Neexistuje žádná hranice disponibilního příjmu pro poškozené v některých případech sexuálního násilí, kteří žádají o právní pomoc od Komise pro právní pomoc v trestních případech, kdy obhajoba u soudu bude zkoumat předchozí sexuální minulost poškozeného.

Jiné podmínky spojené s přiznáním právní pomoci obětem

Právní pomoc je automaticky přiznána poškozeným v některých případech sexuálního násilí. Jakákoli jiná oběť musí splnit stejná kritéria jako běžný občan.

Jiné podmínky spojené s přiznáním právní pomoci obžalovaným

Pro mladistvé neexistují žádné další podmínky ani žádná zvláštní opatření.

Soudní řízení osvobozená od poplatků

V některých případech zahrnujících řízení ve věcech rodinného práva a některé případy týkající se nezletilých existují výjimky z placení soudních poplatků. Více podrobností o okolnostech, za kterých není třeba platit soudní poplatky, naleznete ve vyhláškách o soudních poplatcích na webových stránkách Soudní služby.

Více podrobností o Odkaz se otevře v novém okně.vyhláškách o poplatcích a výjimkách (fees orders and exemptions) naleznete na webových stránkách Soudní služby.

Kdy musí neúspěšná strana nahradit náklady řízení straně, která uspěla?

Přiznání náhrady nákladů je na uvážení soudů. Uplatnění takového diskrečního práva musí být provedeno v souladu s některými zavedenými pravidly a zásadami vyplývajících z judikatury soudů. Např. základním pravidlem je, že náklady následují událost, tj. neúspěšná strana hradí náklady úspěšné strany. To však podléhá výjimkám, které závisí na okolnostech případu. Například úspěšná strana nemůže získat veškeré své náklady, jestliže dle názoru soudu zdržovala nebo zbytečně prodlužovala soudní řízení, nebo ačkoli byla úspěšná ve věci, nebyla úspěšná v některých jednotlivých právních otázkách případu. V určitých případech jako např. případy zahrnující ústavní záležitosti a vznášející právní otázky ve veřejném zájmu může neúspěšná strana získat náhradu některých nebo i veškerých nákladů.

Odměny a náhrady nákladů za znaleckou činnost

V případě civilní právní pomoci stanoví Komise sazebník poplatků, který využívá pro různé kategorie znalců. Kromě toho si Komise ponechává diskreční právo uplatnit zvláštní poplatek, jestliže konkrétní okolnosti případu vyžadují přizvání konkrétního nebo zvláštního znalce. V takových případech je poplatek se znalcem dojednáván individuálně se zohledněním příslušné činnosti, stupeň požadované odbornosti a hodnoty případu pro osobu, které byla poskytnuta právní pomoc.

V trestních věcech, kdy byla přiznána právní pomoc, je Program právní pomoci v trestních záležitostech rozšířen na příslušné a přiměřené výdaje vzniklé právnímu zástupci obhajoby včetně znalečného.

Odměny překladatelů a tlumočníků

V civilních sporech jsou odměny překladatelů a tlumočníků obecně záležitostí, která je v prvé řadě řešena mezi překladateli/tlumočníky a příslušnou stranou sporu. Mají-li být náklady stran na základě rozhodnutí soudu hrazeny jinou stranou, podléhají odměny hrazené překladateli/tlumočníku vyčíslení soudních výloh stran (odhad) soudcem pro otázky soudních výloh (např. úřední odhadce soudních nákladů).

Ve všech případech zahrnujících právní pomoc v občanskoprávním řízení provádí Komise výběrové řízení a vybírá si z organizací, které se ho účastní.

V trestních věcech, kdy byla přiznána právní pomoc, je Program právní pomoci v trestních záležitostech rozšířen na příslušné a přiměřené výdaje vzniklé právnímu zástupci obhajoby včetně odměn za překlady nebo tlumočení.

Související přílohy

Irská zpráva v rámci studie o transparentnosti nákladůPDF(400 Kb)en

Poslední aktualizace: 11/12/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Upozorňujeme, že výchozí řečtina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Náklady řízení - Řecko

Na této stránce najdete informace o nákladech soudního řízení v Řecku.

Právní rámec upravující odměny právnických profesí

Advokáti

Odměny advokátů jsou obecně upraveny články 91 až 180 legislativního nařízení č. 3026/1954 ve znění právního předpisu č. 3919/2011. Podle této právní úpravy si advokát může s klientem písemně sjednat odměnu, která nemá zákonem stanovenou minimální či maximální výši.

Není-li sjednána písemná dohoda, je odměna stanovena podle zákonného systému odměn za právní úkony ve věci (za jednání u soudu a v závislosti na výši nároku), který určuje náklady řízení, odměnu za právní poradenství atd.

Obhájci –právní poradci

Tyto profese se neliší od advokátů.

Exekutoři

Odměny exekutorů jsou stanoveny zvláštním právním předpisem. Mohou být však na základě dohody zvýšeny v závislosti na složitosti úkolu. Podle článku 50 zákona č. 2318/1995 jsou odměny exekutorů stanoveny ve společném meziresortním rozhodnutí ministerstev financí a spravedlnosti. Aktuálně platné rozhodnutí má č. 2/54638/2008 (B 1716 ve znění B 1916).

Notáři

Odměny notářů jsou stanoveny zvláštním právním předpisem – článkem 40 zákona 2830/2000.

Fixní náklady

Fixní náklady v občanskoprávním řízení

Fixní náklady účastníků občanskoprávního řízení

Odměny advokátů v případech soudních sporů v rodinných věcech se řídí výše popsaným.

U soudního sporu, u kterého lze stanovit peněžitou hodnotu (např. komerční spory), se výše odměny řídí výše uvedeným.

Za sepsání soukromých či veřejných listin se odměny stanoví podle výše uvedeného.

Fáze občanskoprávního řízení, kdy musí být fixní náklady zaplaceny

Advokáti se svými klienty uzavírají dohodu o splatnosti odměn, které se obvykle platí ve splátkách podle vývoje řízení.

Fixní náklady v trestním řízení

Fixní náklady stran sporu v trestním řízení

Platí výše popsaná úprava odměn právnických profesí.

Fáze trestního řízení, kdy musí být fixní náklady zaplaceny

Platí výše popsaná úprava odměn právnických profesí.

Fixní náklady v ústavním řízení

Fixní náklady stran sporu v ústavním řízení

Platí výše popsaná úprava odměn právnických profesí, která se vztahuje rovněž na správní spory.

Fáze ústavního řízení, kdy musí být fixní náklady stran sporu zaplaceny

Odměny právnických profesí jsou upraveny stejným způsobem jako v občanskoprávních řízeních.

Informace, které musí právní zástupci uvést dopředu

Práva a povinnosti stran

Advokátní kodex ukládá advokátům konkrétní povinnosti, pokud jde o způsob zacházení s klienty. Porušení těchto povinností je disciplinárním přestupkem. Mezi těmito povinnostmi není výslovně uvedena odměna.

Informace o nákladech řízení

Kde lze najít informace o nákladech řízení v Řecku?

Informace o odměnách advokátů lze získat z advokátního kodexu nebo od advokátních komor.

Informace o odměnách notářů lze získat od Oddělení pro notářské služby (Τμήμα Συμβολαιογράφων) ministerstva spravedlnosti nebo od notářských komor (Συμβολαιογραφικοί Σύλλογοι) (řídí se veřejným právem).

V jakém jazyce lze získat informace o zdrojích nákladů v Řecku?

Informace o nákladech řízení jsou k dispozici pouze v řečtině.

Kde lze najít informace o mediaci?

Viz zvláštní informace o mediaci v Řecku.

Kde lze najít další informace o nákladech?

Internetové stránky s informacemi o nákladech

Neexistují.

Kde lze najít informace o průměrné době trvání soudního řízení?

V Řecku nejsou k tomuto tématu k dispozici žádné informace.

Kde lze najít informace o průměrných celkových nákladech konkrétního řízení?

Neexistují informace o celkových nákladech na řízení v Řecku.

DPH

Jakým způsobem jsou tyto informace poskytovány?

Odměny advokátů podléhají DPH. Relevantní informace lze získat na Oddělení daní ministerstva financí (Τμήμα Φορολογίας) nebo od advokátních komor.

Jaké jsou platné sazby?

23 %

Právní pomoc

Hranice příjmů pro právní pomoc v občanskoprávních věcech

V souladu s článkem 194 občanského soudního řádu může být právní pomoc poskytnuta osobám, které prokáží, že nejsou schopny hradit náklady soudního řízení, aniž by tím ohrozily životní podmínky své či své rodiny.

Za předpokladu reciprocity může být rovněž právní pomoc poskytnuta cizím státním příslušníkům, a taktéž osobám bez státní příslušnosti.

Podle zákona č. 3226/2004 se právní pomoc v občanskoprávních věcech poskytuje občanům s nízkým příjmem (pokud jejich roční příjem nepřesáhne dvě třetiny minimální ročního příjmu stanoveného celostátní obecnou kolektivní smlouvou).

Právní pomoc zahrnuje náklady řízení, odměny notářům a exekutorům a odměny advokátům (článek 199 občanského soudního řádu).

Hranice příjmů pro obžalované v trestních věcech

Článek 340 trestního řádu stanoví, že obžalovanému, který nemá obhájce, je přidělen advokát z příslušného seznamu místní advokátní komory.

Podle zákona č. 3226/2004 se právní pomoc poskytuje občanům s nízkým příjmem v trestních případech, jak je stanoveno výše.

Hranice příjmů pro oběti v trestních věcech

Směrnice Rady 2004/80/ES ze dne 29. dubna 2004 o odškodňování obětí trestných činů byla provedena v řeckých právních předpisech zákonem č. 3811/2009.

Další podmínky pro přiznání právní pomoci obětem

Náhrada advokátům, notářům a exekutorům, kteří poskytují právní služby, je definována ministerským rozhodnutím (článek 14 zákona č. 3226/2004).

Právní pomoc v trestních věcech zahrnuje ustanovení advokáta.

Právní pomoc v občanskoprávních věcech zahrnuje částečné nebo úplné osvobození od výdajů na soudní jednání.

Další podmínky pro přiznání právní pomoci obžalovaným

Žádné

Soudní řízení osvobozená od poplatků

Žádná

Kdy musí neúspěšná strana nahradit náklady strany, která uspěla?

Jakmile soud vynese rozhodnutí, náklady na právní zastoupení a výdaje strany, která uspěla, se zpravidla pro neúspěšnou stranu stanou splatnými (v míře dané úspěchem ve věci). Soud musí rovněž učinit tuto část rozsudku vykonatelnou. Výdaje a náklady se počítají podle výše uvedených pravidel, přičemž se zejména vezme v úvahu úprava odměn právnických profesí a případné fixní náklady stran sporu v občanskoprávním řízení. Vypočtená částka obvykle nedosahuje výše skutečně vynaložených nákladů.

Odměny znalců

Znalci si stanovují své vlastní odměny, které jsou na požádání zahrnuty do nákladů řízení stanovených soudem.

Odměny překladatelů a tlumočníků

Překladatelé a tlumočníci si stanovují své vlastní odměny, které jsou na požádání zahrnuty do nákladů řízení stanovených soudem.

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Advokátní komora v Aténách

Odkaz se otevře v novém okně.Advokátní komora v Pireu

Odkaz se otevře v novém okně.Hellenic Notary Association

Odkaz se otevře v novém okně.Advokátní komora v Soluni (Thessaloniki)

Související dokumenty

Studie o transparentnosti nákladů, ŘeckoPDF(849 Kb)en

Poslední aktualizace: 25/06/2018

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Upozorňujeme, že výchozí španělština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Náklady řízení - Španělsko

Na této stránce jsou uvedeny informace o nákladech řízení ve Španělsku. Podrobnější informace o nákladech na soudní řízení naleznete v následujících případových studiích:

Odkaz se otevře v novém okně.RODINNÉ PRÁVO - ROZVOD

Odkaz se otevře v novém okně.RODINNÉ PRÁVO - PÉČE O DĚTI

Odkaz se otevře v novém okně.RODINNÉ PRÁVO - VÝŽIVNÉ

Odkaz se otevře v novém okně.OBCHODNÍ PRÁVO - SMLOUVY

Odkaz se otevře v novém okně.OBCHODNÍ PRÁVO - ODPOVĚDNOST

Normativní rámec upravující tarify právnických povolání

Advokáti

Ve Španělsku existuje pouze jedna kategorie advokátů (abogado). V případě, že jsou advokáti členy některé z advokátních komor, mohou vystupovat ve všech typech soudních řízení a před jakýmkoliv typem soudu.

Advokáti stanovují své odměny podle orientačních norem zveřejňovaných jednotlivými profesními sdruženími. Tyto normy vycházejí z obecných kritérií pro stanovení odměn, jako je například obtížnost případu, úměrnost atd. a všichni advokáti se jimi při vyúčtování odměn řídí.

Kromě toho se uvedené normy vždy liší podle typu soudu, který věc rozhoduje.

Pevně stanovené náklady

Pevně stanovené náklady v občanskoprávním řízení

Pevně stanovené náklady účastníků v občanskoprávním řízení

V čl. 241 odst. 1 bodě 1 občanského soudního řádu (Ley de Enjuiciamiento Civil) se výslovně stanoví, že odměna advokátovi v případě povinného zastupování je součástí nákladů řízení.

Podle občanského soudního řádu advokáti určují své odměny podle předpisů upravujících výkon jejich povolání.

Fáze občanského řízení, ve které musí být pevně stanovené náklady zaplaceny

Klient je vždy povinen uhradit odměnu svému advokátovi. Od počátku je informován o její přibližné výši, ale přesnou částku účtované odměny bude znát až po ukončení sporu. Advokát může požadovat od klienta svou odměnu rovněž prostřednictvím zvláštních postupů, například poskytnutí zálohy (provisión de fondos, v průběhu řízení) nebo závěrečného vyúčtování (jura de cuentas, po skončení řízení).

V praxi obvykle klient zaplatí určitou částku na začátku řízení a poté čeká na rozhodnutí o nákladech řízení. Pokud musí náklady řízení hradit protistrana, předloží advokát a procesní zástupce vyúčtování svých odměn soudu a po jejich schválení je protistrana uhradí.

Zákon 10/2012 zavedl povinnost platit soudní poplatky.

Co je soudní poplatek?

Jedná se o státní daň, kterou ve vymezených případech platí fyzické i právnické osoby, jež se obrátí na soud a využijí veřejnou službu výkonu spravedlnosti. Správu výběru této daně vykonává ze zákona Ministerstvo financí a státní správy. Možnost vyžadovat zaplacení poplatků platí od 1. dubna 2003. V současnosti se řídí zákonem 10/2012 ze dne 20. listopadu, který stanovuje některé poplatky za úkony prováděné soudy a Národním toxikologickým a forenzním ústavem, ve znění královského dekretu 3/2013 s platností zákona ze dne 22. února.

Poplatková povinnost (poplatná událost)

Článek 1 zákona 10/2012 stanoví, že poplatek za výkon soudní moci ve věcech občanských, správních a sociálních má celostátní povahu a vybírá se jednotně na celém území v případech stanovených tímto zákonem, aniž jsou dotčeny poplatky a jiné daně, které mohou vyžadovat autonomní společenství při výkonu svých příslušných finančních pravomocí. Nelze však vybírat poplatky za tutéž poplatnou událost.

Podle článku 2 je poplatnou událostí, která zakládá poplatkovou povinnost, výkon soudní moci v souvislosti s následujícími procesními úkony:

 • Podání žaloby ve všech typech běžných žalob a řízení o výkonu mimosoudních vykonatelných nástrojů v občanských věcech, podání protinároku a prvotní návrh na vydání platebního rozkazu a evropského platebního rozkazu.
 • Nucený insolvenční návrh (concurso necesario) a návrh na zahájení incidenčního sporu v insolvenčním řízení
 • Podání opravného prostředku (správní žaloby) ve správním řízení
 • Podání mimořádného opravného prostředku z důvodu procesního pochybení v občanskoprávním řízení
 • Podání odvolání a kasační stížnosti (apelación a casación) ve věcech občanských a správních
 • Podání odvolání a kasační stížnosti (suplicación a casación) ve věcech sociálních
 • Námitka proti výkonu soudních rozhodnutí

Kdo má povinnost platit soudní poplatky?

Podle článku 3 je poplatníkem každý, na jehož návrh se zahájí soudní řízení, v jehož důsledku vznikne poplatná událost.

Pro účely předchozího odstavce se za vznik poplatné události považuje situace, kdy písemnost zahajující procesní krok, který zakládá vznik poplatkové povinnosti, zahrnuje několik hlavních úkonů, které nepocházejí ze stejného nástroje. V tomto případě se výše poplatku vypočte součtem částek za jednotlivé spojené úkony.

Poplatek může zaplatit procesní zástupce (procurador) nebo advokát (abogado) jménem a z pověření poplatníka, zejména pokud poplatník nemá bydliště ve Španělsku. Poplatník, který si sám vypočítá poplatek, nemusí mít pro tyto účely daňové identifikační číslo. Procesnímu zástupci ani advokátu nevzniká v souvislosti s touto platbou daňová povinnost.

Osvobození od poplatku:

 • Osvobození určitých druhů právních úkonů:
  • Podání žaloby a následných opravných prostředků v řízení o svéprávnosti, určení otcovství, manželství a nezletilých upravených hlavou I knihou IV občanského soudního řádu. Zpoplatněná jsou ale řízení podle kapitoly IV hlavy I knihy IV občanského soudního řádu, která se nezahajují ve vzájemné shodě či na návrh jednoho účastníka se souhlasem druhého, a to i v případě, že se řízení týká nezletilých (s výjimkou věcí, které se týkají výlučně nezletilých).
  • Podání žaloby a následných opravných prostředků v případě řízení zahájených výlučně za účelem ochrany základních práv a veřejných svobod, jakož i odvolání proti činnosti volebních orgánů
  • Dobrovolný insolvenční návrh (ze strany dlužníka)
  • Zahájení správního řízení státním zaměstnancem na ochranu jeho zákonných práv
  • Podání prvotního návrhu na vydání platebního rozkazu a žádost o zkrácené řízení (juicio verbal), nepřesahuje-li dlužná částka 2 000 EUR. Tato výjimka se neuplatní, jestliže se nárok v těchto řízeních zakládá na písemnosti povahy mimosoudního vykonatelného nástroje podle článku 517 zákona 1/2000 ze dne 7. ledna (občanského soudního řádu).
  • Podání žaloby na nečinnost správního orgánu
  • Podání žaloby na výkon nálezů rozhodčích komisí pro spotřebitelské spory
  • Žaloby, které v zájmu insolvenčního řízení podávají se souhlasem obchodního soudu insolvenční správci
  • Řízení o soudním rozdělení majetku s výjimkou námitek či sporu o začlenění či vyčlenění majetku. Poplatek se platí za zkrácené řízení a ze sporné částky nebo z částky odvozené ze soupisu majetku, který byl napaden jako předmět dědictví žalovaného. Mají-li námitky obě strany, je každé účtován poplatek za příslušnou částku.
 • Osvobození určitých druhů osob:
  • Osoby, které mají nárok na bezplatnou právní pomoc a prokáží, že splňují podmínky pro její poskytnutí podle platných právních předpisů
  • Státní zastupitelství
  • Státní správa, správa autonomních společenství, samospráva a veřejné orgány, které jim podléhají
  • Španělský parlament (Cortes Generales) a zákonodárná shromáždění autonomních společenství

V sociálních věcech bude poplatek snížen o 60 % zaměstnancům a osobám samostatně výdělečně činným, které podávají odvolání (suplicación) či kasační stížnost. Ve správních věcech bude poplatek snížen o 60 % státním zaměstnancům, kteří podávají odvolání (apelación) či kasační stížnost na ochranu svých zákonných práv.

Pevně stanovené náklady v trestním řízení

Pevně stanovené náklady stran v trestním řízení

Tyto záležitosti jsou upraveny trestním řádem.

Každý, kdo je obviněn z trestného činu, zajištěn nebo zatčen, nebo kdo má být souzen, může uplatnit své právo na obhajobu v řízení, přičemž musí být poučen.

Pro výkon tohoto práva musí být zastupován procesním zástupcem (procurador) a obhajován advokátem (abogado). Ti budou ustanoveni soudem, jestliže si je daná osoba sama nezvolí nebo o ně nepožádá, nebo nemá-li k tomu právní způsobilost.

Všechny strany, které nejsou příjemci bezplatné právní pomoci, budou povinny uhradit odměny procesním zástupcům, kteří je zastupují, odměny advokátům, kteří je obhajují, a dále znalečné znalcům, kteří se na jejich žádost dostaví, a svědečné předvolaným svědkům, pokud o ně znalci a svědci požádají a soud je potvrdí.

Strany nebudou povinny hradit další náklady během řízení ani po jeho ukončení, nenařídí-li tak soud.

Procesní zástupce, kterého si strany zvolily, aby je zastupoval v určité věci a který s tím souhlasil, zaplatí advokátům odměnu, jež jim klienti za obhajobu dluží.

Strany, kterým bude přiznáno právo na bezplatnou právní pomoc, si mají možnost zvolit advokáta a procesního zástupce podle svého uvážení. V tomto případě však uhradí příslušné poplatky a odměny, tak jak je stanoveno pro osoby, které toto právo nemají, ledaže se odborníci vybraní na základě svobodné volby zřeknou odměn nebo poplatků podle článku 27 zákona o bezplatné právní pomoci.

Fáze trestního řízení spojená s pevně stanovenými náklady

Klient bude vždy povinen uhradit vyúčtování odměn předložené po ukončení řízení. V případě obhájců ex offo se neplatí žádné zálohy předem, protože spadají do běžného rámce bezplatného soudnictví.

Je nutno vzít v úvahu, že obhájci ex offo jsou využíváni stále častěji. Pokud má klient právo na bezplatnou právní pomoc, neplatí odměny. Hradí je stát za podmínky, že u klienta v období tří let nedojde ke zvýšení příjmů (tzn. obvykle neplatí nic).

Informace, které jsou povinni poskytnout právní zástupci

Práva a povinnosti stran

Procesní zástupce strany je povinen informovat svého klienta o všech procesních úkonech.

Advokát i procesní zástupce mají povinnost informovat klienta, kdykoli o to požádá.

Náklady

Kde lze najít informace o nákladech ve Španělsku?

Neexistují žádné internetové stránky, které by se speciálně věnovaly informacím o nákladech soudního řízení ve Španělsku. Existují však stránky, jako například webové stránky advokátních komor, které nabízejí informace o tarifních odměnách svých členů.

V jakých jazycích lze získat informace o nákladech ve Španělsku?

Obvykle jsou informace poskytovány v kastilštině. Je rovněž možné nalézt informace v oficiálních jazycích autonomních společenství.

Některé internetové stránky poskytují informace i v angličtině.

Kde lze nalézt informace o mediaci?

Viz informace týkající se mediace ve Španělsku a Jak nalézt mediátora ve Španělsku.

Daň z přidané hodnoty

Jak jsou tyto informace poskytovány?

Španělská daňová správa poskytuje tyto informace na svých Odkaz se otevře v novém okně.internetových stránkách.

Jaké jsou platné sazby?

Španělská daňová správa poskytuje tyto informace na svých Odkaz se otevře v novém okně.internetových stránkách.

Bezplatná právní pomoc

Co je to?

Článek 119 španělské Ústavy definuje tuto pomoc jako právo přiznané osobám, které prokážou nedostatečné příjmy, jež jim umožní využít této možnosti spočívající zejména v tom, že jsou osvobozeny od povinnosti hradit odměny advokátovi a procesnímu zástupci, znalečné, záruky atd.

Nárok na právní pomoc zahrnuje orientačně následující plnění:

Bezplatnou předběžnou právní pomoc

Pomoc advokáta pro osoby, které byly zadrženy nebo uvězněny

Bezplatné služby advokáta při obhajobě a bezplatné zastupování procesním zástupcem po dobu soudního řízení

Bezplatné zveřejnění oznámení nebo sdělení v oficiálním tisku, které je v průběhu řízení požadováno ze zákona

Osvobození od kauce požadované při podání některých opravných prostředků

Bezplatné znalecké úkony při soudním řízení

Bezplatné poskytnutí opisů a kopií, svědeckých výpovědí, důkazních listin a notářských úkonů

Snížení poplatků za určité notářské úkony o 80 %

Snížení některých poplatků za určité úkony v katastru nemovitostí a v obchodním rejstříku o 80 %.

Dále byly výhradně pro přeshraniční spory přidána další práva (na základě zákona 16/2005 ze dne 18. července 2005, kterým se mění zákon o bezplatné právní pomoci s cílem jeho přizpůsobení směrnici 2002/8/ES):

 1. Tlumočnické služby
 2. Překlad dokumentů
 3. Cestovní náhrady v případě, že je nutná osobní přítomnost u soudu
 4. Bezplatné služby advokáta při obhajobě a bezplatné zastupování procesním zástupcem i v případě, že osobní přítomnost u soudu není nutná, pokud to nařídí soud s cílem zajištění rovnosti stran.

Kdo může být příjemcem právní pomoci

Tato pomoc může být obecně požadována občany, kteří se účastní jakéhokoliv typu soudního řízení nebo uvažují o podání návrhu na soudní řízení a prokážou, že jejich ekonomické příjmy jsou nedostačující pro vedení soudního sporu.

Fyzické osoby se považují za osoby s nedostatečnými příjmy, prokáží-li, že veškerý jejich roční příjem a zdroje vypočtené na ročním základě podle všech parametrů a vztažené na domácnost nejsou vyšší než dvojnásobek Veřejného víceúčelového indexu příjmů (IPREM) platného v době podání žádosti.

Právnické osoby mají nárok na bezplatnou právní pomoc, nepřesahuje-li jejich daňový základ pro výpočet daně z příjmu právnických osob trojnásobek indexu IPREM vypočteného na ročním základě.

Vždy budou zohledněny i jiné skutečnosti svědčící o skutečných finančních poměrech žadatele.

Pro fyzické osoby se zdravotním postižením a/nebo v nepříznivé rodinné situaci platí výjimky, které umožňují uvedenou hranici příjmů překročit. (V roce 2009 dosahoval index IPREM 7 381,33 EUR ročně, viz doplňkové dvacáté osmé ustanovení zákona o celkovém státním rozpočtu (LPGE) na rok 2009).

Nárok na bezplatnou právní pomoc mají konkrétně tyto osoby:

 1. Španělští občané, občané ostatních členských států Evropské unie a cizinci pobývající ve Španělsku, kteří prokážou, že nemají dostatečné příjmy pro vedení řízení.
 2. Správní subjekty a společné služby sociálního zabezpečení
 3. Níže uvedené právnické osoby, pokud prokážou, že nemají dostatečné příjmy pro vedení řízení.

Veřejně prospěšná sdružení.

Nadace zapsané v příslušném správním rejstříku.

 1. V sociálních (pracovněprávních) věcech: pracovníci a příjemci sociálních dávek.
 2. V trestních věcech: všichni včetně cizinců (i těch, kteří pobývají na španělském území neoprávněně) mají nárok na právní pomoc, bezplatnou obhajobu a zastupování procesním zástupcem, prokážou-li, že nemají dostatečné příjmy k vedení soudního sporu.
 3. Ve správních věcech: cizinci, kteří prokážou nedostatečné příjmy pro vedení soudního sporu, i když na španělském území pobývají neoprávněně, mohu být příjemci právní pomoci, mohou být bezplatně obhajováni advokátem a zastupováni procesním zástupcem ve všech řízeních týkajících se jejich žádosti o azyl a cizineckého zákona (včetně postupu před zahájením soudního řízení).

Doplňující informace

Podmínky pro získání právní pomoci

Fyzické osoby:

Zdroje a ekonomické příjmy vypočtené na ročním základě podle všech parametrů a vztažené na domácnost nesmí překročit dvojnásobek indexu IPREM platného v době podání žádosti.

Komise pro právní pomoc může výjimečně rozhodnout o přiznání nároku na bezplatnou právní pomoc v případě, že je překročena hranice dvojnásobku indexu IPREM, avšak příjmy nepřekračují čtyřnásobek tohoto indexu, a to na základě rodinné situace žadatele, počtu na jeho péči závislých dětí a příbuzných, zdravotního stavu, zdravotního postižení, ekonomických povinností, nákladů spojených se zahájením řízení a jiných okolností a v každém případě skutečnosti, kdy žadatel uvede, že je odpovědný za početnou rodinu speciální kategorie.

Tito účastníci musí v řízení obhajovat svá vlastní práva a zájmy.

Právnické osoby:

Musí se jednat o veřejně prospěšná sdružení nebo o nadace zapsané v příslušném správním rejstříku.

Jejich daňový základ pro výpočet daně z příjmu právnických osob musí být nižší než trojnásobek indexu IPREM vypočteného na ročním základě.

Poté, co vstoupil v platnost ústavní zákon 1/2004 o opatřeních na komplexní ochranu proti genderovému násilí (Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la violencia de género), mohou ženy, které jsou oběťmi tohoto typu násilí, využít okamžité a komplexní pomoci advokáta, a to nejen ve všech typech soudního řízení, ale také při řízení správním (včetně policejních opatření) ve věci genderového násilí, až do úplného vykonání rozsudku, aniž by musely předem žádat o bezplatnou právní pomoc. To znamená, že právní pomoc nebude nikdy překážkou právu na obhajobu a na účinnou soudní ochranu, která musí být poskytnuta oběti nezávisle na skutečnosti, že nebylo požádáno o bezplatnou pomoc. Tato pomoc může být poskytnuta pouze v případě, že a posteriori nebo v průběhu soudního řízení dotčená osoba prokáže, že splňuje podmínky přiznání práva na právní pomoc podle obecných norem stanovených zákonem o bezplatné právní pomoci a jeho prováděcí vyhláškou. Tento zákon byl v uvedeném smyslu pozměněn šestým závěrečným ustanovením ústavního zákona 1/2004 ze dne 28. prosince 2004 o opatřeních na komplexní ochranu proti genderovému násilí.

Kdy musí neúspěšná strana nést náklady řízení?

Pro občanskoprávní řízení jsou náklady řízení upraveny v článcích 394 až 398 občanského soudního řádu.

V řízení o běžných žalobách hradí náklady prvoinstančního řízení účastník řízení, jehož všechny žalobní návrhy byly zamítnuty, ledaže by věc vykazovala závažné pochybnosti z hlediska věcného i právního.

Vyhoví-li soud žalobním návrhům zcela či z části, ponese každý z účastníků vlastní náklady a polovinu společných nákladů, ledaže by existovaly důvody k uložení náhrady jednomu z účastníků pro jednání s nečestným úmyslem.

Je-li povinnost nést náklady uložena neúspěšnému účastníkovi řízení, musí tento zaplatit část nákladů advokátům a ostatním právnickým profesím, které se neřídí tarifem, ve výši nejvýše třetiny nákladů řízení pro každou ze stran, jimž bylo takové rozhodnutí určeno. Nároky, které nelze vyjádřit v penězích, činí pouze pro tuto potřebu 18 000 EUR, nerozhodne-li soud vzhledem ke složitosti věci jinak.

Výše uvedená ustanovení se nepoužijí, pokud soud prohlásí, že účastník, jemuž byla uložena povinnost nést náklady řízení, jednal s nečestným úmyslem.

Je-li účastník, jemuž byla uložena povinnost nést náklady řízení, příjemcem právní pomoci, zaplatí pouze náklady protistrany na obhajobu, a to v případech výslovně uvedených v zákoně o bezplatné právní pomoci.

Státnímu zastupitelství nelze nikdy uložit povinnost nést náklady řízení, v němž vystupuje jako jeden z účastníků.

Znalečné

Odborníci, kteří se účastní řízení, jsou v postavení znalců (peritos). Rejstřík soudních znalců vede každý vyšší soud.

Podle čl. 241 odst. 1 bodu 4 občanského soudního řádu jsou „znalečné a ostatní náklady hrazené osobám, které se řízení účastní“ zvláštní položkou, která se zahrnuje do nákladů řízení. Jedná se o náklady vzniklé osobám, které nejsou účastníky řízení, ale vznikly jim určité náklady tím, že se musely dostavit k soudu za účelem poskytnutí služby.

Článek 243 občanského soudního řádu stanoví, že ve všech typech řízení a na všech stupních vyměřuje náklady řízení tajemník soudu rozhodujícího v původním řízení nebo řízení o opravném prostředku. Do nákladů řízení se nezapočtou poplatky za písemnosti a opatření, jež jsou neužitečné, nadbytečné nebo nezákonné, ani odměny právním zástupcům, které nejsou podrobně rozepsány nebo obsahují honorář nesouvisející s řízením.

Soudní tajemník sníží odměny advokátů a ostatních odborníků, kteří se neřídí tarifem, přesahuje-li požadovaná částka horní hranici ve výši třetiny celkových nákladů řízení a pokud soud nestanovil, že účastník, jemuž byla uložena náhrada nákladů, jednal s nečestným úmyslem.

Vyloučí se i náklady na úkony nebo opatření, které podle rozhodnutí soudu nese vítězný účastník řízení sám.

Odměny tlumočníků a překladatelů

Pro soudní překlady a tlumočení neexistuje oficiální tarif. Soudní tlumočníci si volně stanovují odměny za překlady, ale jsou povinni oznámit své tarify úřadu pro tlumočení (Oficina de interpretación de Lenguas) a příslušnému místnímu orgánu státní správy (Subdelegación del Gobierno). Tato informace musí být oznámena vždy v lednu každého roku.

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Státní agentura daňové správy ve Španělsku / DPH

Související přílohy

Zpráva Španělska v rámci studie pojednávající o transparentnosti nákladůPDF(640 Kb)en

Poslední aktualizace: 08/11/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady

Případová studie 1 – rodinné právo – rozvod - Španělsko

V této případové studii týkající se rodinného práva – rozvodu –, byly členské státy požádány o informování strany, která podává žádost o rozvod, o nákladech na rozvodové řízení v těchto situacích:

Případ A – vnitrostátní situace: Pár uzavře sňatek. Později se odloučí a dohodne na rozvodu.

Případ A – přeshraniční situace: Dva státní příslušníci téhož členského státu (členský stát A) uzavřou sňatek. Manželství je uzavřeno v členském státu A. Po svatbě se pár přestěhuje do jiného členského státu (členský stát B), kde bude žít a pracovat a kde si zřídí své bydliště. Krátce poté se pár odloučí, manželka se vrátí do členského státu A a manžel zůstane v členském státě B. Pár se dohodne na rozvodu. Manželka ihned po návratu do členského státu A podá u soudu členského státu B žádost o rozvod.

Náklady ve Španělsku

Náklady soudního řízení, řízení o opravném prostředku a alternativního řešení sporu

Případová studie

Soud

Opravný prostředek

Jiné způsoby řešení sporů

Počáteční náklady řízení

Náklady řízení

Jiné náklady

Počáteční náklady řízení

Náklady řízení

Jiné náklady

Je tento způsob možný v daném typu případů?

Náklady

Případ A

Počáteční náklady – zálohy advokátovi a procesnímu zástupci, pokud strana není příjemcem bezplatné právní pomoci (upravené zákonem č. 1/1996 o bezplatné právní pomoci).

Rozvodové řízení na základě dohody manželů je jedna z věcí osvobozených od soudního poplatku. V případě sporného rozvodu je nutné platit soudní poplatek, ledaže se požadovaná opatření týkají výlučně nezletilých osob.

Jedná se o náklady soudního řízení. Náhrada nákladů je uložena straně, jejíž návrhy byly v plném rozsahu zamítnuty (zásada neúspěšné strany), pokud případ nevykazuje závažné pochybnosti jak skutkové, tak i právní povahy (čl. 394 odst. 1 občanského soudního řádu). Pokud strana uspěla či neuspěla částečně, uhradí každá ze stran své vlastní náklady a polovinu společných vynaložených nákladů.

V případě sporného rozvodu platí zásada neúspěšné strany (čl. 394 odst. 2 občanského soudního řádu).

Náklady na odměny znalců, získání dokumentace, svědeckých výpovědí, notářských listin a zápisů nebo výpisů z veřejných rejstříků.

Stejné jako v prvoinstančním řízení.

Použije se stejné kritérium jako v prvoinstančním řízení.

Použije se stejné kritérium jako v prvoinstančním řízení.

Ve Španělsku existuje mediace v rámci rodinných sporů, ale příslušné pravomoci mají autonomní společenství.

Autonomní společenství v zásadě nabízejí bezplatnou mediaci.

Případ B

Počáteční náklady – zálohy advokátovi a procesnímu zástupci, pokud strana není příjemcem bezplatné právní pomoci (upravené zákonem č. 1/1996 o bezplatné právní pomoci).

Rozvodové řízení na základě dohody manželů je jedna z věcí osvobozených od soudního poplatku. V případě sporného rozvodu je nutné platit soudní poplatek, ledaže se požadovaná opatření týkají výlučně nezletilých osob.

Jedná se o náklady soudního řízení. V případě sporného rozvodu je náhrada nákladů uložena straně, jejíž návrhy byly v plném rozsahu zamítnuty (čl. 394 odst. 1 občanského soudního řádu).

Důkazní návrhy, zpracování rozvodové dohody.

Strana, která podává opravný prostředek, bude muset uhradit zálohu, pokud není příjemcem právní pomoci.

Použije se stejné kritérium jako v prvoinstančním řízení.

Použije se stejné kritérium jako v prvoinstančním řízení.

Ve Španělsku existuje mediace v rámci rodinných sporů, ale příslušné pravomoci mají autonomní společenství.

Částky uhrazené odborníkům podílejícím se na rozvodovém řízení.

Náklady na právní zastoupení, soudního exekutora a znalce

Případová studie

Advokáti

Soudní exekutoři

Znalci

Je právní zastoupení povinné?

Náklady

Je právní zastoupení povinné?

Náklady před vydáním rozsudku

Náklady po vydání rozsudku

Je využití znalců povinné?

Náklady

Případ A

Stranám musí být nápomocen advokát a musí být zastupovány procesním zástupcem (článek 750 občanského soudního řádu).

Je nutné zaplatit advokáta a procesního zástupce a neúspěšná strana bude muset nést další případné náklady řízení (v případě sporného řízení).

Strany nemají právní zastoupení.

Žádné

Žádné

S ohledem na povahu řízení se ho obvykle neúčastní.

Žádné

Případ B

Stranám musí být nápomocen advokát a musí být zastupovány procesním zástupcem (článek 750 občanského soudního řádu).

Je nutné zaplatit advokáta a procesního zástupce a neúspěšná strana bude muset nést další případné náklady řízení (v případě sporného řízení).

Strany nemají právní zastoupení.

Žádné

Žádné

S ohledem na povahu řízení se ho obvykle neúčastní.

Žádné

Náklady na náhrady svědkům, jistotu a další související náklady

Případová studie

Náhrady svědkům (svědečné)

Jistoty

Jiné náklady

Nahrazují se náklady svědkům?

Náklady

Existuje a kdy a jak se používá?

Náklady

Popis

Náklady

Případ A

Svědkové mají právo, aby jim strana, která si je vyžádala, nahradila náklady spojené s jejich přítomností u soudu (čl. 375. odst. 1 občanského soudního řádu).

Částečně jsou zahrnuty do náhrady nákladů.

Není požadována žádná jistota.

Žádné

Výpisy z matriky, oddací listy nebo rodné listy, listiny zakládající nároky stran (čl. 777 odst. 2 občanského soudního řádu).

Související náklady

Případ B

Svědkové mají právo, aby jim strana, která si je vyžádala, nahradila náklady spojené s jejich přítomností u soudu (čl. 375. odst. 1 občanského soudního řádu).

Částečně jsou zahrnuty do náhrady nákladů.

Není požadována žádná jistota.

Žádné

Výpisy z matriky, oddací listy nebo rodné listy, listiny zakládající nároky stran (čl. 777 odst. 2 občanského soudního řádu).

Související náklady

Náklady na bezplatnou právní pomoc a ostatní náhrady nákladů

Případová studie

Bezplatná právní pomoc

Náhrady nákladů

Kdy a za jakých podmínek vzniká nárok na právní pomoc?

Za jakých podmínek je poskytována pomoc v plné výši?

Jaké jsou podmínky?

Může strana, která měla ve věci úspěch, získat náhradu nákladů řízení?

Případ A

Je určena osobám, které mohou prokázat, že jejich hospodářské poměry jim neumožňují hradit náklady řízení (odměny advokáta, procesního zástupce atd.).

Hospodářské poměry jsou považovány za nedostatečné, pokud fyzická osoba prokáže, že její zdroje a příjmy za celý rok, vypočtené na základě všech parametrů a vztažené na domácnost, nejsou vyšší než dvojnásobek indexu Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM, Veřejný víceúčelový index příjmů), platný v době podání žádosti.

Závisí na případné dohodě s advokátem.

Případ B

Je určena osobám, které mohou prokázat, že jejich hospodářské poměry jim neumožňují hradit náklady řízení (odměny advokáta, procesního zástupce atd.).

Hospodářské poměry jsou považovány za nedostatečné, pokud fyzická osoba prokáže, že její zdroje a příjmy za celý rok, vypočtené na základě všech parametrů a vztažené na domácnost, nejsou vyšší než dvojnásobek indexu Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM, Veřejný víceúčelový index příjmů), platný v době podání žádosti.

Závisí na případné dohodě s advokátem.

Náklady na překlady a tlumočení

Případová studie

Překlad

Tlumočení

Kdy a za jakých podmínek je nutný?

Přibližné náklady?

Kdy a za jakých podmínek je nutné?

Přibližné náklady?

Případ A

Případ B

Veškeré zahraniční veřejné nebo soukromé dokumenty, které jsou vyžadovány na základě stanovených právních podmínek

(přeložené soudním překladatelem).

Překladatelé si stanovují sazby sami.

Tlumočníci mohou být vyžadováni pro potřeby řízení.

Tlumočníci si stanovují sazby sami.

Poslední aktualizace: 08/11/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady

Případová studie 2 – rodinné právo – svěření dětí do péče - Španělsko

V této případové studii týkající se rodinného práva – péče od děti – byly členské státy požádány o informování žalobce o nákladech na řízení v těchto situacích:

Případ A – vnitrostátní situace: Nesezdaný pár spolu žije po řadu let. V okamžiku odluky mají tříleté dítě. Rozhodnutím soudu je dítě svěřeno do péče matky a otec získá právo na styk. Matka podá návrh na omezení styku otce s dítětem.

Případ B – přeshraniční situace z pohledu advokáta v členském státě A: Nesezdaný pár spolu po řadu let žije v členském státě (členský stát B). Mají jedno dítě, ale hned po jeho narození se rozešli. Rozhodnutím soudu v členském státě B je dítě svěřeno do péče matky a otec získá právo na styk. Matka s dítětem se se souhlasem soudu přestěhuje do jiného členského státu (členského státu A) a otec zůstane v členském státě B. Po několika letech matka zahájí v členském státě A soudní řízení ve věci úpravy styku otce s dítětem.

Náklady ve Španělsku

Náklady soudního řízení, řízení o opravném prostředku a alternativního řešení sporu

Případová studie

Soud

Opravný prostředek

Jiné způsoby řešení sporů

Počáteční náklady řízení

Náklady řízení

Počáteční náklady řízení

Je tento způsob možný v daném typu případů?

Případ A

Počáteční náklady – platby advokátovi a procesnímu zástupci, pokud strana není příjemcem bezplatné právní pomoci (upravené zákonem 1/1996 o bezplatné právní pomoci).

Řízení je osvobozeno od soudního poplatku, pokud se týká výlučně práv souvisejících s výkonem rodičovské péče o nezletilého (čl. 4 odst. 1 zákona 10/2012).

Jedná se o náklady soudního řízení. Po určení výše nákladů řízení je náhrada nákladů uložena straně, jejíž návrhy byly v plném rozsahu zamítnuty (čl. 394 odst. 1 občanského soudního řádu).

Strana, která podává opravný prostředek, bude muset uhradit poplatek, pokud není příjemcem právní pomoci (15. dodatečné ustanovení zákona o soudní moci).

Řízení je osvobozeno od soudního poplatku, pokud se týká výlučně práv souvisejících s výkonem rodičovské péče o nezletilého dítěte (čl. 4 odst. 1 zákona 10/2012).

Strany se mohou dohodnout na jiném režimu styku s dítětem. Režim se stanoví prostřednictvím dohody, která musí být oznámena státnímu zastupitelství a schválena soudním orgánem.

Strany mohou po vzájemné dohodě požádat o zastavení řízení a podstoupit mediaci podle zákona 5/2012 z 6. července.

Informace o mediačních službách jsou k dispozici na portále soudní správy. Soudní mediace je soudy poskytována bezplatně.

Případ B

Jako v případě A

Jako v případě A

Jako v případě A

Jako v případě A

Náklady na právní zastoupení, soudního exekutora a znalce

Případová studie

Advokáti

Soudní exekutoři

Znalci

Je právní zastoupení povinné?

Náklady

Je právní zastoupení povinné?

Náklady před vydáním rozsudku

Náklady po vydání rozsudku

Je využití znalců povinné?

Případ A

Stranám musí být nápomocen advokát a musí je zastupovat procesní zástupce (článek 750 občanského soudního řádu).

Po vzájemné dohodě mohou strany využít služeb jediného advokáta a procesního zástupce.

Je nutné zaplatit advokáta a procesního zástupce a neúspěšná strana bude muset nést další případné náklady řízení (v případě sporného řízení).

Strany nemají právní zastoupení.

Žádné

Žádné

Může být nutná intervence některých odborníků (psychologů).

Náklady nese strana, která jejich využití navrhla, ledaže by se jednalo o psychologicko-sociální poradnu při soudu.

Případ B

Jako v případě A

Jako v případě A

Jako v případě A

Jako v případě A

Jako v případě A

Jako v případě A

Náklady na náhrady svědkům, jistotu a další související náklady

Případová studie

Náhrady svědkům (svědečné)

Jistoty

Jiné náklady

Nahrazují se náklady svědkům?

Náklady

Existuje a kdy a jak se používá?

Náklady

Popis

Případ A

Svědkové mají právo, aby jim strana, která si je vyžádala, nahradila náklady spojené s jejich přítomností u soudu (čl. 375. odst. 1 občanského soudního řádu).

Částečně jsou zahrnuty do náhrady nákladů.

Není požadována žádná jistota.

Žádné

Příslušné výpisy z matriky, jakou jsou rodné listy (v současnosti vydávané bezplatně) nebo jiné listiny zakládající nároky

Případ B

Jako v případě A

Jako v případě A

Jako v případě A

Jako v případě A

Jako v případě A

Náklady na bezplatnou právní pomoc a ostatní náhrady nákladů

Případová studie

Bezplatná právní pomoc

Náhrady nákladů

Kdy a za jakých podmínek vzniká nárok na právní pomoc?

Jaké jsou podmínky?

Může strana, která měla ve věci úspěch, získat náhradu nákladů řízení?

Je v některých případech možná náhrada nákladů na právní pomoc organizaci, která poskytuje bezplatnou právní pomoc?

Případ A

Je určena osobám, které mohou prokázat, že jejich hospodářské poměry jim neumožňují hradit náklady řízení (odměny advokáta, procesního zástupce atd.).

Hospodářské poměry jsou považovány za nedostatečné, pokud fyzická osoba prokáže, že její zdroje a příjmy za celý rok, vypočtené na základě všech parametrů a vztažené na domácnost, nejsou vyšší než dvojnásobek indexu Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM, Veřejný víceúčelový index příjmů), platného v době podání žádosti.

Závisí na případné dohodě s advokátem. Pokud takové dohody nebylo dosaženo, uloží se náhrada nákladů až na výjimky straně, jejíž návrhy byly v plném rozsahu zamítnuty (článek 394 občanského soudního řádu).

Za nahraditelné náklady se považuje odměna advokáta, jež nesmí překročit jednu třetinu částky za soudní řízení, platba procesnímu zástupci a případné další platby, které mohou být vyplaceny po stanovení výše nákladů řízení.

Případ B

Jako v případě A

Jako v případě A

Jako v případě A

Jako v případě A

Náklady na překlady a tlumočení

Případová studie

Překlad

Tlumočení

Kdy a za jakých podmínek je nutný?

Přibližné náklady?

Kdy a za jakých podmínek je nutné?

Přibližné náklady?

Případ B

Veškeré zahraniční veřejné nebo soukromé dokumenty, které jsou vyžadovány na základě stanovených právních podmínek

(přeložené soudním překladatelem).

Sazby tlumočníků jsou různé.

Tlumočníci mohou být vyžadováni pro potřeby řízení. Tlumočnické služby jsou nutné, má-li být osoba, která neovládá daný jazyk, vyslechnuta, má vypovídat nebo jí má být sděleno rozhodnutí soudu. Pokud si tlumočníka vyžádá soud, jeho služby se neplatí. Tlumočníkem může být ustanoven každý, kdo ovládá používaný jazyk, pokud složí přísahu nebo slíbí, že bude správně překládat.

V ostatních případech jsou sazby tlumočníků různé.

Poslední aktualizace: 08/11/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady

Případová studie 3 – rodinné právo – výživné na dítě - Španělsko

V této případové studii týkající se rodinného práva – výživného –, byly členské státy požádány o informování žalující strany o nákladech řízení v těchto situacích:

Případ A – vnitrostátní situace: Dvě osoby spolu žijí několik let, aniž by uzavřely sňatek. V okamžiku odloučení mají tříleté dítě. Rozhodnutím soudu je dítě svěřeno do péče matky. Jedinou nevyřešenou otázkou zůstává výše výživného, které má otec platit matce na výživu a vzdělávání dítěte. Matka se o výši výživného soudí.

Případ B – přeshraniční situace, v níž vy jste právníkem v členském státu A: Dvě osoby spolu žijí v členském státě (členský stát B), aniž by uzavřely sňatek. Mají tříleté dítě. Odloučí se od sebe. Rozhodnutím soudu v členském státu B je dítě svěřeno do péče matky. Matka s dítětem se se souhlasem otce přestěhuje do jiného členského státu (členský stát A), kde si zřídí své bydliště.

Mezi rodiči zůstává nevyřešený spor ohledně výše výživného, které má otec platit matce na výživu a vzdělávání dítěte. Matka se o výši výživného soudí v členském státu A.

Náklady ve Španělsku

Náklady soudního řízení, řízení o opravném prostředku a alternativního řešení sporu

Případová studie

Soud

Opravný prostředek

Jiné způsoby řešení sporů

Počáteční náklady řízení

Náklady řízení

Jiné náklady

Počáteční náklady řízení

Náklady řízení

Jiné náklady

Je tento způsob možný v daném typu případů?

Náklady

Případ A

Počáteční náklady – zálohy advokátovi a procesnímu zástupci, pokud strana není příjemcem bezplatné právní pomoci (upravené zákonem 1/1996 o bezplatné právní pomoci).

Jedná se o náklady soudního řízení. V případě sporného rozvodu je náhrada nákladů uložena straně, jejíž návrhy byly v plném rozsahu zamítnuty (čl. 394 odst. 1 občanského soudního řádu).

V rodinných věcech je obvyklou praxí neukládat náhradu nákladů za celé řízení, ale rozdělit je na polovinu tak, aby každá strana nesla pouze vlastní náklady. V některých případech však může být náhrada nákladů uložena straně, jejíž žalobní návrhy byly zamítnuty.

Jsou-li úspěšné jen některé žalobní návrhy, každá strana nese pouze vlastní náklady.

Pokud se řízení týká výlučně placení výživného na nezletilé dítě, je osvobozeno od soudního poplatku (čl. 4 odst. 1 zákona 10/2012).

Důkazní návrhy, zpracování rozvodové dohody.

Vyžádá-li se znalecký posudek, je třeba zaplatit znalci. Platba za rozvodovou dohodu (v případě rozvodu na základě dohody manželů) je obvykle zahrnuta do celkové odměny advokátovi.

Strana, která podává opravný prostředek, bude muset uhradit jistotu, pokud není příjemcem právní pomoci.

Použije se stejné kritérium jako v prvoinstančním řízení.

Použije se stejné kritérium jako v prvoinstančním řízení.

Strany se mohou dohodnout na vypracování rozvodové dohody, v níž dobrovolně stanoví výši výživného. Tato dohoda musí být oznámena státnímu zastupitelství a schválena soudním orgánem.

Částky uhrazené odborníkům, kteří se zúčastní jednání.

Případ B

Jako v případě A

Jako v případě A

Jako v případě A

Jako v případě A

Jako v případě A

Jako v případě A

Jako v případě A

Jako v případě A

Náklady na právní zastoupení, soudního exekutora a znalce

Případová studie

Advokáti

Soudní exekutoři

Znalci

Je právní zastoupení povinné?

Náklady

Je právní zastoupení povinné?

Náklady před vydáním rozsudku

Náklady po vydání rozsudku

Je využití znalců povinné?

Náklady

Případ A

Stranám musí být nápomocen advokát a musí je zastupovat procesní zástupce (článek 750 občanského soudního řádu).

V případě rozvodu na základě vzájemné dohody mohou strany využít služeb jediného advokáta a procesního zástupce.

Je nutné zaplatit advokáta a procesního zástupce a neúspěšná strana bude muset nést další případné náklady řízení (v případě sporného řízení).

Strany nemají právního zástupce.

Nevztahuje se na tato řízení.

Žádné

Žádné

S ohledem na povahu řízení se ho obvykle neúčastní.

Žádné

Vyžádá-li se znalecký posudek, je třeba zaplatit znalci, ledaže se jedná o odborníka z psychologicko-sociální poradny při soudu.

Případ B

Stranám musí být nápomocen advokát a musí je zastupovat procesní zástupce (článek 750 občanského soudního řádu).

V případě rozvodu na základě vzájemné dohody mohou strany využít služeb jediného advokáta a procesního zástupce.

Je nutné zaplatit advokáta a procesního zástupce a neúspěšná strana bude muset nést další případné náklady řízení (v případě sporného řízení).

Strany nemají právního zástupce.

Nevztahuje se na tato řízení.

Žádné

Žádné

S ohledem na povahu řízení se ho obvykle neúčastní.

Žádné

Vyžádá-li se znalecký posudek, je třeba zaplatit znalci, ledaže se jedná o odborníka z psychologicko-sociální poradny při soudu.

Náklady na náhrady svědkům, jistotu a další související náklady

Případová studie

Náhrady svědkům (svědečné)

Jistoty

Jiné náklady

Nahrazují se náklady svědkům?

Náklady

Existuje a kdy a jak se používá?

Náklady

Popis

Náklady

Případ A

Svědkové mají právo, aby jim strana, která si je vyžádala, nahradila náklady spojené s jejich přítomností u soudu (čl. 375. odst. 1 občanského soudního řádu).

Částečně jsou zahrnuty do náhrady nákladů.

Není požadována žádná jistota.

Žádné

Výpisy z matriky, oddací listy nebo rodné listy dětí, nebo jiné listiny zakládající nároky stran. V současnosti jsou vydávány bezplatně (čl. 777 odst. 2 občanského soudního řádu).

Související náklady

Případ B

Svědkové mají právo, aby jim strana, která si je vyžádala, nahradila náklady spojené s jejich přítomností u soudu (čl. 375. odst. 1 občanského soudního řádu).

Částečně jsou zahrnuty do náhrady nákladů.

Není požadována žádná jistota.

Žádné

Výpisy z matriky, oddací listy nebo rodné listy dětí, nebo jiné listiny zakládající nároky stran. V současnosti jsou vydávány bezplatně (čl. 777 odst. 2 občanského soudního řádu).

Související náklady

Náklady na bezplatnou právní pomoc a ostatní náhrady nákladů

Případová studie

Bezplatná právní pomoc

Náhrady nákladů

Kdy a za jakých podmínek vzniká nárok na právní pomoc?

Za jakých podmínek je poskytována pomoc v plné výši?

Jaké jsou podmínky?

Může strana, která měla ve věci úspěch, získat náhradu nákladů řízení?

Případ A

Je určena osobám, které mohou prokázat, že jejich hospodářské poměry jim neumožňují hradit náklady řízení (odměny advokáta, procesního zástupce atd.).

Hospodářské poměry jsou považovány za nedostatečné, pokud fyzická osoba prokáže, že její zdroje a příjmy za celý rok, vypočtené na základě všech parametrů a vztažené na domácnost, nejsou vyšší než dvojnásobek indexu Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM, Veřejný víceúčelový index příjmů) platného v době podání žádosti.

Veřejný víceúčelový index příjmů (IPREM) je index používaný ve Španělsku jako reference mj. pro poskytování příspěvků, stipendií, dávek nebo podpory v nezaměstnanosti. Kalkulačka je k dispozici na stránkách Odkaz se otevře v novém okně.http://www.iprem.com.es/

Strana, která měla ve věci úspěch, může získat náhradu nákladů řízení v případě, že náklady musí platit protistrana.

Případ B

Je určena osobám, které mohou prokázat, že jejich hospodářské poměry jim neumožňují hradit náklady řízení (odměny advokáta, procesního zástupce atd.).

Hospodářské poměry jsou považovány za nedostatečné, pokud fyzická osoba prokáže, že její zdroje a příjmy za celý rok, vypočtené na základě všech parametrů a vztažené na domácnost, nejsou vyšší než dvojnásobek indexu Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM, Veřejný víceúčelový index příjmů) platného v době podání žádosti.

Veřejný víceúčelový index příjmů (IPREM) je index používaný ve Španělsku jako reference mj. pro poskytování příspěvků, stipendií, dávek nebo podpory v nezaměstnanosti. Kalkulačka je k dispozici na stránkách Odkaz se otevře v novém okně.http://www.iprem.com.es/

Strana, která měla ve věci úspěch, může získat náhradu nákladů řízení v případě, že náklady musí platit protistrana.

Náklady na překlady a tlumočení

Případová studie

Překlad

Tlumočení

Kdy a za jakých podmínek je nutný?

Přibližné náklady?

Kdy a za jakých podmínek je nutné?

Přibližné náklady?

Případ A

Případ B

Veškeré zahraniční veřejné nebo soukromé dokumenty, které jsou vyžadovány na základě stanovených právních podmínek (přeložené soudním překladatelem).

Překladatelé si stanovují sazby sami.

Tlumočníci mohou být vyžadováni pro potřeby řízení.

Tlumočníci si stanovují sazby sami.

Pokud si tlumočníka vyžádá soud, jeho služby se neplatí.

Poslední aktualizace: 08/11/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady

Případová studie 4 – obchodní právo – smlouvy - Španělsko

V této případové studii týkající se obchodního práva – smluv – byly členské státy požádány o informování prodávajícího o nákladech řízení v těchto situacích:

Případ A – vnitrostátní situace: Společnost dodala zboží v hodnotě 20 000 EUR. Prodávající nedostal za zboží zaplaceno, neboť se kupující domnívá, že dodané zboží neodpovídá tomu, na čem se s prodávajícím dohodl.

Prodávající se rozhodne soudit o uhrazení plné ceny.

Případ B – přeshraniční situace: Společnost se sídlem v členském státě B dodá kupujícímu v členském státě A zboží v hodnotě 20 000 EUR. Smlouva se řídí právem členského státu B a je sepsána v jazyce členského státu B. Prodávající nedostal za zboží zaplaceno, neboť se kupující v členském státu A domnívá, že dodané zboží neodpovídá tomu, na čem se s prodávajícím dohodl. Prodávající se rozhodne v členském státu A soudit o uhrazení plné ceny, která je uvedena ve smlouvě s kupujícím.

Náklady ve Španělsku

Náklady soudního řízení, řízení o opravném prostředku a alternativního řešení sporu

Případová studie

Soud

Opravný prostředek

Jiné způsoby řešení sporů

Počáteční náklady řízení

Náklady řízení

Jiné náklady

Počáteční náklady řízení

Náklady řízení

Jiné náklady

Je tento způsob možný v daném typu případů?

Náklady

Případ A

V řízení o platebním rozkazu podle článku 812 a násl. občanského soudního řádu není v zásadě nutná přítomnost advokáta pro předložení prvního žalobního návrhu na zaplacení dluhu, a to bez ohledu na výši nároku.

V případě běžné žaloby se vyžaduje účast advokáta a procesního zástupce, pokud nárok převyšuje 2 000 EUR.

Podá-li dlužník v řízení o platebním rozkazu odpor, je nutná přítomnost advokáta a procesního zástupce v případě, že se bude jednat o částku vyšší, než stanoví občanský soudní řád (v současnosti 2 000 EUR).

Překročí-li částka 2 000 EUR, platí se rovněž soudní poplatek v závislosti na typu řízení a výši nároku, ledaže je strana příjemcem bezplatné právní pomoci (upravené zákonem 1/1996 o bezplatné právní pomoci).

Jedná se o náklady soudního řízení. Náhrada nákladů je uložena straně, jejíž návrhy byly v plném rozsahu zamítnuty (čl. 394 odst. 1 občanského soudního řádu).

Důkazní návrhy

Náhrady svědkům (svědečné)

Znalecké posudky

Jestliže dlužník nepodá odpor, nemá řízení téměř žádné náklady. V případě námitek se použijí obecná pravidla. Strana podávající opravný prostředek zaplatí soudní poplatek a složí jistotu (pokud není příjemcem bezplatné právní pomoci).

Použije se stejné kritérium jako v prvoinstančním řízení.

Použije se stejné kritérium jako v prvoinstančním řízení.

Strany mohou dosáhnout dohody o dlužné částce bez účasti třetí strany, ale v tomto případě musí být dohoda schválena soudcem. Mohou také využít mediačních služeb, a to i po zahájení řízení. Zákonem 5/2012 z 6. července o mediaci v občanských a obchodních věcech byla do španělského práva začleněna směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/52/ES ze dne 21. května 2008. Tento zákon stanoví minimální podmínky pro výkon mediace, aniž by byly dotčeny právní předpisy schválené autonomními společenstvími.
Zákon umožňuje informovat účastníky řízení při předběžném projednání žaloby o možnosti využít mediace za účelem vyřešení sporu. Soud může dokonce při projednávání věci samé účastníky vyzvat k dosažení dohody, kterou by se řízení ukončilo. Podle čl. 19 odst. 4 tohoto zákona mohou účastníci řízení požádat o přerušení řízení za účelem mediace nebo rozhodčího řízení.

Je-li dosaženo dohody, vrací se 60 % soudního poplatku.
Obecně platí, že mediační řízení navržené soudem je bezplatné.
S výjimkou soudem navrženého mediačního řízení rozhodují o použití mediátora a výši jeho odměny strany. K nákladům na mediaci zákon 5/2012 výslovně stanoví, že bez ohledu na to, zda mediace skončila dohodou, nesou strany náklady rovným dílem, není-li smluvně stanoveno jinak.

Případ B

Jako v případě A

Jako v případě A

Jako v případě A

Jako v případě A

Jako v případě A

Jako v případě A

Jako v případě A

Jako v případě A

Náklady na právní zastoupení, soudního exekutora a znalce

Případová studie

Advokáti

Soudní exekutoři

Znalci

Je právní zastoupení povinné?

Náklady

Je právní zastoupení povinné?

Náklady před vydáním rozsudku

Náklady po vydání rozsudku

Je využití znalců povinné?

Náklady

Případ A

V případě řízení o platebním rozkazu není povinné, pouze podá-li dlužník odpor.
V případě běžné žaloby nebo podá-li dlužník odpor v řízení o platebním rozkazu je povinné, jestliže výše nároku překročí 2 000 EUR. V takových případech musí být stranám nápomocen advokát a musí být zastupovány procesním zástupcem (článek 31 občanského soudního řádu).

Závisí na výši nároku a procesních úkonech.

Strany nemají právního zástupce.

Není, ale v určitých případech se doporučuje využít odborníků, které pak platí strana, jež si vyžádala jejich služby.

Různé, v závislosti na rozsahu a předmětu znaleckého posudku.

Případ B

Jako v případě A

Jako v případě A

Jako v případě A

Jako v případě A

Náklady na náhrady svědkům, jistotu a další související náklady

Případová studie

Náhrady svědkům (svědečné)

Jistoty

Nahrazují se náklady svědkům?

Náklady

Existuje a kdy a jak se používá?

Náklady

Případ A

Svědkové mají právo, aby jim strana, která si je vyžádala, nahradila náklady spojené s jejich přítomností u soudu (čl. 375. odst. 1 občanského soudního řádu).

Náklady stanovuje soudní tajemník podle řádně zdůvodněných nároků svědka (cestovní výdaje, diety atd.).

Není požadována žádná jistota. Jistoty se vyžadují pouze při odvolání proti určitým rozhodnutím.

Liší se podle napadeného rozhodnutí. Mohou se pohybovat mezi 25 a 50 EUR.

Případ B

Jako v případě A

Jako v případě A

Náklady na bezplatnou právní pomoc a ostatní náhrady nákladů

Případová studie

Bezplatná právní pomoc

Náhrady nákladů

Kdy a za jakých podmínek vzniká nárok na právní pomoc?

Za jakých podmínek je poskytována pomoc v plné výši?

Jaké jsou podmínky?

Může strana, která měla ve věci úspěch, získat náhradu nákladů řízení?

Kdy a za jakých podmínek vzniká nárok na právní pomoc?

Za jakých podmínek je poskytována pomoc v plné výši?

Jaké jsou podmínky?

Případ A

Je určena osobám, které mohou prokázat, že jejich hospodářské poměry jim neumožňují hradit náklady řízení (odměny advokáta, procesního zástupce, znalce atd.).

Rozsah služeb zahrnutých do bezplatné právní pomoci v současnosti stanoví příslušná komise pro právní pomoc (Comisión de Asistencia Jurídica). Pomoc může být poskytnuta pouze na některou službu stanovenou zákonem (např. na uhrazení soudního poplatku).

Hospodářské poměry jsou považovány za nedostatečné, pokud fyzická osoba prokáže, že její zdroje a příjmy za celý rok, vypočtené na základě všech parametrů a vztažené na domácnost, nejsou vyšší než dvojnásobek indexu Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM, Veřejný víceúčelový index příjmů) platného v době podání žádosti.

Obecně lze uvést, že lze zcela či částečně nahradit odměnu právníkovi, nepřekročí-li jednu třetinu nákladů soudního řízení, a případně platby a zálohy procesnímu zástupci a znalečné, a to po stanovení výše náklad.

Pokud soudní tajemník (Secretario Judicial) stanovil výši nákladů a následně bylo vydáno rozhodnutí o náhradě nákladů dané straně (článek 394 občanského soudního řádu).

Náhrada nákladů je uložena protistraně.

Případ B

Jako v případě A

Jako v případě A

Jako v případě A

Jako v případě A

Jako v případě A

Náklady na překlady a tlumočení

Případová

studie

Překlad

Tlumočení

Kdy a za jakých podmínek je nutný?

Přibližné náklady?

Kdy a za jakých podmínek je nutné?

Přibližné náklady?

Případ A

K dokumentům předloženým v jiném jazyce než kastilštině (či případně jazyce autonomního společenství, kde se řízení koná), musí být přiložen jejich překlad. Překlad může být vyhotoven soukromě. Pokud jedna ze stran zpochybní správnost překladu a toto tvrzení zdůvodní, nařídí soudní tajemník (Secretario judicial) úřední překlad napadené části dokumentu na náklady strany, která jej předložila. Prokáže-li se, že úřední překlad se v zásadě shoduje s překladem soukromým, platí náklady strana, která překlad napadla.

Závisí na překládaném textu.

Jestliže má být při řízení vyslechnuta osoba, která neovládá kastilštinu či případně druhý oficiální jazyk autonomního společenství, má vypovídat nebo jí má být sděleno rozhodnutí soudu, ustanoví se tlumočníkem kdokoli, kdo ovládá používaný jazyk, pokud složí přísahu nebo slíbí, že bude správně překládat.

Závisí na tom, zda se využije služeb profesionálního tlumočníka.

Případ B

Jako v případě A

Jako v případě A

Jako v případě A

Jako v případě A

Poslední aktualizace: 08/11/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady

Případová studie 5 – obchodní právo – odpovědnost - Španělsko

V této případové studii týkající se obchodního práva – odpovědnosti –, byly členské státy požádány o informování spotřebitele o nákladech řízení v těchto situacích:

Případ A – vnitrostátní situace: Výrobce vytápěcích zařízení dodá instalační firmě topné těleso. Instalační firma dále prodá topné těleso spotřebiteli a instaluje ho v jeho domě. Brzy poté v domě vypukne požár. Všechny zúčastněné strany (výrobce topných zařízení, instalační firma, koncový spotřebitel) jsou pojištěny. Důvod vzniku požáru je předmětem sporu. Spotřebiteli nikdo nechce škodu nahradit.

Spotřebitel se rozhodne soudit o plnou náhradu škody s výrobcem vytápěcích zařízení, instalační firmou a pojišťovnami.

Případ B – přeshraniční situace: Výrobce topných zařízení v členském státu B dodá instalační firmě v členském státu C topné těleso. Instalační společnost dále prodá topné těleso spotřebiteli v členském státu A a instaluje ho v jeho domě. Brzy poté v domě vypukne požár. Všechny zúčastněné strany (výrobce topných zařízení, instalační firma, koncový spotřebitel) jsou pojištěny u pojišťovny ve svém členském státu. Důvod vzniku požáru je předmětem sporu. Spotřebiteli nikdo nechce škodu nahradit.

Spotřebitel se rozhodne v členském státu A soudit o plnou náhradu škody s výrobcem topných zařízení, instalační firmou a pojišťovnou v členském státu A.

Náklady ve Španělsku

Náklady soudního řízení, řízení o opravném prostředku a alternativního řešení sporu

Případová studie

Soud

Opravný prostředek

Jiné způsoby řešení sporů

Počáteční náklady řízení

Náklady řízení

Jiné náklady

Počáteční náklady řízení

Náklady řízení

Jiné náklady

Je tento způsob možný v daném typu případů?

Případ A

Počáteční náklady – zálohy advokátovi a procesnímu zástupci a v závislosti na typu řízení a výši nároku, který však musí přesáhnout 2 000 EUR, obvykle i soudní poplatek, kromě případů, kdy je strana příjemcem bezplatné právní pomoci (podle zákona 1/1996 o bezplatné právní pomoci).

Jedná se o náklady soudního řízení. Náhrada nákladů je uložena straně, jejíž návrhy byly v plném rozsahu zamítnuty (čl. 394 odst. 1 občanského soudního řádu).

Důkazní návrhy:

– svědečné,

– znalecké posudky.

Strana, která podává opravný prostředek, bude muset uhradit jistotu, ledaže by byla příjemcem bezplatné právní pomoci.

Použije se stejné kritérium jako v prvoinstančním řízení.

Použije se stejné kritérium jako v prvoinstančním řízení.

Strany mohou dosáhnout dohody o dlužné částce bez účasti třetí strany, ale v tomto případě musí být dohoda schválena soudcem. Mohou také využít mediačních služeb, a to i po zahájení řízení.

Případ B

Jako v případě A

Jako v případě A

Jako v případě A

Jako v případě A

Jako v případě A

Jako v případě A

Jako v případě A

Náklady na právní zastoupení, soudního exekutora a znalce

Případová studie

Advokáti

Soudní exekutoři

Znalci

Je právní zastoupení povinné?

Náklady

Je právní zastoupení povinné?

Je využití znalců povinné?

Případ A

Strany musí být zastoupeny advokátem nebo procesním zástupcem, přesáhne-li nárok 2 000 EUR (čl. 31 občanského soudního řádu).

Závisí na výši nároku a procesních úkonech.

Strany nemají právního zástupce.

Použití znalce se doporučuje (ocenění škod) a náklady na vypracování znaleckého posudku půjdou k tíži strany, která si službu znalce vyžádala.

Případ B

Jako v případě A

Jako v případě A

Jako v případě A

Jako v případě A

Náklady na náhrady svědkům, jistotu a další související náklady

Případová studie

Náhrady svědkům (svědečné)

Jistoty

Nahrazují se náklady svědkům?

Náklady

Existuje a kdy a jak se používá?

Případ A

Svědkové mají právo, aby jim strana, která si je vyžádala, nahradila náklady spojené s jejich přítomností u soudu (čl. 375. odst. 1 občanského soudního řádu).

Není požadována žádná jistota.

Případ B

Jako v případě A

Jako v případě A

Náklady na bezplatnou právní pomoc a ostatní náhrady nákladů

Případová studie

Bezplatná právní pomoc

Náhrady nákladů

Kdy a za jakých podmínek vzniká nárok na právní pomoc?

Za jakých podmínek je poskytována pomoc v plné výši?

Jaké jsou podmínky?

Může strana, která měla ve věci úspěch, získat náhradu nákladů řízení?

Případ A

Je určena osobám, které mohou prokázat, že jejich hospodářské poměry jim neumožňují hradit náklady řízení (odměny advokáta, procesního zástupce atd.).

Hospodářské poměry jsou považovány za nedostatečné, pokud fyzická osoba prokáže, že její zdroje a příjmy za celý rok, vypočtené na základě všech parametrů a vztažené na domácnost, nejsou vyšší než dvojnásobek indexu Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM, Veřejný víceúčelový index příjmů) platného v době podání žádosti.

Závisí to na dohodě s advokátem, pokud byla uzavřena. Obecně lze uvést, že lze zcela či částečně nahradit odměnu právníkovi, nepřekročí-li jednu třetinu nákladů soudního řízení, a případně platby a zálohy procesnímu zástupci a znalečné, a to po stanovení výše náklad.

Případ B

Jako v případě A

Jako v případě A

Jako v případě A

Náklady na překlady a tlumočení

Případová studie

Překlad

Tlumočení

Kdy a za jakých podmínek je nutný?

Přibližné náklady?

Kdy a za jakých podmínek je nutné?

Přibližné náklady?

Případ A

K dokumentům předloženým v jiném jazyce než kastilštině (či případně jazyce autonomního společenství, kde se řízení koná), musí být přiložen jejich překlad. Překlad může být vyhotoven soukromě. Pokud jedna ze stran zpochybní správnost překladu a toto tvrzení zdůvodní, nařídí soudní tajemník (Secretario judicial) úřední překlad napadené části dokumentu na náklady strany, která jej předložila. Prokáže-li se, že úřední překlad se v zásadě shoduje s překladem soukromým, platí náklady strana, která překlad napadla.

Různé

Jestliže má být při řízení vyslechnuta osoba, která neovládá kastilštinu či případně druhý oficiální jazyk autonomního společenství, má vypovídat nebo jí má být sděleno rozhodnutí soudu, ustanoví se tlumočníkem kdokoli, kdo ovládá používaný jazyk, pokud složí přísahu nebo slíbí, že bude správně překládat.

Případ B

Jako v případě A

Jako v případě A

Před řízením nelze s určitostí stanovit.

Poslední aktualizace: 08/11/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Upozorňujeme, že výchozí francouzština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Náklady řízení - Francie

V této části naleznete přehled nákladů řízení uplatňovaných ve Francii.

Ustanovení o odměnách pro právnické profese

Tarify jsou tvořeny pevnými poplatky a variabilními poplatky (často jde o procento z hodnoty sporu).

Je třeba rozlišovat mezi:

 • pomocnými soudními osobami – auxiliaires de justice (advokáti, soudní zmocněnci např. pro insolvenční řízení), jejichž odměňování se řídí tarifem pouze částečně. Odměny jsou z větší části volně sjednávány s klienty.
 • úředními osobami – officiers publics ou ministériels, jejichž odměny se řídí tarifem v rámci regulační pravomoci francouzské vlády.

Právní zástupci u odvolacího soudu (avoués)

Nařízení č. 80-608 ze dne 30. července 1980 stanoví tarif pro právní zástupce u odvolacích soudů. Pomocné soudní osoby / Advokáti.

Regulační předpisy stanoví tarify pro advokáty zastupující procesní subjekty v prvoinstančním řízení (nařízení č. 72-784 ze dne 25. srpna 1972 a č. 75-785 ze dne 21. srpna 1975).

Soudní exekutoři

Tarif soudních exekutorů za předvolávání a soudní doručování návrhů a soudních rozhodnutí je stanoven vyhláškou č. 96-1080 ze dne 12. prosince 1996.

 

Pevně stanovené náklady řízení

Pevně stanovené náklady v občanském soudním řízení

Pevně stanovené náklady sporných stran v občanském soudním řízení

V občanskoprávních věcech existují náklady, které jsou z právního hlediska nezbytné pro konání soudního řízení a jejichž výše je stanovena tarifem na základě právního předpisu nebo soudního rozhodnutí. Tyto náklady jsou klasifikovány jako náklady řízení.

Náklady řízení zahrnují:

 1. Poplatky, daně, platby nebo odměny vybírané sekretariáty soudů nebo daňovou správou. Těchto poplatků a daní je velmi málo vzhledem k tomu, že zákonem č. 77-1468 ze dne 30. prosince 1977 byla zavedena zásada bezplatného provádění právních úkonů před občanskými a správními soudy.
 2. Náklady na překlady listin v případě, že jsou vyžadovány ze zákona nebo na základě mezinárodního závazku.
 3. Náhrady svědkům.
 4. Odměny soudních znalců.
 5. Tarifní výdaje (tarif soudních exekutorů, právních zástupců u odvolacího soudu, advokátů).
 6. Odměny úředních osob.
 7. Odměny advokátů v případě, že jsou upraveny právními předpisy, a to včetně poplatku za obhajovací řeč.
 8. Náklady spojené s doručením listiny do zahraničí.
 9. Náklady na překlady a tlumočení, které jsou nutné pro provedení dokazování v zahraničí na základě žádosti soudů v rámci nařízení Rady (ES) č. 1206/2001 ze dne 28. května 2001 o spolupráci soudů členských států při dokazování v občanských nebo obchodních věcech.
 10. Sociální šetření nařízená v rodinných věcech a ve věci právní ochrany zletilých a nezletilých osob.
 11. Odměna osoby určené soudem pro provedení výslechu nezletilé osoby.

Fáze občanského soudního řízení, kdy je nutno uhradit pevně stanovené náklady

Náklady občanského soudního řízení zahrnují veškeré náklady, které strany uhradily nebo mají uhradit před zahájením soudního řízení nebo v jeho průběhu.

Před zahájením soudního řízení to jsou například náklady na právní poradenství, na soudní znalce, cestovní náklady.

V průběhu řízení se tyto náklady mohou týkat nákladů řízení uhrazených pomocným soudním osobám a úředním osobám, poplatků vybíraných státem a odměn poradců.

Po ukončení řízení to mohou být náklady na výkon rozhodnutí.

Náklady řízení v ústavních věcech

Pevně stanovené náklady sporných stran při řízení v ústavních věcech

Vzhledem k tomu, že za současného stavu francouzského soudního řízení není individuální podání k Ústavní radě možné, není nutné na tuto otázku odpovídat.

 

Jaké předběžné informace lze očekávat od právního zástupce (od svého advokáta)?

Informace o právech a povinnostech stran

Součástí etiky pomocných soudních osob je poskytování relevantních informací klientům, pokud jde o jejich práva a povinnosti.

Zdroje informací o nákladech soudního řízení

Kde lze najít informace o nákladech soudního řízení ve Francii?

Na internetových stránkách Odkaz se otevře v novém okně.Ministerstva spravedlnosti a různých profesí.

V jakém jazyce lze najít informace o nákladech soudního řízení ve Francii?

Informace jsou dostupné ve francouzštině.

Kde lze najít další informace o nákladech?

Neexistují internetové stránky, kde by byly zveřejňovány náklady soudních řízení.

Daň z přidané hodnoty (DPH)

Kde lze najít informace o této problematice? Jaké sazby DPH se uplatňují?

Tarify jsou uváděny bez daně. Uplatňuje se vždy sazba DPH ve výši 19,6 % s výjimkou úkonů pro příjemce právní pomoci (5,5 %).

Právní pomoc

Jaké jsou horní hranice příjmů pro získání právní pomoci v občanskoprávních věcech?

Z hlediska právní pomoci se nečiní rozdíly podle druhu projednávané věci – občanskoprávní nebo trestní – ani podle druhu soudního řízení. Přiznání nebo odmítnutí právní pomoci je vázáno pouze na příjmy žadatele.

O právní pomoc mohou požádat všechny fyzické osoby, které jsou francouzskými státními občany a státní občané členských států Evropské unie i neziskové právnické osoby, které si přejí uplatnit svá práva před soudem a nemají dostatečné příjmy.

Stejně tak mohou být příjemci právní pomoci v občanskoprávním řízení i osoby s cizím státním občanstvím, které obvykle a řádně pobývají ve Francii. Tato podmínka řádného pobytu však není vyžadována v trestním řízení. Tuto podmínku také nelze uplatňovat vůči nezletilým osobám, a to bez ohledu na druh soudního řízení, který se jich týká (občanskoprávní, správní nebo trestní).

 

Pokud jde o zdroje, zohledňují se průměrné měsíční příjmy žadatele o právní pomoc za poslední kalendářní rok a případně i příjmy osob žijících s ním ve společné domácnosti. V tomto posledním případě je horní hranice pro přiznání pomoci zvýšena za použití koeficientů na rodinné závazky.

Nicméně osoby, které patří mezi příjemce určitých minimálních sociálních dávek (doplňkový příspěvek ze Státního fondu solidarity, minimální mzda), jsou zproštěny povinnosti dokládat nedostačující příjmy.

Kromě toho nejsou do příjmů započítávány různé dávky sociálního charakteru (rodinné přídavky, sociální přídavky, příspěvky na bydlení).

Právní pomoc může být úplná nebo částečná v závislosti na příjmech. Horní hranice příjmů pro přiznání pomoci jsou aktualizovány každoročně zákonem o státním rozpočtu. Pro rok 2009 se průměrný měsíční příjem samostatně žijící osoby musí za rok 2008:

 • rovnat maximálně 911 EUR pro úplnou právní pomoc,
 • pohybovat mezi 912 a 1367 EUR pro částečnou právní pomoc.

Tyto horní hranice jsou navýšeny o 164 EUR pro každou ze dvou prvních osob žijících ve společné domácnosti se žadatelem (děti, manžel/manželka, druh/družka, partner v registrovaném partnerství, předek…) a o 104 EUR od třetí osoby závislé na péči.

Existují nějaké další podmínky získání právní pomoci pro oběti?

V zásadě není postavení strany v soudním řízení (například oběť nebo obžalovaný) bráno do úvahy. Z hlediska přiznání nebo odmítnutí právní pomoci se nečiní rozdíl mezi oběťmi, obžalovanými, žalobci a žalovanými.

Nicméně zákon o rámcovém programu rozvoje soudnictví ze dne 9. září 2002 zlepšil podmínky přístupu ke spravedlnosti pro oběti zvlášť závažných zločinů – úmyslného trestného činu proti životu a zdraví (zločiny stanovené a postihované články 221-1 až 221-5, 222-1 až 222-6, 222-8, 222-10, 222-14 (bod 1 a 2), 222,23 až 222-26, 421-1 (bod 1) a 421-3 (body 1 až 4) trestního zákoníku) – a pro oprávněné osoby, aby mohly podat žalobu na náhradu škody vyplývající z trestných činů proti člověku, a zprostil je povinnosti prokazovat příjmy pro získání právní pomoci. Toto ustanovení se použije zejména pro oběti znásilnění nebo různých forem opakovaného násilí na nezletilých do 15 let věku nebo na obzvláště zranitelných osobách s následkem smrti nebo trvalými následky.

Výjimečně není nutno trvat na podmínce příjmů, a to nezávisle na postavení žadatele o pomoc v soudním řízení (žalobce/žalovaný, oběť/obžalovaný) ve všech případech, kdy je situace takových osob obzvláště hodna pozornosti vzhledem k předmětu sporu nebo předpokládaným nákladům řízení.

Toto ustanovení se použije zejména na oběti trestných činů s ohledem na okolnosti, za jakých byl daný trestný čin spáchán.

Existují další podmínky pro získání právní pomoci pro obžalované?

Získání právní pomoci pro žalovanou stranu se v zásadě neřídí žádnou zvláštní podmínkou. Nicméně v případě podání některého opravného prostředku (odvolání, odpor, dovolání) se postavení žalovaných v rámci dalšího řízení zlepší, pokud jim již byla přiznána právní pomoc. Tyto osoby totiž oprávněně využijí této pomoci na svoji obhajobu.

Je však nutno připomenout obecné pravidlo vztahující se jak na žalobce, tak i na žalovaného, podle něhož není právní pomoc přiznána, pokud jsou náklady, na něž se vztahuje tato pomoc, hrazeny z pojištění právní ochrany nebo rovnocenného ochranného systému.

 

Existuje řízení osvobozené od nákladů?

Před místním soudem a instančním soudem nejsou strany povinny nechat se právně zastupovat. Pokud je žalovaná částka nižší než 4 000 EUR, lze se na tyto soudy obrátit v rámci zjednodušeného řízení, kdy jsou strany zproštěny povinnosti využít služeb soudního exekutora.

Pouze na základě návrhu a bez právního zastoupení mohou být vyřizovány žádosti o revizi opatření týkajících se výkonu rodičovské zodpovědnosti a žádosti týkající se adopce, pokud bylo dítě přijato do rodiny před 15. rokem věku, porozvodová opatření a žádosti týkající se vyživovací povinnosti.

Stejně jako u všech řízení před občanskými soudy nevybírají tyto soudy poplatky za podání návrhu/žaloby ani za vydání rozhodnutí.

Kdy strana, které v řízení neuspěla, musí hradit náklady řízení strany, která uspěla?

V občanskoprávních věcech musí jakýkoliv rozsudek či rozhodnutí, kterým je ukončeno instanční řízení, rozhodnout o tom, kdo ponese náklady vynaložené v rámci soudního řízení.

V zásadě je náhrada nákladů řízení (tarifní náklady – viz výše) uložena straně, která v řízení neuspěla. Soud však na základě odůvodněného rozhodnutí může uložit náhradu části nebo veškerých nákladů protistraně.

Jedna ze stran se rovněž může domáhat toho, aby protistrana nesla částečně nebo úplně náklady, které vynaložila a které nejsou součástí nákladů řízení. Jedná se například o odměny a platby za obhajovací řeč pro právního zástupce, náklady soudních exekutorů a poplatky za exekutorské zápisy a cestovní náhrady protistrany. V takovém případě soud odsoudí stranu, která je povinna uhradit náklady řízení, nebo v případě, kdy je řízení bezplatné, stranu, která neměla úspěch ve sporu, zaplatit druhé straně částku, jejíž výši soud stanoví z titulu výdajů, které nejsou zahrnuty do nákladů. Přihlíží přitom k zásadě spravedlnosti nebo k ekonomické situaci strany, které byla uložena náhrada nákladů. Ze stejných důvodů může rozhodnout, i z moci úřední, že náhradu nákladů uložit nelze.

Odměny a náhrady nákladů za znaleckou činnost

V občanskoprávních věcech je odměna znalců určených soudem stanovena usnesením soudu.

Pokud soud zadá znalci určitý úkon, stanoví výši zálohy na odměnu znalce. Výše zálohy se co nejvíce blíží předpokládané konečné výši odměny. Soud určí stranu nebo strany, které budou muset složit zálohu na odměnu do úschovy soudní kanceláře daného soudu.

Po odevzdání znaleckého posudku určí soudce odměnu znalce, především na základě provedených odborných úkonů, s ohledem na stanovené termíny a kvalitu vykonané práce. Povolí, aby si znalec nechal vyplatit dlužnou částku ze zálohy složené v úschově soudní kanceláře, případně nařídí, aby byla znalci vyplacena zbývající částka s uvedením, která strana částku uhradí.

Rozsudek nebo rozhodnutí, kterým se ukončuje řízení, stanoví, kdo hradí odměny znalce. V zásadě je úhrada na straně, která neuspěla, neuloží-li soud svým odůvodněným rozhodnutím úhradu odměny v částečné nebo plné výši straně jiné.

Oproti tomu odměny znalce, který nebyl ustanoven soudem, jsou volně dohodnuty mezi znalcem a jeho klientem. Tyto odměny nejsou součástí nákladů řízení. Strana může požadovat na soudu, aby uložil straně, která v řízení neuspěla, nebo straně, které byla uložena náhrada nákladů řízení, aby znalci v rámci odměny uhradila takto vynaložené částky. Soud rozhodne s ohledem na zásadu spravedlnosti nebo na ekonomickou situaci strany, které byla uložena náhrada nákladů.

 

Odměny překladatelů a tlumočníků

Tyto náklady hradí strana, která v řízení neuspěla, neuloží-li soud svým odůvodněným rozhodnutím úhradu odměny v částečné nebo plné výši straně jiné.

Související přílohy

Francouzská zpráva ke Studii o transparentnosti nákladů řízeníPDF(1312 Kb)en

Poslední aktualizace: 07/06/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Náklady řízení - Kypr

Právní rámec, kterým se řídí odměny právnických profesí

V Kyperské republice se odborníci v oblasti práva nedělí na různé kategorie (tedy na právní zástupce, obhájce, advokáty a právníky). Všichni odborníci v oblasti práva zapsaní v rejstříku advokátů mají stejná práva vystupovat před vnitrostátními soudy a obecně praktikovat právo. To platí i bez ohledu na to, že advokát používá titul právního zástupce (solicitor) nebo obhájce (barrister) v zahraničí. Pro všechny odborníky v oblasti práva se používá termín „advokát“.

Advokáti (Δικηγόροι)

Odměny za právní služby jsou stanovené na základě tarifu soudních nákladů schváleného Nejvyšším soudem (Ανώτατο Δικαστήριο).

Pro mimosoudní služby existují tarify, které stanovují minimální zákonnou odměnu.

V obou případech se advokáti mohou s klientem dohodnout na vyšší odměně.

V případě soudních případů toto musí být formálně prohlášeno.

Na Kypru existují dvě kategorie soudních vykonavatelů:

 1. Soukromí soudní vykonavatelé, kteří doručují soudní písemnosti.
 2. Státní soudní vykonavatelé, kteří jsou státními zaměstnanci pověřenými výkonem soudních rozhodnutí v rámci dokončení řízení (tj. nařizují zabavení nebo prodej movitého majetku).

Odměny pro soukromé soudní vykonavatele za doručování písemností se počítají na základě vzdálenosti adresy, na níž se dokument doručuje.

Státní soudní vykonavatelé jsou státní zaměstnanci a dostávají měsíční mzdu. Účastníci řízení, kteří požádají, aby byla přijata donucovací opatření, hradí státu kolkovné ve výši stanovené procesním řádem a závislé na typu donucovacího opatření a částce, kterou se snaží vymoct.

Stanovené poplatky

Poplatky stanovené v občanskoprávním řízení

Poplatky stanovené pro účastníky občanskoprávních řízení

Počáteční náklady na soudní výlohy jsou stanovené na základě tarifu žádosti či jiného řízení a platí se v okamžiku podání žádosti. Soudní výlohy nejsou stanovené jako konkrétní částky, nýbrž závisí na tom, jak případ postupuje, a počítají se na základě schváleného tarifu.

Fáze občanskoprávních řízení, ve které musí být poplatky uhrazeny

Počáteční soudní poplatky se platí v okamžiku podání návrhu.

Poplatky stanovené v trestním řízení

Poplatky stanovené pro účastníky trestních řízení

Pokud je obžalovaný odsouzen, může mu být nařízena úhrada nákladů řízení. Tyto náklady zpravidla neplatí v případě vynesení trestu odnětí svobody a hradí je stát, stejně jako je tomu i v případě zproštění viny obžalovaného.

Fáze trestních řízení, ve které musí být poplatky uhrazeny

Náklady kromě počátečních poplatků, které se hradí v okamžiku, kdy je případ zaevidován, se platí na konci řízení.

Poplatky stanovené v ústavním řízení

Poplatky stanovené pro účastníky ústavních řízení

Náklady se počítají na základě příslušného tarifu.

Fáze ústavních řízení, ve které musí být poplatky uhrazeny

Poplatky se hradí na konci řízení s výjimkou soudních nákladů, které se platí v okamžiku podání odvolání.

Předběžné informace, které musí uvést právní zástupci

Práva a povinnosti stran sporu

Povinnosti advokátů vůči klientům jsou uvedené v pravidlech chování advokátů 2002 (Οι περί Δεοντολογίας των Δικηγόρων Κανονισμοί του 2002) (úřední věstní republiky, příloha C(1) č. 237 ze dne 17. 5. 2002 (regulační správní akt 237/2002).

Právní základy pro stanovení nákladů

Kde mohu nalézt informace o právních základech pro stanovení nákladů na Kypru?

Nejdůležitější právní základy pro stanovení nákladů jsou uvedené na webových stránkách Odkaz se otevře v novém okně.Nejvyššího soudu.

Informace jsou uvedené v řečtině.

Kde mohu nalézt další informace o nákladech?

Dostupné webové stránky s informacemi o nákladech:

Webové stránky Odkaz se otevře v novém okně.Nejvyššího soudu.

Kde mohu najít informace o průměrné délce trvání různých soudních řízení?

Statistiky o práci soudů Kyperské republiky lze nalézt v řečtině a Odkaz se otevře v novém okně.angličtině na webových stránkách Odkaz se otevře v novém okně.Nejvyššího soudu.

DPH

Jak mohu obdržet důležité informace?

Odměny pro advokáty podléhají základní sazbě daně DPH ve výši 15 % za předpokladu, že advokát je registrován jako plátce DPH.

Jaké jsou sazby?

Sazba DPH činí 15 %.

Právní pomoc

Limit příjmů platný v občanskoprávních řízeních

V občanskoprávních řízeních neexistuje žádná právní pomoc.

Limit příjmů platný v trestních řízeních pro obviněného

Obvinění v trestních řízeních mají právo na bezplatnou právní pomoc, pokud jejich příjem nestačí k úhradě služeb advokáta a pokud má soud za to, že udělení bezplatné právní pomoc je v zájmu spravedlnosti. Limit příjmů není předem stanovený. Soud žádost prověřuje na základě veškerých důkazů včetně zprávy odboru služeb sociálního zabezpečení (Τμήμα Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας) o příjmech a nárocích obviněného.

Limit příjmů platný v trestních řízeních pro oběti

Trestní řízení zpravidla nezahajuje oběť trestného činu ale stát, který hradí příslušné náklady. Bezplatná právní pomoc proto není obětem poskytována.

Další podmínky pro právní pomoc pro oběti

Trestní řízení zpravidla nezahajuje oběť trestného činu ale stát, který hradí příslušné náklady. Bezplatná právní pomoc proto není obětem poskytována.

Další podmínky právní pomoci pro obviněné

Podle příslušných právních předpisů musí být trestný čin, ze kterého je osoba obviněna, postižitelný trestem odnětí svobody v délce nejméně 12 měsíců, aby byl obviněný způsobilý k získání právní pomoci. Zmíněné ustanovení bylo nicméně shledáno protiústavním a v důsledku toho by se mělo mít za to, že možnost bezplatné právní pomoci existuje ve všech případech.

Kdy musí neúspěšná strana nahradit náklady řízení straně, která uspěla?

Neúspěšná strana sporu zpravidla hradí náklady na soudní řízení druhé strany, třebaže otázka nákladů je na uvážení soudu, který může rozhodnout jinak.

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.soudní výlohy a náklady

Odkaz se otevře v novém okně.statistická data (řecky)

Odkaz se otevře v novém okně.statistická data (anglicky)

Související přílohy

Studie kyperské zprávy o průhlednosti nákladůPDF(555 Kb)en

Poslední aktualizace: 23/07/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Náklady řízení - Lotyšsko

Na této stránce naleznete informace týkající se nákladů soudního řízení v Lotyšsku.

Právní rámec upravující odměny právnických profesí

 1. Exekutoři

Odměna za služby soudních exekutorů (zvērināti tiesu izpildītāji) se stanovuje podle Odkaz se otevře v novém okně.zákonných sazeb. Sjednání odměny, která by se lišila od zákonné sazby, není přípustné.

 1. 2. Advokáti

Vyjma případů státem poskytované právní pomoci nejsou v Lotyšsku stanoveny žádné pevně dané odměny za služby, které poskytují advokáti (zvērināti advokāti); advokát si výši odměny s klientem dohodne sám.

Ustanovení § 57 Odkaz se otevře v novém okně.zákona o advokacii (Advokatūras likums) vyžaduje, aby advokáti sjednávali se svými klienty písemné dohody o právním zastoupení v určité věci a související odměně.

V případě, že nedojde k uzavření písemné dohody a vznikne spor, může být částka účtovaná za služby advokáta a jiné výdaje stanovena ve výši dvojnásobku částky specifikované v právních předpisech upravujících placení státní právní pomoci.

Podle § 12 Odkaz se otevře v novém okně.zákona o advokacii hradí v zákoně stanovených případech odměnu advokáta a jiné související výdaje stát. Právní předpisy o státní právní pomoci (Odkaz se otevře v novém okně.zákon o státní právní pomoci (Valsts nodrošinātās juridiskās palidzības likums) a Odkaz se otevře v novém okně.zákon o trestním řízení (Kriminālprocesa likums)) stanoví, kdy lze přiznat státem hrazenou právní pomoc v občanských, trestních i správních věcech.

Náklady a výdaje poskytovatelů právní pomoci hradí stát podle Odkaz se otevře v novém okně.nařízení vlády č. 1493 ze dne 22. prosince 2009: o rozsahu státní právní pomoci, výši odměn a výdajů a postupu při jejich placení. Toto nařízení stanovuje předepsané odměny (jednorázové částky nebo hodinové sazby), které stát platí poskytovatelům právní pomoci v souladu se stanoveným postupem. Viz také odpovědi na níže uvedené otázky.

Fixní (pevně stanovené) náklady

Fixní náklady v občanském soudním řízení

Fixní náklady účastníků občanského sporného řízení

Fixní náklady účastníků řízení zahrnují státní soudní poplatky, poplatky soudu a náklady související s projednáním věci.

Fáze občanského soudního řízení, kdy vzniká povinnost zaplatit fixní náklady

K žalobě/návrhu k soudu musí být přiložen doklad o zaplacení státních soudních poplatků a dalších nákladů soudního řízení v souladu se zákonem stanovenými postupy.

Poplatky za činnost soudu (státní soudní poplatek) a poplatky soudu se platí do státního rozpočtu tímto způsobem:

 • příjemce: Valsts kase)
 • daň. reg. číslo příjemce: 90000050138
 • číslo účtu příjemce: LV55TREL1060190911200
 • banka příjemce: Valsts kase
 • BIC: TRELLV22
 • zpráva: identifikátor soudní věci.

Poplatky za projednání věci se platí před jejím projednáním.

Částky vyplácené svědkům a znalcům (za provádění ohledání nebo výslechu svědků na místě), jakož i poplatky za doručování a vydávání předvolání k jednání, uveřejňování oznámení v novinách a zajištění nároku, musí být zaplaceny účastníkem, který příslušný návrh nebo žádost podal, a to před vynesením rozhodnutí.

Účastník, který činí návrh, musí před projednáním věci zaplatit tyto náklady:

 • částky placené svědkům a znalcům;
 • náklady vyplývající z výslechů svědků nebo ohledání na místě;
 • poplatky za doručování a vydávání předvolání k soudu;
 • náklady na dohledání žalovaného;
 • náklady na zveřejnění oznámení v tisku;
 • náklady spojené se zajištěním nároku.

Částky související s rozhodováním věcí u okresních nebo městských soudů (rajona (pilsētas) tiesa) nebo krajských soudů se poukazují na účet Správy soudů:

 • příjemce: Tiesu administrācija
 • číslo účtu příjemce: LV51TREL2190458019000
 • daň. reg. číslo příjemce: 90001672316
 • banka příjemce: Valsts kase
 • BIC: TRELLV22
 • Další údaje o platbě: 21499 (specifický kód platby týkající se konkrétního druhu platby) a informace potřebné k identifikaci věci, např. číslo jednací, jméno žalovaného, zda jde o fyzickou či právnickou osobu.

Fixní náklady v trestním řízení

Fixní náklady stran trestního řízení

Obžalovaní nemusí platit soudní poplatky. Odkaz se otevře v novém okně.Zákon o trestním řízení (Kriminālprocesa likums) nestanoví poplatky pro trestní řízení. Ustanovení § 8 (přechodná ustanovení) stanoví, že občanskoprávní nároky v trestním řízení, které byly projednávány před vstupem tohoto zákona v platnost, je nutno nadále posuzovat jako žaloby o náhradu škody. V případě, že žalobce z civilního sporu není poškozeným nebo žalovaný není obviněným, je občanskoprávní žaloba projednávána podle Odkaz se otevře v novém okně.zákona o občanském soudním řízení (Civilprocesa likums). Strany budou o tom informovány osobou sdělující obvinění (procesa virzītājs) ve lhůtě jednoho měsíce ode dne nabytí účinnosti zákona.

Fáze trestního řízení, kdy vzniká povinnost zaplatit fixní náklady

Platí shora uvedená odpověď týkající se fixních nákladů stran trestního řízení.

Fixní náklady řízení u Ústavního soudu

Fixní náklady účastníků řízení u Ústavního soudu

Žádná fáze řízení u Ústavního soudu není zpoplatněna.

Fáze řízení u Ústavního soudu, kdy vzniká účastníkům povinnost zaplatit fixní náklady

Žádná fáze řízení u Ústavního soudu není zpoplatněna.

Předběžné informace poskytované právními zástupci

Práva a povinnosti stran

Podle čl. 2.2 Odkaz se otevře v novém okně.Etického kodexu lotyšských advokátů platí, že advokáti jsou povinni poskytnout svůj názor na věc svého klienta profesionálně a otevřeně a jsou povinni poskytnout odpovídající právní součinnost. Článek 3.1 Kodexu navíc stanoví, že advokáti nesmí převzít zastupovaní ve věcech, v nichž nemají potřebné znalosti nebo nejsou schopni plnit své povinnosti odpovídajícím způsobem. Před převzetím právního zastoupení je advokát proto povinen se seznámit s konkrétními okolnostmi případu a sdělit svůj názor. Lotyšský Odkaz se otevře v novém okně.zákon o advokacii stanoví povinnosti advokáta, jako je např. využít všechny právní prostředky a postupy pro obranu zájmů klienta a zastupovat práva a oprávněné zájmy osob, které požádaly o právní pomoc atd.

Zdroje nákladů

Kde lze najít informace o zdrojích nákladů v Lotyšsku?

Informace o zdrojích nákladů v zákonech a v nařízeních vydaných vládou jsou k dispozici na internetu a v informačních letácích u soudů.

V jakém jazyce lze získat informace o zdrojích nákladů v Lotyšsku?

Informace o nákladech (bez uvedení konkrétních částek), které se platí při podání návrhu či žaloby, jsou k dispozici ve všech jazycích EU na internetové stránce Odkaz se otevře v novém okně.Evropská soudní síť pro občanské a obchodní věci (viz oddíl „Návrh na zahájení soudního řízení“).

Kde lze najít informace o mediaci?

Informace o mediaci lze nalézt na internetové stránce Odkaz se otevře v novém okně.Mediace v Lotyšsku.

Kde lze najít další informace o nákladech?

Internetové stránky s informacemi o nákladech

Informace o nákladech jsou k dispozici na internetové stránce Odkaz se otevře v novém okně.Portál vnitrostátních soudů.

Existují rovněž oficiální internetové stránky Ministerstva spravedlnosti Lotyšské republiky (Odkaz se otevře v novém okně.Ministerstvo spravedlnosti Lotyšské republiky). Najdete zde informace o soudech, soudních řízeních, rozhodnutích správních soudů, rozhodnutích jiných soudů a další informace.

Kde lze najít informace o průměrné době trvání jednotlivých řízení?

Informace o délce řízení jsou k dispozici ve statistických zprávách o práci soudů na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti Lotyšské republiky Odkaz se otevře v novém okně.Soudní informační systém (Tiesu informācijas sistēma).

Kde lze najít informace o průměrných celkových nákladech konkrétního řízení?

Nejsou k dispozici informace o průměrných celkových nákladech konkrétních řízení.

DPH

Jakým způsobem jsou tyto informace poskytovány?

Státní a soudní poplatky jsou osvobozeny od DPH.

Jaké jsou platné sazby?

Státní a soudní poplatky jsou osvobozeny od DPH.

Právní pomoc

Příjmová hranice v občanskoprávním řízení

Podle Odkaz se otevře v novém okně.zákona o státní právní pomoci (Valsts nodrošinātās juridiskās palidzības likums) stát přizná právní pomoc osobám:

 • se statusem osoby nemajetné nebo v hmotné nouzi podle příslušných právních předpisů,
 • které se nenadále ocitnuly v situaci a majetkových poměrech, které jim znemožňují uplatňovat svá práva (např. vyšší moc, nepředvídatelné skutečnosti nebo okolnosti, na které nemají vliv),
 • které jsou zcela závislé na státu nebo orgánech místní správy.

V případě zvláštní situace, specifických okolností nebo nízkého příjmu osoby znemožňujícího obstarání své vlastní právní obrany, se přizná právní pomoc rovněž osobě, která:

 • má právní nárok na právní pomoc od Lotyšské republiky na základě mezinárodních závazků,
 • v případě přeshraničních sporů má své obvyklé bydliště v členském státě EU.

Žádosti o přiznání právní pomoci přezkoumává Odkaz se otevře v novém okně.Úřad pro právní pomoc (Juridiskās palīdzības administrācija), který rozhodne o přiznání nebo odmítnutí právní pomoci a o rozhodnutí vyrozumí žadatele.

Příjmová hranice pro obviněné v trestním řízení

Podle ustanovení § 17 až 19 Odkaz se otevře v novém okně.zákona o státní právní pomoci jsou osoby, které mají právní nárok na obhajobu v trestním řízení, oprávněny požádat o přiznání právní pomoci předtím, než se konečné rozhodnutí soudu stane pravomocné a vykonatelné. V trestním řízení je státní právní pomoc poskytována ve formě konzultací, pomoci při sepisování procesních listin a zastupování v přípravném řízení a u soudu. Za určitých okolností specifikovaných v Odkaz se otevře v novém okně.zákoně o trestním řízení přidělí stát obhájce k výkonu obhajoby obviněného.

Podle § 20 Odkaz se otevře v novém okně.zákona o trestním řízení má osoba podezřelá nebo obviněná ze spáchání trestného činu právo na obhajobu: tj. právo vědět, z jakého trestného činu je podezřelá nebo obviněná, a právo zvolit si způsob vedení obhajoby. Podezřelý nebo obviněný se může hájit sám, nebo si zvolit osobu dle svého vlastního výběru jako svého obhájce. Touto osobou může být i advokát. Zákon upravuje případy, kdy je zastoupení advokátem povinné. Pokud obviněný nemá dostatečné prostředky k tomu, aby si obhájce najal sám, a nedosáhne dohody o odměně s advokátem připraveným jej zastupovat, zakročí stát a rozhodne o zaplacení nákladů obhajoby ze státních prostředků, přičemž současně určí, jakou část z této částky je případně povinen platit obviněný.

Podle ustanovení § 80 Odkaz se otevře v novém okně.zákona o trestním řízení jsou obviněný, nebo jiná osoba za obviněného, oprávněni uzavřít s advokátem dohodu. Osoba sdělující obvinění (procesa virzītājs) není oprávněna žádnou takovou dohodu uzavřít, ani není oprávněna najmout konkrétního advokáta, ale je povinna poskytnout obviněnému potřebné informace a příležitost se s advokátem spojit. Pokud obviněný neuzavřel dohodu v případě, kde je zastupování obhájcem povinné, nebo v jiných případech, kdy si obviněný přeje být zastoupen, požádá osoba sdělující obvinění představitele advokátní komory o zajištění obhajoby. Do tří pracovních dnů od obdržení žádosti od osoby sdělující obvinění musí představitel advokátní komory oznámit jméno advokáta, který obhajobu převezme.

Ustanovení § 81 Odkaz se otevře v novém okně.zákona o trestním řízení, upravující zvláštní procesní úkony dále uvádí, že pokud nedojde k uzavření dohody o výkonu obhajoby nebo pokud není zvolený obhájce schopen účastnit se jednotlivých fází řízení, je osoba sdělující obvinění povinna ustavit obhájce, který bude zastupovat obhajobu v jednotlivých fázích řízení (veškeré vyšetřovací úkony, které se týkají obviněného), a to ze seznamu advokátů sestaveného advokátní komorou v místní příslušnosti soudu.

Dále podle ustanovení § 84 odst. 2 Odkaz se otevře v novém okně.zákona o trestním řízení neuzavře-li obviněný dohodu o výkonu obhajoby, budou výše a postup při placení odměny a výdajů souvisejících se službami obhájce určeny podle rozhodnutí vlády (viz Odkaz se otevře v novém okně.nařízení vlády č. 1493 ze dne 22. prosince 2009 o rozsahu státní právní pomoci, výši odměn a výdajů a postupu při jejich placení).

Příjmová hranice pro oběti v trestním řízení

V trestním řízení mohou oběti získat státní právní pomoc, tj. advokáta na zastupování svých zájmů postupem a v případech upravených v Odkaz se otevře v novém okně.zákoně o trestním řízení.

Dále platí (podle ustanovení § 104 odst. 5 Odkaz se otevře v novém okně.zákona o trestním řízení), že osoba sdělující obvinění má právo rozhodnout o přidělení advokáta pro účely zastupování nezletilého, a to za následujících okolností:

 • pokud jsou ochraně práv a zájmů nezletilého kladeny překážky nebo není z jiných důvodů zaručena,
 • na odůvodněnou žádost zástupce rodiny nezletilého (matky, otce nebo opatrovníka, prarodiče, zletilého bratra nebo zletilé sestry), u kterého nezletilý bydlí a který o nezletilého pečuje,

Ve výjimečných případech, pokud není možno zajistit ochranu práv a zájmů oběti, která je v hmotné nouzi, může osoba sdělující obvinění rozhodnout o přidělení advokáta pro tuto oběť. V takových případech jsou výše a podmínky placení odměny za služby advokáta stanoveny vládou (viz nařízení vlády č. 1493 ze dne 22. prosince 2009 Odkaz se otevře v novém okně.o rozsahu státní právní pomoci, výši odměn a výdajů a postupu při jejich placení).

Stát poté přizná právní pomoc osobám v postavení oběti (včetně sepisování procesních listin a zastupování v přípravném a soudním řízení).

Další podmínky pro přiznání právní pomoci obětem

Platí informace uvedené výše, které se týkají příjmové hranice pro oběti v trestním řízení.

Další podmínky pro přiznání právní pomoci obviněným

Platí informace uvedené výše, které se týkají příjmové hranice pro obviněné v trestním řízení.

Soudní řízení osvobozená od poplatků

Následující osoby jsou osvobozeny od placení nákladů soudního řízení státu:

 • žalobci – u žaloby zaměstnance na zaplacení odměny za práci a jiné žaloby z pracovněprávních vztahů nebo s nimi souvisejících;
 • žalobci – u žaloby ze smlouvy o dílo, pokud se žalobce nachází ve výkonu trestu odnětí svobody;
 • žalobci – u žaloby týkající se ublížení na zdraví s následkem zmrzačení nebo jiné újmy na zdraví nebo s následkem smrti;
 • žalobci – u žaloby na zaplacení výživného na dítě nebo rodiče, u žaloby na učení otcovství, pokud je její součástí uplatňování nároku na výživné na dítě;
 • navrhovateli – u návrhu na uznání, nebo uznání a výkon, cizího rozhodnutí o placení výživného na dítě nebo rodiče;
 • žalobci – u žaloby na náhradu finanční ztráty a morální újmy způsobené trestnou činností;
 • státní zástupci, orgány státní správy či místní samosprávy a osoby, které mají zákonné oprávnění hájit práva a právem chráněné zájmy jiných osob u soudu;
 • navrhovatelé – ve věcech týkajících omezování svéprávnosti a ve věcech ustanovení opatrovníka;
 • navrhovatelé – ve věcech ustanovení opatrovníka osobě, která vede prostopášný nebo marnotratný život nebo požívá alkohol či drogy v nadměrné míře;
 • žalovaní – ve věcech týkajících se snížení výživného přiznaného soudem na dítě či rodiče a snížení výživného přiznaného soudem na základě žaloby za ublížení na zdraví;
 • navrhovatelé – v případech, kdy bylo dítě protiprávně přemístěno přes hranice nebo zadrženo;
 • správci – v případě žalob podaných ve prospěch osob v postavení úpadců, a správci podávající návrh na prohlášení úpadku právnické osoby v případech uvedených v § 51 odst. 3 Odkaz se otevře v novém okně.zákona o úpadku (Maksātnespējas likums);
 • věřitelé z rozsudku – výkon rozhodnutí v řízeních týkajících se vymáhání plateb představujících příjem státu;
 • věřitelé z rozsudku – výkon rozhodnutí, který se provádí na základě jednoho dokumentu umožňujícího výkon v dožádaném členském státě;
 • státní finanční úřad – v návrzích týkajících se prohlášení úpadku právnické osoby;
 • úřad pro naturalizaci (Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde) – v případech zbavení státního občanství Lotyšska;
 • agentura pro státní sociální pojištění (Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra) – ve věcech týkajících se zpětného vymáhání plateb vyplacených ze státního rozpočtu za služby sociálního pojištění nebo plateb státních sociálních dávek v souvislosti s dopravními nehodami.

Účastníci řízení mohou být od placení nákladů soudního řízení státu osvobozeni také v jiných případech stanovených zákonem. Soud nebo soudce přizná na základě posouzení finančních poměrů fyzické osoby úplné nebo částečné osvobození od placení nákladů soudního řízení státu, odloží povinnost uhradit příslušné náklady soudního řízení státu nebo nařídí úhradu ve splátkách.

Kdy musí neúspěšná strana sporu nahradit náklady řízení straně, která uspěla?

Strana sporu, která byla v řízení úspěšná, má právo na náhradu veškerých nákladů soudního řízení, které zaplatila, od druhé strany. V případě, že měla úspěch pouze částečný, přizná soud poměrnou náhradu nákladů podle úspěchu ve věci. Žalovanému bude přiznána náhrada nákladů poměrně podle rozsahu té části žaloby, která byla v řízení zamítnuta. V případě vynesení rozsudku pro zmeškání se nenahrazují státní poplatky za návrhy na znovuotevření soudního řízení a rozhodování ve věci.

V případě vyhovění žalobě či částečného vyhovění žalobě bude žalovanému nařízeno nahradit v zákoně stanoveném rozsahu náklady vzniklé žalobci při podávání žaloby, jako je odměna právnímu zástupci, náklady spojené s účastí na jednání nebo náklady na shromažďování důkazů. Je-li žaloba zamítnuta, nařídí soud žalobci, aby nahradil žalovanému náklady vniklé v souvislosti s žalobní obranou.

Odměny znalců

Náklady znalců musí být zaplaceny před vynesením rozhodnutí ve věci samé, a to účastníkem, který účast znalce navrhl. Účastník, který je osvobozen od povinnosti platit náklady soudního řízení, není povinen tyto náklady platit. V takovém případě jsou odměny a náhrady nákladů znalců placeny správou soudu (vyjma státních forenzních znalců).

Odměny překladatelů a tlumočníků

V případě, že účastníci řízení neovládají jazyk řízení, nejde-li o zástupce právnických osob, musí soud zajistit, aby se mohli seznámit s dokumenty ve spisu a účastnit řízení s pomocí tlumočníka.

Související přílohy

Zpráva Lotyšské republiky ve věci Studie o transparentnosti nákladůPDF(742 Kb)en

Poslední aktualizace: 15/06/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Náklady řízení - Litva

Tato stránka poskytuje informace o nákladech soudního řízení v Litvě.

Právní úprava odměn právnických profesí

 1. Právní zástupci (solisitoriai)
 2. V Litvě žádné takové povolání neexistuje.

 3. Právníci (advokatai)
 4. Odměny právníků nejsou v Litvě upraveny. Liší se podle složitosti případu a výše hodnoty předmětu sporu. Výše poplatků však nesmí překročit maximální částku stanovenou v doporučeních schválených ministrem spravedlnosti a předsedou Rady Litevské advokátní komory (Lietuvos advokatų tarybos pirmininkas).

 5. Obhájci (baristeriai)
 6. V Litvě žádné takové povolání neexistuje.

 7. Exekutoři (antstoliai)
 8. Exekutoři konají pouze v případě, že dlužník nesplní rozsudek. V tomto případě musí být předloženy právně vykonatelné dokumenty. Výše poplatků za výkon, jejich úhrada a osvobození od nákladů na výkon jsou upraveny Pokyny pro výkon rozsudků. Veškeré náklady na výkon musí uhradit věřitel, jehož nárok byl uznán rozsudkem. Během nebo po výkonu rozsudku musí být odměna exekutora vymáhána od dlužníka.

  Výše odměny závisí na druhu požadovaného výkonu a počtu jeho opakování. Některé náklady na výkon jsou fixní; některé činí 60 LTL za hodinu a některé vycházejí z procenta hodnoty majetku, na který se výkon rozsudku vztahuje.

Fixní náklady

Fixní náklady v občanskoprávním řízení

Fixní náklady stran v občanskoprávním řízení

Náklady řízení v občanskoprávních sporech se skládají z kolkovného a dalších nákladů: zastupování, doručování soudních písemností, odměna znalců, osvědčující osoby / svědkové, výkon atd. Kolkovné je v některých případech stanoveno občanským soudním řádem a je fixní. Náklady řízení jsou stanoveny v části VIII občanského soudního řádu (Civilinio proceso kodeksas).

Fáze občanskoprávního řízení, ve které musí být fixní náklady sporných stran uhrazeny

Kolkovné se obvykle platí před podáním žaloby/návrhu soudu.

Fixní náklady v trestním řízení

Fixní náklady stran v trestním řízení

V trestním řízení nejsou pro sporné strany žádné fixní náklady.

Fixní náklady v ústavním řízení

Fixní náklady stran v ústavním řízení

Ústavní řízení jsou bezplatná, nejsou však dostupná široké veřejnosti.

Předběžné informace, které musí uvést právní zástupci

Zákon nestanoví žádnou takovou přímou povinnost.

Náklady hrazené stranou, která v řízení uspěla

Náklady v občanskoprávních řízeních jsou stanoveny v části VIII občanského soudního řádu.

Právní základy pro stanovení nákladů

Kde lze najít informace o právních základech pro stanovení nákladů v Litvě?

Více informací je dostupných v připojené zprávě Litvy o Studii transparentnosti nákladůPDF(950 Kb)en.

V kterých jazycích lze získat informace o právních základech pro stanovení nákladů v Litvě?

Informace jsou dostupné v angličtině.

Kde lze najít informace o mediaci?

Více informací je dostupných na internetové stránce: Odkaz se otevře v novém okně.Postup soudní mediace

Právní pomoc

Podmínky pro poskytnutí právní pomoci

Podle litevských právních předpisů existují dva druhy státem zaručené právní pomoci:

 1. „Primární právní pomoc“ (pirminė teisinė pagalba) zahrnuje poskytnutí právní pomoci postupem stanoveným zákonem, který upravuje státem zaručenou právní pomoc, právní poradenství a vypracovávání dokumentů, které mají být předloženy orgánům státní správy, s výjimkou procesních dokumentů. Právní pomoc také zahrnuje poradenství pro mimosoudní urovnání sporu, opatření pro smírné řešení sporů a vypracovávání dohod o urovnání sporu.
 2. „Sekundární právní pomoc“ (antrinė teisinė pagalba) zahrnuje vypracovávání dokumentů, obhajobu a zastupování u soudu. Zahrnuje to proces výkonu a zastupování během předběžné mimosoudní fáze sporu – kdy tento postup vyžaduje zákon nebo soudní rozhodnutí. Právní pomoc se také vztahuje na náklady řízení vzniklé v občanskoprávních řízeních, náklady vzniklé ve správních řízeních a náklady týkající se projednávání adhezního nároku v trestní věci.

Všichni občané Litevské republiky, občané jiných členských států Evropské unie, jiné fyzické osoby, které oprávněně pobývají v Litvě nebo členských státech, a jiné osoby vymezené v mezinárodních smlouvách, jejichž signatářem je Litva, jsou způsobilí pro získání primární právní pomoci bez ohledu na výši jejich příjmu.

Všichni občané Litevské republiky, občané jiných členských států Evropské unie a jiné fyzické osoby oprávněně pobývající v Litevské republice a jiných členských státech mohou žádat o poskytnutí sekundární právní pomoci. Aby mohl žadatel získat sekundární právní pomoc, jeho majetek a roční příjem by neměly překročit úrovně majetku a příjmu stanovené vládou v zákoně, který upravuje státem zaručenou právní pomoc.

Při posuzování chudoby se proto používá systém obvyklé prahové hodnoty (maximální výše, pod kterou je žadatel považován za chudého).

Nárok na právní pomoc

Použijí se dvě úrovně majetku a příjmu stanovené vládou. Majetek a příjem žadatelů by neměly překročit první popř. druhou úroveň stanovenou zákonem. Kromě toho by roční čistý příjem žadatele (za posledních dvanáct měsíců) neměl překročit první popř. druhou úroveň příjmu stanovenou litevskými právními předpisy.

Chudoba není jediným kritériem používaným k určení způsobilosti žadatele získat sekundární právní pomoc.

Nárok na právní pomoc první úrovně je stanoven, pokud roční příjem žadatele nepřesahuje 8 000 LTL (2 318,8 EUR) plus 3 000 LTL (869,6 EUR) na každou vyživovanou osobu. Nárok na právní pomoc druhé úrovně je stanoven, pokud roční příjem žadatele nepřesahuje 12 000 LTL (3 478,2 EUR) plus 4 400 LTL (1 275,3 EUR) na každou vyživovanou osobu. Povinnosti žadatele vůči jeho závislým osobám nejsou pro účely posuzování chudoby zohledňovány.

Rozsah sekundární právní pomoci, s přihlédnutím k majetku a příjmu žadatele, je zaručen a hrazen státem takto:

 1. 100 % – je-li na základě majetku a příjmu žadatele stanovena první úroveň
 2. 50 % – je-li na základě majetku a příjmu žadatele stanovena druhá úroveň

Stát musí zaručit a hradit 100 % nákladů na sekundární právní pomoc poskytnutou osobám stanoveným v článku 12 tohoto zákona (viz níže). Tyto náklady jsou hrazeny bez ohledu na majetek a příjem žadatele. Výjimkou jsou osoby (uvedené v čl. 12 šestém pododstavci zákona), které mohou s majetkem a příjmem volně disponovat. Tyto osoby jsou zařazeny do druhé úrovně. Zde stát zaručí a uhradí 50 % nákladů na sekundární právní pomoc.

Některé skupiny osob jsou způsobilé pro získání sekundární právní pomoci bez ohledu na úrovně majetku a příjmu stanovené vládou (podle článku 12 zákona o státem zaručené právní pomoci):

 1. osoby v trestních řízeních (podle článku 51 trestního řádu) a v jiných případech stanovených zákonem, je-li fyzická přítomnost právního zástupce obhajoby povinná;
 2. poškozené strany ve věcech týkajících se náhrady škody vzniklé v důsledku trestné činnosti, včetně věcí, kdy se projednávají nároky na náhradu škody jako součást trestní věci;
 3. osoby pobírající sociální podporu pro rodiny s nízkým příjmem (svobodní rezidenti) podle litevského práva;
 4. osoby žijící v pečovatelských ústavech;
 5. osoby, u nichž je potvrzeno, že trpí závažným postižením; osoby s uznanou pracovní neschopností; osoby, které dosáhly důchodového věku, a osoby, pro které byla stanovena podstatná úroveň zvláštních potřeb. Zahrnuje to poručníky (opatrovníky), kdy je státem zaručená právní pomoc vyžadována pro zastupování a obhajobu práv a zájmů nezletilé osoby ve svěřenecké péči (dítěte v pěstounské péči);
 6. osoby, které předložily důkaz prokazující, že z objektivních důvodů nemohou disponovat svým majetkem a finančními prostředky a že z těchto důvodů majetek a roční příjem, kterými mohou volně disponovat, nepřekračují úrovně majetku a příjmu stanovené zákonem upravujícím právní pomoc;
 7. osoby, které trpí vážnou duševní poruchou, jsou-li otázky týkající se jejich nucené hospitalizace a léčby posuzovány podle zákona upravujícího péči o duševní zdraví. Patří sem jejich poručníci (opatrovníci), je-li státem zaručená pomoc vyžadována pro zastupování práv a zájmů dítěte v pěstounské péči (nezletilé osoby ve svěřenecké péči);
 8. dlužníci v řízení o výkonu, kdy je exekuce vykonávána na nemovitost posledního místa pobytu;
 9. rodiče nebo jiní právní zástupci nezletilých dětí, kdy je projednávána otázka soudního vystěhování;
 10. nezletilé děti, pokud nezávisle žádají soud o ochranu svých práv a zájmů chráněných a stanovených zákonem. Vyloučeny jsou ty, které uzavřely manželství postupem stanoveným zákonem nebo jejichž způsobilost k právním úkonům soud uznal;
 11. osoby nezpůsobilé k právním úkonům ve věcech, které se týkají rozhodnutí o způsobilosti fyzické osoby;
 12. strany ve věcech týkajících se evidence narození;
 13. jiné osoby ve věcech týkajících se smluv podepsaných Litevskou republikou.

Odměny a náhrady nákladů za znaleckou činnost

Soud musí znalcům uhradit ušlý výdělek – v práci nebo z jejich obvyklého zaměstnání – za každý den, který musí strávit u soudu. Je jim vyplácena odměna za provedení příslušného posouzení a poskytována náhrada veškerých výdajů spojených s dostavením se k soudu, dopravou a ubytováním, spolu s dietami. Strana, která podává návrh na předvolání znalců, musí předem složit jistotu ve výši stanovené soudem. Pokud návrh na předvolání znalce (znalců) předkládají obě strany, skládají jistotu rovným dílem. Jistota se skládá na zvláštní účet soudu.

Pokud v případech stanovených litevským občanským zákoníkem (Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas) nebo jinými zákony soud předvolá svědky (liudytojai) a znalce (ekspertai) z vlastního podnětu, musí být náklady uhrazeny ze státního rozpočtu. Může to zahrnovat nařízení posoudit nebo provést ohledání místa události.

Při určování výše jistoty musí být přihlédnuto k výši budoucích nákladů. Soud znalcům uhradí dané částky, jakmile splní své povinnosti. Soud musí také uhradit znaleckým ústavům provedení posouzení na základě faktury předložené po provedení posouzení. Tyto částky budou hrazeny ze zvláštního účtu soudu vedeného v bance podle místa soudu. Není-li složena žádná jistota, musí být částky náležející znalcům a znaleckým ústavům proplaceny ze zvláštního účtu soudu a uhrazeny stranou, proti které byl rozsudek vynesen, nebo stranami v poměru k výši uspokojených a zamítnutých nároků. Ministerstvo spravedlnosti stanoví maximální výše těchto nákladů.

Odměny překladatelů a tlumočníků

Soud poskytuje překladatelům náhradu za ušlý výdělek – způsobený jejich nepřítomností v práci nebo obvyklém každodenním zaměstnání – za každý den, který musí strávit u soudu. Překladatelům musí být uhrazena jejich překladatelská práce a poskytnuta náhrada výdajů, které jim vznikly v důsledku dostavení se k soudu, dopravy a ubytování, spolu s dietami. Strana, která předkládá soudu dokumenty a požaduje jejich překlad do cizího jazyka, musí předem složit jistotu ve výši stanovené soudem.

Soud musí překladatele platit z prostředků státního rozpočtu vyhrazených pro tyto účely, s výjimkou částek hrazených překladatelům za překlad soudních dokumentů předložených stranami do cizího jazyka. Náklady na tlumočnické/překladatelské služby během soudního jednání musí být hrazeny ze státního rozpočtu. Ministerstvo spravedlnosti stanovilo maximální výši těchto výdajů.

Související přílohy

Zpráva Litvy o Studii transparentnosti nákladůPDF(950 Kb)en

Poslední aktualizace: 07/06/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady

Náklady řízení - Lucembursko

Na těchto stránkách najdete informace o nákladech soudního řízení v Lucemburském velkovévodství.

Právní úprava odměn představitelů právnických profesí

Soudní vykonavatelé

Odměny soudních vykonavatelů upravuje nařízení velkovévody. Jde o nařízení velkovévody ze dne 24. ledna 1991 o stanovení sazebníků služeb soudních vykonavatelů. Potřebné informace najdete na stránkách Odkaz se otevře v novém okně.Komory soudních vykonavatelů v Lucemburském velkovévodství.

Advokáti

Podle článku 38 zákona ve znění z 10. srpna 1991 o povolání advokáta stanoví výši své odměny sám advokát, který také vypočítá své profesní výdaje. Při stanovení své odměny přihlíží advokát k jednotlivým složkám spisu, jako je důležitost případu, stupeň obtížnosti, dosažený výsledek a stav klientova majetku. V případech, kdy by výše odměny překročila rozumnou míru, ji Představenstvo komory (Conseil de l’Ordre) po přezkoumání jednotlivých součástí zmíněného spisu sníží. Informace na toto téma najdete na stránkách Odkaz se otevře v novém okně.Lucemburské advokátní komory.

Pevně stanovené náklady řízení

Pevně stanovené náklady řízení v občanskoprávním řízení

Skutečností, že byl spor předložen občanskoprávnímu soudu, nevznikají jiné pevně stanovené náklady, než jsou náklady na soudního vykonavatele a advokáta. U občanskoprávních soudů nevznikají obvykle žádné náklady. S vynesením rozsudku mohou být spojeny další náklady, které vznikají v souvislosti s výkonem rozhodnutí a na základě žaloby úspěšného účastníka.

Náklady v trestním řízení

Pevně stanovené náklady, které nesou všichni účastníci trestního řízení

Náklady za vydání úřední kopie rozsudku v trestní věci činí 0,25 centů eura za každou stranu rozhodnutí. Nevznikají žádné další náklady s výjimkou pořízení kopie spisu v trestním řízení pro potřeby advokáta, který si ji vyžádal, přičemž za kopii každé strany spisu se obvykle fakturuje výše uvedená částka.

V jakém okamžiku řízení platí účastník pevně stanovené náklady

Poškozený, který podává návrh na zahájení trestního řízení (to znamená, podává trestní oznámení), musí podle článku 59 Trestního řádu orgánu pověřeného výběrem poplatků zálohově složit částku odpovídající předpokládaným nákladům řízení, pokud mu nebyla přiznána právní pomoc.

„Vyšetřující soudce potvrdí podání trestního oznámení usnesením. V závislosti na finanční situaci poškozeného stanoví výši zálohy a lhůtu, do jaké má být složena, aby nebylo trestní oznámení prohlášeno za nepřípustné. Může však rovněž poškozeného, který nedisponuje dostatečnými prostředky, zbavit povinnosti složit zálohu.“

Tento postup se však vztahuje pouze na trestní oznámení, které poškozený podá vyšetřujícímu soudci. Trestní oznámení podaná státnímu zastupitelství a uplatnění občanskoprávního nároku během hlavního líčení nejsou zpoplatněna.

Náklady v ústavním řízení

V této oblasti neexistují žádné zvláštní pevně stanovené náklady.

Jaké předběžné informace vám musí sdělit váš právní zástupce (advokát)?

Informace o právech a povinnostech účastníků

Podle zásad „Jednacího řádu Advokátní komory v Lucemburku ve znění z 16. března 2005“ jsou právní zástupci (advokáti) povinni poskytnout účastníkům zvažujícím možnost soudního řízení předběžné informace. Tyto informace jim mají pomoci pochopit jejich práva a povinnosti, naděje na úspěch a náklady, které budou muset případně vynaložit, včetně těch nákladů, které by vznikly v případě jejich neúspěchu.

Zdroje informací týkajících se nákladů řízení

Kde lze najít informace o nákladech řízení v Lucembursku?

 • Zejména v uvedených legislativních pramenech a na internetu,
 • V rámci Útvaru pro styk s veřejností (Service d’accueil) a právní informace při Nejvyšším státním zastupitelství (Parquet général),
 • V rámci bezplatných specifických konzultací o právech žen pořádaných Nejvyšším státním zastupitelstvím.

V jakých jazycích lze najít informace o nákladech řízení v Lucembursku?

 • Ve francouzštině v případě legislativních pramenů,
 • V angličtině, němčině, francouzštině a lucemburštině v případě jiných informací a zejména při vyžádání ústních informací u výše uvedených orgánů a útvarů pro styk s veřejností.

Kde lze najít informace o mediaci?

Informace o mediaci jsou dostupné na stránkách Odkaz se otevře v novém okně.Lucemburského sdružení mediace a akreditované mediace (ALMA Asbl), na stránkách Odkaz se otevře v novém okně.Mediačního centra Lucemburské advokátní komory (CMBL) a na stránkách Odkaz se otevře v novém okně.Ministerstva spravedlnosti.

Právní pomoc

Platná hranice příjmů pro získání nároku na právní pomoc v občanskoprávních věcech nebo pro obviněné v trestním řízení?

V jakých případech a za jakých podmínek lze podat žádost o právní pomoc?

Fyzické osoby, jejichž majetkové poměry to odůvodňují, mají v Lucemburském velkovévodství nárok na právní pomoc na obhajobu svých zájmů, za podmínky že jde o lucemburské státní příslušníky nebo cizí státní příslušníky oprávněné usadit se v Lucembursku, nebo státní příslušníky členského státu Evropské unie nebo cizí státní příslušníky, s nimiž se na základě mezinárodní smlouvy nakládá v oblasti právní pomoci stejně jako s lucemburskými státními příslušníky.

V přeshraničních sporech v občanskoprávních a obchodních věcech mají nárok na právní pomoc podle směrnice Rady 2003/8/ES ze dne 27. ledna 2003 o zlepšení přístupu ke spravedlnosti v přeshraničních sporech stanovením minimálních společných pravidel pro právní pomoc v těchto sporech zahraniční státní příslušníci, kteří mají bydliště nebo obvyklý pobyt v jiném členském státu Evropské unie, s výjimkou Dánska.

V občanskoprávních nebo obchodních věcech lze v souladu s ustanoveními směrnice Rady 2003/8/ES ze dne 27. ledna 2003 poskytnout právní pomoc rovněž osobám uvedeným v prvním odstavci, které mají v Lucembursku bydliště nebo obvyklý pobyt, a umožnit jim získat právní poradenství advokáta v Lucembursku, včetně přípravy spisu pro podání žádosti o právní pomoc, která má být předložena v jiném členském státě Evropské unie, a to až do obdržení žádosti o právní pomoc v členském státě, v němž se řízení koná.

Nárok na právní pomoc můžebýtjinému cizímu státnímu příslušníkovi, jehož majetkové poměry to odůvodňují, rovněž přiznán v rámci řízení týkajícího se práva na azyl, vstupu na území, pobytu, usazení a vyhoštění cizinců. V případě, kdy je těmto cizím státním příslušníkům jinými právními předpisy přiznáno právo na to, aby jim předseda advokátní komory ustanovil advokáta, požívají právní pomoci omezené na příspěvek, který bude vyplacen advokátovi, pokud prokáží, že to jejich majetkové poměry odůvodňují.

Majetkové poměry fyzických osob, které žádají o právní pomoc, se posuzují podle celkového hrubého příjmu a majetku žadatele a rovněž osob, které s ním žijí ve společné domácnosti, a to podle ustanovení čl. 19 odst. 1 a článku 20 zákona z 29. dubna 1999 ve znění pozdějších předpisů o zavedení práva na minimální zaručený příjem a v mezích částek uvedených v čl. 5 odst. 1, 2, 3, 4, a 6 uvedeného zákona z 29. dubna 1999 ve znění pozdějších předpisů. K příjmům a majetku osob, které žijí s žadatelem ve společné domácnosti, se však nepřihlíží, pokud v řízení proti sobě vystupují manželé, nebo osoby, které obvykle sdílejí společnou domácnost, nebo pokud se jejich zájmy vzhledem k předmětu sporu liší a tento rozdíl si vyžaduje posuzovat jejich majetkové poměry odděleně.

Pokud je žadatelem osoba nezletilá, která se účastní soudního řízení, je jí nárok na právní pomoc přiznán nezávisle na majetkových poměrech jejích rodičů nebo osob, které s ní žijí ve společné domácnosti, aniž by tím bylo dotčeno právo státu žádat o náhradu výdajů na právní pomoc pro nezletilého od jeho otce či matky, kteří mají dostatečné příjmy či majetek.

Pokud k jejímu přiznání existují závažné důvody týkající se sociální, rodinné nebo hmotné poměrů žadatele, může být nárok na právní pomoc rovněž přiznán osobám, které by z něj byly na základě určení příjmů či majetku vyloučeny.

Jaká jsou prováděcí pravidla pro právní pomoc?

Prováděcí pravidla pro právní pomoc stanoví nařízení velkovévody.

Právní pomoc se poskytuje v mimosoudních a soudních sporech, v nesporných a sporných soudních řízeních, pro žalobu i obhajobu.

Vztahuje se na všechny druhy řízení zahájené u obecného nebo u správního soudu.

Lze o ni požádat v průběhu řízení, pro něž má být použita, přičemž v případě přijetí žádosti bude mít zpětný účinek ke dni zahájení řízení nebo ke kterémukoli jinému datu, které určí předseda advokátní komory.

Může být rovněž přiznána v případě zajišťovacích opatření, jakož i při vymáhání soudních rozhodnutí nebo jiných vykonatelných nároků.

Nemůže však být přiznána vlastníkovi, držiteli nebo řidiči motorového vozidla v případě sporů, které jsou s tímto vozidlem spojeny, ani podnikateli nebo představiteli svobodného povolání v případě sporu, který je spojen s jeho obchodní nebo pracovní činností, s výjimkou náležitě odůvodněných mimořádných okolností, nebo obecně v případě sporu týkajícího se spekulativní činnosti, které by se dopustil žadatel o právní pomoc.

V případě přeshraničních sporů, na které se vztahuje směrnice Rady 2003/8/ES z 27. ledna 2003, může přitom předseda advokátní komory přiznat právní pomoc i v případech uvedených v předcházejícím odstavci.

V trestních věcech se právní pomoc nevztahuje na náklady a pokuty uložené odsouzeným.

V občanskoprávních věcech se právní pomoc nevztahuje na paušální náhradu nákladů soudního řízení přiznanou vítězné straně (indemnités de procédure) ani na odškodnění za nepřiměřené nebo zlovolné řízení.

Právní pomoc se nepřiznává osobě, jejíž postup je zjevně nepřípustný, neopodstatněný, nepřiměřený nebo svým obsahem neúměrný nákladům, které by bylo třeba vynaložit.

Právní pomoc se nepřiznává žalobci, který má nárok na náhradu nákladů, které mají být hrazeny z právní pomoci, od jakékoliv třetí osoby.

Příjemce právní pomoci má právo na pomoc advokáta a všech orgánů činných v řízení, jejichž přispění si žádá daná věc, řízení nebo jeho výkon.

Rozhodnutí o přiznání právní pomoci

O přiznání nároku na právní pomoc rozhodne předseda advokátní komory nebo jím pověřený člen představenstva z obvodu místa bydliště žadatele. V případě, kdy žadatel nemá místo obvyklého bydliště v Lucembursku, je příslušný předseda představenstva advokátní komory Lucemburku nebo jím pověřený člen představenstva komory.

Osoby, které nemají dostatečné příjmy či majetek, se osobně nebo písemně obrátí na předsedu advokátní komory.

Pokud osoba zadržená policií tvrdí, že má nárok na právní pomoc a požádá o ni, předá předsedovi advokátní komory žádost advokát, který je jí nápomocen v době jejího zadržení.

Pokud vyšetřující soudce ustanoví obhájce obviněnému, který tvrdí, že má nárok na právní pomoc a požádá o ni, předá předsedovi advokátní komory žádost vyšetřující soudce.

Předseda advokátní komory ověří majetkové poměry, a pokud se potvrdí nedostatečné příjmy či majetek, přizná žadateli právní pomoc a ustanoví advokáta, kterého si žadatel svobodně zvolil; pokud tak neučinil nebo pokud předseda advokátní komory usoudí, že jeho volba není vhodná, ustanoví advokáta podle své volby. S výjimkou případu zákonných překážek nebo střetu zájmů je advokát povinen zhostit se zastoupení, kterým byl pověřen.

Ve všech naléhavých případech může předseda advokátní komory bezodkladně rozhodnout o dočasném přiznání právní pomoci pro úkony, které určí.

Žádost o právní pomoc pro nezletilého

Pokud předseda advokátní komory vyhoví žádosti o právní pomoc pro nezletilého, který má rodiče, jejichž majetkové poměry to neodůvodňují, nespadá nezletilý do kategorie osob s nedostatečnými příjmy či majetkem a rozhodnutí o přiznání právní pomoci nezletilému je jim sděleno s upozorněním, že stát má právo požadovat po rodičích, aby společně a nerozdílně uhradili částku, kterou stát na právní pomoc pro nezletilého vynaložil.

Ve lhůtě deseti dnů od oznámení rozhodnutí předsedy advokátní komory může každý z rodičů podat odvolání ke Kárné a správní radě, která rozhodne v poslední instanci. Kárná a správní rada rozhodne do čtyřiceti dnů od podání odvolání.

Předseda advokátní komory předá Ministerstvu spravedlnosti kopii konečného rozhodnutí o přiznání právní pomoci nezletilému.

Ministerstvo spravedlnosti se obrátí na Daňovou správu (Administration de l’enregistrement et des domaines), která je pověřena vymáháním částky vynaložené státem na právní pomoc pro nezletilého od rodičů.

Podmínky pro odnětí právní pomoci

Předseda advokátní komory odejme právní pomoc přiznanou žadateli, a to i po ukončení řízení nebo provedení úkonů, pro které byla přiznána, pokud byla právní pomoc získána na základě nepřesných prohlášení nebo předložení nesprávných dokladů. Předseda advokátní komory může odejmout právní pomoc, pokud příjemce během řízení nebo během plnění úkonů či na jejich základě náhle získá takové prostředky, jaké by v okamžiku podání žádosti o právní pomoc vedly k tomu, že by mu nebyla přiznána. Veškeré změny tohoto druhu musí předsedovi advokátní komory oznámit příjemce nebo ustanovený advokát.

Bezprostředně po odnětí právní pomoci mohou být od příjemce vymáhány náklady, poplatky, odměny, náhrady, splátky, požitky, složené částky a zálohy, které již obdržel.

Rozhodnutí předsedy advokátní komory, který rozhodne o odnětí právní pomoci, je bezodkladně sděleno ministrovi spravedlnosti. Vymáháním částky vynaložené státem od příjemce je pověřena Daňová správa.

Opravný prostředek proti odnětí právní pomoci

Proti rozhodnutí předsedy advokátní komory, kterým odmítne nebo odejme právní pomoc, může žadatel podat opravný prostředek před Kárnou a správní radu. Opravný prostředek se podává předsedovi Kárné a správní rady doporučeným dopisem ve lhůtě deseti dnů od doručení rozhodnutí předsedy advokátní komory. Kárná a správní rada nebo jeden z jejích výslovně pověřených členů vyslechne žadatele a jeho vysvětlení.

Proti rozhodnutí Kárné a správní rady lze podat další opravný prostředek k Odvolací kárné a správní radě. Odchylně činí lhůta pro podání odvolání patnáct dnů.

Notáři a soudní vykonavatelé jsou úředně pověřeni soudem, který v dané věci rozhoduje, aby byli nápomocni osobám, které mají nárok na právní pomoc. Pokud takový soud neexistuje, jsou notáři úředně pověřeni předsedou Notářské komory a soudní vykonavatelé úředně pověřeni předsedou Komory soudních vykonavatelů.

Nařízení velkovévody stanoví způsob poskytování právní pomoci, náklady, které se z pomoci hradí, podmínky a způsob vymáhání částek vynaložených státem na právní pomoc a podmínky, za kterých advokáti, kteří zajišťují pomoc pro osoby s nedostatečnými příjmy či majetkem, aniž by tím bylo dotčeno jejich případné právo na odměnu v případě, že by se na základě výsledku procesu nebo z jiných důvodů majetkové poměry těchto osob zlepšily.

Všechny orgány veřejné správy jsou povinny přispět k vypracování požadovaných dokladů pro předložení žádosti o právní pomoc, jakož i k ověřování jejich správnosti, aniž by se mohly odvolávat na služební nebo profesní tajemství.

Platná hranice příjmů pro získání nároku na právní pomoc pro oběti trestných činů?

Majetkové poměry, které odůvodňují přiznání právní pomoci, se u fyzických osob žádajících o právní pomoc posuzují podle celkové hrubého příjmu a majetku žadatele a rovněž i osob, které s ním žijí ve společné domácnosti, podle ustanovení čl. 19 odst. 1 a článku 20 zákona z 29. dubna 1999 ve znění pozdějších předpisů o stanovení práva na minimální zaručený příjem a v mezích částek uvedených v čl. 5 odst. 1, 2, 3, 4, a 6 uvedeného zákona z 29. dubna 1999 ve znění pozdějších předpisů. K příjmům a majetku osob, které žijí s žadatelem ve společné domácnosti, se však nepřihlíží, pokud v řízení proti sobě vystupují manželé, nebo osoby, které obvykle sdílejí společnou domácnost, nebo pokud se jejich zájmy vzhledem k předmětu sporu liší a tento rozdíl si vyžaduje posuzovat jejich majetkové poměry odděleně.

Existují další podmínky pro získání právní pomoci poskytované oběti?

Ne, pro získání právní pomoci poskytované oběti neexistují žádné další podmínky.

Existují další podmínky pro získání právní pomoci poskytované obviněnému?

Ne, pro získání právní pomoci poskytované obviněnému neexistují žádné další podmínky.

Existují řízení, která jsou osvobozena od poplatků?

Ne, neexistují jiná řízení, která jsou osvobozena od poplatků.

Kdy musí účastník, který neměl ve věci úspěch, zaplatit náklady řízení úspěšného účastníka?

V občanských věcech

Straně, která prohraje spor, bude přikázáno nahradit náklady, kromě případů, kdy soud na základě zvláštního a odůvodněného rozhodnutí nechá všechny náklady nebo jejich část nést druhou stranu řízení.

Pokud by bylo nespravedlivé, aby jeden z účastníků nesl výdaje, které nejsou obsaženy v nákladech řízení, může soudce nařídit druhému účastníku, aby tomu prvnímu zaplatil částku, kterou stanoví.

Tato pravidla jsou zakotvena v novém občanském zákoníku a nařízení velkovévody z 21. března 1974 o poplatcích a odměnách přiznaných právním zástupcům a advokátům.

V trestních věcech

Každý odsuzující rozsudek vynesený vůči obviněnému a vůči osobám odpovědným podle občanského zákoníku za trestný čin nebo vůči stranám v občanském soudním řízení jim nařídí nahradit náklady včetně nákladů státního zástupce. Pokud poškozený nemá ve věci úspěch, je osobně odpovědný za všechny náklady s řízením spojené, jestliže podnítil podání obžaloby. Jestliže se poškozený připojil k obžalobě, kterou podal státní zástupce, musí nést pouze ty náklady, které vznikly v důsledku jeho účasti.

Pokud by bylo nespravedlivé, aby jeden z účastníků nesl výdaje, které nejsou obsaženy v nákladech řízení, může soudce nařídit druhému účastníku, aby tomu prvnímu zaplatil částku, kterou stanoví.

Tato pravidla jsou zakotvena v Trestním řádu a v nařízení velkovévody z 21. března 1974 o poplatcích a odměnách přiznaných právním zástupcům a advokátům.

Odměny znalců

Každý účastník musí uhradit odměnu svého znalce.

Odměny překladatelů a tlumočníků

Každý účastník musí uhradit odměnu svých překladatelů a tlumočníků.

Související dokumenty

Zpráva Lucemburska o Studii o transparentnosti nákladůPDF(551 Kb)en

Poslední aktualizace: 19/02/2014

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Náklady řízení - Maďarsko

Tato stránka poskytuje informace o nákladech soudního řízení v Maďarsku.

Právní rámec upravující odměny právnických profesí

 • Exekutoři

Výše odměny exekutora závisí na účelu vydaného exekučního titulu (végrehajtható okirat) (zda má inkasovat pohledávku, nebo vykonat zvláštní opatření). Pokud výkon zahrnuje inkaso pohledávky (pénzkövetelés behajtása), je odměna exekutora poměrná k výši pohledávky, která má být inkasována. Pokud výkon zahrnuje vyšší nárok, vyplácí se exekutorovi vyšší odměna. Pokud povinnost exekutora zahrnuje výkon konkrétního opatření (meghatározott cselekmény végrehajtása), odměna závisí na tom, jak dlouho výkon trvá.

 • Advokáti (ügyvéd)

Maďarský termín ügyvéd se používá pro označení advokátů, právních poradců, právních zástupců, právníků a obhájců. Obecně platí, že odměna advokáta je stanovena dohodou mezi stranou a advokátem. Není-li dosaženo dohody, rozhoduje o odměně podle ustanovení zákona soud (5 % nárokované částky a nejméně 10 000 HUF). Strany mohou soud požádat, aby použil odměnu stanovenou zákonem, pokud nechtějí, aby byla dohoda zveřejněna.

Fixní náklady

Fixní náklady v občanskoprávním řízení

Fixní náklady strany v občanskoprávním řízení

V řízeních prvního stupně činí poplatek (illeték) za soudní řízení 6 % hodnoty nároku (v rozmezí nejméně 10 000 HUF a nejvýše 900 000 HUF). Pokud hodnotu nároku stanovit nelze, zákon stanoví, že se zaplatí 6 % fiktivní částky.

Zákon vždy stanoví náklady/výlohy soudního řízení, a to i v těchto případech:

 • Rozvodová řízení (házassági bontóper): 12 000 HUF
 • Řízení před pracovním soudem (munkaügyi per): 7 000 HUF
 • Správní řízení, vyjma řízení ve věcech hospodářské soutěže a daní, (közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránti eljárás): 20 000 HUF
 • Správní mimosoudní řízení (közigazgatási nemperes eljárás): 7 500 HUF
 • Náklady řízení o veřejných zakázkách (általános meghatalmazás): 18 000 HUF
 • Insolvenčřízení: likvidace 50 000 HUF, konkurz 30 000 HUF
 • V případech zahrnujících obchodní sdružení, která nejsou právnickými osobami (jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet): likvidace 25 000 HUF, konkurz 20 000 HUF
 • Rozhodčí řízení: 1 % (nejméně 5 000 HUF a nejvýše 250 000 HUF). Pokud nelze hodnotu nároku vypočíst, činí poplatek 10 000 HUF.
 • Řízení o vydání platebního rozkazu (fizetési meghagyásos eljárás): 3 % (nejméně 5 000 HUF, nejvýše 3000 000 HUF)
 • Odvolací řízení: 6 % (nejméně 10 000 HUF, nejvýše 900 000 HUF)
 • Obnova řízení (perújítás): poplatky musí být uhrazeny znovu.
 • Návrh na přezkum (felülvizsgálati kérelem): 6 % v případě rozhodnutí (nejméně 10 000 HUF, nejvýše 2 500 000 HUF); v případě příkazů (végzés) polovina nákladů splatných za rozhodnutí (nejméně 7 000 HUF, nejvýše 1 250 000 HUF)

Fáze občanskoprávního řízení, ve které musí být fixní náklady uhrazeny

Povinnost uhradit soudní poplatky v občanskoprávním řízení vzniká v okamžiku, kdy je podán návrh na zahájení řízení. Soudní poplatky tedy musí být uhrazeny spolu s poplatkem ze podání návrhu. Pokud strana neuhradí náklady soudního řízení a poplatek za podání návrhu nebo pokud uhradí méně, než vyžaduje zákon, soud musí stranu požádat, aby uhradila zbývající soudní poplatky, při předkládání návrhu. Soud také musí stranu informovat, že návrh bude zamítnut, nebudou-li soudní poplatky uhrazeny v plné výši.

Úhrada odměny advokáta je věcí dohody mezi stranou a advokátem. Odměna exekutora musí být uhrazena na začátku řízení o výkonu.

Fixní náklady v trestním řízení

Fixní náklady stran v trestním řízení

V případě řízení o trestných činech stíhaných výlučně na základě soukromé žaloby (magánvádas eljárás):

 • Poplatek za řízení s obžalobou (feljelentés) činí 5 000 HUF.
 • Poplatek za podání opravného prostředku činí 6 000 HUF.
 • Poplatek za podání návrhu na přezkum nebo obnovu řízení činí 7 000 HUF.

Pokud z trestního řízení vyvstane občanskoprávní nárok (polgári jogi igény), hradí se pouze poplatky za podání návrhu a opravného prostředku.

Fáze trestního řízení, ve které musí být fixní náklady uhrazeny

Fixní náklady v trestním řízení musí být uhrazeny spolu s poplatkem za podání návrhu.

Fixní náklady v ústavním řízení

Podle článku 28 zákona XXXII z roku 1989 (az 1989. évi XXXII. törvény 28. cikke) jsou řízení před Ústavním soudem (Alkotmánybíróság) od poplatků osvobozena.

Navrhovatel, který při podávání návrhu nejedná v dobré víře, však může být povinen náklady uhradit.

Předběžné informace, které musí uvést právní zástupci

Práva a povinnosti stran

Při výkonu své profese – prostředky a způsobem stanovenými zákonem – advokáti pomáhají svým klientům uplatňovat jejich práva a plnit jejich povinnosti. Právní zástupci (jogtanácsos) také pomáhají uplatňovat práva organizací, které zastupují.

Tato povinnost zahrnuje povinnost poskytovat nezbytné informace o právech a povinnostech, vyhlídkách na úspěch a předpokládaných nákladech řízení.

Právní základy pro stanovení nákladů

Kde lze najít informace o právních základech pro stanovení nákladů v Maďarsku?

Informace o právních základech pro stanovení nákladů jsou dostupné na domovské stránce Evropské soudní sítě (Európai Igazságügyi Hálózat):

Domovská stránka Odkaz se otevře v novém okně.Advokátní komory v Budapešti (Budapesti Ügyvédi Kamara) také obsahuje informace o odměnách advokátů.

V kterých jazycích lze získat informace o právních základech pro stanovení nákladů v Maďarsku?

Informace o právních základech pro stanovení nákladů jsou dostupné na domovské stránce Evropské soudní sítě. Naleznete zde příslušné informace ve všech úředních jazycích Evropské unie.

Domovská stránka Advokátní komory v Budapešti obsahuje informace o nákladech pouze v maďarštině.

Kde lze najít informace o mediaci?

Informace o mediaci lze najít na těchto internetových stránkách:

Kde lze najít další informace o nákladech?

Dostupné internetové stránky s informacemi o nákladech

Další informace týkající se nákladů lze najít na internetové stránce Odkaz se otevře v novém okně.Advokátní komory v Budapešti

Kde lze najít informace o průměrné době trvání různých řízení?

Informace o době trvání řízení lze najít na internetové stránce Odkaz se otevře v novém okně.soudů Maďarské republiky (Magyar Köztársaság Bíróságai).

Další relevantní odkazy jsou:

Informace o statistických tabulkách jsou dostupné pouze v maďarštině.

DPH (hozzáadottérték-adó)

Jak jsou tyto informace poskytovány?

Výše uvedené náklady na advokáty jsou čisté náklady, a proto bude připočtena DPH (HÉA).

Jaké sazby se použijí?

Do 1. července 2009 byla v Maďarsku sazba DPH 20 %. Poté se zvýšila na 25 %.

Právní pomoc (költségmentesség)

Použitelná prahová hodnota příjmu v oblasti civilního soudnictví

Existují dvě minima:

 1. Čistá částka minimálního starobního důchodu (nyní 28 500 forintů), pod kterou je veškerá právní pomoc poskytována zdarma.
 2. 43 % průměrné mzdy v Maďarsku (tato částka nyní činí 72 000 forintů ), nad kterou se žádná pomoc neposkytuje.

Úhrada právní pomoci může být provedena předem.

Použitelná prahová hodnota příjmu v oblasti trestního soudnictví věcí pro obžalované

V trestním řízení může podezřelý nebo obviněný získat bezplatné právní zastoupení, jestliže:

 • má obžalovaný/á nárok na bezplatné právní zastoupení na základě osobní situace – v případě osob, které žijí samy, je prahová hodnota příjmu dvojnásobek minimálního starobního důchodu (nyní 28 500 HUF, což se rovná přibližně 100 EUR); v případě osob, které žijí ve společné domácnosti, odpovídá prahová hodnota příjmu čistému minimálnímu starobnímu důchodu na osobu;
 • právní zastoupení je v daném případě povinné a obviněný nemá vlastního obhájce. Pokud je v takovém případě obviněný v rámci řízení odsouzen, musí státu uhradit náklady vynaložené na poskytnutou službu.

Použitelná prahová hodnota příjmu v oblasti trestního soudnictví pro oběti

Prahová hodnota příjmu činí 86 % průměrné mzdy v Maďarsku (přibližně 130 000 forintů). Právní pomoc obětem zahrnuje právní zastoupení.

Další podmínky spojené s poskytnutím právní pomoci obětem

Kromě stanovených prahových hodnot příjmu musí oběť splňovat další dvě podmínky:

 • musí se připojit k obžalobě / nebo podat jinou žalobu
 • musí získat potvrzení od orgánu odpovědného za pomoc obětem. Potvrzení musí obsahovat důkaz určitých podmínek (že se oběť na příslušný orgán obrátila ve lhůtě stanovené zákonem)

Další podmínky spojené s poskytnutím právní pomoci obžalovaným

S poskytnutím právní pomoci žalovaným stranám nejsou spojeny žádné další podmínky.

Soudní řízení osvobozená od poplatků

Od poplatků jsou osvobozena tato řízení v občanskoprávních věcech:

 • řízení, v nichž soud z úřední povinnosti zamítne nebo musí zamítnout žalobu, aniž by nařídil výslech svědků;
 • řízení o opravných prostředcích týkajících se rozhodnutí v případech osvobození od poplatků a práva na předběžné oznámení této povinnosti (kdy stát hradí tyto náklady místo účastníka řízení);
 • řízení o rozvodu, pokud byla vzájemná žaloba podána s ohledem na manželství;
 • řízení týkající se prohlášení za mrtvého a úředního potvrzení smrti, pokud se osoba stala nezvěstnou nebo zemřela následkem války nebo přírodní katastrofy;
 • řízení o založení nadací, veřejných nadací, nevládních organizací, veřejných korporací a evropských seskupení pro územní spolupráci. Dále se jedná o řízení týkající se zápisu organizací plánu zaměstnaneckých akcií a schválení účasti v evropském seskupení pro územní spolupráci;
 • žaloby na zrušení společností, které ukončily svou činnost, včetně žalob podaných v rámci zjednodušeného řízení o zrušení, v nichž se uvádí jméno příjemce;
 • žaloby na opravu a/nebo doplnění rozhodnutí;
 • řízení týkající se volebních seznamů;
 • řízení týkající se oznámení změn následně po registraci v seznamu právních poradců;
 • odvolání proti usnesením o transferu;
 • soudní přezkum správních rozhodnutí vydaných v případech odškodnění;
 • řízení o daňovém vyrovnání místních samospráv;
 • řízení zahájená nezávislými soudními exekutory v souvislosti se soudním řízení o výkonu rozhodnutí a řízení zahájená za účelem výkonu soudních rozhodnutí (soudní smír), která byla přijata podle nařízení Rady (ES) č. 44/2001 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 805/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se zavádí evropský exekuční titul pro nesporné nároky, a nařízení Rady (ES) č. 2201/2003 ze dne 27. listopadu 2003 o příslušnosti a uznávání rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1347/2000;
 • řízení zahájená na základě kladného rozhodnutí Ústavního soudu;
 • jakýkoli právní spor týkající se ochrany osobních údajů a přístupu k informacím ve veřejném zájmu;
 • soudní přezkum správních rozhodnutí o povolení právní pomoci;
 • mimosoudní řízení týkající se přezkumu usnesení o předběžném opatření, dočasném zákazu nebo o preventivním předběžném opatření vydaném podle jiných právních předpisů v souvislosti s domácím násilím;
 • soudní přezkum správních rozhodnutí o pomoci obětem trestných činů.

Od poplatků jsou osvobozena tato řízení v trestních věcech:

 • řízení zahájená výlučně na základě soukromé žaloby, odvolání, obnova řízení a žádost o přezkum podané žalovaným a obhájcem;
 • řízení zahájená výlučně na základě soukromé žaloby, pokud soud žalobu zamítne, aniž by nařídil slyšení účastníků, nebo pokud je řízení zastaveno v důsledku udělení milosti;
 • žádost o udělení milosti nebo o soudní výjimku, pokud je předložena žalovaným nebo obhájcem;
 • řízení o povolení osobní výjimky z povinnosti hradit poplatky;
 • jednorázové poskytnutí kopií dokumentů žalovanému, jeho obhájci nebo právnímu zástupci nezletilého, který byl obžalován ze spáchání trestného činu;
 • kopie obžaloby poskytnutá žalobci.

Vedle výjimek týkajících se předmětu řízení může být přiznána i osobní výjimka z povinnosti hradit poplatky.

Osobní výjimka je mimo jiné přiznávána nevládním organizacím, veřejným korporacím, církvím, sdružením církví, církevním zařízením, nadacím, veřejným nadacím, neziskovým organizacím s postavením veřejné obecně prospěšné společnosti nebo prioritní veřejné obecně prospěšné společnosti, Organizaci Severoatlantické smlouvy, Evropským společenstvím, jejich orgánům a institucím, agenturám a odděleným fondům.

Kdy musí neúspěšná strana nahradit náklady řízení straně, která uspěla?

Ve svém konečném rozhodnutí soud vyžaduje, aby neúspěšná strana nahradila náklady vzniklé straně, která uspěla, ve lhůtě 30 dní. Neúspěšná strana nahradí náklady straně, která uspěla, přímo, a jestliže tak neučiní, zahájí se řízení o výkonu rozhodnutí.

Odměny a náhrady nákladů za znaleckou činnost

Obecně platí, že odměny a náhrady nákladů za znaleckou činnost hradí neúspěšná strana, a jestliže je (v konkrétních případech) za úhradu nákladů odpovědný stát, nese také náklady na znalce. Hradí-li náklady předem stát, jsou zahrnuty také odměny a náhrady nákladů za znaleckou činnost.

Odměny překladatelů a tlumočníků

Obecně platí, že odměny překladatelů a tlumočníků hradí neúspěšná strana, a jestliže je (v konkrétních případech) za úhradu nákladů odpovědný stát, nese také náklady na znalce. Hradí-li náklady předem stát, jsou zahrnuty také tyto odměny.

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Domovská stránka Advokátní komory v Budapešti (A Budapesti Ügyvédi Kamara honlapja)

Související přílohy

Zpráva Maďarska o Studii o průhlednosti nákladůPDF(533 Kb)en (Magyarország jelentése a költségek átláthatóságáról szóló tanulmányról)

Poslední aktualizace: 07/06/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Náklady řízení - Malta

V tomto oddíle najdete informace o nákladech na soudní řízení na Maltě.

Právní rámec upravující odměny právnických profesí

Právnická povolání na Maltě jsou právník (lawyer), notář (notary public) a právní zástupce (legal procurator).

 • Právníci mají právo vystupovat před všemi soudy.
 • Notáři jsou pokládáni za státní úředníky a koncipují a zveřejňují veřejné listiny.
 • Právní zástupci mají právo vystupovat u nižších soudů a v praxi jejich práce většinou sestává ze studia soudních spisů, ať už se týkají soudních případů nebo jiných nároků uplatňovaných u soudu.

Právnická povolání jsou na Maltě organizována jednotně a státní zástupci jsou jmenováni z řad praktikujících právníků.

Státní zástupci

Organizace

Nejvyššímu státnímu zástupci jsou propůjčeny ústavní funkce podle článku 91 Ústavy a nejvyšší státní zastupitelství je ustaveno jako orgán státní správy na základě nařízení o nejvyšším státním zastupitelství, kapitoly 90 sbírky zákonů Malty.

Podle maltské Ústavy má nejvyšší státní zástupce při výkonu svého úřadu stejné záruky jako soudce a vydává nezávislá rozhodnutí ve věcech, které se týkají trestních řízení, a dále vykonává funkce, které mu ukládá trestní zákoník v souvislosti s trestními řízeními.

Nejvyššímu státnímu zástupci asistuje zástupce nejvyššího státního zástupce, asistent nejvyššího státního zástupce a další právníci.

Úloha a povinnosti

Nejvyšší státní zástupce je státním zástupcem u trestního soudu a trestního odvolacího soudu. Určitá trestní řízení zahajovaná policií vyžadují předchozí souhlas nejvyššího státního zástupce.

Při výkonu pravomocí spočívajících v zahájení, vedení a zastavování trestních řízení tak, jak mu je ukládají zákony opravňující k výkonu těchto pravomocí, nepodléhá nejvyšší státní zástupce řízení ani kontrole žádné jiné osoby nebo úřadu.

Nejvyšší státní zástupce působí také jako právní poradce vlády a právníci z nejvyššího státního zastupitelství rovněž zastupují vládu u občanskoprávních a ústavních soudů.

Nejvyšší státní zastupitelství je rovněž kompetentním úřadem ve většině záležitostí týkajících se právní spolupráce v oblasti občanského, obchodního a trestního práva.

Nejvyšší státní zastupitelství zastupuje Republiku Malta u mezinárodních soudů a zastupuje vládu na mezinárodních setkáních týkajících se justiční a soudní spolupráce.

Nejvyšší státní zastupitelství rovněž navrhuje zákony a podílí se na jejich projednávání parlamentem.

Soudci

Organizace

Soudce (judges) a smírčí soudce (magistrates) jmenuje prezident republiky, který tak koná v souladu s doporučením premiéra. Jsou nezávislí na exekutivě a těší se zárukám svého úřadu. Před jmenováním soudcem musí dotyčný vykonávat povolání advokáta na Maltě nejméně po dobu sedmi let, aby mohl být jmenován smírčím soudcem, a dvanácti let pro jmenování soudcem. Soudce může odvolat prezident v případě prokázané nezpůsobilosti pro výkon funkce (ať už v důsledku tělesné či duševní nemohoucnosti nebo jakékoli jiné příčiny) nebo v důsledku protiprávního chování, a to na návrh Sněmovny reprezentantů schválený hlasy nejméně dvou třetin z celkového počtu poslanců.

Organizace právnických povolání: Právníci

Obhájci/advokáti

Úloha a povinnosti

Právníci (lawyers) jsou odborníci, kteří mají oprávnění k poskytování právního poradenství a konzultací a rovněž k zastupování svých klientů u soudů, tribunálů a dalších právních fór.

Osoby, které chtějí vykonávat povolání právníka na Maltě, musí získat oprávnění vydávané prezidentem republiky s úřední pečetí Malty. Následně musí před zahájením činnosti složit při veřejném zasedání před odvolacím soudem přísahu věrnosti a advokátskou přísahu.

Organizace

Maltská advokátní komora zastupuje advokáty uznané maltskou advokátní asociací. Je to dobrovolná nepolitická nevládní organizace financovaná z členských příspěvků a prostředků získaných z činností, které komora organizuje, a je právně uznávaná jako poradní a participační orgán advokátů ve věcech, které souvisejí s organizací a správou soudní moci.

Na Maltě existuje pouze jeden typ právníků a termíny „právník“ a „advokát“ jsou vzájemně zaměnitelné. Toto povolání podléhá řídicí pravomoci Komise pro správu soudní moci, která je složena z maltského prezidenta, nejvyššího soudce, předsedy advokátní komory a dalších členů soudcovského sboru a dalších právnických povolání. Všechny stížnosti na advokáty vyřizuje výbor složený z pěti právníků, který následně vydá Komisi pro správu soudní moci doporučení k disciplinárním opatřením, jež mají být přijata. Tři z pěti členů výboru jmenuje advokátní komora, čímž komora získává účinnou pravomoc řídit toto povolání.

Advokátní komora spravuje informativní internetové stránky věnované tomuto povolání, které rovněž obsahují adresář. Adresář je rozdělen do dvou částí: část přístupná široké veřejnosti obsahuje podrobné informace o všech právnících, kteří jsou členy advokátní komory, zatímco část s přístupem omezeným pouze pro členy obsahuje podrobné informace o všech právnících, kteří jsou advokátní komoře známi.

Ve snaze podpořit kulturu průběžného právnického vzdělávání všech právníků uspořádala komora v průběhu posledních let řadu akademických konferencí a seminářů a rovněž i sérii přednášek pořádaných každý měsíc.

Právní databáze

Internetové stránky Odkaz se otevře v novém okně. advokátní komory poskytují informace o sboru advokátů včetně novinek, kalendáře událostí a databáze právníků. Je zde rovněž oblast se vstupem omezeným pouze pro členy komory, kde jsou poskytovány další služby pro právníky.

Je přístup do této databáze zdarma?

Ano, přístup do této databáze je zdarma.

Notáři

Úloha a povinnosti

Notáři jsou veřejní činitelé oprávnění osvědčovat právní úkony osob a závěti a tyto akty ověřovat. V důsledku této povinnosti jsou také odpovědní za úschovu těchto dokumentů a mohou vydávat kopie těchto dokumentů. Kapitola 55 sbírky zákonů Malty (zákon o notářské profesi a zákon o notářských archivech) vymezuje další pravomoci a funkce notáře.

Před zahájením výkonu tohoto povolání skládají notáři před odvolacím soudem přísahu věrnosti a notářskou přísahu.

Dohled nad všemi notáři, notářskými archivy a veřejným rejstříkem provádí zvláštní soud, který se jmenuje soud pro přezkum notářských úkonů (Court of Revision of Notarial Acts). Tento soud se skládá ze členů, které z řad soudců a smírčích soudců v důchodu a z řad advokátů a notářů jmenuje ministr odpovědný za notářské záležitosti.

Tento soud, pokud to pokládá za účelné, může bez předběžného oznámení navštívit a zkontrolovat archivy, veřejný rejstřík nebo úřad jakéhokoli notáře.

Podrobné informace o všech notářích praktikujících na Maltě se každoročně zveřejňují v lednu v maltském vládním úředním věstníku.

Organizace

Notářská rada je obecným orgánem dohlížejícím na notariát a má za povinnost, ať už ze své iniciativy, nebo na základě stížnosti, vyšetřovat veškeré chování notářů, které je pokládáno za neslučitelné s dobrými způsoby notářského povolání. Rada se může rovněž zabývat jakýmkoli obviněním z nedbalosti nebo zneužití postavení, které bylo vzneseno proti kterémukoliv notáři při výkonu jeho povolání v souvislosti s odbornými záležitostmi, není-li pravomoc tak činit propůjčena jinému úřadu, jak vyplývá z článků 85 a 94 kapitoly 55 maltského zákona o notářské profesi a notářských archivech, nebo jiného právního předpisu.

Právní databáze

Odkaz se otevře v novém okně.Oficiální internetové stránky notářské rady (Malty) obsahují informace o notářské radě, obecné informace užitečné pro veřejnost i pro notáře a rovněž adresář údajů o notářích, kteří vykonávají své povolání na Maltě. Tato databáze je přístupná široké veřejnosti a je bezplatná.

Další právnická povolání

Právní zástupci

Osoby, které chtějí vykonávat povolání právního zástupce (legal procurator) na Maltě, musí získat oprávnění vydávané prezidentem republiky s úřední pečetí Malty. Následně musí při veřejném zasedání před odvolacím soudem složit přísahu věrnosti a advokátskou přísahu.

Základní povinností právních zástupců je asistovat právníkovi, jehož prostřednictvím se dostává do vztahu k soudním řízením. Právní zástupci jsou tudíž zapojeni do evidence písemností došlých kancelářím soudů jménem klientů a obecně vykonávají další služby v souvislosti s přípravou právníků na soudní pře.

Právní zástupci mají právo vystupovat u smírčích soudů a zvláštních tribunálů a orgánů a jsou schopni poskytovat právní rady.

Komise pro správu soudní moci je subjektem odpovědným za řízení tohoto povolání na Maltě. Na Odkaz se otevře v novém okně.internetových stránkách maltského Ministerstva vnitra a národní bezpečnosti je věnován povolání právních zástupců samostatný oddíl, který je přístupný široké veřejnosti.

Vedoucí kanceláře soudu

Vedoucí kanceláře soudu (Registrar of the Courts) je odpovědný za rejstříky a úředníky, kteří zde pracují, za evidenci a doručování soudních úkonů, za výkon vykonatelných nároků, jako jsou rozsudky, a výkon rozkazů a nařízení prostřednictvím soudem jmenovaných soudních vykonavatelů, a dále za prodeje v soudní dražbě, porotní řízení a další postupy trestního soudu.

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Advokátní komora (Malty)

Odkaz se otevře v novém okně.Oficiální internetové stránky notářské rady (Malty)

Související přílohy

Maltská zpráva o průzkumu transparentnosti nákladůPDF(742 Kb)en

Poslední aktualizace: 11/06/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Upozorňujeme, že výchozí nizozemština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Náklady řízení - Nizozemí

Na této stránce naleznete informace o nákladech soudního řízení v Nizozemsku.

Právní rámec upravující odměny právnických profesí

Odměny v Nizozemsku nepodléhají právní úpravě, s výjimkou odměn placených osobám poskytujícím dotovanou právní pomoc.

Pevně stanovené náklady

Pevně stanovené náklady stran občanského soudního řízení

Zákon o poplatcích v občanském soudním řízení (WTBZ) (Wet tarieven in burgerlijke zaken) stanoví, že strany občanského soudního řízení jsou povinny zaplatit registrační poplatek.

Fixní náklady stran trestního řízení

Pro strany trestního řízení nestanoví nizozemské trestní právo žádné pevně stanovené náklady.

Fixní náklady stran ústavněprávního řízení

V nizozemském právním řádu nejsou obsažena žádná zákonná ustanovení ohledně vedení ústavního řízení u soudu.

Fáze občanského soudního řízení, kdy vzniká účastníkům povinnost zaplatit fixní náklady

V občanském soudním řízení stíhá povinnost zaplatit fixní poplatek každého žalobce, a to již v okamžiku, kdy je poprvé oznámeno, že bude případ projednáván před soudem, a každého žalovaného, který se k soudu dostaví. Každý soud nařídí povinnost zaplatit fixní poplatek za podání žaloby s výjimkou uvedenou v článku 14 odst. 3, nebo za podání vyjádření žalovaného. Nezaplacení nebo prodlení se zaplacením tohoto poplatku nemá na vlastní soudní řízení dopad.

Fáze trestního řízení, kdy vzniká účastníkům povinnost zaplatit fixní náklady

Platí totéž co u občanského soudního řízení.

Předběžné informace, které musí uvést právní zástupci

Práva a povinnosti stran

V této oblasti nejsou předepsány žádné zákonné povinnosti. Lze je však odvodit z Advokátního etického kodexu z roku 1992 (více informací naleznete na webových stránkách Odkaz se otevře v novém okně.nizozemské advokátní komory) a z Etického kodexu advokátů v Evropské unii. Viz například pravidlo 26 Advokátního etického kodexu, které stanoví, že vždy, když se advokát zaváže k poskytování právní pomoci, je povinen s klientem projednat finanční stránku věci a poskytnout mu podrobné informace o způsobu a periodicitě fakturování. Článek 3.7.1 Etického kodexu advokátů v Evropské unii také stanoví, že advokát by měl vždy usilovat o dosažení finančně nejefektivnějšího řešení klientova sporu a doporučit klientovi ve vhodném okamžiku pokus o mimosoudní řešení a/nebo řešení věci v rámci alternativního řešení sporů.

Vynaložené náklady, které hradí úspěšná strana

V občanskoprávních věcech mohou úspěšně straně vzniknout následující náklady:

 • náklady právní pomoci (například odměna advokáta),
 • odměna nebo náhrada nákladů svědků nebo znalců,
 • cestovní výdaje a náklady na ubytování a
 • jiné výdaje právního zastoupení nebo mimosoudní výlohy.

Vynaložené náklady, které hradí neúspěšná strana

Neúspěšné straně mohou vzniknout totožné náklady jako úspěšné straně, ale může jí být současně soudcem uloženo nést náklady vzniklé straně, která měla ve sporu úspěch.

Právní základy nákladů

Kde lze najít informace o právních základech nákladů v Nizozemsku?

Se zákonem o poplatcích v občanském soudním řízení (WTBZ) se lze spolu s jinými nizozemskými zákony seznámit mimo jiné na webových stránkách Odkaz se otevře v novém okně.nizozemské vlády

V jakém jazyce lze získat informace o právních základech nákladů v Nizozemsku?

Informace o právních základech nákladů v Nizozemsku lze získat pouze v nizozemštině.

Kde lze najít informace o mediaci?

Tyto informace jsou k dispozici na stránkách Odkaz se otevře v novém okně.nizozemského institutu pro mediaci (NIM) a na stránkách věnovaných Odkaz se otevře v novém okně.mediačnímu řízení vedenému na základě postoupení soudem na webových stránkách nizozemských soudů a nizozemského Nejvyššího soudu.

Kde lze najít další informace o nákladech?

Stránka s informacemi o nákladech řízení na webových stránkách nizozemských soudů a nizozemského Nejvyššího soudu umožňuje přístup k Odkaz se otevře v novém okně.dalším informacím o nákladech řízení.

Kde lze najít informace o průměrné době trvání různých řízení?

Údaje o době trvání různých řízení až do jejich skončení obsahuje výroční zpráva Rady pro soudnictví. Zpráva je k dispozici na Odkaz se otevře v novém okně.webových stránkách nizozemských soudů.

DPH

Jakým způsobem jsou tyto informace poskytovány?

V případech, kdy jsou zveřejněny informace o nákladech, jsou tyto údaje uváděny bez případné DPH.

Jaké jsou stanovené sazby?

Obecná sazba DPH pro zboží a služby je 21 %.

Právní pomoc

Stanovená hranice příjmů v oblasti občanskoprávních řízení

Viz článek 12 odst. 1 ve spojení s článkem 34 zákona o právní pomoci (WRB – Wet op de rechtsbijstand).

Stanovená hranice příjmů pro obviněné v oblasti trestního řízení

Právní pomoc je zdarma v případě, že je právní zástupce přidělen soudem (viz článek 43 WRB). V ostatních případech může Rada pro právní pomoc přidělit obhájce osobám, které splňují předpoklady pro přidělení právního zastoupení na základě trestního zákona nebo trestního řádu (viz článek 44 odst. 1 WRB). Podle článku 35 WRB je účastník řízení povinen se na nákladech podílet určitou peněžní částkou poměrně ke svému příjmu v případech, kdy je právní pomoc poskytnuta na základě přidělení.

Stanovená hranice příjmů pro oběti v oblasti trestního řízení

Článek 44 odst. 5 WRB stanoví, že právní pomoc pro oběti sexuálně motivovaných trestných činů nebo násilných trestných činů je poskytována zdarma bez ohledu na možnosti oběti takovou právní pomoc zaplatit, pokud bylo řízení zahájeno a pokud má oběť nárok na odškodnění dle článku 3 zákona o fondu náhrad za újmy způsobené trestnou činností.

Ostatní podmínky související s poskytováním právní pomoci obviněným

Právní pomoc nebude v trestním řízení poskytnuta:

 • pokud, dle zákona, který byl porušen, je pravděpodobné, že bude uložena pokuta, která je vzhledem k příjmu obviněného nízká. Viz článek 12 odst. 2 písm. c) WRB.

Článek 5 odst. 1 vyhlášky zakládající vyhlášku o právní pomoci a kritériích jejího přidělování stanoví, že nebude poskytnuta právní pomoc (s výjimkou konzultace) ve vztahu k trestnímu řízení, pokud má být případ projednán u obvodního soudu. Druhý odstavec tohoto článku stanoví, že bez ohledu na odstavec první může být právní zástupce přidělen v případě, že je takový postup odůvodněn důležitými zájmy na straně účastníka řízení nebo pokud to vyžadují zvláštní okolnosti případu nebo složitost případu po právní stránce.

Soudní řízení osvobozená od poplatků

Obžalovaní a odpůrci nejsou povinni platit žádné fixní poplatky ve věcech, které mají být projednány u obvodního soudu nebo tribunálu pro věci spojené s nájmem.

Kdy musí neúspěšná strana nahradit náklady řízení straně, která uspěla?

Rozhodnutí soudu o tom, která strana nese náklady řízení, specifikuje hrazené náklady ve fixní výši (tj. paušálně a nikoli podle skutečně vzniklých nákladů).

Odměny znalců

Odměny znalců se různí. Odkaz se otevře v novém okně.Přesné částky lze najít ve vyhlášce ze dne 28. srpna 20012, kterou se mění vyhláška o tarifních sazbách v trestním řízení z roku 2003, pokud jde o výši odměn a náhrad. Tato vyhláška pozměňuje vyhlášku o tarifních sazbách v trestním řízení z roku 2003.

Odměny překladatelů a tlumočníků

Odměny za překlady a tlumočení stanoví ministerstvo bezpečnosti a spravedlnosti takto:

 • tlumočníkům se platí dle sazby ve výši 43,89 EUR za hodinu, dále se soudním tlumočníkům platí jednorázová odměna ve výši 20,23 EUR na náhradě za promeškaný čas. Cestovní výdaje jsou hrazeny sazbou ve výši 1,55 EUR za kilometr.
 • překlady z nebo do francouzštiny, němčiny a angličtiny jsou odměňovány sazbou ve výši 0,79 EUR za řádek. sazba 0,14 EUR za slovo (textu v cílovém jazyce) platí pro ostatní jazyky a sazba 0,28 EUR za znak platí pro orientální jazyky.

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Mediace NIM

Odkaz se otevře v novém okně.Rechtspraak.nl

Související přílohy

Nizozemská zpráva o studii o transparentnosti nákladůPDF(702 Kb)en

Poslední aktualizace: 01/03/2013

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Upozorňujeme, že výchozí němčina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Náklady řízení - Rakousko

Na této stránce naleznete informace o nákladech soudního řízení v Rakousku.

Právní rámec upravující odměny právnických profesí

Advokáti

Rakouské stavovské předpisy advokátů (etický kodex) stanoví, že honoráře vyplácené advokátům za poskytnuté služby mohou být v zásadě svobodně sjednány mezi klientem a advokátem.

Honoráře mohou vycházet z hodinové sazby nebo mohou být sjednány ve formě paušálního honoráře. Při paušálním honoráři se neúčtuje množství potřebné práce a času. Pokud není výslovně sjednán žádný honorář, má se za to, že byla sjednána přiměřená výše odměny na základě tarifů stanovených v zákoně o odměnách advokátů nebo v obecných kritériích odměňování (Allgemeine Honorar-Kriterien).

Občanský soudní řád a zákon o odměnách advokátů stanoví, že v občanskoprávním řízení musí soud určit podíl nákladů, které musí neúspěšná strana uhradit druhé straně, přičemž poplatky vycházejí z hodnoty žaloby a doby trvání a povahy příslušné činnosti. Na druhou stranu se zákon o odměnách advokátů přímo použije na klienty jako takové, pouze pokud tak bylo sjednáno mezi advokátem a klientem.

V trestních řízeních v zásadě každá osoba (žalovaný, soukromý žalobce, osoba uplatňující občanskoprávní nárok), která si najala advokáta, aby jednal jejím jménem, musí nést z toho plynoucí náklady. Tak je tomu také v případech, kdy byl obhájce jmenován ex officio, pokud nejsou splněny předpoklady pro poskytnutí (bezplatné) právní pomoci. Náklady se obvykle liší podle typu a složení zúčastněného soudu (např. okresní soud, smírčí soud, samosoudce, senát laických soudců, porota).

Soudní exekutoři

Honorář, který dostávají za svou práci exekutoři, je stanoven v zákoně o exekučních poplatcích(Vollzugsgebührengesetz). Tento zákon konkrétně upravuje poplatek za exekuci, který musí věřitel podávající žádost uhradit při předložení žádosti o exekuci společně s jednotným poplatkem stanoveným v zákoně o soudních poplatcích (Gerichtsgebührengesetz).

Poplatek za exekuci (Odkaz se otevře v novém okně.§ 2 zákona o exekučních poplatcích) tvoří součást nákladů exekučního řízení, jejichž úhradu nařídí soud dlužníkovi, pokud si to věřitel přeje.

Soudní exekutor má také nárok na odměnu za převzetí plateb. Lze ji odečíst z vymožené částky (Odkaz se otevře v novém okně.§ 11 zákona o exekučních poplatcích).

Fixní náklady

Fixní náklady v občanskoprávním řízení

Fixní náklady stran v občanskoprávním řízení

Výše soudních poplatků za využití služeb soudů, které jsou stanoveny buďto jako pevně stanovené poplatky (fixní částky), nebo jako procento z vyměřovacího základu, závisí na povaze věci i hodnotě žalobního nároku (upravené podle vyměřovacího základu).

Fáze občanskoprávního řízení, kdy musí být fixní náklady uhrazeny

V případě občanskoprávního řízení u soudu prvního stupně se (jednotné) poplatky stávají splatnými v zásadě v okamžiku podání dokumentu, kterým se iniciuje dotčené řízení. Tento poplatek je splatný pouze jednou, nehledě na to, zda žádost obsahuje více než jeden žalobní nárok nebo se vztahuje k více než jedné osobě, a kryje celé řízení u soudu prvního stupně. Pokud je žalobní návrh v průběhu řízení rozšířen, může od takového okamžiku vzniknout povinnost platit další poplatky. Tyto poplatky se stávají splatnými v okamžiku založení písemného podání nebo (v případech, kdy dojde během projednávání věci k rozšíření žalobního návrhu), v okamžiku, kdy je takové rozšíření zaneseno do protokolu. V případě občanskoprávního řízení u soudu druhého nebo třetího stupně se poplatek stává splatným v okamžiku podání opravného prostředku (§ 2 odst. 1 zákona o soudních poplatcích, GGG). Odchylně od tohoto ustanovení se v některých případech řízení v nesporných věcech hradí místo žalobního poplatku poplatek za rozhodnutí.

Fixní náklady v trestním řízení

Fixní náklady stran v trestním řízení

Poplatek se hradí pouze v případě vznesení soukromé žaloby, a to podle tarifní položky 13 zákona o soudních poplatcích (GGG).

Fáze trestního řízení, kdy musí být fixní náklady uhrazeny

Fixní náklady musí být uhrazeny na začátku řízení.

Fixní náklady v ústavním řízení

Fixní náklady stran v ústavním řízení

Poplatek za samotný soud činí okolo 220 EUR (§ 17a Verfassungsgerichtshofgesetz VfGG).

Fáze ústavního řízení, kdy musí být fixní náklady uhrazeny

Fixní náklady musí být uhrazeny na začátku řízení.

Předběžné informace, které musí uvést právní zástupci

Práva a povinnosti stran

Obecně je advokát povinen informovat své klienty o tom, jak se budou poplatky počítat a jaké náklady na své straně může klient očekávat. V tomto ohledu doporučuje § 50 odst. 2 pokynů k výkonu advokacie a dohledu nad povinnostmi advokátů (Richtlinien für die Ausübung des Rechtsanwaltsberufs und für die Überwachung der Pflichten des Rechtsanwalts), aby advokát při přijímání pokynů k nové věci informoval klienta o základu, ze kterého bude poplatek účtován, a o svém nároku na předběžnou platbu.

Pokud se týká posledně uvedeného, v případech, kdy nebyl sjednán paušální honorář, má klient nárok žádat v přiměřených intervalech dílčí předběžné vyúčtování nebo výpis služeb, které již byly poskytnuty, nebo přehled již odpracované doby (tam, kde byla sjednána odměna s hodinovou sazbou).

Zahájení a četnost účtování odměny by tedy měly být dohodnuty v okamžiku sjednání poskytování služeb advokátem.

Právní základy pro stanovení nákladů

Kde lze najít informace o právních základech pro stanovení nákladů v Rakousku?

Zákonné normy upravující povinnost hradit náklady v občanskoprávních řízeních ve sporných věcech (včetně obchodních věcí) jsou obsaženy v §§ 40-55 občanského soudního řádu (Zivilprozeßordnung). Rodinné věci, zejména rozvod po vzájemné dohodě, spory týkající se svěření dítěte do péče a práv styku s dítětem a řízení týkající se pohledávek výživného se na druhou stranu projednávají v nesporném řízení. Řízení v nesporných věcech podléhají samostatným předpisům o povinnosti náhrady nákladů; rámcové předpisy o přiznání nákladů jsou stanoveny v § 78 zákona o nesporných řízeních (Außerstreitgesetz). Výjimky z těchto rámcových pravidel platí kromě jiného v řízeních, která se týkají sporů o svěření dítěte do péče a o nárok na styk s dítětem, a řízeních o pohledávkách výživného pro nezletilé. Náklady v trestních řízeních jsou upraveny v §§ 380-395 trestního řádu (Strafprozeßordnung).

Na internetových stránkách Odkaz se otevře v novém okně.Advokátní komory Rakouska je online k dispozici informační leták se souhrnem nákladů právního zastoupení. Všeobecné informace o nákladech soudního řízení lze také vyhledat na webových stránkách Odkaz se otevře v novém okně.HELP-služba pro občany, prostřednictvím odkazu „Leben in Österreich“ > „Zivilrecht“ > „Zivilverfahren“ (život v Rakousku > občanské právo > občanskoprávní řízení).

Tyto webové stránky Odkaz se otevře v novém okně.HELP-služba pro občany obsahují všeobecné informace o soudních poplatcích. Znění zákonů (zákon o soudních poplatcích a tarify poplatků) jsou k dispozici zdarma na webových stránkách Odkaz se otevře v novém okně.Právní informační systém Rakouského spolkového kancléřství.

V jakém jazyce lze získat informace o právních základech nákladů v Rakousku?

Informace o právních základech nákladů v Rakousku jsou k dispozici v němčině.

Kde lze najít informace o mediaci?

Seznam mediátorů (vedený ministerstvem spravedlnosti) je široké veřejnosti k dispozici na Odkaz se otevře v novém okně.specializované webové stránce na internetovém portálu ministerstva spravedlnosti.

Pokud se týká nápravných opatření v trestním řízení, informace o mediaci mezi obžalovaným a poškozeným jsou k dispozici na webových stránkách Odkaz se otevře v novém okně.NEUSTART (také v angličtině).

Kde lze najít další informace o nákladech?

Dostupné internetové stránky s informacemi o nákladech

Všeobecné informace o rakouském systému soudnictví a službách v soudnictví včetně informací o nákladech a o Spolkovém ministerstvu spravedlnosti lze vyhledat na Odkaz se otevře v novém okně.internetových stránkách rakouské justice a Odkaz se otevře v novém okně.webových stránkách HELP-služba, které poskytují všeobecné informace přístupnou formou.

Informace o níže uvedeném jsou k dispozici na hostitelských webových stránkách Odkaz se otevře v novém okně.Právního informačního systému Rakouského kancléřství:

 • znění zákona o soudních poplatcích (GGG)
 • zákon o nároku na odměnu (GebAG)
 • advokátní řád (RAO)
 • zákon o tarifech advokátů (RATG)

Text obecných kritérií odměňování (AHK) je k dispozici na webových stránkách Odkaz se otevře v novém okně.Rakouské advokátní komory.

Kde lze najít informace o průměrné době trvání různých řízení?

Pokud potřebujete vyhledat tento typ informací, kontaktujte přímo Ministerstvo spravedlnosti Rakouska.

Kde lze najít informace o průměrných celkových nákladech jednotlivého řízení?

Soudní poplatky placené za každé řízení jsou stanoveny předem (zákon o soudních poplatcích) a mohou se měnit, pokud hodnota žalobního nároku roste nebo klesá.

Náklady, které má uhradit neúspěšná strana straně úspěšné v občanskoprávním řízení (odměny advokátů, honoráře znalců, náklady na překlad), určuje soud na základě zákona o tarifech advokátů (odměny advokátů) a zákona o nároku na odměnu (honoráře znalců a tlumočníků). Tyto náklady se z velké části počítají na základě výše vynaložených výdajů a stráveného času. Proto nelze předem stanovit žádnou pevnou částku. Honorář, který platí klient advokátovi, si v zásadě mohou klient a advokát svobodně sjednat mezi sebou.

DPH

Jakým způsobem jsou tyto informace poskytovány? Jaké jsou stanovené sazby?

Advokátní služby podléhají dani z obratu, jejíž sazba činí v Rakousku 20 %. Obdobně jako v případě jiných výdajů musí být advokátovi uhrazena samostatně, jak je výslovně stanoveno v § 16 zákona o tarifech advokátů a § 17 Obecných kritérií odměňování. Daň z obratu není do výše sazby odměn stanovených v zákoně o tarifech advokátů a Obecných [kritériích] odměňování zahrnuta.

Právní pomoc

Příslušná hranice příjmů v oblasti civilního soudnictví

Právo na poskytnutí právní pomoci není založeno na žádné zákonem stanovené hranici příjmů. V občanskoprávních řízeních (a v obchodních věcech, jak bylo uvedeno výše) se právní pomoc řídí rakouským občanským soudním řádem. Ustanovení občanského soudního řádu platí mutatis mutandis v nesporných řízeních. Rozhodnutí o přiznání právní pomoci přijímá soud, který dotčený případ projednává v prvním stupni.

Právní pomoc musí být straně (pouze fyzické osobě) poskytnuta, pokud její příjem, finanční situace a vyživovací povinnosti jsou takové, že si nemůže dovolit nést náklady soudního řízení, aniž by to mělo nepříznivý dopad na výši finančních prostředků potřebných k zachování skromného životního stylu. Kromě toho se nesmí příslušné řízení jevit zjevně kverulantským nebo zcela postrádajícím jakoukoli naději na úspěch. O tom, které z níže uvedených výhod mají být přiznány v každém jednotlivém případě, rozhoduje soud.

Právní pomoc v Rakousku může v podstatě zahrnovat přiznání následujících výhod:

 • dočasné osvobození od placení soudních poplatků, svědečného, honorářů znalcům a tlumočníkům, nákladů na jakákoliv nezbytná veřejná oznámení, nákladů na svěřeneckého správce a všech vydání vzniklých soudem přidělenému zákonnému zástupci nebo advokátovi.
 • zastupování advokátem.

Strana přijímající právní pomoc může být vyzvána k vrácení již poskytnutých výhod nebo jejich zpětné úhradě, pokud a jakmile je tato strana schopná provést celkovou nebo částečnou zpětnou úhradu, aniž by tím bylo nepříznivě dotčeno výživné, přičemž ale tato povinnost může platit nejdéle 3 roky po skončení soudního řízení.

Příslušná hranice příjmů v oblasti trestního soudnictví pro obžalované/obviněné a oběti trestného činu

K určení, zda má obžalovaný nebo také oběť/soukromý žalobce trestného činu nárok na poskytnutí právní pomoci, se nepoužívá žádné pevně stanovené finanční minimum. Určujícím kritériem jsou prostředky k obživě nad hranicí minimální mzdy a pod příslušnou úrovní prostředků obživy. Odkaz se otevře v novém okně.Minimální mzda je pravidelně přehodnocována a zveřejňována ve své aktuální verzi na Odkaz se otevře v novém okně.internetových stránkách rakouské justice.

Podmínky spojené s přiznáním právní pomoci obětem trestných činů

Není-li nárok na soudní pomoc podle § 66 odst. 2 rakouského trestního řádu, má soukromý žalobce nárok na soudní pomoc, když

 • není možné právní zastoupení, aniž by tím byly nepříznivě dotčeny prostředky nezbytné k zajištění přiměřené životní úrovně (viz také výše uvedený výklad o prostředcích nezbytných k zajištění přiměřené životní úrovně ) a
 • je zapotřebí zastupování advokátem v zájmu výkonu spravedlnosti a zejména v zájmu řádného vymáhání nároků navrhovatele, aby se tak předešlo následnému občanskoprávnímu řízení.

Podmínky spojené s přiznáním právní pomoci obžalovaným/obviněným

Předpokladem pro poskytnutí právní pomoci je, že tato pomoc je – nehledě na předložené finanční předpoklady – v zájmu výkonu spravedlnosti a především v zájmu přiměřené obhajoby.

Přidělení obhájce je v zájmu výkonu spravedlnosti tehdy, když

jde o případ nezbytné obhajoby ve smyslu § 61 odst. 1 rakouského trestního řádu (viz níže),

 • je li obžalovaný/obviněný nevidomý, neslyšící, němý nebo jinak postižený nebo nemá dostatečnou znalost jazyka, v němž je vedeno řízení,
 • pro odvolací řízení,
 • pokud dotčený případ zahrnuje posouzení složitých faktických a právních skutečností.

V případech nezbytné obhajoby musí být obviněný/obžalovaný zastupován právním obhájcem. Taxativní seznam případů, kdy je obhajoba nezbytná, stanoví § 61 odst. 1 rakouského trestního řádu:

 • pokud a dokud se obžalovaný nachází ve vyšetřovací vazbě,
 • řízení zahrnující zadržení v ústavu pro pachatele trpící duševní chorobou,
 • soudní řízení týkající se zadržení obžalovaného v ústavu pro pachatele trpící závislostí, kteří potřebují rehabilitaci, nebo zadržení v ústavu pro nebezpečné recidivisty,
 • soudní řízení před porotou nebo senátem laických soudců,
 • soudní řízení před samosoudcem, pokud může být uložen trest odnětí svobody na více než 3 roky, kromě případů krádeže vloupáním podle § 129 odst. 1 až 3 trestního zákoníku (StGB) a nakládání s ukradeným zbožím podle § 164 odst.. 4 StGB,
 • během odvolacího řízení proti verdiktu soudu zasedajícího v porotě nebo soudu zasedajícího v senátu laických soudců,
 • během provedení žádosti o znovuotevření trestního řízení a během veřejného soudního řízení.

Soudní řízení osvobozená od poplatků

V trestním řízení mají oběti násilných činů, nebezpečných pohrůžek nebo sexuálně motivovaných trestných činů a také manželé, životní druhové, příbuzní v přímé linii, bratr nebo sestra osoby, jejíž smrt mohla být způsobena trestným činem, nebo jiní příbuzní, kteří byli svědky trestného činu, nárok na psycho‑sociální nebo soudní pomoc zdarma, aby byla zachována práva oběti v trestním řízení. Do psycho‑sociální pomoci spadá příprava oběti na soudní řízení a emoční zátěž způsobenou takovým řízením. Tuto psycho‑sociální nebo soudní pomoc poskytují organizace na podporu obětí, které jsou pověřeny ministerstvem spravedlnosti, s nímž mají smluvní vztah (§ 66 odst. 2 rakouského trestního řádu).

V nesporném řízení se neplatí žádné poplatky za řízení o poručnictví, svěření dítěte do péče a styk s dítětem nebo řízení podle zákona o zadržení v ústavu (Unterbringungsgesetz) a zákona o ústavní péči (Heimaufenthaltsgesetz). Právní pomoc může být poskytnuta formou dočasného osvobození od poplatků v případě nízkých příjmů a majetku, ale rozsah udělené výjimky závisí na příslušné žádosti a je na zvážení soudu.

Kdy musí neúspěšná strana nahradit náklady řízení straně, která uspěla?

Sporná řízení

Náklady občanskoprávního řízení (včetně obchodních věcí) jsou upraveny rakouským občanským soudním řádem (ZPO). Ten stanoví, že zpočátku musí každá strana uhradit vzniklé náklady, a to poměrně podle její účasti na řízení. Pokud je věc vyřešena rozhodnutím soudu na konkrétním stupni, tento soud musí také vydat nařízení o nákladech řízení. Platí princip objektivní odpovědnosti. Strana, která spor prohraje, musí v každém ohledu uhradit druhé straně všechny náklady potřebné na řádné vymáhání nároku nebo obranu vzniklé vedením soudního řízení. Pokud strany spor zčásti vyhrají a zčásti prohrají, náklady musí být vzájemně započteny nebo sdíleny poměrně.

Odklon od principu objektivní odpovědnosti je v určitých případech odůvodněn z hlediska spravedlnosti:

 • v případě relativně méně významného neúspěchu, pokud zamítnutá část žaloby nevedla k žádným zvláštním nákladům,
 • pokud výši nároku určují znalci nebo je na uvážení soudu a v případě vzájemného započtení,
 • pokud chování žalovaného nezavdalo příčinu k podání žaloby a žalovaný uznal žalovaný nárok při první příležitosti, a
 • pokud jedna ze stran zavinila automatické zrušení soudního jednání nebo jeho prohlášení za neplatné, může být tato strana vyzvána k úhradě všech nákladů.

Nesporná řízení

Věci rodinného práva (řízení o výživné, právo styku s dítětem a svěření dítěte do péče a smluvený rozvod) se projednávají v nesporném řízení. Obecná pravidla upravující náklady nesporných řízení lze nalézt v § 78 zákona o nesporných řízeních (Außerstreitgesetz – AußerStrG). U mnoha řízení ale existují výjimky z tohoto předpisu. Také zde platí princip objektivní odpovědnosti, ale je možné od něho upustit z důvodů spravedlnosti. Takové důvody jsou mnohem širší než ty, které vyplývají z občanského soudního řádu. Pokud se nepožaduje žádná náhrada, musí být hotové výdaje (např. znalečné) zaplaceny poměrně k podílům na dotčené věci, a pokud je nelze určit, musí být sdíleny rovným dílem.

Podrobné informace o různých typech řízení (řízení o výživné, právo styku s dítětem a svěření dítěte do péče a rozvod):

 • Pokud se týká rozvodového řízení, je třeba rozlišovat mezi dvěma typy rozvodu, konkrétně rozvodem sporným a rozvodem smluveným.

Sporný rozvod – zde platí zvláštní ustanovení rakouského občanského soudního řádu. Pokud není ani jedna ze stran shledána vinnou, náklady musí být vzájemně započteny. Pokud je důvodem rozvodu rozvrácení společné domácnosti manželů a pokud rozsudek o rozvodu obsahuje rozhodnutí o odpovědnosti za takový rozvrat, ten z manželů, který je vinen, musí zaplatit náklady druhého z manželů.

Smluvený rozvod: pro smluvený rozvod platí pravidla nesporného řízení. V tomto případě předkládají manželé soudu dva stejné návrhy na zahájení řízení, a protože nejde o sporné řízení, náhrada nákladů se nepřiznává. Hotové výdaje musí strany nést rovným dílem.

 • Řízení o svěření dítěte do péče a právo na styk s dítětem jsou také nespornými řízeními. Ve smyslu ustanovení o osvobození (§ 107 odst. 3 AußerStrG) se v řízení o svěření dítěte do péče a právu na styk s dítětem nepřiznává náhrada žádných nákladů.
 • Další ustanovení o osvobození (§ 101 odst. 2 AußerStrG) upravuje náklady řízení ve věcech pohledávek na výživném pro děti, které jsou ještě nezletilé, které musí být také vedeno jako nesporné řízení.

Trestní řízení

V trestním řízení musí v podstatě každá osoba, která si najme obhájce nebo jiného zástupce, nést náklady sama, a to i v případech, kdy byl právník jmenován ex officio (§ 393 odst. 1 trestního řádu).

Náklady trestního řízení musí v zásadě hradit odsouzená osoba. Soud musí při vynášení rozsudku stanovit povinnost náklady uhradit (§ 389 odst. 1 trestního řádu). Náklady vztahující se podle Odkaz se otevře v novém okně.§ 381 odst. 1 trestního řádu k trestnímu řízení jsou:

 • paušální poplatek týkající se následujících nákladů řízení, bez dalšího upřesnění, včetně nákladů na vyšetřování a provádění kroků nařízených státním zástupcem nebo soudem, které jsou vymezeny následujícími maximálními částkami: 500 až 10 000 EUR za řízení u krajského soudu před porotou; 250 až 5000 EUR za řízení u krajského soudu před senátem z laických soudců; 150 až 3 000 EUR za řízení u krajského soudu před samosoudcem a 50 až 1000 EUR za řízení u okresního soudu,
 • znalečné a obecně také náklady na tlumočníka,
 • náklady na informace nebo zprávy, lékařské posudky nebo posudky poskytnuté orgány státní správy,
 • náklady na dopravu obžalovaného přes hranice nebo cestovné svědka ze zahraničí,
 • náklady vzniklé na základě příkazu k zajištění, náklady na informace o bankovních účtech, konfiskace písemností, na informace o telekomunikačních údajích, na odposlechy telekomunikací,
 • náklady týkající se výkonu trestu, bez nákladů souvisejících s uvězněním;
 • právní poplatky související se soudním řízením,
 • honoráře obhájce nebo jiného zástupce,
 • paušální poplatek týkající se nákladů na psycho‑sociální anebo právní pomoc poskytovanou dotčené oběti trestného činu až do výše 1 000 EUR.

S výjimkou nákladů uvedených v bodech 3, 7 až 9 hradí stát náklady předem. Soud bere při vyměřování paušální částky uvedené v čl. 9 odst. 1 v úvahu hospodářskou způsobilost osoby povinné náklady hradit. Náklady za tlumočnické služby nemusejí být hrazeny, pokud byly tyto služby nezbytné, neboť obžalovaný nebyl schopen se soudem sám komunikovat z důvodu nedostatečné znalosti jazyka či v důsledku zdravotního postižení.

Podle § 391 odst. 1 trestního řádu výkon rozhodnutí soudu o nákladech musí brát v úvahu schopnost odsouzené osoby nést denní životní náklady své vlastní a své rodiny a také povinnost platit finanční odškodnění podle rozsudku. Soud může, pokud nelze náklady vymáhat z důvodu nemajetnosti obžalovaného, prohlásit náklady nevymahatelnými. Má‑li soud za to, že v budoucnu budou náklady vymahatelné, ale v současné době nejsou, musí být finanční možnosti dotčené osoby po určité době přešetřeny. Promlčecí doba stanovená pro úhradu nákladů je 5 let následujících po vynesení konečného rozsudku v řízení. Pokud soud rozhodne, že usvědčená osoba musí nést náklady řízení, a později vyjde najevo, že tato osoba není schopna platit, mohou orgány odpovědné za vymáhání nákladů prodloužit dobu splatnosti, povolit platbu ve splátkách nebo dané náklady snížit.

Pokud je usvědčená osoba povinna na základě rozhodnutí soudu v trestní věci zaplatit alespoň částečné odškodnění navrhovateli v adhezním řízení, musí také tomuto navrhovateli uhradit náklady trestního řízení.

Podle § 393 písm. a) trestního řádu může osoba zproštěná viny žádat státní příspěvek na proplacení nákladů, které vynaložila na svého obhájce. Sem patří dříve vynaložené a nezbytné výdaje v hotovosti a také paušální úhrada za náklady obhájce. Při určování výše této paušální úhrady, která je omezena maximální částkou 5 000 EUR pro řízení před porotou, 2 500 EUR pro řízení před senátem z laických soudců, 1 250 EUR pro řízení u smírčího soudu před samosoudcem a 450 EUR pro řízení u okresního soudu, se bere v úvahu rozsah a složitost obhajoby, stanovená míra nutného nebo přiměřeného využití obhájce.

V případech, kdy je trestní řízení zahájeno na podnět soukromého žalobce nebo na žádost navrhovatele v adhezním řízení podle § 72 trestního řádu (podpůrná žaloba) a toto nevedlo k usvědčení, jsou soukromý žalobce nebo navrhovatel v adhezním řízení povinni uhradit veškeré náklady způsobené jejich žalobou, příp. jejím zachováním. Pokud bylo trestní řízení ukončeno zastavením řízení (odklon) (§§ 198 až 209 trestního řádu), není navrhovatel v adhezním řízení povinen náklady hradit.

Odměny a náhrady nákladů za znaleckou činnost

Ve sporných občanskoprávních řízeních (opět také v obchodních věcech) je znalečné stran přiznáváno poměrně k míře úspěchu dané strany v řízení (§ 43 odst. 1 občanského soudního řádu).

V řízeních ve věci sporných rozvodů, kde není rozhodnuto o odpovědnosti (zavinění), musí být hotové výdaje vzájemně započteny; pokud jedna ze stran zaplatila více než polovinu těchto výdajů, druhá strana musí tento přeplatek uhradit. Je‑li jeden z manželů shledán vinným, musí tato strana uhradit druhé straně znalečné.

V řízeních ve věci smluveného rozvodu, svěření dítěte do péče a nároku na styk s dítětem a v řízeních o pohledávkách výživného pro děti, které jsou ještě nezletilé, musí být veškeré znalečné zpočátku vyplacené z úředních fondů uhrazeno soudu stranami, které je způsobily nebo v jejichž zájmu bylo úřední opatření přijato. Pokud má několik osob povinnost uhradit náklady, jsou odpovědné společně (§ 1 odst. 5 zákona o platbách soudu (GEG) ve spojení s § 2 odst. 1 GEG).

Výše znalečného se řídí zákonem o nároku na odměnu (GebAG) a v každém konkrétním případě závisí zejména na obsahu a rozsahu zprávy vyžádané soudem.

V trestním řízení tvoří znalečné součást nákladů řízení (§ 381 odst. 1 trestního řádu), které musí být podle § 389 odst. 1 trestního řádu uhrazeny odsouzenou osobou. Znalečné určuje soud nebo státní zástupce a hradí jej stát.

Odměny překladatelů a tlumočníků

Výše uvedené vysvětlení platí také pro odměny překladatelů a tlumočníků.

Související dokumenty

Zpráva Rakouska o studii o transparentnosti nákladů PDF(829 Kb)en

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.§ 32 GGG

Poslední aktualizace: 16/05/2018

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Náklady řízení - Polsko

Tato stránka obsahuje informace o nákladech řízení v Polsku.

Právní rámec upravující odměny právnických profesí

Advokáti

Odměny v jednotlivých věcech se v Polsku podle zákona řídí dohodou mezi advokátem (adwokat) a klientem. Zohledněny mohou být následující faktory:

 • složitost a rozsah právního problému
 • čas vyžadovaný k řádnému splnění úkolu
 • zkušenosti a odborné znalosti advokáta
 • lhůty
 • stupeň naléhavosti
 • jiné faktory.

Podle vyhlášky o odměnách za advokátní služby ze dne 28. září 2002 (rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie) je třeba při stanovení odměny vzít v potaz:

 • složitost a povahu věci.
 • práci vyžadovanou k dovedení věci do konce

Ve zvláštních případech pak v závislosti na hmotné a rodinné situaci klienta může advokát stanovit nižší odměnu než je ta, která vyplývá ze zákona o soudních nákladech v občanskoprávním řízení (ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych).

Zásadou je, že náklady řízení hradí neúspěšný účastník. Částka přiznaná soudcem (za zastoupení advokátem) se však musí pohybovat v rámci intervalu stanoveného vyhláškou o odměnách za advokátní služby ze dne 28. září 2002. Odměna tak (v souladu s odstavcem 2) nesmí překročit šestinásobek minimální sazby nebo hodnotu předmětu sporu. Výše odměny rovněž závisí na povaze a cíli věci a na fázi řízení. Hlavy 2 až 5 vyhlášky vymezují minimální odměny v různých věcech.

Právní poradci

Právní poradci (radcy prawni) podléhají úpravě obdobné té, která se vztahuje na advokáty.

Soudní vykonavatelé

Polské právo rovněž vymezuje odměny soudních vykonavatelů (komornicy), a to v zákoně o soudních vykonavatelech a exekučním řízení (ustawa o komornikach sądowych i egzekucji).

Obecné zásady jsou následující.

Ve všech věcech, jejichž předmětem je peněžní plnění, by se odměna měla vypočítávat jako procento z výše uplatněného nároku. Když soudní vykonavatel peněžní pohledávku zajistí, odměna hrazená věřitelem nesmí přesáhnout 2 procenta z hodnoty pohledávky a ani nesmí být nižší než 3 procenta průměrné měsíční odměny nebo vyšší než je pětinásobek této částky.

Při exekuci pohledávky vykonavatel naúčtuje dlužníkovi poplatek ve výši 15 procent z výše pohledávky. Tato částka zároveň nesmí být nižší než 10 procent průměrné měsíční odměny a nesmí přesáhnout třicetinásobek této částky.

u nepeněžních plnění je v případě, kdy vykonavatel zajišťuje a vymáhá nepeněžitou pohledávku, odměna fixní.

Fixní náklady

Fixní náklady v občanskoprávním řízení

Soudní poplatky a výlohy upravuje zákon o soudních nákladech v občanskoprávním řízení.

Poplatkem je peněžní částka účtovaná za každou listinu předloženou soudu, a to tam, kde zákon takový poplatek stanovuje. Existují tři druhy poplatků: variabilní, fixní a základní.

Výše poplatku se mění v závislosti na povaze věci: občanskoprávní, rodinná, obchodní či jiné. Při určování výše nákladů se rovněž bere v úvahu druh podání k soudu.

Náklady zahrnují výdaje související s účastí stran, svědků a znalců na řízení. Odvíjí se i od času a vynaloženého úsilí. Náklady mohou zahrnovat odměnu tlumočníků a překladatelů, cestovní výdaje a náklady na ubytování či náhradu ušlého zisku svědků za dobu strávenou u soudu. Dalšími zohledňovanými výdaji jsou: odměny jiných institucí a osob, prozkoumání důkazů, přeprava a zabezpečení zvířat a věcí, čas strávený ve vazbě nebo vydaná prohlášení.

Vedle toho existují náklady řízení. Tyto se skládají ze nákladů soud, nákladů na přípravu řízení a nákladů na úkony učiněné advokátem nebo právním zástupcem v rámci zastupování klienta (včetně odměny za zastoupení a poradenství).

Obecnou zásadou je, že neúspěšný účastník nahradí úspěšnému účastníkovi náklady, které důvodně vynaložil na ochranu svých zájmů, není-li stanoveno jinak. Vítězná strana však musí počkat do vyhlášení konečného rozhodnutí, než jí mohou být tyto náklady nahrazeny. O nákladech se rozhoduje až v závěrečné fázi soudního řízení, těsně před přijetím konečného rozhodnutí.

Fáze občanskoprávního řízení, kdy musí být zaplaceny fixní náklady

Platba příslušné částky by měla být provedena v okamžiku podání listiny k soudu – (článek 10 zákona o soudních nákladech v občanskoprávním řízení).

Fixní náklady v trestním řízení

Fixní náklady stran v trestním řízení

Náklady zpravidla nejsou fixní, nýbrž jsou vypočítávány po vynesení rozsudku. Výše závisí na délce řízení, trestu a odměnách znalců. Fixní náklady lze předvídat pouze ve věcech zahájených na návrh soukromoprávního subjektu, kdy taková osoba musí zaplatit fixní počáteční poplatek.

Fáze trestního řízení, kdy musí být zaplaceny fixní náklady

Fixní náklady hrazené v trestním řízení stranami řízení musí být zaplaceny po vynesení rozsudku (který je pro účastníky platný a závazný).

Základní náklady v ústavním řízení

Polský občanský soudní řád upravuje (v článku 424) možnost podání návrhu na přezkum konečného rozhodnutí soudu druhé instance. To lze učinit tehdy, jestliže takové rozhodnutí způsobuje účastníkovi újmu a pokud nebylo možné toto rozhodnutí změnit nebo zvrátit (návrh na prohlášení rozporu rozhodnutí s právními předpisy).

Takový návrh lze podat rovněž tehdy, jestliže se rozpor s právními předpisy týká porušení podstatných pravidel právního pořádku, porušení základních ústavních práv, lidských práv nebo práv občana, a tam, kde bylo takové rozhodnutí vydáno soudem první instance. V takových případech stanoví zákon o soudních nákladech v občanskoprávním řízení obligatorní poplatek. Nestanoví-li zákon jinak, činí základní sazba 30 zlotých (článek 14)

Z tohoto pravidla jsou rovněž výjimky; v některých případech je výše poplatku:

 • 40 zlotých, týká-li se návrh na prohlášení rozporu s právními předpisy nesporného řízení zahájeného z moci úřední.
 • 1 000 zlotých, týká-li se návrh na prohlášení rozporu s právními předpisy rozhodnutí předsedy Úřadu na ochranu hospodářské soutěže a spotřebitelů.
 • 3 000 zlotých, týká-li se návrh na prohlášení rozporu s právními předpisy rozhodnutí předsedy Státní rady pro rozhlasové a televizní vysílání.

Základní náklady ústavního řízení, kdy musí být fixní náklady zaplaceny

Platba základních nákladů v ústavním řízení by měla být provedena tehdy, kdy je k soudu podávána příslušná listina (článek 10 zákona o soudních nákladech v občanskoprávním řízení).

Předběžné informace, které musí uvést právní zástupci

Práva a povinnosti stran

Podle zákona nejsou právní zástupci odpovědní za konečný výsledek řízení. Jsou povinni zachovávat přiměřenou úroveň pečlivosti a činit veškerá nezbytná opatření k tomu, aby byla věc řádně vyřešena. To zahrnuje i volné uvážení zástupců vybírat takové informace, které mohou být pro jejich klienty přínosné.

Některé povinnosti jsou upraveny v profesních řádech. Ty jsou však vydávány profesními komorami a jejich povaha je čistě deklaratorní. Jejich porušení má za následek pouze kárné řízení.

Související náklady

 • Hrazené stranou, která měla ve věci úspěch
 • Hrazené neúspěšnou stranou.

Právní základy pro stanovení nákladů

Kde lze najít informace o právních základech pro stanovení nákladů v Polsku?

Příslušné informace (včetně informací o nákladech) lze nalézt na oficiálních internetových stránkách polského ministerstva spravedlnosti. Obecně použitelným je zákon o soudních nákladech v občanskoprávním řízení. To znamená, že každý, kdo je nějakým způsobem zapojen do soudního řízení, nebo kdo hledá informace o nákladech, může příslušná pravidla snadno nalézt.

Lidé, kteří mají potíže s porozuměním zákonu, se mohou obrátit se žádostí o pomoc na své právní zástupce (advokáty nebo právní poradce). Profesionální právníci mohou poskytnout informace i pomoc s různými aspekty řízení i v jiném jazyce nebo jazycích.

V jakých jazycích lze získat informace o právních základech pro stanovení nákladů v Polsku?

Informace jsou dostupné pouze v polštině.

Kde lze najít další informace o mediaci?

Polský občanský soudní řád obsahuje informace o mediaci v článcích 183¹ až 183¹5. Odměňování mediátorů a nahrazování jejich výdajů jsou upraveny ve vyhlášce ze 30. listopadu 2003 vydané ministerstvem spravedlnosti. Náklady mediace však nejsou zpravidla považovány za náklady soudního řízení, pokud mediaci nenařídil soud.

Kde lze najít další informace o nákladech?

Dostupné internetové stránky s informacemi o nákladech

Internetové stránky Odkaz se otevře v novém okně.polského ministerstva spravedlnosti jsou součástí oficiálních internetových stránek polské vlády. Popisují systém soudnictví a záležitosti související s polským civilním právem, včetně soudních nákladů. Odkaz na internetové stránky vede k vysvětlení problematiky nákladů v občanskoprávním řízení (pouze v polštině).

Kde lze najít informace o průměrné době trvání různých řízení?

Předpovědět průměrnou dobu trvání určitého řízení je nesmírně obtížné, neboť tato závisí na míře právní a věcné složitosti věci.

Kde lze najít informace o průměrných celkových nákladech konkrétního řízení?

Navzdory výše uvedenému lze průměrné náklady řízení určit. Náklady právního zastoupení se stanoví na začátku řízení. Tyto náklady odvisí od dohody uzavřené mezi klientem a zástupcem. Pokud jde o právní zastoupení z úřední povinnosti, jsou náklady stanoveny ve vyhláškách.

Rovněž je možné určit náklady samotného řízení u soudu. Poplatky jsou vymezeny v zákoně o soudních nákladech v občanskoprávním řízení a odvíjejí se od hodnoty předmětu sporu a povahy věci (např. obchodní věc nebo rozvod manželství). Účastníci mohou rovněž vzít v úvahu náklady na přizvání znalců.

DPH

Jak se tyto informace poskytují?

Poplatky a náklady vymezené v zákoně o soudních nákladech v občanskoprávním řízení jsou osvobozeny od daně a proto DPH nepodléhají. Právní zastoupení podléhá základní sazbě DPH (23 %).

Jaké jsou platné sazby?

Výše platné sazby DPH je 23 %. Služby poskytované právními poradci a advokáty podléhají dani stejně jako ostatní služby. Daň se stanovuje zákonem o dani z přidané hodnoty.

Právní pomoc

Platná hranice příjmů v občanskoprávním řízení

Lidé žádající o osvobození od soudních poplatků musí předložit oficiální návrh. Osvobození může být schváleno v případě, že mohou prokázat, že náklady nejsou schopni uhradit, aniž by sobě nebo své rodině přivodili strádání.

Žadatel musí rovněž předložit písemné prohlášení s následujícími údaji: manželský stav, příjmy, zdroj příjmů a majetek. V případě, že jsou výše uvedené podmínky splněny, soud osvobození schválí a kromě toho přidělí žadateli bezplatnou profesionální právní pomoc (právní zástupce je na začátku řízení zaplacen ministerstvem financí; na konci řízení je pak neúspěšný účastník povinen na žádost vítězné strany tyto náklady nahradit).

Platná hranice příjmů pro obviněného v trestním řízení

Pevně stanovená hranice neexistuje. Obecnou zásadou je, že žadatel musí řádně prokázat, že s ohledem na svoji finanční situaci nebo na finanční situaci své rodiny by zaplacení nákladů pro něj bylo příliš tíživé.

Platná hranice příjmů pro oběť v trestním řízení

Pevně stanovená hranice neexistuje. Právní pomoc lze poskytnout, jestliže oběť, coby účastník řízení, není schopna hradit náklady, aniž by tím byla poškozena její finanční situace nebo finanční situace její rodiny.

Další podmínky spojené s poskytnutím právní pomoci oběti

Jak bylo uvedeno výše, oběť musí být účastníkem řízení. Během vyšetřování je oběť účastníkem z moci úřední. V rámci soudního řízení pak musí získat status tzv. „vedlejšího žalobce“ (francouzsky „partie civile“).

Další podmínky spojené s poskytnutím právní pomoci obviněnému

Neexistují žádné další podmínky upravující právní pomoc poskytovanou obžalovanému. Existují však další důvody pro poskytnutí právní pomoci obžalovanému. Právní pomoc je obligatorní tam, kde:

 • je nezletilý
 • je hluchý, němý nebo slepý
 • existuje důvod pro pochyby o jeho duševním zdraví
 • soud poskytnutí právní pomoci považuje za nezbytné s ohledem na okolnosti ohrožující obhajobu
 • řízení se koná před krajským soudem coby soudem první instance a obžalovaný je obžalován ze závažného trestného činu nebo byl zbaven svobody.
 • řízení se koná před Nejvyšším soudem.

Soudní řízení osvobozená od poplatků

V případě trestních řízení zahájených na návrh veřejnoprávních subjektů náklady hradí ministerstvo financí.

Řízení s mladistvými jsou osvobozená od poplatků.

V některých případech (např. vyživovací povinnost, protiprávní smluvní ustanovení) jsou navrhovatelé osvobozeni od soudních poplatků (článek 96 nařízení).

Kdy musí neúspěšná strana nahradit náklady řízení straně, která uspěla?

Obecným pravidlem je, že neúspěšná strana je povinna uhradit základní náklady řízení a nahradit vítězné straně náklady na právní zastoupení. Nahraditelné náklady jsou vymezeny v polském občanském soudním řádu (články 98 až 110). Nahraditelné náklady zahrnují zejména: náklady soudního jednání (soudní výlohy), náklady na dopravu, přiměřenou náhradu ušlého zisku a náklady na právní zastoupení.

Odměny znalců

O odměně znalce rozhoduje soud – v závislosti na účelu věci, kvalifikaci, době trvání a míře pracovního vytížení.

Odměny překladatelů a tlumočníků

Odměna se odvíjí od toho, zda byl překlad/tlumočení nařízeno státem nebo vyžádáno soukromým subjektem.

Vyhláška o odměňování soudních tlumočníků (vydaná ministrem spravedlnosti dne 25. ledna 2005 – Úř. věst. 2007, č. 41, bod 265) upravuje odměny vyplácené veřejnými institucemi. Podle zákona se náklady určují podle následujících faktorů: zdrojový a cílový jazyk (vychází se přitom z obecného předpokladu, že snáze se zpravidla překládá z cizího jazyka do jazyka mateřského, tudíž je takový překlad levnější). Dalšími faktory jsou terminologie a úroveň specializace.

V neveřejném sektoru jsou náklady upraveny smlouvou uzavřenou mezi překladatelem/tlumočníkem a jeho klientem.

Prameny jsou:

 • Vyhláška o odměnách za advokátní služby vydaná ministrem spravedlnosti dne 28. září 2002 – Úř. věst. 2002, číslo 163, bod 1348
 • Zákon o soudních nákladech v občanskoprávním řízení – úřední věstník 2005, číslo 167, bod 1398.
 • Vyhláška o odměňování soudních tlumočníků ministra spravedlnosti dne 25. ledna 2005 – Úř. věst. 2007, č. 41, s. 265)

Související dokumenty

Polská zpráva o průzkumu transparentnosti nákladůPDF(396 Kb)en

Poslední aktualizace: 11/06/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Náklady řízení - Portugalsko

Na této stránce naleznete informace o nákladech soudního řízení v Portugalsku.

Regulační rámec upravující výši odměn u právnických profesí

1. Právní zástupci (Solicitadores)

V Portugalsku se výplata odměn právním zástupcům jednajícím jako soudní vykonavatelé (agentes de execução) řídí výnosem (Portaria) č. 331-B/2009 ze dne 30. března 2009 (články 11 až 25).

2. Právní poradci (Consultores jurídicos)

Odměny právních poradců nepodléhají v Portugalsku žádné právní úpravě.

3. Advokáti (Advogados)

Odměny advokátů nepodléhají v Portugalsku žádné právní úpravě.

4. Soudní úředníci (Oficiais de justiça)

Poplatky za úkony soudních úředníků v rámci výkonu soudních rozhodnutí jsou stanoveny v článku 9 a tabulce II nařízení o nákladech soudních řízení (Regulamento das Custas Processuais), schváleného vládním nařízením (Decreto-Lei) č. 34/2008 ze dne 26. února 2008 a výnosem (Portaria) č. 331-B/2009 ze dne 30. března 2009 (články 11 až 25).

5. Advokáti zajišťující právní ochranu

Odměny advokátů za služby poskytované v rámci právní ochrany jsou stanoveny výnosem (Portaria) č. 1386/2004 ze dne 10. listopadu 2004 a výnosem č. 10/2008 ze dne 3. ledna 2008, ve znění výnosu č. 210/2008 ze dne 29. února 2008.

Fixní náklady

Fixní náklady v občanskoprávním řízení

Fixní náklady stran občanskoprávních řízení

Fixní náklady pro účastníky občanskoprávních řízení jsou stanoveny v článcích 5 až 7 a v tabulkách I a II v příloze nařízení o nákladech soudních řízení (Regulamento das Custas Processuais), schváleného vládním nařízením (Decreto-Lei) č. 34/2008 ze dne 26. února 2008.

V jaké fázi občanskoprávního řízení musí být fixní náklady uhrazeny?

Soudní poplatky se zpravidla hradí při zahájení řízení a při stanovení data jednání. Poplatky znalcům a soudním úředníkům se zpravidla hradí předtím, než vstupují do řízení.

Fixní náklady v trestním řízení

Fixní náklady stran trestních řízení

Fixní náklady pro účastníky trestních řízení jsou stanoveny v článku 8 a v tabulce III v příloze nařízení o nákladech soudních řízení (Regulamento das Custas Processuais), schváleného vládním nařízením (Decreto-Lei) č. 34/2008 ze dne 26. února 2008.

V jaké fázi trestního řízení musí být fixní náklady uhrazeny?

Stadium trestního řízení, ve kterém musí být uhrazeny fixní náklady, závisí na pozici účastníka řízení a na příslušných právních úkonech. Jedinými případy, kdy se soudní poplatky hradí v okamžiku provedení úkonu, jsou uplatnění nároku poškozeným a zahájení stíhání ze strany poškozeného. V ostatních případech, tzn. tehdy, kdy je do řízení zapojen i obžalovaný, a v dalších případech, kdy je zapojen poškozený, se stanovené soudní poplatky hradí na konci každé fáze řízení (šetření, rozsudek, odvolání).

Fixní náklady v ústavněprávním řízení

Fixní náklady stran ústavněprávního řízení

Fixní náklady pro strany řízení před Ústavním soudem (Tribunal Constitucional) jsou stanoveny v článcích 6 až 9 vládního nařízení (Decreto-Lei) č. 303/98 ze dne 7. října 1998, ve znění vládního nařízení č. 91/2008 ze dne 2. června 2008.

V jaké fázi ústavněprávního řízení se hradí náklady?

Fixní náklady se hradí až po skončení řízení.

Předběžné informace, které musí poskytnout právní zástupci

Práva a povinnosti stran

Právní zástupci jsou eticky a právně zavázáni poskytnout veškeré informace o právech a povinnostech stran, neboť jsou schopni odhadnout jejich šance na úspěch a výši souvisejících nákladů.

Zdroje informací o nákladech řízení

Kde lze najít informace o nákladech řízení v Portugalsku?

Více informací o nákladech v Portugalsku najdete na stránce Odkaz se otevře v novém okně.https://igfij.mj.pt/custas/Paginas/default.aspx

V jakých jazycích lze získat informace o nákladech řízení v Portugalsku?

Informace o nákladech řízení v Portugalsku jsou k dispozici pouze v portugalštině.

Kde lze najít informace o mediaci?

Informace o mediaci, zejména o veřejných mediačních službách pro záležitosti občanského, rodinného, pracovního a trestního práva, najdete na stránce Odkaz se otevře v novém okně.http://www.dgpj.mj.pt/sections/gral/mediacao-publica/mediacao-anexos/formularios-para-pedidos/

Kde lze najít informace o průměrné době trvání různých řízení?

Informace o průměrné délce řízení jsou k dispozici na stránce se soudními statistikami Portugalska: Odkaz se otevře v novém okně.http://www.dgpj.mj.pt/sections/estatisticas-da-justica.

Kde lze najít informace o průměrných nákladech na konkrétní řízení?

Tyto informace nejsou k dispozici a lze je získat pouze nahlédnutím do různých tarifů nebo tabulek nákladů.

Jakým způsobem se poskytují informace o dani z přidané hodnoty?

Soudní náklady nepodléhají dani z přidané hodnoty. Poplatky odborníkům podléhají DPH, ale informace o zákonem stanovených nákladech DPH nezahrnují.

Jaké jsou platné sazby?

O platných sazbách DPH nejsou dostupné žádné informace.

Právní pomoc

Platný příjmový strop v oblasti občanskoprávního soudnictví

Vzorec pro výpočet příjmového stropu pro získání právní pomoci v občanskoprávních sporech je uveden v příloze zákona č. 34/2004 ze dne 29. července 2004, ve znění zákona č. 47/2007 ze dne 28. srpna 2007.

Platný příjmový strop v oblasti trestního soudnictví pro obviněné

Vzorec pro výpočet příjmového stropu pro získání právní pomoci v trestněprávních sporech je uveden v příloze zákona č. 34/2004 ze dne 29. července 2004, ve znění zákona č. 47/2007 ze dne 28. srpna 2007.

Platný příjmový strop v oblasti trestního soudnictví pro oběti

Pro právní pomoc obětem v trestněprávních sporech není stanoven žádný příjmový strop.

Další podmínky související s přidělením právní pomoci obětem

Pro přidělení právní pomoci obětem existují další podmínky. Oběti neplatí soudní poplatky, pokud je zastupuje sdružení na pomoc obětem (Associação de Apoio à Vítima).

Další podmínky související s přidělením právní pomoci obviněným

Pro přidělení právní pomoci obviněným existují další podmínky. Týkají se ekonomické situace obviněného a vypočítají se podle vzorce uvedeného v článku 39 zákona č. 34/2004 ze dne 29. července 2004, ve znění zákona č. 47/2007 ze dne 28. srpna 2007.

Soudní řízení osvobozená od poplatků

Soudní řízení může být pro jednoho z účastníků nebo oba účastníky osvobozeno od poplatků na základě výjimky ze soudních nákladů nebo přidělení právní pomoci.

Kdy musí neúspěšná strana uhradit náklady řízení úspěšné straně?

Úspěšná strana má zpravidla nárok na náhradu svých nákladů od poražené strany, a to v míře stanovené soudem a v závislosti na jeho konečném rozhodnutí. Právo úspěšné strany na náhradu zaniká, pokud poražená strana využívá právní pomoci a je tak osvobozena od veškerých soudních poplatků.

Odměny znalců

Obvykle hradí odměny znalcům příslušný účastník řízení. Pokud obdržel právní pomoc, hradí odměny Úřad pro finanční řízení a infrastrukturu soudů (Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça).

Odměny překladatelů a tlumočníků

Obvykle hradí odměny překladatelů a tlumočníků příslušný účastník řízení. Pokud však obdržel právní pomoc, hradí odměny Institut finančního řízení a soudní infrastruktury (Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça).

Dokumentace

Zpráva Portugalska o studii transparentnosti nákladůPDF(781 Kb)en

Poslední aktualizace: 21/06/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Náklady řízení - Rumunsko

Na této stránce jsou uvedeny informace o soudních nákladech v Rumunsku.

Právní rámec upravující odměny právnických profesí

Právní zastoupení

Všeobecné informace

Odměny právních zástupců jsou různé a určují se podle obtížnosti případu, jeho rozsáhlosti a doby trvání. Na úrovni odměn se právní zástupce a jeho klient mohou libovolně dohodnout, avšak v rámci zákona a statutu právnického povolání.

Úroveň splatných odměn může vycházet z:

 • hodinové sazby účtované podle počtu odpracovaných hodin;
 • fixní částky;
 • částky závislé na úspěšném výsledku; kromě fixní částky může právní zástupce požádat o další fixní nebo variabilní částku, která bude vyplacena v případě úspěchu.
 • hodinové a fixní odměny dohromady bez ohledu na konečný výsledek.

Je takřka nemožné uvést odhad odměn, protože tyto informace lze získat pouze po předložení případu právnímu zástupci, který splatnou odměnu posoudí s ohledem na všechna hlediska daného případu, zejména pracovní zátěž, hodnotu soudního sporu a povahu strany vedoucí spor.

Soudní exekutoři

Všeobecné informace

Výše odměny soudního exekutora závisí na povaze vykonávané činnosti (výkon soudního rozhodnutí nebo jiný vykonatelný exekuční titul). Ministerstvo spravedlnosti ve spolupráci s Odkaz se otevře v novém okně.Národní unií soudních exekutorů stanovilo sazebník odměn. Exekutoři jsou placeni stranou, která exekutora požádala o exekuci. Soudní exekutoři jsou obvykle placeni za každý jednotlivý úkon při exekuci.

V případě, kdy se jedná o exekuci peněžité pohledávky, je maximální výše odměn následující:

Pohledávky do 50 000 RON včetně

Maximální odměna činí 10% hodnoty pohledávky (například je-li hodnota pohledávky 40 000 RON, může maximální účtovaná odměna činit 400 RON).

Pohledávky od 50 000 RON do 80 000 RON včetně

Maximální odměna je pevná částka 5 000 RON plus 3% z částky převyšující 50 000 RON.

Pohledávka mezi 80000 RON a 100000 RON

Maximální odměna je pevná částka 5 900 RON plus 2% z částky převyšující 80 000 RON

Pohledávky od 80 000 RON do 100 000 RON včetně

Maximální odměna je pevná částka 6 300 RON plus 1% z částky převyšující 100 000 RON.

Podrobné informace o minimálních a maximálních odměnách podle druhu exekučního úkonu

Odměny účtované před rohodnutím soudu (před předložením pohledávky)

Oznámení a poskytnutí procesních dokumentů

Mezi 20 RON (5 EUR) a 400 RON (100 EUR).

Zjištění skutkové situace a inventura zboží (článek 239 občanského soudního řádu)

Mezi 100 RON (25 EUR) a 2200 RON (550 EUR) u dlužníka fyzické osoby nebo 5200 RON (1300 EUR) u dlužníka právnické osoby.

Protokol o věcné nabídce

Mezi 50 RON (12,5 EUR) a 350 RON (87,5 EUR).

Konfiskace

10% skutečné hodnoty

Zajišťovací zabavení

Mezi 100 RON (25 EUR) a 1200 RON (300 EUR) u dlužníka fyzické osoby nebo 2200 RON (550 EUR) u dlužníka právnické osoby.

