Разходи

В този казус по семейно право — попечителство над децата, държавите-членки бяха помолени да посъветват страната, която подава иск, относно процесуалните разходи, за да бъдат взети предвид следните случаи: Казус А — национален случай: Две лица са живели заедно без брак в продължение на няколко години. В момента на тяхната раздяла те имат тригодишно дете. Съдебно решение дава попечителството над детето на майката и право на посещение на бащата. Майката подава иск за намаляване на правото на посещение на бащата. Казус Б — транснационален случай, при който сте адвокат в държавата-членка А: Две лица са живели заедно без брак в дадена държава-членка (държава-членка Б) в продължение на няколко години. Те имат дете заедно, но се разделят непосредствено след раждането на детето. Съдебно решение в държавата-членка Б дава попечителството над детето на майката и право на посещение на бащата. Майката и детето се преместват да живеят в друга държава-членка (държава-членка А), както е предвидено в съдебното решение, а бащата остава в държавата-членка Б. Няколко години по-късно майката подава иск в държавата-членка А за изменение на правото на посещение на бащата.


Разходи в Литва

Съдебни разходи, разходи за обжалване и алтернативно разрешаване на спорове


Казус

Съд

Обжалване

Първоначални съдебни такси

Такси за изготвянето на преписи

Други такси

Първоначални съдебни такси

Такси за изготвянето на преписи

Други такси

Казус А

Официалните такси по дела, включващи спорове между разделени родители във връзка с достъпа до детето, са 100 литаса. Съдът може да регулира тази сума чрез отчитане на индекса на потребителските цени за тримесечието (понастоящем — 132)

Страните по производство заплащат 10 литаса за втори екземпляр на съдебен документ и по 1 литас за всяка страница

Съдът присъжда заплащането на процесуалните разходи, претърпени от спечелилата страна, на загубилата страна, дори ако последната е освободена от заплащане на процесуални разходи, покрити с държавни средства.

Официалните такси по дела, включващи спорове между разделени родители във връзка с достъпа до детето, са 100 литаса. Съдът може да регулира тази сума чрез отчитане на индекса на потребителските цени за тримесечието (понастоящем — 132)

Страните по производство заплащат 10 литаса за втори екземпляр на съдебен документ и по 1 литас за всяка страница

Съдът присъжда заплащането на процесуалните разходи, претърпени от спечелилата страна, на загубилата страна, дори ако последната е освободена от заплащане на процесуални разходи, покрити с държавни средства

Казус Б

Същото, както при ситуацията на национално равнище

Същото, както при ситуацията на национално равнище

Същото, както при ситуацията на национално равнище

Същото, както при ситуацията на национално равнище

Същото, както при ситуацията на национално равнище

Същото, както при ситуацията на национално равнищеКазус

АРС

Тази възможност приложима ли е за този вид казус?

Разходи

Казус А

Да, след като същността на спора е определена в предварително заседание, съдът ще предложи и на двете страни възможността да постигнат взаимно приемливо компромисно споразумение и така да уредят спора по взаимно съгласие.

Безплатно

Казус Б

Същото, както при ситуацията на национално равнище

Същото, както при ситуацията на национално равнище (А)Разходи за адвокат, съдебен изпълнител и вещо лице


Казус

Адвокат

Съдебен изпълнител

Представителството задължително ли е?

Средни разходи

Представителството задължително ли е?

Разходи преди постановяването на съдебно решение

Разходи след постановяването на съдебно решение

Казус А

Адвокатско представителство не е задължително

Вж. раздела относно регулиране на хонорарите на юридическите професии по-горе

Не

Не

Не. Съдебните изпълнители имат роля само след издаването на нареждания за правоприлагане

Разходи за правоприлагане: 60 литаса, които съдебният изпълнител може да поиска при всяко изпълнение, 200 литаса за възнаграждение на съдебния изпълнител и други разходи за правоприлагане, в зависимост от вида и количеството на действията по правоприлагане.

Казус Б

Същото, както при ситуацията на национално равнище

Същото, както при ситуацията на национално равнище

Същото, както при ситуацията на национално равнище

Същото, както при ситуацията на национално равнище

Същото, както при ситуацията на национално равнищеКазус

Вещо лице

Използването задължително ли е?

Разходи

Казус А

Съдът може да назначи вещо лице или експертиза по въпроси, които изискват специални познания в областта на науката, медицината, изкуството, инженерството или занаята, предмет на становището на страните по производството.

Страната поръчител трябва предварително да заплати гаранция в размер, установен от съда. Правителството или упълномощена институция установява максималните разходи. Съдът присъжда заплащането на процесуалните разходи, претърпени от спечелилата страна, на загубилата страна, дори ако последната е освободена от заплащане на процесуални разходи, покрити с държавни средства.

Казус Б

Същото, както при ситуацията на национално равнище

Същото, както при ситуацията на национално равнищеРазходи за обезщетение на свидетел, залог или обезпечение и други подобни такси


Казус

Обезщетение на свидетел

Залог или обезпечение

Други такси

На свидетелите дължи ли се обезщетение?

Разходи

Съществува ли такава възможност и кога и как се използва тя?

Разходи

Описание

Разходи

Казус А

Да, сумите, изплатени на свидетели, се добавят към разходите, свързани с разглеждането на делото

Вж. раздела относно хонорарите за вещи лица по-горе.

Вж. раздела относно хонорарите за вещи лица по-горе.

Съдът трябва да вземе предвид материалното състояние на плащащата страна. Размерът зависи от характера на процесуалното действие и не може да надвишава 100 000 литаса

Други разходи включват: 1) проверката на място; 2) обиск на ответника; 3) доставяне на съдебни документи; 4) удовлетворяване на съдебното решение; 5) възнаграждение за работата на попечител; 6) други разходи, според нуждите и основанията

Вж. раздела относно вещите лица по-горе.

Разходите за обиск на ответник трябва да се заплащат от страната, която е изискала обиск, или от съда.

Вж. раздела относно разходите за съдебен изпълнител

Настойник има правото да получи възнаграждение за представителството в съответствие с тарифите и процедурата, установени от правителството или негова упълномощена институция. Разходите за представителство се понасят от страната, по чиято инициатива е назначен настойник, която трябва да плати своите разходи за представителство предварително

Казус Б

Същото, както при ситуацията на национално равнище

Същото, както при ситуацията на национално равнище

Същото, както при ситуацията на национално равнище

Същото, както при ситуацията на национално равнище

Същото, както при ситуацията на национално равнище

Същото, както при ситуацията на национално равнищеРазходи за правна помощ и други възстановявания на сумиКазус

Правна помощ

Кога и при какви условия е необходимо това?

Кога помощта е пълна?

Условия?

Казус А

Първична правна помощ може да бъде поискана, както е описано в раздела за правна помощ по-горе.

Вторична правна помощ се предоставя съгласно условията, установени в раздела за правна помощ по-горе.

Държавата гарантира 100 % от разходите за първична правна помощ.

Разходите за вторична правна помощ отчитат имуществото и доходите на съответното лице (вж. раздела за правна помощ по-горе)

Лицата, желаещи да получат първична правна помощ, могат да кандидатстват пред изпълнителната институция на общината по заявеното местожителство.

Лицата, желаещи да получат вторична правна помощ, трябва да кандидатстват с документи, подкрепящи молбата и доказващи правото на вторична правна помощ.

Казус Б

Същото, както при ситуацията на национално равнище

Същото, както при ситуацията на национално равнище

Същото, както при ситуацията на национално равнище
Казус

Възстановяване

Спечелилата страна може ли да получи възстановяване на направените от нея съдебни разходи?

Кои разходи никога не се възстановяват?

Съществуват ли случаи, при които правната помощ следва да се възстанови на организацията, предоставила помощта?

Казус А

Спечелилата страна може да получи възстановяване на процесуалните разходи от загубилата страна.

Разходите за гарантирана от държавата правна помощ и тези, претърпени от длъжника в процеса на изпълнение.

Когато предоставянето на вторична правна помощ е преустановено съгласно основанията, предвидени в алинеи 1, 2 и 6 на параграф 1 от член 23 от закона. Разходите могат да бъдат възстановени от лицето, на което е била предоставена помощта, в съответствие с процедурата, предвидена в закона.

В случай, че по разходите са изплатени застрахователни премии, разходите за вторична правна помощ трябва да бъдат възстановени в държавния бюджет в рамките на един месец от изплащането на застрахователната премия в съответствие с процедурата, установена от министъра на правосъдието. Ако съответното лице не възстанови тези разходи, те трябва да бъдат възстановени по съдебен ред.

В случай че е била предоставена вторична правна помощ (алинея 6 на член 12 от закона), но обстоятелствата се променят (алинея 1 на параграф 2 от член 11), лицето трябва да възстанови сумата на вторичната правна помощ в държавния бюджет в рамките на срока, установен от службата. Ако лицето не направи това, разходите ще бъдат възстановени по съответния съдебен ред

Когато са покрити 50 % от разходите за вторична правна помощ и съответният кандидат не изплати своя дял от 50 % от разходите по гражданско или административно производство в рамките на необходимия срок, делото може да бъде прекратено, без съдът да вземе решение по същността на въпроса и кандидатът трябва да възстанови разходите за предоставената вторична правна помощ в рамките на срока, установен от службата. Държавата ще бъде представлявана от службата за правна помощ.Разходи за писмени и устни преводи


Казус

Писмени преводи

Устни преводи

Кога и при какви условия е необходимо това?

Приблизителна стойност на разходите?

Кога и при какви условия е необходимо това?

Приблизителна стойност на разходите?

Казус А

Всичките съдебни документи и техните приложения трябва да се предават на съда на официалния език на държавата.

Страна, чиито съдебни документи трябва да бъдат преведени на чужд език, трябва предварително да заплати гаранция, установена от съда, за покриване на процесуалните разходи. Ако и двете страни подадат петиции, те ще заплатят гаранцията поравно.

Лицата, които не владеят официалния език, имат гарантирано право на устни/писмени преводачески услуги по време на производството.

Съдът трябва да изплати сумите, дължими на устни/писмени преводачи, от средствата на държавния бюджет.

Казус Б

Същото, както при ситуацията на национално равнище

Същото, както при ситуацията на национално равнище

Същото, както при ситуацията на национално равнище

Същото, както при ситуацията на национално равнище


Последна актуализация: 06/11/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт