Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница френски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Разходи

В този казус по семейно право — издръжка, държавите-членки бяха помолени да посъветват страната, която подава иск, относно процесуалните разходи, за да бъдат взети предвид следните случаи: Казус А — национален случай: Две лица са живели заедно без брак в продължение на няколко години. В момента на тяхната раздяла те имат тригодишно дете. Съдебно решение дава попечителството над детето на майката. Единственият нерешен въпрос се отнася до размера на издръжката, която бащата дължи на майката за отглеждането и образованието на детето. Майката подава иск в тази връзка. Казус Б — транснационален случай, при който сте адвокат в държавата-членка А: Две лица са живели заедно без брак в дадена държава-членка (държава-членка Б). Те имат тригодишно дете. Разделят се. Съдебно решение в държавата-членка Б дава попечителството над детето на майката. Със съгласието на бащата майката и детето се преместват да живеят в друга държава-членка (държава-членка А), в която установяват своето местожителство. Остава нерешен въпрос. Той се отнася до размера на издръжката, която бащата дължи на майката за отглеждането и образованието на детето. Майката подава иск в тази връзка в държавата-членка А.


Разноски във Франция

Съдебни разноски на първа инстанция, разноски във въззивното производство и за алтернативно разрешаване на спорове (MARC)


Казус

Производство на първа инстанция

Въззивно производство

Алтернативен метод за разрешаване на спорове (MARC)

Първоначални съдебни разноски

Разноски за изготвяне на преписи

Други разноски

Първоначални съдебни разноски

Разноски за изготвяне на преписи

Други разноски

Предлага ли се такава възможност в тези случаи?

Разноски

Казус А

Не

Не

Не

Не

Не

Не

Възможно е да се приложи съдебна медиация.

Възможно е да се приложи също и извънсъдебна медиация.

Разноските за медиация са за сметка на страните, като хонорарите се определят от съда. Тези разноски обаче могат да се включат в правната помощ.

Добре е между медиатора и страните да  се сключи споразумение относно хонорара.

Казус Б

Също

Също

Също

Също

Също

Също

Също    

СъщоРазноски за адвокат, съдебен изпълнител и вещо лице


Казус

Адвокат

Съдебен изпълнител

Вещо лице

Представителството задължително ли е?

Средни разноски

Представителството задължително ли е?

Разноски преди постановяването на съдебно решение

Разноски след постановяването на съдебно решение

Задължително ли е използването му?

Разноски

Казус А

Не

Не          

Не

Не

Не

Не

Определя се от съда.

Казус Б

Също

Също

Също

Също

Също

Също

Също


Разноски за възнаграждение на свидетел, обезпечителни мерки и други разноски


Казус

Възнаграждение на свидетел

Обезпечителни мерки

Други разноски

На свидетелите дължи ли се възнаграждение?

Разноски

Съществува ли такава възможност и кога и как се използва тя?

Разноски

Описание

Разноски

Казус А

Не

Не

Не

Не

Не

Не

Казус Б

Също

Също

Също

Също

Също

СъщоРазноски за правна помощ и възстановяване на други сумиКазус

Правна помощ

Кога и при какви условия е приложима правната помощ?

Кога помощта е в пълен размер?

Условия?

Казус А

Помощта може да бъде поискана от майката преди или по време на съдебното производство. Тя се отпуска, ако декларираните доходи не надвишават предвидените от закона прагове.

Държавата поема всички съдебни разноски, ако майката има право на помощ в пълен размер.

Правна помощ в пълен размер се отпуска, ако декларираните от майката месечни доходи не надвишават 911 EUR на месец.

Над тази сума и до 1367 EUR се отпуска частична помощ.

Прагът на доходите се увеличава с по 164 EUR за първите 2 лица на издръжка на майката и с по 104 EUR за всяко 3-то и следващо лице.

Казус Б

Също

Също

Също
Казус

Възстановяване на суми

Спечелилата делото страна може ли да получи възстановяване на направените от нея разноски за разрешаване на спорове?

Съществуват ли случаи, при които правната помощ следва да се възстанови на институцията, предоставила помощта?

Казус А

Да, ако има решение на съда в този смисъл.

Когато решението на съда осъжда бащата, който не ползва правна помощ, да заплати разноските, последният следва да възстанови в държавния бюджет авансово изплатените от държавата суми за защита на майката, която ползва правна помощ.

Казус Б

Също

СъщоРазноски за писмени и устни преводи


Казус

Писмени преводи

Устни преводи

Кога и при какви условия е необходимо това?

Приблизителна стойност на разноските?

Кога и при какви условия е необходимо това?

Приблизителна стойност на разноските?

Казус А

Необходимо е представяните пред съда документи да бъдат преведени.

Липсват статистически данни.

Когато съдът не разбира езика, на който се изразяват страните.

Възнаграждението се определя от съда.

Казус Б

Също

Също

Също

Също


Последна актуализация: 08/11/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт