Property consequences of registered partnerships

National rules relating to the division of the property of civil partnerships for couples that have an international element to their relationship, in cases of dissolution of the partnership or death

European Union citizens increasingly move across national borders to study, work or start a family in another EU country. This leads to an increased number of international couples, whether in a marriage or a registered partnership.

International couples are couples whose members have different nationalities, live in an EU country other than their own or own property in different countries. International couples, whether in a marriage or in a registered partnership, need to manage their property and, in particular, share it in case of divorce/separation or the death of one of the members.

EU rules help international couples in these situations. These rules apply in 18 EU countries: Sweden, Belgium, Greece, Croatia, Slovenia, Spain, France, Portugal, Italy, Malta, Luxembourg, Germany, the Czech Republic, the Netherlands, Austria, Bulgaria, Finland and Cyprus.

These rules determine which EU country’s courts should deal with matters concerning the property of an international couple and which law should apply to resolve these matters. The rules also simplify how judgments or notarial documents originating in one EU country should be recognised and enforced in another EU country.

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.

Should you need additional information, please contact the authorities or a legal professional of the EU country concerned.

You can also consult the website http://www.coupleseurope.eu/en/home of the Council of Notariats of the European Union.

Last update: 28/11/2019

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Majetkové důsledky registrovaného partnerství - Česká republika

1 Existují v tomto členském státě různé formy „registrovaného partnerství“? Vysvětlete rozdíly mezi různými formami?

Ne. Český právní řád zná jen jednu podobu registrovaného partnerství, kdy registrovaným partnerstvím je trvalé společenství dvou osob stejného pohlaví vzniklé způsobem stanoveným zákonem.

2 Existuje v tomto členském státě zákonná úprava majetkových poměrů v registrovaném partnerství? Co je v ní stanoveno? Na jaké formy „registrovaného partnerství“ se vztahuje?

Majetkové poměry registrovaných partnerů nejsou zvlášť upraveny. Mezi registrovanými partnery nevzniká společné jmění.

3 Jak si mohou partneři své majetkové poměry uspořádat? Jaké jsou v tomto případě formální požadavky?

Majetkové poměry registrovaných partnerů nejsou zvlášť upraveny. Na jejich poměry se použije obecná právní úprava vlastnictví, spoluvlastnictví a závazků bez ohledu na to, že žijí v registrovaném partnerství.

4 Je svoboda uspořádat majetkové poměry nějak omezena?

Nikoli, s výjimkou toho, že mezi registrovanými partnery nemůže vzniknout společné jmění.

5 Jaké jsou právní účinky zrušení registrovaného partnerství nebo jeho prohlášení za neplatné na jeho majetkové důsledky?

Zánik registrovaného partnerství nemá vliv na majetkové poměry bývalých registrovaných partnerů.

6 Jaké jsou důsledky smrti na majetkové důsledky registrovaného partnerství?

Registrovaný partner je zákonným dědicem zůstavitele v první a druhé třídě. V jiných ohledech nemá smrt jednoho z registrovaných partnerů vliv na majetkové poměry druhého z nich.

7 Jaký orgán má pravomoc rozhodovat ve věci majetkových důsledků registrovaného partnerství?

Majetkové poměry registrovaných partnerů nejsou zvlášť upraveny. V případě sporů ohledně majetku a dluhů má pravomoc rozhodovat soud.

8 Jaké jsou účinky majetkových důsledků registrovaného partnerství na právní vztahy mezi jedním z partnerů a třetí osobou?

Majetkové poměry registrovaných partnerů nejsou zvlášť upraveny. Na jejich poměry se použije obecná právní úprava vlastnictví, spoluvlastnictví a závazků bez ohledu na to, že žijí v registrovaném partnerství.

9 Krátký popis postupu pro rozdělení majetku registrovaného partnerství v tomto členském státě, včetně jeho vypořádání a zániku.

Majetkové poměry registrovaných partnerů nejsou zvlášť upraveny. Mají-li bývalí registrovaní partneři majetek ve spoluvlastnictví nebo mají společné závazky, použije se obecná právní úprava spoluvlastnictví a závazků.

10 Jaké jsou postupy a dokumenty nebo informace, které se obvykle požadují pro účely registrace nemovitého majetku?

Právní jednání, kterým se zřizuje nebo převádí věcné právo k nemovité věci, jakož i právní jednání, kterým se takové právo mění nebo ruší, vyžaduje písemnou formu. Převede-li se vlastnické právo k nemovité věci zapsané ve veřejném seznamu, nabývá se věc do vlastnictví zápisem do takového seznamu.

Poslední aktualizace: 14/12/2020

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Majetkové důsledky registrovaného partnerství - Německo

1 Existují v tomto členském státě různé formy „registrovaného partnerství“? Vysvětlete rozdíly mezi různými formami?

Jelikož dne 1. října 2017 vstoupil v platnost zákon, který zavádí právo osob stejného pohlaví uzavírat manželství (Gesetz zur Einführung des Rechts auf Eheschließung für Personen gleichen Geschlechts), není již v Německu možné uzavřít registrované partnerství. Páry stejného pohlaví mohou nyní uzavírat manželství stejně jako dvojice opačného pohlaví. Již zaregistrovaná partnerství lze změnit na manželství. Neexistuje však povinnost tak učinit; existující registrovaná partnerství mohou mít nadále stejnou formu jako dříve.

2 Existuje v tomto členském státě zákonná úprava majetkových poměrů v registrovaném partnerství? Co je v ní stanoveno? Na jaké formy „registrovaného partnerství“ se vztahuje?

Podle zákona o registrovaném partnerství (Gesetz über die Eingetragene Lebenspartnerschaft) mohly dvojice stejného pohlaví uzavírat v Německu registrovaná partnerství od srpna 2001 do srpna 2017 včetně. Právní důsledky registrovaného partnerství byly (a dosud jsou) do značné míry podobné právním důsledkům manželství.

3 Jak si mohou partneři své majetkové poměry uspořádat? Jaké jsou v tomto případě formální požadavky?

Na registrované partnery se vztahuje režim majetkového společenství přírůstku majetku (Zugewinngemeinschaft), pokud se ve smlouvě o registrovaném partnerství nedohodnou jinak. Na registrovaná partnerství se použijí přiměřeně ustanovení o zákonné úpravě majetkových poměrů v manželství (§ 6 zákona o registrovaném partnerství). Ve smlouvě o registrovaném partnerství může být stanoven jiný majetkový režim (režim oddělených jmění – Gütertrennung – nebo majetkové společenství – Gütergemeinschaft) (§ 7 zákona o registrovaném partnerství).

4 Je svoboda uspořádat majetkové poměry nějak omezena?

Výše uvedené informace o úpravě majetkových poměrů v manželství platí přiměřeně i pro registrovaná partnerství.

5 Jaké jsou právní účinky zrušení registrovaného partnerství nebo jeho prohlášení za neplatné na jeho majetkové důsledky?

V případě rozluky registrovaných partnerů může jeden z nich požadovat výživné od druhého partnera úměrně životní úrovni, výdělečné schopnosti a finanční situaci obou registrovaných partnerů. Přiměřeně se použijí ustanovení o výživném v případě rozluky (§ 12 zákona o registrovaném partnerství). Co se týká výživného po skončení registrovaného partnerství, použijí se přiměřeně ustanovení o výživném po ukončení manželství a o vyrovnání zaopatření (Versorgungsausgleich) (§ 16 a § 20 zákona o registrovaném partnerství).

6 Jaké jsou důsledky smrti na majetkové důsledky registrovaného partnerství?

Zákonný nárok registrovaného partnera na dědictví odpovídá nároku manžela (§ 10 zákona o registrovaném partnerství).

7 Jaký orgán má pravomoc rozhodovat ve věci majetkových důsledků registrovaného partnerství?

K projednávání věcí týkajících se majetkových důsledků registrovaného partnerství je příslušný soud pro rodinné záležitosti (Familiengericht). Tyto věci představují záležitosti týkající se registrovaného partnerství a použijí se ustanovení, jimiž se řídí řízení o rozvodu manželství.

8 Jaké jsou účinky majetkových důsledků registrovaného partnerství na právní vztahy mezi jedním z partnerů a třetí osobou?

Osoba v registrovaném partnerství obvykle odpovídá jen za své vlastní dluhy, a to pouze svým majetkem, jak je tomu i v případě právních předpisů o majetkových poměrech v manželství. To vylučuje transakce za účelem přiměřeného uspokojení běžných potřeb rodiny (§ 8 odst. 2 zákona o registrovaném partnerství ve spojení s § 1357 občanského zákoníku). Přiměřeně se použijí poznámky týkající se možných omezení dispozičního práva.

9 Krátký popis postupu pro rozdělení majetku registrovaného partnerství v tomto členském státě, včetně jeho vypořádání a zániku.

Společnou domácnost a předměty v domácnosti lze rozdělit během rozluky (§ 13 a § 14 zákona o registrovaném partnerství), nebo po zániku registrovaného partnerství (§ 17 zákona o registrovaném partnerství ve spojení s § 1568a a b občanského zákoníku).

10 Jaké jsou postupy a dokumenty nebo informace, které se obvykle požadují pro účely registrace nemovitého majetku?

Pokud si partneři zvolí jako majetkový režim majetkové společenství (Gütergemeinschaft), musí katastru nemovitostí předložit smlouvu o registrovaném partnerství ve formě notářského zápisu a požádat o změnu v katastru nemovitostí. Ve všech ostatních případech, tj. pokud si partneři zvolí jiný majetkový režim než majetkové společenství, není změna v katastru nemovitostí nutná.

Poslední aktualizace: 13/11/2020

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Majetkové důsledky registrovaného partnerství - Malta

1 Existují v tomto členském státě různé formy „registrovaného partnerství“? Vysvětlete rozdíly mezi různými formami?

Formou „občanského svazku“ stanovenou v maltském právu je „registrované partnerství“ podle zákona o registrovaném partnerství – kapitoly 530 Sbírky zákonů Malty. Registrace partnerství jako občanského svazku je přípustná mezi osobami stejného či různého pohlaví. Jakmile je partnerství zaregistrováno, má stejné právní účinky a důsledky jako manželství. Partneři v registrovaném partnerství uzavřeném před vstupem novely zákona o manželství z roku 2017 v platnost mohou do pěti let ode dne 1. září 2017 změnit své registrované partnerství na manželství. V případě změny registrovaného partnerství na manželství je tímto registrované partnerství ukončeno a má se za to, že dotyčné manželství existuje ode dne uzavření registrovaného partnerství.

2 Existuje v tomto členském státě zákonná úprava majetkových poměrů v registrovaném partnerství? Co je v ní stanoveno? Na jaké formy „registrovaného partnerství“ se vztahuje?

Jelikož registrované partnerství a manželství mají stejné právní účinky, je stejná i úprava majetkových poměrů. Maltský stát umožňuje stranám, které chtějí uzavřít registrované partnerství podle maltských právních předpisů, zvolit si režim upravující jejich majetkové poměry. Základní úpravou majetkových poměrů v manželství je však na Maltě společenství nabytého majetku.

Tento režim platí ze zákona v každém svazku, ledaže se strany, které svazek již uzavřely nebo se jej chystají uzavřít, rozhodnou pro jinou úpravu majetkových poměrů, která není v rozporu s maltskými právními předpisy. Tento režim musí být zřízen ve formě veřejné listiny.

K dalším druhům manželských majetkových režimů, které na Maltě existují a které se vztahují i na registrovaná partnerství, je režim oddělených jmění a společenství zbylé části odděleně spravovaného majetku.

Společenství nabytého majetku jako zákonná úprava majetkových poměrů v manželství na Maltě stanoví, že veškerý majetek, který strany nabyly po uzavření partnerství, je součástí majetkového společenství, a patří tudíž oběma rovným dílem. Maltské právo výslovně stanoví, co je součástí společenství nabytého majetku, a vylučuje dary, odkazy a parafernální jmění každé strany.

Režim oddělených jmění jako další forma úpravy majetkových poměrů v manželství, kterou si strany mohou zvolit místo společenství nabytého majetku, stanoví, že každá strana je oprávněna mít absolutní kontrolu nad majetkem, který nabyla před uzavřením partnerství a po jeho skončení, a spravovat tento majetek bez souhlasu druhé strany.

Společenství zbylé části odděleně spravovaného majetku jako další forma úpravy majetkových poměrů v manželství, kterou si strany mohou zvolit místo společenství nabytého majetku, stanoví, že každý z partnerů je oprávněn nabývat, držet a spravovat majetek, který si pořídí svým jménem jako výlučný vlastník tohoto majetku. V rámci tohoto režimu však není vyloučeno, aby strany nabývaly majetek společně, přičemž tento majetek musí strany spravovat společně.

3 Jak si mohou partneři své majetkové poměry uspořádat? Jaké jsou v tomto případě formální požadavky?

V rámci režimu společenství nabytého majetku platí obecné pravidlo, že obě strany jsou povinny nakládat s majetkem manželů a spravovat jej společně. Co se však týká tohoto konkrétního režimu, maltské právo rozlišuje mezi běžnou správou, tj. úkony, které může provádět jeden z partnerů v partnerství sám, a mimořádnou správou, tj. úkony, které provádějí strany společně. Maltské právo uvádí pouze úkony v rámci mimořádné správy, tudíž úkony, které nejsou v zákoně výslovně zmíněny, je třeba považovat za úkony v rámci běžné správy. Proto je formálním požadavkem, který je nutné s ohledem na náležité fungování režimu společenství nabytého majetku vždy dodržet, souhlas obou partnerů. Pokud nebyl udělen souhlas s převodem movitého a nemovitého majetku nebo se zřízením věcného či osobního práva k tomuto majetku, může být příslušný úkon na žádost strany, která souhlas neudělila, zrušen.

V rámci režimu oddělených jmění platí obecné pravidlo, že každý partner v partnerství je oprávněn nakládat s majetkem a spravovat jej svým jménem bez souhlasu druhé strany.

V rámci režimu společenství zbylé části odděleně spravovaného majetku je obecným pravidlem to, že pokud se jeden z partnerů rozhodne nabýt majetek sám, může tak učinit, aniž by si nejdříve vyžádal souhlas druhé strany, a tento partner je oprávněn nakládat s takto nabytým majetkem a spravovat jej sám. Pokud si určitou věc pořídí oba partneři společně, udělili oba souhlas, a proto jsou oba oprávněni nakládat se společně pořízeným majetkem a spravovat jej společně.

4 Je svoboda uspořádat majetkové poměry nějak omezena?

V rámci režimu společenství nabytého majetku musí partneři jednat společně. Nemohou proto s majetkem nakládat a spravovat jej samostatně, vyjma úkonů v rámci běžné správy, které nevyžadují souhlas obou stran.

Na druhou stranu v rámci režimu oddělených jmění může každý z partnerů nakládat s majetkem libovolně bez zasahování ze strany druhého partnera.

V rámci režimu společenství zbylé části odděleně spravovaného majetku může v případě, že jedna ze stran dohody uskutečnila nákup bez souhlasu druhé strany, tato strana nakládat s dotyčným majetkem bez omezení. Pokud však strany nabyly majetek společně, mohou jednat s ohledem na společně pořízený majetek pouze společně.

5 Jaké jsou právní účinky zrušení registrovaného partnerství nebo jeho prohlášení za neplatné na jeho majetkové důsledky?

V případě režimu společenství nabytého majetku zákon jednoznačně stanoví, že tento režim nabývá účinnosti ode dne uzavření manželství a končí úmrtím jednoho z manželů, nebo zánikem manželství. Zákon rovněž stanoví, že v případě rozluky manželů lze požádat o právní rozdělení společného jmění.

S ohledem na režim společenství zbylé části odděleně spravovaného majetku je v zákoně stanoveno, že tento režim je ukončen mimo jiné v případě zániku manželství a rozluky manželů.

V rámci režimu oddělených jmění však v případě ukončení manželství, rozluky nebo prohlášení manželství za neplatné nakládají manželé i nadále s majetkem, který nabyli svým jménem, a spravují jej.

To platí i v případě registrovaného partnerství.

Účinky rozvodu, rozluky nebo prohlášení manželství za neplatné na majetkové poměry v manželství jsou tudíž takové, že se veškerý majetek nabytý během manželství rozdělí mezi strany buď na základě smírného narovnání, nebo rozhodnutí příslušného soudu.

6 Jaké jsou důsledky smrti na majetkové důsledky registrovaného partnerství?

V případě úmrtí jedné ze stran se maltské dědické právo použije pouze tehdy, má-li Malta soudní příslušnost, a hlavním faktorem, který je třeba vzít v úvahu, je to, zda zesnulá osoba zanechala závěť, či nikoli.

7 Jaký orgán má pravomoc rozhodovat ve věci majetkových důsledků registrovaného partnerství?

Příslušným orgánem, který rozhoduje o záležitostech týkajících se majetkových poměrů v manželství, je občanskoprávní soud (senát pro rodinné právo).

8 Jaké jsou účinky majetkových důsledků registrovaného partnerství na právní vztahy mezi jedním z partnerů a třetí osobou?

Jakmile v případě partnerství nabude účinku příslušný majetkový režim, zakládá to případně právní vztah mezi partnery a třetími osobami. Třetí osoby jsou oprávněny uplatnit svá zákonná práva vůči oběma partnerům společně nebo případně samostatně, v závislosti na tom, s kým uzavřely smlouvu nebo kdo je jejich dlužníkem.

9 Krátký popis postupu pro rozdělení majetku registrovaného partnerství v tomto členském státě, včetně jeho vypořádání a zániku.

K postupu pro rozdělení majetku obvykle dochází ve fázi, kdy strany zahájily řízení o rozluce nebo rozvodu manželství. Před postoupením dané věci příslušnému soudu tyto postupy vyžadují, aby strany zahájily mediační řízení, kdy má mediátor za úkol pokusit se strany usmířit.

Je-li mediace úspěšná, je možná rozluka partnerů smírnou cestou, kdy se partneři dohodnou na vzájemných právech, na právech vůči dětem a na rozdělení jmění manželů, a to prostřednictvím veřejné listiny, kterou ověří příslušný soud, jenž se ujistí, že práva obou stran jsou vyvážená. Po schválení příslušným soudem je vyhotoven notářský zápis této smlouvy a je zaregistrovaná, aby měla právní účinek s ohledem na veškeré záměry a účely, včetně vůči třetím osobám.

Není-li mediace úspěšná a nedospěly-li strany k smírnému narovnání, musí zahájit řízení u příslušného soudu a podat návrh na zrušení manželského majetkového režimu za účelem rozdělení majetku mezi obě strany. Jakmile rozhodnutí příslušného soudu nabude právní moci, je toto rozhodnutí zaregistrováno, aby mělo právní účinek s ohledem na veškeré záměry a účely, včetně vůči třetím osobám.

10 Jaké jsou postupy a dokumenty nebo informace, které se obvykle požadují pro účely registrace nemovitého majetku?

Aby bylo možno na Maltě zaregistrovat nemovitost, předloží notář, který vyhotovil smlouvu, veřejnému rejstříku za tímto účelem notářský zápis. Po předložení notářského zápisu je nemovitost zaregistrována a smlouva je závazná pro smluvní strany i pro třetí osoby.

Poslední aktualizace: 04/11/2020

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Majetkové důsledky registrovaného partnerství - Rakousko

1 Existují v tomto členském státě různé formy „registrovaného partnerství“? Vysvětlete rozdíly mezi různými formami?

Kromě institutu manželství existuje v Rakousku rovněž institut registrovaného partnerství podle zákona o registrovaném partnerství (Eingetragene Partnerschaft-Gesetz, EPG).

Ve svém rozsudku ze dne 4. prosince 2017 zrušil Ústavní soud odlišné předpisy pro páry různého a stejného pohlaví. Od 1. ledna 2019 mohou dvojice stejného pohlaví uzavírat v Rakousku manželství. Páry opačného pohlaví mohou stejně tak nyní uzavírat registrované partnerství (jež bylo dříve vyhrazeno pro dvojice stejného pohlaví).

Pravidla upravující registrované partnerství se od pravidel týkajících se manželství liší pouze mírně, například s ohledem na minimální věk (osmnáct let; od věku šestnácti let se nevyžaduje osvědčení o právní způsobilosti) a zánik partnerství (přípustný pouze tehdy, žili-li partneři odděleně po dobu tří let; v případě manželství je ve výjimečných případech stanovena šestiletá lhůta).

2 Existuje v tomto členském státě zákonná úprava majetkových poměrů v registrovaném partnerství? Co je v ní stanoveno? Na jaké formy „registrovaného partnerství“ se vztahuje?

Stejně jako v případě manželství je zákonnou úpravou majetkových poměrů v registrovaném partnerství režim oddělených jmění (Gütertrennung) (§ 1217 odst. 2 ve spojení s § 1233 rakouského občanského zákoníku, Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch). Každý z registrovaných partnerů si ponechá majetek, který přinesl do partnerství, a je jediným vlastníkem majetku, který nabyl. Každý registrovaný partner je rovněž jediným věřitelem svých dlužníků a jediným dlužníkem svých věřitelů.

3 Jak si mohou partneři své majetkové poměry uspořádat? Jaké jsou v tomto případě formální požadavky?

Partneři v registrovaném partnerství mohou upravit svůj majetkový režim prostřednictvím smlouvy o registrovaném partnerství, a to za stejných podmínek jako sezdané páry. Strany si mohou ve smlouvě zvolit jinou úpravu majetkových poměrů, než je zákonný režim. Tyto smlouvy vyžadují formu notářské listiny, aby byly platné (§ 1 zákona o notářských listinách, Notariatsaktsgesetz).

4 Je svoboda uspořádat majetkové poměry nějak omezena?

Pokud jde o podstatu, pravidla jsou stejná jako v případě manželství.

5 Jaké jsou právní účinky zrušení registrovaného partnerství nebo jeho prohlášení za neplatné na jeho majetkové důsledky?

Pokud jde o podstatu, pravidla jsou stejná jako v případě manželství (§ 24 a násl. zákona o registrovaném partnerství).

6 Jaké jsou důsledky smrti na majetkové důsledky registrovaného partnerství?

Z hlediska obsahu platí stejná pravidla jako v případě manželství (§ 24 a násl. zákona o registrovaném partnerství).

7 Jaký orgán má pravomoc rozhodovat ve věci majetkových důsledků registrovaného partnerství?

Z hlediska obsahu platí stejná pravidla jako v případě manželství.

8 Jaké jsou účinky majetkových důsledků registrovaného partnerství na právní vztahy mezi jedním z partnerů a třetí osobou?

Z hlediska obsahu platí stejná pravidla jako v případě manželství.

9 Krátký popis postupu pro rozdělení majetku registrovaného partnerství v tomto členském státě, včetně jeho vypořádání a zániku.

Z hlediska obsahu platí stejná pravidla jako v případě manželství.

10 Jaké jsou postupy a dokumenty nebo informace, které se obvykle požadují pro účely registrace nemovitého majetku?

Návrh na zápis nemovitosti do katastru nemovitostí je nutno podat okresnímu soudu (Bezirksgericht), v jehož obvodu se dotyčná nemovitost nachází.

Návrh je třeba podat písemně a navrhovatel jej musí podepsat. Podpis nemusí být v zásadě ověřený, není-li v návrhu zahrnuta tzv. intabulační doložka (Aufsandungserklärung).

K návrhu je třeba připojit veřejnou nebo soukromou listinu udávající právní důvody nabytí nemovitosti (např. kupní smlouvu) s ověřenými podpisy stran. Kromě přesných údajů o nemovitosti musí soukromé listiny obsahovat intabulační doložku (Aufsandungserklärung).

Intabulační doložka je výslovné prohlášení o souhlasu se zápisem změny práv (do katastru nemovitostí) vydané osobou, jejíž právo je omezeno, zatíženo, zrušeno nebo převedeno na jinou osobu (v případě kupní smlouvy na prodávajícího). Intabulační doložka musí být ověřena soudem nebo notářem a podepsána smluvními stranami. Intabulační doložka může být rovněž předložena jako součást návrhu na zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí. V tomto případě musí být podpisy v návrhu ověřeny soudem nebo notářem.

K návrhu se připojuje potvrzení, že dotyčná osoba nemá nedoplatky na daních (steuerrechtliche Unbedenklichkeitsbescheinigung), podle § 160 Spolkového daňového řádu (Bundesabgabeordnung). Jedná se o potvrzení finančního úřadu, že z hlediska splatných daní neexistují žádné překážky zápisu do katastru nemovitostí.

Pokud návrh vyhotoví advokát nebo notář, musí být podán elektronicky. V tomto případě musí být přílohy umístěny v elektronickém archívu dokumentů. Potvrzení finančního úřadu o bezdlužnosti lze nahradit prohlášením o vlastním výpočtu, které vyhotovil advokát nebo notář.

Poslední aktualizace: 05/11/2020

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Majetkové důsledky registrovaného partnerství - Portugalsko

1 Existují v tomto členském státě různé formy „registrovaného partnerství“? Vysvětlete rozdíly mezi různými formami?

Portugalský právní řád neobsahuje ustanovení týkající se registrovaného partnerství.

Zákon č. 7/2001 však stanoví určitá opatření na ochranu neregistrovaného soužití (uniões de facto). Tato opatření jsou obsažena v § 3 výše zmíněného zákona a zahrnují právo na užívání společné domácnosti a na pobírání důchodu v případě, že jeden z partnerů v tomto neregistrovaném soužití zemře. Podle § 2020 portugalského občanského zákoníku (Código Civil) se mimoto v případě úmrtí jednoho z partnerů vyplácí výživné z majetku zesnulého partnera.

Aktuální znění výše uvedených právních předpisů je k dispozici v portugalštině na internetu na adrese: Odkaz se otevře v novém okně.http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_main.php

Upozornění: Tento informativní přehled obsahuje obecné informace; není úplný a pro kontaktní místo, Evropskou justiční síť pro občanské a obchodní věci, soudy ani jakéhokoli jiného uživatele není závazný. Vždy je třeba nahlédnout do aktuálního znění platných právních předpisů. Tyto informace nenahrazují právní poradenství poskytnuté právníkem.

2 Existuje v tomto členském státě zákonná úprava majetkových poměrů v registrovaném partnerství? Co je v ní stanoveno? Na jaké formy „registrovaného partnerství“ se vztahuje?

Odpověď na tuto otázku je určena odpovědí na otázku č. 1.

3 Jak si mohou partneři své majetkové poměry uspořádat? Jaké jsou v tomto případě formální požadavky?

Odpověď na tuto otázku je určena odpovědí na otázku č. 1.

4 Je svoboda uspořádat majetkové poměry nějak omezena?

Odpověď na tuto otázku je určena odpovědí na otázku č. 1.

5 Jaké jsou právní účinky zrušení registrovaného partnerství nebo jeho prohlášení za neplatné na jeho majetkové důsledky?

Odpověď na tuto otázku je určena odpovědí na otázku č. 1.

6 Jaké jsou důsledky smrti na majetkové důsledky registrovaného partnerství?

Odpověď na tuto otázku je určena odpovědí na otázku č. 1.

7 Jaký orgán má pravomoc rozhodovat ve věci majetkových důsledků registrovaného partnerství?

Odpověď na tuto otázku je určena odpovědí na otázku č. 1.

8 Jaké jsou účinky majetkových důsledků registrovaného partnerství na právní vztahy mezi jedním z partnerů a třetí osobou?

Odpověď na tuto otázku je určena odpovědí na otázku č. 1.

9 Krátký popis postupu pro rozdělení majetku registrovaného partnerství v tomto členském státě, včetně jeho vypořádání a zániku.

Odpověď na tuto otázku je určena odpovědí na otázku č. 1.

10 Jaké jsou postupy a dokumenty nebo informace, které se obvykle požadují pro účely registrace nemovitého majetku?

Odpověď na tuto otázku je určena odpovědí na otázku č. 1.

Poslední aktualizace: 05/11/2020

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Majetkové důsledky registrovaného partnerství - Slovinsko

1 Existují v tomto členském státě různé formy „registrovaného partnerství“? Vysvětlete rozdíly mezi různými formami?

Registrovaná partnerství nejsou součástí slovinského právního řádu.

Zákon o rodině (Družinski zakonik) Republiky Slovinsko upravuje nesezdané soužití, které je v článku 4 definováno jako dlouhodobý vztah mezi mužem a ženou, kteří neuzavřeli manželství, pokud neexistují důvody, které by jim v uzavření sňatku bránily. Podle zákona o rodině má nesezdané soužití pro jejich vztahy stejné právní důsledky jako uzavření manželství, může však mít právní důsledky i v jiných oblastech, stanoví-li tak zákon.

Pokud rozhodnutí o určitém právu nebo povinnosti závisí na existenci dlouhodobého vztahu uvedeného v předchozím odstavci, rozhoduje se o otázce, zda takovýto vztah existuje, v řízení o určení práva nebo povinnosti. Rozhodnutí o této otázce má právní účinek pouze s ohledem na záležitost, v souvislosti s níž byla dotyčná otázka řešena.

2 Existuje v tomto členském státě zákonná úprava majetkových poměrů v registrovaném partnerství? Co je v ní stanoveno? Na jaké formy „registrovaného partnerství“ se vztahuje?

/

3 Jak si mohou partneři své majetkové poměry uspořádat? Jaké jsou v tomto případě formální požadavky?

/

4 Je svoboda uspořádat majetkové poměry nějak omezena?

/

5 Jaké jsou právní účinky zrušení registrovaného partnerství nebo jeho prohlášení za neplatné na jeho majetkové důsledky?

/

6 Jaké jsou důsledky smrti na majetkové důsledky registrovaného partnerství?

/

7 Jaký orgán má pravomoc rozhodovat ve věci majetkových důsledků registrovaného partnerství?

/

8 Jaké jsou účinky majetkových důsledků registrovaného partnerství na právní vztahy mezi jedním z partnerů a třetí osobou?

/

9 Krátký popis postupu pro rozdělení majetku registrovaného partnerství v tomto členském státě, včetně jeho vypořádání a zániku.

/

10 Jaké jsou postupy a dokumenty nebo informace, které se obvykle požadují pro účely registrace nemovitého majetku?

/

Poslední aktualizace: 06/11/2020

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Majetkové důsledky registrovaného partnerství - Finsko

1 Existují v tomto členském státě různé formy „registrovaného partnerství“? Vysvětlete rozdíly mezi různými formami?

Ve Finsku existuje pouze jeden typ registrovaného partnerství. Osoby stejného pohlaví mohly svá partnerství registrovat až do roku 2017.

Počátkem března 2017 vstoupily v platnost novely zákona o manželství a zákona o registrovaném partnerství. V důsledku těchto změn již ve Finsku nelze partnerství registrovat, osoby stejného pohlaví však mohou uzavřít manželství.

Dvojice v registrovaném partnerství mohou partnerství změnit na manželství, pokud chtějí a pokud bylo partnerství registrováno ve Finsku. Přeměna registrovaných partnerství na manželství však není povinná a dvojice mohou zůstat v registrovaném partnerství, pokud si to přejí.

2 Existuje v tomto členském státě zákonná úprava majetkových poměrů v registrovaném partnerství? Co je v ní stanoveno? Na jaké formy „registrovaného partnerství“ se vztahuje?

Na úpravu majetkových poměrů v registrovaném partnerství se vztahují stejná ustanovení jako v případě manželství.

3 Jak si mohou partneři své majetkové poměry uspořádat? Jaké jsou v tomto případě formální požadavky?

Partneři v registrovaném partnerství mohou uzavřít smlouvu o úpravě majetkových poměrů, a to před registrací partnerství nebo během doby jeho trvání. Přeměna registrovaného partnerství na manželství nemá vliv na platnost smlouvy o úpravě majetkových poměrů, která byla uzavřena před registrací partnerství nebo během doby jeho trvání.

4 Je svoboda uspořádat majetkové poměry nějak omezena?

Na úpravu majetkových poměrů v registrovaném partnerství se vztahují stejná ustanovení jako v případě manželství.

5 Jaké jsou právní účinky zrušení registrovaného partnerství nebo jeho prohlášení za neplatné na jeho majetkové důsledky?

Rozdělení majetku po zrušení registrovaného partnerství se řeší stejným způsobem jako rozdělení majetku v důsledku rozvodu.

K rozdělení nebo oddělení majetku může dojít během doby na rozmyšlenou před zrušením registrovaného partnerství, jakmile je věc postoupena okresnímu soudu. O rozdělení majetku může požádat kterýkoli z partnerů v registrovaném partnerství.

6 Jaké jsou důsledky smrti na majetkové důsledky registrovaného partnerství?

Rozdělení majetku v případě úmrtí některého z registrovaných partnerů se řeší stejně jako v případě úmrtí manžela a pozůstalý partner má stejná práva jako vdova nebo vdovec.

