Property consequences of registered partnerships

National rules relating to the division of the property of civil partnerships for couples that have an international element to their relationship, in cases of dissolution of the partnership or death

European Union citizens increasingly move across national borders to study, work or start a family in another EU country. This leads to an increased number of international couples, whether in a marriage or a registered partnership.

International couples are couples whose members have different nationalities, live in an EU country other than their own or own property in different countries. International couples, whether in a marriage or in a registered partnership, need to manage their property and, in particular, share it in case of divorce/separation or the death of one of the members.

EU rules help international couples in these situations. These rules apply in 18 EU countries: Sweden, Belgium, Greece, Croatia, Slovenia, Spain, France, Portugal, Italy, Malta, Luxembourg, Germany, the Czech Republic, the Netherlands, Austria, Bulgaria, Finland and Cyprus.

These rules determine which EU country’s courts should deal with matters concerning the property of an international couple and which law should apply to resolve these matters. The rules also simplify how judgments or notarial documents originating in one EU country should be recognised and enforced in another EU country.

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.

Should you need additional information, please contact the authorities or a legal professional of the EU country concerned.

You can also consult the website http://www.coupleseurope.eu/en/home of the Council of Notariats of the European Union.

Last update: 28/11/2019

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.
The Commission is in the process of updating some of the content on this website in the light of the withdrawal of the United Kingdom from the European Union. If the site contains content that does not yet reflect the withdrawal of the United Kingdom, it is unintentional and will be addressed.

Majetkové důsledky registrovaného partnerství - Česká republika

1 Existují v tomto členském státě různé formy „registrovaného partnerství“? Vysvětlete rozdíly mezi různými formami?

Ne. Český právní řád zná jen jednu podobu registrovaného partnerství, kdy registrovaným partnerstvím je trvalé společenství dvou osob stejného pohlaví vzniklé způsobem stanoveným zákonem.

2 Existuje v tomto členském státě zákonná úprava majetkových poměrů v registrovaném partnerství? Co je v ní stanoveno? Na jaké formy „registrovaného partnerství“ se vztahuje?

Majetkové poměry registrovaných partnerů nejsou zvlášť upraveny. Mezi registrovanými partnery nevzniká společné jmění.

3 Jak si mohou partneři své majetkové poměry uspořádat? Jaké jsou v tomto případě formální požadavky?

Majetkové poměry registrovaných partnerů nejsou zvlášť upraveny. Na jejich poměry se použije obecná právní úprava vlastnictví, spoluvlastnictví a závazků bez ohledu na to, že žijí v registrovaném partnerství.

4 Je svoboda uspořádat majetkové poměry nějak omezena?

Nikoli, s výjimkou toho, že mezi registrovanými partnery nemůže vzniknout společné jmění.

5 Jaké jsou právní účinky zrušení registrovaného partnerství nebo jeho prohlášení za neplatné na jeho majetkové důsledky?

Zánik registrovaného partnerství nemá vliv na majetkové poměry bývalých registrovaných partnerů.

6 Jaké jsou důsledky smrti na majetkové důsledky registrovaného partnerství?

Registrovaný partner je zákonným dědicem zůstavitele v první a druhé třídě. V jiných ohledech nemá smrt jednoho z registrovaných partnerů vliv na majetkové poměry druhého z nich.

7 Jaký orgán má pravomoc rozhodovat ve věci majetkových důsledků registrovaného partnerství?

Majetkové poměry registrovaných partnerů nejsou zvlášť upraveny. V případě sporů ohledně majetku a dluhů má pravomoc rozhodovat soud.

8 Jaké jsou účinky majetkových důsledků registrovaného partnerství na právní vztahy mezi jedním z partnerů a třetí osobou?

Majetkové poměry registrovaných partnerů nejsou zvlášť upraveny. Na jejich poměry se použije obecná právní úprava vlastnictví, spoluvlastnictví a závazků bez ohledu na to, že žijí v registrovaném partnerství.

9 Krátký popis postupu pro rozdělení majetku registrovaného partnerství v tomto členském státě, včetně jeho vypořádání a zániku.

Majetkové poměry registrovaných partnerů nejsou zvlášť upraveny. Mají-li bývalí registrovaní partneři majetek ve spoluvlastnictví nebo mají společné závazky, použije se obecná právní úprava spoluvlastnictví a závazků.

10 Jaké jsou postupy a dokumenty nebo informace, které se obvykle požadují pro účely registrace nemovitého majetku?

Právní jednání, kterým se zřizuje nebo převádí věcné právo k nemovité věci, jakož i právní jednání, kterým se takové právo mění nebo ruší, vyžaduje písemnou formu. Převede-li se vlastnické právo k nemovité věci zapsané ve veřejném seznamu, nabývá se věc do vlastnictví zápisem do takového seznamu.

Poslední aktualizace: 15/11/2019

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.