Matrimonial property regimes

National rules relating to the division of marital property of spouses that have an international element to their relationship in cases of divorce, separation or death

European Union citizens increasingly move across national borders to study, work or start a family in another EU country. This leads to an increased number of international couples, whether in a marriage or a registered partnership.

International couples are couples whose members have different nationalities, live in an EU country other than their own or own property in different countries. International couples, whether in a marriage or in a registered partnership, need to manage their property and, in particular, share it in case of divorce/separation or the death of one of the members.

EU rules help international couples in these situations. These rules apply in 18 EU countries: Sweden, Belgium, Greece, Croatia, Slovenia, Spain, France, Portugal, Italy, Malta, Luxembourg, Germany, the Czech Republic, the Netherlands, Austria, Bulgaria, Finland and Cyprus.

These rules determine which EU country’s courts should deal with matters concerning the property of an international couple and which law should apply to resolve these matters. The rules also simplify how judgments or notarial documents originating in one EU country should be recognised and enforced in another EU country.

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.

Should you need additional information, please contact the authorities or a legal professional of the EU country concerned.

You can also consult the website http://www.coupleseurope.eu/en/home of the Council of Notariats of the European Union.

Last update: 28/11/2019

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Majetkové poměry v manželství - Česká republika

1 Existuje v tomto členském státě zákonná úprava majetkových poměrů v manželství? Co je v ní stanoveno?

Ano.

Dle české právní úpravy je to, co manželům náleží, má majetkovou hodnotu a není vyloučeno z právních poměrů, součástí společného jmění manželů. Společné jmění manželů podléhá zákonnému režimu, smluvenému režimu nebo režimu založenému rozhodnutím soudu.

V zákonném režimu je součástí společného jmění to, čeho nabyl jeden z manželů nebo čeho nabyli oba manželé společně za trvání manželství, s výjimkou toho, co

a)      slouží osobní potřebě jednoho z manželů,

b)      nabyl darem, děděním nebo odkazem jen jeden z manželů, ledaže dárce při darování nebo zůstavitel v pořízení pro případ smrti projevil jiný úmysl,

c)      nabyl jeden z manželů jako náhradu nemajetkové újmy na svých přirozených právech,

d)      nabyl jeden z manželů právním jednáním vztahujícím se k jeho výlučnému vlastnictví,

e)      nabyl jeden z manželů náhradou za poškození, zničení nebo ztrátu svého výhradního majetku.

Součástí společného jmění v zákonném režimu je zisk z toho, co náleží výhradně jednomu z manželů.

Součástí společného jmění v zákonném režimu jsou dluhy převzaté za trvání manželství, ledaže se týkají majetku, který náleží výhradně jednomu z manželů, a to v rozsahu, který přesahuje zisk z tohoto majetku, nebo je převzal jen jeden z manželů bez souhlasu druhého, aniž se přitom jednalo o obstarávání každodenních nebo běžných potřeb rodiny.

2 Jak si mohou manželé uspořádat majetkové poměry v manželství? Jaké jsou v tomto případě formální požadavky?

Snoubenci a manželé si mohou sjednat tzv. smluvený majetkový režim odlišný od zákonného režimu.  Smluvený režim může spočívat v režimu oddělených jmění, v režimu vyhrazujícím vznik společného jmění ke dni zániku manželství, jakož i v režimu rozšíření nebo zúžení rozsahu společného jmění v zákonném režimu. Smlouva může obsahovat jakékoli ujednání a týkat se jakékoli věci, ledaže to zákon zakazuje. Smlouva se může týkat zejména rozsahu, obsahu, doby vzniku zákonného nebo jiného režimu společného jmění, jednotlivých věcí i jejich souborů. Smlouvou lze změnit zařazení budoucích součástí jmění rozdílně od zákonného režimu. Smlouvou lze rovněž uspořádat majetkové poměry pro případ zániku manželství.

Smlouva o manželském majetkovém režimu vyžaduje formu veřejné listiny (tj. notářského zápisu).

Smlouva snoubenců o manželském majetkovém režimu nabývá účinnosti uzavřením manželství.

3 Je svoboda uspořádat majetkové poměry v manželství nějak omezena?

Smlouva může obsahovat jakékoli ujednání a týkat se jakékoli věci, ledaže to zákon zakazuje.

Smlouvou nelze vyloučit ani změnit ustanovení o obvyklém vybavení rodinné domácnosti, ledaže jeden z manželů opustil trvale domácnost a odmítá se vrátit. Smlouva nesmí svými důsledky vyloučit schopnost manžela zabezpečovat rodinu. Smlouva se nesmí svým obsahem nebo účelem dotknout práv třetí osoby, ledaže by se smlouvou souhlasila. Tato smlouva uzavřená bez souhlasu třetí osoby nemá vůči ní právní účinky.

4 Jaké jsou právní účinky rozvodu, rozluky nebo prohlášení manželství za neplatné na majetkové poměry v manželství?

Společné jmění manželů zaniká zánikem manželství, přičemž manželství zaniká smrtí jednoho z manželů, prohlášením jednoho z manželů za mrtvého a rozvodem. Zaniklo-li společné jmění manželů, provede se jeho vypořádání.

Bylo-li manželství prohlášeno za neplatné, považuje se za neuzavřené. O majetkových povinnostech a právech muže a ženy, jejichž manželství bylo prohlášeno za neplatné, platí ustanovení o jejich majetkových povinnostech a právech v době po rozvodu obdobně.

5 Jaké jsou důsledky smrti jednoho z manželů pro majetkové poměry v manželství?

Společné jmění manželů zaniká a následuje jeho vypořádání. Manžel je zákonným dědicem zůstavitele v první a druhé třídě.

6 Jaký orgán má pravomoc rozhodovat ve věci majetkových poměrů v manželství?

Soud.

7 Jaké jsou důsledky majetkových poměrů v manželství pro právní vztahy mezi jedním z manželů a třetí osobou?

Ze společného jmění manželů je v zákonném režimu vyloučeno mimo jiné to, co nabyl jeden z manželů před vznikem manželství. Součástí společného jmění jsou dluhy převzaté za trvání manželství, ledaže se týkají majetku, který náleží výhradně jednomu z manželů, a to v rozsahu, který přesahuje zisk z tohoto majetku, nebo je převzal jen jeden z manželů bez souhlasu druhého, aniž se přitom jednalo o obstarávání každodenních nebo běžných potřeb rodiny.

V záležitostech týkajících se společného jmění a jeho součástí, které nelze považovat za běžné, právně jednají manželé společně, nebo jedná jeden manžel se souhlasem druhého. Odmítá-li manžel dát souhlas bez vážného důvodu a v rozporu se zájmem manželů, rodiny nebo rodinné domácnosti, či není-li schopen vůli projevit, může druhý manžel navrhnout, aby souhlas manžela nahradil soud.

Jedná-li právně manžel bez souhlasu druhého manžela v případě, kdy souhlasu bylo zapotřebí, může se druhý manžel dovolat neplatnosti takového jednání. Má-li být součást společného jmění použita k podnikání jednoho z manželů a přesahuje-li majetková hodnota toho, co má být použito, míru přiměřenou majetkovým poměrům manželů, vyžaduje se při prvním takovém použití souhlas druhého manžela. Byl-li druhý manžel opomenut, může se dovolat neplatnosti takového jednání. Má-li být součást společného jmění použita k nabytí podílu v obchodní společnosti nebo družstvu, nebo je-li důsledkem nabytí podílu ručení za dluhy společnosti nebo družstva v rozsahu přesahujícím míru přiměřenou majetkovým poměrům, je třeba souhlas druhého manžela, který se může dovolat neplatnosti takového jednání, byl-li opomenut.

Pokud si manželé sjednali smluvený režim, nesmí se smlouva svým obsahem nebo účelem dotknout práv třetí osoby, ledaže by se smlouvou souhlasila. Tato smlouva uzavřená bez souhlasu třetí osoby nemá vůči ní právní účinky.

8 Krátký popis postupu pro rozdělení společného jmění manželů v tomto členském státě, včetně jeho vypořádání a zániku.

Je-li společné jmění zrušeno nebo zanikne-li, anebo je-li zúžen jeho stávající rozsah, provede se likvidace dosud společných povinností a práv jejich vypořádáním. Dokud zúžené, zrušené nebo zaniklé společné jmění není vypořádáno, použijí se pro ně ustanovení o společném jmění přiměřeně.

Vypořádáním jmění nesmí být dotčeno právo třetí osoby. Bylo-li její právo vypořádáním dotčeno, může se třetí osoba domáhat, aby soud určil, že je vypořádání vůči ní neúčinné. Vypořádání dluhů má účinky jen mezi manžely.

Upřednostňována je dohoda manželů o vypořádání společného jmění, je-li to možné (např. při rozvodu či zúžení rozsahu společného jmění). Dohoda o vypořádání má vždy účinky ke dni, kdy společné jmění bylo zúženo, zrušeno nebo zaniklo, bez ohledu na to, zda byla dohoda uzavřena před anebo po zúžení, zrušení nebo zániku společného jmění.

Dohoda o vypořádání vyžaduje písemnou formu, pokud byla uzavřena za trvání manželství nebo pokud je předmětem vypořádání věc, u které vyžaduje písemnou formu i smlouva o převodu vlastnického práva (např. nemovitá věc). Nevyžaduje-li dohoda o vypořádání písemnou formu a pořádá-li o to jeden z manželů, doručí mu druhý manžel potvrzení, jak se vypořádali.

Nedohodnou-li se manželé o vypořádání, může každý z nich navrhnout, aby rozhodl soud. O vypořádání rozhoduje soud podle stavu, kdy nastaly účinky zúžení, zrušení nebo zániku společného jmění.

Při vypořádání se použijí tato pravidla:

a)      podíly obou manželů na vypořádávaném jmění jsou stejné,

b)      každý z manželů nahradí to, co ze společného majetku bylo vynaloženo na jeho výhradní majetek,

c)      každý z manželů má právo žádat, aby mu bylo nahrazeno, co ze svého výhradního majetku vynaložil na společný majetek,

d)      přihlédne se k potřebám nezaopatřených dětí,

e)      přihlédne se k tomu, jak se každý z manželů staral o rodinu, zejména jak pečoval o děti a o rodinnou domácnost,

f)       přihlédne se k tomu, jak se každý z manželů zasloužil o nabytí a udržení majetkových hodnot náležejících do společného jmění.

Nedojde-li do tří let od zúžení, zrušení nebo zániku společného jmění k vypořádání toho, co bylo dříve součástí společného jmění, ani dohodou, ani nebyl podán návrh na vypořádání rozhodnutím soudu, platí, že se manželé nebo bývalí manželé vypořádali tak, že

a)      hmotné věci movité jsou ve vlastnictví toho z nich, který je pro potřebu svou, své rodiny nebo rodinné domácnosti výlučně jako vlastník užívá,

b)      ostatní hmotné věci movité a věci nemovité jsou v podílovém spoluvlastnictví obou a jejich podíly jsou stejné,

c)      ostatní majetková práva, pohledávky a dluhy náleží společně oběma a jejich podíly jsou stejné.

9 Jaké jsou postupy a dokumenty nebo informace, které se obvykle požadují pro účely registrace nemovitého majetku?

Právní jednání, kterým se zřizuje nebo převádí věcné právo k nemovité věci, jakož i právní jednání, kterým se takové právo mění nebo ruší, vyžaduje písemnou formu. Převede-li se vlastnické právo k nemovité věci zapsané ve veřejném seznamu, nabývá se věc do vlastnictví zápisem do takového seznamu.

Poslední aktualizace: 14/12/2020

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Majetkové poměry v manželství - Německo

1 Existuje v tomto členském státě zákonná úprava majetkových poměrů v manželství? Co je v ní stanoveno?

To, kdo vlastní majetek nabytý během manželství, a jak je tento majetek rozdělen po skončení manželství, určuje vždy konkrétní majetkový režim stanovený v rodinném právu. Účinky manželství na vlastnická práva se řídí předpisy o úpravě majetkových poměrů v manželství obsaženými v německém občanském zákoníku (Bürgerliches Gesetzbuch – BGB). Občanský zákoník zná tyto majetkové režimy: majetkové společenství manželů k přírůstku majetku (Zugewinngemeinschaft), režim oddělených jmění (Gütertrennung) a „volitelné majetkové společenství manželů k přírůstku majetku“ (Wahl-Zugewinngemeinschaft).

2 Jak si mohou manželé uspořádat majetkové poměry v manželství? Jaké jsou v tomto případě formální požadavky?

Majetkové společenství manželů k přírůstku majetku se použije, pokud se manželé nedohodli jinak prostřednictvím manželské smlouvy ve formě notářského zápisu. Majetkové společenství manželů k přírůstku majetku znamená oddělení majetku během manželství a vyrovnání přírůstku majetku nabytého během manželství po skončení tohoto majetkového režimu.

Režim oddělených jmění musí manželé naopak schválit ve smlouvě ve formě notářského zápisu. Režim oddělených jmění znamená úplné oddělení majetku manželů bez vyrovnání nabytého přírůstku majetku na konci manželství. Každý z manželů vlastní majetek, který nabyl před uzavřením manželství i během manželství. K oddělení jmění může dojít rovněž bez výslovné smlouvy mezi manžely, například v případě, je-li v manželské smlouvě majetkový režim zrušen nebo vyloučen, aniž by byla současně dohodnuta jiná úprava majetkových poměrů v manželství.

Majetkové společenství musí manželé obdobně schválit ve smlouvě ve formě notářského zápisu. V rámci majetkového společenství se majetek, který manželé vlastnili před uzavřením manželství, a majetek nabytý během manželství obvykle stává společným jměním manželů (Gesamtgut). Manželé mohou mimoto mít svůj vlastní oddělený majetek (Sondergut – výlučný majetek), který není součástí společného jmění manželů. Jedná se o věci, které nelze převést prostřednictvím právních úkonů, například neobstavitelné pohledávky nebo podíl v osobní společnosti. Každý manžel si mimoto může vyhradit určité předměty jako výlučný majetek. Manželé mohou zřídit rovněž zvláštní formu majetkového společenství, a to majetkové společenství manželů k úplatně nabytému majetku (Errungenschaftsgemeinschaft). Za tímto účelem musí v manželské smlouvě prohlásit, že veškerý majetek nabytý před uzavřením manželství tvoří výhradní majetek.

Volitelné majetkové společenství manželů k přírůstku majetku představuje francouzsko-německý majetkový režim, který má zamezit možným problémům v právních vztazích mezi francouzskými a německými státními příslušníky kvůli rozdílům v úpravě majetkových poměrů v manželství. Pokud se manželé rozhodnou pro tento druh majetkového režimu, je během manželství jejich majetek oddělen jako v případě německého režimu majetkového společenství manželů k přírůstku majetku. Teprve při ukončení majetkového režimu je přírůstek hodnoty majetku manželů rozdělen mezi manžele rovným dílem. Navzdory podobnému obsahu s německým majetkovým společenstvím manželů k přírůstku majetku má tento volitelný režim řadu zvláštních znaků ovlivněných zákonnou úpravou ve Francii. Při vyrovnání přírůstku majetku se například nepřihlíží k odškodnění za způsobenou bolest a újmu a k náhodnému zvýšení hodnoty nemovitosti (např. v případě prohlášení parcely za stavební pozemek).

3 Je svoboda uspořádat majetkové poměry v manželství nějak omezena?

Pakliže se manželé domnívají, že zákonná úprava majetkových poměrů – majetkové společenství manželů k přírůstku majetku – není v případě jejich manželství vhodná, mohou uzavřít manželskou smlouvu ve formě notářského zápisu. V této smlouvě se mohou dohodnout na oddělení jmění nebo na majetkovém společenství nebo se mohou v rámci konkrétní úpravy majetkových poměrů dohodnout na ujednáních odchylujících se od zákona. Smluvně lze upravit rovněž vyrovnání zaopatření nebo výživné.

Při uzavírání manželské smlouvy je však třeba věnovat pozornost tomu, aby byla ujednání skutečně účinná. Jestliže manželská smlouva například jednostranně znevýhodňuje jednoho z manželů a pokud existují určité jiné okolnosti, může se mít za to, že je v rozporu s dobrými mravy, a je tudíž neplatná. V tomto případě se použije i nadále zákonná úprava, která je teoreticky manželskou smlouvou vyloučena. Judikatura v této oblasti je velmi rozmanitá. O tom, zda je ujednání skutečně v rozporu s dobrými mravy, a je tudíž neplatné, nebo zda je nutné ujednání upravit, lze rozhodnout pouze v každém jednotlivém případě.

4 Jaké jsou právní účinky rozvodu, rozluky nebo prohlášení manželství za neplatné na majetkové poměry v manželství?

V rámci zákonné úpravy majetkových poměrů – majetkového společenství manželů k přírůstku majetku – dojde k vyrovnání přírůstku majetku v případě ukončení majetkového režimu (např. v případě úmrtí jednoho z manželů, rozvodu manželství nebo smluvního ujednání o jiném majetkovém režimu). Vyrovnání přírůstku majetku znamená, že manžel, který během manželství nabyl větší majetek než druhý z manželů, musí tomuto druhému manželovi poskytnout náhradu v podobě poloviny rozdílu v přírůstku majetku, a to ve formě hotovosti.

V režimu majetkového společenství je společné jmění v případě rozvodu rozděleno po úhradě případných závazků. Každý z manželů je zpravidla oprávněn získat polovinu zbylého přebytku. Jestliže se manželé na druhou stranu dohodli na režimu oddělených jmění, k vyrovnání při ukončení majetkového režimu vzhledem k úplnému oddělení majetku obou manželů nedochází.

Nárok na výživné nezávisí na úpravě majetkových poměrů v manželství. Jestliže manželé žijí odděleně, aniž se rozvedli, má potřebný manžel zpravidla nárok na výživné od manžela, který je z ekonomického hlediska schopen výživné poskytovat. Nárok na výživné trvá pouze do doby, než nabude právní moci rozvod manželství. Po rozvodu však může potřebný manžel za určitých okolností požadovat výživné i po skončení manželství. Zákon uznává níže uvedené nároky na výživné: výživné v důsledku péče o dítě, výživné z důvodu věku, nemoci nebo invalidity, výživné kvůli nezaměstnanosti, výživné z důvodu nedostatečného příjmu, výživné po dobu vzdělávání, dalšího vzdělávání nebo rekvalifikace a výživné z důvodů spravedlnosti.

Jsou-li dány důvody pro prohlášení manželství za neplatné, mohou v jednotlivých případech existovat nároky na odškodnění a výživné i po jeho zrušení.

5 Jaké jsou důsledky smrti jednoho z manželů pro majetkové poměry v manželství?

V rámci majetkového společenství manželů k přírůstku majetku je tento přírůstek v případě úmrtí jednoho z manželů vypořádán ve formě paušálního zvýšení zákonného dědického podílu (gesetzlicher Erbteil) o jednu čtvrtinu, bez ohledu na to, zda zesnulý manžel během manželství skutečně získal přírůstek majetku. Jestliže pozůstalý manžel není dědicem nebo dědictví odmítne, může požadovat vyrovnání skutečně vzniklého přírůstku a mimoto tzv. povinný minimální podíl (kleiner Pflichtteil). Tento povinný minimální podíl se vypočítává na základě zákonného dědického podílu, přičemž se nebere v úvahu paušální čtvrtina z vyrovnání přírůstku majetku.

Pokud se manželé dohodli na režimu oddělených jmění, nedochází na konci manželství k paušálnímu vyrovnání přírůstku majetku. Použije se obecně platná dědická posloupnost.

V režimu majetkového společenství zahrnuje pozůstalost polovinu společného jmění, vyhrazený majetek a oddělený majetek zesnulého manžela. Dědický podíl pozůstalého manžela se stanoví podle obecně platných předpisů.

6 Jaký orgán má pravomoc rozhodovat ve věci majetkových poměrů v manželství?

Ve věcech majetkového práva, tj. v řízeních týkajících se nároků založených na úpravě majetkových poměrů v manželství, zejména vyrovnání přírůstku majetku manželů, je příslušný soud pro rodinné záležitosti.

7 Jaké jsou důsledky majetkových poměrů v manželství pro právní vztahy mezi jedním z manželů a třetí osobou?

Každý z manželů obvykle odpovídá pouze za své vlastní dluhy, a to svým vlastním majetkem. Vyloučeny jsou transakce za účelem přiměřeného uspokojení běžných každodenních potřeb rodiny.

V rámci majetkového společenství manželů k přírůstku majetku existují výjimky ze zásady, že každý z manželů je oprávněn nakládat se svým majetkem libovolně. Chce-li jeden z manželů zcizit (prodat, darovat atd.) celý nebo téměř celý svůj majetek, potřebuje souhlas druhého manžela. Totéž platí, chce-li jeden z manželů zcizit předměty, které vlastní pouze on sám, tvoří však součást domácnosti manželů.

V rámci režimu oddělených jmění může na druhou stranu každý z manželů disponovat libovolně s celým svým majetkem a nepotřebuje souhlas druhého manžela se zcizením předmětů, které jsou součástí domácnosti.

Jestliže se manželé dohodli na režimu majetkového společenství, spravují zpravidla společné jmění spolu, ledaže je v manželské smlouvě správa majetku vyhrazena jednomu z nich. Společné jmění odpovídá za závazky vyplývající z právních úkonů provedených jedním z manželů během existence majetkového společenství pouze tehdy, pokud druhý z manželů s tímto právním úkonem souhlasil, nebo je-li právní úkon vůči společnému jmění účinný i bez jeho souhlasu.

8 Krátký popis postupu pro rozdělení společného jmění manželů v tomto členském státě, včetně jeho vypořádání a zániku.

Společnou domácnost manželů a vybavení domácnosti lze rozdělit během doby, kdy manželé žijí odděleně, nebo po rozvodu manželství. Vzniklo-li jinak společné vlastnictví manželů a nemohou-li se manželé dohodnout, prodají se dotyčné předměty v dražbě a výtěžek se rozdělí mezi ně.

9 Jaké jsou postupy a dokumenty nebo informace, které se obvykle požadují pro účely registrace nemovitého majetku?

Pokud si manželé jako úpravu majetkových poměrů v manželství zvolí majetkové společenství, musí předložit zemskému katastru nemovitostí manželskou smlouvu ve formě notářského zápisu a požádat o provedení změny v katastru. Ve všech ostatních případech, tj. pokud se manželé nerozhodnou pro majetkové společenství jako úpravu majetkových poměrů v manželství, nejsou změny v katastru nemovitostí nutné.

Poslední aktualizace: 13/11/2020

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Majetkové poměry v manželství - Malta

1 Existuje v tomto členském státě zákonná úprava majetkových poměrů v manželství? Co je v ní stanoveno?

Maltský stát umožňuje stranám, které chtějí uzavřít manželství podle maltských právních předpisů, zvolit si režim upravující jejich majetkové poměry v manželství. Základní úpravou majetkových poměrů v manželství je však na Maltě společenství nabytého majetku. Tento režim platí ze zákona v každém manželství, ledaže se strany, které manželství již uzavřely nebo se jej chystají uzavřít, rozhodnou pro jinou úpravu majetkových poměrů, která není v rozporu s maltskými právními předpisy. K dalším druhům manželských majetkových režimů, které na Maltě existují kromě společenství nabytého majetku, patří režim oddělených jmění a společenství zbylé části odděleně spravovaného majetku.

Společenství nabytého majetku jako zákonná úprava majetkových poměrů v manželství na Maltě stanoví, že veškerý majetek, který strany nabyly po uzavření manželství, je součástí majetkového společenství, a patří tudíž oběma stranám rovným dílem. Maltské právo výslovně stanoví, co je součástí společenství majetku nabytého během manželství, a vylučuje dary, odkazy a parafernální jmění každé strany.

Režim oddělených jmění jako další forma úpravy majetkových poměrů v manželství, kterou si strany mohou zvolit místo společenství nabytého majetku, stanoví, že každá strana je oprávněna mít absolutní kontrolu nad majetkem, který nabyla před uzavřením manželství a po jeho skončení, a spravovat tento majetek bez souhlasu druhé strany.

Společenství zbylé části odděleně spravovaného majetku jako další forma úpravy majetkových poměrů v manželství, kterou si strany mohou zvolit místo společenství nabytého majetku, stanoví, že každý z manželů je oprávněn nabývat, držet a spravovat majetek, který si pořídil svým jménem, jako kdyby se jednalo o jeho výlučný majetek. V rámci tohoto režimu však není vyloučeno, aby manželé nabyli společný majetek, který je poté spravován společně.

2 Jak si mohou manželé uspořádat majetkové poměry v manželství? Jaké jsou v tomto případě formální požadavky?

Pokud jde o režim společenství nabytého majetku, platí obecné pravidlo, že oba manželé musí nakládat s majetkem manželů a spravovat jej společně. Co se však týká tohoto konkrétního režimu, maltské právo rozlišuje mezi běžnou správou, tj. úkony, které může provádět jeden z manželů sám, a mimořádnou správou, tj. úkony, které musí provádět oba společně. Maltské právo uvádí pouze úkony v rámci mimořádné správy, tudíž úkony, které nejsou v zákoně výslovně zmíněny, je třeba považovat za úkony v rámci běžné správy. Proto je formálním požadavkem, který je nutné s ohledem na fungování režimu společenství nabytého majetku vždy dodržet, souhlas obou manželů. Pokud nebyl udělen souhlas stran s převodem movitého a nemovitého majetku nebo se zřízením věcného či osobního práva k tomuto majetku, může být příslušný úkon na žádost strany, která souhlas neudělila, zrušen.

Co se týká režimu oddělených jmění, platí obecné pravidlo, že každý z manželů je oprávněn nakládat s majetkem a spravovat jej svým jménem bez souhlasu druhého manžela.

Pokud jde o režim společenství zbylé části odděleně spravovaného majetku, obecným pravidlem je, že pokud se jeden z manželů rozhodne nabýt majetek sám, nemusí si předem vyžádat souhlas druhého manžela, a je oprávněn nakládat s takto nabytým majetkem a spravovat jej sám. Pokud na druhou stranu pořídí určitou věc oba manželé společně, udělili oba souhlas, a proto jsou oba oprávněni nakládat se společně pořízeným majetkem a spravovat jej společně.

3 Je svoboda uspořádat majetkové poměry v manželství nějak omezena?

Je-li zvolen režim společenství nabytého majetku, jsou manželé povinni činit vše společně. Nemohou proto s majetkem nakládat a spravovat jej libovolně, vyjma úkonů v rámci běžné správy, které nevyžadují jejich společný souhlas.

Je-li na druhé straně zvolen režim oddělených jmění, může každý z manželů nakládat s majetkem libovolně svým jménem bez zasahování ze strany druhého manžela.

Co se týká režimu společenství zbylé části odděleně spravovaného majetku, může v případě, že jeden z manželů nabyl majetek bez souhlasu druhého manžela, dotyčný manžel nakládat s tímto majetkem bez omezení. Pokud však manželé nabyli majetek společně, mohou s ohledem na společně pořízený majetek jednat pouze společně.

4 Jaké jsou právní účinky rozvodu, rozluky nebo prohlášení manželství za neplatné na majetkové poměry v manželství?

Je-li v platnosti režim společenství nabytého majetku, zákon jednoznačně stanoví, že tento režim nabývá účinnosti ode dne uzavření manželství a končí úmrtím jednoho z manželů, nebo zánikem manželství v důsledku rozvodu. Zákon rovněž stanoví, že v případě rozluky manželů lze požádat o právní rozdělení společného jmění manželů.

V případech týkajících se režimu společenství zbylé části odděleně spravovaného majetku zákon stanoví, že tento režim je ukončen mimo jiné v případě zániku manželství a rozluky manželů.

Řídí-li se však manželství režimem oddělených jmění, v případě ukončení manželství, ať už rozlukou nebo prohlášením manželství za neplatné, nakládá každý z manželů i nadále s majetkem, který nabyl svým jménem, a spravuje jej.

Účinky rozvodu, rozluky nebo prohlášení manželství za neplatné na majetkové poměry v manželství jsou tudíž takové, že se veškerý majetek nabytý během manželství rozdělí mezi manžele buď na základě smírného narovnání, nebo rozhodnutí příslušného soudu.

5 Jaké jsou důsledky smrti jednoho z manželů pro majetkové poměry v manželství?

V případě úmrtí jednoho z manželů manželský majetkový režim končí a začíná platit maltské dědické právo, takže majetek zesnulého manžela je rozdělen mezi dědice. Hlavním faktorem, který je třeba vzít v úvahu, je to, zda zesnulá strana zanechala závěť, či nikoli.

6 Jaký orgán má pravomoc rozhodovat ve věci majetkových poměrů v manželství?

Příslušným orgánem, který rozhoduje o záležitostech týkajících se majetkových poměrů v manželství, je občanskoprávní soud (senát pro rodinné právo).

7 Jaké jsou důsledky majetkových poměrů v manželství pro právní vztahy mezi jedním z manželů a třetí osobou?

Jakmile mezi manžely začne platit příslušný majetkový režim, zakládá to případně právní vztah mezi manžely a třetími osobami. Třetí osoby jsou oprávněny uplatnit svá zákonná práva vůči oběma manželům společně nebo případně samostatně, v závislosti na tom, s kým uzavřely smlouvu nebo kdo je jejich dlužníkem.

8 Krátký popis postupu pro rozdělení společného jmění manželů v tomto členském státě, včetně jeho vypořádání a zániku.

K postupu pro rozdělení majetku obvykle dochází ve fázi, kdy manželé zahájili řízení o rozluce nebo rozvodu manželství. Před postoupením dané věci příslušnému soudu tyto postupy vyžadují, aby manželé zahájili mediační řízení.

Je-li mediace úspěšná, je možná rozluka manželů smírnou cestou, kdy se manželé dohodnou na vzájemných právech, na právech vůči dětem a na rozdělení jmění manželů, a to prostřednictvím veřejné listiny, kterou ověří příslušný soud, aby bylo zajištěno zachování rovnováhy práv manželů. Po schválení příslušným soudem je vyhotoven notářský zápis této smlouvy a je zaregistrovaná, aby měla právní účinek s ohledem na veškeré účely, včetně vůči třetím osobám.

Není-li mediace úspěšná a nedospěly-li strany k smírnému narovnání, musí zahájit řízení u příslušného soudu a podat návrh na zrušení manželského majetkového režimu za účelem rozdělení majetku mezi oba manžele. Jakmile rozhodnutí příslušného soudu nabude právní moci, je toto rozhodnutí zaregistrováno, aby mělo právní účinek s ohledem na veškeré účely, včetně vůči třetím osobám.

9 Jaké jsou postupy a dokumenty nebo informace, které se obvykle požadují pro účely registrace nemovitého majetku?

Aby bylo možno na Maltě zaregistrovat nemovitost, předloží notář, který vyhotovil smlouvu týkající se dotyčné nemovitosti, veřejnému rejstříku za tímto účelem notářský zápis. Po předložení notářského zápisu je nemovitost zaregistrována a smlouva je závazná pro smluvní strany i pro třetí osoby.

Poslední aktualizace: 09/11/2020

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Majetkové poměry v manželství - Rakousko

1 Existuje v tomto členském státě zákonná úprava majetkových poměrů v manželství? Co je v ní stanoveno?

Podle rakouského práva představuje zákonnou úpravu majetkových poměrů v manželství režim oddělených jmění (Gütertrennung). Každý z manželů si ponechává majetek, který přinesl do manželství, a stává se jediným vlastníkem majetku, který nabyl (§ 1233 a § 1237 rakouského občanského zákoníku, Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch). Každý z manželů je rovněž jediným dlužníkem svých věřitelů a jediným věřitelem svých dlužníků.

2 Jak si mohou manželé uspořádat majetkové poměry v manželství? Jaké jsou v tomto případě formální požadavky?

Na základě manželské smlouvy (Ehepakt) si mohou manželé zvolit jinou než zákonnou úpravu majetkových poměrů. Manželská smlouva musí být uzavřena ve formě notářské listiny, aby byla platná (§ 1 zákona o notářských listinách, Notariatsaktsgesetz).

3 Je svoboda uspořádat majetkové poměry v manželství nějak omezena?

Manželé si mohou v zásadě zvolit úpravu majetkových poměrů podle svého přání. V manželské smlouvě však nelze stanovit například úplné vzájemné upuštění od výživného v případě existujícího manželství.

4 Jaké jsou právní účinky rozvodu, rozluky nebo prohlášení manželství za neplatné na majetkové poměry v manželství?

Zákonné „úplné“ oddělení majetku existuje do doby prohlášení manželství za neplatné, rozvodu manželství nebo jeho zrušení, neboť tehdy dochází k rozdělení majetku, při němž nejsou vlastnické vztahy rozhodující. V případě zániku manželství platí zásada rozdělení majetku manželů. Rozdělí se jak majetek manželů určený k běžnému užívání, tj. předměty užívané oběma manželi, například byt nebo dům manželů, osobní automobil nebo vybavení domácnosti, tak i úspory manželů. To zahrnuje jakékoli majetkové hodnoty, které manželé nabyli během manželství a které jsou podle své povahy obvykle určeny ke zcizení.

