Property consequences of registered partnerships

National rules relating to the division of the property of civil partnerships for couples that have an international element to their relationship, in cases of dissolution of the partnership or death

European Union citizens increasingly move across national borders to study, work or start a family in another EU country. This leads to an increased number of international couples, whether in a marriage or a registered partnership.

International couples are couples whose members have different nationalities, live in an EU country other than their own or own property in different countries. International couples, whether in a marriage or in a registered partnership, need to manage their property and, in particular, share it in case of divorce/separation or the death of one of the members.

EU rules help international couples in these situations. These rules apply in 18 EU countries: Sweden, Belgium, Greece, Croatia, Slovenia, Spain, France, Portugal, Italy, Malta, Luxembourg, Germany, the Czech Republic, the Netherlands, Austria, Bulgaria, Finland and Cyprus.

These rules determine which EU country’s courts should deal with matters concerning the property of an international couple and which law should apply to resolve these matters. The rules also simplify how judgments or notarial documents originating in one EU country should be recognised and enforced in another EU country.

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.

Should you need additional information, please contact the authorities or a legal professional of the EU country concerned.

You can also consult the website http://www.coupleseurope.eu/en/home of the Council of Notariats of the European Union.

Last update: 28/11/2019

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Förmögenhetsrättsliga verkningar av registrerade partnerskap - Tjeckien

1 Finns olika former av ”registrerade partnerskap” i denna medlemsstat? Redogör för skillnaderna mellan de olika formerna.

Nej. I tjeckisk lagstiftning finns endast en form av registrerat partnerskap: en permanent sammanslutning av två personer av samma kön som har ingåtts på sätt som anges i lag.

2 Finns det en lagstadgad egendomsordning för registrerade partnerskap i denna medlemsstat? Vad föreskrivs i den? På vilka former av ”registrerat partnerskap” är den tillämplig?

De registrerade partnernas egendomsordning omfattas inte av någon särskild rättslig behandling. Registrerade partnerskap ger inte upphov till gemensam egendom.

3 Hur kan partnerna ordna sina förmögenhetsförhållanden? Vilka är de formella kraven i detta fall?

De registrerade partnernas egendomsordning omfattas inte av någon särskild rättslig behandling. De egendomsordningar som de omfattas av regleras av allmänna regler om ägande, samägande och ansvar, oavsett det faktum att de lever i ett registrerat partnerskap.

4 Finns det begränsningar för hur de kan ordna sina förmögenhetsförhållanden?

Nej, med undantag för att registrerade partnerskap inte ger upphov till gemensam egendom.

5 Vilka är de förmögenhetsrättliga verkningarna av att partnerskapet upplöses eller annulleras?

Upplöses ett registrerat partnerskap påverkar detta inte den egendomsordning som tidigare registrerade partnerna omfattades av.

6 Vilka är de förmögenhetsrättsliga verkningarna för partnerskapet om en partner avlider?

En registrerad partner är arvtagare till den avlidne i första och andra kategori. I övrigt har en registrerad partners död ingen inverkan på den andra partens förmögenhetsförhållanden.

7 Vilken myndighet har behörighet att besluta i mål som rör registrerade partnerskaps förmögenhetsrättsliga verkningar?

De registrerade partnernas egendomsordning omfattas inte av någon särskild rättslig behandling. Vid tvister om tillgångar och skulder har domstolen befogenhet att agera.

8 Vad är effekterna av det registrerade partnerskapets förmögenhetsrättsliga verkningar på ett rättsligt förhållande mellan en partner och tredje man.

De registrerade partnernas egendomsordning omfattas inte av någon särskild rättslig behandling. De egendomsordningar som de omfattas av regleras av allmänna regler om ägande, samägande och ansvar, oavsett det faktum att de lever i ett registrerat partnerskap.

9 En kort beskrivning av förfarandet för uppdelning, däribland delning, fördelning eller avveckling av egendomen av egendomen i registrerade partnerskap i denna medlemsstat.

De registrerade partnernas egendomsordning omfattas inte av någon särskild rättslig behandling. Om tidigare registrerade partner äger egendom gemensamt eller har gemensamma skulder tillämpas rättsliga standardbestämmelser om gemensamt ägande och gemensamma skulder.

10 Vilket förfarande, vilka handlingar och vilken information krävs normalt för att registrera fast egendom?

Rättsliga förfaranden som skapar eller överför sakrätt till fast egendom eller förfaranden som ändrar eller återkallar sakrätter ska vara skriftliga. Om överlåtelsen innefattar ägandeskap av fast egendom som är registrerad i ett offentligt register, får ändringen av äganderätten verkan genom att en notering görs i detta register.

Senaste uppdatering: 14/12/2020

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Förmögenhetsrättsliga verkningar av registrerade partnerskap - Tyskland

1 Finns olika former av ”registrerade partnerskap” i denna medlemsstat? Redogör för skillnaderna mellan de olika formerna.

Sedan lagen om införande av rätten att ingå äktenskap för personer av samma kön trädde i kraft den 1 oktober 2017 är det inte längre möjligt att ingå nya registrerade partnerskap i Tyskland. Samkönade par har sedan dess kunnat gifta sig och behandlas därför på samma sätt som olikkönade par. Befintliga partnerskap kan omvandlas till äktenskap. Någon skyldighet till detta finns dock inte. Redan ingångna partnerskap kan därför bestå i sin hittillsvarande form.

2 Finns det en lagstadgad egendomsordning för registrerade partnerskap i denna medlemsstat? Vad föreskrivs i den? På vilka former av ”registrerat partnerskap” är den tillämplig?

Enligt lagen om registrerat partnerskap kunde två personer av samma kön ingå partnerskap i Tyskland från augusti 2001 till och med september 2017. Partnerskapets rättsverkningar var i stor utsträckning (och är det framgent) utformade som äktenskapets rättsverkningar.

3 Hur kan partnerna ordna sina förmögenhetsförhållanden? Vilka är de formella kraven i detta fall?

Partnerna lever enligt en egendomsordning med tillökningsgemenskap (Zugewinngemeinschaft), såvida de inte genom partnerskapsförord enats om något annat. Enligt lagen om registrerat partnerskap ska samma bestämmelser tillämpas om på makars egendomsförhållanden (§ 6 i lagen om registrerat partnerskap). Alternativt är det möjligt att sluta ett partnerskapsavtal som innebär att antingen all egendom är enskild eller egendomsgemenskap råder (7 § i lagen om registrerat partnerskap).

4 Finns det begränsningar för hur de kan ordna sina förmögenhetsförhållanden?

Med avseende på makars egendomsförhållanden gäller anmärkningarna om dessa i tillämpliga delar.

5 Vilka är de förmögenhetsrättliga verkningarna av att partnerskapet upplöses eller annulleras?

Om parterna lever åtskilda, kan den ena partnern av den andra begära underhåll på en skälig nivå med hänsyn till bådas levnadsomständigheter samt inkomst- och egendomsförhållanden. I det avseendet ska samma bestämmelser gälla som de för underhåll efter separation (Trennungsunterhalt) (§ 12 i lagen om registrerat partnerskap). Vad gäller underhåll efter ett partnerskaps upplösning, ska samma bestämmelser som för underhåll och fördelning av pensionsrättigheter efter skilsmässa tillämpas på motsvarande sätt (Versorgungsausgleich) (§§ 16 och 20 i lagen om registrerat partnerskap).

6 Vilka är de förmögenhetsrättsliga verkningarna för partnerskapet om en partner avlider?

Den lagstadgade arvsrätten för registrerade partner är likställd med den som gäller makar (§ 10 i lagen om registrerat partnerskap).

7 Vilken myndighet har behörighet att besluta i mål som rör registrerade partnerskaps förmögenhetsrättsliga verkningar?

En familjedomstol (Familiengericht) har materiell behörighet att pröva tvister gällande partnerskapsrättsliga egendomsförhållanden. Dessa tvister utgör partnerskapsmål och samma regler gäller som vid äktenskapsskillnad.

8 Vad är effekterna av det registrerade partnerskapets förmögenhetsrättsliga verkningar på ett rättsligt förhållande mellan en partner och tredje man.

En person som ingått registrerat partnerskap ansvarar, enligt parternas avtalade egendomsförhållanden, i princip endast för sina egna skulder och råder själv över sin egen egendom. Undantagna från detta är transaktioner som avser skälig täckning av familjens dagliga behov (§ 8 .2 i lagen om registrerat partnerskap jämförd med § 1357 i civillagen). Anmärkningarna om eventuella begränsningar av bestämmelserna gäller i tillämpliga delar med avseende på makars egendomsförhållanden.

9 En kort beskrivning av förfarandet för uppdelning, däribland delning, fördelning eller avveckling av egendomen av egendomen i registrerade partnerskap i denna medlemsstat.

Den gemensamma bostaden och bohaget kan fördelas medan partnerna bor isär (§§ 13 och 14 i lagen om registrerat partnerskap) eller efter partnerskapets upplösning (§ 17 i lagen om registrerat partnerskap jämförd med §§ 1568 a och b i civillagen).

10 Vilket förfarande, vilka handlingar och vilken information krävs normalt för att registrera fast egendom?

Om partnerna väljer egendomsordningen med egendomsgemenskap ska de till fastighetsmyndigheten inge ett hos notarie upprättat partnerspasavtal och ansöka om ändring i fastighetsregistret. I alla övriga fall, dvs. om partnerna inte väljer en egendomsordning med egendomsgemenskap, behöver inte någon ändring göras i fastighetsregistret.

Senaste uppdatering: 13/11/2020

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Förmögenhetsrättsliga verkningar av registrerade partnerskap - Malta

1 Finns olika former av ”registrerade partnerskap” i denna medlemsstat? Redogör för skillnaderna mellan de olika formerna.

I lagen om registrerat partnerskap – kapitel 530 i Maltas lagstiftning – anges att registrerat partnerskap är tillåtet mellan två personer av samma eller olika kön, och när det väl är registrerat har det motsvarande verkningar som ett borgerligt äktenskap. Partnerna i ett registrerat partnerskap som ingåtts innan lagen om äktenskap och andra lagar (ändring) trädde i kraft i maj 2017 kan, inom fem år från den 1 september 2017, omvandla sitt registrerade partnerskap till äktenskap, vilket avslutar det registrerade partnerskapet. Det nya äktenskapet ska därmed anses ha ingåtts den dag då det registrerade partnerskapet ingicks.

2 Finns det en lagstadgad egendomsordning för registrerade partnerskap i denna medlemsstat? Vad föreskrivs i den? På vilka former av ”registrerat partnerskap” är den tillämplig?

Eftersom ett registrerat partnerskap och ett borgerligt äktenskap har samma rättsverkningar är även förmögenhetsförhållandena desamma. Den maltesiska staten tillåter att parter som vill ingå ett registrerat partnerskap enligt maltesisk lagstiftning själva får välja vilka förmögenhetsförhållanden som ska reglera deras egendom. Den huvudsakliga ordningen för förmögenhetsförhållanden i Malta är dock egendomsgemenskap.

Enligt lagstiftningen är denna ordning standard för partnerskap, om inte de parter som redan ingått partnerskap eller som ska ingå partnerskap väljer andra förmögenhetsförhållanden som inte strider mot den maltesiska lagstiftningens andemening. Sådana andra förmögenhetsförhållanden måste fastställas genom en handling inför notarie.

Andra ordningar för förmögenhetsförhållanden som förekommer i Malta och som även gäller för registrerade partnerskap är egendomsskillnad och behållningsgemenskap enligt separat förvaltning.

Egendomsgemenskap är en lagstadgad ordning för förmögenhetsförhållanden i Malta. Den innebär att all egendom som parterna förvärvar under partnerskapet blir gemensam egendom och tillhör båda parter i lika stor andel. Enligt den maltesiska lagstiftningen omfattar egendomsgemenskapen inte gåvor, arv och egendom som medförts i det gemensamma boet.

Egendomsskillnad är en annan ordning för förmögenhetsförhållanden som parterna kan välja i stället för egendomsgemenskap. Vardera parten har då rätt att helt kontrollera och förvalta den egendom som denne förvärvat både före och under partnerskapet, utan krav på samtycke från den andra parten.

Behållningsgemenskap enligt separat förvaltning är en annan ordning för förmögenhetsförhållanden som parterna kan välja i stället för egendomsgemenskap. Vardera parten har då rätt att förvärva och förvalta den egendom som denne köpt i eget namn som enda ägare av denna egendom. Enligt dessa förmögenhetsförhållanden är parterna dock inte förhindrade att förvärva egendom tillsammans, och sådan gemensamt förvärvad egendom ska då förvaltas gemensamt.

3 Hur kan partnerna ordna sina förmögenhetsförhållanden? Vilka är de formella kraven i detta fall?

Inom ramen för egendomsgemenskap är den allmänna regeln att båda parter ska förvalta egendomen gemensamt. När det gäller dessa förmögenhetsförhållanden görs emellertid en åtskillnad i den maltesiska lagstiftningen mellan vanlig förvaltning, dvs. handlingar som kan utföras av en av partnerna på egen hand, och särskild förvaltning, dvs. handlingar som utförs gemensamt av parterna. I Maltas lagstiftning anges endast särskilda förvaltningshandlingar, vilket innebär att något som inte uttryckligen nämns i lagen ska anses som en vanlig förvaltningshandling. Ett formellt krav som alltid måste uppfyllas för att egendomsgemenskapen ska fylla sitt syfte är därför att båda parterna i partnerskapet ger sitt samtycke. Om någon av parterna inte har gett sitt samtycke till en överlåtelsehandling eller en handling som ger sakrätt eller personlig rätt till lös och fast egendom, kan handlingen ogiltigförklaras på begäran av den part som avstått från att ge samtycke.

