Rights of minors in court proceedings

Cipar

Sadržaj omogućio
Cipar

1. Pravna i poslovna sposobnost djeteta

U Cipru najniža dob za kaznenu odgovornost iznosi 14 godina. Najniža dob u kojoj tužitelj može samostalno pokrenuti sudski postupak u svim vrstama predmeta iznosi 18 godina.

2. Pristup prilagođenim postupcima

2.1. Kazneno pravosuđe

Općenito, dijete nema pravnu i poslovnu sposobnost za pokretanje tužbenog postupka i stoga tužbu može podnijeti samo preko svojih roditelja/skrbnika.

Kad je riječ o sudovima, kaznene predmete u kojima je dijete žrtva trenutačno rješavaju redovni kazneni sudovi. Međutim, određeni zakoni sadržavaju posebne odredbe o zaštiti djece koja su žrtve/svjedoci.

2.2. Građansko pravosuđe

Ne postoje specijalizirane ustanove koje se bave djecom u građanskim sudskim postupcima.

2.3. Upravno pravosuđe

Služba za socijalnu skrb Ministarstva rada, socijalne skrbi i socijalnog osiguranja pruža usluge zaštite i potpore djeci tijekom cijelog sudskog postupka. Pri pružanju usluga i provedbi politika služba za socijalnu skrb prije svega uzima u obzir najbolji interes djeteta.

2.4. Postojeće pravne mjere i mjere politike za izbjegavanje nepotrebne odgode u rješavanju predmeta koji uključuju djecu

Ne postoje rokovi u kojima se građanski sudski postupak mora pokrenuti ili okončati, neovisno o tome je li riječ o djetetu ili odrasloj osobi.

U redovnim građanskim predmetima sudovi će pokušati dati prednost predmetima koji uključuju djecu koliko je to moguće, uzimajući u obzir veliki broj predmeta. Svaki zatraženi privremeni nalog rješavat će se bez nepotrebne odgode.

2.5. Posebni mehanizmi za pružanje potpore djeci

U građanskim sudskim postupcima ne postoje mehanizmi kojima se osigurava da su prostorije suda prikladne za djecu, a ne nude se ni psihološka ili druga potpora, osim ako je utvrđena posebna potreba za takvom potporom.

Ne postoje propisi kojima se zahtijeva da se sudske rasprave prilagode djetetovoj sposobnosti praćenja i koncentracije. Ako se tijekom suđenja trebaju predočiti slike ili drugi materijali koji se mogu smatrati štetnima za dijete, sudac može naložiti odvođenje djeteta iz sudnice. Jedina je zaštitna mjera u građanskom postupku suđenje iza zatvorenih vrata.

3. Multidisciplinarni aspekti

U slučajevima nasilja u obitelji služba za socijalnu skrb surađuje sa svim drugim relevantnim službama u skladu s priručnikom za međuresorne postupke koji je 2002. odobrilo Vijeće ministara. U slučajevima seksualnog zlostavljanja djece služba za socijalnu skrb surađuje s drugim relevantnim službama, pri čemu se primjenjuje multidisciplinarni pristup.

4. Osposobljavanje stručnjaka

Ciparska policijska akademija, odnosno obrazovna ustanova ciparske policije, održava predavanja o postupanju u predmetima koji uključuju maloljetnike na svim razinama policijskog osposobljavanja. Takva predavanja, koja su namijenjena obrazovanju policijskih službenika svih razina, osiguravaju se u okviru programa osnovnog osposobljavanja novozaposlenih policijskih službenika, naprednih tečajeva i specijaliziranih tečajeva.

Socijalni radnici sudjeluju u programima početnog i kontinuiranog osposobljavanja o pitanjima koja se odnose na djecu, odnosno o razgovoru s djetetom, postupanju u predmetima koji uključuju djecu itd.

Kad je riječ o sucima redovnih građanskih i kaznenih sudova, ne postoje zahtjevi u pogledu osposobljavanja koje se odnosi na postupanje prema djeci tijekom sudskog postupka. Suci općenito sudjeluju na seminarima i konferencijama za osposobljavanje u Cipru i u inozemstvu kada se takvi događaji organiziraju.

5. Najbolji interes djeteta

U predmetima u kojima treba donijeti odluku u najboljem interesu djeteta, sud može uzeti u obzir izvješće koje je pripremila služba za socijalnu skrb, a koje sadržava primjedbe socijalnog radnika, ali i mišljenje djeteta.

6. Praćenje odluka u postupcima u koje su uključena djeca

Očekuje se da će se Zakon o maloljetnim prijestupnicima sveobuhvatno revidirati s ciljem osiguravanja konkretnijih postupaka u korist djece i mladih. Time će se poboljšati i ojačati postupci koji uključuju djecu i osigurati poštovanje najboljeg interesa djeteta.

7. Pristup pravnim lijekovima

Dijete može podnijeti pritužbu, žalbu ili zahtjev za pokretanje postupka sudskog preispitivanja u okviru redovnih postupaka preko roditelja, zakonskog skrbnika ili pravnog zastupnika.

Kad je riječ o zahtjevima za odštetu/naknadu tijekom ili nakon kaznenog postupka u kojem je dijete bilo žrtva, ako se za odštetu/naknadu podnosi redovna građanska tužba, nju u ime djeteta moraju podnijeti njegovi roditelji ili zakonski skrbnik. Kada je riječ o nalozima za naknadu štete žrtvama u okviru samog kaznenog postupka, redovni kazneni sudovi imaju ograničene ovlasti.

U slučaju da postoji sukob interesa između djeteta i njegovih roditelja/skrbnika, služba za socijalnu skrb može staviti dijete pod skrbništvo ravnatelja službe za socijalnu skrb koji postaje skrbnik djeteta i koji će, ako se to smatra potrebnim, djetetu dodijeliti pravnog zastupnika.

8. Obiteljski život

U Republici Cipru postoje različite vrste posvojenja:

  • unutardržavna posvojenja
  • međudržavna posvojenja
  • posvojenje djeteta bračnog druga iz prethodnog braka.

U svim vrstama posvojenja prije svega se uzima u obzir najbolji interes djeteta u skladu s člankom 21. Konvencije UN-a o pravima djeteta.

Pravosuđe prilagođeno djeci u Cipru  PDF (572 Kb) en

Posljednji put ažurirano: 04/08/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici