Náklady

V této případové studii týkající se obchodního práva – odpovědnosti –, byly členské státy požádány o informování spotřebitele o nákladech řízení v těchto situacích: Případ A – vnitrostátní situace: Výrobce vytápěcích zařízení dodá instalační firmě topné těleso. Instalační firma dále prodá topné těleso spotřebiteli a instaluje ho v jeho domě. Brzy poté v domě vypukne požár. Všechny zúčastněné strany (výrobce topných zařízení, instalační firma, koncový spotřebitel) jsou pojištěny. Důvod vzniku požáru je předmětem sporu. Spotřebiteli nikdo nechce škodu nahradit. Spotřebitel se rozhodne soudit o plnou náhradu škody s výrobcem vytápěcích zařízení, instalační firmou a pojišťovnami. Případ B – přeshraniční situace: Výrobce topných zařízení v členském státu B dodá instalační firmě v členském státu C topné těleso. Instalační společnost dále prodá topné těleso spotřebiteli v členském státu A a instaluje ho v jeho domě. Brzy poté v domě vypukne požár. Všechny zúčastněné strany (výrobce topných zařízení, instalační firma, koncový spotřebitel) jsou pojištěny u pojišťovny ve svém členském státu. Důvod vzniku požáru je předmětem sporu. Spotřebiteli nikdo nechce škodu nahradit. Spotřebitel se rozhodne v členském státu A soudit o plnou náhradu škody s výrobcem topných zařízení, instalační firmou a pojišťovnou v členském státu A.

Náklady ve Francii

Náklady soudního řízení, odvolacího řízení a alternativních způsobů řešení sporů (MARC)


Praktický případ

Soudní řízení

Odvolací řízení

Alternativní způsoby řešení sporů (MARC)

Počáteční náklady řízení

Náklady na přepis

Jiné náklady

Počáteční náklady řízení

Náklady na přepis

Jiné náklady

Existuje tato možnost v daném typu případů?

Náklady

Případ A

Soud prvního stupně: bez počátečních nákladů

Obchodní soud: ano, počáteční náklady minimálně ve výši 69,97 EUR.

Soud prvního stupně: ne

Soud prvního stupně: ne

Ne

Ne

Ne

Ano

Konciliace

Soudní mediace

Mimosoudní mediace

Zdarma

Odměny stanoví soud

Dohoda mezi stranami a mediátorem.

Případ B

Soud prvního stupně: ne

Obchodní soud: ano, počáteční náklady minimálně ve výši 69,97 EUR.

Soud prvního stupně: ne

Soud prvního stupně: ne

Ne

Ne

Ne

Ano

Konciliace

Soudní mediace

Mimosoudní mediace

Zdarma

Odměny stanovuje soudce

Dohoda mezi stranami a mediátorem.Náklady na právní zastoupení, soudního exekutora, znalce a tlumočníky


Praktický případ

Právní zastoupení

Soudní exekutor

Znalec/tlumočník

Je právní zastoupení povinné?

Průměrné náklady

Je právní zastoupení povinné?

Náklady před vydáním rozsudku

Náklady po vydání rozsudku

Je jejich účast povinná?

Náklady

Případ A

Soud prvního stupně: ano

Obchodní soud: ne

Odvolací soud: ano

Právní zastoupení:

Statistika není k dispozici.

Právní zastoupení:

983 EUR

Ano

Předvolání: 18,70 EUR

Soudní doručení: 26,70 EUR

Soudní doručení: 26,70 EUR

Ne

Odměnu stanoví soud.

Případ B

Soud prvního stupně: ano

Obchodní soud: ne

Odvolací soud: ano

Právní zastoupení:

Statistika není k dispozici.

Právní zastoupení:

983 EUR

Ano

Předvolání: 18,70 EUR

Soudní doručení: 26,70 EUR

Soudní doručení: 26,70 EUR

Ne

Odměnu stanoví soud.


Náklady na náhrady svědkům


Praktický případ

Náhrady svědkům (svědečné)

Nahrazují se náklady svědkům?

Případ A

Ano (nařízení z 27. prosince 1920, kterým se mění sazebník svědečného)

Případ B

Ano (nařízení z 27. prosince 1920, kterým se mění sazebník svědečného)Náklady na právní pomoc a jiné náhrady nákladůPraktický případ

Právní pomoc

Kdy a za jakých podmínek lze nárok uplatnit?

Kdy je pomoc poskytována v plné výši?

Jaké jsou podmínky?

Případ A

O pomoc před zahájením řízení nebo v jeho průběhu může požádat kupující, který je fyzickou osobou nebo neziskovou právnickou osobou. Pomoc je přiznána, pokud:

- žaloba podaná kupujícím není zjevně nepřípustná nebo neopodstatněná;

- přiznané příjmy nepřekračují horní hranici stanovenou zákonem;

- náklady řízení nejsou kryty z pojištění právní ochrany;

Stát hradí veškeré náklady řízení, pokud je kupující příjemcem pomoci v plné výši.

Pomoc je poskytována v plné výši, pokud měsíční příjmy přiznané žadatelem nepřesahují 911 EUR měsíčně v případě pomoci v plné výši.

Při vyšších částkách, až do 1367 EUR, je přiznána částečná pomoc.

Horní hranice příjmů se zvyšuje o 164 EUR pro první 2 osoby závislé na péči žadatele a o 104 EUR pro 3. a další osoby.

Případ B

Dtto

Dtto

Dtto


Praktický případNáhrady nákladů

Může strana, která měla ve věci úspěch, získat náhradu nákladů na řešení sporu?

Pokud náhrada nákladů nepokrývá celou částku, jaká je obecně její výše v poměrném vyjádření?

Jaké náklady nejsou nikdy předmětem náhrady?

Existují případy, kdy musí být právní pomoc nahrazena orgánu, který ji poskytl?

Případ A

Ano

Náhrada všech tarifních nákladů, pokud soud nerozhodne jinak.

Netarifní náklady: náhrady jsou stanoveny soudem podle zásady spravedlivého přístupu

Pokud je rozsudkem soudu uložena náhrada nákladů řízení straně, která není příjemcem právní pomoci, je tato strana povinna nahradit státní pokladně náklady vynaložené státem na právní ochranu strany, která je v rámci daného řízení příjemcem právní pomoci.

Případ B

Ano

Náhrada všech tarifních nákladů, pokud soud nerozhodne jinak.

Netarifní náklady: náhrady jsou stanoveny soudem podle zásady spravedlivého přístupu

Dtto


Náklady na překlady a tlumočení


Praktický případ

Překlad

Tlumočení

Kdy a za jakých podmínek je nutný?

Přibližné náklady?

Kdy a za jakých podmínek je nutné?

Přibližné náklady?

Případ A

Je třeba pořídit překlad dokumentů předkládaných soudu.

Statistické údaje nejsou k dispozici

Pokud soudce nezná jazyk, kterým se vyjadřují strany.

Odměnu stanoví soud.

Případ B

Je třeba pořídit překlad dokumentů předkládaných soudu.

Dokazování v rámci nařízení 1206/2001 ze dne 28. května 2001

Statistické údaje nejsou k dispozici

Pokud soudce nezná jazyk, kterým se vyjadřují strany.

Dokazování v rámci nařízení 1206/2001 ze dne 28. května 2001

Odměnu stanoví soud.


Poslední aktualizace: 07/06/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Zpětná vazba

Formulář níže můžete použít k zaslání vašich připomínek týkajících se nové podoby portálu

.