7 Jaký orgán má pravomoc rozhodovat ve věci majetkových důsledků registrovaného partnerství?

Rozdělení majetku v případě úmrtí některého z registrovaných partnerů se řeší stejně jako v případě úmrtí manžela a pozůstalý partner má stejná práva jako vdova nebo vdovec.

8 Jaké jsou účinky majetkových důsledků registrovaného partnerství na právní vztahy mezi jedním z partnerů a třetí osobou?

Účinky majetkových režimů registrovaného partnerství na právní vztahy mezi jedním z partnerů a třetí osobou jsou stejné jako v případě úpravy majetkových poměrů v manželství.

9 Krátký popis postupu pro rozdělení majetku registrovaného partnerství v tomto členském státě, včetně jeho vypořádání a zániku.

Rozdělení po zrušení registrovaného partnerství se uskutečňuje ve stejné formě jako po zániku manželství.

10 Jaké jsou postupy a dokumenty nebo informace, které se obvykle požadují pro účely registrace nemovitého majetku?

Vlastnictví majetku se zapisuje podáním návrhu na zápis vlastnického práva. Vlastnické právo se zapisuje do veřejného rejstříku vlastnických práv a hypoték. Vlastník je poté uveden v osvědčení o vlastnictví.

Dojde-li ke změně vlastnictví z důvodu rozdělení nebo oddělení majetku, je nutné zaslat finskému katastrálnímu a kartografickému úřadu [Maanmittauslaitos] originál dohody o rozdělení nebo oddělení majetku, vysvětlení důvodů rozdělení (např. oznámení okresního soudu, že u něj bylo zahájeno řízení týkající se zrušení registrovaného partnerství) a potvrzení o uhrazení daně z převodu nemovitostí za účelem podání návrhu na zápis vlastnického práva.

Lhůta pro zápis vlastnického práva k rozdělenému majetku z důvodu zrušení registrovaného partnerství začíná běžet, jakmile rozdělení nabude účinku. Lhůta pro zápis činí šest měsíců.

Poslední aktualizace: 06/11/2020

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Majetkové důsledky registrovaného partnerství - Švédsko

1 Existují v tomto členském státě různé formy „registrovaného partnerství“? Vysvětlete rozdíly mezi různými formami?

Nikoli, existuje pouze jedna forma registrovaného partnerství – pro páry stejného pohlaví. V roce 2009 však byla možnost registrovaného partnerství zrušena po změnách švédského zákona o manželství, jenž párům stejného pohlaví umožňuje uzavírat manželství za stejných podmínek jako v případě dvojic různého pohlaví. Ustanovení zákona o manželství se vztahují stejně na páry stejného i různého pohlaví. Partnerství zaregistrovaná před rokem 2009 však zůstávají v platnosti, dokud je strany nezruší, nebo pokud se na žádost stran nepřemění na manželství.

2 Existuje v tomto členském státě zákonná úprava majetkových poměrů v registrovaném partnerství? Co je v ní stanoveno? Na jaké formy „registrovaného partnerství“ se vztahuje?

Na registrovaná partnerství se vztahují stejná pravidla jako na sezdané dvojice.

3 Jak si mohou partneři své majetkové poměry uspořádat? Jaké jsou v tomto případě formální požadavky?

Na registrovaná partnerství se vztahují stejná pravidla jako na sezdané dvojice.

4 Je svoboda uspořádat majetkové poměry nějak omezena?

Na registrovaná partnerství se vztahují stejná pravidla jako na sezdané dvojice.

5 Jaké jsou právní účinky zrušení registrovaného partnerství nebo jeho prohlášení za neplatné na jeho majetkové důsledky?

Na registrovaná partnerství se vztahují stejná pravidla jako na sezdané dvojice.

6 Jaké jsou důsledky smrti na majetkové důsledky registrovaného partnerství?

Na registrovaná partnerství se vztahují stejná pravidla jako na sezdané dvojice.

7 Jaký orgán má pravomoc rozhodovat ve věci majetkových důsledků registrovaného partnerství?

Na registrovaná partnerství se vztahují stejná pravidla jako na sezdané dvojice.

8 Jaké jsou účinky majetkových důsledků registrovaného partnerství na právní vztahy mezi jedním z partnerů a třetí osobou?

Na registrovaná partnerství se vztahují stejná pravidla jako na sezdané dvojice.

9 Krátký popis postupu pro rozdělení majetku registrovaného partnerství v tomto členském státě, včetně jeho vypořádání a zániku.

Na registrovaná partnerství se vztahují stejná pravidla jako na sezdané dvojice.

10 Jaké jsou postupy a dokumenty nebo informace, které se obvykle požadují pro účely registrace nemovitého majetku?

Na registrovaná partnerství se vztahují stejná pravidla jako na sezdané dvojice.

Poslední aktualizace: 06/11/2020

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.