Právní konzultace o přípravě exekučních dokumentů

Mezi 20 RON (5 EUR) a 200 RON (50 EUR).

Odměny účtované během řízení

Předvolání

Minimální odměna 60 RON (15 EUR) za pohledávky do 1 000 RON (250 EUR)

60 RON plus 2% částky, o kterou částka převyšuje 1 000 RON u pohledávek nad 1 000 RON

U částek až do 50000 RON (12500 EUR) může odměna činit až 10% hodnoty pohledávky;

U částek mezi 50001 RON a 80000 RON (20000 EUR) činí odměna 3% hodnoty pohledávky;

U částek mezi 80001 RON a 100000 RON (25000 EUR) činí odměna 2% hodnoty pohledávky; a

U částek nad 100000 RON činí odměna 1% hodnoty pohledávky.

Protest při neplacení směnek, dlužních úpisů a šeků

Minimální odměna 150 RON (37,5 EUR)

Maximálně 400 RON (100 EUR).

Soudní zabavení

Minimální odměna 100 RON (25 EUR)

Maximálně 1200 RON (300 EUR) u dlužníka fyzické osoby nebo 2200 RON (550 EUR) u dlužníka právnické osoby.

Odměny účtované po řízení (po rozhodnutí soudu)

Umístění nezletilého do péče nebo stanovení bydliště nezletilého

Mezi 50 RON (asi 12,5 EUR) a 1000 RON (250 EUR).

Styk s dítětem/návštěva dítěte (nezletilého)

Mezi 50 RON (asi 12,5 EUR) a 500 RON (125 EUR).

 

V případě vymáhání dluhů

Vymáhání dluhů a pohledávek exekucí movitého majetku

Minimální odměny

Minimální odměna 60 RON (15 EUR) za pohledávky do 1 000 RON (250 EUR)

60 RON plus 2% částky, o kterou částka převyšuje 1 000 RON u pohledávek nad 1 000 RON

Maximální odměny

Až 10% pro částky do 50000 RON (12500 EUR);

3% pro částky mezi 50001 RON a 80000 RON (20000 EUR).

2% pro částky mezi 80001 RON a 100000 RON (25000 EUR); a

1% pro částky nad 100000 RON.

Vymáhání dluhů a pohledávek exekucí nemovitého majetku

Minimální odměny

150 RON (37,5 EUR) za pohledávky do 1 000 RON (EUR 250)

150 RON (37,5 EUR) plus 2% z částky, o kterou částka převyšuje 1 000 RON u pohledávek nad 1 000 RON

Maximální odměny

Až 10% pro částky do 50000 RON (12500 EUR);

3% pro částky mezi 50001 RON a 80000 RON (20000 EUR).

2% pro částky mezi 80001 RON a 100000 RON (25000 EUR); a

1% pro částky nad 100000 RON.

Soudní znalci

Odměny znalců jsou různé. Odměny stanoví subjekt, který si znalecký posudek vyžádal, přičemž zohlední jeho složitost, objem vynaložené práce a profesní nebo vědeckou odbornost znalce.

 • posudek provedený na žádost soudu, orgánů činných v trestním stíhání případně jiných orgánů účastnících se objasňování skutečností v příslušné věci znalci s povolením od ministerstva spravedlnosti;
 • zúčastněné strana má právo požadovat, aby soudní znalec ve spolupráci se znalcem (specialistou, poradcem) určeným touto stranou a schválený soudem provedl znalecké posouzení. Odměna znalci určenému stranou je stanovena na základě dohody a placena touto stranou.

Fixní náklady

Fixní náklady stran v občanskoprávním řízení

Fixní náklady na podání žaloby: soudní poplatky a kolkovné

Žaloby podané u soudu, které jsou předmětem soudních poplatků, musejí být opatřeny soudním kolkem.

Soudní poplatky

Soudní poplatky se mohou pohybovat mezi 0,5 EUR až více než 1500 EUR.

V případě finančně vyčíslitelných pohledávek (např. ve věci alimentů, obchodních případů) se soudní poplatky liší podle hodnoty pohledávky:

Hodnota pohledávky

Výše soudního poplatku

Až 39 RON

2 RON

39,01 – 388 RON

2 RON plus 10% částky, o kterou hodnota pohledávky převyšuje 39 RON

388,01 – 3879 RON

37 RON plus 8% částky, o kterou hodnota pohledávky převyšuje 388 RON

3 879,01 – 19395,00 RON

316 RON plus 6% částky, o kterou hodnota pohledávky převyšuje 3879 RON

19395,01 – 38790,00 RON

1247 RON plus 4% částky, o kterou hodnota pohledávky převyšuje 19395 RON

38790,01 – 193948,00 RON

2023 RON plus 2% částky, o kterou hodnota pohledávky převyšuje 38790 RON

Více než 193948,00 RON

5126 RON plus 1% částky, o kterou hodnota pohledávky převyšuje 193948 RON

V případě pohledávek týkajících se rodinného práva jsou soudní poplatky:

Za rozvod způsobený zhoršením rodinných vztahů a rozvod společně dohodnutý mezi manžely (rumunský rodinný zákoník, čl. 38 odst. 1 a 2)

39 RON (10 EUR)

Za rozvod způsobený neschopností manžela či manželky vykonávat své rodinné povinnosti z důvodu závažného onemocnění (rumunský rodinný zákoník, čl. 38 odst. 3) a rozvod způsobený nízkým příjmem manžela či manželky (nižším než minimální hrubá mzda v zemi) nebo neexistencí příjmu

8 RON (2 EUR)

Za svěření dětí do péče, za stanovení bydliště nezletilého dítěte, za účelem uznání dítěte, aby mohlo používat jméno rodiče

6 RON (2,5 EUR)

 • Kolkovné (asi 1 EUR) – pohybuje se mezi 1,5 a 5 RON
 • Rozhodnutí soudu – náklady na rozhodnutí (asi 1 EUR)

Soudní rozhodnutí, předvolání a oznámení jsou doručována stranám soudního sporu, svědkům, znalcům a všem ostatním osobám a institucím, které se soudního sporu účastí, zdarma.

Nahlédnutí do soudního spisu a kopírování dokumentů ze soudního spisu a osvědčení soudního úředníka podléhá zaplacení poplatku (maximálně 4 RON).

 • Náklady na získání ověřeného rozhodnutí (méně než 1 EUR)

Žádosti pro soudy o doručení kopií soudních rozhodnutí, která s doložkou právní moci

Kolek za soudní poplatek v hodnotě 2 RON

Další řízení: fixní náklady

Odměny překladatelů a tlumočníků

1. Odměny překladatelů a tlumočníků

  Tyto odměny stanoví soud v úředním rozhodnutí, kterým jmenuje tlumočníka nebo překladatele. Minimální sazba 20 RON se zvyšuje:

  • o 50% za překlady z orientálního jazyka (japonština, čínština) či vzácně používaného jazyka nebo do něj; nebo za naléhavé překlady (do 24 – 48 hodin);
  • o 100% za simultánní tlumočení; nebo za práci o víkendu, během státního svátku nebo dne pracovního volna, a mezi 22:00 a 6:00 hodin.

  Přesné úrovně sazeb jsou:

  Za soudního tlumočníka

  23,15 RON (asi 6 EUR) za jednu hodinu, popř. za méně než hodinu (části hodiny)

  Za překlady

  33,56 RON (asi 8 EUR) za jednu stranu

   

  Vyžadují-li to zákony, připočítává se k těmto částkám DPH.

  2. Odměny soudních exekutorů

   Výše odměny závisí na množství práce při výkonu soudního rozhodnutí nebo nařízení výkonu rozhodnutí podle zákona. Ministerstvo spravedlnosti však po konzultacích s Odkaz se otevře v novém okně.Národní unií soudních exekutorů vytvořilo tabulku odměn. Viz kapitolu o odměnách soudních exekutorů výše.

   Opravné prostředky

   Náklady na soudní spor na prvním stupni jsou svojí povahou podobné nákladům na řízení o opravném prostředku, ale jejich výše činí 50% nákladů vynaložených při soudním sporu.

   Fáze občanskoprávního řízení, kdy musejí být uhrazeny fixní náklady

   1. Soudní poplatky

   Jsou splatné předem, před obdržením, zpracováním nebo vydáním příslušné dokumentace nebo poskytnutím požadované služby. V praxi zaplatí žadatel soudní poplatek, který je dle jeho odhadu správný, při předložení pohledávky. Při prvním slyšení stanoví soud soudní poplatky, které mají být uhrazeny, a řádné požádá stranu soudního sporu, aby uhradila případný nedoplatek.

   2. Odměny soudních exekutorů

    Výdaje související s výkonem rozhodnutí musejí být uhrazeny předem stranou soudního sporu, která o výkon rozhodnutí požádala. Záloha na odměnu soudních exekutorů však nemůže být podmínkou pro vykonání soudního rozhodnutí.

    3. Odměny tlumočníků

     Strana soudního sporu, která požádala o tlumočnické služby, musí uhradit soudem stanovený poplatek, oficiální cestovní výlohy nebo odměnu tlumočníka do 5 dnů od stanovení její výše.

     4. Odměny znalců

      Předběžná platba a záloha na cestovné (použije-li se) se vyplácí do 5 dnů od jmenování znalce stranou, která o znalecký posudek požádala, a to na zvláštní účet pro tyto účely otevřený místním úřadem pro znalecká posouzení. Soud může také rozhodnout, aby výdaje uhradily obě strany soudního sporu.

      Odměny stanoví subjekt, který si znalecký posudek vyžádal, přičemž zohlední jeho složitost, objem vynaložené práce a profesní nebo vědeckou odbornost znalce.

      Fixní náklady v trestním řízení

      Fixní náklady stran v trestním řízení

      Pro strany soudního sporu při trestním řízení nejsou stanoveny žádné fixní náklady.

      Fixní náklady v ústavněprávním řízení

      Fixní náklady stran v ústavněprávním řízení

      V souvislosti s ústavněprávním řízením nejsou stanoveny žádné fixní náklady.

      Předběžné informace, které musí uvést právní zástupci

      Práva a povinnosti stran

      V Rumunsku nemají právní zástupci přímou povinnost poskytovat stranám soudního sporu předběžné informace o jejich právech a povinnostech, jejich vyhlídkách na úspěch a nákladech na řízení. Podle statutu právnického povolání ale právní zástupce má povinnost radit svému klientovi urychleně, svědomitě, správně a důsledně.

      Právní základy pro stanovení nákladů

      Kde lze najít informace o právních základech pro stanovení nákladů v Rumunsku?

      Informace o různých právních základech pro stanovení nákladů se nehledají snadno, protože nejsou zveřejněny na internetových stránkách veřejných institucí ani uvedeny v letácích. Informace lze získat přímo od lidí pracujících v této oblasti a z následujících zákonů týkajících se soudních nákladů.

      1. Soudní poplatky a kolkovné jsou upraveny zákonem č. 146/1997 o soudních poplatcích a nařízením vlády č. 32/1995 o kolkovném.
      2. odměny právním zástupců jsou upraveny Odkaz se otevře v novém okně.zákonem č. 188/2000 o soudních exekutorech a vyhláškou č. 2550/C ze dne 14. listopadu 2006 o schválení minimální a maximální odměny za služby soudních exekutorů.
      3. Odměny znalců jsou upraveny občanským soudním řádem a nařízením vlády č. 2/2000 o organizaci činnosti soudních a mimosoudních znalců.
      4. Odměny překladatelů a tlumočníků jsou upraveny občanským soudním řádem, zákonem č. 178 a Odkaz se otevře v novém okně.vyhláškou č. 772 ze dne 5. března 2009 o stanovení odměn pro soudní tlumočníky a překladatele.

      V jakých jazycích získám informace o právních základech pro stanovení nákladů v Rumunsku?

      Zákony upravující náklady jsou k dispozici pouze v rumunštině.

      Kde lze najít informace o mediaci?

      Mediace je upravena zákonem č. 192/2006 o mediaci a organizaci povolání mediátora. Tento zákon stanoví, že mediátor má právo na odměnu dohodnutou se stranami sporu a na náhradu výdajů vynaložených v souvislosti s mediací.

      Kde lze najít další informace o nákladech?

      Kde lze najít informace o průměrné době trvání různých řízení?

      Statistické informace o průměrné době trvání případů jsou uvedeny ve výroční zprávě o rumunské soudní činnosti, která je k dispozici v rumunštině na veřejné internetové stránce Vrchní rady soudců a státních zástupců (viz kapitolu 3.4 Odkaz se otevře v novém okně.Ukazatele kvality soudní činnosti, strany 155-162).

      DPH

      Na soudní poplatky, kolkovné a odměny právním zástupcům, které jsou stanoveny smlouvou o právní pomoci, se nevztahuje DPH.

      Vyžadují-li to platné zákony, připočítává se DPH k sazbě za překlad dokumentů.

      Právní pomoc

      Platná hranice příjmu v oblasti civilního soudnictví

      Průměrný čistý měsíční příjem na jednoho rodinného příslušníka

      Podmínky pro poskytnutí právní pomoci

      Méně než 500 RON (asi 125 EUR)

      Úroveň příjmu by měla být pod hranicí po dobu alespoň 2 měsíce před podáním žaloby k soudu; v takovém případě hradí náklady na soudní řízení v plném rozsahu stát.

      Méně než 800 RON (asi 200 EUR)

      Úroveň příjmu by měla být pod hranicí po dobu alespoň 2 měsíce před podáním žaloby k soudu; v takovém případě hradí 50% nákladů na soudní řízení stát.

       

      Dále je právní pomoc poskytnuta:

      • jestliže by fixní nebo celkové odhadované náklady na soudní řízení mohly omezit ústavní právo strany sporu na účinný přístup ke spravedlnosti; nebo
      • jestliže by právo strany sporu na přístup ke spravedlnosti mohlo být omezeno rozdíly v životních nákladech mezi členským státem jejího bydliště a Rumunskem;
      • bez ohledu na příjem příjemce právní pomoci, jestliže zvláštní zákon stanoví právo na právní pomoc nebo bezplatnou právní pomoc jako ochranné opatření pro příjemce právní pomoci (je-li příjemce právní pomoci nezletilý, zdravotně postižený nebo v jiné zvláštní situaci).

      Platná hranice příjmu v oblasti trestního soudnictví pro obviněné

      Koncepce hranice příjmu se vztahuje pouze na občanské věci. V trestních věcech jsou hlavní právní ustanovení upravující tuto oblast obsažena v článku 171 trestního zákoníku. Obviněnému se poskytuje právní pomoc, jestliže:

      1. je nezletilý;
      2. byl internován v převýchovném ústavu nebo vzdělávacím nemocničním zařízení;
      3. již byl zadržen nebo držen ve vazbě v souvislosti s jiným trestním řízením;
      4. byl lékařsky internován nebo podstupuje povinnou léčbu;
      5. orgán činný v trestním řízení nebo soud má za to, že obžalovaný není schopen vést vlastní obhajobu;
      6. trestem stanoveným zákonem za údajně spáchaný trestný čin je odnětí svobody na doživotí nebo na alespoň 5 let.

      Platná hranice příjmu v oblasti trestního soudnictví pro oběti

      Koncepce hranice příjmu se v oblasti trestního soudnictví nevztahuje na oběti. Příslušná právní ustanovení upravující tuto oblast jsou obsažena v článku 173 trestního zákoníku.

      Soudní řízení osvobozená od poplatků

      Na následující žaloby se ze zákona nevztahují žádné soudní náklady:

      • Všechny žaloby týkající se (1) ochrany a podpory práv dětí (upravené zákonem č. 272/2004 o podpoře a ochraně práv dětí), (2) opatrovnictví, (3) svěřenectví, (4) pomoc poskytovanou vážně duševně nemocným osobám;
      • Žaloby týkající se povinnosti zákonného a smluvního výživného a všechny žaloby týkající se adopce (upravené zákonem č. 273/2004 o adopci);
      • Ostatní žaloby podle příslušných zákonů.

      Kdy musí neúspěšná strana nahradit náklady řízení straně, která uspěla?

      V občanských věcech jsou pravidla pro rozdělení nebo úhradu nákladů upravena články 274-276 občanského soudního řádu. V zásadě platí následující:

      • Neúspěšná strana je povinna (na žádost) uhradit náklady na soudní řízení;
      • Soudce nemůže snížit soudní poplatek ani jiné výdaje uhrazené stranou, která uspěla;
      • Obžalovaný, který uznal nároky navrhovatele při prvním slyšení, nemusí platit soudní výlohy, pokud o tom nebyl oficiálně informován soudním exekutorem na základě zvláštního postupu ještě před vynesením rozhodnutí, jak je uvedeno výše;

      V trestních věcech jsou pravidla pro rozdělení/úhradu nákladů upravena články 189-193 trestního zákoníku. V zásadě platí následující:

      • Výdaje nutné na vykonání procesních aktů, řízení důkazů, správu podstatných důkazních prostředků, odměny právních zástupců a další výdaje související s trestním řízením jsou hrazeny z prostředků poskytnutých státem nebo zaplacených stranami sporu.
      • V případě usvědčení musí obžalovaný uhradit soudní výdaje vynaložené státem, s výjimkou výdajů na tlumočníky jmenované soudními orgány a případů, kdy byla poskytnuta bezplatná právní pomoc.
      • V případě zproštění viny nebo ukončení trestního řízení u soudu jsou soudní výdaje státu uhrazeny takto:

      V případě zproštění viny: a) obětí, v rozsahu, ve kterém byly obětí způsobeny; b) stranou občanskoprávního sporu, jejíž nároky byly zcela odmítnuty, v rozsahu, ve kterém byly výdaje způsobeny touto stranou; c) obžalovaným, je-li i v případě zproštění viny povinen zaplatit náhradu škody.

      V případě ukončení trestního řízení, a) obžalovaným, byla-li nařízena náhrada trestní odpovědnosti nebo existuje důvod k nepotrestání; b) oběma stranami sporu v případě uzavření smíru; c) obětí v případě stažení žaloby nebo jejího opožděného doručení soudu.

      • V případě amnestie, promlčení nebo stažení žaloby a v případě existence příčiny pro nepotrestání, požaduje-li obžalovaný pokračování trestního řízení, mohou být sodní výdaje uhrazeny obětí nebo obžalovaným podle ostatních souvisejících právních předpisů.
      • Ve všech ostatních případech zaplatí vlastní soudní výdaje stát.

      Odměny znalců

      Článek 274 občanského soudního řádu stanoví, že neúspěšná strana na žádost hradí náklady na soudní řízení, které zahrnují i odměny všech znalců uhrazené stranou, která uspěla.

      Související přílohy

      Zpráva Rumunska ke Studii o transparentnosti nákladůPDF(544 Kb)en

      Poslední aktualizace: 24/06/2019

      Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
      V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

      Náklady řízení - Slovinsko

      Tato stránka obsahuje informace o nákladech řízení ve Slovinsku.

      Právní rámec upravující odměny právnických profesí

      Advokáti

      Odměny advokátů jsou upraveny zákonem o advokátním tarifu (Úřední věstník Republiky Slovinsko č. 67/2008; 35/2009-ZOdv-C, v platnosti od 1. 1. 2009 do 9. 5. 2009).

      Tento zákon se použije do doby, než slovinská advokátní komora přijme nový tarif pro advokátní služby, který musí být schválen ministrem spravedlnosti a veřejné správy.

      Notáři

      Odměny notářů jsou upraveny notářským tarifem (Úřední věstník Republiky Slovinsko č. 94/2008) vydaným ministrem spravedlnosti a veřejné správy. Před přijetím ministr předkládá tarif slovinské notářské komoře k předběžným připomínkám, které však pro ministra nejsou právně závazné.

      Fixní (pevně stanové) náklady

      Fixní náklady v občanskoprávním řízení

      Fixní náklady stran sporu v občanskoprávním řízení

      Fixní náklady zahrnují:

      • soudní poplatky,
      • odměny advokátů,
      • odměny znalců,
      • odměny překladatelů a tlumočníků a
      • cestovní výlohy (např. svědků a znalců).

      Fáze občanskoprávního řízení, kdy musí být zaplaceny fixní náklady

      Soudní poplatky se obvykle platí na začátku řízení po podání návrhu.

      V některých případech se poplatky hradí poté, co soud vynese rozhodnutí (např. ve sporných věcech v oblasti sociálního zabezpečení před soudem prvního stupně, ve věcech souvisejících s řízením u katastru nemovitostí, v prvoinstančních řízeních o odškodnění).

      V pozůstalostním řízení se soudní poplatek platí na konci řízení – po zjištění přesné hodnoty pozůstalosti.

      Odměny advokátů musejí být zaplaceny poté, co soud vydá rozhodnutí o nákladech řízení. Advokáti mohou požadovat zaplacení části nebo celé výše své odměny předem, což je běžnou praxí.

      Strana, která navrhne provedení důkazu (např. předvolání znalce nebo svědka), případně využití služeb překladatele nebo tlumočníka, musí předem uhradit související náklady.

      Fixní náklady v trestním řízení

      Fixní náklady stran v trestním řízení

      Fixní náklady zahrnují:

      • soudní poplatky,
      • odměny advokátů (které odvisí od počtu soudních jednání),
      • odměny znalců,
      • odměny překladatelů a tlumočníků a
      • cestovní výlohy (např. svědků a znalců).

      Fáze trestního řízení, kdy musejí být zaplaceny fixní náklady

      Soudní poplatky a jiné náklady se obvykle platí poté, co soud vynese konečné rozhodnutí, proti kterému se nelze dále odvolat, nebo poté, co soud vydal zvláštní rozhodnutí o nákladech řízení, proti kterému se nelze dále odvolat.

      Odměny advokátů musí být uhrazeny poté, co soud vydá rozhodnutí o nákladech řízení. Advokáti mohou požadovat zaplacení části nebo celé výše své odměny předem, což je běžná praxe.

      Fixní náklady v ústavním řízení

      Fixní náklady stran v ústavním řízení

      V ústavním řízení se neplatí žádné soudní poplatky. Ostatní náklady (např. odměny advokátů a cestovní výlohy) tvoří součást vlastních nákladů každé strany.

      Fáze ústavního řízení, kdy musejí být zaplaceny fixní náklady

      Odměny advokátů musí být uhrazeny na konci řízení. Advokáti mohou požadovat zaplacení části nebo celé výše své odměny předem, což je běžná praxe.

      Předběžné informace, které musí uvést právní zástupci

      Práva a povinnosti stran

      Advokáti nemají zákonnou povinnost poskytovat informace o právech a povinnostech, vyhlídkách na úspěch ve věci či souvisejících nákladech. Vyúčtování odměn advokátů však musí být vystaveno na zvláštní faktuře s uvedením údajů o odměnách a výdajích. Pokud se advokát a klient dohodnou na tom, že odměna a výdaje nebudou stanoveny na základě zákona o advokátním tarifu, ale podle zvláštního ujednání o výši odměny, musí takové ujednání být v souladu s určitými pravidly.

      Právní základy pro stanovení nákladů

      Kde lze najít informace o právních základech pro stanovení nákladů ve Slovinsku?

      Náklady soudního řízení jsou upraveny v následujících právních předpisech:

      • Zákon o soudních poplatcíchZakon o sodnih taksah (Úřední věstník Republiky Slovinsko č. 37/2008,
      • Zákon o advokátním tarifuZakon o odvetniški tarifi (v blízké budoucnosti se očekává jeho novela),
      • Notářský tarif – Notarska tarifa (Úřední věstník Republiky Slovinsko č. 94/2008, 32/2011. V blízké budoucnosti se očekává jeho další novelizace),
      • Pravidla pro soudní tlumočníkyPravilnik o sodnih tolmačih (Úřední věstník Republiky Slovinsko č. 49/2002, 75/2003, 71/2007),
      • Pravidla pro soudní znalce a soudní odhadcePravilnik o sodnih izvedencih in cenilcih (Úřední věstník Republiky Slovinsko č. 7/2002, 75/2003, 72/2005, 71/2007, 84/2008),
      • Trestní řád – Zakon o kazenskem postopku (Úřední věstník Republiky Slovinsko č. 32/2012),
      • Pravidla pro náhradu nákladů v trestním řízeníPravilnik o povrnitvi stroškov v kazenskem postopku (Úřední věstník Republiky Slovinsko č. 61/1997, 6897 - opr. 62/2008),
      • Občanský soudní řád – Zakon o pravdnem postopku (Úřední věstník Republiky Slovinsko č. 73/2007 – úřední konsolidované znění, 45/08 - ZArbit, 45/08, 111/08 - Odl. US, 121/08 - Skl. US, 57/09 - Odl. US, 12/10 - Odl. US, 50/10 - Odl. US, 107/10 - Odl. US, 75/12 - Odl. US a 76/12 - opr.).

      Výše uvedené předpisy jsou k dispozici na slovinském internetovém právním portálu Odkaz se otevře v novém okně.Právního informačního centra nebo v jiných národních legislativních rejstřících.

      V jakých jazycích lze získat informace o právních základech pro určení nákladů ve Slovinsku?

      Informace jsou k dispozici pouze ve slovinštině.

      Kde lze najít informace o mediaci?

      Informace o mediaci jsou k dispozici na internetových stránkách Odkaz se otevře v novém okně.Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci o mimosoudním řešení sporů.

      Informace jsou rovněž k dispozici na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti a veřejné správy a na internetových stránkách jednotlivých soudů, které poskytují soudní mediaci (např. Odkaz se otevře v novém okně.Krajský soud v Lublani).

      Další informace lze nalézt rovněž na internetových stránkách nevládních organizací a subjektů ze soukromého sektoru, které v oblasti mediace působí (viz stránky věnované mediaci a vyhledání mediátora).

      Kde lze najít další informace o nákladech?

      Kde lze najít informace o průměrné době trvání konkrétních řízení?

      Sekce internetových stránek Odkaz se otevře v novém okně.Ministerstva spravedlnosti a veřejné správy věnovaná analýze soudních statistik obsahuje informace o průměrné době trvání konkrétních řízení.

      DPH

      Jak se tyto informace poskytují?

      Informace o nákladech jsou uvedeny v různých předpisech, avšak zpravidla bez zmínky o DPH. Pokud musí být k ceně připočtena DPH (např. pokud služby advokáta podléhají DPH), příslušné předpisy ji zpravidla zmiňují.

      Právní pomoc

      Příjmový práh v občanskoprávním soudnictví

      Příjmový práh pro vznik nároku na právní pomoc je upraven v článku 13 zákona o bezplatné právní pomociZakon o brezplačni pravni pomoči (Úřední věstník Republiky Slovinsko č. 48/2001, 50/2004, 96/2004-UPB1, 23/2008).

      Nárok na právní pomoc má osoba, která vzhledem k rodinným majetkovým poměrům nemůže uhradit náklady soudního řízení, aniž by tím neohrozila svou sociální situaci. Má se za to, že sociální situace je ohrožena v případě, že měsíční příjem osoby nebo průměrný měsíční příjem na člena její rodiny nepřevýší dvojnásobek minimálního měsíčního příjmu stanoveného v zákoně o sociálním zabezpečení – Zakon o socialnem varstvu (Úřední věstník Republiky Slovinsko č. 3/2007-UPB2 {23/2007 opr., 41/2007 opr.}, 122/2007 Odl.US: U-I-11/07-45).

      Od 1. června 2012 činí minimální příjem 260 EUR; příjmový práh pro právní pomoc je tedy 520 EUR.

      Soud může rovněž účastníky osvobodit od povinnosti platit soudní poplatky (upraveno v článku 11 zákona o soudních poplatcích), pokud by jejich úhrada značně snížila minimální denní rozpočet takového účastníka nebo jeho rodiny. Rozhodnutí je ponecháno na úvaze soudu, který zváží všechny relevantní okolnosti.

      Příjmový práh v trestním soudnictví pro stíhané osoby a oběti

      Příjmový práh v trestním soudnictví pro stíhané osoby a oběti je stejný jako v občanskoprávním soudnictví.

      Další podmínky pro poskytnutí právní pomoci obětem a stíhaným osobám

      Neexistují žádné další podmínky pro poskytnutí právní pomoci oběti a stíhané osobě.

      Soudní řízení osvobozená od poplatků

      V níže uvedených soudních řízeních není nutné platit soudní poplatky:

      • řízení před Ústavním soudem Republiky Slovinsko,
      • výkon soudních rozhodnutí ve sporech týkajících se pracovního poměru a jiných pracovněprávních věcí,
      • řízení, v nichž byla přiznána právní pomoc,
      • výkon rozhodnutí o výživném,
      • předběžná opatření v rámci rozvodového řízení nebo řízení o výživném dítěte,
      • insolvenční řízení zahájená na návrh dlužníka,
      • ověření listin, kterých je zapotřebí k výkonu práv ze sociálního zabezpečení v zahraničí,
      • další řízení a věci uvedené v zákoně o soudních poplatcích a dalších předpisech.

      Kdy musí neúspěšná strana hradit náklady řízení strany, která uspěla?

      Nahrazování nákladů je upraveno v trestním řádu a v občanském soudním řádu, v nichž je stanovena zásada úspěchu ve věci a zásada zavinění.

      V občanskoprávním řízení musí neúspěšný účastník nahradit náklady, které vznikly účastníkovi, jenž měl ve věci úspěch. Každý účastník musí nést náklady vzniklé jeho vlastním zaviněním nebo shodou okolností. Podrobnější pravidla pro nahrazování nákladů jsou uvedena v občanském soudním řádu (články 151–186, 173.a) a v pravidlech pro nahrazování nákladů v trestním řízení (Úřední věstník Republiky Slovinsko č. 15/03).

      V trestním řízení soud zpravidla rozhodne, že odsouzený má povinnost nahradit náklady řízení. Podrobnější pravidla pro nahrazování nákladů jsou uvedena v trestním řádu (články 92–99) a ve zvláštní vyhlášce ministra spravedlnosti a veřejné správy.

      Znalečné

      V občanskoprávním řízení znalečné zaplatí ta strana, která požaduje provedení důkazu vyslechnutím znalce. Pokud vyslechnutí znalce nařídí soud, zaplatí odměnu soud. Tyto náklady se na konci řízení nahrazují podle zásady úspěchu ve věci.

      V trestním řízení platí odměny znalců soud.

      Odměny překladatelů a tlumočníků

      V trestním řízení zaplatí odměny překladatelů a tlumočníků soud.

      Náklady na překlad nebo tlumočení do italského nebo maďarského jazyka a z těchto jazyků se neúčtují, protože italská a maďarská národnostní menšina má ústavní právo používat svůj vlastní jazyk (a to ani tehdy, když příslušné osoby musí nahrazovat jiné náklady trestního řízení).

      Náklady na překlad a tlumočení se neúčtují v případě, že stíhaná osoba nerozumí jazyku, ve kterém se řízení vede.

      V občanskoprávním řízení tvoří odměny překladatelů a tlumočníků součást nákladů řízení. Tyto odměny musí být zaplaceny tou stranou, jejíž jednání vedlo k zahájení řízení. Na konci řízení se vynaložené náklady nahrazují podle zásad úspěchu ve věci a zavinění.

      Slovinské případové studie

      Podrobnější informace o nákladech řízení ve Slovinsku jsou k dispozici v některých konkrétních případových studiích.

      Související odkazy

      Odkaz se otevře v novém okně.Slovinský právní systém

      Odkaz se otevře v novém okně.Adresář Krajského soudu v Lublani

      Odkaz se otevře v novém okně.Analýza soudních statistik

      Související přílohy

      Slovinská zpráva o studii ohledně transparentnosti nákladůPDF(723 Kb)en

      Poslední aktualizace: 25/06/2019

      Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
      V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

      Náklady řízení - Slovensko

      V tomto oddílu naleznete informace týkající se nákladů soudního řízení na Slovensku.

      Právní rámec upravující odměny právnických profesí

      Ustanovení § 1 odst. 2 zákona č. 586/2003 Sb., o advokacii a o změně zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, stanoví následující:

      „Výkon advokacie znamená zastupování klientů v řízení před soudy, orgány veřejné moci a jinými právními subjekty, zastupování a obhajobu v trestním řízení, poskytování právních porad, sepisování listin o právních úkonech, vypracování právních rozborů, správu majetku klientů a další formy právního poradenství a právní pomoci, pokud jsou vykonávány soustavně a za odměnu (dále jen „právní služby“).“

      Advokáti

      Odměny advokátů jsou upraveny vyhláškou Ministerstva spravedlnosti Slovenské republiky (č. 655/2004 Sb., o odměnách a náhradách advokátů za poskytování právních služeb) – dále jen „Vyhláška o odměnách advokátů“; verze v angličtině je k dispozici na internetových stránkách Odkaz se otevře v novém okně.Slovenské advokátní komory.

      Odměna advokáta musí být stanovena dohodou mezi advokátem a jeho klientem (smluvní odměna). Valná většina všech odměn advokátů je sjednána na smluvní bázi, pokud právní předpisy nepředepisují tarifní odměny. Pokud se strany na této záležitosti nedohodnou, použijí se pro účely určení částky odměny příslušná ustanovení o tarifních sazbách (vyhláška o odměnách advokátů). Tarifní odměna se stanoví vynásobením základní sazby počtem úkonů nebo právních služeb, které advokát poskytl.

      Soudní vykonavatelé

      Ve Slovenské republice soudní vykonavatelé neexistují. Jejich funkce ale v souladu se zákonem č. 233/1995 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (dále jen „Exekuční řád“) plní soudní exekutoři.

      Fixní náklady

      Fixní náklady v občanském soudním řízení

      Fixní náklady stran sporu v občanském soudním řízení

      Všechny kategorie poplatků jsou uvedeny v příslušných právních předpisech, které nabízejí různé způsoby určení výše těchto poplatků:

      Soudní poplatky jsou upraveny zákonem č. 71/1992 Sb., o soudních poplatcích a poplatku za výpis z rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o soudních poplatcích“). Jedná se o pevně stanovenou částku, poplatek stanovený procentem nebo kombinaci obou těchto způsobů (v závislosti na typu žalovaného nároku).

      Odměny exekutorů jsou upraveny zákonem č. 233/1995 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti. Výše těchto poplatků je určena dle tarifu (poplatek stanovený pevnou sazbou nebo procentem, v závislosti na předmětu exekuce) nebo smluvně.

      Odměny advokátů jsou upraveny vyhláškou č. 655/2004 Sb., o odměnách a náhradách advokátů za poskytování právních služeb. Výše této odměny je určena dle tarifu (odměna stanovená pevnou sazbou za každý úkon právní služby, v závislosti na hodnotě nároku nebo jeho předmětu) nebo smluvně.

      Odměny znalců jsou upraveny vyhláškou č. 491/2004 Sb., o odměnách, náhradách výdajů a náhradách za ztrátu času pro znalce, tlumočníky a překladatele. Výše této odměny je určena dle tarifu (odměna stanovená pevnou sazbou za každou poskytnutou službu, hodinová odměna nebo procentní odměna, v závislosti na předmětu) nebo smluvně.

      Náhrady svědkům jsou upraveny zákonem č. 99/1963 Sb. Občanský soudní řád a následně vyhláškou č. 543/2005 Sb., o jednacím a kancelářském řádu pro okresní, odvolací, Speciální soud a vojenské soudy (dále jen „vyhláška o jednacím a kancelářském řádu“), zákonem č. 311/2001 Sb., Zákoník práce, zákonem č. 595/2003 Sb., o dani z příjmů, a zákonem č. 663/2007 Sb., o minimální mzdě. Soud rozhoduje o náhradě nezbytných hotových výdajů a náhradě za ušlý zisk (podle pravidel stanovených ve vyhlášce o jednacím a kancelářském řádu).

      Odměny překladatelů/tlumočníků jsou upraveny vyhláškou č. 491/2004 Sb., o odměnách, náhradách výdajů a náhradách za ztrátu času pro znalce, tlumočníky a překladatele. Výše této odměny je určena dle tarifu (odměna stanovená pevnou sazbou za hodinu/stránku v závislosti na předmětném jazyce nebo za službu poskytnutou překladatelem/tlumočníkem) nebo smluvně.

      Ve většině potenciálních soudních řízení je proto pro kohokoli, kdo není odborníkem v oblasti justice, prakticky nemožné určit očekávanou celkovou výši skutečně vynaložených nákladů bez odborné pomoci.

      Odborník (především advokát) je však schopen poskytnout svému klientovi podstatně přesnější rady ohledně různých nákladů, které je možno v průběhu řízení očekávat, v závislosti na okolnostech případu. V případech, kdy je obtížné předvídat výsledek řízení, může advokát klientovi poradit i ohledně očekávaných nákladů spojených s různými možnými výsledky sporu, které budou v konečném důsledku záviset na uvážení a rozhodnutí soudu.

      Různé druhy nákladů, které se mohou objevit v občanském soudním řízení, jsou upraveny zvláštními vyhláškami/zákony. Tyto předpisy mohou různým způsobem upravovat výpočet odměny a lze je rozdělit do dvou hlavních kategorií: tarifní odměny a smluvní odměny.

      Fáze občanskoprávního soudního řízení, kdy vzniká povinnost zaplatit fixní náklady

      Podle zákona č. 71/1992 Sb., o soudních poplatcích a poplatku za výpis z rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, platí, že před zahájením soudního řízení musí být zaplacen pouze soudní poplatek.

      Podle zákona č. 99/1963 Sb. (občanský soudní řád) platí, že kromě soudních poplatků tvoří náklady řízení především hotové výdaje stran soudního řízení a jejich zástupců. Mezi tyto náklady patří:

      • ušlý zisk stran a jejich právních zástupců,
      • náklady obstarání důkazů (včetně odměn a náhrad znalcům),
      • odměna notářů za prováděné úkony soudního komisaře a jejich hotové výdaje,
      • odměna správce dědictví a jeho hotové výdaje,
      • tlumočné a odměna za překlady,
      • odměna za zastupování – pokud je strana zastoupena advokátem zapsaným u Slovenské advokátní komory.

      Tyto náklady jsou obvykle placeny poté, co je ve věci vydáno rozhodnutí soudu.

      Náklady občanského soudního řízení dále do značné míry závisejí na předmětné věci a na úvaze soudu (zejména pokud jde o výběr důkazních prostředků a rozsah nákladů, které mají být uhrazeny soudu nebo protistraně). Je proto obtížné předem předvídat výši skutečných nákladů řízení.

      Fixní náklady v trestním řízení

      Fixní náklady stran trestního řízení

      Soud může rozhodnout o nákladech trestního řízení po vydání pravomocného rozhodnutí.

      Fáze trestního řízení, kdy vzniká povinnost zaplatit fixní náklady

      Veškeré náklady uplatňované v trestním řízení se hradí po vydání pravomocného rozhodnutí, jelikož součástí rozhodnutí je i výrok o náhradě nákladů řízení (zákon č. 301/2005 Sb., trestní řád).

      Fixní náklady v ústavněprávním řízení

      Fixní náklady stran ústavněprávního řízení

      Ve věcech zastupování v řízení u Ústavního soudu Slovenské republiky, které nelze vyjádřit v penězích, činí základní sazba tarifní odměny za jeden úkon právní služby jednu šestinu základu pro výpočet (§ 11 vyhlášky č. 655/2004 Sb., o odměnách a náhradách advokátů za poskytování právních služeb).

      Fáze ústavněprávního řízení, kdy vzniká povinnost zaplatit fixní náklady

      V řízení u Ústavního soudu platí obdobná pravidla jako v občanskoprávním a trestním řízení. Použije se zákon č. 99/1963 Sb., Občanský soudní řád.

      Informace, které musí právní zástupci poskytnout předem

      Práva a povinnosti stran

      Ustanovení § 18 zákona č. 586/2003 Sb., o advokacii a o změně zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, stanoví následující:

      1. Při výkonu advokacie je každý advokát povinen chránit práva klienta, prosazovat oprávněné a legitimní zájmy klienta a jednat v souladu s pokyny klienta. Pokud by pokyny klienta byly v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, není jimi advokát vázán a je povinen o této skutečnosti klienta informovat.
      2. Při výkonu advokacie je advokát povinen jednat čestně a svědomitě, důsledně využívat veškeré právní prostředky a uplatňovat v zájmu klienta vše, co podle jeho přesvědčení pokládá za prospěšné. Přitom dbá na účelnost a hospodárnost poskytovaných právních služeb.
      3. Při výkonu advokacie je advokát vždy povinen jednat v souladu s důstojností advokátního stavu a nesmí učinit nic, co by důstojnost advokátního stavu snižovalo. Advokát je tak povinen dodržovat pravidla profesní etiky a jiná pravidla, která určuje předpis komory.

      Právní základy pro stanovení nákladů

      V jakém jazyce lze získat informace o právních základech pro stanovení nákladů na Slovensku?

      Výše uvedené předpisy ve sbírce zákonů týkající se nákladů jsou zveřejněny ve slovenštině (dle ustanovení § 8 zákona Národní rady Slovenské republiky č. 1/1993 Sb.)

      Kde lze najít informace o mediaci?

      Mediace je upravena zákonem č. 420/2004 Sb., o mediaci.

      Kde lze najít další informace o nákladech?

      Internetové stránky s informacemi o nákladech

      Informace o nákladech jsou k dispozici na internetových stránkách Odkaz se otevře v novém okně.IGNUM, které obsahují veškeré obecně závazné předpisy, jakož i platné/neplatné zákony Slovenské republiky. Tyto internetové stránky jsou ve vlastnictví Odkaz se otevře v novém okně.Ministerstva spravedlnosti Slovenské republiky.

      Kde lze najít informace o průměrné době trvání různých řízení?

      Tyto informace naleznete ve statistické ročence Odkaz se otevře v novém okně.Ministerstva spravedlnosti Slovenské republiky.

      Kde lze najít informace o průměrných celkových nákladech konkrétního řízení?

      Informace o průměrných nákladech a poplatcích je těžké určit vzhledem k následujícím skutečnostem:

      1. Nejsou zveřejňovány žádné statistické informace.
      2. Příslušná slovenská legislativa je relativně flexibilní a téměř vždy nabízí možnost sjednání smluvní odměny – v závislosti na kraji, pověsti advokátní kanceláře a jiných osob poskytujících služby související s vedením soudního řízení. Případ samotný, jeho složitost, objem potřebných důkazních prostředků a délka trvání mají taktéž zásadní a ještě významnější dopad.
      3. Dále platí, že i částka tarifní odměny (kterou je možno přiznat na konci řízení pouze ve formě nákladů řízení, v závislosti na výsledku věci a rozhodnutí soudu) je odvozena od délky a komplexnosti soudního řízení, počtu provedených úkonů a řady dalších faktorů. Vzhledem k tomu, že není možno určit průměrnou délku a složitost soudního řízení, není možno určit ani průměrnou výši nákladů řízení.

      Daň z přidané hodnoty

      Jakým způsobem jsou tyto informace poskytovány?

      V případě, že je exekutor registrován jako plátce DPH, bude DPH připočtena k jeho příjmu a nákladům (ve smyslu ustanovení § 196 zákona č. 233/1995 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti).

      V případě, že je advokát registrovaným plátcem DPH, bude součástí jeho příjmu a nákladů počítaných na základě této vyhlášky DPH (ustanovení § 18 odst. 3 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti SR č. 655/2004 Sb., o odměnách a náhradách advokátů za poskytování právních služeb).

      V případě, že je znalec, tlumočník nebo překladatel registrovaným plátcem DPH, bude součástí jeho odměny a náhrad DPH (ustanovení § 16 odst. 2 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti SR č. 491/2004 Sb., o odměnách, náhradách výdajů a náhradách za ztrátu času pro znalce, tlumočníky a překladatele).

      Jaké jsou platné sazby?

      DPH se neuplatňuje na soudní poplatky (zákon č. 71/1992 Sb., o soudních poplatcích a poplatku za výpis z rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů). Uplatňuje se však na odměny za mediaci, neboť výkon mediační činnosti je podnikáním, a na odměny za rozhodčí řízení, a to ve výši 20 %, pokud je osoba, které je odměna placena, zaregistrována jako plátce DPH.

      Právní pomoc

      Platná hranice příjmů v oblasti občanskoprávního řízení

      Tuto otázku upravuje ustanovení § 4 písm. h) zákona č. 327/2005 Sb., o poskytování právní pomoci osobám v hmotné nouzi a o změně a doplnění zákona č. 586/2003 Sb. o advokacii a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 8/2005 Sb.

      V platném znění tento předpis stanoví: „Hmotnou nouzí je stav, kdy fyzická osoba je příjemcem dávek a příspěvků k dávce v hmotné nouzi, 1e) nebo stav, kdy příjem fyzické osoby nepřesahuje 1,6násobek sumy životního minima 2) a tato fyzická osoba si poskytnutí právních služeb nemůže zajistit svým vlastním majetkem“. (311,30 eur)

      Platná hranice příjmů pro obviněné v oblasti trestního řízení

      V oblasti trestní justice není stanovena žádná hranice příjmů pro obviněné, kteří žádají o pomoc právního zástupce ex officio. Trestní řád (§ 37 a 38) stanoví případy, kdy je obhajoba povinná:

      1. Obviněný musí mít obhájce již v přípravném řízení, pokud:
       • je ve vazbě, ve výkonu trestu odnětí svobody nebo na pozorování ve zdravotnickém zařízení
       • je zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo je jeho způsobilost k právním úkonům omezená
       • jde o řízení týkající se zvlášť závažného zločinu
       • jde o řízení proti mladistvému
       • jde o řízení proti uprchlému
      2. Obviněný musí mít obhájce, pokud to soud a v přípravném řízení prokurátor nebo policista považují za nezbytné zejména proto, že mají pochybnost o tom, zda je obviněný schopen se řádně obhajovat
      3. Obviněný taktéž musí mít obhájce ve vydávacím řízení a v řízení, v němž se rozhoduje o uložení ochranného léčení, s výjimkou protialkoholního léčení

      Ustanovení § 38 trestního řádu stanoví, že:

      1. Obviněný musí mít obhájce ve vykonávacím řízení, ve kterém soud rozhoduje ve veřejném zasedání, pokud obviněný:
       • je zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo je jeho způsobilost k právním úkonům omezená
       • jde o mladistvého podmínečně propuštěného z výkonu trestu odnětí svobody, který v době konání veřejného zasedání nedovršil osmnáctý rok
       • je ve vazbě
       • existují pochybnosti o způsobilosti obviněného náležitě se obhajovat
      2. V řízeních o mimořádných opravných prostředcích musí mít odsouzený obhájce, pokud:
      • jde o případy uvedené v § 37 odst. 1 písm. a), b) nebo c)
      • mladistvý v době konání veřejného zasedání týkajícího se mimořádného opravného prostředku nedovršil osmnáctý rok
      • existují pochybnosti o způsobilosti obviněného náležitě se obhajovat
      • jde řízení vedené proti odsouzenému, který zemřel

      Platná hranice příjmů v oblasti trestního řízení pro oběti

      Podle § 558 odst. 1 trestního řádu soud rozhoduje o náhradě nákladů poškozeného poté, co rozsudek nabude právní moci.

      Další podmínky související s poskytováním právní pomoci obětem

      Veškeré podmínky jsou upraveny zákonem č. 301/2005 Sb., trestní řád.

