Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku chorvátčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Práva maloletých osôb v súdnom konaní

Úradný preklad zobrazenej jazykovej verzie nie je k dispozícii.
Kliknutímsemsa zobrazí strojový preklad tohto obsahu. Upozorňujeme, že strojový preklad poskytujeme len na kontextuálne účely. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

1. Právna spôsobilosť dieťaťa

Deti v Chorvátsku majú právnu spôsobilosť (spôsobilosť mať práva a povinnosti) a spôsobilosť konať pred súdom (spôsobilosť byť žalobcom alebo žalovaným). Deti môžu nadobudnúť spôsobilosť konať (spôsobilosť uzatvárať zmluvy a vytvárať právne účinky, ktorá sa obvykle nadobudne vo veku 18 rokov) a spôsobilosť konať pred súdom pred dovŕšením veku 18 rokov len vtedy, ak sa zosobášia, stanú sa rodičmi – emancipované deti (vo veku 16 rokov) alebo uzatvárať pracovné zmluvy (vo veku 15 rokov).

2. Prístup k prispôsobeným konaniam

Príslušné zúčastnené strany zapojené do trestného konania s účasťou detí:

 1. ombudsman pre deti;
 2. špecializovaní príslušníci polície v rámci ministerstva vnútra, ktorí sú vyškolení v styku s detskými obeťami a páchateľmi;
 3. súdy pre mladistvých v trestnom konaní, ktoré sa týka detí;
 4. sudcovia pre mladistvých sú špecializovaní sudcovia, ktorí pracujú na súdoch pre mladistvých;
 5. špecializovaný štátny prokurátor pre mladistvých na štátnej prokuratúre;
 6. advokáti, ktorí sa špecializujú na konania týkajúce sa detí, vymenovaní sudcami pre mladistvých v prípade potreby zo zoznamu Chorvátskej komory právnych zástupcov (obvykle ako obhajcovia);
 7. sociálni pracovníci, ktorí majú rozsiahlu úlohu v trestnom konaní, ktoré sa týka detí;
 8. špecializované kliniky a nemocnice pre deti;
 9. mnohé špecializované mimovládne organizácie, asistenti odborníkov (na súdoch pre mladistvých a štátnej prokuratúre), dobrovoľníci atď.

Účasť dieťaťa alebo maloletej osoby (do veku 23 rokov) na súdnom konaní vo veciach, keď je dieťa páchateľom trestného činu, je upravená zákonom o súdoch pre mladistvých.

Občianskoprávnymi vecami sa zaoberajú súdy a neexistujú žiadne špeciálne súdy, ktoré by rozhodovali len v občianskoprávnych veciach týkajúcich sa detí. Mestské súdy sú zodpovedné v prvom stupni za rozhodovanie vo veciach týkajúcich sa výživného, existencie alebo neexistencie manželstva, anulovania manželstva a rozvodu, určenia alebo spochybnenie otcovstva alebo materstva, ako aj práva na zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti a rodičovskej starostlivosti.

Strediská sociálnej starostlivosti sú verejné orgány, ktorých cieľom je chrániť a podporovať deti, a tieto orgány majú možnosť ovplyvňovať súdne rozhodnutia. Strediská sociálnej starostlivosti majú právne postavenie strany a môžu sa zúčastňovať na konaní aj ako pomocné orgány súdov alebo vedľajší účastníci konania sui generis. Keďže tieto strediská zohrávajú významnú úlohu pri ochrane detí v súdnych konaniach, majú rôzne možnosti na obhajovanie záujmu detí.

Ombudsman pre deti je nezávislý orgán, ktorý sa zodpovedá výlučne len parlamentu a bol zriadený výlučne na účely ochrany, monitorovania a podpory práv a záujmov detí. V Chorvátsku neexistujú žiadne osobitné súdy ani inštitúcie zaoberajúce sa deťmi/maloletými osobami v správnom súdnom konaní. Správne súdy sú súdy so všeobecnou právomocou na riešenie administratívnych sporov vrátane sporov týkajúcich sa detí/maloletých osôb. Okrem všeobecných vládnych orgánov, ktoré majú celkovú zodpovednosť za ochranu práv detí (ministerstvo sociálnej politiky a mládeže, ministerstvo zdravotníctva, ministerstvo spravodlivosti a dôchodkového systému, ministerstvo spravodlivosti), existujú špecializované príslušné orgány, ako je ombudsman pre deti.

3. Právne a politické opatrenia na zabránenie zbytočným prieťahom pri riešení vecí, ktoré sa týkajú detí

Všetky príslušné orgány zapojené do prípadného trestného konania týkajúceho sa detí alebo maloletých osôb musia urýchlene konať, aby čo najskôr dokončili svoje činnosti. Podľa zákona o súdoch pre mladistvých by sa začatie konania a príslušné rozhodnutia súdov mali realizovať bez zbytočného odkladu v trestnom konaní proti mladistvým, mladým dospelým a v prípade trestných činov spáchaných na deťoch.

To znamená, že súdne konania proti mladistvým páchateľom a predbežné konania, akými sú napríklad policajné vyšetrovania a vyšetrovania prokuratúry a konania naliehavého charakteru. Oneskorenia pri výkone sankcií voči mladistvým sa minimalizujú aj na základe povinnosti, aby súd začal takéto konanie bez zbytočného odkladu po nadobudnutí právoplatnosti súdneho rozhodnutia a ak neexistujú žiadne právne prekážky jeho výkonu.

Postupy, pri ktorých sa má rozhodovať o osobných právach dieťaťa, sú naliehavé a prvé vypočutie sa má uskutočniť 15 dní odo dňa začatia konania. Rozhodnutie v konaniach týkajúcich sa predbežných opatrení a výkonu v súvislosti s vykonávaním rodičovskej starostlivosti a osobného vzťahu s dieťaťom, ako aj s odovzdaním dieťaťa, sa vydá a doručí do 30 dní odo dňa začatia konania. Súd druhého stupňa vydá rozhodnutie do 30 dní odo dňa doručenia odvolania.

4. Podporné mechanizmy a postupy zamerané na deti a záujem dieťaťa

V súlade so zákonom o trestnom konaní má údajná detská/maloletá obeť právo byť vypočutá, podať svedectvo a zúčastniť sa na trestnom konaní. Takéto obete majú právo informovať príslušné orgány o relevantných skutočnostiach a navrhnúť dôkazy týkajúce sa trestného činu a trestného konania, ako aj uplatniť svoje právo na právne prostriedky nápravy. V tejto súvislosti majú právo klásť otázky podozrivým, svedkom a znalcom počas zasadnutí súdu a predložiť svoje pripomienky a vysvetlenia týkajúce sa ich výpovede.

V praxi sa za posúdenie záujmu dieťaťa považuje posúdenie zo strany odborníkov zúčastňujúcich sa na konaniach na ochranu detí, ktorí môžu súdu navrhnúť opatrenie na ochranu dieťaťa. Posúdenie záujmu dieťaťa je založené na zásadách a metódach práce profesionálnych odborníkov (sociálnych pracovníkov, psychológov a iných). Na dosiahnutie súladu s Európskym dohovorom o výkone práv detí súd môže vymenovať osobitného zástupcu pre dieťa v prípade, keď nositeľ rodičovských práv a povinností je vylúčený zo zastupovania dieťaťa v dôsledku konfliktu záujmov s dieťaťom. Takýto zástupca býva spravidla právnik s významnými výsledkami dosiahnutými v konaniach týkajúcich sa detí. Vymenovaní môžu byť osobitní zástupcovia v určitých súdnych konaniach týkajúcich sa rodinných práv, akým je napríklad právo na zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti vo veciach rozvodu a pri osvojení, ako aj vo veciach, ktoré sa týkajú ochrany osobných práv a záujmov dieťaťa.

Ochrana záujmu dieťaťa je jednou zo zásad zakotvených v ústave, kde sa okrem iného uvádza, že rodičia nesú zodpovednosť za výchovu, blaho a vzdelávanie svojich detí a sú zodpovední za zabezpečenie práva ich detí na úplný a harmonický osobný rozvoj. Štát musí venovať osobitnú pozornosť sirotám a maloletým osobám, ktorých rodičia zanedbávajú, a každý má povinnosť chrániť deti a právo informovať príslušné orgány o prípadnej ujme spôsobenej deťom. Mladí ľudia, matky a osoby so zdravotným postihnutím majú nárok na osobitnú ochranu pri práci. Každý by mal mať prístup k vzdelaniu za rovnakých podmienok. Povinné vzdelávanie je bezplatné v súlade s právom.

5. Monitorovanie výkonu rozhodnutí v konaniach, ktoré sa týkajú detí

Chorvátsko prijalo zákon o výkone sankcií uložených mladistvým, ktorí boli odsúdení za trestné činy a prečiny. Účelom uvedeného aktu je upraviť:

 • podmienky vykonávania sankcií uložených detským páchateľom a mladým dospelým v trestnom konaní, najmä nápravné opatrenia, väzenské a bezpečnostné opatrenia pre mladistvých a
 • podmienky vykonávania sankcií uložených detským páchateľom v priestupkovom konaní, najmä nápravné opatrenia, väzenské a ochranné opatrenia pre mladistvých.

Zástupcovia príslušného strediska sociálnej starostlivosti zohrávajú významnú úlohu pri zabezpečovaní náležitého zaobchádzania s detskými páchateľmi. Stredisko sociálnej starostlivosti je zodpovedné aj za predvolanie a poučenie dieťaťa o výkone každého nápravného opatrenia a poskytuje všetky potrebné informácie a podporu. Účelom nápravných opatrení je poskytnúť odsúdeným deťom ochranu, starostlivosť, pomoc pri všeobecnom alebo osobitnom vzdelávaní. Mali by mať pozitívny vplyv na vzdelávanie, vývoj a osobnosť páchateľov s cieľom posilniť ich a umožniť, aby sa vyhli páchaniu nových trestných činov.

Druhy nápravných opatrení:

 • napomenutie zo strany súdu,
 • osobitné povinnosti, napríklad: ospravedlnenie poškodenej strane, odškodnenie alebo náprava škody spôsobenej trestným činom v rozsahu možnom pre dieťa, pravidelná školská dochádzka, odborná príprava a pracovná kvalifikácia, prijatie zamestnania a zotrvanie v ňom, dohľad nad využívaním príjmu detského páchateľa, zapájanie sa do práce humanitárnych organizácií alebo činností miestneho alebo ekologického významu, zdržať sa návštev určitých miest, podujatí alebo spoločnosti niektorých osôb, podstúpenie liečby, napr. detoxifikáciu od drog alebo iných závislostí, absolvovanie poradenstva alebo psychosociálnej liečby, kurzov odbornej prípravy atď.

Trest odňatia slobody vo väznici pre mladistvých možno tiež uložiť ako poslednú možnosť a za osobitných podmienok, čo sa týka použitia takéhoto opatrenia, jeho trvania, účelu a obsahu. Trest odňatia slobody môže byť uložený iba starším detským páchateľom (vo veku od 16 do 18 rokov) a len za trestný čin, za ktorý možno uložiť trest odňatia slobody v dĺžke 3 rokov alebo viac, ak vzhľadom na charakter a závažnosť trestného činu a „vysokú mieru viny“ (napríklad v prípade, keď dochádzalo k extrémnemu pretrvávaniu páchania trestného činu alebo v prípade konania, ktoré bolo obzvlášť nehumánne), nápravné opatrenie nemôže byť opodstatnené.

Deti, ktoré nemajú procesnú spôsobilosť, sú zastúpené svojimi právnymi zástupcami, v takýchto prípadoch dieťa dostáva informácie o rozhodnutiach súdu a ich výkone prostredníctvom svojho právneho zástupcu.

Na ochranu detí pred prílišnými škodami počas postupu výkonu rozhodnutia po uskutočnení nesporového konania môžu súdy ustanoviť určité ochranné opatrenia. Ochranné opatrenia: zákaz styku alebo obmedzeného styku s rodičom, starým rodičom, bratom alebo sestrou dieťaťa (alebo nevlastným bratom alebo nevlastnou sestrou).

6. Prístup k prostriedkom nápravy

a) Všetky osoby majú právo odvolať sa proti rozsudku príslušného súdu tak, ako je stanovené vo všeobecných pravidlách a podmienkach týkajúcich sa právnych prostriedkov nápravy ustanovených zákonom o trestnom konaní. Detská obeť okrem štátneho prokurátora, odporcu a obhajcu sa tiež môže odvolať proti rozsudku súdu prvého stupňa. Detská obeť ako účastník trestného konania sa môže odvolať proti rozhodnutiu súdu o trovách súdneho konania a rozhodnutiu súdu o jeho finančných nárokoch.

Všetky osoby, ktoré majú právo odvolať sa proti rozhodnutiu, môžu do 8 dní od doručenia rozsudku alebo rozhodnutia podať odvolanie proti rozsudku o treste, nápravné opatrenie voči maloletej osobe alebo rozhodnutí o pozastavení konania. Obhajca, prokurátor, manžel/manželka, príbuzný vo vertikálnej línii, osvojiteľ, poručník, brat, sestra a pestún môžu podať odvolanie v prospech maloletej osoby aj proti jeho vôli. Odvolanie nemá odkladný účinok na výkon rozhodnutia.

Súd druhého stupňa môže zmeniť rozhodnutie súdu prvého stupňa vydaním prísnejšieho trestu voči maloletej osobe len vtedy, ak je to navrhnuté v odvolaní.

b) Deti, ktoré sú účastníkmi súdneho konania, majú právo podať sťažnosť alebo odvolanie alebo nárok na náhradu škody podľa všeobecných pravidiel stanovených v zákone o občianskoprávnom súdnom konanízákone o občianskoprávnej zodpovednosti.

Keďže deti vo všeobecnosti nemajú procesnú spôsobilosť, spravidla ich rodičia alebo poručníci konajú ako právni zástupcovia v ich mene. Právny zástupca dieťaťa má právo vykonať všetky procesné úkony v mene dieťaťa vrátane podania odvolania. Proti prvostupňovým rozhodnutiam súdov môžu podať odvolanie účastníci konania. Odvolania proti rozhodnutiam prvého stupňa pozastavujú vykonateľnosť súdnych rozhodnutí. Odvolanie možno podať proti rozsudku súdu prvého stupňa na základe týchto dôvodov: závažné porušenie pravidiel občianskeho súdneho poriadku, nesprávne alebo neúplné zistenie skutkového stavu a nesprávne uplatnenie príslušného práva. Lehota na podanie odvolania proti rozsudku súdu prvého stupňa je zvyčajne do 15 dní odo dňa doručenia rozsudku.

7. Osvojenie

Zákon o rodine upravuje osvojenie ako osobitnú formu rodinnej právnej starostlivosti a ochrany detí bez primeranej rodičovskej starostlivosti, čo umožňuje adoptívnym rodičom výkon rodičovských práv a povinností. Adoptívny rodič by mal byť chorvátsky občan (výnimočne cudzinec, ak ide o osobitný záujem dieťaťa) a osoby vo veku aspoň 21 rokov a aspoň o 18 rokov staršie ako osvojené dieťa. Dieťa môže byť osvojené pármi, ktoré sú zosobášené, a spoločne partnermi žijúcimi ako druh a družka, jedným manželským partnerom/partnerom žijúcimi ako druh a družka, ak je druhý manželský partner/partner žijúci ako druh a družka rodič alebo adoptívny rodič, manželským partnerom/partnerom žijúcim ako druh a družka so súhlasom druhého manželského partnera/partnera žijúceho ako druh a družka, ako aj osobou, ktorá nie je zosobášená. Osvojenie možno vykonať do osemnásteho roku života dieťaťa a dieťa môže byť osvojené, ak spĺňa právne požiadavky na osvojenie a ak je to v súlade s blahom dieťaťa. Dieťa vo veku 12 rokov poskytne písomný súhlas s osvojením.

Konanie o osvojení vykonáva stredisko sociálnej starostlivosti v mieste trvalého alebo prechodného pobytu osôb, ktoré majú v úmysle uskutočniť osvojenie. Ak je adoptívny rodič alebo dieťa cudzím štátnym príslušníkom, osvojenie možno potvrdiť len s predchádzajúcim súhlasom ministerstva zodpovedného za sociálne zabezpečenie.

Súdnictvo zohľadňujúce potreby detí v Chorvátsku  PDF (690 Kb) en

Posledná aktualizácia: 03/08/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Spätná väzba

Prostredníctvom tohto formulára sa s nami môžete podeliť o vaše pripomienky a spätnú väzbu v súvislosti s naším novým portálom