5 Jaké jsou důsledky smrti jednoho z manželů pro majetkové poměry v manželství?

Zemře-li jeden z manželů, kteří uzavřeli majetkové společenství (Gütergemeinschaft) (v praxi ojedinělý případ), je společné jmění rozděleno. Čisté jmění, které zbude po odečtení všech dluhů, přechází podle stanoveného podílu na pozůstalého manžela a do pozůstalosti zesnulé osoby. V běžném případě režimu oddělených jmění (Gütertrennung) se zákonný podíl pozůstalého manžela stanoví podle počtu dalších příbuzných zesnulé osoby, kteří rovněž dědí. Pozůstalý manžel má nárok na třetinu pozůstalosti, pokud zesnulý manžel po sobě zanechal děti nebo jejich potomky; na dvě třetiny pozůstalosti, pokud zesnulý manžel po sobě zanechal rodiče, a v ostatních případech na celou pozůstalost. Manželé patří k osobám, které mají nárok na povinný dědický podíl (pflichtteilsberechtigte Personen). Povinný dědický podíl manžela představuje polovinu toho, co by mu náleželo podle zákonné dědické posloupnosti.

6 Jaký orgán má pravomoc rozhodovat ve věci majetkových poměrů v manželství?

Po rozvodu, zrušení manželství nebo jeho prohlášení za neplatné se podle § 81 a násl. zákona o manželství (Ehegesetz) majetek vypořádává vzájemnou dohodou, nebo rozhodnutím soudu.

7 Jaké jsou důsledky majetkových poměrů v manželství pro právní vztahy mezi jedním z manželů a třetí osobou?

Bez součinnosti druhého manžela nemůže žádný z manželů v zásadě udělovat třetím osobám zvláštní práva ani jim ukládat povinnosti. Pouze v případě zastupování v obvyklých záležitostech společné domácnosti (Schlüsselgewalt) může manžel, který vede společnou domácnost a nemá žádné příjmy, zastupovat druhého manžela při právních úkonech každodenního života ve prospěch společné domácnosti, které nepřesahují určitou míru odpovídající životní úrovni manželů. To neplatí, pakliže druhý manžel třetí straně oznámil, že si nepřeje být zastupován svým manželem. Nemůže-li třetí strana za daných okolností zjistit, že jednající manžel vystupuje jako zástupce, odpovídají oba manželé společně a nerozdílně.

Majetkové společenství manželů (je-li výslovně dohodnuto namísto režimu oddělených jmění) zakládá závazek pouze ve vztahu mezi manžely v tom smyslu, že jeden z manželů nemůže bez souhlasu druhého nakládat se svým podílem na společném jmění. Věcný účinek s ohledem na nemovitý majetek nastává pouze tehdy, je-li v katastru nemovitostí zapsán zákaz prodeje či zatížení majetku podle § 364c občanského zákoníku nebo omezení podle § 1236 občanského zákoníku, podle něhož nemůže žádná strana po dobu trvání majetkového společenství jednostranně nakládat se svou polovinou nebo podílem.

8 Krátký popis postupu pro rozdělení společného jmění manželů v tomto členském státě, včetně jeho vypořádání a zániku.

Rozdělení majetku v případě rozvodu, zrušení manželství nebo jeho prohlášení za neplatné podle § 81 a násl. zákona o manželství nezávisí na zavinění, ačkoliv k zavinění lze přihlédnout při zvažování spravedlnosti. K rozdělení majetku dochází po vzájemné dohodě stran, nebo na základě soudního rozhodnutí, o něž požádá jedna ze stran. V opačném případě platí i nadále režim oddělených jmění, tj. každý z manželů si ponechává svůj vlastní majetek. Návrh je nutno podat do jednoho roku poté, co rozhodnutí o rozvodu manželství nabylo právní moci. Rozděluje se majetek manželů určený k běžnému užívání i úspory manželů. Podle § 82 zákona o manželství se rozdělení majetku netýká: předmětů, které jeden z manželů přinesl do manželství nebo zdědil, předmětů darovaných třetími osobami, předmětů, které používá výhradně jeden z manželů pro osobní účely nebo pro účely výdělečné činnosti, a předmětů náležejících společnosti nebo podílů ve společnosti, nejedná-li se pouze o investice.

9 Jaké jsou postupy a dokumenty nebo informace, které se obvykle požadují pro účely registrace nemovitého majetku?

Návrh na zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí je nutno podat okresnímu soudu, v jehož obvodu se dotyčná nemovitost nachází.

Návrh je třeba podat písemně a navrhovatel jej musí podepsat. Podpis nemusí být v zásadě ověřený, není-li v návrhu zahrnuto tzv. vkladní prohlášení (Aufsandungserklärung).

K návrhu je třeba připojit veřejnou nebo soukromou listinu udávající právní důvody nabytí nemovitosti (např. kupní smlouvu) s ověřenými podpisy stran. Kromě přesných údajů o nemovitosti musí soukromé listiny obsahovat vkladní prohlášení.

Vkladní prohlášení je výslovné prohlášení o souhlasu se zápisem změny práv (do katastru nemovitostí) vydané osobou, jejíž právo je omezeno, zatíženo, zrušeno nebo převedeno na jinou osobu (v případě kupní smlouvy na prodávajícího). Vkladní prohlášení musí být ověřeno soudem nebo notářem a podepsáno smluvními stranami. Vkladní prohlášení může být rovněž předloženo jako součást návrhu na zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí. V tomto případě musí být podpisy v návrhu ověřeny soudem nebo notářem.

K návrhu se připojuje potvrzení, že dotyčná osoba nemá nedoplatky na daních, podle § 160 Spolkového daňového řádu (Bundesabgabeordnung). Jedná se o potvrzení finančního úřadu, že z hlediska splatných daní neexistují žádné překážky zápisu do katastru nemovitostí.

Pokud návrh vyhotoví advokát nebo notář, musí být podán elektronicky. V tomto případě musí být připojené písemnosti umístěny v elektronickém archívu dokumentů. Potvrzení finančního úřadu o bezdlužnosti lze nahradit prohlášením o vlastním výpočtu, které vyhotovil advokát nebo notář.

Poslední aktualizace: 11/03/2021

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Majetkové poměry v manželství - Slovinsko

1 Existuje v tomto členském státě zákonná úprava majetkových poměrů v manželství? Co je v ní stanoveno?

Ano.

Úprava majetkových poměrů v manželství se řídí zákonem o rodině Republiky Slovinsko (Družinski zakonik Republike Slovenije (DZ)):

Pokud manželé neuzavřou smlouvu o jiné formě úpravy majetkových poměrů v manželství, použije se zákonný manželský majetkový režim. Jestliže takovouto smlouvu uzavřou, vztahuje se na ně smluvní manželský majetkový režim.

Zákonná úprava majetkových poměrů v manželství zahrnuje majetkové společenství s ohledem na společné jmění manželů a režim oddělených jmění s ohledem na osobní majetek každého manžela.

2 Jak si mohou manželé uspořádat majetkové poměry v manželství? Jaké jsou v tomto případě formální požadavky?

Manželé nebo budoucí manželé si mohou majetkový režim sjednat ve smlouvě. Smlouvami o úpravě majetkových poměrů v manželství jsou smlouvy, v nichž manželé stanoví jiný majetkový režim, než je zákonná úprava majetkových poměrů.

V těchto smlouvách se mohou dohodnout rovněž na stanovení odlišných manželských majetkových režimů po dobu trvání manželství a v případě rozvodu. Smlouvy, které manželé uzavřou v souvislosti s vlastnickými právy a povinnostmi, musí mít formu notářské listiny. Smluvní manželský majetkový režim se na manžele vztahuje, jakmile byla uzavřena příslušná smlouva, pokud se nedohodnou jinak. Předmanželská smlouva uzavřená budoucími manžely ohledně úpravy majetkových poměrů v manželství nabývá účinku ke dni uzavření manželství nebo následující den podle toho, co budoucí manželé stanoví v předmanželské smlouvě. Smlouvy o úpravě majetkových poměrů v manželství musí být zapsány v rejstříku takovýchto smluv. Není-li smlouva o úpravě majetkových poměrů v manželství zapsána v příslušném rejstříku, má se za účelem vztahů se třetími osobami za to, že se na majetkový vztah mezi manžely vztahuje zákonná úprava majetkových poměrů v manželství.

Manželé se musí vzájemně informovat o svých majetkových poměrech před uzavřením smlouvy, která upravuje manželský majetkový režim. Pokud tak neučiní, lze smlouvu napadnout u soudu.

3 Je svoboda uspořádat majetkové poměry v manželství nějak omezena?

Nikoli. Manželé se však musí vzájemně informovat o svých majetkových poměrech před uzavřením smlouvy, která upravuje manželský majetkový režim. Pokud tak neučiní, lze smlouvu napadnout u soudu.

4 Jaké jsou právní účinky rozvodu, rozluky nebo prohlášení manželství za neplatné na majetkové poměry v manželství?

V případě zániku manželství je společné jmění manželů rozděleno.

Není-li ve smlouvě o úpravě majetkových poměrů v manželství, v níž se manželé rozhodli pro jiný než zákonný manželský majetkový režim, upřesněn způsob rozdělení společného jmění manželů, je toto rozděleno podle pravidel zákonného manželského majetkového režimu, nedohodnou-li se manželé jinak. Majetek se rozdělí podle situace, jaká existovala v době, kdy smlouva o úpravě majetkových poměrů v manželství vstoupila v platnost.

Jmění manželů je zpravidla rozděleno na základě stejných podílů, manželé však mohou předložit důkazy, že ke společnému jmění manželů přispěli rozdílně. Nepodstatné rozdíly v přispění každého manžela ke společnému jmění manželů se neberou v potaz.

Pokud byly schváleny nebo stanoveny podíly na jmění manželů, mohou se manželé dohodnout na způsobu rozdělení majetku. Jestliže manželé souhlasí s tím, že se stanou společnými vlastníky majetku úměrně svým příslušným podílům na společném jmění manželů, považuje se toto rovněž za rozdělení majetku.

5 Jaké jsou důsledky smrti jednoho z manželů pro majetkové poměry v manželství?

Úmrtí jednoho z manželů nemá na manželský majetkový režim vliv.

Majetek zesnulého manžela je předmětem dědického řízení.

6 Jaký orgán má pravomoc rozhodovat ve věci majetkových poměrů v manželství?

Pro rozhodování o sporech týkajících se úpravy majetkových poměrů v manželství jsou příslušné soudy.

7 Jaké jsou důsledky majetkových poměrů v manželství pro právní vztahy mezi jedním z manželů a třetí osobou?

Společnými závazky manželů jsou závazky, které zavazují oba manžele podle obecných právních předpisů, závazky, které vznikly v souvislosti se společným jměním manželů, a závazky, které vznikly jednomu z manželů při uspokojování potřeb společného soužití s druhým manželem nebo uspokojování potřeb rodiny. Manželé odpovídají za tyto závazky společně a nerozdílně společným majetkem a osobním majetkem, který vlastní každý z nich.

Kterýkoli manžel může od druhého manžela požadovat náhradu z toho důvodu, že při plnění společného závazku zaplatil více, než kolik činil jeho podíl.

Osobními závazky manžela jsou závazky, které mu vznikly před uzavřením manželství, a závazky vzniklé po uzavření manželství, jež však podle čl. 82 odst. 1 zákona o rodině nepředstavují společné závazky.

Manžel odpovídá za osobní závazky svým osobním majetkem a svým podílem na společném jmění.

Není-li smlouva o úpravě majetkových poměrů v manželství zapsána v příslušném rejstříku, má se za účelem vztahů se třetími osobami za to, že se na majetkový vztah mezi manžely vztahuje zákonná úprava majetkových poměrů v manželství.

8 Krátký popis postupu pro rozdělení společného jmění manželů v tomto členském státě, včetně jeho vypořádání a zániku.

V případě zániku manželství je společné jmění manželů rozděleno. Po dobu trvání manželství může být společné jmění manželů rozděleno na základě dohody, nebo na žádost jednoho z manželů.

Tyto dohody zahrnují jakoukoli dohodu manželů ohledně rozsahu jmění manželů. Není-li ve smlouvě o úpravě majetkových poměrů v manželství, v níž se manželé rozhodli pro jiný než zákonný manželský majetkový režim, upřesněn způsob rozdělení společného jmění manželů, je toto rozděleno podle pravidel zákonného manželského majetkového režimu, nedohodnou-li se manželé jinak. Majetek se rozdělí podle situace, jaká existovala v době, kdy smlouva o úpravě majetkových poměrů v manželství vstoupila v platnost.

Dluhy a pohledávky každého manžela ve vztahu k tomuto společnému jmění manželů jsou stanoveny před určením jeho podílu na tomto jmění.

Výše podílu každého manžela na společném jmění manželů může být dohodnuta mezi manžely, nebo o ni na žádost kteréhokoli z manželů rozhodne soud.

Jmění manželů je zpravidla rozděleno na základě stejných podílů, manželé však mohou předložit důkazy, že ke společnému jmění manželů přispěli rozdílně. Nepodstatné rozdíly v přispění každého manžela ke společnému jmění manželů se neberou v potaz.

V případě sporu ohledně výše podílu každého manžela na společném jmění uváží soud všechny okolnosti daného případu, zejména příjem každého manžela, pomoc, kterou si manželé poskytují navzájem, péči o děti, vykonávání domácích prací, péči o domácnost a rodinu, péči v zájmu zachování majetku a jiné formy práce a součinnosti při správě, ochraně a zvyšování majetku manželů.

Pokud byly schváleny nebo stanoveny podíly na společném jmění manželů, mohou se manželé dohodnout na způsobu rozdělení majetku. Jestliže manželé souhlasí s tím, že se stanou společnými vlastníky majetku úměrně svým příslušným podílům na společném jmění manželů, považuje se toto rovněž za rozdělení majetku.

Není-li dosaženo dohody ohledně rozdělení majetku, soud rozdělí majetek podle pravidel upravujících rozdělení společného jmění manželů.

Při rozdělování společného jmění manželů jsou předměty, které jsou určeny pro výkon povolání či jiné činnosti jednoho z manželů nebo které mu umožňují vydělávat si na živobytí, přiděleny tomuto manželovi mimo jeho podíl, a to na jeho žádost.

Totéž platí pro předměty, které jsou určeny výhradně pro osobní potřebu jednoho z manželů a které nejsou součástí jeho osobního majetku.

9 Jaké jsou postupy a dokumenty nebo informace, které se obvykle požadují pro účely registrace nemovitého majetku?

Katastrální soud (zemljiškoknjižno sodišče) rozhoduje o tom, zda povolí registraci, na základě písemností dokládajících právní základ pro nabytí práva, jež má být zapsáno, a splňujících ostatní zákonem stanovené podmínky.

Tyto písemnosti jsou uvedeny v čl. 40 odst. 1 zákona o katastru nemovitostí (Zakon o zemljiški knjigi (ZZK-1)).

Poslední aktualizace: 09/11/2020

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Majetkové poměry v manželství - Finsko

1 Existuje v tomto členském státě zákonná úprava majetkových poměrů v manželství? Co je v ní stanoveno?

Finská úprava majetkových poměrů v manželství vychází z koncepce odloženého společného jmění. To znamená, že během manželství je majetek v odděleném vlastnictví, zaniklo-li však manželství, je rozdělen mezi manžely rovným dílem.

Uzavření manželství nemění vlastnictví majetku manželů. Podle finského zákona o manželství (Avioliittolaki 234/1929) zůstává majetek, který vlastní každý z manželů před uzavřením sňatku, během manželství i nadále ve vlastnictví dotyčného manžela. Majetek, který manželé během manželství nabyli či získali jako dědictví nebo dar, rovněž zůstává v jejich vlastnictví. Kromě vlastnictví jsou oddělené i dluhy, což znamená, že každý z manželů odpovídá sám za dluhy, jež vznikly před uzavřením manželství nebo během manželství. Oba manželé však odpovídají společně za dluh, který některému z manželů vznikl v souvislosti se zaopatřením rodiny.

V rámci finské úpravy majetkových poměrů v manželství má každý manžel manželské právo na majetek druhého manžela. Toto právo přiznává každému z manželů, nebo vdově či vdovci a dědicům zesnulého manžela nárok na polovinu čistého jmění manželů v době rozdělení majetku manželů v případě zániku manželství. Manželské právo se vztahuje na veškerý majetek bez ohledu na to, jak a kdy jej manželé nabyli nebo získali před uzavřením manželství. Manželé se však mohou rozhodnout, že manželské právo v manželství uplatňovat nebudou, a to uzavřením smlouvy o úpravě majetkových poměrů v manželství. Manželské právo se nevztahuje rovněž na majetek, který některý z manželů získá na základě převodu, daru, závěti nebo doložky o obmyšlení, podle níž budoucí manžel oprávněné osoby nemá na dotyčný majetek manželské právo.

2 Jak si mohou manželé uspořádat majetkové poměry v manželství? Jaké jsou v tomto případě formální požadavky?

Manželé mohou uzavřít smlouvu o úpravě majetkových poměrů v manželství, a to před uzavřením sňatku, nebo během manželství. Smlouva o úpravě majetkových poměrů v manželství ovlivňuje způsob rozdělení majetku manželů. Manželé se mohou například dohodnout, že manžel nemá manželské právo na majetek patřící druhému manželovi, nýbrž že si každý manžel ponechává svůj vlastní majetek. Manželé se mohou rovněž dohodnout, že určitý majetek je z rozdělení majetku manželů vyloučen.

Smlouva o úpravě majetkových poměrů v manželství musí být uzavřena písemně a opatřena datem a podpisem. Mimoto ji musí dosvědčit dvě nezainteresované osoby. Smlouva o úpravě majetkových poměrů v manželství vstupuje v platnost, jakmile byla zaregistrována v místní evidenci obyvatel [maistraatti] (nebo od počátku roku 2020 úřadem pro digitální služby a údaje o obyvatelstvu [Digi- ja väestötietovirasto]).

3 Je svoboda uspořádat majetkové poměry v manželství nějak omezena?

Zákon o manželství obsahuje určitá omezení týkající se správy majetku, jako je společná domácnost manželů nebo movité věci v domácnosti. Manžel nemůže bez písemného souhlasu druhého manžela nakládat s nemovitostí, která je užívána ke společnému bydlení manželů. Bez souhlasu druhého manžela nemůže manžel zcizit nájemní právo či jiná práva opravňující k vlastnictví bytu určeného ke společnému bydlení manželů; movité věci, které tvoří součást vybavení společné domácnosti a které užívají oba manželé; potřebné nástroje a nářadí používané druhým manželem nebo movité věci, které jsou určeny k osobnímu užívání druhého manžela nebo dětí.

Rozdělení majetku manželů je možné upravit, pokud by toto rozdělení jinak vedlo k nepřiměřenému výsledku nebo pokud by druhý manžel získal neoprávněnou finanční výhodu. To znamená, že v každém jednotlivém případě se lze po náležitém uvážení odchýlit od pravidel, která se jinak vztahují na rozdělení majetku manželů. Při zvažování úpravy rozdělení majetku manželů je třeba věnovat zvláštní pozornost době trvání manželství, práci manželů pro společnou domácnost a činnosti za účelem hromadění a zachování majetku, jakož i jiným srovnatelným skutečnostem týkajícím se financí manželů.

Při úpravě rozdělení majetku manželů může být nařízeno, že manžel neobdrží majetek druhého manžela na základě manželského práva nebo že zmíněné právo je omezeno; že určitý majetek je z manželského práva při rozdělení majetku manželů zcela nebo částečně vyloučen nebo že veškerý majetek nebo jeho část vyloučené z manželského práva druhého manžela dohodou manželů jsou při rozdělení považovány zcela nebo částečně za majetek, na nějž se vztahuje manželské právo druhého manžela.

4 Jaké jsou právní účinky rozvodu, rozluky nebo prohlášení manželství za neplatné na majetkové poměry v manželství?

Pokud probíhá řízení o rozvodu manželství nebo pokud manželství zaniklo, musí se majetek manželů rozdělit, požádá-li o to jeden z manželů nebo dědic zesnulého manžela. V případě tohoto rozdělení majetku manželů se manželské právo uplatní stanovením částky, kterou musí manžel, jehož čisté jmění je vyšší, odevzdat druhému manželovi. Nemá-li žádný z manželů manželské právo na majetek druhého manžela, majetek manželů se nerozdělí, nýbrž oddělí. Jestliže mají manželé společný majetek, musí být v případě rozdělování majetku manželů nebo oddělení jejich majetku na žádost rozdělen i tento majetek.

Rozdělení majetku manželů lze provést rovněž v případě vynesení cizího soudního rozhodnutí o rozluce manželů, jejichž majetkové poměry v manželství se řídí finským právem. Rozdělení však nelze provést, pokud manželé po vynesení soudního rozhodnutí o rozluce soužití obnoví.

5 Jaké jsou důsledky smrti jednoho z manželů pro majetkové poměry v manželství?

Zaniklo-li manželství kvůli úmrtí jednoho z manželů, platí v zásadě stejná pravidla.

Zanechal-li zesnulý manžel přímé dědice (děti nebo jejich potomky), může vdova nebo vdovec a dědici zesnulé osoby požádat o rozdělení majetku manželů. Při tomto rozdělení majetku manželů je hlavním pravidlem rozdělení veškerého majetku rovným dílem. Polovina majetku připadne pozůstalému manželovi a druhá polovina se rozdělí mezi dědice. Má-li však vdova nebo vdovec větší majetek než zesnulý manžel, má právo ponechat si veškerý svůj majetek.

Zaniklo-li manželství kvůli úmrtí jednoho z manželů, zesnulý manžel však nezanechal přímé dědice, dědí vdova nebo vdovec veškerý majetek zesnulého manžela, pokud tento nestanovil v závěti jinak. V tomto případě se majetek manželů nerozděluje na majetek zesnulého manžela a majetek pozůstalého manžela. Obecným pravidlem je, že teprve po úmrtí obou manželů musí být majetek, který zanechal manžel, jenž zemřel jako druhý, rozdělen rovným dílem mezi dědice obou manželů. Vdova nebo vdovec nemůže odkázat v závěti to, co by připadlo dědicům manžela, který zemřel jako první.

Pokud dědici nepožadují rozdělení pozůstalosti nebo pokud se rozdělení nevyžaduje podle podmínek závěti zesnulého manžela, může si pozůstalý manžel ponechat ve vlastnictví nerozdělenou pozůstalost zesnulého manžela. Pozůstalý manžel však má právo ponechat si ve vlastnictví společnou domácnost manželů a společné movité věci tvořící vybavení domácnosti, pokud vdova nebo vdovec nevlastní jinou nemovitost vhodnou k bydlení.

6 Jaký orgán má pravomoc rozhodovat ve věci majetkových poměrů v manželství?

Ve Finsku nezahajují orgány řízení týkající se majetku manželů z vlastního podnětu. Nedospějí-li manželé k dohodě ohledně rozdělení majetku, ustanoví okresní soud (käräjäoikeus) na návrh exekutora, který majetek manželů rozdělí.

7 Jaké jsou důsledky majetkových poměrů v manželství pro právní vztahy mezi jedním z manželů a třetí osobou?

Manželství zpravidla neomezuje právo kteréhokoli manžela uzavírat dohody, nýbrž během manželství má každý manžel právo rozhodovat o svém majetku bez souhlasu druhého manžela.

Žádný z manželů mimoto není ze zákona přímo odpovědný za dluhy druhého manžela. Manželé však mají společnou odpovědnost za dluh, který vznikl jednomu z manželů v souvislosti se zaopatřením rodiny, jakož i za platbu nájemného za společné obydlí manželů. Manželé mohou ukončit nájemní smlouvu týkající se společného obydlí pouze společně, třebaže nájemní smlouvu podepsal pouze jeden z nich.

Práva věřitelů jsou v zákoně o manželství chráněna tak, že se žádný z manželů nemůže vzdát svého práva na rozdělení majetku manželů způsobem, který je pro věřitele závazný. Pokud v případě rozdělení majetku manželů odevzdal některý z manželů druhému manželovi nebo dědicům druhého manžela majetek, jehož hodnota značně přesahuje to, co měl předat, lze rozdělený majetek žádat zpět a vložit jej do konkurzní podstaty.

8 Krátký popis postupu pro rozdělení společného jmění manželů v tomto členském státě, včetně jeho vypořádání a zániku.

Ve Finsku nezahajují orgány řízení týkající se majetku manželů z vlastního podnětu. Pokud probíhá řízení o rozvodu manželství nebo pokud manželství zaniklo, musí se majetek manželů rozdělit, požádá-li o to jeden z manželů nebo dědic zesnulého manžela. Nemá-li žádný z manželů manželské právo na majetek druhého manžela, je třeba majetek místo rozdělení oddělit.

V případě rozdělení majetku manželů kvůli rozvodu je hlavním pravidlem rozdělení veškerého majetku rovným dílem, pokud manželé neuzavřeli smlouvu o úpravě majetkových poměrů v manželství. Rozdělení majetku manželů lze rovněž upravit, pokud by to jinak vedlo k nepřiměřenému výsledku. Na žádost se musí v případě rozdělení nebo oddělení majetku rozdělit i společné jmění manželů.

Pokud manželství zanikne kvůli úmrtí jednoho z manželů a zesnulý manžel zanechal přímé dědice (děti nebo jejich potomky), může vdova nebo vdovec a dědici zesnulé osoby požádat o rozdělení majetku manželů. Při tomto rozdělení majetku je hlavním pravidlem rozdělení veškerého majetku rovným dílem. Polovina majetku připadne pozůstalému manželovi a druhá polovina se rozdělí mezi dědice. Jestliže má pozůstalý manžel na druhou stranu větší majetek než zesnulý manžel, má vždy právo ponechat si veškerý svůj majetek. Zaniklo-li manželství kvůli úmrtí jednoho z manželů, zesnulý manžel však nezanechal přímé dědice, dědí pozůstalý manžel veškerý majetek zesnulého manžela, pokud tento nestanovil v závěti jinak. Obecným pravidlem je, že teprve po úmrtí obou manželů musí být majetek, který zanechal manžel, jenž zemřel jako druhý, rozdělen rovným dílem mezi dědice obou manželů.

Strany si mohou majetek rozdělit samy na základě vzájemné dohody (rozdělení po dohodě). Pokud strany k dohodě nedospějí, rozdělí majetek soudem ustanovený exekutor na návrh jednoho z manželů (soudní rozdělení).

V případě rozdělení majetku po dohodě se toto rozdělení zaznamená v listině, která musí být opatřena datem a podpisem. Mimoto ji musí dosvědčit dvě nezainteresované osoby. Pokud majetek rozděluje exekutor, je třeba vyhotovit listinu, kterou podepíše exekutor.

Listinu lze předložit místní evidenci obyvatel (od počátku roku 2020 úřadu pro digitální služby a údaje o obyvatelstvu) za účelem její registrace. Registrace dokladu o rozdělení majetku chrání každého z manželů před vymáháním pohledávek ze strany věřitelů druhého manžela; jinak nemá na platnost rozdělení majetku mezi manžele vliv.

9 Jaké jsou postupy a dokumenty nebo informace, které se obvykle požadují pro účely registrace nemovitého majetku?

Vlastnictví nemovitosti lze zaregistrovat podáním žádosti o zápis vlastnického práva. Vlastnické právo se zapisuje do veřejného rejstříku vlastnických práv a hypoték. Po registraci vlastnického práva k nemovitosti je na osvědčení o vlastnictví uveden nový vlastník.

Dojde-li ke změně vlastnictví nemovitosti z důvodu rozdělení nebo oddělení majetku, je nutné zaslat finskému katastrálnímu a kartografickému úřadu [Maanmittauslaitos] originál dohody o rozdělení nebo oddělení majetku, vysvětlení důvodů rozdělení majetku (např. oznámení okresního soudu, že u něj bylo zahájeno řízení o rozvodu manželství) a potvrzení o uhrazení daně z převodu nemovitostí za účelem podání návrhu na zápis vlastnického práva.

Lhůta pro zápis vlastnického práva k rozdělenému majetku z důvodu zániku manželství začíná běžet, jakmile rozdělení nabude účinku. Lhůta pro zápis vlastnického práva činí šest měsíců.

Poslední aktualizace: 10/11/2020

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Majetkové poměry v manželství - Švédsko

1 Existuje v tomto členském státě zákonná úprava majetkových poměrů v manželství? Co je v ní stanoveno?

Ano, takovýto systém existuje. Stanoví pravidla týkající se povinnosti platit výživné, kterou mají manželé během manželství i po jeho skončení. Upravuje rovněž práva a povinnosti manželů během manželství a po jeho skončení, pokud jde o různé druhy majetku a závazky, domácnost manželů a její vybavení a dary mezi manžely.

2 Jak si mohou manželé uspořádat majetkové poměry v manželství? Jaké jsou v tomto případě formální požadavky?

Manželé mohou vlastnit dva majetek ve dvou majetkových režimech: společné jmění, které lze rozdělit (giftorättsgods), a osobní majetek (enskild egendom). Společné jmění představuje obvyklejší formu; není-li stanoveno jinak, je výchozím majetkovým režimem společné jmění manželů. Základním pravidlem je, že tento majetek se musí rozdělit, pokud jeden z manželů zemře, nebo v případě rozvodu manželství. Osobní majetek takovémuto rozdělení nepodléhá. O osobní majetek se může jednat v některém z těchto případů:

a) Smlouva o úpravě majetkových poměrů v manželství (äktenskapsförord). Smlouva musí být vyhotovena písemně a musí být zapsána u daňového úřadu (Skatteverket).

b) Podmínky daru.

c) Podmínky závěti.

d) Určení oprávněné osoby ve smlouvě o životním pojištění, úrazovém pojištění, nemocenském pojištění nebo individuálním penzijním připojištění.

3 Je svoboda uspořádat majetkové poměry v manželství nějak omezena?

Ano, omezení existují. Existují například pravidla na ochranu společné domácnosti manželů a jejího vybavení během manželství. Jeden z manželů nemůže společné obydlí prodat, pronajmout či s ním nakládat jinak bez souhlasu druhého manžela. Tato pravidla se vztahují i na osobní majetek podle smlouvy o úpravě majetkových poměrů v manželství. Má-li být majetek rozdělen mezi manžele, připadá společná domácnost a její vybavení manželovi, který má v tomto ohledu větší potřebu. Tak je tomu i v případě, patří-li majetek zcela druhému manželovi. Překročí-li hodnota majetku takto přiděleného jednomu z manželů hodnotu podílu daného manžela na majetku, který má být rozdělen, může tento manžel vlastnictví převzít, pokud druhému manželovi uhradí příslušný rozdíl. Jiným příkladem je nárok pozůstalého manžela na určitou minimální peněžní částku z majetku obou manželů. To platí i v případě osobního majetku zesnulého manžela, kdy zesnulý manžel zanechal veškerý svůj majetek jiné osobě.

4 Jaké jsou právní účinky rozvodu, rozluky nebo prohlášení manželství za neplatné na majetkové poměry v manželství?

Švédské právo povoluje pouze rozvod. Právním účinkem rozvodu je rozdělení společného jmění manželů. Jeden z manželů může mít rovněž nárok na výživné, přinejmenším po určitou dobu.

5 Jaké jsou důsledky smrti jednoho z manželů pro majetkové poměry v manželství?

Majetek se rozdělí mezi dědice zesnulé osoby a pozůstalého manžela. Společné děti a vnuci manželů však dědictví obdrží až po úmrtí obou manželů.

6 Jaký orgán má pravomoc rozhodovat ve věci majetkových poměrů v manželství?

Strany si mohou majetek rozdělit samy. Pokud se dohodnou, je jediným formálním požadavkem to, aby byla dohoda o rozdělení majetku učiněna písemně a aby ji podepsaly obě strany. Pokud se manželé nedohodnou, může soud ustanovit exekutora (bodelningsförrättare). Proti rozhodnutím exekutora může kterákoli strana podat opravný prostředek soudu.

7 Jaké jsou důsledky majetkových poměrů v manželství pro právní vztahy mezi jedním z manželů a třetí osobou?

Každý z manželů odpovídá za své vlastní dluhy. Věřitel jednoho z manželů nemůže požadovat platbu z majetku druhého manžela, bez ohledu na to, zda se jedná o společné jmění manželů, které lze rozdělit, nebo o soukromý majetek manžela. Existují rovněž pravidla na ochranu věřitele před snahou manželů odstranit majetek z dosahu věřitele. Žádný z manželů nemůže například rozhodnout, že jeho osobní majetek má být zahrnut do společného jmění manželů, má-li v úmyslu vyhnout se věřiteli.

8 Krátký popis postupu pro rozdělení společného jmění manželů v tomto členském státě, včetně jeho vypořádání a zániku.

Obecným pravidlem je, že rozdělit lze veškeré společné jmění manželů. Existuje několik výjimek. Ze společného jmění manželů může kterýkoli z manželů vyjmout částku odpovídající jeho dluhům. Každý z manželů může vyjmout rovněž oděvy a jiný majetek určený pro osobní potřebu daného manžela a osobní dary. Rozdělení se nevztahuje ani na důchodové nároky, které mají být uspokojeny zaměstnavateli nebo z veřejných finančních prostředků, nebo v určitém ohledu ani na soukromé důchodové nároky. Hodnota zbývajícího společného jmění se v zásadě rozdělí mezi manžele rovným dílem. Při rozdělení se zohlední, kdo je vlastníkem dotyčného předmětu. Jak bylo zmíněno výše, existují rovněž zvláštní pravidla týkající se společné domácnosti manželů a jejího vybavení.

9 Jaké jsou postupy a dokumenty nebo informace, které se obvykle požadují pro účely registrace nemovitého majetku?

Jakýkoli převod nemovitosti musí být zaregistrován na základě žádosti o zápis vlastnického práva podané Národnímu zeměměřičskému úřadu (Lantmäteriet). O registraci obvykle žádá kupující. Spolu se žádostí je nutno předložit originály dokladů.

Poslední aktualizace: 10/11/2020

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.