Inom ramen för egendomsskillnad är den allmänna regeln att en part i partnerskapet har rätt att förvalta egendom som står i dennes namn, utan krav på samtycke från den andra parten.

Den allmänna regeln inom ramen för behållningsgemenskap enligt separat förvaltning är att en part som väljer att ensam förvärva egendom får göra detta utan att behöva den andra partens samtycke. Den förstnämnda parten kommer då ha rätt att själv förvalta den förvärvade egendomen. Om båda parterna gör ett gemensamt inköp har båda gett sitt samtycke och de har därför båda rätt att förvalta denna egendom gemensamt.

4 Finns det begränsningar för hur de kan ordna sina förmögenhetsförhållanden?

Inom ramen för egendomsgemenskap måste partnerna handla gemensamt. De har därför ingen rätt att på egen hand förvalta egendomen, förutom när det gäller vanlig förvaltning, som inte kräver båda parters samtycke.

Inom ramen för egendomsskillnad har å andra sidan varje partner rätt att göra vad han eller hon vill med den egendom som står i hans eller hennes namn, utan någon inblandning från den andra parten.

Inom ramen för behållningsgemenskap enligt separat förvaltning har en part i avtalet som gör ett förvärv utan den andres samtycke rätt att reglera förmögenhetsförhållandena utan några begränsningar. Om emellertid båda parter tillsammans förvärvar egendom kan de endast handla gemensamt vad gäller det gemensamma förvärvet.

5 Vilka är de förmögenhetsrättliga verkningarna av att partnerskapet upplöses eller annulleras?

När det gäller egendomsgemenskap är lagen tydlig med att dessa förmögenhetsförhållanden börjar gälla på dagen för äktenskapet och avslutas vid någon av parternas död eller den dag när äktenskapet upplöses. Enligt lagen kan en rättslig fördelning av egendomen begäras vid hemskillnad.

Inom ramen för behållningsgemenskap enligt separat förvaltning föreskrivs i lagstiftningen att den slutar att gälla vid exempelvis äktenskapsskillnad och hemskillnad.

Inom ramen för egendomsskillnad fortsätter däremot makarna – efter äktenskapsskillnad, hemskillnad eller annullering av äktenskapet – att förvalta de tillgångar som de förvärvat i eget namn.

Detta gäller även registrerade partnerskap.

Verkningarna av äktenskapsskillnad, hemskillnad eller annullering av förmögenhetsförhållanden är därmed att all egendom som förvärvats under äktenskapet delas upp mellan parterna, antingen genom uppgörelse i godo eller via dom från behörig domstol.

6 Vilka är de förmögenhetsrättsliga verkningarna för partnerskapet om en partner avlider?

Om en av parterna avlider gäller den maltesiska arvsrätten endast om Malta har behörighet, och den främsta faktorn att ta hänsyn till är huruvida parten efterlämnade ett testamente.

7 Vilken myndighet har behörighet att besluta i mål som rör registrerade partnerskaps förmögenhetsrättsliga verkningar?

Den behöriga myndighet som beslutar i frågor som rör makars förmögenhetsförhållanden är Civil Court (Family Section).

8 Vad är effekterna av det registrerade partnerskapets förmögenhetsrättsliga verkningar på ett rättsligt förhållande mellan en partner och tredje man.

När förmögenhetsförhållandena börjar gälla för partnerskapet uppstår ett rättsförhållande mellan partnerna och tredje man, i tillämpliga fall. Tredje man har rätt att utöva sina lagstadgade rättigheter gentemot båda partnerna gemensamt eller enbart en av partnerna, beroende på vem som ingick avtalet eller ådrog sig skulden.

9 En kort beskrivning av förfarandet för uppdelning, däribland delning, fördelning eller avveckling av egendomen av egendomen i registrerade partnerskap i denna medlemsstat.

Förfarandet för fördelning av egendom äger vanligen rum när parterna har inlett förfarandet för hemskillnad eller äktenskapsskillnad. Innan talan väcks inför behörig domstol kräver dessa typer av förfaranden att parterna använder sig av en medlare, vars uppgift är att försöka försona parterna.

Om medlingen är framgångsrik, och partnerna är överens om sina ömsesidiga rättigheter, om sin rätt till vårdnad om barnen och om fördelning av egendom, kan partnerna separera i godo. Detta görs genom en handling inför notarie som granskas av behörig domstol för att se till att parternas rättigheter är balanserade. Efter att avtalet godkänts av den behöriga domstolen bestyrks det av notarie och registreras för att vinna laga kraft i alla avseenden, inklusive gentemot tredje man.

Om medlingen misslyckas och parterna inte lyckas göra upp i godo måste de inleda ett lämpligt mål inför behörig domstol, där de pläderar för att upplösa förmögenhetsförhållandena så att egendomen kan fördelas mellan dem. Efter att domstolens dom blivit rättskraftig registreras den för att vinna laga kraft i alla avseenden enligt lagstiftningen, inklusive gentemot tredje man.

10 Vilket förfarande, vilka handlingar och vilken information krävs normalt för att registrera fast egendom?

För att fast egendom ska kunna registreras i Malta måste den notarius publicus som upprättade avtalet bestyrka det. När en sådan bestyrkande handling har uppvisats registreras den fasta egendomen och avtalet blir rättsligt bindande för parterna, även gentemot tredje man.

Senaste uppdatering: 04/11/2020

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Förmögenhetsrättsliga verkningar av registrerade partnerskap - Österrike

1 Finns olika former av ”registrerade partnerskap” i denna medlemsstat? Redogör för skillnaderna mellan de olika formerna.

Utöver institutet äktenskap har Österrike också institutet registrerat partnerskap i enlighet med lagen om registrerat partnerskap (Eingetragene Partnerschaft-Gesetz, EPG).

Genom ett beslut i författningsdomstolen av den 4 december 2017 upphävdes de olika regleringarna för samkönade respektive olikkönade par. Detta innebär att samkönade par sedan den 1 januari 2019 kan gifta sig i Österrike. Sedan dess kan också olikkönade par ingå registrerat partnerskap, vilket tidigare var en möjlighet reserverad för samkönade par.

Reglerna om registrerat partnerskap skiljer sig i materiellt hänseende bara obetydligt från de regler som gäller makar, till exempel i fråga om lägsta ålder för partnerskap (18 år, ”förklaring om att hinder för att ingå partnerskap inte föreligger” krävs inte från 16 års ålder) eller upplösning av partnerskapet. (Detta är under alla omständigheter möjligt först tre år efter upplösningen av partnerskapet. När det gäller äktenskap tillämpas i vissa undantagsfall en sexårsfrist).

2 Finns det en lagstadgad egendomsordning för registrerade partnerskap i denna medlemsstat? Vad föreskrivs i den? På vilka former av ”registrerat partnerskap” är den tillämplig?

Liksom för äktenskap tillämpas principen att all egendom är enskild också på registrerade partnerskap (§ 1217.2 jämförd med § 1233 i den allmänna civillagen (Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuches, ABGB)). Envar registrerad partner behåller det som vederbörande för med sig in i partnerskapet och blir ensam ägare till det som han eller hon därefter förvärvar. Envar registrerad partner är också ensam låntagare i förhållande till sina långivare och ensam långivare i förhållande till sina låntagare.

3 Hur kan partnerna ordna sina förmögenhetsförhållanden? Vilka är de formella kraven i detta fall?

En registrerad partner kan också reglera sina förmögenhetsförhållanden genom partnerskapsavtal på samma villkor som makar. Det står parterna fritt att avtala bort den lagstadgade egendomsordningen genom partnerskapsförord. För att partnerskapsförordet ska vara giltigt få verkan krävs det att handlingen bestyrks av notarie (§ 1 i NotAktG).

4 Finns det begränsningar för hur de kan ordna sina förmögenhetsförhållanden?

Samma materiella regler gäller som för makar.

5 Vilka är de förmögenhetsrättliga verkningarna av att partnerskapet upplöses eller annulleras?

Samma materiella regler gäller som för makar (24 § och följande paragrafer EPG).

6 Vilka är de förmögenhetsrättsliga verkningarna för partnerskapet om en partner avlider?

Samma materiella regler gäller som för makar (24 § och följande paragrafer EPG).

7 Vilken myndighet har behörighet att besluta i mål som rör registrerade partnerskaps förmögenhetsrättsliga verkningar?

Samma materiella regler gäller som för makar.

8 Vad är effekterna av det registrerade partnerskapets förmögenhetsrättsliga verkningar på ett rättsligt förhållande mellan en partner och tredje man.

Samma materiella regler gäller som för makar.

9 En kort beskrivning av förfarandet för uppdelning, däribland delning, fördelning eller avveckling av egendomen av egendomen i registrerade partnerskap i denna medlemsstat.

Samma materiella regler gäller som för makar.

10 Vilket förfarande, vilka handlingar och vilken information krävs normalt för att registrera fast egendom?

En ansökan om införande av rätt till egendom i fastighetsregistret ska lämnas till den domstol in vars behörighetsområde den egendom som ska registreras är belägen.

Den skriftliga ansökan ska vara undertecknad av den sökande. Underskriften behöver i princip inte vara bestyrkt, förutom när överlåtelseförklaringen (Aufsandungserklärung) ingår i ansökan.

Ansökan måste åtföljas av en offentlig eller privat handling med bestyrkta underskrifter av parterna, vilken ska omfatta den rättsliga grunden för förvärvet av äganderätten (t.ex. ett försäljningsavtal). Den privata handlingen måste, vid sidan av närmare uppgifter om fastigheten, också innehålla den så kallad överlåtelseförklaringen.

Överlåtelseförklaringen är en uttrycklig förklaring om samtycke från den person vars rätt begränsas, påverkas, upphävs eller överlåts på en annan person (i köpeavtal är detta säljaren). Överlåtelseförklaringen ska intygas av en domstol eller notarius publicus och undertecknas av den avtalsslutande parten. Förklaringen kan även lämnas in som en del av ansökan om införande i fastighetsregistret, vilket dock kräver att underskrifterna av ansökan om införande i fastighetsregistret är bevittnade eller bestyrkta av notarie.

Ansökan måste vidare förses med ett skatterättsligt intyg om att inga invändningar finns (Unbedenklichkeitsbescheinigung), vilket föreskrivs i § 160 i den federala skattelagen (Bundesabgabenordnung, BAO). Därigenom bekräftar skattemyndigheten att den inte har några invändningar mot registreringen med avseende på de skatter som ska betalas.

Görs ansökan av en advokat eller notarie, måste den översändas elektroniskt. Bilagorna ska i detta fall arkiveras. Skattemyndighetens intyg om att inga invändningar finns (Unbedenklichkeitsbescheinigung) kan sedan ersättas med ett intyg (Selbstberechnungserklärung) från advokaten eller notarien.

Senaste uppdatering: 11/03/2021

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Förmögenhetsrättsliga verkningar av registrerade partnerskap - Portugal

1 Finns olika former av ”registrerade partnerskap” i denna medlemsstat? Redogör för skillnaderna mellan de olika formerna.

Det portugisiska rättssystemet innehåller inte några bestämmelser om registrerade partnerskap.

I lag nr 7/2001 föreskrivs dock vissa bestämmelser för att skydda samboförhållanden (uniões de facto). Dessa bestämmelser anges i artikel 3 i lagen och omfattar rätten att använda familjebostaden och rätt till pension om en av partnerna i ett samboförhållandet avlider. I artikel 2020 i den portugisiska civillagen (Código Civil) föreskrivs dessutom att underhåll ska betalas från den avlidnes tillgångar om någon av partnerna avlider.

Aktuella versioner av ovannämnda lagstiftning på portugisiska finns på följande webbplats: Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_main.php.

Märk väl: Detta faktablad innehåller allmän information, och är inte uttömmande och saknar bindande verkan för kontaktpunkten, det europeiska rättsliga nätverket på privaträttens område, domstolarna och övriga användare. Den senaste versionen av den tillämpliga lagen måste alltid konsulteras. Denna information ersätter inte juridisk rådgivning från en jurist.

2 Finns det en lagstadgad egendomsordning för registrerade partnerskap i denna medlemsstat? Vad föreskrivs i den? På vilka former av ”registrerat partnerskap” är den tillämplig?

Svaret på denna fråga är beroende av svaret på fråga 1.

3 Hur kan partnerna ordna sina förmögenhetsförhållanden? Vilka är de formella kraven i detta fall?

Svaret på denna fråga är beroende av svaret på fråga 1.

4 Finns det begränsningar för hur de kan ordna sina förmögenhetsförhållanden?

Svaret på denna fråga är beroende av svaret på fråga 1.

5 Vilka är de förmögenhetsrättliga verkningarna av att partnerskapet upplöses eller annulleras?

Svaret på denna fråga är beroende av svaret på fråga 1.

6 Vilka är de förmögenhetsrättsliga verkningarna för partnerskapet om en partner avlider?

Svaret på denna fråga är beroende av svaret på fråga 1.

7 Vilken myndighet har behörighet att besluta i mål som rör registrerade partnerskaps förmögenhetsrättsliga verkningar?

Svaret på denna fråga är beroende av svaret på fråga 1.

8 Vad är effekterna av det registrerade partnerskapets förmögenhetsrättsliga verkningar på ett rättsligt förhållande mellan en partner och tredje man.

Svaret på denna fråga är beroende av svaret på fråga 1.

9 En kort beskrivning av förfarandet för uppdelning, däribland delning, fördelning eller avveckling av egendomen av egendomen i registrerade partnerskap i denna medlemsstat.

Svaret på denna fråga är beroende av svaret på fråga 1.

10 Vilket förfarande, vilka handlingar och vilken information krävs normalt för att registrera fast egendom?

Svaret på denna fråga är beroende av svaret på fråga 1.

Senaste uppdatering: 05/11/2020

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Förmögenhetsrättsliga verkningar av registrerade partnerskap - Slovenien

1 Finns olika former av ”registrerade partnerskap” i denna medlemsstat? Redogör för skillnaderna mellan de olika formerna.

Begreppet registrerat partnerskap existerar inte i det slovenska rättssystem.

Genom familjelagen (Družinski zakonik) regleras samboförhållanden, som i artikel 4 definieras som ett långvarigt förhållande mellan en man och en kvinna som inte är gifta, när några skäl som skulle hindra dem från att från att gifta sig inte föreligger. Enligt familjelagen har samboförhållanden samma rättsverkningar som för gifta, men kan få rättsverkningar på andra områden, där så föreskrivs i lag.

Om ett beslut angående en rättighet eller en skyldighet är beroende av om ett långvarigt förhållande föreligger, avgörs frågan om så verkligen är fallet under det förfarande där rättigheten eller skyldigheten fastställs. De rättsverkningar som uppstår genom ett sådant avgörande gäller inskränker sig till föremålet för förfarandet.

2 Finns det en lagstadgad egendomsordning för registrerade partnerskap i denna medlemsstat? Vad föreskrivs i den? På vilka former av ”registrerat partnerskap” är den tillämplig?

/

3 Hur kan partnerna ordna sina förmögenhetsförhållanden? Vilka är de formella kraven i detta fall?

/

4 Finns det begränsningar för hur de kan ordna sina förmögenhetsförhållanden?

/

5 Vilka är de förmögenhetsrättliga verkningarna av att partnerskapet upplöses eller annulleras?

/

6 Vilka är de förmögenhetsrättsliga verkningarna för partnerskapet om en partner avlider?

/

7 Vilken myndighet har behörighet att besluta i mål som rör registrerade partnerskaps förmögenhetsrättsliga verkningar?

/

8 Vad är effekterna av det registrerade partnerskapets förmögenhetsrättsliga verkningar på ett rättsligt förhållande mellan en partner och tredje man.

/

9 En kort beskrivning av förfarandet för uppdelning, däribland delning, fördelning eller avveckling av egendomen av egendomen i registrerade partnerskap i denna medlemsstat.

/

10 Vilket förfarande, vilka handlingar och vilken information krävs normalt för att registrera fast egendom?

/

Senaste uppdatering: 06/11/2020

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Förmögenhetsrättsliga verkningar av registrerade partnerskap - Finland

1 Finns olika former av ”registrerade partnerskap” i denna medlemsstat? Redogör för skillnaderna mellan de olika formerna.

I Finland finns bara en typ av registrerat partnerskap. För personer i samkönade relationer var det möjligt att registrera sina partnerskap fram till år 2017.

Ändringarna av äktenskapslagen och lagen om registrerat partnerskap trädde i kraft i början av mars 2017. Som en följd av detta är det inte längre möjligt att registrera partnerskap i Finland, men personer i samkönade relationer kan gifta sig.

Registrerade partner kan, om de så önskar, omvandla sitt partnerskap till ett äktenskap om deras partnerskap registrerades i Finland. Någon skyldighet att omvandla registrerade partnerskap till äktenskap finns dock inte, och ett par får alltså bibehålla sitt registrerade partnerskap om de så önskar.

2 Finns det en lagstadgad egendomsordning för registrerade partnerskap i denna medlemsstat? Vad föreskrivs i den? På vilka former av ”registrerat partnerskap” är den tillämplig?

Reglerna om förmögenhetsförhållanden är desamma för registrerade partnerskap som för gifta par.

3 Hur kan partnerna ordna sina förmögenhetsförhållanden? Vilka är de formella kraven i detta fall?

Partner i registrerade partnerskap får ingå äktenskapsförord partnerskapet registreras eller under det registrerade partnerskapet. Omvandling av registrerade partnerskap till äktenskap påverkar inte giltigheten hos äktenskapsförord som ingåtts innan partnerskapet registrerades eller under det registrerade partnerskapet.

4 Finns det begränsningar för hur de kan ordna sina förmögenhetsförhållanden?

Reglerna om förmögenhetsförhållanden är desamma för registrerade partnerskap som för gifta par.

5 Vilka är de förmögenhetsrättliga verkningarna av att partnerskapet upplöses eller annulleras?

Avvittring (bodelning) till följd av upplösning av registrerat partnerskap sker på samma sätt som avvittring efter skilsmässa.

Avvittring eller delning av egendom får ske under den stadgade betänketiden, så snart målet tas upp i tingsrätten. Båda parterna i ett registrerat partnerskap kan begära att egendomen ska delas upp.

6 Vilka är de förmögenhetsrättsliga verkningarna för partnerskapet om en partner avlider?

Avvittring i händelse av en partners bortgång ska ske på samma sätt som vid makes/makas död och den efterlevande partnern har samma rättigheter som en änka/änkling.

7 Vilken myndighet har behörighet att besluta i mål som rör registrerade partnerskaps förmögenhetsrättsliga verkningar?

I Finland inleder inte myndigheterna förfaranden på eget initiativ. Om parterna inte kan enas om avvittringen ska tingsrätten efter ansökan utse en skiftesman som förrättar avvittringen av egendomen.

8 Vad är effekterna av det registrerade partnerskapets förmögenhetsrättsliga verkningar på ett rättsligt förhållande mellan en partner och tredje man.

De förmögenhetsrättsliga verkningarna av ett registrerat partnerskap på rättsförhållandet mellan en partner och tredje man är desamma som verkningarna av ett äktenskap.

9 En kort beskrivning av förfarandet för uppdelning, däribland delning, fördelning eller avveckling av egendomen av egendomen i registrerade partnerskap i denna medlemsstat.

Avvittring till följd av ett registrerat partnerskaps upplösning sker på samma sätt som efter ett äktenskaps upplösning.

10 Vilket förfarande, vilka handlingar och vilken information krävs normalt för att registrera fast egendom?

Äganderätten till fast egendom registreras genom ansökan om lagfart. Registreringen av lagfarten förs in i det offentliga lagfarts- och inteckningsregistret. Därefter framgår ägarens namn av lagfartsbeviset.

Om äganderätten till fast egendom ändras på grund av avvittring eller avskiljning, ska följande handlingar sändas till Lantmäteriverket vid ansökan om lagfart: avtalet om avvittring eller avskiljning i original, en redogörelse för skälen till avvittringen eller t.ex. information från tingsrätten om att ansökan om upplösning av partnerskapet har anhängiggjorts samt eventuellt kvitto på betalad överlåtelseskatt.

Tidsfristen för ansökan om lagfart i samband med ett upplöst registrerat partnerskap börjar löpa när avvittringen får verkan. Tidsfristen för ansökan om lagfart är sex månader.

Senaste uppdatering: 06/11/2020

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Förmögenhetsrättsliga verkningar av registrerade partnerskap - Sverige

1 Finns olika former av ”registrerade partnerskap” i denna medlemsstat? Redogör för skillnaderna mellan de olika formerna.

Nej, det finns bara en form av registrerat partnerskap, för samkönade par. Möjligheten att registrera partnerskap avskaffades dock 2009 i samband med att ändringar gjordes i äktenskapsbalken. Ändringarna innebär att samkönade par kan ingå äktenskap på samma villkor som olikkönade par. Bestämmelserna i äktenskapsbalken tillämpas på samma sätt, oavsett om makarna är samkönade eller olikkönade. Ett partnerskap som registrerades före 2009 gäller dock alltjämt till dess att partnerskapet upplöses av parterna eller på ansökan av parterna omvandlas till ett äktenskap.

2 Finns det en lagstadgad egendomsordning för registrerade partnerskap i denna medlemsstat? Vad föreskrivs i den? På vilka former av ”registrerat partnerskap” är den tillämplig?

Samma regler gäller för registrerade partnerskap som för gifta par.

3 Hur kan partnerna ordna sina förmögenhetsförhållanden? Vilka är de formella kraven i detta fall?

Samma regler gäller för registrerade partnerskap som för gifta par.

4 Finns det begränsningar för hur de kan ordna sina förmögenhetsförhållanden?

Samma regler gäller för registrerade partnerskap som för gifta par.

5 Vilka är de förmögenhetsrättliga verkningarna av att partnerskapet upplöses eller annulleras?

Samma regler gäller för registrerade partnerskap som för gifta par.

6 Vilka är de förmögenhetsrättsliga verkningarna för partnerskapet om en partner avlider?

Samma regler gäller för registrerade partnerskap som för gifta par.

7 Vilken myndighet har behörighet att besluta i mål som rör registrerade partnerskaps förmögenhetsrättsliga verkningar?

Samma regler gäller för registrerade partnerskap som för gifta par.

8 Vad är effekterna av det registrerade partnerskapets förmögenhetsrättsliga verkningar på ett rättsligt förhållande mellan en partner och tredje man.

Samma regler gäller för registrerade partnerskap som för gifta par.

9 En kort beskrivning av förfarandet för uppdelning, däribland delning, fördelning eller avveckling av egendomen av egendomen i registrerade partnerskap i denna medlemsstat.

Samma regler gäller för registrerade partnerskap som för gifta par.

10 Vilket förfarande, vilka handlingar och vilken information krävs normalt för att registrera fast egendom?

Samma regler gäller för registrerade partnerskap som för gifta par.

Senaste uppdatering: 15/11/2019

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.