Reġimi tal-Proprjetà Matrimonjali

Ġermanja
Il-kontenut ipprovdut minn
European Judicial Network
Network Ġudizzjarju Ewropew (f'materji ċivili u kummerċjali)

1 Hemm reġim tal-proprjetà matrimonjali statutorju f’dan l-Istat Membru? X’jipprovdi?

Min ikun sid il-beni akkwistati waqt żwieġ u kif dawn il-beni jiġu diviżi wara t-tmiem taż-żwieġ dejjem ikun iddeterminat mis-sistema partikolari tal-beni skont il-liġi tal-familja. L-effetti taż-żwieġ fuq id-drittijiet tal-beni huma rregolati bir-regolamenti dwar is-sistema li tirregola l-beni tal-miżżewġin fil-Kodiċi Ċivili Ġermaniż (Bürgerliches Gesetzbuch – BGB). Il-BGB jirrikonoxxi s-sistemi li jirregolaw il-beni li ġejjin: is-sistema ta’ komunjoni ta’ residwu taħt amministrazzjoni separata (Zugewinngemeinschaft), is-sistema ta’ beni separati (Gütertrennung) u “sistema mhux obbligatorja ta’ komunjoni ta’ residwu taħt amministrazzjoni separata” (Wahl-Zugewinngemeinschaft).

2 Il-miżżewġin, kif jistgħu jirregolaw ir-reġim tal-proprjetà matrimonjali tagħhom? X’inhuma r-rekwiżiti formali f’dan il-każ?

Is-sistema ta’ komunjoni ta’ residwu taħt amministrazzjoni separata tapplika sakemm il-koppja miżżewġa ma taqbilx mod ieħor permezz ta’ kuntratt taż-żwieġ notarili. Is-sistema ta’ komunjoni ta’ residwu taħt amministrazzjoni separata tfisser is-separazzjoni tal-beni matul iż-żwieġ u l-ugwalizzazzjoni tar-residwu matul iż-żwieġ ladarba tintemm is-sistema tal-beni.

Għall-kuntrarju, is-separazzjoni tal-beni trid tiġi miftiehma mill-konjuġi permezz ta’ kuntratt notarili. Is-separazzjoni tal-beni tfisser is-separazzjoni totali tal-assi rispettivi tal-konjuġi, mingħajr ebda ugwalizzazzjoni tar-residwu fi tmiem iż-żwieġ. Kull wieħed mill-konjuġi jżomm bħala tiegħu l-assi li jkun akkwista qabel u matul iż-żwieġ. Is-separazzjoni tal-beni tista’ tirriżulta wkoll mingħajr kuntratt espliċitu bejn il-konjuġi, pereżempju jekk is-sistema tal-beni tiġi rrevokata jew eskluża skont il-kuntratt taż-żwieġ mingħajr ma jkun hemm ftehim dwar sistema tal-beni oħra fl-istess ħin.

Il-komunjoni tal-beni bl-istess mod trid tiġi miftiehma mill-konjuġi permezz ta’ kuntratt notarili. Skont il-komunjoni tal-beni, l-assi li kienu proprjetà qabel iż-żwieġ u l-assi akkwistati matul iż-żwieġ normalment isiru beni komuni tal-koppja (Gesamtgut - beni bi sjieda konġunta). Barra minn hekk, il-konjuġi jista’ lkoll ikollhom il-beni separati tagħhom kull wieħed (Sondergut), li ma jkunux jagħmlu parti mill-beni komuni tal-miżżewġin. Dawn huma affarijiet li ma jistgħux jiġu ttrasferiti permezz ta’ tranżazzjonijiet legali, pereżempju talbiet li ma jistgħux jiġu sekwestrati jew sehem fi sħubija. Fl-aħħar nett, kull wieħed mill-konjuġi jista’ jirriżerva ċerti oġġetti bħala beni separati. Il-konjuġi jistgħu wkoll jistabbilixxu forma speċjali ta’ komunjoni tal-beni, jiġifieri l-komunjoni ta’ assi akkwistati (Errungenschaftsgemeinschaft). Għal dan l-għan, huma jridu jiddikjaraw fil-kuntratt taż-żwieġ li l-assi kollha akkwistati qabel iż-żwieġ għandhom ikunu beni rriżervati.

Is-sistema mhux obbligatorja ta’ komunjoni ta’ residwu taħt amministrazzjoni separata hija sistema tal-beni Franko-Ġermaniża maħsuba biex tevita problemi potenzjali fir-relazzjonijiet legali bejn ċittadini Franċiżi u Ġermaniżi minħabba d-differenzi fis-sistemi li jirregolaw il-beni tal-miżżewġin. Jekk il-konjuġi jagħżlu dan it-tip ta’ sistema tal-beni, l-assi tagħhom jibqgħu separati matul iż-żwieġ, bħal fil-każ tas-sistema Ġermaniża ta’ komunjoni ta’ residwu taħt amministrazzjoni separata. Huwa biss fl-aħħar tas-sistema tal-beni li ż-żieda fil-valur tal-beni tal-koppja tiġi ugwalizzata bejn iż-żewġ konjuġi. Minkejja x-xebh fil-kontenut mas-sistema Ġermaniża ta’ komunjoni ta’ residwu taħt amministrazzjoni separata, is-sistema mhux obbligatorja ta’ komunjoni ta’ residwu taħt amministrazzjoni separata għandha numru ta’ karatteristiċi speċjali influwenzati mill-arranġamenti fi Franza. Pereżempju, id-danni għall-uġigħ u għat-tbatija u kwalunkwe żieda aleatorja fil-valur tal-beni immobbli (eż. permezz ta’ tqassim f’żoni bħala art għall-bini) ma jitqisux fl-ugwalizzazzjoni tar-residwu.

3 Hemm restrizzjonijiet fuq il-libertà ta’ kif jiġi rregolat reġim tal-proprjetà matrimonjali?

Jekk il-konjuġi jħossu li s-sistema statutorja tal-beni - is-sistema ta’ komunjoni ta’ residwu taħt amministrazzjoni separata - mhijiex adattata għaż-żwieġ tagħhom, huma jistgħu jidħlu f'kuntratt taż-żwieġ notarili. F’dak il-kuntratt huma jistgħu jaqblu dwar is-separazzjoni tal-beni jew tal-komunjoni tal-beni, jew jagħmlu arranġamenti oħra għajr dawk statutorji fi ħdan sistema speċifika tal-beni. Il-kuntratt jista’ jispeċifika wkoll arranġamenti dwar il-qsim tal-pensjoni jew il-manteniment.

Madankollu, meta wieħed jidħol f’kuntratt taż-żwieġ, jenħtieġ li joqgħod attent li l-arranġamenti previsti jkunu fil-fatt validi. Pereżempju, jekk kuntratt taż-żwieġ ikollu żvantaġġi unilaterali għal wieħed mill-konjuġi u jkunu preżenti ċerti ċirkostanzi oħra, dan jista’ jitqies li jmur kontra l-prinċipji aċċettati tal-moralità u, għalhekk, null u bla effett. F’dak il-każ, ir-regolamenti statutorji li fit-teorija jkunu esklużi mill-kuntratt taż-żwieġ jibqgħu japplikaw. Il-ġurisprudenza f’dan il-qasam tvarja ħafna. Jekk arranġament ikunx verament imur kontra l-prinċipji aċċettati tal-moralità u, għalhekk, ikunx null u bla effett, jew jekk iridx jiġi aġġustat, fl-aħħar mill-aħħar jista’ jiġi deċiż biss fuq bażi ta’ każ b’każ.

4 X’inhuma l-effetti legali ta’ divorzju, separazzjoni jew annullament fuq il-proprjetà matrimonjali?

Skont is-sistema statutorja tal-beni - is-sistema ta’ komunjoni ta’ residwu taħt amministrazzjoni separata - l-ugwalizzazzjoni tar-residwu sseħħ jekk is-sistema tal-beni tintemm (eż. bil-mewt ta’ wieħed mill-konjuġi, b’divorzju jew bi ftehim kuntrattwali dwar sistema differenti tal-beni). L-ugwalizzazzjoni tar-residwu tfisser li l-konjuġi li, matul iż-żwieġ, ikun akkwista aktar assi mill-ieħor, ikollu jikkumpensa lil dak il-konjuġi b'nofs id-differenza fir-residwu fil-forma ta' pagament fi flus.

Skont is-sistema tal-komunjoni tal-beni, il-beni komuni jinqasmu f’każ ta’ divorzju, wara li jiġu saldati l-obbligazzjonijiet kollha. Bħala regola, kull wieħed mill-konjuġi huwa intitolat għal nofs l-eċċess li jifdal. Jekk, min-naħa l-oħra, il-konjuġi jkollhom ftehim dwar is-separazzjoni tal-beni, ma jkunx hemm ugwalizzazzjoni wara t-tmiem tas-sistema matrimonjali minħabba s-separazzjoni sħiħa tal-assi taż-żewġ konjuġi.

Id-dritt għall-manutenzjoni huwa indipendenti mis-sistema tal-beni taż-żwieġ. Jekk il-konjuġi ma jkunux qed jgħixu flimkien, mingħajr ma jkunu ddivorzjaw, il-konjuġi fil-bżonn ġeneralment ikun intitolat għall-manteniment mill-konjuġi li jiflaħ ekonomikament. It-talba għall-manteniment tkun teżisti biss sakemm jidħol fis-seħħ id-divorzju. Madankollu, f’ċerti ċirkostanzi wara d-divorzju, il-konjuġi fil-bżonn jaf ikun jista’ jitlob manteniment għal wara ż-żwieġ. Il-liġi tirrikonoxxi d-drittijiet li ġejjin għall-manteniment: manteniment għall-indukrar tat-tfal, manteniment minħabba l-età, mard jew diżabilità, manteniment minħabba l-qgħad, manteniment supplimentari, manteniment għad-durata tal-edukazzjoni, taħriġ ulterjuri u taħriġ mill-ġdid, u manteniment għal raġunijiet ta’ ekwità.

Meta jkun hemm raġunijiet għall-annullament ta’ żwieġ, jista’ jkun hemm intitolamenti għal kumpens u għal manteniment f’każijiet individwali anki wara l-annullament.

5 X’inhuma l-effetti tal-mewt ta’ wieħed mill-miżżewġin fuq ir-reġim tal-proprjetà matrimonjali?

F’sistema ta’ komunjoni ta’ residwu taħt amministrazzjoni separata, ir-residwu jiġi ugwalizzat mal-mewt ta’ wieħed mill-konjuġi fil-forma ta’ żieda b’rata fissa ta’ kwart fil-porzjon statutorju tal-wirt (gesetzlicher Erbteil), irrispettivament minn jekk il-konjuġi deċedut fil-fatt ikunx akkumula xi residwu matul iż-żwieġ. Jekk il-konjuġi superstitu ma jkunx werriet jew jiċħad il-wirt, jista’ jitlob ugwalizzazzjoni tar-residwu li fil-fatt ikun ġie akkumulat u jitlob ukoll is-sehem minimu obbligatorju (kleiner Pflichtteil). Dan is-sehem minimu obbligatorju huwa kkalkolat fuq il-bażi tal-porzjon statutorju tal-wirt, fejn ma jitqisux ir-rati fissi ta’ kwart tar-residwu akkumulat.

Jekk il-konjuġi jkunu qablu dwar is-separazzjoni tal-beni, ma jkunx hemm ugwalizzazzjoni b’rata fissa tal-qligħ akkumulat fi tmiem iż-żwieġ. Ikun japplika l-ordinament ġuridiku applikabbli b’mod ġenerali tas-suċċessjoni.

Skont is-sistema tal-komunjoni tal-beni, il-patrimonju jinkludi nofs il-beni komuni, il-beni rriżervati u l-beni sseparati tal-persuna deċeduta. Is-sehem tal-wirt tal-konjuġi superstiti jiġi ddeterminat skont id-dispożizzjonijiet ġenerali.

6 Liema awtorità għandha l-kompetenza li tiddeċiedi f’każ marbut mar-reġim tal-proprjetà matrimonjali?

Il-qorti tal-familja hija kompetenti għal kwistjonijiet li jinvolvu l-liġi dwar il-beni, jiġifieri proċedimenti li jikkonċernaw talbiet ibbażati fuq il-liġi dwar il-beni tal-miżżewġin, b’mod partikolari l-ugwalizzazzjoni tar-residwi tal-konjuġi.

