Rights of minors in court proceedings

Child-friendly justice refers to justice systems which guarantee the respect and the effective implementation of all children’s rights at the highest attainable level

Approximately 19% of the EU population (95 million) is under the age of 18. Minors can become directly or indirectly involved with the justice systems of Member States in a number of ways,for example when they commit offences, when they witness or are victims of a crimes, when they seek asylum, when they are the subject of adoption proceedings or when their parents disagree over custody.

Judicial proceedings can have a considerable impact on the lives of minors and the absence of a child-friendly response can result in restrictions or violations of their rights. Furthermore, when the national judicial systems lack child-friendly procedures and practices, the most vulnerable children (e.g. children with disabilities or migrant children) face particular barriers in the enjoyment of their rights.

The right of access to justice should be guaranteed for all minors. Furthermore, throughout their engagement with the justice system, children should be treated with respect for their age, their special needs, their maturity and level of understanding and with consideration of any communication difficulties they may have.

Clearer information on the people and procedures involved in justice affecting minors, as well as a special overview ensuring the respect of the rights of minors, is needed. In this regard, two categories have been identified: children as judicial persons and specific procedures in place in EU countries, depending on the branch of law.

The first category would bring together the general elements relating to the child's personal capacity, such as criminal or civil responsibility, access to legal support, relation to school/education, decision taking in terms of healthcare, specialised courts/institutions or financial support when going to court.

The second category aims to gather information how minors are treated in the context of judicial proceedings and the specific nature of criminal, civil and administrative procedures in the Member States.

Last update: 20/11/2019

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Práva maloletých osôb v súdnom konaní - Dánsko

1. Právna spôsobilosť dieťaťa

Minimálny vek, kedy žalobca môže v Dánsku podať samostatne žalobu na súd, je 18 rokov.

2. Prístup k prispôsobeným konaniam

V trestnoprávnych veciach nie sú zavedené špecializované inštitúcie, ktoré by sa zaoberali detskými obeťami a detskými svedkami. Takýmito deťmi sa zaoberá bežná polícia, prokuratúra a súdne služby.

V Dánsku neexistujú v občianskom práve špecializované inštitúcie, ktoré sa v občianskych súdnych konaniach zaoberajú deťmi.

Dánsky právny systém je vo všeobecnosti založený na predpoklade, že sudcovia a súdni úradníci sú „všestranní“. Z tohto dôvodu sa na konaniach, ktoré sa týkajú detí, nepodieľajú špecializovaní sudcovia alebo súdni úradníci.

Súdy majú všeobecnú povinnosť zaoberať sa každou vecou takým tempom, aké je potrebné.

V roku 2013 sa dánska vláda rozhodla posilniť ochranu detí a mladých ľudí pred zneužívaním. Ak sa nutne predpokladá, že dieťa alebo mladistvý potrebuje osobitnú pomoc, mestská rada zabezpečí preskúmanie podmienok dieťaťa alebo mladistvého.

V rámci trestnej justície nie sú zavedené špecializované inštitúcie, ktoré by sa zaoberali detskými obeťami a detskými svedkami.

Dánsko považuje maloleté osoby bez sprievodu za obzvlášť zraniteľnú skupinu a boli vypracované usmernenia pre spracovanie žiadostí takýchto osôb.

Deti v postavení žalobcu zastupujú ich rodičia alebo poručníci, pretože deti nemajú procesnú právnu spôsobilosť konať. Deti, ktoré sú predvolané ako svedkovia na všeobecné občianske súdy, nie sú oprávnené požadovať bezplatne právneho zástupcu.

3. Multidisciplinárne aspekty

V roku 2013 dánska vláda vyčlenila finančné prostriedky na iniciatívy na posilnenie ochrany detí a mladistvých pred zneužívaním. Jednou z iniciatív bolo zriadenie 5 špeciálnych „Domov pre deti“, pokrývajúcich všetky obce v Dánsku.

Vytvorený bol mechanizmus spolupráce na posilnenie spolupráce v prípadoch významného konfliktu medzi regionálnou štátnou správou a obcami.

4. Vzdelávanie odborníkov

Zastupujúci sudcovia sa zúčastňujú na celom rade povinných základných vzdelávacích kurzov. Tieto kurzy zahŕňajú vzdelávanie týkajúce sa riešenia vecí týkajúcich sa zverenia dieťaťa do osobnej starostlivosti.

V prípade sudcov je táto tematická oblasť vo všeobecnosti zahrnutá do vzdelávacích kurzov a seminárov.

Povinná odborná príprava právnych zástupcov, ktorí zastupujú deti v občianskoprávnych veciach, trestnoprávnych veciach alebo vo veciach týkajúcich sa správneho systému neexistuje.

Riaditeľ prokuratúry poskytuje seminár v rámci doplnkovej odbornej prípravy prokurátorov, ktorí sú v priebehu konania v styku s deťmi.

Dánska vláda trvale podporuje obce v ich práci na poskytovaní náležitých služieb pre zraniteľné deti, mladistvých a ich rodiny. Z tohto dôvodu boli ročné finančné prostriedky pridelené na ďalšie vzdelávanie obecných sociálnych pracovníkov.

5. Záujem dieťaťa

Podľa dánskeho zákona o sociálnych službách je obec povinná poskytnúť dieťaťu potrebnú podporu v súlade so záujmom dieťaťa. Podporu je preto potrebné prispôsobiť konkrétnej situácii a potrebám dieťaťa, poskytovať ju včas a neustále, aby sa mohli vyriešiť akékoľvek problémy, pokiaľ možno doma, kde dieťa žije, alebo v bezprostrednom okolí dieťaťa. Podpora musí byť okrem toho založená na vlastných zdrojoch dieťaťa.

6. Monitorovanie a výkon rozhodnutí v konaniach, ktoré sa týkajú detí

V rámci trestnej justície v súvislosti s obeťou, keď sa údajný trestný čin nahlási polícii, polícia má všeobecnú povinnosť usmerniť obeť a poskytnúť jej informácie týkajúce sa okrem iného práva na právnu pomoc.

Výkon rozsudkov v občianskoprávnych konaniach, na ktorých sa zúčastňujú deti ako žalobcovia, zabezpečujú podľa pravidiel bežného výkonu rozsudkov súdni vykonávatelia. Deti v postavení žalobcu nemajú procesnú právnu spôsobilosť konať, preto musia byť zastúpené svojimi rodičmi alebo poručníkmi, ktorí uplatňujú práva dieťaťa v postavení žalobcu.

Vo veciach rodinného práva výkon rozsudkov týkajúcich sa práva na zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti a pobytu dieťaťa zabezpečujú súdni vykonávatelia. Rozsudok nemožno vykonať, ak je duševné a telesné zdravie dieťaťa vystavené vážnemu nebezpečenstvu.

7. Prístup k prostriedkom nápravy

V rámci trestnej justície, keď sa údajný trestný čin nahlási polícii, polícia má všeobecnú povinnosť usmerniť obeť a poskytnúť informácie obeti týkajúce sa okrem iného práva na právnu pomoc a informácie týkajúce sa sťažností. Nároky na odškodnenie sa môžu riešiť počas súdneho konania.

Dieťa môže byť v postavení žalobcu, ale pre jeho nedostatočnú procesnú spôsobilosť konať, nemôže nezávisle podať žalobu na vnútroštátnych súdoch vo svojom vlastnom mene.

Dieťa môže byť v postavení žalovaného, ale všetky procesné úkony musia uskutočniť rodičia alebo poručníci dieťaťa v jeho mene.

Každá osoba vrátane detí je povinná vypovedať v súdnom konaní, ak je súdom vyzvaná, aby sa zúčastnila ako svedok. Pre účasť dieťaťa v konaní ako svedok nie je potrebný súhlas rodiča/poručníka.

V občianskoprávnych konaniach deti môžu byť v postavení žalobcu a žalovaného. Deti vo všeobecnosti nemajú procesnú spôsobilosť konať, a preto ich rodičia alebo poručníci budú vykonávať práva dieťaťa v postavení žalobcu a žalovaného vrátane práva na odvolanie.

8. Rodinný život

Pred schválením perspektívneho osvojiteľa sekretariát spoločnej rady dôkladne preverí žiadateľov. Výsledky preverenia sa predložia spoločnej rade, ktorá na základe tohto preverenia rozhodne, či žiadatelia môžu alebo nemôžu byť schválení ako perspektívni osvojitelia.

Dánsky zákon o osvojení z decembra 2015 umožňuje len úplné osvojenie. V súčasnosti dánske AAB spolupracuje len so štátmi pôvodu, ktorých právne predpisy umožňujú tzv. silné osvojenia.

V súvislosti s vnútroštátnymi osvojeniami sa v dánskom zákone o osvojení uvádza, že všetky deti staršie ako 12 rokov musia s osvojením súhlasiť.

Ak má dieťa menej ako 12 rokov, štátna správa musí, ak to umožňuje vyspelosť dieťaťa a charakter prípadu, poskytnúť informácie o postoji dieťaťa k osvojeniu.

Za právne predpisy týkajúce sa osvojenia zodpovedá minister sociálnych vecí a vnútra.

Súdnictvo zohľadňujúce potreby detí v Dánsku PDF(499 Kb)en
Posledná aktualizácia: 30/07/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Práva maloletých osôb v súdnom konaní - Estónsko

1. Právna spôsobilosť dieťaťa

Podľa všeobecnej časti občianskeho zákonníka majú všetky osoby pasívnu právnu spôsobilosť. Osoby mladšie než 18 rokov majú obmedzenú aktívnu právnu spôsobilosť. Súd môže predĺžiť obmedzenú aktívnu právnu spôsobilosť detí vo veku od 15 rokov, ak je to v záujme dieťaťa a umožňuje to úroveň vývoja dieťaťa. V Estónsku je minimálny vek, kedy žalobca môže samostatne podať žalobu na súd, 15 rokov.

2. Prístup k prispôsobeným konaniam

Informácie o justičných systémoch sa uvádzajú na príslušnej stránke portálu elektronickej justície.

Deťmi, ktoré nedosiahli minimálny vek trestnej zodpovednosti (14 rokov) a ktoré spáchali trestný čin, sa zaoberajú komisie pre mladistvých. Rozhodnutia komisií preskúma najskôr krajský guvernér a následné odvolania v správnych súdnych konaniach preskúmajú správne súdy. Je možné požiadať o náležité opatrenie, ak bol prípad na súde deväť mesiacov alebo dlhšie a súd ešte neuskutočnil potrebné konanie na základe primeraného odôvodnenia. Aj v prípade, keď je pojednávanie odložené na viac než 3 mesiace bez súhlasu strán sporu, sa tieto strany môžu odvolať proti tomuto rozhodnutiu. Na ochranu dieťaťa pred ujmou a na zabezpečenie opatrení existujú osobitné pravidlá týkajúce sa predbežných opatrení, ktoré môže nariadiť súd a v zákone je ustanovená výnimka v prípade vypočúvania detí s osobitnými potrebami.

3. Multidisciplinárne aspekty

O ochranu dieťaťa sa stará vláda republiky, rada na ochranu detí, ministerstvo sociálnych vecí, rada sociálneho poistenia, krajskí guvernéri a miestne samosprávy na základe funkcií stanovených v zákone o ochrane detí.

4. Vzdelávanie odborníkov

Vzdelávanie sudcov organizuje Rada pre justičné vzdelávanie, ktorá pôsobí na najvyššom súde, v súlade s estónskym zákonom o súdoch. Estónska advokátska komora je členom Európskej advokátskej komory a komunikuje s ostatnými členskými štátmi o vzdelávaní.

5. Záujem dieťaťa

Mnohé právne akty sa vzťahujú na záujem dieťaťa. Odkaz sa zobrazí v novom okneZákon o ochrane dieťaťa (oddiel 21) ustanovuje povinnosť, aby sa v prvom rade prihliadalo na záujem dieťaťa.

6. Monitorovanie a výkon rozhodnutí v konaniach, ktoré sa týkajú detí

Keďže deti nemajú aktívnu procesnú spôsobilosť, nie sú osobne informované o rozsudku a jeho výkone zo strany súdu. Keď sa rozsudok stane vykonateľným, právny zástupca dieťaťa môže podať súdnemu vykonávateľovi žiadosť o výkon rozhodnutia. Za oznámenie informácií dieťaťu týkajúcich sa konania o výkone rozhodnutia má byť zodpovedný právny zástupca.

7. Prístup k prostriedkom nápravy

V Estónsku sú deti, ktoré sú účastníkmi v občianskom súdnom konaní, zastúpené právnymi zástupcami, ktorí majú konať v ich záujme. Právni zástupcovia detí preto môžu v zásade predkladať podania a podávať odvolania súdu v mene týchto detí bez ich súhlasu. Z práva však možno vyvodiť, že dieťa môže predložiť podanie/odvolanie na súd aj samostatne. Vo všeobecnosti sa od právneho zástupcu dieťaťa očakáva, že sa okamžite pripojí. V rodinných veciach na základe návrhu, ak dieťa vo veku od 14 rokov dostatočne rozumie konaniu, má právo podať opravný prostriedok proti rozhodnutiam súdu bez toho, aby ho zastupoval jeho právny zástupca.

8. Postup osvojenia vrátane medzinárodného osvojenia

Osoba, ktorá si chce osvojiť dieťa, podá návrh na osvojenie krajskej samospráve. Ak krajská samospráva dospeje k záveru, že sú splnené podmienky potrebné na osvojenie, osoba, ktorá má v úmysle osvojiť si dieťa predloží návrh na osvojenie súdu. Návrh na osvojenie sa predkladá súdu v mieste pobytu dieťaťa, ktoré sa má osvojiť. Ak sa miesto pobytu osvojiteľa alebo dieťaťa nenachádza v Estónsku, súd nerozhodne o osvojení bez súhlasu výboru pre medzinárodné adopcie, ktorý bol vytvorený na ministerstve sociálnych vecí Estónskej republiky. Dieťa vo veku minimálne 10 rokov môže byť osvojené len s jeho súhlasom.

Súdnictvo zohľadňujúce potreby detí v Estónsku PDF(469 Kb)en

Posledná aktualizácia: 31/07/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Práva maloletých osôb v súdnom konaní - Grécko

1. Právna spôsobilosť dieťaťa

V Grécku je minimálny vek trestnej zodpovednosti 15 rokov. Dieťa, ktoré je vo veku od 12 do 15 rokov a spáchalo trestný čin, má právo podať sťažnosť proti správnemu rozhodnutiu, po dovŕšení 17 rokov toto právo požíva výlučne dieťa.

Minimálny vek, kedy žalobca môže samostatne podať žalobu na súd, je 15 rokov v prípade zamestnania, 18 rokov v prípade azylu, migrácie, správnych sankcií a zdravia, 12 rokov v prípade ukončenia prípadov osvojenia, 16 rokov v nesporových konaniach a 18 rokov vo všetkých ostatných prípadoch, pokiaľ dieťa nie je uznané ako dieťa s obmedzenou procesnou spôsobilosťou.

2. Prístup k prispôsobeným konaniam

V Grécku existuje trestný sudca pre maloleté osoby, vyšetrovací sudca pre maloleté osoby a prokurátor pre maloleté osoby na každom súde prvého stupňa a každom odvolacom súde, ktorý sa špecializuje na trestné veci týkajúce sa maloletých osôb. Súd pre mladistvých zložený zo sudcov pre maloleté osoby pojednáva o veciach týkajúcich sa maloletých páchateľov.

Maloleté osoby sú okrem toho chránené „spolkami na ochranu maloletých osôb“, ktoré sú zriadené na každom súde prvého stupňa a sú v nich zastúpení sudcovia, prokurátori, sociológovia, učitelia atď.

Na každom súde prvého stupňa a niektorých odvolacích súdoch pôsobia špecializovaní sudcovia komory rodinného práva. Títo sudcovia sú špecializovaní v oblasti rodinného práva v tom zmysle, že keď zasadajú ako sudcovia občianskeho práva, pojednávajú len o veciach rodinného práva. Tieto povinnosti sa prideľujú na obdobie od 2 do 4 rokov.

V správnom súdnictve neexistujú žiadne osobitné ustanovenia ani inštitúcie pre rodinné právo a maloleté osoby.

3. Multidisciplinárne aspekty

Sociálne služby a rodinné súdy v každom štádiu vzájomne úzko spolupracujú. Pre sudcov sa pripravujú správy a konajú sa pracovné stretnutia so psychológmi, aby sa vec dostala k sudcovi v prepracovanom štádiu. V prípade potreby sudca vždy môže požiadať dieťa a/alebo jeho rodičov, aby sa podrobili osobitnému preskúmaniu odborníkom, ktorý dôkladne preskúma životné podmienky a rodinné prostredie.

4. Vzdelávanie odborníkov

Základná odborná príprava v oblasti justície nezahŕňa rodinné právo osobitne, čo sa týka iných oblastí práva. Rodinné právo je však súčasťou ďalšej odbornej prípravy, ktorú organizujú také orgány ako Národná škola sudcov, ministerstvo spravodlivosti, advokátske komory, vysoké školy atď. Sudcom a prokurátorom, ktorí sa špecializujú na túto oblasť, sa odporúča zúčastňovať sa na týchto aktivitách zameraných na zvyšovanie informovanosti.

Cezhraničné vzdelávanie je zabezpečené prostredníctvom pravidelných kanálov, t. j. Európska sieť odbornej justičnej prípravy (EJTN), Akadémia európskeho práva (ERA) alebo iných orgánov alebo inštitúcií, ktoré sa zaoberajú justičnou odbornou prípravou na európskej úrovni.

5. Záujem dieťaťa

Všetky opatrenia, ktoré sa majú prijať, a všetky opatrenia, ktoré prijali štátne orgány alebo subjekty, ako aj súdy, musia byť v súlade so zásadou zabezpečenia záujmu dieťaťa. Na súde je vecou sudcu, aby sa táto zásada uplatňovala v každom jednotlivom prípade.

6. Prístup k prostriedkom nápravy

Obdobne ako v prípade dospelých, aj deti majú všetky práva a sú poučené o všetkých postupoch, ktoré sa môžu v ich prípade uplatniť, ak sa zúčastňujú na trestnoprávnom alebo občianskoprávnom konaní. Hlavne v trestnoprávnom konaní môže prokurátor „zmraziť“ trestný postup po vypočutí dieťaťa, ak by sa tým mohlo zabrániť nenapraviteľnému poškodeniu jeho osobnosti.

7. Rodinný život

Podľa gréckeho práva osoby, ktoré majú záujem osvojiť si určité dieťa, sa musia obrátiť na príslušný súd prvého stupňa podľa miesta pobytu dieťaťa, aby mohlo byť osvojenie dieťaťa právne uznané. Biologickí rodičia musia poskytnúť súhlas na osvojenie ich dieťaťa záujemcami pred sudcom v jeho komore. Dieťa, ktoré sa má osvojiť a ktoré dosiahlo vek dvanásť rokov, tiež musí poskytnúť súhlas. Na súdnom pojednávaní musí svedok dosvedčiť, že záujemcovia sú schopní postarať sa o dieťa a vychovávať ho so zreteľom okrem iného na vzdelávanie a finančné zdroje. To isté platí aj pre medzinárodné osvojenia. Tento postup je stanovený v článku 1542 a nasledovných článkoch gréckeho občianskeho zákonníka a článku 800 gréckeho občianskeho súdneho poriadku.

Existuje osvojenie maloletých osôb a osvojenie dospelých osôb. K osvojeniu dospelých osôb dochádza výnimočne a týka sa len príbuzných do štvrtého stupňa (t. j. bratrancov a sesterníc) (článok 1579 gréckeho občianskeho zákonníka). Navyše dospelé osoby žijúce v manželstve môžu byť osvojené len so súhlasom ich manžela/manželky (článok 1583 gréckeho občianskeho zákonníka).

Pre vnútroštátne a medzinárodné súdne konanie o osvojení je príslušný viacčlenný súd prvého stupňa v mieste bydliska (článok 800 občianskeho súdneho poriadku). Konkrétne na účely medzinárodného osvojenia existuje aj ústredný orgán pre medzištátne osvojenia, ktorý spadá pod grécke ministerstvo práce (článok 19 zákona č. 3868/2010).

Súdnictvo zohľadňujúce potreby detí v Grécku PDF(326 Kb)en

Posledná aktualizácia: 04/08/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Práva maloletých osôb v súdnom konaní - Španielsko

V článku 12 španielskej ústavy je vek 18 rokov stanovený ako vek dospelosti Španielov. V Španielsku sa za maloleté osoby/deti považujú všetci, ktorí majú menej ako 18 rokov.

1. Právna spôsobilosť dieťaťa

 • Minimálny vek, v ktorom žalobcovia môžu samostatne podať žalobu na súd v Španielsku, je 18 rokov.
 • Len emancipované deti môžu samostatne podať návrh. Osoby vo všeobecnosti dosiahnu emancipáciu vo veku 18 rokov alebo vo veku 16 rokov na základe súdneho povolenia, súhlasu rodičov alebo manželstva. V niektorých regiónoch emancipáciu možno nadobudnúť vo veku 14 rokov.
 • Minimálny vek trestnej zodpovednosti v Španielsku je 14 rokov podľa zákona, ktorým sa upravuje trestná zodpovednosť maloletých osôb. Opatrenia uplatňované na deti, ktoré nedosiahli minimálnu vekovú hranicu trestnej zodpovednosti (menej ako 14 rokov v Španielsku), sú dobrovoľné alebo spadajú do oblasti umiestnenia do starostlivosti.

2. Prístup k prispôsobeným konaniam

 • Súdy pre mladistvých: špecializované súdy, ktoré sa nazývajú „Juzgados de menores“, rozhodujú vo veciach týkajúcich sa trestných činov a priestupkov spáchaných osobami vo veku od 14 rokov do 18 rokov v súlade s organickým zákonom 5/2000 z 12. januára, ktorým sa upravuje trestná zodpovednosť maloletých osôb. Trestné konania vedené proti deťom ako páchateľom vedú špecializovaní sudcovia/prokurátori.

Za obhajobu práv maloletých osôb, ktoré sú uznané zákonom, je zodpovedná prokuratúra. Opatrenia, ktoré možno prijať voči mladistvým páchateľom vo veku od 14 do 18 rokov, sú stanovené v osobitnom zákone (organický zákon 5/2000 z 12. januára, ktorým sa upravuje trestná zodpovednosť maloletých osôb).

Keď má páchateľ menej ako 14 rokov, uvedený organický zákon, ktorým sa upravuje trestná zodpovednosť maloletých osôb, sa neuplatňuje, uplatňujú sa však osobitné články občianskeho zákonníka a ďalšie časti platných právnych predpisov.

 • Vecami, na ktorých sa zúčastňujú deti ako obete alebo svedkovia, sa zaoberajú všeobecné súdy, osobitné záruky sú stanovené zákonom podľa veku detí, napríklad výpovede najviac zraniteľných detí vykonávajú špecializovaní psychológovia a zaznamenávajú sa, aby sa nemuseli opakovať na súde a v každom prípade sa predchádza vizuálnej konfrontácii medzi dieťaťom a údajným páchateľom.
 • Občianske súdnictvo: Všeobecné občianske súdy (Juzgados de Primera Instancia) sa zaoberajú žalobami zo strany detí podľa občianskeho procesného práva, okrem toho existujú špecializované občianske súdy, ktoré sa zaoberajú výlučne rodinnými vecami, tzv. rodinné súdy (Juzgados de Familia).

Prokuratúra je oprávnená zúčastňovať sa na občianskoprávnych súdnych konaniach týkajúcich sa detí alebo osôb so zdravotným postihnutím, pokiaľ nie je pre ne určený opatrovník.

Aj keď maloleté osoby vo všeobecnosti nie sú spôsobilé samy začať občianskoprávne konanie, v zákone je stanovené, že ak opatrenie môže ovplyvniť ich záujmy a ak sú dostatočne vyspelé, mali by byť vypočuté a v každom prípade sa tak má stať, ak dosiahli 12 alebo viac rokov.

V prípade odluky alebo rozvodu súd v rámci konania vždy zváži záujem dieťaťa.

Administratívne konania týkajúce sa detí: ochrana dieťaťa, osvojenia, azyl, migrácia, zdravie, vzdelávanie, správne sankcie.

3. Právne a politické opatrenia na zabránenie zbytočným prieťahom pri riešení vecí, ktoré sa týkajú detí

Vo všeobecnosti a pre všetky jurisdikcie je v organickom zákone 1/1996 z 15. januára o právnej ochrane maloletých osôb (LOPJM) stanovené, že na zabránenie oneskoreniam v konaniach, na ktorých sú zúčastnené maloleté osoby, sa v súdnom alebo správnom konaní uprednostní prítomnosť a vypočutie maloletých osôb na súde a bude sa pri tom konať primerane ich situácii a štádiu vývoja s pomocou v prípade potreby kvalifikovaných odborníkov alebo expertov, chrániť sa bude ich súkromie a použije jazyk, ktorý je pre nich zrozumiteľný, v prístupných formách a prispôsobených ich situácii pri rešpektovaní všetkých procesných záruk v plnom rozsahu.

 • Trestnoprávne veci; platné právne a politické opatrenia sa líšia podľa okolností: dieťa ako obeť a dieťa ako páchateľ.
 • Občianske súdnictvo: žalobcovia môžu požiadať súd o uloženie ochranného opatrenia. Vo všeobecnosti deti nemôžu požiadať súd o nariadenie ochranných opatrení vo vlastnom mene a potrebujú pomoc svojich zákonných zástupcov.

Keď sa deti zúčastňujú na rodinnoprávnych konaniach, ochranné opatrenia sa prijímajú vo všeobecnosti pred vynesením rozsudku, a to v záujme ovplyvnených detí, napr. starostlivosť o dieťa, výživné, návštevy, opatrenia finančnej podpory atď.

4. Podporné mechanizmy a postupy zamerané na deti a záujem dieťaťa

Španielske právne predpisy obsahujú niektoré dôležité ustanovenia, ktorými sa posilňujú opatrenia na uľahčenie výkonu práv maloletých osôb a ustanovený je príslušný právny rámec týkajúci sa maloletých cudzincov, v ktorom sa uznáva, že takíto maloletí cudzinci, ktorí sa nachádzajú v Španielsku bez ohľadu na ich administratívne postavenie, majú právo na vzdelávanie, zdravotnú starostlivosť a sociálne služby za rovnakých podmienok ako španielske maloleté osoby. Pokiaľ ide o maloleté osoby chránené verejnými subjektmi, uznanie ich poisteneckého stavu v súvislosti so zdravotníckou pomocou sa vykonáva ex officio.

Verejné orgány sú povinné zabezpečiť, aby zraniteľné skupiny, akými sú napríklad maloleté osoby bez sprievodu; deti, ktoré potrebujú medzinárodnú ochranu; deti so zdravotným postihnutím a tie, ktoré sú obeťami sexuálneho zneužívania, sexuálneho vykorisťovania, detskej pornografie, obchodovania s ľuďmi, boli chránené a aby bolo zabezpečené dodržiavanie práv stanovených zákonom.

V organickom zákone (LOPJM) je ako hlavná zásada správneho opatrenia stanovená okrem iného ochrana detí pred všetkými formami násilia vrátane násilia v rodinnom prostredí, rodovo podmieneného násilia, obchodovania s ľuďmi a mrzačenia ženských pohlavných orgánov. Ochrana detských obetí domáceho násilia je jedným z pilierov nového zákona o ochrane detí a dospievajúcich, ktorý bol uverejnený 28. júla 2015.

Právomoci v tejto oblasti prevzali úrady pre pomoc obetiam ako útvary pod ministerstvom spravodlivosti alebo autonómnych spoločenstiev. Tieto úrady individuálne posudzujú obete s cieľom identifikovať ich osobitné potreby ochrany a pomôcť obeti v právnej, psychologickej a sociálnej oblasti v záujme minimalizovania primárnej a zabránenia sekundárnej viktimizácii. Poskytujú sa osobitné služby na podporu detí.

Čo sa týka účasti detí na súdnych konaniach, v španielskych právnych predpisoch sa uznáva právo maloletých osôb na vypočutie v každom prípade bez diskriminácie z dôvodu veku, zdravotného postihnutia alebo akýchkoľvek iných okolností tak v rodinnom, ako aj v akomkoľvek inom správnom, súdnom alebo mediačnom konaní, ktoré je ovplyvnené a vedie k rozhodnutiu, ktoré má vplyv na ich osobnú, rodinnú alebo sociálnu sféru s náležitým zreteľom na ich názory v závislosti od ich veku a vyspelosti. Dieťa preto musí dostať informácie, ktoré umožnia uplatnenie tohto práva zrozumiteľným jazykom a v jednoduchej forme prispôsobenej ich situácii.

Vzhľadom na to, že zásada záujmu dieťaťa je prioritou, so zreteľom na: hmotné právo, všeobecnú zásadu výkladu a ako procesné pravidlo. Podľa španielskej legislatívy (LOPJM) sa vyžaduje, aby každé opatrenie bolo prijaté v záujme dieťaťa a aby bola zaručená predovšetkým ochrana súkromia dieťaťa.

Vo všeobecnosti platí, že záujem každého dieťaťa sa musí posúdiť a určiť individuálne pre každé dieťa, pričom sa zohľadnia všetky okolnosti, ktoré sa ho týkajú.

Vymedzenie záujmu dieťaťa a kritériá, na základe ktorých sa záujem dieťaťa určuje, sú upravené a podrobne opísané v článku 2 právneho predpisu LOPJM.

5. Monitorovanie výkonu rozhodnutí v konaniach, ktoré sa týkajú detí

Dieťa ako páchateľ: Konečným cieľom trestnoprávnych predpisov v prípade deti je ich opätovné začlenenie do spoločnosti. Toto opätovné začlenenie musia umožňovať výchovné opatrenia a špecializovaní pracovníci. Zabezpečenie spravodlivosti zohľadňujúcej potreby detí po súdnom konaní je vo veľkej miere v právomoci autonómnych spoločenstiev, ktoré majú primárnu zodpovednosť za takéto potrebné rehabilitačné opatrenia, komunitné služby alebo vzdelávanie.

Dieťa ako obeť: Deťom, ktoré sú obeťami trestných činov, sa poskytujú sociálne služby prispôsobené ich konkrétnemu prípadu.

Občianske súdnictvo:

Deti môžu byť stranami v občianskoprávnych súdnych konaniach, a preto sa im oznamuje každé súdne rozhodnutie a môžu sa domáhať výkonu súdneho rozhodnutia, všetky prostredníctvom svojich právnych zástupcov (keďže nemajú právnu spôsobilosť konať), pokiaľ nie sú emancipované.

Ako žalovaná strana: Deti môžu byť zodpovedné za porušenie zmlúv, ktoré uzavreli, pričom zodpovedajú vlastným majetkom.

6. Prístup k prostriedkom nápravy

Potrebné je poznamenať, že podľa španielskeho práva režim prístupu k zdrojom, ako napríklad opatrenia na zabezpečenie práv dieťaťa v prípade konfliktu záujmov s jeho rodičmi, je rovnaký vo všetkých jurisdikciách.

Trestné súdnictvo:

Prostriedok nápravy v prípade rozhodnutia nezačať trestné stíhanie: V Španielsku existuje veľmi široký právny rámec na ochranu obetí podľa veku, zákon 4/15.

Všetky deti majú právo dostať informácie, sťažovať sa, odvolať sa alebo na súdne mechanizmy preskúmania a na uplatnenie nároku na náhradu škody/odškodnenie počas trestného konania, v ktorom dieťa bolo obeťou, alebo po ňom. Každému dieťaťu, ktoré nemá prostriedky, bude uznané právo na bezplatnú právnu pomoc.

Občianske súdnictvo:

Na ochranu svojich práv a záruk dieťa môže:

 • požiadať príslušný verejný subjekt o ochranu a poručníctvo,
 • informovať prokurátora o situácii,
 • podávať sťažnosti ombudsmanovi,
 • požiadať orgány verejnej správy o dostupné sociálne zdroje,
 • požiadať o právnu pomoc a vymenovanie súdneho obhajcu,
 • predkladať individuálne sťažnosti Výboru pre práva dieťaťa.

V prípade konfliktu záujmov zákon stanovuje vymenovanie súdneho poručníka.

Na občianskych súdoch je možné vzniesť námietku proti správnym rozhodnutiam týkajúcim sa ochrany maloletých.

Súdnictvo zohľadňujúce potreby detí v Španielsku PDF(606 Kb)en

Posledná aktualizácia: 30/07/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Práva maloletých osôb v súdnom konaní - Francúzsko

1. Právna spôsobilosť maloletého

Maloletá osoba mladšia ako 18 rokov nemá podľa francúzskeho práva spôsobilosť na právne úkony. Pri výkone jej práv ju musia zastupovať jej zákonní zástupcovia (najčastejšie jej rodičia). Maloleté osoby sa musia podieľať s ohľadom na svoj vek a rozpoznávacie schopnosti na všetkých rozhodnutiach, ktoré sa ich týkajú a ktoré ich ovplyvňujú.

2. Prístup k vhodným postupom

Špecializovaní odborníci, najmä špecializovaní sudcovia súdu pre mladistvých, sú poverení vedením spisov maloletých osôb. Útvary súdnej ochrany mládeže (Protection judiciaire de la jeunesse) a oprávnené združenia môžu zasiahnuť počas konania, ktoré sa týka maloletého.

V zákone sa stanovilo, že záujmy maloletého môžu byť v rozpore so záujmami jeho rodičov. V takom prípade možno menovať nezávislú osobu ako správcu ad hoc.

V trestnom konaní má maloletá osoba právo poradiť sa so svojím advokátom bez toho, aby potrebovala povolenie od svojich rodičov. Právna pomoc sa poskytuje bezplatne. Advokát sa považuje za osobu zabezpečujúcu prvý prístup k informácii, plní úlohu sprievodcu a je ochrancom maloletej osoby. Môže požiadať o vynesenie rozsudku s vylúčením verejnosti, aby bola maloletá osoba umiestnená tak, aby nevidela obžalovaného, aby sa akékoľvek ďalšie lekárske vyšetrenie nahradilo opätovným preskúmaním spisu a aby sa neuskutočnili niektoré vyšetrovacie úkony (napríklad konfrontácia).

Ak je maloletá osoba obvinená alebo podozrivá z trestného činu a ak sa nedodržalo jedno z jej práv, konanie a zadržanie možno zrušiť. Maloletú osobu (vo veku nad 10 rokov) možno zadržať pod dohľadom špeciálne vyškolených odborníkov na miestach vyhradených pre maloleté osoby.

Ak je maloletá osoba svedkom v konaní, sudcovia a príslušníci justičnej polície berú do úvahy jej zraniteľnosť. Maloleté osoby vo veku do 16 rokov nie sú povinné zložiť prísahu.

– Maloletá obeť požíva osobitnú ochranu. Ak sa pripojí ku konaniu ako poškodená strana, môže žiadať náhradu za vzniknuté škody. Ak odsúdený obžalovaný nie je solventný, poškodená osoba môže dostať odškodnenie z Odkaz sa zobrazí v novom okneGarančného fondu pre obete (podľa okolností), od Výboru pre odškodnenie obetí trestných činov (Commission d’indemnisation des victimes d’infractions – CIVI) a/alebo od Útvaru podpory pre obete trestných činov pri vymáhaní pohľadávok (Service d'Aide au Recouvrement des Victimes d'Infractions – SARVI).

V občianskoprávnom konaní musí byť maloletá osoba obvykle zastúpená svojím zákonným zástupcom. V prípade konfliktu záujmov medzi maloletým a rodičmi sa vymenuje správca. Rodičia majú pätnásť dní na podanie odvolania proti menovaniu správcu.

V určitých situáciách sa v zákone výslovne stanovuje, že maloletá osoba môže konať samostatne (hlavne ak ide o maloleté osoby vystavené riziku vo veci výchovnej pomoci, pokiaľ ide o žiadosti o vydanie potvrdenia o všeobecne známej skutočnosti s cieľom určiť rodičovstvo, žiadosti o vyhlásenie za plnoletého či žiadosti o stanovenie štátnej príslušnosti osamelých maloletých cudzincov).

3. Zákony a opatrenia na skrátenie lehôt v konaniach, ktoré sa týkajú maloletých osôb

V trestnom konaní môže štátny prokurátor nariadiť bezodkladné predloženie veci súdu pre mladistvých, aby sa pojednávanie uskutočnilo v lehote od desiatich dní do dvoch mesiacov. Tento postup možno uplatniť len vtedy, keď už nie je potrebné viesť vyšetrovanie skutkov, a v prípade konkrétnych trestných činov v závislosti od veku maloletého a uloženého trestu. Na druhej strane, skorší výsluch umožňuje štátnemu prokurátorovi nariadiť pojednávanie na súde pre mladistvých do jedného až troch mesiacov.

V občianskoprávnom konaní neexistuje osobitné ustanovenie na urýchlenie konaní na prvom stupni vo veciach, ktoré sa týkajú maloletých osôb, ale v prípade podania odvolania proti rozhodnutiu súdu pre mladistvých sa v zákone stanovuje, že sa vec musí riešiť prednostne.

4. Osobitné mechanizmy a postupy podpory dieťaťa a najlepšieho záujmu dieťaťa

V súdnych konaniach, ktoré sa týkajú detí, sa berie do úvahy hlavne záujem maloletého dieťaťa. V zákone sa často pripomína, že sudca musí odôvodniť svoje rozhodnutia na základe hlavného kritéria, ktorým je ochrana záujmov maloletých detí. Musí zobrať do úvahy rodinnú, sociálnu a finančnú situáciu dieťaťa a vyjadrený názor. Neexistuje však žiadny predpísaný protokol ani dokument, v ktorých sa charakterizuje najlepší záujem dieťaťa.

V trestnom konaní regionálne úrady upozornia súdny orgán, ak je maloletá osoba zjavne obeťou týrania alebo ak sa predpokladá, že ňou je. Ak sa maloletá osoba stala obeťou sexuálneho zneužívania, štátny prokurátor musí bezodkladne informovať sudcu pre mladistvých a žiadať výchovnú asistenciu.

Povinnosti zachovávať služobné tajomstvo sa neuplatňujú na prípady týrania alebo chudoby maloletých. Na viaceré trestné činy spáchané na maloletých sa uplatňujú dlhšie premlčacie lehoty, ktoré začínajú plynúť až po tom, ako obeť dosiahne plnoletosť. Pojednávanie, ktoré sa týka obžalovanej maloletej osoby, sa musí konať neverejne. Zverejnenie akéhokoľvek obsahu pojednávania je zakázané.

V občianskoprávnom konaní je sudca pre mladistvých oprávnený konať v oblasti výchovnej asistencie, ak je maloletá osoba vystavená riziku. V Občianskom zákonníku sa okrem toho stanovuje široká právomoc pre sudcu rozhodujúceho v rodinných veciach, ktorý musí „venovať osobitnú pozornosť ochrane záujmov maloletých detí“.

5. Výkon rozhodnutí týkajúcich sa maloletých osôb

V trestnom konaní sa rodičia a advokát maloletej osoby priamo zúčastňujú na zavedení akéhokoľvek opatrenia. Niektoré opatrenia môže nariadiť sudca pre mladistvých alebo vyšetrujúci sudca počas fázy vyšetrovania (pokiaľ ide o maloleté osoby vo veku od 10 do 18 rokov: opatrenia týkajúce sa umiestnenia, sledovanie na slobode, odškodnenie a denná činnosť; pokiaľ ide o maloleté osoby vo veku od 13 do 18 rokov: vyšetrovacia väzba, súdny dohľad, domáce väzenie s elektronickým dohľadom).

Súd pre mladistvých môže rozsudkom nariadiť odovzdanie maloletej osoby vo veku 10 až 18 rokov rodine, odškodnenie, podmienečný odklad výkonu trestu, denné činnosti, opatrenia týkajúce sa umiestnenia, ako aj súdnu ochranu. Pokiaľ ide o maloleté osoby vo veku od 13 do 18 rokov, súd môže navyše vydať napomenutie alebo vážne varovanie, nariadiť mediáciu pri odškodnení, dennú činnosť (ktorá môže v prípade maloletých vo veku 16 až 18 rokov pozostávať z verejnoprospešných prác), sledovanie na slobode alebo súdnu ochranu. Pokiaľ ide o maloleté osoby vo veku od 10 do 18 rokov, možno vyniesť trest: zákazu navštevovať niektoré miesta, zákazu stretávať sa s niektorými osobami, umiestnenia, a v krajnom prípade, pokiaľ ide o maloleté osoby vo veku nad 13 rokov, trest odňatia slobody (vo väzení v časti určenej pre maloletých alebo v špeciálnej väznici pre maloletých, pričom musia byť prítomní špeciálni vychovávatelia).

V občianskoprávnom konaní sú rozhodnutia vo veci výkonu rodičovských práv a povinností, výživného alebo ochrany maloletej osoby vystavenej riziku vykonateľné bezodkladne. V závislosti od rozpoznávacích schopností maloletej osoby dávajú vo viacerých prípadoch podnet na výkon rozsudku rodičia. V prípade konfliktu s rodičmi a v prípadoch, keď súd ešte nerozhodol o danej otázke (napríklad pri menovaní poručníka), bude za výkon opatrení, ktoré sú v záujme maloletej osoby, zodpovedať správca.

6. Osvojenie

Osvojenie prebieha v niekoľkých fázach: získanie súhlasu, vytvorenie väzby a nadviazanie vzťahu medzi dieťaťom a osvojiteľom a súdne konanie zakladajúce príbuzenský vzťah. Vo Francúzsku existujú dva druhy osvojenia: pestúnska starostlivosť (zachovanie pôvodného rodičovstva) a osvojenie (nahradenie rodičovstva vzťahom s adoptívnymi rodičmi, a to len pokiaľ ide o maloleté osoby vo veku do 15 rokov).

V oboch prípadoch je príslušný súd prvého stupňa a osvojenie sa môže vyhlásiť len vtedy, ak je v záujme maloletej osoby. Maloletá osoba vo veku nad 13 rokov musí súhlasiť so svojím osvojením.

Spravodlivosť pre deti vo Francúzsku PDF(749 Kb)fr

Posledná aktualizácia: 31/07/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku chorvátčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

Práva maloletých osôb v súdnom konaní - Chorvátsko

1. Právna spôsobilosť dieťaťa

Deti v Chorvátsku majú právnu spôsobilosť (spôsobilosť mať práva a povinnosti) a spôsobilosť konať pred súdom (spôsobilosť byť žalobcom alebo žalovaným). Deti môžu nadobudnúť spôsobilosť konať (spôsobilosť uzatvárať zmluvy a vytvárať právne účinky, ktorá sa obvykle nadobudne vo veku 18 rokov) a spôsobilosť konať pred súdom pred dovŕšením veku 18 rokov len vtedy, ak sa zosobášia, stanú sa rodičmi – emancipované deti (vo veku 16 rokov) alebo uzatvárať pracovné zmluvy (vo veku 15 rokov).

2. Prístup k prispôsobeným konaniam

Príslušné zúčastnené strany zapojené do trestného konania s účasťou detí:

 1. ombudsman pre deti;
 2. špecializovaní príslušníci polície v rámci ministerstva vnútra, ktorí sú vyškolení v styku s detskými obeťami a páchateľmi;
 3. súdy pre mladistvých v trestnom konaní, ktoré sa týka detí;
 4. sudcovia pre mladistvých sú špecializovaní sudcovia, ktorí pracujú na súdoch pre mladistvých;
 5. špecializovaný štátny prokurátor pre mladistvých na štátnej prokuratúre;
 6. advokáti, ktorí sa špecializujú na konania týkajúce sa detí, vymenovaní sudcami pre mladistvých v prípade potreby zo zoznamu Chorvátskej komory právnych zástupcov (obvykle ako obhajcovia);
 7. sociálni pracovníci, ktorí majú rozsiahlu úlohu v trestnom konaní, ktoré sa týka detí;
 8. špecializované kliniky a nemocnice pre deti;
 9. mnohé špecializované mimovládne organizácie, asistenti odborníkov (na súdoch pre mladistvých a štátnej prokuratúre), dobrovoľníci atď.

Účasť dieťaťa alebo maloletej osoby (do veku 23 rokov) na súdnom konaní vo veciach, keď je dieťa páchateľom trestného činu, je upravená zákonom o súdoch pre mladistvých.

Občianskoprávnymi vecami sa zaoberajú súdy a neexistujú žiadne špeciálne súdy, ktoré by rozhodovali len v občianskoprávnych veciach týkajúcich sa detí. Mestské súdy sú zodpovedné v prvom stupni za rozhodovanie vo veciach týkajúcich sa výživného, existencie alebo neexistencie manželstva, anulovania manželstva a rozvodu, určenia alebo spochybnenie otcovstva alebo materstva, ako aj práva na zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti a rodičovskej starostlivosti.

Strediská sociálnej starostlivosti sú verejné orgány, ktorých cieľom je chrániť a podporovať deti, a tieto orgány majú možnosť ovplyvňovať súdne rozhodnutia. Strediská sociálnej starostlivosti majú právne postavenie strany a môžu sa zúčastňovať na konaní aj ako pomocné orgány súdov alebo vedľajší účastníci konania sui generis. Keďže tieto strediská zohrávajú významnú úlohu pri ochrane detí v súdnych konaniach, majú rôzne možnosti na obhajovanie záujmu detí.

Ombudsman pre deti je nezávislý orgán, ktorý sa zodpovedá výlučne len parlamentu a bol zriadený výlučne na účely ochrany, monitorovania a podpory práv a záujmov detí. V Chorvátsku neexistujú žiadne osobitné súdy ani inštitúcie zaoberajúce sa deťmi/maloletými osobami v správnom súdnom konaní. Správne súdy sú súdy so všeobecnou právomocou na riešenie administratívnych sporov vrátane sporov týkajúcich sa detí/maloletých osôb. Okrem všeobecných vládnych orgánov, ktoré majú celkovú zodpovednosť za ochranu práv detí (ministerstvo sociálnej politiky a mládeže, ministerstvo zdravotníctva, ministerstvo spravodlivosti a dôchodkového systému, ministerstvo spravodlivosti), existujú špecializované príslušné orgány, ako je ombudsman pre deti.

3. Právne a politické opatrenia na zabránenie zbytočným prieťahom pri riešení vecí, ktoré sa týkajú detí

Všetky príslušné orgány zapojené do prípadného trestného konania týkajúceho sa detí alebo maloletých osôb musia urýchlene konať, aby čo najskôr dokončili svoje činnosti. Podľa zákona o súdoch pre mladistvých by sa začatie konania a príslušné rozhodnutia súdov mali realizovať bez zbytočného odkladu v trestnom konaní proti mladistvým, mladým dospelým a v prípade trestných činov spáchaných na deťoch.

To znamená, že súdne konania proti mladistvým páchateľom a predbežné konania, akými sú napríklad policajné vyšetrovania a vyšetrovania prokuratúry a konania naliehavého charakteru. Oneskorenia pri výkone sankcií voči mladistvým sa minimalizujú aj na základe povinnosti, aby súd začal takéto konanie bez zbytočného odkladu po nadobudnutí právoplatnosti súdneho rozhodnutia a ak neexistujú žiadne právne prekážky jeho výkonu.

Postupy, pri ktorých sa má rozhodovať o osobných právach dieťaťa, sú naliehavé a prvé vypočutie sa má uskutočniť 15 dní odo dňa začatia konania. Rozhodnutie v konaniach týkajúcich sa predbežných opatrení a výkonu v súvislosti s vykonávaním rodičovskej starostlivosti a osobného vzťahu s dieťaťom, ako aj s odovzdaním dieťaťa, sa vydá a doručí do 30 dní odo dňa začatia konania. Súd druhého stupňa vydá rozhodnutie do 30 dní odo dňa doručenia odvolania.

4. Podporné mechanizmy a postupy zamerané na deti a záujem dieťaťa

V súlade so zákonom o trestnom konaní má údajná detská/maloletá obeť právo byť vypočutá, podať svedectvo a zúčastniť sa na trestnom konaní. Takéto obete majú právo informovať príslušné orgány o relevantných skutočnostiach a navrhnúť dôkazy týkajúce sa trestného činu a trestného konania, ako aj uplatniť svoje právo na právne prostriedky nápravy. V tejto súvislosti majú právo klásť otázky podozrivým, svedkom a znalcom počas zasadnutí súdu a predložiť svoje pripomienky a vysvetlenia týkajúce sa ich výpovede.

V praxi sa za posúdenie záujmu dieťaťa považuje posúdenie zo strany odborníkov zúčastňujúcich sa na konaniach na ochranu detí, ktorí môžu súdu navrhnúť opatrenie na ochranu dieťaťa. Posúdenie záujmu dieťaťa je založené na zásadách a metódach práce profesionálnych odborníkov (sociálnych pracovníkov, psychológov a iných). Na dosiahnutie súladu s Európskym dohovorom o výkone práv detí súd môže vymenovať osobitného zástupcu pre dieťa v prípade, keď nositeľ rodičovských práv a povinností je vylúčený zo zastupovania dieťaťa v dôsledku konfliktu záujmov s dieťaťom. Takýto zástupca býva spravidla právnik s významnými výsledkami dosiahnutými v konaniach týkajúcich sa detí. Vymenovaní môžu byť osobitní zástupcovia v určitých súdnych konaniach týkajúcich sa rodinných práv, akým je napríklad právo na zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti vo veciach rozvodu a pri osvojení, ako aj vo veciach, ktoré sa týkajú ochrany osobných práv a záujmov dieťaťa.

Ochrana záujmu dieťaťa je jednou zo zásad zakotvených v ústave, kde sa okrem iného uvádza, že rodičia nesú zodpovednosť za výchovu, blaho a vzdelávanie svojich detí a sú zodpovední za zabezpečenie práva ich detí na úplný a harmonický osobný rozvoj. Štát musí venovať osobitnú pozornosť sirotám a maloletým osobám, ktorých rodičia zanedbávajú, a každý má povinnosť chrániť deti a právo informovať príslušné orgány o prípadnej ujme spôsobenej deťom. Mladí ľudia, matky a osoby so zdravotným postihnutím majú nárok na osobitnú ochranu pri práci. Každý by mal mať prístup k vzdelaniu za rovnakých podmienok. Povinné vzdelávanie je bezplatné v súlade s právom.

5. Monitorovanie výkonu rozhodnutí v konaniach, ktoré sa týkajú detí

Chorvátsko prijalo zákon o výkone sankcií uložených mladistvým, ktorí boli odsúdení za trestné činy a prečiny. Účelom uvedeného aktu je upraviť:

 • podmienky vykonávania sankcií uložených detským páchateľom a mladým dospelým v trestnom konaní, najmä nápravné opatrenia, väzenské a bezpečnostné opatrenia pre mladistvých a
 • podmienky vykonávania sankcií uložených detským páchateľom v priestupkovom konaní, najmä nápravné opatrenia, väzenské a ochranné opatrenia pre mladistvých.

Zástupcovia príslušného strediska sociálnej starostlivosti zohrávajú významnú úlohu pri zabezpečovaní náležitého zaobchádzania s detskými páchateľmi. Stredisko sociálnej starostlivosti je zodpovedné aj za predvolanie a poučenie dieťaťa o výkone každého nápravného opatrenia a poskytuje všetky potrebné informácie a podporu. Účelom nápravných opatrení je poskytnúť odsúdeným deťom ochranu, starostlivosť, pomoc pri všeobecnom alebo osobitnom vzdelávaní. Mali by mať pozitívny vplyv na vzdelávanie, vývoj a osobnosť páchateľov s cieľom posilniť ich a umožniť, aby sa vyhli páchaniu nových trestných činov.

Druhy nápravných opatrení:

 • napomenutie zo strany súdu,
 • osobitné povinnosti, napríklad: ospravedlnenie poškodenej strane, odškodnenie alebo náprava škody spôsobenej trestným činom v rozsahu možnom pre dieťa, pravidelná školská dochádzka, odborná príprava a pracovná kvalifikácia, prijatie zamestnania a zotrvanie v ňom, dohľad nad využívaním príjmu detského páchateľa, zapájanie sa do práce humanitárnych organizácií alebo činností miestneho alebo ekologického významu, zdržať sa návštev určitých miest, podujatí alebo spoločnosti niektorých osôb, podstúpenie liečby, napr. detoxifikáciu od drog alebo iných závislostí, absolvovanie poradenstva alebo psychosociálnej liečby, kurzov odbornej prípravy atď.

Trest odňatia slobody vo väznici pre mladistvých možno tiež uložiť ako poslednú možnosť a za osobitných podmienok, čo sa týka použitia takéhoto opatrenia, jeho trvania, účelu a obsahu. Trest odňatia slobody môže byť uložený iba starším detským páchateľom (vo veku od 16 do 18 rokov) a len za trestný čin, za ktorý možno uložiť trest odňatia slobody v dĺžke 3 rokov alebo viac, ak vzhľadom na charakter a závažnosť trestného činu a „vysokú mieru viny“ (napríklad v prípade, keď dochádzalo k extrémnemu pretrvávaniu páchania trestného činu alebo v prípade konania, ktoré bolo obzvlášť nehumánne), nápravné opatrenie nemôže byť opodstatnené.

Deti, ktoré nemajú procesnú spôsobilosť, sú zastúpené svojimi právnymi zástupcami, v takýchto prípadoch dieťa dostáva informácie o rozhodnutiach súdu a ich výkone prostredníctvom svojho právneho zástupcu.

Na ochranu detí pred prílišnými škodami počas postupu výkonu rozhodnutia po uskutočnení nesporového konania môžu súdy ustanoviť určité ochranné opatrenia. Ochranné opatrenia: zákaz styku alebo obmedzeného styku s rodičom, starým rodičom, bratom alebo sestrou dieťaťa (alebo nevlastným bratom alebo nevlastnou sestrou).

6. Prístup k prostriedkom nápravy

a) Všetky osoby majú právo odvolať sa proti rozsudku príslušného súdu tak, ako je stanovené vo všeobecných pravidlách a podmienkach týkajúcich sa právnych prostriedkov nápravy ustanovených zákonom o trestnom konaní. Detská obeť okrem štátneho prokurátora, odporcu a obhajcu sa tiež môže odvolať proti rozsudku súdu prvého stupňa. Detská obeť ako účastník trestného konania sa môže odvolať proti rozhodnutiu súdu o trovách súdneho konania a rozhodnutiu súdu o jeho finančných nárokoch.

Všetky osoby, ktoré majú právo odvolať sa proti rozhodnutiu, môžu do 8 dní od doručenia rozsudku alebo rozhodnutia podať odvolanie proti rozsudku o treste, nápravné opatrenie voči maloletej osobe alebo rozhodnutí o pozastavení konania. Obhajca, prokurátor, manžel/manželka, príbuzný vo vertikálnej línii, osvojiteľ, poručník, brat, sestra a pestún môžu podať odvolanie v prospech maloletej osoby aj proti jeho vôli. Odvolanie nemá odkladný účinok na výkon rozhodnutia.

Súd druhého stupňa môže zmeniť rozhodnutie súdu prvého stupňa vydaním prísnejšieho trestu voči maloletej osobe len vtedy, ak je to navrhnuté v odvolaní.

b) Deti, ktoré sú účastníkmi súdneho konania, majú právo podať sťažnosť alebo odvolanie alebo nárok na náhradu škody podľa všeobecných pravidiel stanovených v zákone o občianskoprávnom súdnom konanízákone o občianskoprávnej zodpovednosti.

Keďže deti vo všeobecnosti nemajú procesnú spôsobilosť, spravidla ich rodičia alebo poručníci konajú ako právni zástupcovia v ich mene. Právny zástupca dieťaťa má právo vykonať všetky procesné úkony v mene dieťaťa vrátane podania odvolania. Proti prvostupňovým rozhodnutiam súdov môžu podať odvolanie účastníci konania. Odvolania proti rozhodnutiam prvého stupňa pozastavujú vykonateľnosť súdnych rozhodnutí. Odvolanie možno podať proti rozsudku súdu prvého stupňa na základe týchto dôvodov: závažné porušenie pravidiel občianskeho súdneho poriadku, nesprávne alebo neúplné zistenie skutkového stavu a nesprávne uplatnenie príslušného práva. Lehota na podanie odvolania proti rozsudku súdu prvého stupňa je zvyčajne do 15 dní odo dňa doručenia rozsudku.

7. Osvojenie

Zákon o rodine upravuje osvojenie ako osobitnú formu rodinnej právnej starostlivosti a ochrany detí bez primeranej rodičovskej starostlivosti, čo umožňuje adoptívnym rodičom výkon rodičovských práv a povinností. Adoptívny rodič by mal byť chorvátsky občan (výnimočne cudzinec, ak ide o osobitný záujem dieťaťa) a osoby vo veku aspoň 21 rokov a aspoň o 18 rokov staršie ako osvojené dieťa. Dieťa môže byť osvojené pármi, ktoré sú zosobášené, a spoločne partnermi žijúcimi ako druh a družka, jedným manželským partnerom/partnerom žijúcimi ako druh a družka, ak je druhý manželský partner/partner žijúci ako druh a družka rodič alebo adoptívny rodič, manželským partnerom/partnerom žijúcim ako druh a družka so súhlasom druhého manželského partnera/partnera žijúceho ako druh a družka, ako aj osobou, ktorá nie je zosobášená. Osvojenie možno vykonať do osemnásteho roku života dieťaťa a dieťa môže byť osvojené, ak spĺňa právne požiadavky na osvojenie a ak je to v súlade s blahom dieťaťa. Dieťa vo veku 12 rokov poskytne písomný súhlas s osvojením.

Konanie o osvojení vykonáva stredisko sociálnej starostlivosti v mieste trvalého alebo prechodného pobytu osôb, ktoré majú v úmysle uskutočniť osvojenie. Ak je adoptívny rodič alebo dieťa cudzím štátnym príslušníkom, osvojenie možno potvrdiť len s predchádzajúcim súhlasom ministerstva zodpovedného za sociálne zabezpečenie.

Súdnictvo zohľadňujúce potreby detí v Chorvátsku PDF(690 Kb)en

Posledná aktualizácia: 03/08/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Práva maloletých osôb v súdnom konaní - Cyprus

1. Právna spôsobilosť dieťaťa

Na Cypre je minimálny vek trestnej zodpovednosti 14 rokov. Vo všetkých prípadoch minimálny vek, kedy žalobca môže samostatne podať žalobu na súd je 18 rokov.

2. Prístup k prispôsobeným konaniam

2.1. Trestné súdnictvo

Vo všeobecnosti dieťa nemá právnu spôsobilosť podať žalobu a žalobu môže preto podať len prostredníctvom svojich rodičov/opatrovníka.

Čo sa týka súdov, trestné veci, v ktorých je obeťou dieťa, riešia v súčasnosti všeobecné trestné súdy. Existujú však konkrétne zákony s osobitnými ustanoveniami zameranými na ochranu detských obetí/svedkov.

2.2. Občianske súdnictvo

V občianskoprávnom súdnom konaní neexistujú žiadne špecializované inštitúcie, ktoré sa zaoberajú deťmi.

2.3. Správne súdnictvo

Služby sociálneho zabezpečenia ministerstva práce, sociálnych vecí a sociálneho zabezpečenia poskytujú služby na ochranu a podporu detí v priebehu súdneho procesu. V prípade všetkých poskytovaných služieb a politík vykonávaných službami sociálneho zabezpečenia sa prihliada v prvom rade na záujem dieťaťa.

2.4. Zavedené právne a politické opatrenia na zabránenie zbytočným prieťahom pri riešení vecí týkajúcich sa detí

Neexistujú žiadne lehoty týkajúce sa začatia alebo ukončenia občianskoprávneho súdneho kona­nia bez ohľadu na to, či ide o dieťa alebo dospelú osobu.

V bežných občianskoprávnych veciach sa súdy snažia, pokiaľ je to možné, uprednostňovať veci týkajúce sa detí v prípadoch veľkej pracovnej záťaže. Akékoľvek požadované predbežné príkazy sa budú riešiť bez zbytočného odkladu.

2.5. Osobitné podporné mechanizmy pre deti

V občianskoprávnych súdnych konaniach nie sú zavedené žiadne opatrenia na zaistenie, aby boli priestory súdu vhodné pre deti a neposkytuje sa psychologická ani iná podpora, pokiaľ nie je diagnostikovaná konkrétna potreba takejto podpory.

Neexistujú žiadne právne predpisy, v ktorých by sa vyžadovalo, aby súdne zasadnutia boli prispôsobené tempu a pozornosti dieťaťa. Ak existujú snímky alebo iný materiál, ktoré sa majú predložiť na súde, ktoré by sa mohli považovať za škodlivé pre dieťa, sudca môže nariadiť, aby dieťa bolo odvedené zo súdnej siene. Jediným ochranným opatrením v prípade občianskoprávneho konania je vedenie konania s vylúčením verejnosti.

3. Multidisciplinárne aspekty

V prípadoch násilia v rodine služby sociálneho zabezpečenia spolupracujú so všetkými ďalšími príslušnými útvarmi na základe príručky o medzirezortnom postupe, ktorú schválila Rada ministrov v roku 2002. V prípadoch sexuálneho zneužívania detí služby sociálnej starostlivosti spolupracujú s ďalšími príslušnými útvarmi a zavedie sa multidisciplinárny prístup.

4. Vzdelávanie odborníkov

Cyperská policajná akadémia, ktorá je vzdelávacou inštitúciou cyperskej polície, poskytuje školenia v oblasti riešenia vecí týkajúcich sa mladistvých na všetkých úrovniach policajnej odbornej prípravy. Takéto školenia zamerané na vzdelávanie príslušníkov polície všetkých hodností sa poskytujú v základnom programe vzdelávania pre prijatých príslušníkov polície, v pokročilých kurzoch, ako aj v špecializovaných kurzoch.

Úradníci sociálnych služieb absolvujú počiatočné, ako aj priebežné vzdelávanie o záležitostiach týkajúcich sa detí, t. j. pohovor s dieťaťom, riešenie vecí týkajúcich sa detí atď.

Pokiaľ ide o sudcov na všeobecných občianskych a trestných súdoch, neexistujú žiadne požiadavky týkajúce sa zaobchádzania s deťmi v priebehu súdneho konania. Sudcovia sa vo všeobecnosti zúčastňujú na vzdelávacích seminároch a konferenciách na Cypre a v zahraničí, keď sú organizované.

5. Záujem dieťaťa

Vo veciach, keď súd potrebuje prijať rozhodnutie o záujme dieťaťa, súd môže zohľadniť správu vypracovanú sociálnymi službami, v ktorej sú uvedené nielen pripomienky úradníka sociálnych služieb, ale aj názory dieťaťa.

6. Monitorovanie rozhodnutí v konaniach týkajúcich sa detí

Očakáva sa, že zákon o mladistvých páchateľoch bude komplexne revidovaný s cieľom zabezpečiť konkrétne postupy v prospech detí a mladých ľudí. Týmto sa zlepší a posilní konanie týkajúce sa detí v prospech zabezpečenia záujmu dieťaťa.

7. Prístup k prostriedkom nápravy

Dieťa môže mať prístup k akejkoľvek sťažnosti, súdnemu odvolaniu alebo súdnemu preskúmaniu v rámci bežných postupov prostredníctvom svojho rodiča, zákonného poručníka alebo právneho zástupcu.

V prípade nárokov na náhradu škody/odškodnenie v priebehu trestného konania, v ktorom dieťa bolo obeťou, alebo po ňom, ak sa uplatňuje nárok na náhradu škody/odškodnenie, musí tento nárok v mene dieťaťa uplatniť jeho rodič alebo zákonný poručník. Pokiaľ ide o príkazy na odškodnenie obetí v rámci samotného trestného konania, všeobecné trestné súdy majú obmedzené právomoci.

V prípade konfliktu záujmov medzi dieťaťom a jeho rodičmi/poručníkmi môže úrad sociálneho zabezpečenia umiestniť dieťa do starostlivosti riaditeľa služieb sociálneho zabezpečenia, ktorý je poručníkom dieťaťa, a považuje sa za potrebné prideliť dieťaťu právneho zástupcu.

8. Rodinný život

V Cyperskej republike existujú rôzne typy osvojenia:

 • vnútroštátne osvojenia
 • medzištátne osvojenia
 • osvojenie dieťaťa manžela/manželky z predchádzajúceho manželstva.

Vo všetkých prípadoch osvojenia sa prihliada v prvom rade na záujem dieťaťa na základe článku 21 Dohovoru OSN o právach dieťaťa.

Súdnictvo zohľadňujúce potreby detí na Cypre PDF(572 Kb)en

Posledná aktualizácia: 04/08/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku francúzština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

Práva maloletých osôb v súdnom konaní - Luxembursko

1. Právna spôsobilosť dieťaťa

V Luxembursku minimálny vek, kedy žalobca môže samostatne podať žalobu na súd, je 18 rokov pre všetky oblasti práva. Výnimka existuje v prípade emancipovaných detí, ktoré môžu podať sťažnosť vo svojom vlastnom mene.

V Luxembursku sa trestnými činmi spáchanými deťmi pod hranicou minimálneho veku trestnej zodpovednosti zaoberá špecializovaný súdny systém. Minimálny vek trestnej zodpovednosti v Luxembursku je 18 rokov. Z tohto dôvodu dieťa mladšie ako 18 rokov podľa luxemburského právneho systému nepácha „trestné činy“; páchajú skôr „činy kvalifikované ako trestné činy“, v prípade ktorých zodpovedá za uplatňovanie opatrení v oblasti ochrany, starostlivosti a/alebo vzdelávania súd pre mladistvých ako špecializovaná jurisdikcia.

2. Prístup k prispôsobeným konaniam

Občianskoprávne veci sa okrem niektorých záležitostí týkajúcich sa rodiny a ochrany detí riešia na občianskych súdoch. V oblasti správneho súdnictva neexistujú žiadne špeciálne rodinné súdy a súdy pre mladistvých. Správne súdy preskúmavajú len rozhodnutia v oblasti azylu a migrácie.

 • Súd pre mladistvých, ktorý je špecializovaným súdom, má právomoc zaoberať sa deťmi ako podozrivými a páchateľmi a má tiež právomoc nariadiť ochranné opatrenia pre deti, ktoré potrebujú pomoc a ochranu. Súd pre mladistvých (Tribunal de la jeunesse) prijíma opatrenia v oblasti vzdelávania a ochrany. Deti ako podozriví/páchatelia sa nepovažujú za páchateľov, ale za deti, ktoré potrebujú ochranu a pomoc. Na základe toho sa trestné právo ako také na deti neuplatňuje.
 • Sekcia ochrany mladistvých úradu prokuratúry sa vo všeobecnosti zaoberá všetkým, čo ovplyvňuje deti a ich rodiny. Keď sú detské obete účastníkmi súdneho konania, prokurátori úzko spolupracujú so sekciou pre ochranu mládeže v justičnej polícii.
 • Luxembursko má súd pre mladistvých, ktorý sa ako špecializovaný súd zaoberá riešením záležitostí rodinného práva, prípadmi ochrany dieťaťa a poručníctva. Na súdoch pre mladistvých a poručníctvo pôsobia špecializovaní sudcovia. Sudcovia pre mladistvých majú právomoc presadzovať zákony týkajúce sa ochrany mládeže a meniť alebo presadzovať rozhodnutia o rozvode, ak sa týkajú výkonu rodičovských práv a povinností v súvislosti s deťmi. Sudcovia pre poručníctvo majú právomoc rozhodovať vo veciach týkajúcich sa výkonu rodičovských práv a povinností v súvislosti s deťmi, ktorých rodičia sú odlúčení a neboli zosobášení. Sudcovia pre poručníctvo vykonávajú aj dohľad nad prácou právnych zástupcov alebo poručníkov. V rámci tejto úlohy môžu sudcovia pre poručníctvo požiadať právnych zástupcov alebo poručníkov dieťaťa, ako aj samotné dieťa o vysvetlenie.

3. Právne a politické opatrenia na zabránenie zbytočným prieťahom pri riešení vecí, ktoré sa týkajú detí

Nie sú zavedené osobitné ustanovenia na zabezpečenie, aby sa občianskoprávne súdne konania, ktoré sa týkajú detí, konali bez zbytočných prieťahov. Pokiaľ ide o procesné lehoty, uplatňujú sa všeobecné pravidlá (pravidlá, ktoré sa uplatňujú na dospelých). Tieto pravidlá sa líšia v závislosti od súdu, ktorý o veci pojednáva.

4. Podporné mechanizmy a postupy zamerané na deti a záujem dieťaťa

Táto služba môže dieťaťu poskytnúť podporu pri prístupe k právnym prostriedkom nápravy. Dieťaťu môže pomáhať aj advokát.

 • Význam pojmu „záujem“ dieťaťa nie je vymedzený v platných právnych predpisoch.

Posúdenie záujmu dieťaťa patrí do právomoci sudcov. Sudcovia môžu pri posudzovaní záujmu dieťaťa zohľadniť viaceré faktory vrátane napríklad blaha dieťaťa, sociálnych faktorov atď. Napriek platnej právnej požiadavke môže súd zohľadniť názory dieťaťa pri stanovení jeho záujmu. Dieťa môže vyjadriť svoje názory počas vypočutia v občianskych veciach, napríklad v súvislosti s výkonom rodičovských práv a povinností.

Všetky súdy konajú v súlade s medzinárodnými právnymi nástrojmi, napríklad s Európskym dohovorom o výkone práv detí a judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva.

5. Monitorovanie výkonu rozhodnutí v konaniach, ktoré sa týkajú detí

Deti samotné sa nemôžu domáhať výkonu rozhodnutia súdu. Toto právo vykonáva v ich mene ich právny zástupca.

Ak bolo vydané rozhodnutie proti dieťaťu, ktoré je žalované, výkon rozhodnutia sa musí uskutočniť na majetku dieťaťa. Žalované deti, ktoré si neplnia svoje povinnosti vyplývajúce z rozhodnutia súdu, nemôžu byť podrobené donucovaciemu opatreniu obmedzenia slobody.

Vo veciach ochrany dieťaťa sa samotné dieťa, ktoré zastupuje advokát, môže domáhať výkonu rozhodnutia súdu.

6. Prístup k prostriedkom nápravy

Dieťa, ktoré chce podať sťažnosť, odvolanie alebo požiadať o súdne preskúmanie na všeobecnom súde, musí byť zastúpené svojím právnym zástupcom. Výnimka sa uplatňuje v prípade emancipovaných detí, ktoré môžu podať sťažnosť vo vlastnom mene.

Keďže právny zástupca dieťaťa zastupuje dieťa a vykonáva všetky úkony v jeho mene, môže predkladať podania alebo odvolania bez súhlasu dieťaťa. Súd môže vymenovať administrátora ad hoc, ak existuje konflikt záujmov medzi rodičmi a dieťaťom.

Aj proti rozhodnutiam, ktoré prijal súd pre mladistvých, sa dieťa môže odvolať s pomocou advokáta.

7. Inštitúcie zodpovedné za podporu detí:

Jeho úlohou je zabezpečiť vykonávanie Dohovoru o právach dieťaťa podpísaného 20. novembra 1989 v New Yorku bez zasahovania do akéhokoľvek súdneho konania.

8. Osvojenie

V Luxembursku je osvojenie prístupné pre všetkých obyvateľov s bydliskom v Luxembursku bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú štátnymi príslušníkmi, ako aj pre iné osoby, ako sú obyvatelia Luxemburska, ktoré si želajú osvojiť si osobu s bydliskom v Luxembursku.

Požiadavky na osvojenie sa riadia vnútroštátnym právom štátu osvojiteľa(-ov).

V prípade osvojenia 2 manželskými partnermi, ktorí nemajú rovnakú štátnu príslušnosť alebo sú bez štátnej príslušnosti, rozhodným právom je právo štátu ich spoločného obvyklého pobytu v čase podania žiadosti.

V prípade osvojencov sa uplatňujú právne predpisy ich krajiny pôvodu, pokiaľ sa im na základe ich plánovaného osvojenia nepriznáva štátna príslušnosť osvojiteľa. Ak jurisdikčné pravidlá nie sú v súlade, uplatňuje sa právo krajiny, v ktorej došlo k osvojeniu.

Každá osoba, ktorá si želá osvojiť dieťa, sa musí najskôr obrátiť na ministerstvo národného vzdelávania, deti a mládež (MENJE), kde podá žiadosť o osvojenie. Pred posúdením vhodnosti žiadateľov na osvojenie žiadatelia absolvujú prípravný kurz na osvojenie“.

Maison de l’adoption je poradenská služba pre oblasť osvojenia pre osoby, ktoré sa zaujímajú o osvojenie (potenciálni osvojitelia, osvojenci, adoptívne rodiny, odborníci zúčastnení na osvojení).

Poskytuje podporu počas a po skončení postupu osvojenia prostredníctvom personalizovaných konzultácií.

Postup osvojenia v Luxembursku pozostáva z viacerých fáz.

Odkaz na právne predpisy: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://legilux.public.lu/

Súdnictvo zohľadňujúce potreby detí v Luxembursku (v angličtine a francúzštine) PDF(712 Kb)en

Posledná aktualizácia: 30/07/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Práva maloletých osôb v súdnom konaní - Malta

Existujú rôzne vymedzenia toho, čo sa podľa práva považuje za „dieťa“ (právna spôsobilosť dieťaťa) v maltskom právnom rámci.

1. Právna spôsobilosť dieťaťa

Na Malte je minimálny vek trestnej zodpovednosti 14 rokov. Vo všetkých prípadoch minimálny vek, kedy žalobca môže samostatne podať žalobu na súd je 18 rokov.

2. Prístup k prispôsobeným konaniam

V prípade mladistvých páchateľov súd pre mladistvých predstavuje špecializovaný súd, ktorý sa zaoberá maloletými osobami v trestnej oblasti. Vypočúvanie detských obetí sa uskutočňuje prostredníctvom videospojenia. Občianskoprávne konanie: Maloleté osoby mladšie ako osemnásť rokov samotné nemôžu podať žalobu alebo byť žalované, môže sa tak stať jedine prostredníctvom rodiča, tútora, kurátora alebo poručníka. V súdnych konaniach týkajúcich sa rozluky alebo rozvodu osôb súd však v priebehu konania vždy posudzuje záujem dieťaťa. K správnym súdnym konaniam týkajúcim sa detí patrí: ochrana detí, osvojenia, zverenie dieťaťa do pestúnskej starostlivosti, žiadatelia o azyl bez sprievodu a deti v konaní o azyle.

3. Právne a politické opatrenia na zabránenie zbytočným prieťahom pri riešení vecí, ktoré sa týkajú detí

Platné právne a politické opatrenia na zabránenie zbytočným prieťahom v riešení prípadov týkajúcich sa detí sa líšia v závislosti od okolností: trestné veci: dieťa ako obeť a dieťa ako páchateľ, občianskoprávne veci v rodinných veciach – zohľadňuje sa záujem dieťaťa. Ak ide o správne veci týkajúce sa maloletých osôb v súvislosti s vydávaním príkazov na starostlivosť, tieto veci sa riešia na súde pre mladistvých, ktorý je špecializovaným súdom.

4. Podporné mechanizmy a postupy zamerané na deti a záujem dieťaťa

Maltské právo neobsahuje žiadne všeobecné pravidlo, ktoré špecifikuje podmienky, za ktorých má byť zraniteľné dieťa vypočuté vo všetkých jednotlivých existujúcich trestných alebo správnych konaniach. Právne predpisy sú obsiahnuté v rôznych štatútoch a postupoch uplatňovaných súdnymi alebo kvázisúdnymi orgánmi, ktoré vedú príslušné správne a trestné konania v súlade s článkom 12 Dohovoru o právach dieťaťa. Na Malte môže každé dieťa poskytnúť svedeckú výpoveď, nevyhnutné však je, aby súd bol presvedčený o tom, že detský svedok rozumie tomu, že nie je správne poskytnúť krivú výpoveď.

5. Monitorovanie výkonu rozhodnutí v konaniach, ktoré sa týkajú detí

Monitorovanie a výkon rozhodnutí v konaniach, ktoré sa týkajú detí, závisí od typu veci, podľa maltského práva sa trestné právo uplatňuje nasledovne: vynesenie rozsudku, príkazy na starostlivosť, probačné príkazy a podmienečné prepustenie. Rozhodnutia v rámci občianskoprávnych konaní týkajúce sa detí ako žalobcov alebo obžalovaných sa vykonávajú rovnakým spôsobom ako rozhodnutia týkajúce sa dospelých ako žalobcov alebo obžalovaných. Pokiaľ ide o správne konanie podľa maltského práva, deti nemôžu podať žalobu alebo byť žalované, môže sa tak stať jedine prostredníctvom rodiča vykonávajúceho rodičovské práva a povinnosti alebo v prípade neprítomnosti takéhoto rodiča prostredníctvom tútora alebo kurátora. Veci týkajúce sa ochrany detí môže iniciovať právne oddelenie inštitúcie Agenzija Appogg alebo súkromný advokát.

6. Prístup k prostriedkom nápravy

Podľa maltského práva v trestnoprávnom konaní detské obete nemajú žiadne osobitné právo, toto právo vyplýva zo samotných právnych predpisov a vzťahuje sa na všetky obete, či už ide o dieťa alebo dospelého. Pokiaľ ide o občianskoprávne konanie/správne konanie, dieťa môže mať prístup k akémukoľvek mechanizmu podávania sťažností, odvolaní alebo súdneho preskúmania prostredníctvom rodiča, tútora, kurátora alebo poručníka. Počas sporového konania medzi nositeľmi rodičovských práv pred rodinným súdom je možné vymenovať právneho zástupcu pre deti, aby zastupoval záujmy dieťaťa.

7. Osvojenie

Postup osvojenia na Malte pozostáva z viacerých fáz.

Súdnictvo zohľadňujúce potreby detí na Malte PDF(366 Kb)en

Posledná aktualizácia: 31/07/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Práva maloletých osôb v súdnom konaní - Fínsko

1. Právna spôsobilosť dieťaťa

Vo Fínsku je minimálny vek trestnej zodpovednosti 15 rokov.

V iných záležitostiach sa minimálny vek, kedy sa vec môže predložiť súdu, pohybuje od 12 (zdravotné záležitosti, umiestnenie do starostlivosti), 15 (zamestnanosť, záležitosti v oblasti azylu, migrácie, vzdelávania, administratívne sankcie) do 18 rokov (rodinné záležitosti).

2. Prístup k prispôsobeným konaniam

Vyšetrovania zamerané na deti sú, pokiaľ možno, pridelené príslušníkom polície s odbornou prípravou alebo skúsenosťami v tejto oblasti. Väčšie policajné oddelenia majú útvary alebo príslušníkov polície so špecializáciou na vyšetrovanie trestných činov páchaných na deťoch. Vo všetkých policajných oddeleniach sú vyšetrovaním trestných činov páchaných na deťoch spravidla poverení vyšetrovatelia, ktorí majú odborné znalosti a osobitnú spôsobilosť v oblasti vyšetrovania takéhoto typu trestných činov.

Prokuratúra má systém špeciálnych prokurátorov na účely zabezpečenia odborných znalostí v oblasti špecializácie a udržiavania a rozvíjania odborných zručností prokurátorov. Zriadená je skupina špeciálnych prokurátorov, ktorí sa špecializujú na násilie páchané na deťoch a ženách, a školia iných prokurátorov v oblasti ich odbornej pôsobnosti.

Vyšetrovania zamerané na deti sú, pokiaľ možno pridelené pracovníkom s odbornou prípravou alebo skúsenosťami v tejto oblasti.

Ombudsman pre deti presadzuje záujem detí a uplatňovanie práv detí na všeobecnej úrovni, ale nezaoberá sa jednotlivými prípadmi.

3. Podporné mechanizmy a postupy zamerané na deti

Od začiatku roka 2016 možno na súde použiť ako dôkaz aj videonahrávku 15 – 17-ročnej obete v prípadoch, keď obeť potrebuje osobitnú ochranu.

Podľa zákona o vyšetrovaní trestných činov orgán pre vyšetrovanie trestných činov konzultuje podľa potreby s lekárom alebo iným odborníkom o tom, či opatrenia v rámci vyšetrovania môžu byť namierené proti osobe mladšej ako 18 rokov.

Vypočúvanie detských obetí a svedkov vedú spravidla príslušníci polície s odbornou prípravou alebo skúsenosťami v tejto oblasti. Vypočúvanie môže vykonávať aj zdravotnícky pracovník.

Univerzitné nemocnice vo veľkých mestách majú špecializované odborné centrá zamerané na vypočúvanie maloletých obetí trestného činu. Polícia v rámci svojej práce s týmito centrami úzko spolupracuje.

4. Vzdelávanie odborníkov

Ministerstvo spravodlivosti pravidelne organizuje pokročilú odbornú prípravu sudcov, zamestnancov súdu a pracovníkov poskytujúcich právnu pomoc v oblasti detskej psychológie, právnej psychológie, práv obetí, ľudských práv a osobitných potrieb obetí, ktoré boli sexuálne zneužité. Na odbornej príprave sa môžu zúčastniť aj prokurátori.

Generálna prokuratúra organizuje odbornú prípravu pre prokurátorov, ktorí sa zaoberajú prípadmi sexuálneho zneužívania a fyzického týrania detí. Preberá sa vývoj detí, detská psychológia a spôsob vedenia vypočúvania dieťaťa.

Odborná príprava príslušníkov polície zahŕňa prípravu v oblasti detskej psychológie, komunikačných zručností a vedenia vypočúvania dieťaťa. Osobitná kvalifikácia ako expert sa poskytuje tým odborníkom, ktorí absolvovali špeciálnu odbornú prípravu poskytovanú Národnou policajnou radou.

5. Prístup k prostriedkom nápravy

Sťažnosť na rozhodnutie prokurátora skutok nestíhať sa môže predložiť generálnemu prokurátorovi, ktorý má právo začať nové posúdenie obvinení.

6. Rodinný život

Prvým krokom v procese osvojenia je poradenstvo pri osvojení poskytované komunálnymi orgánmi sociálnej starostlivosti a organizáciou Save the Children Finland. Poradenstvo pri osvojení je pre klientov bezplatné. Na účely predloženia žiadosti o povolenie na osvojenie a návrhu na schválenie osvojenia poskytovateľ poradenstva pri osvojení poskytne písomnú správu o poskytnutí poradenstva pri osvojení. V správe sa uvedú potrebné informácie o dotknutých osobách a ich pomeroch.

Na základe správy rada pre osvojenia prijme rozhodnutie o schválení povolenia na osvojenie. Pri vnútroštátnych, ako aj medzištátnych osvojeniach sa na osvojenie maloletého dieťaťa vyžaduje povolenie schválené radou pre osvojenie. Povolenie platí dva roky. Žiadatelia môžu požiadať o predĺženie platnosti povolenia.

Existuje len jeden typ osvojenia. Po schválení osvojenia sa osvojenec považuje za dieťa osvojiteľov a nie bývalých rodičov.

Povolenie na osvojenie nie je potrebné, ak osvojenec je dieťa budúceho manžela/manželky osvojiteľa, o ktoré sa už budúci osvojiteľ riadne staral a vychovával ho.

Pri osvojení dieťaťa zo zahraničia je potrebné spravidla okrem poradenstva pri osvojení vždy požiadať o služby pri medzištátnom osvojení. Takéto služby poskytuje oddelenie sociálnych služieb mesta Helsinki, organizácia Save the Children Finland a Interpedia.

Na konci procesu je osvojenie schválené na základe súdneho rozhodnutia.

Súdnictvo zohľadňujúce potreby detí vo Fínsku PDF(534 Kb)en

Posledná aktualizácia: 03/08/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Práva maloletých osôb v súdnom konaní - Švédsko

1. Minimálny vek, v ktorom môže žalobca samostatne podať žalobu na súd

Vo Švédsku je minimálny vek trestnej zodpovednosti 15 rokov. Vec týkajúcu sa záležitostí v oblasti sa rodiny, zamestnania, migrácie a azylu, ako aj správnych sankcií môžu predložiť na súd osoby, ktoré majú aspoň 18 rokov. Pre záležitosti v oblasti vzdelávania je to vek 16 rokov a pre záležitosti v oblasti zdravia (len ak sa to týka povinného psychiatrického zaistenia/liečby) a umiestnenia do starostlivosti je to vek 15 rokov (aj keď deti budú zvyčajne žalovaní a nie žalobcovia).

2. Špecializované inštitúcie a príslušné orgány

Švédsko nemá špeciálne súdy pre mladistvých páchateľov. Deti mladšie ako 15 rokov nemôžu byť stíhané, patria však do starostlivosti sociálnych služieb, zatiaľ čo deti vo veku od 15 do 18 rokov sú vo všeobecnosti súdené na všeobecných súdoch. Švédsko má všeobecné súdy a správne súdy. Pracujú súbežne. Systém správnych súdov sa zaoberá námietkami proti administratívnym rozhodnutiam.

Občianskoprávne veci a veci týkajúce sa práva na zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti, pobytu a styku riešia všeobecné súdy. Neexistujú žiadne špecializované inštitúcie zaoberajúce sa deťmi v občianskosprávnom súdnom konaní vo Švédsku. Väčšina sporov týkajúcich sa rodinného práva patrí do právomoci všeobecných súdov.

3. Zavedené právne a politické opatrenia na zabránenie zbytočným prieťahom pri riešení vecí týkajúcich sa detí

Ak je dieťa podozrivé zo spáchania trestného činu, rodičia alebo iná osoba zodpovedná za starostlivosť o dieťa by mali byť čo najskôr upovedomené o trestnom čine a o vypočúvaní dieťaťa. Rodičia by mali byť prítomní počas vypočúvania. Ak je trestný čin závažný, mali by byť čo najskôr upovedomené o trestnom čine aj sociálne služby a mali byť prítomné počas vypočúvania. Vyšetrovanie a súdne konanie sú prispôsobené mladým podozrivým. Súdne konanie by malo byť ukončené v primeranom čase. Platí tiež všeobecné pravidlo, podľa ktorého sa príslušné rozhodnutia vydajú a konanie sa začne bez zbytočného odkladu v prípade, keď ide o deti zapojené do vecí týkajúcich sa zverenia dieťaťa do osobnej starostlivosti, pobytu a styku.

4. Podporné mechanizmy a postupy zamerané na deti a spôsoby zabezpečenia, aby dieťa mohlo byť vyjadriť

Účastníkmi súdneho konania môžu byť deti aj dospelí. Deti, ktoré sú obeťami trestného činu, majú preto rovnaké právo byť vypočuté a zúčastňovať sa na konaní ako dospelí. Vo veciach, keď opis udalostí podaný dieťaťom má osobitný význam (v prípade, keď je dieťa obeťou), mal by byť počas vypočutia prítomný odborník v oblasti detskej psychológie alebo psychológie vypočúvania, alebo by sa takýto odborník mal vyjadriť k hodnote opisu podaného dieťaťom. Neexistuje žiadne právo byť vypočutý, pokiaľ ide o svedkov, bez ohľadu na to, či je svedok dieťaťom alebo dospelou osobou. Svedkovia nie sú účastníkmi konania a nezúčastňujú sa na trestnom konaní iným spôsobom než poskytnutím svojho opisu toho, čo sa stalo, v prípade potreby.

5. Multidisciplinárny prístup

Vyžaduje sa spolupráca viacerých subjektov, napr. polície, prokuratúry, zdravotníckych služieb a sociálnych služieb. Ak je dieťa obeťou násilia, za spoluprácu zodpovedajú hlavne sociálne služby. Väčšina obcí má tzv. konzultačné skupiny so zástupcami sociálnych služieb, prokuratúry, polície, služieb zdravotnej starostlivosti o deti a psychiatrických služieb pre deti a mládež, ktoré rozhodujú o koordinácii úsilia a plánovania a rozhodujú o tom, v akom poradí by mali jednotlivé subjekty konať po predložení správy o trestnej činnosti páchanej na dieťati. Ak dieťa je obeťou trestného činu, alebo ak existuje podozrenie, že došlo k spáchaniu trestného činu, vždy je potrebná spolupráca medzi políciou a prokurátormi. Spolupráca sa nadviaže aj so sociálnymi službami a inými relevantnými aktérmi.

6. Zavedené opatrenia na zabezpečenie, aby záujem dieťaťa bol primárnym alebo prvoradým hľadiskom

Vo švédskom práve je stanovené, že záujem dieťaťa musí byť primárnym hľadiskom na všeobecných súdoch, čo znamená, že súd je povinný posúdiť záujem každého dieťaťa. Vo veciach týkajúcich sa zverenia dieťaťa do osobnej starostlivosti, pobytu a styku súd rozhoduje so zreteľom na záujem dieťaťa. V rámci švédskeho správneho práva však neexistuje všeobecná zásada, že orgány alebo správne súdy musia brať ohľad na záujem dieťaťa, alebo že sa osobitná pozornosť musí venovať záujmu dieťaťa. Správne právo sa teda v tejto súvislosti líši od občianskeho práva. V právnych predpisoch pre jednotlivé sektory je však zavedená zásada, že v niektorých konkrétnych správnych oblastiach sa v rozličnej miere musí brať ohľad na záujmy dieťaťa.

7. Monitorovanie a výkon rozhodnutí v konaniach, ktoré sa týkajú detí

Deti mladšie ako 15 rokov nemôžu niesť trestnú zodpovednosť za trestné činy, ktoré spáchali. Základnou zásadou je, že v prípade mladých páchateľov by sa mali skôr uplatňovať opatrenia v rámci sociálnych služieb, než presunutie do väzenskej a probačnej služby. Existujú osobitné sankcie, ktoré sa vzťahujú len na mladých páchateľov vo veku od 15 do 21 rokov. Deti vo veku od 18 do 21 rokov, ktoré sú páchateľmi, bývajú často odsúdené s rovnakými sankciami ako dospelí. Ak páchateľ spáchal trestný čin pred dovŕšením 21 rokov, pri určovaní trestu by sa mala venovať osobitná pozornosť jeho mladému veku. Ustanovenia o výkone rozsudkov občianskych súdov sú rovnaké pre deti aj dospelých. Ak protistrana nesplní svoje povinnosti podľa rozsudku alebo rozhodnutia, môže strana sporu požiadať o výkon rozsudku alebo rozhodnutia švédsku agentúru pre presadzovanie práva. Kódex detí a rodičov obsahuje ustanovenia o výkone rozsudku alebo rozhodnutí týkajúcich sa zverenia dieťaťa do osobnej starostlivosti, pobytu a styku, ako aj iných rozhodnutí podľa tohto kódexu. Pri presadzovaní takýchto rozsudkov alebo rozhodnutí by sa mal primárne zohľadniť záujem dieťaťa.

8. Prístup k prostriedkom nápravy

Existuje všeobecné právo, t. j. nie výlučne pre detské obete, požiadať o preskúmanie rozhodnutia skutok nestíhať. Takúto žiadosť však môžu podať len dotknuté strany. Detské obete, ako aj dospelé obete môžu požadovať odškodnenie od páchateľa (náhradu škody). Z hľadiska občianskeho práva, keďže vo všeobecnosti deti nemajú spôsobilosť samostatne konať pred súdom, môžu len podať sťažnosť, odvolanie alebo žiadosť o súdne preskúmanie prostredníctvom svojho právneho zástupcu.

9. Všeobecné pravidlá týkajúce sa osvojenia (dieťaťa alebo dospelej osoby)

Rozhodnutia o osvojení vydáva súd. Žiadosť podáva osoba alebo osoby, ktoré si želajú uskutočniť osvojenie. Súd preskúma, či sa osvojenie môže uskutočniť. Povolenie na osvojenie dieťaťa sa nesmie udeliť, pokiaľ sa nedospeje k záveru, že je prínosné pre dieťaťa.

Súdnictvo zohľadňujúce potreby detí vo Švédsku PDF(255 Kb)en

Posledná aktualizácia: 31/07/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.