Náklady

V této případové studii týkající se rodinného práva – svěření dětí do péče –, byly členské státy požádány o informování žalující strany o nákladech řízení v těchto situacích: Případ A – vnitrostátní situace: Dvě osoby spolu žijí několik let, aniž by uzavřely sňatek. V okamžiku odloučení mají tříleté dítě. Rozhodnutím soudu je dítě svěřeno do péče matky a otci je přiznáno právo na styk s dítětem. Matka se soudí o omezení styku otce s dítětem. Případ B – přeshraniční situace, v níž vy jste právníkem v členském státu A: Dvě osoby spolu v členském státu (členský stát B) žijí několik let, aniž by uzavřely sňatek. Mají spolu dítě, ale ihned po narození dítěte se od sebe odloučí. Rozhodnutím soudu v členském státu B je dítě svěřeno do péče matky a otci je přiznáno právo na styk s dítětem. Matka a dítě se v souladu s rozhodnutím soudu přestěhují do jiného členského státu (členský stát A) a otec zůstane v členském státu B. Po několika letech se matka soudí v členském státu A o úpravu styku dítěte s otcem.


Náklady v Polsku

Případ č. 2 u B (kde zemí, kde manželka podává návrh, je Polsko) jsou poplatky, náklady a podmínky stejné jako u případu A.

Náklady prvoinstančního soudního řízení, odvolacího řízení a alternativního řešení sporů (ADR)


Případová studie

Soud první instance

Odvolací řízení

ADR

Počáteční soudní poplatky

Poplatek za vyhotovení záznamu

Další poplatky

Počáteční soudní poplatky

Poplatek za vyhotovení záznamu

Další poplatky

Je tato možnost pro tento druh věci přípustná?

Náklady

Případ A

Fixní náklady 40 PLN

Za každou stránku kopií, vyhotovení rozhodnutí s vykonatelností, vyhotovení rozhodnutí s právní mocí – 6 PLN. Jsou-li tyto listiny v cizím jazyce – 12 PLN za každou stranu.

--

Uplatní se obecné zásady – poplatek je fixní ve výši 40 PLN

--

--

Strany si mohou zvolit ADR.

Pokud soud akceptuje doložku vykonatelnosti, 50 PLNNáklady na právní zastoupení, exekutora a znalce


Případová studie

Právní zastoupení

Exekutor

Znalec

Je právní zastoupení povinné?

Průměrné náklady

Je využití povinné?

Náklady před vydáním rozsudku

Náklady po vydání rozsudku

Je využití povinné?

Náklady

Případ A

Ne

Min. 120 PLN

Ne

--

--

Ne

Podle kalkulace znalceNáklady na náhrady svědkům, jistotu nebo záruku a další související náklady


Případová

studie

Náhrady svědkům (svědečné)

Jistota nebo záruka

Jiné náklady

Nahrazují se náklady svědkům?

Náklady

Existuje a kdy a jak se používá?

Náklady

Popis

Náklady

Případ A

Ano

Náklady na dopravu, ušlý zisk, ubytování, v souladu s články 85 až 88 zákona o soudních nákladech v občanskoprávním řízení.

--

--

--

--Náklady na právní pomoc a jiné náhrady nákladůPřípadová

studie

Právní pomoc

Náhrady nákladů

Kdy a za jakých podmínek se poskytuje?

Kdy je podpora úplná?

Podmínky?

Může strana, která měla ve věci úspěch, získat náhradu nákladů řízení?

Pokud náhrada nákladů nepokrývá celou částku, jaká je obecně její výše v procentním vyjádření?

Jaké náklady se nikdy nenahrazují?

Existují okolnosti, za kterých se náklady na právní pomoc hradí organizaci poskytující právní pomoc?

Případ A

Strana, jež je osvobozena od povinnosti hradit náklady řízení, může požádat o právní pomoc. Soud rozhodne, zda je účast profesionálního právního zástupce nezbytná.

Závisí na rozhodnutí soudu.

Pokud jsou náklady nadměrné nebo způsobí-li účastníkovi finanční těžkosti.

V závislosti na okolnostech se uplatní obecné zásady.

--

Náklady převyšující nezbytnou a přiměřenou výši nákladů v dané věci.

--Náklady na překlady a tlumočení


Případová

studie

Překlad

Tlumočení

Jiné zvláštnosti v oblasti nákladů u přeshraničních sporů?

Kdy a za jakých podmínek je nutný?

Přibližné náklady?

Kdy a za jakých podmínek je nutné?

Přibližné náklady?

Popis

Přibližné náklady?

Případ A

Pokud jsou listiny soudu předloženy v cizím jazyce

Dle vyhlášky ministerstva spravedlnosti z 24. ledna 2005

--

--

--

--


Poslední aktualizace: 06/11/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Zpětná vazba

Formulář níže můžete použít k zaslání vašich připomínek týkajících se nové podoby portálu

.