7 X’inhuma l-effetti tar-reġim tal-proprjetà matrimonjali fuq ir-relazzjonijiet legali bejn konjuġi u parti terza?

Persuna miżżewġa tipikament tkun responsabbli biss għad-djun tagħha u dawk relatati mal-assi tagħha biss. Dan jeskludi tranżazzjonijiet għall-kopertura raġonevoli tal-ħtiġijiet ta’ kuljum tal-familja.

Madankollu, f'sistema ta’ komunjoni ta’ residwu taħt amministrazzjoni separata hemm eċċezzjonijiet għall-prinċipju li wieħed mill-konjuġi huwa liberu li jittrasferixxi l-beni tiegħu stess. Jekk wieħed mill-konjuġi jkun jixtieq jittrasferixxi l-assi kollha tiegħu jew kważi kollha tiegħu stess (ibigħ, jagħti, eċċ.), ikun jeħtieġ il-kunsens tal-konjuġi l-ieħor. L-istess japplika jekk persuna miżżewġa tkun tixtieq tittrasferixxi oġġetti li jkunu l-proprjetà ta’ dik il-persuna biss iżda li jifformaw parti mill-unità domestika tal-koppja miżżewġa.

Min-naħa l-oħra, bis-sistema ta’ beni separati, kull wieħed mill-konjuġi jista’ liberament jittrasferixxi l-assi kollha tiegħu u ma jkollux bżonn il-kunsens tal-konjuġi l-ieħor biex jittrasferixxi oġġetti li jifformaw parti mill-unità domestika.

Jekk il-konjuġi jkunu qablu dwar is-sistema tal-komunjoni tal-beni, bħala regola huma jamministraw il-beni komuni tagħhom b'mod konġunt, sakemm il-kuntratt taż-żwieġ ma jassenjax l-amministrazzjoni lil wieħed mill-konjuġi. Il-beni komuni jistgħu jkunu soġġetti biss għal obbligu li jirriżulta minn tranżazzjoni legali li wieħed mill-konjuġi jkun daħal fiha matul il-komunjoni tal-beni jekk il-konjuġi l-ieħor ikun qabel mat-tranżazzjoni legali, jew jekk it-tranżazzjoni legali tkun effettiva għall-beni komuni anki mingħajr il-kunsens tiegħu.

8 Deskrizzjoni qasira tal-proċedura għad-diviżjoni, inklużi l-partizzjoni, id-distribuzzjoni u l-likwidazzjoni, tal-proprjetà matrimonjali f’dan l-Istat Membru.

Id-dar matrimonjali u l-oġġetti tal-unità domestika jistgħu jitqassmu waqt li l-konjuġi jkunu qed jgħixu separati minn xulxin jew wara d-divorzju. Jekk is-sjieda konġunta tkun inqalgħet b’xi mod ieħor u l-konjuġi ma jkunux jistgħu jaqblu, l-oġġett ikun soġġett għal subbasta u jinqasmu r-rikavati.

9 X’inhuma l-proċedura u d-dokumenti jew l-informazzjoni tipikament meħtieġa għall-finijiet tar-reġistrazzjoni tal-proprjetà immobbli?

Jekk il-konjuġi jagħżlu l-komunjoni tal-beni bħala s-sistema tal-beni tal-miżżewġin, huma jridu jippreżentaw il-kuntratt notarili taż-żwieġ lir-reġistru tal-artijiet u jitolbu għar-reviżjoni tar-reġistru tal-artijiet. Fil-każijiet kollha l-oħra, jiġifieri jekk il-konjuġi ma jagħżlux il-komunjoni tal-beni bħala s-sistema tal-beni tal-miżżewġin, ir-reġistru tal-artijiet ma jkollux għalfejn jiġi rivedut.

L-aħħar aġġornament: 13/11/2020

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali ta’ din il-paġna tinżamm mill-punt ta’ kuntatt tan-NĠE rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. La l-NĠE u lanqas il-Kummissjoni Ewropea ma jaċċettaw ebda responsabbiltà fir-rigward ta' kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

Feedback

Uża l-formola li ġejja biex taqsam il-kummenti u l-feedback tiegħek fis-sit web ġdid tagħna