Upozorňujeme, že výchozí francouzština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Náklady

V této případové studii týkající se rodinného práva – výživného –, byly členské státy požádány o informování žalující strany o nákladech řízení v těchto situacích: Případ A – vnitrostátní situace: Dvě osoby spolu žijí několik let, aniž by uzavřely sňatek. V okamžiku odloučení mají tříleté dítě. Rozhodnutím soudu je dítě svěřeno do péče matky. Jedinou nevyřešenou otázkou zůstává výše výživného, které má otec platit matce na výživu a vzdělávání dítěte. Matka se o výši výživného soudí. Případ B – přeshraniční situace, v níž vy jste právníkem v členském státu A: Dvě osoby spolu žijí v členském státě (členský stát B), aniž by uzavřely sňatek. Mají tříleté dítě. Odloučí se od sebe. Rozhodnutím soudu v členském státu B je dítě svěřeno do péče matky. Matka s dítětem se se souhlasem otce přestěhuje do jiného členského státu (členský stát A), kde si zřídí své bydliště. Mezi rodiči zůstává nevyřešený spor ohledně výše výživného, které má otec platit matce na výživu a vzdělávání dítěte. Matka se o výši výživného soudí v členském státu A.


Náklady ve Francii

Náklady soudního řízení, odvolacího řízení a alternativních způsobů řešení sporů (MARC)


Praktický případ

Soudní řízení

Odvolací řízení

Alternativní způsoby řešení sporů (MARC)

Počáteční náklady řízení

Náklady na přepis

Jiné náklady

Počá-teční náklady řízení

Náklady na přepis

Jiné náklady

Existuje tato možnost v daném typu případů?

Náklady

Případ A

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Soudní mediace je možná.

Mimosoudní mediace je rovněž možná.

Mediaci hradí strany, odměny stanoví soud, náklady na mediaci však mohou být hrazeny z právní pomoci.

Je vhodné, aby strany uzavřely s mediátorem dohodu o odměně.

Případ B

Dtto

Dtto

Dtto

Dtto

Dtto

Dtto

Dtto        

DttoNáklady na právní zastoupení, soudního exekutora, znalce a tlumočníky


Praktický případ

Právní zastoupení

Soudní exekutor

Znalec/tlumočník

Je právní zastoupení povinné?

Průměrné náklady

Je právní zastoupení povinné?

Náklady před vydáním rozsudku

Náklady po vydání rozsudku

Je jejich účast povinná?

Náklady

Případ A

Ne

Ne          

Ne

Ne

Ne

Ne

Určí soud

Případ B

Dtto

Dtto

Dtto

Dtto

Dtto

Dtto

Dtto


Náklady na náhrady svědkům, přísahu nebo jinou záruku a další související náklady


Praktický případ

Náhrady svědkům (svědečné)

Přísaha nebo jiná záruka

Jiné náklady

Nahrazují se náklady svědkům?

Náklady

Existuje takový institut a kdy a jak je využíván?

Náklady

Popis

Náklady

Případ A

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Případ B

Dtto

Dtto

Dtto

Dtto

Dtto

DttoNáklady na právní pomoc a jiné náhrady nákladůPraktický případ

Právní pomoc

Kdy a za jakých podmínek lze nárok uplatnit?

Kdy je pomoc poskytována v plné výši?

Jaké jsou podmínky?

Případ A

O pomoc může požádat matka před zahájením řízení nebo v jeho průběhu. Pomoc je poskytnuta, pokud přiznané měsíční příjmy nepřesahují horní hranici stanovenou zákonem.

Stát hradí veškeré náklady řízení, pokud je matka příjemcem pomoci v plné výši.

Pomoc je přiznána v plné výši, pokud měsíční příjmy, které matka přiznává, nejsou vyšší než 911 EUR měsíčně pro plnou výši.

Při vyšších částkách, až do 1367 EUR, je přiznána částečná pomoc.

Horní hranice příjmů je zvýšena o 164 EUR pro první 2 osoby závislé na péči matky a o 104 EUR pro 3. a další osoby.

Případ B

Dtto

Dtto

Dtto
Praktický případ

Náhrady nákladů

Může strana, která měla ve věci úspěch, získat náhradu nákladů na řešení sporu?

Existují případy, kdy musí být právní pomoc nahrazena orgánu, který ji poskytl?

Případ A

Ano, pokud soud takto rozhodl.

Pokud soudce pro rodinné záležitosti uloží náhradu nákladů řízení otci, který není příjemcem právní pomoci, je otec povinen nahradit státní pokladně náklady, které stát vynaložil na obranu matky, která je příjemcem právní pomoci.

Případ B

Dtto

DttoNáklady na překlady a tlumočení


Praktický případ

Překlad

Tlumočení

Kdy a za jakých podmínek je nutný?

Přibližné náklady?

Kdy a za jakých podmínek je nutné?

Přibližné náklady?

Případ A

Soudci je třeba předložit přeložené dokumenty.

Statistické údaje nejsou k dispozici.

Pokud soudce nezná jazyk, kterým se vyjadřují strany.

Odměnu stanoví soud.

Případ B

Dtto

Dtto

Dtto

Dtto


Poslední aktualizace: 07/06/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Zpětná vazba

Formulář níže můžete použít k zaslání vašich připomínek týkajících se nové podoby portálu

.