Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (kroatų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Swipe to change

Nepilnamečių teisės teismo procesuose

Oficialaus vertimo rodoma kalba nėra.
Čia galite susipažinti su šio teksto vertimu, atliktu mašininio vertimo priemone. Turėkite omenyje, kad jis skirtas tik padėti suprasti tekstą. Šio puslapio savininkas neprisiima jokios atsakomybės dėl šio mašininio vertimo priemone išversto teksto kokybės.

1. Vaiko teisnumas ir veiksnumas

Vaikai Kroatijoje turi teisnumą (gali turėti teises ir pareigas) ir procesinį teisnumą (gali būti ieškovu ar atsakovu). Jaunesni nei 18 metų amžiaus vaikai veiksnumą (gebėjimą sudaryti sandorius ir sukelti teisines pasekmes, kuris paprastai įgyjamas, kai asmeniui sueina 18 metų) ir procesinį veiksnumą gali įgyti tik tuo atveju, jeigu jie susituokia, tampa tėvais (emancipuoti vaikai nuo 16 metų amžiaus) arba sudaro darbo sutartis (nuo 15 metų amžiaus).

2. Galimybė dalyvauti pritaikytame procese

Baudžiamajame procese, kuriame dalyvauja vaikai, dalyvauja ir šie atitinkami suinteresuotieji subjektai:

 1. vaiko teisių ombudsmenas;
 2. Vidaus reikalų ministerijos specializuoti policijos pareigūnai, išmokyti bendrauti su vaikais nukentėjusiaisiais ir nusikaltėliais;
 3. nepilnamečių bylų teismai baudžiamajame procese, kuriame dalyvauja vaikai;
 4. nepilnamečių bylų teisėjai – specializuoti teisėjai, dirbantys nepilnamečių bylų teismuose;
 5. specializuotas prokuratūros nepilnamečių bylų prokuroras;
 6. nepilnamečių bylų teisėjų iš Kroatijos advokatų rūmų sąrašo skiriami advokatai, kurių specializacija – su vaikais susijusios bylos (šiose bylose jie paprastai dalyvauja kaip gynybos advokatai);
 7. socialiniai darbuotojai, atliekantys įvairiapusišką vaidmenį baudžiamajame procese, kuriame dalyvauja vaikai;
 8. specializuotos vaikų klinikos ir ligoninės;
 9. įvairios specializuotos NVO, teisinio išsilavinimo neturintys padėjėjai-ekspertai (nepilnamečių bylų teismuose ir prokuratūroje), savanoriai ir kt.

Vaiko arba nepilnamečio (iki 23 metų amžiaus) dalyvavimas teismo procese tais atvejais, kai vaikas yra padaręs nusikalstamą veiką, reglamentuojamas Nepilnamečių bylų teismų įstatyme.

Civilines bylas nagrinėja teismai, nėra specialių teismų, kurie nagrinėtų tik tas civilines bylas, kuriose dalyvauja vaikai. Savivaldybės teismai kompetentingi pirmąja instancija nagrinėti bylas dėl išlaikymo, santuokos buvimo ar nebuvimo, santuokos pripažinimo negaliojančia ir santuokos nutraukimo, tėvystės ar motinystės nustatymo ar ginčijimo, vaiko globos teisių ir vaiko priežiūros.

Socialinės rūpybos centrai yra viešojo sektoriaus įstaigos, siekiančios apsaugoti ir remti vaikus ir turinčios galimybę daryti įtaką teismo sprendimams. Socialinės rūpybos centrai turi proceso šalies teisinį statusą ir gali dalyvauti kaip papildomos teismo institucijos arba įstoti į procesą sui generis. Kadangi jos atlieka reikšmingą vaidmenį apsaugant vaikus teismo procese, šie centrai turi įvairias galimybes ginti vaikų interesus.

Vaiko teisių ombudsmenas yra nepriklausoma, tik parlamentui atsakinga institucija, sukurta turint vienintelį tikslą – apsaugoti, stebėti ir skatinti vaikų teises ir interesus. Kroatijoje nėra specialių teismų ar institucijų, nagrinėjančių vaikų arba nepilnamečių bylas administraciniame teismo procese. Administraciniai teismai yra bendrosios kompetencijos teismai, įsteigti administraciniams ginčams, įskaitant su vaikais arba nepilnamečiais susijusius ginčus, spręsti. Veikia ne tik bendro pobūdžio valdžios institucijos, kurioms tenka bendra atsakomybė už vaikų teisių apsaugą (Socialinės politikos ir jaunimo ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija, Darbo ir pensijų sistemos ministerija, Teisingumo ministerija), bet ir specializuotos kompetentingos institucijos, kaip antai vaiko teisių ombudsmenas.

3. Teisinės ir politikos priemonės, skirtos išvengti nepagrįsto delsimo nagrinėjant su vaikais susijusias bylas

Visos kompetentingos institucijos, dalyvaujančios galimame baudžiamajame procese, kuriame dalyvauja vaikai ar nepilnamečiai, privalo imtis skubių veiksmų, kad kuo greičiau užbaigtų savo veiklą. Pagal Nepilnamečių bylų teismų įstatymą procesas turėtų būti pradedamas ir atitinkami teismų sprendimai baudžiamajame procese prieš nepilnamečius, jaunus suaugusiuosius ir už vaikams padarytus nusikaltimus turėtų būti priimami nepagrįstai nedelsiant.

Visų pirma skubaus pobūdžio yra teismo procesas prieš nepilnamečius nusikaltėlius ir ikiteisminis tyrimas, pvz., policijos ir prokurorų tyrimai ir procedūros. Vėlavimas vykdyti sankcijas prieš nepilnamečius taip pat kuo labiau sumažinamas todėl, kad teismas turi pareigą tokias procedūras pradėti nepagrįstai nedelsdamas po to, kai teismo sprendimas tampa galutinis ir nėra teisinių kliūčių jį vykdyti.

Procedūros, kurias vykdant sprendžiama dėl vaiko asmeninių teisių, yra skubios ir pirmasis posėdis surengiamas per penkiolika dienų nuo procedūros pradėjimo dienos. Kai vykdomos procedūros dėl laikinųjų apsaugos priemonių ir vykdymo, tėvų valdžios įgyvendinimo ir asmeninių santykių su vaiku, taip pat dėl vaiko perdavimo, sprendimas priimamas ir paskelbiamas per trisdešimt dienų nuo procedūros pradėjimo dienos. Antrosios instancijos teismas sprendimą priima ir paskelbia per trisdešimt dienų nuo apeliacinio skundo gavimo dienos.

4. Specialiai vaikams skirti paramos mechanizmai bei procedūros ir vaiko interesai

Pagal Baudžiamojo proceso įstatymą vaikas arba nepilnametis, kuris, kaip įtariama, yra nukentėjusysis, turi teisę būti išklausytas, duoti parodymus ir dalyvauti baudžiamajame procese. Jis turi teisę informuoti reikiamas valdžios institucijas apie atitinkamus faktus ir per baudžiamąjį procesą pateikti nusikaltimo įrodymus bei naudotis savo teise į teisių gynimo priemones. Šiuo atžvilgiu jis turi teisę per teismo posėdžius užduoti įtariamiesiems, liudytojams ir liudytojams-ekspertams klausimus ir pateikti pastabas bei paaiškinimus apie savo parodymus.

Praktiškai vaiko interesų vertinimas laikomas vaiko apsaugos procedūrose dalyvaujančių specialistų sprendimu, jie gali teismui pasiūlyti vaiko apsaugos priemonę. Vaiko interesų vertinimas grindžiamas profesinių ekspertų (socialinių darbuotojų, psichologų ir kitų asmenų) darbo principais ir metodais. Siekdamas įvykdyti Europos konvenciją dėl vaiko teisių įgyvendinimo, teismas gali vaikui paskirti specialų atstovą byloje, kurioje tėvų valdžios turėtojui neleidžiama atstovauti vaikui dėl interesų konflikto su vaiku. Tokiu atstovu paprastai skiriamas advokatas, turintis didelę dalyvavimo su vaikais susijusiuose procesuose patirtį. Specialūs atstovai gali būti skiriami tam tikruose teismo procesuose dėl šeimos teisių, pvz., vaikų globos teisių santuokos nutraukimo ir įvaikinimo atvejais, taip pat bylose dėl vaiko asmeninių teisių ir interesų apsaugos.

Vaiko interesų apsauga yra vienas iš Konstitucijoje įtvirtintų principų – joje, be kita ko, nurodyta, kad tėvams tenka atsakomybė už savo vaikų auginimą, gerovę ir išsilavinimą, jie privalo užtikrinti savo vaikų teisę į visapusišką ir harmoningą asmens raidą. Valstybė turi ypatingai rūpintis našlaičiais ir tėvų apleistais nepilnamečiais, kiekvienas asmuo turi pareigą apsaugoti vaikus ir teisę informuoti atitinkamas valdžios institucijas apie vaikui galimai daromą žalą. Jaunimas, moterys ir neįgalieji turi teisę gauti specialią apsaugą darbe. Kiekvienas asmuo turėtų turėti vienodas galimybes vienodomis sąlygomis gauti išsilavinimą. Privalomas išsilavinimas pagal teisės aktus yra nemokamas.

5. Sprendimų vykdymo kontrolė procesuose, susijusiuose su vaikais

Kroatija priėmė Įstatymą dėl sankcijų, skirtų už nusikaltimus ir baudžiamuosius nusižengimus nuteistiems nepilnamečiams, vykdymo. Minėto įstatymo paskirtis yra reglamentuoti:

 • vaikams nusikaltėliams ir jauniems suaugusiesiems baudžiamajame procese skirtų sankcijų, visų pirma auklėjamųjų priemonių, nepilnamečių įkalinimo ir saugumo priemonių, vykdymo sąlygas ir
 • vaikams nusikaltėliams procese dėl baudžiamųjų nusižengimų skirtų sankcijų, visų pirma auklėjamųjų priemonių, nepilnamečių įkalinimo ir apsaugos priemonių, vykdymo sąlygas.

Kompetentingo socialinės rūpybos centro atstovai atlieka svarbų vaidmenį užtikrinant tinkamą elgesį su vaikais nusikaltėliais. Socialinės rūpybos centras taip pat privalo išduoti vaikui šaukimą ir duoti jam nurodymus dėl bet kurios auklėjamosios priemonės vykdymo, jis taip pat suteikia visą reikiamą informaciją ir paramą. Auklėjamosiomis priemonėmis siekiama nuteistiems vaikams suteikti apsaugą, priežiūrą, padėti jiems įgyti bendrąjį ar specialųjį išsilavinimą. Siekiama, kad šios priemonės turėtų teigiamą poveikį nusikaltėlių išsilavinimui, raidai ir asmenybei – kad jie įgytų daugiau galimybių ir jiems būtų sudarytos sąlygos nebedaryti naujų nusikalstamų veikų.

Auklėjamosios priemonės yra šios:

 • teismo įspėjimas;
 • specialūs įpareigojimai, pvz.: atsiprašyti nukentėjusios šalies, kompensuoti ar atitaisyti nusikalstama veika padarytą žalą tiek, kiek vaikui tai įmanoma, reguliariai lankyti mokyklą, dalyvauti mokymuose ir įgyti kvalifikaciją dirbti, įsidarbinti ir stengtis išlaikyti darbo vietą, sutikti su priežiūra naudojantis vaiko nusikaltėlio pajamomis, dalyvauti humanitarinių organizacijų darbe arba savivaldybei svarbioje ar ekologinės reikšmės veikloje, nesilankyti tam tikrose vietose, renginiuose ar nebendrauti su tam tikrais asmenimis, sutikti su gydymu, pvz., detoksikacija nuo narkotikų ar kitų priklausomybių, dalyvauti psichologo konsultacijose ar sutikti su psichosocialiniu gydymu, dalyvauti profesinio mokymo kursuose ir kt.

Įkalinimas nepilnamečių įkalinimo įstaigoje taip pat gali būti skiriamas kaip kraštutinė priemonė ir gali būti taikomos konkrečios tokios priemonės naudojimo, jos trukmės, paskirties ir turinio sąlygos. Laisvės atėmimu nepilnamečių įkalinimo įstaigoje gali būti nuteisiami tik vyresni (16–18 metų amžiaus) vaikai nusikaltėliai ir tik už nusikalstamą veiką, už kurią baudžiama trejų metų arba ilgesne laisvės atėmimo bausme, kai dėl nusikalstamos veikos pobūdžio ir sunkumo ir „aukšto kaltės laipsnio“ (pavyzdžiui, kai nusikaltimą buvo itin atkakliai stengiamasi įvykdyti arba veiksmas buvo itin nežmoniškas) auklėjamoji priemonė negali būti pateisinama.

Vaikams, neturintiems procesinio veiksnumo, atstovauja jų teisiniai atstovai – tais atvejais vaikas per savo teisinį atstovą gauna informaciją apie teismo sprendimus ir jų vykdytinumą.

Tam tikras apsaugos priemones teismai gali nustatyti per vykdymo procedūrą, siekdami apsaugoti vaikus nuo nereikalingos žalos po įvykusio ne ginčo tvarka nagrinėjamos bylos proceso. Apsaugos priemonės yra šios: apribojanti teismo nutartis, kuria nurodoma nebendrauti arba ribotai bendrauti su vienu iš vaiko tėvų, senelių, broliu ar seserimi (arba netikru broliu ar netikra seserimi).

6. Galimybė naudotis teisių gynimo priemonėmis

a) Visi asmenys turi teisę apskųsti kompetentingo teismo sprendimą, kaip išdėstyta Baudžiamojo proceso įstatyme nustatytose bendrosiose normose ir sąlygose dėl teisių gynimo priemonių. Vaikas nukentėjusysis, kaip ir prokuroras, kaltinamasis ir gynybos advokatas, gali apskųsti pirmosios instancijos teismo sprendimą. Vaikas nukentėjusysis, būdamas baudžiamojo proceso šalimi, gali apskųsti teismo sprendimą dėl teisminio bylos nagrinėjimo išlaidų ir teismo sprendimą dėl jo finansinių reikalavimų.

Visi asmenys, turintys teisę apskųsti teismo sprendimą, per aštuonias dienas nuo teismo nuosprendžio ar sprendimo gavimo gali apskųsti nuosprendį, kuriuo paskelbiama bausmė, nepilnamečiui taikomą auklėjamąją priemonę arba sprendimą sustabdyti procesą. Gynybos advokatas, prokuroras, sutuoktinis, vertikaliosios linijos giminaitis, įtėvis, globėjas, brolis, sesuo ir globėjų šeimos vienas iš tėvų gali pateikti nepilnamečiui palankų apeliacinį skundą net prieš jo valią. Apeliacinio skundo pateikimas nesustabdo nuosprendžio vykdymo.

Antrosios instancijos teismas gali pakeisti pirmosios instancijos teismo nuosprendį paskelbdamas nepilnamečiui griežtesnę sankciją tik tuo atveju, jei tai siūloma apeliaciniame skunde.

b) Teismo procese dalyvaujantys vaikai turi teisę pateikti skundą arba apeliacinį skundą, arba ieškinį pagal Civilinio proceso įstatyme ir Civilinių prievolių įstatyme išdėstytas bendrąsias normas.

Kadangi vaikai paprastai neturi procesinio veiksnumo, jų vardu kaip teisiniai atstovai dažniausiai veikia jų tėvai arba globėjai. Vaiko teisinis atstovas turi teisę atlikti visus procesinius veiksmus vaiko vardu, įskaitant apeliacinio skundo pateikimą. Šalys gali apskųsti pirmosios instancijos teismų priimtus sprendimus. Pirmosios instancijos teismų sprendimų apskundimas sustabdo teismo sprendimų vykdymą. Apeliacinį skundą, kuriuo ginčijamas pirmosios instancijos teismo sprendimas, galima pateikti šiais pagrindais: esminis civilinio proceso normų pažeidimas, klaidingas arba neišsamus faktų nustatymas ir klaidingas atitinkamų teisės normų taikymas. Paprastai apeliacinį skundą, kuriuo apskundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas, būtina pateikti per 15 dienų nuo teismo sprendimo kopijos įteikimo dienos.

7. Įvaikinimas

Šeimos įstatymu įvaikinimas reglamentuojamas kaip speciali šeimos teisinės globos ir tinkamos vaiko priežiūros neturinčių vaikų apsaugos forma, kuria įtėviams leidžiama įgyvendinti tėvų valdžią. Įtėvis turėtų būti Kroatijos pilietis (išimtiniu atveju – užsienietis, jeigu tai yra itin naudinga vaikui), kuriam yra suėję bent 21 metai ir kuris yra bent 18 metų vyresnis negu įvaikis. Vaiką gali bendrai įvaikinti susituokusios poros ir nesantuokiniai partneriai, vienas sutuoktinis arba nesantuokinis partneris, jeigu kitas sutuoktinis arba nesantuokinis partneris yra vienas iš vaiko tėvų arba įtėvių, sutuoktinis arba nesantuokinis partneris, gavęs kito sutuoktinio arba nesantuokinio partnerio sutikimą, taip pat nesusituokęs asmuo. Įvaikinti galima iki 18 metų amžiaus vaiką; vaiką galima įvaikinti, jeigu jis atitinka teisinius įvaikinimo reikalavimus ir jeigu tai atitinka vaiko gerovę. Jeigu vaikui yra suėję 12 metų, reikalingas jo rašytinis sutikimas dėl įvaikinimo.

Įvaikinimo procedūrą atlieka asmenų, ketinančių įvaikinti, nuolatinės ar laikinosios gyvenamosios vietos socialinės paramos centras. Jeigu įtėvis arba vaikas yra užsienio pilietis, įvaikinti galima tik gavus išankstinį už socialinę paramą atsakingos ministerijos sutikimą.

Vaikui palanki teisena Kroatijoje  PDF (690 Kb) en

Paskutinis naujinimas: 03/08/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Atsiliepimai

Pateikite savo pastabas ir atsiliepimus apie mūsų naująją svetainę

naudodamasis šia forma