      Soudní řízení osvobozená od poplatků

      Existují dva druhy osvobození od soudních poplatků (§ 4 zákona Slovenské národní rady č. 71/1992 Sb., o soudních poplatcích a o poplatku za výpis z rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů). Tyto soudní poplatky se týkají:

      • zvláštních druhů řízení (péče o nezletilé, nečinnost nebo neoprávněný zásah správních orgánů, vzájemná vyživovací povinnost mezi rodiči a dětmi), nebo
      • zvláštních druhů osob (žalobce v řízení o náhradě škody způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání; v řízení o určení neplatnosti skončení pracovního poměru apod.). V případě, že soud rozhodne ve prospěch žaloby, je žalovaný povinen zaplatit příslušný soudní poplatek nebo jeho část určenou soudem, není-li i žalovaný od placení poplatku osvobozen.

      Podle ustanovení § 138 občanského soudního řádu platí, že soud může přiznat plné či částečné osvobození od soudního poplatku straně řízení, je-li to odůvodněno okolnostmi nebo hospodářskými poměry této strany a není-li žaloba svévolná nebo zjevně nedůvodná. Soud je však oprávněn přiznané osvobození kdykoli za řízení odejmout.

      Podle zákona č. 327/2005 Sb., o poskytování právní pomoci osobám v hmotné nouzi (dále jen zákon o právní pomoci), právní pomoc znamená poskytnutí právních služeb osobě oprávněné k pomoci v souvislosti s uplatňováním jejích práv – zejména v podobě:

      • právního poradenství,
      • pomoci při mimosoudních jednáních,
      • sepisování podání na soudy,
      • zastupování v řízení před soudem,
      • vykonávání úkonů s tím souvisejících, jakož i
      • úplného či částečného hrazení nákladů s tím spojených.

      Ovšem platí, že v případě, kdy dotčená osoba splňuje podmínky pro poskytnutí právní pomoci, je pravděpodobné, že bude též osvobozena od placení nákladů řízení (včetně soudních poplatků). Neexistuje žádné ustanovení, které by výslovně stanovilo, že osoba, která má nárok na poskytnutí právní pomoci, je též osvobozena od placení soudních poplatků. Je však velmi pravděpodobné, že soud takové osvobození přizná.

      Kdy musí neúspěšná strana nahradit náklady řízení druhé strany?

      Občanskoprávní soudní řízení: podle § 142 občanského soudního řádu

      Kterákoli osoba může požádat o úplné či částečné osvobození od soudních poplatků u příslušného soudu. Soud na návrh přizná úspěšné straně (s plným úspěchem ve věci) náhradu nezbytných nákladů řízení (včetně soudních poplatků). V případě částečného úspěchu soud přizná část nákladů řízení oběma stranám a případně může rozhodnout tak, že žádná ze stran nemá právo na náhradu nákladů řízení. Soud však může přiznat plnou výši náhrady nákladů řízení i straně řízení, která má jen částečný úspěch v řízení, pokud rozhodnutí o výši plnění záviselo na stanovisku znalce nebo na úvaze soudu, nebo pokud je část nároku, v níž strana řízení úspěch neměla, relativně zanedbatelná.

      Trestní řízení: podle § 557 trestního řádu

      V případě, že je poškozenému přiznán alespoň částečný nárok na náhradu nákladů řízení, je odsouzený povinen zaplatit poškozenému nutné náklady řízení, včetně nákladů právního zastoupení, jde-li o případ nutné obhajoby.

      I v případě, že poškozenému nebyl přiznán tento nárok, může soud přiznat úplnou či částečnou náhradu nákladů řízení poškozenému na základě návrhu poškozeného a s přihlédnutím k okolnostem případu.

      Odměny znalců

      Vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 491/2004 Sb., o odměnách, náhradách výdajů a náhradách za ztrátu času pro znalce, tlumočníky a překladatele, určuje výši odměny a náhrad znalců. Seznam znalců vedený Odkaz se otevře v novém okně.Ministerstvem spravedlnosti Slovenské republiky je veřejnosti k dispozici na jeho internetových stránkách. Znalec je do seznamu zapsán, pokud jako kandidát splní veškeré předpoklady (dle vyhlášky o odměnách znalců, tlumočníků a překladatelů).

      Odměna znalce musí být stanovena dohodou mezi znalcem a jeho klientem (smluvní odměna). Pokud se strany nedohodnou, použijí se pro účely určení částky odměny příslušná ustanovení shora uvedené vyhlášky o tarifních sazbách.

      Platí, že DPH se uplatňuje pouze na smluvní odměnu za podmínky, že je překladatel/tlumočník zaregistrován jako plátce DPH.

      Tarifní sazby se určují na základě:

      • počtu odpracovaných hodin
      • procentuálního podílu původní hodnoty předmětné věci
      • pevné sazby podle předmětné věci a počtu poskytnutých úkonů.

      Případové studie za Slovensko

      Podrobnější informace o nákladech řízení na Slovensku jsou k dispozici prostřednictvím vybraných konkrétních případových studií.

      Související přílohy

      Zpráva ke studii o transparentnosti nákladů řízení na SlovenskuPDF(872 Kb)en

      Poslední aktualizace: 26/06/2019

      Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
      V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

      Náklady řízení - Finsko

      V tomto oddíle najdete informace o nákladech na soudní řízení ve Finsku.

      Právní rámec upravující odměny právnických profesí

      Obhájci (včetně právních zástupců)

      Ve Finsku jsou odměny pro obhájce upraveny pravidly řádného výkonu profese advokáta a směrnicemi pro odměňování, schválenými finskou advokátní komorou.

      Soudní vykonavatelé

      Ve Finsku se odměny pro soudní vykonavatele řídí vládní vyhláškou 925/2008, zákonem o exekučních poplatcích (34/1995) a vládní vyhláškou 35/1995.

      Advokáti

      Ve Finsku jsou odměny pro advokáty upraveny v části obchodního zákoníku 18:5, zákonem o právní pomoci (257/2002) a vládní vyhláškou 290/2008.

      Fixní náklady

      Fixní náklady v občanskoprávním řízení

      Fixní náklady stran občanskoprávního řízení

      Ve Finsku zahrnují fixní náklady poplatky za řízení a poplatky za dokumenty. Poplatky za řízení (soudní poplatky, poplatky za podání žaloby, doručovací poplatky) se vybírají od účastníka řízení jako kompenzace za projednání věci a opatření učiněná během procesu. Poplatek za řízení pokrývá rovněž doručení úředního vyhotovení rozhodnutí nebo předběžného rozhodnutí ve dané věci. Soudní poplatek se pohybuje v rozpětí od 79 EUR u občanskoprávních věcí u okresních soudů do 223 EUR u případů řešených obchodním soudem.

      Poplatky za dokumenty (poplatky za výpisy, poplatky za další vyhotovení, poplatky za ověřování) jsou vybírány za výslovně vyžadované dokumenty, vyjma případů, na které se vztahuje zákonné osvobození od poplatků. Například se neplatí poplatky za dokumenty vydávané poškozené straně v trestní věci, kde žalobu podal státní zástupce.

      Podrobné informace o nákladech jsou dostupné na webových stránkách justice a v zákoně o soudních poplatcích (zákon o poplatcích za výkony soudů a určitých orgánů soudní správy č. 701/1993) a v souvisejících vyhláškách státní rady.

      Ve věcech rozvodu se celkový soudní poplatek skládá z počátečního poplatku 79 EUR a poplatku 44 EUR za pokračovací řízení po lhůtě na rozmyšlenou. Pomoc advokáta může stát přibližně 1000 EUR. V záležitostech, jejichž součástí je žaloba, činí poplatek 72 EUR. Ve věcech občanského práva je soudní poplatek 79 EUR až 179 EUR u okresního soudu a dalších 179 EUR, jestliže je dán návrh k odvolacímu soudu. Náklady na advokáty mohou dosahovat nebo i přesahovat výši 6000 EUR.

      Fáze občanskoprávního řízení, v nichž se musí hradit fixní náklady

      Fixní náklady vzniklé účastníkům občanskoprávního řízení musí být uhrazeny na konci řízení.

      Fixní náklady v trestních řízeních

      Fixní náklady stran trestního řízení

      Ve Finsku neplatí účastníci řízení, kde žalobu podává státní zástupce u soudu první instance, žádné náklady.

      Fáze trestního řízení, v nichž se musí hradit fixní náklady

      Fixní náklady vzniklé účastníkům trestního řízení musí být uhrazeny na konci řízení.

      Fixní náklady v ústavních řízeních

      Fixní náklady stran ústavního řízení

      Ve Finsku neexistují žádné ústavní soudy; relevantní případy jsou projednávány jako trestní řízení. Účastníkům trestních řízení, kde žalobu podává státní zástupce u soudu první instance, nevznikají žádné náklady.

      Fáze ústavních řízení, v nichž se musí hradit fixní náklady

      Náklady musí být uhrazeny na konci řízení.

      Předběžné informace, které musí uvést právní zástupci

      Práva a povinnosti stran

      Právní zástupci musí účastníkům potenciálního soudního sporu poskytnout předběžné informace v tom smyslu, aby porozuměli svým právům a povinnostem, svým šancím na úspěch a nákladům, které ponesou – včetně těch, které pravděpodobně ponese strana sporu, která nebude mít úspěch. Je to upraveno Odkaz se otevře v novém okně.etickým kodexem finské advokátní komory. Obhájce je rovněž ze zákona povinen zachovávat důvěrnost svého klienta.

      Právní základy nákladů

      Kde mohu nalézt informace o právních základech nákladů ve Finsku?

      Informace o právních základech nákladů jsou k dispozici na webové stránce Odkaz se otevře v novém okně.finského ministerstva spravedlnosti.

      V jakém jazyce mohu získat informace o právních základech nákladů ve Finsku?

      Informace jsou dostupné ve finštině, švédštině a angličtině.

      Kde mohu nalézt informace o mediaci?

      Informace o mediaci jsou dostupné na webových stránkách ministerstva spravedlnosti a Národního ústavu zdraví a sociální péče.

      Kde mohu nalézt další informace o nákladech

      Dostupné webové stránky s informacemi o nákladech

      Podrobné informace o nákladech a poplatcích za soudní řízení jsou dostupné zdarma na webových stránkách Odkaz se otevře v novém okně.finského ministerstva spravedlnosti.

      Kde mohu najít informace o průměrné době trvání různých řízení?

      Informace o průměrné délce trvání jsou dostupné v „Přehledu“ aktivit na webových stránkách Odkaz se otevře v novém okně.finského ministerstva spravedlnosti.

      Kde mohu najít informace o průměrných celkových nákladech jednotlivého řízení?

      Informace o průměrných agregovaných nákladech jsou dostupné na webových stránkách Odkaz se otevře v novém okně.Justice finského soudnictví.

      DPH

      Jak lze získat tyto informace

      Informace jsou dostupné na webových stránkách Odkaz se otevře v novém okně.ministerstva spravedlnosti. Podle směrnice pro odměňování finské advokátní komory musí být odhad poplatku za určitý úkon uváděn spotřebiteli včetně DPH.

      Jaké sazby DPH se vztahují na právní služby?

      Právní služby jsou předmětem DPH v sazbě 22 procent. Poplatky za právní pomoc však nejsou předmětem DPH.

      Právní pomoc

      Příjmový práh v oblasti občanského práva

      Příjmový práh je kalkulován podle stanoveného vzorce. Obecně je poskytována bezplatná právní pomoc, pokud jsou dostupné prostředky žadatele nižší než 700 EUR měsíčně u svobodné osoby. Pomoc lze rovněž poskytnout s progresivní srážkou, pohybují-li se dostupné prostředky žadatele mezi 700 a 1500 EUR měsíčně. Právní pomoc není poskytnuta, má-li žadatel dostupné prostředky vyšší než 1500 EUR měsíčně. Příslušné hodnoty pro manželské páry jsou 600 a 1300 EUR. Další informace lze nalézt na webových stránkách Justice. Poplatek za právní pomoc ve výši 70 EUR je vybírán v případě, že žadatel disponuje likvidním jměním přesahujícím 5000 EUR.

      Kromě výše uvedeného mají obžalovaní právo na veřejného obhájce bez ohledu na svou finanční situaci, pokud jsou obžalováni ze závažného trestného činu, nebo jsou-li ve vězení nebo ve vazbě. Soud může rovněž ze své vlastní iniciativy jmenovat veřejného obhájce osobě, která ještě nedovršila 18 let věku, nebo osobě neschopné si najít vlastními silami obhájce. Je-li však obžalovaný odsouzen, musí nahradit státu poplatek za veřejného obhájce, pokud neměl nárok na právní pomoc. V takovém případě je povinnost obžalovaného platit určena podle pravidel právní pomoci.

      Příjmový práh pro oběti v oblasti trestního práva

      Oběti určitých závažných trestných činů, jako je domácí násilí nebo sexuální trestné činy, mají nárok na právního zástupce a asistenta bez ohledu na svou finanční situaci.

      Navíc mohou oběti získat právní pomoc podle společných kritérií: obecně je právní pomoc poskytnuta zdarma, pokud jsou dostupné prostředky žadatele nižší než 700 EUR měsíčně u svobodné osoby. Je rovněž možné ji získat s progresivní srážkou, pokud má žadatel dostupné prostředky mezi 700 a 1500 EUR měsíčně. Právní pomoc nelze získat, pokud žadatel disponuje prostředky, které přesahují částku 1500 EUR měsíčně. Příslušné hodnoty pro manželské páry jsou 600 a 1300 EUR měsíčně. Poplatek 70 EUR za právní pomoc je vybírán od žadatelů, kterým je poskytnuta právní pomoc oproti srážce. Navíc je vybírána dodatečná srážka, pokud likvidní jmění žadatele přesahuje 5000 EUR.

      Další podmínky související s poskytnutím právní pomoci obětem

      O právní pomoc se žádá Úřad veřejné právní pomoci. Lze o ni požádat na kterémkoli z úřadů veřejné právní pomoci v zemi, nezávisle na trvalém bydlišti žadatele. Často je vhodné podat žádost na nejbližším úřadě.

      Žadatel musí předložit důkaz o své finanční situaci, jakémkoli pojištění soudních výloh a popis věci, kvůli níž hledá právní pomoc.

      Žádost se podává úřadu právní pomoci ústně nebo písemně a k žádosti musí být přiložena nezbytné doklady. Formulář žádosti a přílohy lze rovněž zaslat úřadu právní pomoci poštou, faxem nebo e-mailem.

      Formulář žádosti je dostupný na stránce formuláře žádosti o právní pomoc; je rovněž dostupný na úřadech veřejné právní pomoci, u soudů a v právních kancelářích.

      Pokud si žadatel přeje být zastupován v soudním řízení soukromým právním zástupcem, může žádost o právní pomoc podat tento zástupce.

      Jedná-li se o oběť domácího násilí nebo sexuálního trestného činu, soud může jmenovat právního zástupce nebo asistenta oběti – pro účely předběžného řízení a vlastního soudního líčení. Pokud si oběť přeje uplatnit požadavek v průběhu soudního líčení, soud jmenuje zástupce. Jestliže oběť nemá požadavky, lze jmenovat asistenta.

      Jak bylo uvedeno výše, veřejný obhájce bude jmenován na žádost při podezření na závažný trestný čin nebo u osoby, která je ve vězení nebo ve vazbě. Soud může ze své iniciativy jmenovat veřejného obhájce osobě mladší 18 let a osobě neschopné se postarat o svou obhajobu.

      Soudní řízení osvobozená od poplatků

      Příjemce právní pomoci je zbaven povinnosti platit poplatky.

      Navíc určité záležitosti jsou bezplatné ze zákona (zákon o soudních poplatcích 701/1996, oddíl 6 a 7). Tyto záležitosti se týkají například urovnání dluhů soukromých osob nebo trestních případů žalovaných státním zástupcem u soudu první instance. Zahraniční instituce a cizí občané mohou vést bezplatné soudní řízení v případech vzájemné právní pomoci.

      Kdy musí neúspěšná strana nahradit náklady řízení straně, která uspěla?

      Obecně platí pravidlo, že náklady v občanskoprávních případech nese účastník, který prohrál při (mezi výjimky patří případy, v nichž byla podána žaloba, a případy, na něž se vztahují zvláštní ustanovení zákona, jako je mnoho případů řešených podle rodinného práva). U správních soudů musí každý účastník řízení nést své vlastní náklady. V rozsudku soudu se stanoví, zda je účastník, který prohrál, povinen platit vítěznému účastníkovi jeho náklady.

      Odměny a náhrady nákladů za znaleckou činnost

      O odměnách pro experty rozhoduje soud. Tyto odměny nepodléhají žádným pevným limitům, musí však být pokládány za přiměřené.

      Odměny překladatelů a tlumočníků

      O odměnách pro překladatele a tlumočníky rozhoduje soud. Tyto odměny nepodléhají žádným limitům za předpokladu, že jsou přiměřené. Průměrná odměna pro překladatele je 80 EUR za stranu. Tyto odměny nemusí hradit účastník řízení, jemuž byla udělena právní pomoc.

      Související odkazy

      Odkaz se otevře v novém okně.Webové stránky finského ministerstva spravedlnosti

      Odkaz se otevře v novém okně.Webové stránky finského soudnictví

      Odkaz se otevře v novém okně.Webové stránky finské advokátní komory

      Související přílohy

      Finská zpráva o Průzkumu transparentnosti nákladůPDF(504 Kb)en

      Poslední aktualizace: 09/02/2020

      Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
      V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

      Upozorňujeme, že výchozí švédština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

      Náklady řízení - Švédsko

      Tato stránka poskytuje informace o nákladech soudního řízení ve Švédsku.

      Právní rámec upravující odměny právnických profesí

      Advokáti

      Odměny právnických profesí nejsou ve Švédsku upraveny. Je-li však poskytnuta právní pomoc, použije se hodinová sazba stanovená vládou. V roce 2012 byla tato sazba ve většině případů 1 205 SEK bez DPH (tj. 1 506 SEK včetně DPH). Kodex chování pro členy Švédské advokátní komory (advokater) stanoví, že odměny účtované členy Komory musí být přiměřené.

      Fixní (pevně stanovené) náklady

      Fixní náklady v občanskoprávním řízení

      Fixní náklady pro sporné strany v občanskoprávním řízení

      Za podání žaloby v občanskoprávní věci musí navrhovatel soudu uhradit poplatek. V současné době činí tento poplatek 450 SEK (přibližně 50 EUR).

      V občanskoprávních věcech, u kterých je možné mimosoudní řešení sporu a hodnota nároku zjevně nepřesahuje polovinu základu stanoveného zákonem o všeobecném pojištění (základ pro rok 2012 činí 44 000 SEK; tj. polovina základu pro rok 2012 činí 22 000 SEK), nesmí náhrada nákladů řízení zahrnovat jiné výdaje vyjma:

      1. výdajů za právní poradenství omezených na jednu hodinu u každé jednotlivé věci; odměny ve výši odpovídající částce za jednu hodinu právního poradenství podle zákona o právní pomoci (1996:1619);
      2. poplatku za podání žaloby;
      3. cestovních výdajů a výdajů na pobyt strany nebo právního zástupce v souvislosti s dostavením se k soudnímu jednání nebo, není-li osobní přítomnost vyžadována, cestovních výdajů a výdajů na pobyt právního zástupce;
      4. svědečného;
      5. nákladů na překlady.

      Náhrady se poskytují pouze v případě, že náklady byly přiměřeně vynaloženy na ochranu zájmů účastníka řízení.

      V ostatních občanskoprávních věcech (tj. pokud hodnota nároku přesahuje polovinu základu podle zákona o všeobecném pojištění) žádné takové omezení nebo fixní náklady neplatí.

      Fáze občanskoprávního řízení, ve které musí být fixní náklady uhrazeny

      Poplatek za podání žaloby musí být soudu uhrazen při jejím podání. Zákon o právní pomoci však stanoví, že je-li přiznána právní pomoc, měl by účastník uhradit náklady právnímu zástupci, jakmile tyto náklady vzniknou. Tyto náklady v zásadě vychází z výše příjmu účastníka.

      Fixní náklady v trestním řízení

      Fixní náklady pro sporné strany v trestním řízení

      Je-li obžalovanému soudem přidělen veřejný obhájce, použije se výše uvedená hodinová sazba pod položkou „Advokáti”. V případě zkráceného řízení se použije zvláštní sazebník. Je-li obžalovaný odsouzen, musí státu vynaložené veřejné prostředky nahradit na základě soudního rozhodnutí o náhradě nákladů na jeho obhájce. Obžalovaný však za obhájce uhradí nejvýše částku, která by bývala musela být uhrazena jako náklady na přiznanou právní pomoc.

      V některých případech může být jmenován zmocněnec poškozeného stranu (tj. údajnou oběť trestného činu) podle zákona o zmocněncích pro poškozené. Poškozený neodpovídá za jakékoliv náklady splatné tomuto právnímu zástupci. Je-li obžalovaný odsouzen, musí státu vynaložené veřejné prostředky nahradit na základě soudního rozhodnutí o náhradě nákladů na zmocněnce pro poškozeného. Obžalovaný však uhradí nejvýše částku, kterou by býval musel uhradit v případě přiznání právní pomoci.

      Fáze trestního řízení, ve které musí být fixní náklady uhrazeny

      Soud může rozhodnutí o náhradě nákladů na obhájce či zmocněnce rozhodnout, že obžalovaný musí státu nahradit vynaložené veřejné prostředky. V takovém případě se tato částka nahrazuje po vynesení rozsudku.

      Fixní náklady v ústavním řízení

      Fixní náklady pro sporné strany v ústavním řízení

      Ve Švédsku neexistují žádná zvláštní ústavní řízení tohoto druhu. Strana však může vůči státu uplatňovat nárok na odškodnění za zásah do lidských práv. Nastane-li tento případ, použije se výše uvedená úprava odměn právnických profesí a fixních nákladů.

      Fáze ústavního řízení, ve které musí být fixní náklady uhrazeny

      Platí výše uvedené.

      Předběžné informace, které musí uvést právní zástupci

      Práva a povinnosti stran

      Pokud jde o informace týkající se práv a povinností stran a jejich vyhlídek na úspěch poskytované členy Švédské advokátní komory, švédský občanský soudní řád pouze uvádí, že v rámci své advokátní praxe členové čestně a pečlivě plní jim svěřené úkoly a vždy dodržují dobrou pověst profese.

      Podle Kodexu chování pro členy Švédské advokátní komory měli členové – při převzetí zastupování – informovat svého klienta o postupech účtování odměny a fakturace. Podle tohoto kodexu lze odměny účtovat formou faktury vydané za část odvedené práce, průběžného vyúčtování nebo fakturací po dokončení zakázky. Pokud jde o jiné právní zástupce, kteří nejsou členy Švédské advokátní komory, nejsou stanoveny žádné zákonné povinnosti tohoto druhu.

      Právní základy pro stavení nákladů

      Kde lze najít informace o právních základech pro stanovení nákladů ve Švédsku?

      Pokud jde o právní pomoc, informace (poskytnuté rovněž v angličtině) lze najít na internetové stránce Odkaz se otevře v novém okně.Národního úřadu pro právní pomoc (Rättshjälpsmyndigheten). Pokud jde o soudní poplatky, informace (také v angličtině) lze najít na internetové stránce Odkaz se otevře v novém okně.švédských soudů. Informace lze rovněž najít (téměř ve všech úředních jazycích EU) na internetové stránce Odkaz se otevře v novém okně.Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci.

      V kterých jazycích lze získat informace o nákladech soudního řízení ve Švédsku?

      Každá z internetových stránek uvádí, které jazykové verze jsou dostupné.

      Kde lze najít informace o mediaci?

      Informace o mediaci jsou dostupné na internetové stránce Odkaz se otevře v novém okně.Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci.

      Kde lze najít další informace o nákladech?

      Dostupné internetové stránky s informacemi o nákladech

      Informace o nákladech lze najít na internetové stránce Odkaz se otevře v novém okně.švédských soudů. Jedná se o oficiální vládní internetovou stránku, která je dostupná v angličtině a švédštině a poskytuje popis švédských soudů a soudních řízení.

      Kde lze najít informace o průměrné době trvání různých řízení?

      Cílem švédských soudů je, aby řízení v občanských věcech trvala v průměru nejvýše 7 měsíců u okresních soudů a 5 měsíců u odvolacích soudů. V roce 2011 řízení trvala v průměru 7,9 měsíce u okresních soudů a 5 měsíce u odvolacích soudů. Tyto informace lze najít (pouze ve švédštině) na internetové stránce Odkaz se otevře v novém okně.švédských soudů, kde jsou k dispozici výroční zprávy švédských soudů.

      Kde lze najít informace o průměrných celkových nákladech konkrétního řízení?

      Žádné takové oficiální informace nejsou dostupné.

      DPH

      Jaké platí sazby DPH?

      Na poplatky za podání ke švédským soudům se DPH nevztahuje. Pokud jde o individuální právní služby, činí sazba DPH 25 %.

      Právní pomoc

      Příjmová hranice v občanskoprávním soudnictví

      Aby mohla být žadateli přiznána právní pomoc, jeho příjem nesmí přesahovat finanční prahovou hodnotu, která je v současné době stanovena ve výši 260 000 SEK (přibližně 25 000 EUR). Při posuzování výše příjmu žadatele se přihlíží k jeho celkové ekonomické situaci, včetně například nákladů na výchovu a výživu dětí, majetku nebo dluhů. U přeshraničních věcí může být právní pomoc poskytnuta i v případě, že příjem žadatele přesahuje 260 000 SEK, pokud není žadatel schopen náklady hradit. Schválení právní pomoci by vycházelo z rozdílných životních nákladů ve Švédsku a v členském státě EU, kde má žadatel bydliště.

      Příjmová hranice v trestním soudnictví pro obviněné

      Při splnění určitých podmínek má každá stíhaná osoba právo na zastoupení veřejným obhájcem bez ohledu na výši svého příjmu. Je-li obžalovaný odsouzen, musí státu vynaložené veřejné prostředky nahradit na základě soudního rozhodnutí o náhradě nákladů. Odsouzený však za služby obhájce uhradí nejvýše částku, kterou by býval musel uhradit jako náklady na právní pomoc v případě přiznání právní pomoci.

      Příjmová hranice v trestním soudnictví pro oběti

      Při splnění určitých podmínek má každá oběť – bez ohledu na výši svého příjmu – podle zákona o zmocněncích pro poškozené nárok na zmocněnce.

      Další podmínky pro poskytnutí právní pomoci obětem

      V některých případech může soud jmenovat „zmocněnce pro poškozeného“, obvykle advokáta (advokat), aby oběti poskytl právní poradenství. Oběť má nárok na pomoc zmocněnce, pokud je obětí trestného činu (poškozeným) například sexuálního trestného činu, napadení, nezákonného zbavení svobody, loupeže nebo jakéhokoliv jiného trestného činu, který může vést k trestu odnětí svobody pachatele. Zmocněnce jmenuje soud. Jmenován však může být teprve po zahájení přípravného řízení. Náklady na zmocněnce hradí stát a pro oběť to neznamená žádné výdaje.

      Další podmínky pro poskytnutí právní pomoci obviněné

      Veřejný obhájce je přidělen na žádost podezřelého, který byl zatčen, nebo zadržené osoby. Veřejný obhájce je rovněž přidělen na žádost osobě podezřelé z trestného činu, pokud zákon pro daný trestný čin stanoví trest odnětí svobody v délce trvání déle než 6 měsíců.

      Veřejný obhájce se rovněž přiděluje v těchto případech:

      1. žádá-li o obhájce podezřelý v souvislosti s vyšetřováním trestného činu;
      2. je-li obhájce zapotřebí s ohledem na pochybnosti ohledně trestu, který má být uložen, a existuje-li důvod pro uložení jiného trestu, než je peněžitý trest nebo podmíněný trest nebo jejich kombinace;
      3. existují-li zvláštní důvody týkající se osobní situace podezřelého nebo předmětu věci.

      Je-li podezřelý zastoupen obhájcem, kterého si sám zvolí, nepřiděluje se žádný další veřejný obhájce.

      Soudní řízení osvobozená od poplatků

      Je-li přiznána právní pomoc, žalobce nemusí soudu uhradit poplatek za podání. Žalovaný nemusí soudu uhradit žádné poplatky. Strany však mohou být povinny uhradit náklady řízení druhé strany, včetně poplatků za podání. Neexistují žádné poplatky za podání odvolání k odvolacímu soudu a k Nejvyššímu soudu.

      Kdy musí neúspěšná strana nahradit náklady řízení straně, která uspěla?

      Pravidlem je, že neúspěšná strana hradí náklady řízení strany, která měla ve věci úspěch. Náhrada nákladů řízení v plné výši zahrnuje náklady na přípravu soudního řízení, náklady na zastoupení právním zástupcem u soudu a náklady spojené s předkládáním důkazů (včetně svědků a znalců), pokud byly tyto náklady důvodně vynaloženy na ochranu zájmů strany. Poskytuje se také náhrada za promeškaný čas a vynaložené úsilí. Jednání zaměřená na smírné urovnání sporu, která přímo vycházejí z jednání některé ze stran, se považují za opatření přijatá k přípravě řízení.

      Znalečné

      Platí výše uvedená odpověď týkající se přiznávání náhrady nákladů soudního řízení.

      Odměny překladatelů a tlumočníků

      Pokud některá ze stran, svědek nebo jakákoliv jiná osoba, která má být soudem vyslýchána, nerozumí a nemluví švédsky, je na pomoc soudu přibrán tlumočník. Na žádost může soud poskytnout překlad dokumentů, které mu byly předloženy nebo které od něj pochází. Náklady na překlady a tlumočení hradí soud a strany za tyto náklady neodpovídají.

      Související přílohy

      Švédská zpráva o transparentnosti nákladůPDF(457 Kb)en

      Poslední aktualizace: 19/03/2013

      Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
      V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

      Náklady řízení - Anglie a Wales

      Tato stránka Vám poskytne orientační informace o nákladech soudního řízení v Anglii a Walesu. Jsou zde probírána témata zahrnující honoráře právních odborníků, náklady na právní pomoc, mediaci a fixní náklady jako např. soudní poplatky.

      Kde lze najít informace o nákladech řízení?

      Dostupné internetové stránky s informacemi o nákladech

      Informace o procesu a nákladech soudního řízení v Anglii a Walesu jsou v současné době připravovány pro Odkaz se otevře v novém okně.Directgov, což jsou webové stránky vlády Spojeného království. Directgov Vám umožní snadný přístup k informacím vlády.

      Webové stránky Odkaz se otevře v novém okně.Soudní služby Jejího Veličenstva (Her Majesty’s Courts Service – HMCS) poskytují specifické informace o soudních poplatcích v Anglii a Walesu (spíše než veškeré jednotlivé náklady řízení). Webové stránky Vám nabízejí informace o různých soudních poplatcích účtovaných soudy v Anglii a Walesu a zda je musíte platit. K dispozici jsou také informace o legislativě nebo zákonech, které se týkají soudních poplatků.

      Kde lze najít informace o průměrné době trvání různých řízení?

      Neexistuje žádná průměrná doba, protože každý obhajovaný případ je odlišný. Příslušný soud může být schopen naznačit přibližnou dobu trvání určitého typu případů.

      Kde lze najít informace o průměrných celkových nákladech jednotlivého řízení?

      Neexistuje žádný průměr, protože každý obhajovaný případ je odlišný. Právní zástupce, který má zkušenosti s určitým typem řízení, může být schopen Vám sdělit rozsah nákladů.

      DPH

      Náklady advokátů: DPH je běžně účtována u nákladů a některých výdajů právních zástupců a advokátů (sazba ve výši 15 procent, ačkoli tato sazba se pravděpodobně vrátí na 17,5 procent v roce 2010). Registrace k DPH je ve Spojeném království povinná, po dosažení určité hranice příjmů. Pro více informací navštivte webové stránky Odkaz se otevře v novém okně.Daně a cla Jejího Veličenstva (HM Revenue & Customs).

      Soudní poplatky: DPH se nevztahuje na soudní poplatky.

      Odměny právnických profesí:

      Právní rámec upravující odměny právnických profesí

      Právní zástupci (solicitors)

      Odkaz se otevře v novém okně.Kodex chování právních zástupců (Solicitors’ Code of Conduct) vyžaduje, aby právní zástupci poskytli klientům co nejvíce informací o svých nákladech (pravidlo 2.03). Pravidlo 2.03 konkrétně stanovuje povinnost informovat klienty o účtovaných sazbách a kdy lze platby očekávat spolu s poučením o možnostech jejich financování včetně nároku na čerpání veřejných prostředků. Právní zástupci jsou dále povinni informovat klienty o jejich potenciální povinnosti uhradit náklady třetí strany. Tato ustanovení se vztahují stejně na registrované evropské právníky vykonávající praxi v Anglii a Walesu i na právnické firmy právních zástupců a jiné právníky a neprávníky, kteří podléhají regulaci Regulačního orgánu právních zástupců (Solicitors Regulation Authority). Úvodní informační dopisy klientům musí také obsahovat záměry klientů, jejich možnosti a problémy s případem související (podle pravidla 2.02 kodexu).

      Jakmile je vyčíslení nákladů hotovo, může být honorář právních zástupců posouzen jednak Službou pro právní stížnosti (Legal Complaints Service), tak i daňovými úředníky u soudů. Podle vyhlášky o odměnách právních zástupců (za úkony v řízení ve nesporných věcech) z roku 2009 (Solicitors’ (Non-Contentious Business) Remuneration Order 2009) musí být náklady právních zástupců spravedlivé a přiměřené s ohledem na veškeré okolnosti případu, kdy práce nezahrnuje soudní řízení. V případě, že se sporné vyčíslení nákladů týká práce, která nezahrnuje soudní řízení, je možné, aby Služba pro právní stížnosti posoudila, zda je vyčíslení spravedlivé a přiměřené. Toto posouzení stanoví spravedlivou a přiměřenou výši, je-li vyúčtování považováno za neúměrně vysoké. Veškeré dohody o honorářích souvisejících s prací a zahrnujících soudní řízení – známé také jako „úkony v řízení ve sporných věcech“ – musí splňovat zákonné požadavky podle zákona o právních zástupcích z roku 1974 (Solicitors Act 1974) a mohou být předmětem soudního přezkumu.

      Obhájci/advokáti (barristers)

      Honoráře účtované advokáty jsou z velké části dojednávány a schvalovány předtím, nežli je jakákoli práce provedena; proto je méně nutná normativní regulace. Kodex chování advokátní komory Anglie a Walesu (Code of Conduct of the Bar of England and Wales) stanoví zásady, které platí pro advokáty v souvislosti s honoráři a odměnami nezávislých advokátů. Kodex stanoví, že nezávislí advokáti si mohou účtovat odměnu za veškeré provedené úkony na jakémkoli základě, který povoluje zákon, a nezahrnující výplatu mzdy nebo platu. Další ustanovení se týkají úkonů provedených nezávislým advokátem za jiného advokáta. Jakékoli nesrovnalosti týkající se nákladů mohou být vyšetřovány Radou pro standardy advokátní komory (Bar Standards Board) a mohly by případně vést ke kárnému řízení.

      Soudní vykonavatelé/exekutoři (Bailiffs)

      Poplatky soudním vykonavatelům u okresních soudů a soudní poplatky jsou zahrnuty v nákladech řízení, které již byly zmíněny výše.

      Podle zákona o soudech z roku 2003 (Courts Act 2003) musí ministr spravedlnosti zákonným předpisem předepsat poplatky, které mohou být účtovány vykonavatelem Vrchního soudu (High Court Enforcement Officer). Informace o těchto poplatcích lze nalézt na webových stránkách Soudní služby Jejího Veličenstva (Her Majesty's Courts Service).

      Současný systém poplatků pro soudní exekutory s osvědčením (certificated bailiffs) je složitý: každá pravomoc k výkonu se sebou nese odlišný systém poplatků. Některé systémy jako např. ty, které se týkají daně (Council Tax), jsou stanoveny zákonem; jiné existují pouze v rámci smluvních ujednání uzavřených mezi exekutorskou společností a klienty

      Soudní služba Jejího Veličenstva v současné době připravuje změny ve struktuře soudních exekutorů s osvědčením a poplatků. Přestože změny pravděpodobně nevstoupí v platnost do dubna 2012, budou tyto webové stránky z důvodu těchto změn aktualizovány.

      Výkon přísahy

      Jednou z oblastí, kde jsou pro všechny právní odborníky stanoveny fixní náklady, je výkon přísahy. Podle zákona o soudech a právních službách z roku 1990 (Courts and Legal Services Act 1990) musí ministr spravedlnosti zákonným předpisem předepsat výši fixní částky, kterou si budou právní odborníci účtovat za výkon přísahy. V současné době je tato výše stanovena na 5 GBP za přísežné prohlášení (affidavit) nebo potvrzení a 2 GBP za důkaz předložený soudu (exhibit).

      Právní základy pro stanovení nákladů

      Kde lze najít informace o soudních poplatcích?

      Informace o soudních poplatcích lze nalézt na webových stránkách Odkaz se otevře v novém okně.Soudní služby Jejího Veličenstva, ale budete také potřebovat informace o dalších právních základech pro poplatky, jako je např. právní zastoupení. Při hledání právního zástupce mohou být užitečné odkazy Odkaz se otevře v novém okně.Law Society a Odkaz se otevře v novém okně.Advokátní komora (Bar Council), přestože neobsahují informace o nákladech na právní zastoupení, které jsou odvislé od mnoha jednotlivých faktorů příslušného konkrétního případu. Co se týče přeshraničních soudních sporů, existují běžně dvě sady odměn pro právníky, jedna pro ty v místě, kde se nachází strana, která soudní spor iniciuje, a druhé pro v místě, kde se soudní spor koná.

      Fixní náklady

      Fixní náklady v občanskoprávním řízení

      Fixní náklady stran v občanskoprávním řízení

      Informace o soudních poplatcích lze nalézt na webových stránkách Odkaz se otevře v novém okně.Soudní služby Jejího Veličenstva. Tyto poplatky jsou nad rámec nákladů na právní zastoupení.

      Fáze občanskoprávního řízení, kdy musí být fixní náklady uhrazeny

      Soudní poplatky musí být uhrazeny na začátku jakéhokoli soudního řízení, pro které je stanovena povinnost uhradit soudní poplatky; veškeré další poplatky a fixní náklady jsou obvykle hrazeny po skončení řízení.

      Fixní náklady v trestním řízení

      Fixní náklady stran v trestním řízení

      Splní-li obviněná osoba kvalifikační požadavky, může jí vzniknout nárok na právní pomoc při obhajobě v trestním řízení. Více podrobností o právní pomoci a kvalifikačních požadavcích lze nalézt níže. Jestliže obviněná osoba právní pomoc nezíská, tvoří náklady předmět dohody mezi konkrétní osobou a jeho/jejím právním zástupcem.

      Fáze trestního řízení, kdy musí být fixní náklady uhrazeny

      Svědečné nebo znalečné musí být běžně uhrazeno po skončení případu.

      Fixní náklady v ústavním řízení

      Fixní náklady stran v ústavním řízení

      Soudní poplatky závisí na typu příslušného řízení a stupni (statutu) soudu, kde bylo řízení zahájeno. V úvahu je třeba vzít i další náklady jako např. náklady právního zastoupení.

      Fáze ústavního řízení, kdy musí být fixní náklady uhrazeny

      Soudní poplatky musí být uhrazeny na začátku jakéhokoli soudního řízení, pro které je stanovena povinnost uhradit soudní poplatky; veškeré další poplatky/fixní náklady jsou obvykle hrazeny po skončení řízení.

      Odměny a náhrady nákladů za znaleckou činnost

      V občanskoprávním řízení o nárocích do 5000 GBP je znalečné omezeno částkou 200 GBP, avšak ve všech ostatních případech může soudce dle vlastního uvážení přiznat částku, kterou uzná za přiměřenou. Soudy jsou povinné zvážit přizvání pouze jediného společného znalce namísto jednoho pro každou stranu. Další informace lze nalézt na webových stránkách Odkaz se otevře v novém okně.Ministerstva spravedlnosti Spojeného království.

      Odměny překladatelů a tlumočníků

      U soudů pro občanskoprávní spory jsou tlumočníci ve většině případů zajišťováni a placeni centrálně. Aby mohl být tlumočník placen centrálně, musí být splněna určitá kritéria. Musí se jednat buď o předběžné řízení u nižšího/smírčího soudu (kde se rozhodne, zda má být případ projednáván u vyššího soudu – committal hearing), věc rodinného práva zahrnující děti nebo případ domácího násilí (včetně sňatku z donucení). Nevyhovuje-li případ některému z výše uvedených kritérií, bude tlumočník placen i tehdy, jedná-li se o jediný způsob, jak může strana ve sporu porozumět řízení, a nemá-li tato strana nárok na poskytnutí financování z veřejných prostředků, nemůže si dovolit hradit tlumočníka z vlastních prostředků a nemá žádného přítele či člena rodiny, který by jí mohl pomoci. Tyto odměny jsou uvedeny ve smluvních podmínkách objednávky. Odměny se mohou značně lišit případ od případu v závislosti na délce řízení, vzdálenosti a času stráveného cestováním k soudu a zpět a dopravním prostředku, jaký tlumočník k cestě použije. Na všechny nároky se striktně vztahují smluvní podmínky, aby nedocházelo k přeplácení.

      Neexistují žádné předpisy upravující tlumočné. Překladatel nebo překladatelská společnost si stanovuje své vlastní poplatky.

      Kdy musí neúspěšná strana nahradit náklady řízení straně, která uspěla?

      Obecným pravidlem je, že neúspěšná strana hradí náklady, avšak přiznání náhrady nákladů je zcela na uvážení soudce. Při rozhodování o náhradě nákladů musí soudce vzít v úvahu chování stran, případné úsilí vyvinuté před řízením a v jeho průběhu za účelem vyřešení sporu (včetně pokusu o alternativní vyřešení sporu). Mohou zahrnovat předepsané fixní náklady, náklady stanovené soudcem s limity co do jejich výše (v závislosti na typu a výši přiznaného nároku). Náklady mohou být také projednávány zvlášť v rámci „podrobného posouzení nákladů“ („detailed assessment of costs“), kterého se běžně využívá u méně složitějších případů, kde náklady vyžadují bližší zkoumání. Další informace o procesních pravidlech lze nalézt na webových stránkách Odkaz se otevře v novém okně.Ministerstva spravedlnosti Spojeného království.

      Kde lze najít informace o mediaci?

      Informace o mediaci včetně některých informací o nákladech jsou k dispozici na řadě webových stránek a odkazů:

      Informace o ADR pro spory následně po rozpadu rodinného vztahu jsou k dispozici na webových stránkách Odkaz se otevře v novém okně.Linky pomoci pro mediaci v rodinných sporech (Family Mediation Helpline)(které se zabývají výlučně mediací v rodinných sporech) nebo na telefonních číslech 0845 60 26 627 (v rámci Spojeného království) a +441823 623650 (mimo Spojené království). Následující webové stránky také obsahují informace o mediaci v rodinných sporech:

      Pro vyhledání „mediace v rodinných sporech“ mohou návštěvníci těchto stránek případně využít možnosti vyhledávání.

      Právní pomoc

      Platná hranice příjmů v oblasti civilního soudnictví

      Lidé, kteří pobírají některé příspěvky odvislé od příjmu (podpora příjmu, podpora v nezaměstnanosti odvislá od příjmu, příspěvek k zaměstnání a výživu a příspěvek na dorovnání příjmu do výše životního minima [pro důchodce]) (income support, income-based jobseekers allowance, income-related employment and support allowance a guarantee credit), mají statutoprávněných osob“ jakožto klientů právní pomoci. To znamená, že mají z finančního hlediska automaticky nárok na právní pomoc. Tyto čtyři příspěvky odvislé od výše příjmu jsou také známy jako příspěvky na „obživu“, protože zvyšují příjem klientů na úroveň zákonného životního minima.

      V ostatních případech mohou lidé, kteří potřebují právní pomoc, získat „bezplatnou“ nebo bezpříspěvkovou pomoc, jestliže je jejich hrubý měsíční příjem nižší než 2657 GBP, měsíční disponibilní příjem nižší než 315 GBP a disponibilní jmění činí 3000 GBP nebo méně. Pohybuje-li se jejich měsíční disponibilní příjem mezi 316 GBP a 733 GBP nebo je-li jejich disponibilní jmění v rozmezí 3000 GBP a 8000 GBP, bude jim nabídnuto financování, když se zaváží hradit příspěvky na úhradu svých právních nákladů. Tyto údaje jsou platné od dubna 2009. Mohou se však měnit, a proto si vždy ověřte na Odkaz se otevře v novém okně.Komisi pro právní služby (Legal Services Commission), která řídí program právní pomoci v Anglii a Walesu, zda jsou tyto údaje stále aktuální.

      Kromě splnění finančních kvalifikačních podmínek musí žadatel také prokázat, že má dostatečné důvody pro zahájení řízení, obhajobu v řízení nebo že je účastníkem řízení a že je účelné, vzhledem ke konkrétním okolnostem případu, aby byla právní pomoc poskytnuta. Komise pro právní služby musí například zvážit, zda má případ přiměřenou šanci na úspěch, zda klady soudního řízení převáží nad náklady hrazenými z veřejných prostředků a zda žadateli z řízení vyplyne nějaký významný osobní prospěch, maje na mysli povinnost splatit náklady v případě úspěchu. Tyto faktory jsou podobné těm, které by ovlivnily soukromě platícího klienta, který disponuje nepříliš vysokými prostředky, při úvahách o tom, zda se stát účastníkem řízení.

      Platná hranice příjmů v oblasti trestního soudnictví pro obviněné

      Od října 2006 se u obžalovaných u nižších/smírčích soudů (Magistrate’s Court – nižší trestní soudy) v Anglii a Walesu zjišťují majetkové poměry, kdy se posuzuje příjem žadatele s ohledem na jeho rodinné poměry: například počet dětí. Je-li vážený hrubý roční příjem žadatele nižší než 12 475 GBP nebo pobírá-li žadatel určité sociální dávky nebo nedosáhl-li věku 18 let, vzniká mu finanční nárok na právní pomoc při zastupování. Přesahuje-li vážený roční příjem žadatele 22 325 GBP, nemá finanční nárok na právní pomoc při zastupování. Pohybuje-li se upravený příjem žadatele mezi těmito dvěma hranicemi, bude provedeno podrobnější posouzení jeho disponibilního příjmu. Tento výpočet zohledňuje skutečné náklady na bydlení a péči o děti a dále zahrnuje vyrovnávací příspěvek. Nepřesahuje-li výsledný disponibilní roční příjem žadatele 3398 GBP, vzniká mu finanční nárok na právní pomoc při zastupování.

      V listopadu 2008 projednávala vláda návrhy na rozšíření zjišťování majetkových poměrů i na Korunní soud (Crown Court – vyšší trestní soud) v Anglii a Walesu a zveřejnila své reakce na připomínky obdržené v červnu 2009. Vláda hodlá svůj model vyzkoušet na pěti Korunních soudech v lednu 2010 a s širším celostátním rozšířením se počítá v období mezi dubnem a červnem 2010.

      Platná hranice příjmů v oblasti trestního soudnictví pro oběti

      Pro oběti trestných činů není právní pomoc k dispozici. Emoční a praktická podpora je nicméně poskytována zaměstnanci a Službou pro svědky (Witness Service): například obětem jsou poskytnuty oddělené čekárny. Ohroženým a zastrašovaným svědkům jsou nabídnuta zvláštní opatření podle zákona o soudnictví a dokazování v trestním řízení pro mladistvé z roku 1999 (Youth Justice and Criminal Evidence Act 1999), jde např. o možnost podat důkaz prostřednictvím obrazového spojení z jiného místa.

      Královské státní zastupitelství (Crown Prosecution Service – CPS) nedávno revidovalo balíček nazvaný „Informace pro pozůstalé“ („Information for the bereaved’“) pro policisty, kteří přicházejí do kontaktu s rodinou, aby jej poskytli rodinám pozůstalých po obětech vraždy nebo zabití. Tento balíček obsahuje informace a rady týkající se řady problémů, s nimiž se rodiny případně budou muset potýkat, a sděluje jim, kde mohou získat další pomoc, pokud například potřebují právní poradenství ve věci budoucího bydliště dítěte nebo jeho styku.

      Poskytování právního poradenství rodinám pozůstalých po obětech vraždy nebo zabití bylo vyzkoušeno v rámci programu obhájců práv obětí (victims’ advocates scheme). Pozůstalé rodiny mohly využít až 15 hodin bezplatného právního poradenství o sociálních a osobních záležitostech plynoucích ze smrti, nikoli však přímo souvisejících se soudním procesem. Pilotní projekt byl dokončen v dubnu 2008 a v současné době připravujeme návrhy na zřízení služby, která bude poskytovat právní rady v celé Anglii a Walesu a bude čerpat ze zkušeností pilotního projektu.

      Program CPS zaměřený na oběti (victim focus scheme) navíc zajišťuje, že rodiny mají možnost sejít se před hlavním líčením se státním zástupcem: aby jim vysvětlil projekt osobního prohlášení oběti (victim personal statement scheme). Státní zástupce nabídne, že prohlášení rodiny před vyhlášením rozsudku přečte. Po hlavním líčení mohou být oběti doporučeny do programu probační služby pro kontakt s obětí (probation service victim contact scheme). V rámci projektu je jmenován úředník pro styk s obětí, který bude rodinu průběžně informovat o relevantních záležitostech (jako např. o rozsudku pro pachatele) a poskytne rodině podporu při aktualizaci osobního prohlášení oběti pro účely řízení o propuštění po odpykání části trestu, pokud o to mají zájem.

      Další podmínky spojené s přiznáním právní pomoci obžalovaným

      Všechny osoby, které žádají o právní pomoc při zastupování u nižších/smírčích soudů nebo u Korunního soudu v Anglii a Walesu, musí dále projít testem, který se týká „zájmu na spravedlnosti“ („interests of justice“). Tento test bere v úvahu faktory jako např. zda by odsouzení pro údajný trestný čin mohlo vést k uvěznění obžalovaného nebo ke ztrátě jeho zaměstnání a zda je obžalovaný schopen chápat průběh řízení a vyjadřovat se ke svému případu. Jestliže se některý z těchto faktorů nebo jejich kombinace obžalovaného týká, bude se mít zpravidla za to, že splnil test „zájmu na spravedlnosti“.

      Soudní řízení osvobozená od poplatků

      Za jistých okolností nemusí osoba hradit soudní poplatek. Této osobě může být přiznáno úplné osvobození, kdy není třeba platit celý poplatek, nebo částečné osvobození, kdy tato osoba na poplatek přispívá. Další informace o osvobození od soudních poplatků lze nalézt na webových stránkách Odkaz se otevře v novém okně.Soudní služba Jejího Veličenstva.

      Související odkazy

      Odkaz se otevře v novém okně.Komise pro právní služby,

      Odkaz se otevře v novém okně.Alternativní řešení sporů (ADR), Odkaz se otevře v novém okně.Community Legal Advice, Odkaz se otevře v novém okně.Národní linka pomoci pro mediaci, Odkaz se otevře v novém okně.Stránka alternativního řešení sporů při ministerstvu spravedlnosti Spojeného království, Odkaz se otevře v novém okně.Stránka o mediaci na webových stránkách Soudní služby Jejího Veličenstva, Odkaz se otevře v novém okně.Linka pomoci pro mediaci v rodinných sporech, Odkaz se otevře v novém okně.Direct.gov.uk, Odkaz se otevře v novém okně.Advice Now, Odkaz se otevře v novém okně.Community Legal Advice, Odkaz se otevře v novém okně.Advice Guide – online poradenství Poradenské kanceláře pro občany, Odkaz se otevře v novém okně.ADR Now, Odkaz se otevře v novém okně. Soudní služba Jejího Veličenstva, Odkaz se otevře v novém okně.Kodex právních zástupců, Odkaz se otevře v novém okně.Daně a cla Jejího Veličenstva, Odkaz se otevře v novém okně. Soudní služba Jejího Veličenstva, Odkaz se otevře v novém okně.Ministerstvo spravedlnosti Spojeného království, Odkaz se otevře v novém okně.Soudní služba Jejího Veličenstva (bailiffs), Odkaz se otevře v novém okně.Ministerstvo spravedlnosti

      Související přílohy

      Zpráva o Spojeném království Studie o transparentnosti nákladů.PDF(448 Kb)en

      Poslední aktualizace: 26/06/2019

      Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
      V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

      Náklady řízení - Severní Irsko

      Tato stránka vám poskytne orientační informace o nákladech soudního řízení v Severním Irsku.

      Právní rámec upravující odměny právnických profesí

      Jak u soudu hrabství, tak u Nejvyššího soudu existují stupnice nákladů – některé z nich zahrnují odměny právnických profesí.

      Kopie právních předpisů, které stanoví platnou stupnici nákladů pro soudy hrabství, je k dispozici u Odkaz se otevře v novém okně.Úřadu Spojeného království pro informace veřejného sektoru (UK Office of Public Sector Information). Tarifní náklady Vrchního soudu nejsou prostřednictvím internetového odkazu k dispozici. Tyto stupnice se vztahují pouze na určité případy a na určité okolnosti – nejsou použitelné na všechny případy.

      V určitých případech může stanovit právní náklady soudní úředník – odhadce (taxing master): například v rozvodovém řízení a vedlejším řízení o majetkovém vyrovnání při rozvodu. Tyto právní náklady zahrnují odměny účtované právními zástupci.

      Komise Severního Irska pro právní služby (Northern Ireland Legal Services Commission) stanoví pevné sazby pro případy týkající se péče o děti, v nichž je poskytována právní pomoc a které se řídí nařízením (Severního Irska) o nezletilých z roku 1995 (Children (Northern Ireland) Order 1995).

      • Náklady řízení u rodinného soudu (Family Proceedings Court), jež jsou financována v rámci režimu ABWOR (pomoc prostřednictvím zastoupení), jsou stanoveny podle hodinové sazby nebo pevné (složené) sazby odměny.
      • Náklady řízení u centra pro rodinnou péči (Family Care Centre), kterým je uděleno osvědčení podle článku 3 nařízení (Severního Irska) o právní pomoci (odměny advokátů a právních zástupců v řízeních u soudů hrabství) z roku 1981 (Legal aid (Remuneration of Solicitors and Counsel in County Court Proceedings) Order (Northern Ireland) 1981), jsou určeny a uhrazeny na základě běžných odměn. Není-li uděleno osvědčení podle článku 3, náklady řízení v dané věci jsou určeny a uhrazeny podle hodinových sazeb až do pevně stanovených mezních částek uvedených v článku 2 nařízení.
      • Náklady řízení týkajících se odluky a vyživovací povinnosti u nižšího soudu, jež jsou financována v rámci režimu ABWOR, jsou rovněž určeny a uhrazeny na základě pevně stanovených odměn.
      1. Právní zástupci (solicitors)
      2. Při hledání právního zástupce mohou být užitečné internetové stránky Odkaz se otevře v novém okně.Právnické společnosti Severního Irska (Law Society of Northern Ireland), Právnická společnost však nemá k dispozici informace o nákladech na právní zastoupení, jelikož tyto náklady závisí na mnoha faktorech, jež se v jednotlivých případech liší.

        

      3. Advokáti/obhájci (barristers)
      4. Při hledání obhájce mohou být užitečné internetové stránky Odkaz se otevře v novém okně.Advokátní komory Severního Irska (Northern Ireland Bar Library), Právnická společnost však nemá k dispozici informace o nákladech na právní zastoupení, jelikož tyto náklady závisí na mnoha faktorech, jež se v jednotlivých případech liší.

        

      Fixní (pevně stanovené) náklady

      Fixní náklady v občanskoprávním řízení

      Fixní náklady účastníků občanskoprávního řízení

      Fixní náklady ve věcech ústavního práva závisí na skutečnosti, kde bylo řízení zahájeno, a jsou účtovány v závislosti na sazbách stanovených soudem daného stupně. Aktuální soudní poplatky je možné nalézt na Odkaz se otevře v novém okně.Northern Ireland Court and Tribunals Service.

      Tyto poplatky nezahrnují náklady právního zastoupení.

      Dále existují soudní poplatky stanovené pro věci ústavního práva předložené Nejvyššímu soudu Spojeného království (UK Supreme Court), tyto je možné nalézt na Odkaz se otevře v novém okně.UK Supreme Court.

      Fáze občanskoprávního řízení, kdy musí být fixní náklady uhrazeny

      Soudní poplatky jsou obvykle uhrazeny při zahájení řízení v dané věci, mohou však existovat další poplatky za vedlejší řízení během projednávání dané věci: například za návrhy na předběžné opatření, jednání za účelem posouzení atd.

      Právní náklady osoby, které není poskytnuta právní pomoc, musí být dohodnuty mezi dotyčnou osobou a jejím právním zástupcem.

      Fixní náklady v trestním řízení

      Fixní náklady účastníků trestního řízení

      V trestních řízeních nehradí obviněný, jemuž je poskytnuta právní pomoc, žádné náklady. Právní náklady osoby, které není poskytnuta právní pomoc, musí být dohodnuty mezi dotyčnou osobou a jejím právním zástupcem.

      Fáze trestního řízení, kdy musí být fixní náklady uhrazeny

      Náklady pro civilní účastníky, například náhrady svědkům (svědečné) a odměny a náhrady nákladů za znaleckou činnost, jsou obvykle uhrazeny při uzavření řízení v dané věci. Tyto náklady však nejsou pevně stanovené a mohou se lišit podle povahy případu.

      Fixní náklady v ústavním řízení

      Fixní náklady účastníků ústavního řízení

      Pevně stanovené náklady řízení v ústavních věcech závisí na tom, kde bylo řízení zahájeno, a jsou účtovány se sazbami, jež stanoví soud daného stupně. Platné soudní poplatky jsou k dispozici u Odkaz se otevře v novém okně.Soudní služby Severního Irska.

      Tyto náklady nezahrnují náklady na právní zastoupení.

      Existují rovněž soudní poplatky spojené s ústavními věcmi, jež jsou postoupeny Sněmovně lordů (House of Lords) a novému Nejvyššímu soudu Spojeného království (UK Supreme Court), který ji nahradí. O těchto poplatcích se dosud rozhoduje.

      Fáze ústavního řízení, kdy musí být fixní náklady uhrazeny

      Soudní poplatky jsou obvykle uhrazeny při zahájení řízení v dané věci, mohou však existovat další poplatky za vedlejší řízení během projednávání dané věci: například za návrhy na předběžné opatření, jednání za účelem posouzení atd.

      Právní náklady osoby, které není poskytnuta právní pomoc, musí být dohodnuty mezi dotyčnou osobou a právním zástupcem.

      Předběžné informace, které musí uvést právní zástupci

      Práva a povinnosti stran

      Advokáti musí uvést náklady, jež mohou účastníkům vzniknout. Jelikož to však bude záležet na pokroku/vývoji daného případu, nemusí být možné uvést na začátku řízení přesný odhad.

      Právní základy nákladů

      Kde lze najít informace o základech nákladů v Severním Irsku?

      Informace o soudních poplatcích jsou k dispozici u Odkaz se otevře v novém okně.Soudní služby Severního Irska.

      Při hledání právního zástupce mohou být užitečné internetové stránky Odkaz se otevře v novém okně.Právnické společnosti Severního IrskaOdkaz se otevře v novém okně.Advokátní komora Severního Irska, neobsahují však informace o nákladech na právní zastoupení, jelikož tyto náklady závisí na konkrétním případu a na tom, zda mají účastníci nárok na právní pomoc.

      V jakých jazycích lze získat informace o základech nákladů v Severním Irsku?

      Informace o soudních poplatcích jsou k dispozici v angličtině u Odkaz se otevře v novém okně.Soudní služby Severního Irska. Tyto informace je možno na žádost přeložit do řady jiných jazyků.

      Kde lze najít informace o mediaci?

      Informace jsou k dispozici na internetových stránkách Odkaz se otevře v novém okně.Soudní služby Severního Irska.

      Další informace jsou k dispozici rovněž na internetových stránkách Odkaz se otevře v novém okně.Právnické společnosti Severního Irska.

      Kde lze najít další informace o nákladech?

      Dostupné internetové stránky s informacemi o nákladech

      Odkaz se otevře v novém okně.Soudní služba Severního Irska uvádí veškeré soudní poplatky.

      Kde lze najít informace o průměrné době trvání různých řízení?

      Statistické údaje o činnosti soudů lze nalézt u Odkaz se otevře v novém okně.Soudní služby Severního Irska.

      Kde lze najít informace o průměrných celkových nákladech jednotlivého řízení?

      Neexistuje žádný známý zdroj těchto informací.

      V případě řízení u soudu hrabství a u Vrchního soudu existují stupnice nákladů. Tyto stupnice jsou však pouze vodítkem a nelze je považovat za konečné, jelikož se nevztahují na všechny případy. Tyto stupnice platí rovněž pouze pro řízení na tomto konkrétním stupni soudů.

      Stávající stupnice pro soudy hrabství jsou uvedeny na internetových stránkách Odkaz se otevře v novém okně.Úřadu pro informace veřejného sektoru.

      Tarifní náklady Vrchního soudu nejsou prostřednictvím internetového odkazu k dispozici.

      DPH

      Jak jsou poskytovány tyto informace?

      U nákladů, odměn a výloh lze získat zpět DPH v příslušné sazbě ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty z roku 1983. Údaje o soudních poplatcích jsou k dispozici u Odkaz se otevře v novém okně.Soudní služby Severního Irska, která udává soudní poplatky bez DPH.

      Právní pomoc

      Platná prahová hodnota příjmu v oblasti civilního soudnictví

      Právní pomoc je dostupná jednotlivcům, jejichž disponibilní příjem nepřesahuje 9937 GBP, s výjimkou zranění, kdy tato hranice činí 10955 GBP. U omezeného počtu řízení ve věcech rodinného práva týkajících se výchovy dětí je právní pomoc k dispozici každému bez ohledu na jeho příjem; tato řízení se nazývají Children Order proceedings. Pro více informací se obraťte na Odkaz se otevře v novém okně.Northern Ireland Courts and Tribunals Service.

      Platná prahová hodnota příjmu v oblasti trestního soudnictví pro obviněné

      V Severním Irsku neexistuje žádná pevně stanovená prahová hodnota příjmu, pokud jde o právní pomoc poskytovanou obviněným. Soudce poskytne právní pomoc obviněnému v případě, pokud se přesvědčí, že ten nemá dostatečné prostředky k úhradě právního zastoupení.

      Platná prahová hodnota příjmu v oblasti trestního soudnictví pro oběti

      V rámci trestního soudnictví není právní pomoc pro oběti dostupná.

      Pokud oběti trestného činu požadují náhradu škody, obvykle se nevyužívá režim právní pomoci. Vláda vytvořila zvláštní zákonný systém pro odškodňování obětí trestných činů, v Severním Irsku se jedná o systém náhrady škod způsobených trestným činem (Criminal Injury Compensation Scheme). Podle tohoto systému oběti nepotřebují právní poradenství a zastoupení, aby mohly požádat o náhradu škody. Pomoc při vyhotovení žádosti je dostupná bezplatně u Odkaz se otevře v novém okně.Služby pro oběti v Severním Irsku (Victim Support Northern Ireland), kterou financuje vláda.

      V systému trestního soudnictví je obětem poskytována jiná podpora než právní pomoc: například internetové stránky Odkaz se otevře v novém okně.Soudní služby Severního Irska poskytují informace a „virtuálního průvodce“ pro oběti a svědky.

      Emocionální podporu, informace a praktickou pomoc osobám, které se staly obětí trestného činu, poskytuje rovněž charitativní organizace Odkaz se otevře v novém okně.Služba pro oběti v Severním Irsku.

      Ostatní podmínky spojené s poskytováním právní pomoci obviněným

      K obdržení bezplatné právní pomoci pro zastupování při obhajobě v Severním Irsku musí obvinění splňovat dvě kritéria: nemají dostatečné prostředky, aby uhradili náklady na své zastupování, a je v zájmu spravedlnosti, aby jim byla poskytnuta bezplatná právní pomoc.

      Soudní řízení osvobozená od poplatků

      • Odkaz se otevře v novém okně.Soudní služba Severního Irska má postup/politiku, podle nichž lze soudní poplatky buď prominout, nebo mít za to, že daná věc je osvobozena od soudních poplatků. Jedná se o postup, u něhož se ověřují prostředky, a žadatelé musí podat žádost na předepsaném tiskopise.
      • Soudní řízení jsou bezplatná pro obžalovaného, jemuž byla poskytnuta právní pomoc v trestním řízení.
      • Jak bylo uvedeno výše, právní pomoc je obvykle dostupná jednotlivci, jehož roční disponibilní příjem nepřesáhne 9957 GBP.
      • U malého počtu veřejných řízení ve věcech rodinného práva týkajících se péče o děti je právní pomoc dostupná bez ohledu na příjem jednotlivce, jedná se o zvláštní řízení podle nařízení o nezletilých.
      • Přisouzení náhrady nákladů řízení či jejich prominutí je v rozhodovací pravomoci soudce.

      Kdy musí neúspěšná strana nahradit náklady řízení straně, která uspěla?

      Rozhodnutí o náhradě nákladů řízení je věcí soudního uvážení. Soudní řád Nejvyššího soudu Severního Irska (Northern Ireland Court of Judicature rules) a jednací řád pro soudy hrabství Severního Irska (County Court Rules – Northern Ireland) obsahují právní úpravu nákladů, avšak nejsou k dispozici na internetu.

      Odměny a náhrady nákladů za znaleckou činnost

      Počet znalců je omezen jednacími řády – Soudním řádem Nejvyššího soudu Severního Irska a jednacím řádem pro soudy hrabství Severního Irska U znalců nejsou stanoveny žádné fixní nebo základní poplatky a poplatky závisí na druhu znalce a způsobu jejich zapojení do soudního řízení.

      Odměny tlumočníků a překladatelů

      V zásadě platí, že pokud u civilněprávní nebo rodinněprávní žaloby není poskytnuta právní pomoc, je věcí strany, která požaduje služby tlumočníka, aby si jej zajistila a hradila náklady.

      Pokud se však řízení účastní účastník, který nemluví anglickým jazykem, Northern Ireland Courts and Tribunals Service  zajistí tlumočníka a hradí náklady na jeho služby u těchto řízení: řízení o držení v ústavu zdravotnické péče, řízení v rodinných věcech zahrnující děti nebo řízení ve věci domácího násilí (včetně nucených sňatků).

      Pokud se u věci nejedná o jedno z výše uvedených řízení, je i tak možné, aby tlumočník byl hrazen, pokud soudce dojde k závěru, že se jedná o jediný způsob, jak zajistit, že účastník bude rozumět řízení a pokud účastníku nebude tlumočník hrazen z veřejných zdrojů, nebude si moci dovolit hradit tlumočníka soukromně anebo soudce výslovně rozhodne, že tlumočník bude ustanoven.

      Pokud Northern Ireland Courts and Tribunals service  tlumočníka zajistí a hradí náklady na něj, tyto náklady stanoveny v obchodních podmínkách objednávky. Poplatky se v jednotlivých případech liší, a to v závislosti na délce řízení, vzdálenosti a době trvání cesty k soudu a zpět a dopravních prostředcích, které tlumočník využije. Obchodní podmínky se použijí na všechny objednávky, aby se zaručilo, že nebude docházet k přeplácení.

      Související odkazy

      Odkaz se otevře v novém okně.Právnická společnost Severního Irska (Law Society of Northern Ireland)

      Odkaz se otevře v novém okně.Advokátní komora Severního Irska (Northern Ireland Bar Library)

      Odkaz se otevře v novém okně.Úřad Spojeného království pro informace veřejného sektoru (UK Office of Public Sector Information)

      Odkaz se otevře v novém okně.Informace o soudních poplatcích od Soudní služby Severního Irska

      Odkaz se otevře v novém okně.Soudní služba Severního Irska (Northern Ireland Court and Tribunals Service)

      Odkaz se otevře v novém okně.Informace o obchodním seznamu od Soudní služby Severního Irska

      Odkaz se otevře v novém okně.Služba pro oběti v Severním Irsku (Victim Support Northern Ireland)

      Odkaz se otevře v novém okně.Informace o pomoci obětem a svědkům od Soudní služby Severního Irska

      Související přílohy

      Zpráva Spojeného království o studii týkající se průhlednosti nákladůPDF(448 Kb)en

      Poslední aktualizace: 26/06/2019

      Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
      V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

      Náklady řízení - Skotsko

      Tato stránka obsahuje užitečné informace o nákladech řízení ve Skotsku.

      Právní rámec upravující odměny právnických profesí

      Neexistuje žádná regulace odměn účtovaných právníky svým klientům. Existuje však regulace náhrad nákladů, jež mohou přiznány účastníkovi, který byl ve sporu úspěšný.

      Právní zástupci (Solicitors)

      Ve Skotsku neexistuje žádná regulace odměn právních zástupců. Odměny závisejí na mnoha různých faktorech souvisejících s příslušnou konkrétní věcí.

      Advokáti (Advocates)

      Ve Skotsku neexistuje žádná regulace odměn advokátů. Odměny závisejí na mnoha různých faktorech souvisejících s příslušnou konkrétní věcí.

      Fixní (pevně stanovené) náklady

      Fixní náklady v občanskoprávním řízení

      Fixní náklady účastníků občanskoprávního řízení

      Fixní náklady jsou ve Skotsku odvislé od druhu řízení a soudu, u něhož je spor veden (zahájen). Fixní náklady se platí v různých fázích řízení:

      • při podání písemností, jimiž se soudní řízení zahajuje
      • při podání dodatečných písemností
      • při nařízení soudního jednání
      • za využití soudního času při soudním jednání na základě denní sazby
      • za předložení dokladů pro účely zdanění nákladů
      • při podání opravného prostředku.

      Poplatky za všechny druhy žalob jsou stanoveny ve skotských právních předpisech známých jako předpisy o poplatcích (Fee Orders). V občanskoprávním řízení se pak používá i nařízení o poplatcích u soudů hrabství z roku 1997 a nařízení o poplatcích u Nejvyššího civilního soudu z roku 1997 (Sheriff Court Fees Order 1997, The Court of Session Fees Order 1997). Uvedené předpisy byly následně mnohokrát novelizovány za účelem zvýšení poplatků. Více informací o těchto předpisech a jejich novelizacích lze nalézt na internetových stránkách Odkaz se otevře v novém okně.Skotské soudní služby (Scottish Court Service).

      Rodinné právo – rozvod manželství / zrušení registrovaného partnerství

      Návrh na rozvod manželství / zrušení registrovaného partnerství lze ve Skotsku podat u soudu hrabství nebo u Nejvyššího civilního soudu (Sheriff Court, Court of Session) prostřednictvím:

      • zjednodušeného řízení
      • řádného řízení

      Poplatek za podání návrhu na zahájení zjednodušeného řízení o rozvodu manželství / zrušení registrovaného partnerství k soudu hrabství v současné době činí 95 GBP; u Nejvyššího civilního soudu pak tento poplatek v současné době činí 105 GBP. Další poplatek bude naúčtován v případě, že soud bude muset rozvodové dokumenty doručit odpůrci. U soudu hrabství i Nejvyššího civilního soudu poplatek za tuto službu činí shodně 10 GBP; kromě toho si pak zvláštní poplatek účtuje soudní doručovatel (sheriff officer).

      Řádné řízení o rozvodu manželství / zrušení registrovaného partnerství se zahajuje počáteční žádostí (initial writ) k soudu hrabství. Poplatek za počáteční žádost o zahájení řízení o rozvodu manželství nebo rozluce partnerů v současné době činí 125 GBP. V těchto řízeních soud není oprávněn zajišťovat doručování žádosti odpůrci. Z toho důvodu musí navrhovatel zaplatit zvláštní poplatek za doručení příslušných listin buď právnímu zástupci, nebo soudnímu doručovateli. V různých fázích řízení se dále platí další poplatky v závislosti na průběhu řízení u soudu (viz výše). Minimální výše dalších poplatků účtovaná v případě, že jde o nesporný rozvod, činí v současné době 55 GBP, které se hradí za sepsání protokolu. U Nejvyššího civilního soudu v současné době činí poplatek za podání počáteční žádosti o rozvod manželství / zrušení registrovaného partnerství 140 GBP.

      Rodinné právo – péče o děti a výživné na dítě

      Ve věcech rodinného práva závisí výše poplatku u soudu hrabství na tom, zda žádost o svěření dítěte do výchovy byla podána společně s návrhem na rozvod manželství / zrušení registrovaného partnerství. Pokud k podání návrhu na rozvod manželství / zrušení registrovaného partnerství došlo, hradí se poplatek za zahájení řádného řízení o rozvodu.

      V případě, že návrh na rozvod manželství podán nebyl, hradí se poplatek za podání počáteční žádosti, který v současné době činí 80 GBP. V různých fázích řízení se pak platí další poplatky, a to v závislosti na průběhu řízení u soudu.

      U Nejvyššího civilního soudu poplatek činí 140 GBP; taktéž pak mohou být v různých fázích řízení účtovány další poplatky v závislosti na průběhu řízení u soudu (viz výše).

      Obchodní právo – smlouvy a odpovědnost

      V obchodních věcech výše poplatku závisí na uplatňovaném nároku a na pravidlech soudu, u něhož navrhovatel žalobu podává.

      Například jestliže navrhovatel může podat žalobu u soudu hrabství podle pravidel platných pro„drobné nároky“ a domáhá se zaplacení částky nižší než 3 000 GBP, činí v současné době poplatek za podání žaloby 15 GBP u částek do 200 GBP a 65 GBP u částek od 200 do 3 000 GBP. Následně pak mohou být účtovány další poplatky. Například musí-li být obsílka žalovanému doručena soudním doručovatelem, činí příslušný poplatek 10 GBP plus poplatek účtovaný soudním doručovatelem. Doručení prostřednictvím soudního doručovatele však může soud zprostředkovat pouze v případě, že je navrhovatel fyzickou osobou. Ostatní účastníci si musí doručení zajistit buď prostřednictvím právního zástupce, nebo soudního úředníka, za což se jim pak účtuje zvláštní poplatek.

      Podává-li navrhovatel žalobu podle pravidel platných pro „sumární věci“ (summary cause) a domáhá se například zaplacení částky vyšší než 3 000 a nižší než 5 000 GBP, činí v současné době poplatek za podání žaloby 65 GBP. Opět pak následně mohou být účtovány další poplatky (viz výše). V těchto věcech soud není oprávněn zprostředkovat doručení obsílky žalovanému; účastník si tak musí zajistit doručení buď prostřednictvím právního zástupce, nebo soudního doručovatele. Těm pak zaplatí zvláštní poplatek.

      Podává-li navrhovatel žalobu podle pravidel platných pro „běžné věci“ (ordinary cause): například se domáhá zaplacení částky převyšující 5 000 GBP nebo se uplatní pravidla článku 40 (obchodní žaloby), činí v současné době poplatek za podání žaloby 80 GBP, přičemž následně mohou být účtovány dodatečné poplatky (viz výše).

      Pokud je žaloba podávána k Nejvyššímu civilnímu soudu, činí poplatek za zahájení řízení v současné době 180 GBP. Následně však mohou být účtovány dodatečné poplatky (viz výše).

      Fáze občanskoprávního řízení, kdy se musí platit fixní náklady

      Úvodní poplatek se hradí v době zahájení řízení při podání příslušných písemností k soudu. V případě doručování prostřednictvím soudního doručovatele (tj. u drobných nároků, kde je navrhovatelem fyzická osoba, a u zjednodušeného řízení o rozvodu manželství / zrušení registrovaného partnerství) se hradí poplatek ve výši 10 GBP, a to v době podání žádosti o doručení. Poplatek hrazený soudnímu doručovateli se platí na žádost soudního doručovatele/úředníka po obdržení vyúčtování od soudního úředníka. Ostatní poplatky se hradí: při podání dodatečných písemností, při nařízení soudního jednání, za soudní čas při soudním jednání (denní sazba), za předložení dokladů pro účely zdanění nákladů a při podání opravného prostředku.

      Fixní náklady v trestním řízení

      Fixní náklady stran v trestním řízení

      Žádné, obviněný má nárok na právní pomoc při obhajobě v rámci trestního řízení, pokud je pro ni způsobilý z finančního hlediska.

      Fixní náklady v ústavním řízení

      Fixní náklady stran v ústavním řízení

      Otázky lidských práv mohou být vzneseny v rámci jakéhokoli občanskoprávního řízení. Příslušný poplatek tak závisí na typu předložené věci a druhu uplatňovaného nároku.

      • U drobných nároků do 200 GBP – v současné době 15 GBP
      • U drobných nároků od 200 do 3 000 GBP – v současné době 65 GBP
      • U sumárních věcí od 3 000 do 5 000 GBP – v současné době 65 GBP
      • U běžných věcí nad 5 000 GBP – v současné době 80 GBP
      • U sumárních žádostí a návrhů – v současné době 80 GBP
      • U řízení zahájených u Nejvyššího civilního soudu – v současné době 180 GBP.

      Ve všech těchto řízení pak dále mohou být účtovány další poplatky, a to v závislosti na průběhu řízení u soudu (viz výše).

      Fáze ústavního řízení, kdy se musí platit fixní náklady

      U ústavních řízení se poplatky hradí: při podání návrhu na zahájení řízení u soudu, při podání dodatečných písemností, při nařízení soudního jednání, za soudní čas při soudním jednání (denní sazba), za předložení dokladů pro účely zdanění nákladů a při podání opravného prostředku.

      Informace, které musí právní zástupci poskytnout předem

      Práva a povinnosti stran

      Právní zástupci jsou povinni informovat své klienty o odměnách, které si budou účtovat. Je rovněž prozíravé, aby právní zástupce klienta uvědomil o šancích na úspěch a nákladech souvisejících s řízením. „Kodex jednání skotských právních zástupců“ (Standards of Conduct for Scottish Solicitors) vyžaduje, aby právní zástupci se svými klienty komunikovali transparentně a účelně.

      Právní základy pro stanovení nákladů

      Kde lze najít informace o právních základech pro stanovení nákladů ve Skotsku?

      Omezené množství informací o soudních poplatcích lze nalézt na internetových stránkách Skotské soudní služby (Scottish Court Service).

      Další informace o poplatcích jsou k dispozici rovněž v Katalogu skotského práva (Scottish Law Directory), který každoročně vydává Lexis/Nexis Butterworths.

      V jakých jazycích lze obdržet informace o právních základech pro stanovení nákladů ve Skotsku?

      Veškeré informace jsou k dispozici v angličtině.

      Skotská soudní služba rovněž poskytuje informace o řízeních v dalších jazykových verzích internetových stránek Skotské soudní služby.

      K dispozici rovněž jsou seznamy dokumentů a brožur, které byly přeloženy do gaelštiny, kantonštiny, paňdžábštiny a urdštiny.

      Kde lze najít informace o mediaci?

      Od roku 2004 je na internetových stránkách Odkaz se otevře v novém okně.Skotské mediační sítě (Scottish Mediation Network – SMN) k dispozici „mediační mapa“. Informace v ní obsažené byly několikrát doplněny a upřesněny. Náklady spojené s její tvorbou hradí skotská vláda. Odkaz na Odkaz se otevře v novém okně.Skotskou mediační síť se objevuje v řadě informačních brožur a na velkém množství internetových stránek. SMN rovněž přijímá telefonické dotazy a odkazuje veřejnost na příslušné mediační služby. Skotský mediační rejstřík (Scottish Mediation Register) zobrazuje kvalifikaci mediátora, díky čemuž mají strany při volbě mediátora k dispozici více informací.

      Kde lze najít další informace o nákladech?

      Dostupné internetové stránky s informacemi o nákladech

      Informace o Odkaz se otevře v novém okně.skotských soudních poplatcích zahrnují:

      • sumarizovanou verzi sazebníků Nejvyššího trestního soudu, Nejvyššího civilního soudu a soudů hrabství
      • formulář pro osvobození od poplatků
      • poplatky hrazené za nejčastěji podávané žaloby u soudů hrabství
      • odkazy na novelizace sazebníků.

      Kde lze najít informace o průměrné době trvání různých řízení?

      Skotská vláda na svých Odkaz se otevře v novém okně.internetových stránkách zveřejňuje informace o řadě zkrácených trestních řízeních, jež byla dokončena v šesti měsících. Věci projednávané ve zkráceném řízení tvoří zhruba 95 % všech projednávaných trestních věcí. Informace o průměrné době trvání občanskoprávních řízení nejsou k dispozici. I v rámci konkrétních druhů řízení je každá věc jiná a čas nutný k jejímu projednání se může lišit. Informace o průměrné délce řízení Vám může poskytnout právní zástupce zběhlý v konkrétním druhu řízení.

      Kde lze najít informace o průměrných celkových nákladech konkrétního řízení?

      Žádné takové průměrné hodnoty k dispozici nejsou, neboť každá věc je jiná. Právní zástupce zběhlý v konkrétním druhu řízení Vám může poskytnout informace o předpokládaném rozmezí nákladů.

      DPH

      Jak se tyto informace poskytují?

      Náklady jsou uváděny včetně DPH.

      Jaké jsou platné sazby?

      Platná sazba činí 20%.

      Právní pomoc

      Příjmová hranice v občanskoprávním soudnictví

      Finanční způsobilost pro právní pomoc se vypočítává z úrovně disponibilního příjmu (tedy toho, co má účastník k dispozici), a to pomocí klouzavé stupnice. V současné době je právní pomoc k dispozici osobám s příjmy do 25 450 GBP ročně.

      Příjmová hranice v trestním soudnictví platná pro obžalované

      Ve řádném řízení (solemn procedure) se zkoumá, je-li stíhaná osoba nebo na ní závislé osoby schopna uhradit náklady řízení, aniž by jí tím byly způsobeny nepřiměřené obtíže. Žádná příjmová hranice jako taková neexistuje.

      Ve zkráceném řízení (summary procedure), kdy se o poskytnutí plné právní pomoci žádá poté, co obviněný prohlásí, že je nevinen, se zkoumá totéž. Ani zde žádná zákonná příjmová hranice neexistuje.

      Výpočet provádí Rada pro právní pomoc (Legal Aid Board). V praxi její členové vycházejí z týdenního ekvivalentu stávající horní hranice disponibilního příjmu, jíž je 26 239 GBP (od 1. dubna 2011). To činí týdenní sumu 245 GBP, která je po odečtení nezbytných týdenních výdajů na závislé osoby rozhodná pro určení způsobilosti k nároku na právní pomoc na základě disponibilního příjmu. Pokud týdenní disponibilní příjem žadatele částku 245 GBP přesáhne, zohledňuje se povaha věci za účelem zjištění, zda povinnost hradit náklady řízení nezpůsobuje nepřiměřené obtíže.

      V jiných zkrácených řízeních, kde klient přizná vinu nebo kde se ve věci pokračuje bez prohlášení o vině, může právní zástupce klientovi poskytnout tzv. poradenství prostřednictvím zastoupení (ABWOR – Advice By Way Of Representation). V takovém případě je hranice týdenního disponibilního příjmu 245 GBP. Do tohoto příjmu se započítávají příjmy ze všech zdrojů, s výjimkou příjmů sociálních (kdy je osoba zařazena do určité kategorie, a tím se automaticky považuje za finančně způsobilou) a nezapočitatelných příjmů, s odečtením výdajů na závislé osoby.

      Příjmová hranice v trestním soudnictví platná pro oběti

      Obětem není v trestních věcech poskytována plná trestněprávní pomoc. Právní zástupci mohou obětem poskytovat rady a informace o příslušných řízeních, avšak právní pomoc se nevztahuje na zastupování. V těchto případech je hranice týdenního disponibilního příjmu 245 GBP. Ten zahrnuje příjmy ze všech zdrojů, s výjimkou osvobozených a nezapočitatelných příjmů, s odečtením výdajů na závislé osoby.

      K uplatnění nároku z trestněprávní újmy, kde je třeba právní pomoci, jsou příjmové limity stejné jako v případech, kdy platí maximální disponibilní příjem ve výši 26 239 GBP. Některé takové nároky však může projednávat Úřad pro odškodnění trestní újmy (Criminal Injuries Compensation Authority – CICA), právní pomoc má v takovém případě jiný právní základy („Advice and Assistance“) a jinou úpravu způsobilosti.

      Další podmínky spojené s poskytováním právní pomoci obětem

      V oblasti trestního soudnictví není obětem právní pomoc poskytována.

      Žádné zvláštní podmínky s poskytováním právní pomoci v občanskoprávních věcech spojeny nejsou. Rada pro právní pomoc je oprávněna právní pomoc poskytnout, jestliže okolnosti konkrétní věci její poskytnutí ospravedlňují.

      Další podmínky spojené s poskytnutím právní pomoci obžalovaným

      S poskytováním právní pomoci v trestněprávním řízení žádné další podmínky spojeny nejsou, bez ohledu na to, zda právní pomoc přiznal soud nebo Rada.

      Soudní řízení osvobozená od poplatků

      Soudní poplatky se nehradí v následujících případech:

      Sheriff Court

      • u návrhů podaných podle právních přepisů upravujících zápisy narození, úmrtí a sňatků
      • u návrhů podaných podle části III skotského zákona o sociální práci z roku 1968 (Part III of the Social Work (Scotland) Act 1968)
      • u návrhů podaných podle skotského zákona o duševním zdraví (péči a léčbě) z roku 2003 (Mental Health (Care and Treatment) (Scotland) Act 2003)
      • u návrhů nebo opravných prostředků podaných podle části II skotského zákona o dětech z roku 1995 (Part II of the Children (Scotland) Act 1995)
      • u návrhů podaných podle článku 129 zákona o spotřebitelských úvěrech z roku 1974 (Consumer Credit Act 1974)
      • u návrhů podaných dlužníky nebo věřiteli v souvislosti s řízením podle skotského zákona o dlužnících z roku 1987 (Debtors (Scotland) Act 1987) nebo skotského zákona o vypořádání dluhů z roku 2002 (Debt Arrangement and Attachment (Scotland) Act 2002), s výjimkou poplatku za nahlédnutí do záznamu o dražbě a do zprávy soudem určeného auditora
      • za přijetí nebo přezkoumání seznamu pozůstalosti nebo dodatečného či opraveného seznamu pozůstalosti (bez ohledu na to, zda se v případě úmrtí v aktivní službě vyžaduje potvrzení či nikoli)

      Court of Session

      u návrhů dlužníků podaných v souvislosti s řízením podle skotského zákona o dlužnících z roku 1987 (Debtors (Scotland) Act 1987)

      u návrhů nebo protinávrhů podaných písemně nebo ústně u advokátní komory, jejichž účelem je pouze iniciace dalších procesních úkonů, včetně:

      1. Rule 19.1 (rozhodnutí v nepřítomnosti)
      2. Rule 22.3 odst. 5 písm. a) (závěrečný protokol)
      3. Rule 36.13 (úmrtí, nezpůsobilost, obnova řízení atd. soudce Lord Ordinary)
      4. Rule 37.1 odst. 2 písm. b), 37.1 odst. 6 a 37.1 odst. 7 (návrh na zahájení řízení před porotou)
      5. Rule 37.10 (vynesení rozhodnutí o vině porotou)
      6. Rule 38.17 odst. 1 (nařízení jednání)
      7. Rule 40.7 odst. 3 (řízení po podání odvolání)
      8. Rule 40.11 odst. 1 písm. a) (projednání odvolání ve zrychleném řízení), avšak pouze pokud se návrh vztahuje k Rule 40.7A (obligatorní návrh na projednání odvolání ve zrychleném řízení)
      9. Rule 41.15 odst. 1 (návrh na nařízení jednání o odvolání) u mezitímního nebo jiného než konečného rozsudku)
      10. Rule 40.15 odst. 1 (nařízení jednání o odvolání)
      11. Rule 41.22 odst. 1 (návrh na další řízení)

      Kromě toho mohou být účastníci za určitých okolností osvobozeni od úhrady soudních poplatků, jestliže:

      • účastník nebo jeho partner pobírá sociální dávky podle zákona o dávkách a příspěvcích sociálního zabezpečení z roku 1992 (Social Security Contributions and Benefits Act 1992)
      • účastník pobírá podporu v nezaměstnanosti (podle zákona o nezaměstnanosti z roku 1995) (Jobseekers Act 1995)
      • účastníkovi je poskytována občanskoprávní pomoc ve smyslu čl. 13 odst. 2 skotského zákona o právní pomoci z roku 1986, a to v souvislosti s některou záležitostí uvedenou v sazebníku, k níž se vztahuje úhrada poplatku (Legal Aid (Scotland) Act 1986)
      • poplatek je účtován v souvislosti s návrhem na zahájení zjednodušeného řízení o rozvodu manželství nebo rozluce partnerů, přičemž účastníkovi je k tomuto návrhu právním zástupcem poskytováno poradenství podle skotského zákona o právní pomoci z roku 1986
      • právní zástupce účastníka činí úkony v souvislosti s některou záležitostí uvedenou v sazebníku, k níž se vztahuje úhrada poplatku na základě předpisu vydaného na základě článku 36 skotského zákona o právní pomoci z roku 1986, a to za předpokladu, že jde o právní pomoc poskytovanou ve věci zvláštní naléhavosti
      • účastník nebo jeho partner je příjemcem garančního příspěvku podle zákona o důchodovém pojištění z roku 2002 (State Pension Credit Act 2002)
      • účastník nebo jeho partner je příjemcem slevy na dani z příjmu, a to za předpokladu, že:
      1. účastníkovi je poskytnuta sleva na dani na dítě nebo je účastník členem páru, který požádal o slevu na dani na dítě (ve smyslu čl. 3 odst. 5 písm. a) zákona o slevách na dani z příjmu z roku 2002) (Tax Credits Act 2002)
      2. při přiznání slevy na dani účastníkovi byla zohledněna jeho invalidita nebo těžká invalidita (případně obojí)
      3. hrubý roční příjem, z něhož bylo při výpočtu slevy na dani z příjmu vycházeno, není vyšší než 16 642 GBP
      • účastník nebo jeho partner pobírá zaměstnanecký příspěvek vypočítávaný z příjmu podle zákona o sociální reformě z roku 2007 (Welfare Reform Act 2007).

      Kdy musí neúspěšná strana nahradit náklady řízení straně, která uspěla?

      To závisí na druhu zahájeného řízení. Soudní pravidla jsou v tomto ohledu poměrně obšírná a je vhodné se s nimi u každého jednotlivého typu řízení seznámit zvlášť.

      Obecně však platí následující:

      Drobné nároky (small claims, do 3 000 GBP)

      Na konci řízení o drobném nároku soud může vydat rozhodnutí o nákladech. Částku, který bude přiznána, může stanovit soudce hrabství. Částku může rovněž vypočítat soudní úředník, a to během řízení nebo později.

      Obecným pravidlem je, že náklady řízení se přiznávají tomu účastníkovi, které byl ve věci úspěšný. Přiznané náklady řízení musí být následně zaplaceny neúspěšným účastníkem. Výše přiznaných nákladů je běžně omezena.

      • Pokud uplatňovaný nárok nepřesahuje 200 GBP, náhrada nákladů se běžně nepřiznává
      • Pokud se výše uplatňovaného nároku pohybuje mezi 200 a 1 500 GBP, maximální výše náhrady nákladů, kterou soud běžně úspěšnému účastníkovi, je 150 GBP
      • Pokud se výše uplatňovaného nároku pohybuje mezi 1 500 a 3 000 GBP, maximální výše náhrady nákladů, kterou soud běžně úspěšnému účastníkovi přiznává, je 10 procent z výše uplatňovaného nároku.

      V případě, že náhrada nákladů je přiznána, mohou být do přiznaných nákladů zahrnuty veškeré zaplacené soudní poplatky, pokud celková výše částky nepřesáhne výše uvedené maximální limity.

      Sumární věci (summary cause, do 5 000 GBP)

      Přizná-li soud na konci řízení náklady řízení, jejich výši vypočítá soudní úředník (sheriff clerk) podle fixní tabulky nákladů. Vychází se přitom z míry a povahy úsilí, které bylo v rámci řízení vynaloženo. Alternativně může výpočet provést soudní auditor, jenž je nezávislým úředníkem (rozhodne-li soudce hrabství nebo soudní úředník o vhodnosti takového postupu).

      V případě sporného řízení soudní úředník nejprve vyslechne účastníky v souvislosti s nárokem na přiznání nákladů a výší vynaložených nákladů. To se obvykle provádí na konci závěrečného jednání v každé věci. Pokud však soudce hrabství vynese své rozhodnutí později nebo pokud na konci jednání již není dostatek času, ve věci může být pokračováno jindy nařízením zvláštního jednání o nákladech, přičemž na toto jednání se mohou dostavit oba účastníci.

      Obecným pravidlem je, že náklady řízení se přiznávají tomu účastníkovi, které byl ve věci úspěšný. Přiznané náklady řízení musí být následně zaplaceny neúspěšným účastníkem.

      Poté, co soudní úředník nebo soudní auditor (sheriff clerk nebo auditor of court) posoudí výši nákladů, bude jejich vyúčtování předloženo soudci hrabství ke schválení. Pokud ke schvalování dochází na samostatném jednání o nákladech, soudní úředník stanoví datum a čas, aby mohlo být vyúčtování nákladů soudcem hrabství schváleno.

      Konečné rozhodnutí soudce hrabství ve věci nemůže být vydáno, dokud nebylo vyúčtování nákladů schváleno soudcem hrabství. Rozhodnutí o nákladech se pak vynese ve stejnou dobu jako schválení vyúčtování.

      Běžné věci (ordinary cause)

      V těchto věcech je na uvážení soudu, aby rozhodl, zda náklady přizná či nikoli. Pravidlem je, že přiznané náklady musí být v každém případě před vydáním příkazu k provedení platby zdaněny, pokud nebyly modifikována na fixní částku.

      Běžně soudy rozhodují o nákladech v několika fázích. V první fázi soudce hrabství rozhodne o tom, zda má žalobce nebo žalovaný na přiznání nákladů nárok, a povolí, aby bylo vyhotoveno a předloženo vyúčtování nákladů. Následně soud věc odešle soudnímu auditorovi, nezávislému úředníkovi, aby částku zdanil a vyhotovil zprávu. Po zdanění auditorem soudce hrabství rozhodne o případných námitkách proti auditorově zprávě a soud rozhodne o vydání příkazu k vyplacení zdaněných nákladů.

      Nejvyšší civilní soud

      Úkony činěné Nejvyšším civilním soudem jsou obdobné těm, které se provádějí v rámci řízení o běžných věcech, kdy soudce určí stranu, která má nárok na přiznání nákladů a (při dodržení pravidla o modifikaci) předá věc soudnímu auditorovi, aby provedl zdanění.

      Soud vydá příkaz k vyplacení zdaněných nákladů – l