Upozorňujeme, že výchozí chorvatština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Práva nezletilých osob při soudních řízeních

Do jazyka, který máte právě nastavený, úřední překlad neexistuje.
Zde je k dispozici strojový překlad. Upozorňujeme, že má pouze orientační charakter. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

1. Právní způsobilost nezletilé osoby

Děti v Chorvatsku mají způsobilost k právům a právním úkonům (způsobilost k právům a povinnostem) a procesní způsobilost (způsobilost být žalobcem nebo žalovaným). Děti mohou nabývat způsobilost právně jednat (způsobilost uzavírat smlouvy a vyvolávat právní účinky) při dosažení osmnácti let a procesní způsobilost ještě před dovršením osmnáctého roku věku pouze tehdy, pokud uzavřou manželství, stanou se rodiči – zplnoletnění dětí (šestnáct let) nebo uzavřou pracovní smlouvy (patnáct let).

2. Přístup k přizpůsobeným řízením

Příslušné zúčastněné strany zapojené do trestního řízení s účastí dětí jsou následující:

 1. veřejný ochránce práv dětí;
 2. specializovaní policisté v rámci ministerstva vnitra, kteří byli vyškoleni v zacházení s dětskými oběťmi a pachateli;
 3. soudy pro mladistvé v trestním řízení týkajícím se dětí;
 4. soudci pro mladistvé, což jsou specializovaní soudci pracující v rámci soudů pro mladistvé;
 5. specializovaný státní zástupce pro mládež v rámci státního zastupitelství;
 6. advokáti specializující se na řízení za účasti dětí, kteří byli případně jmenováni soudci pro mladistvé ze seznamu chorvatské advokátní komory (obvykle obhájci);
 7. sociální pracovníci, kteří hrají v trestním řízení za účasti dětí rozsáhlou úlohu;
 8. specializované kliniky a nemocnice pro děti;
 9. četné specializované nevládní organizace, odborní asistenti z jiné než právní oblasti (u soudů pro mladistvé a státního zastupitelství), dobrovolníci atd.

Účast dítěte nebo nezletilé osoby (do 23 let) v soudních řízeních v případech, kdy je dítě pachatelem trestného činu, je upravena zákonem o soudech pro mladistvé.

Občanskoprávní řízení vedou soudy a neexistují žádné zvláštní soudy, které by rozhodovaly pouze o občanskoprávních věcech, jež se týkají dětí. Pro rozhodování ve věcech vyživovací povinnosti, existence či neexistence manželství, prohlášení manželství za neplatné a rozvodu, určení či zpochybnění otcovství nebo mateřství, jakož i péče o dítě a rodičovské odpovědnosti jsou v řízení v prvním stupni příslušné městské soudy.

Střediska sociální péče jsou veřejnými subjekty, které působí v oblasti ochrany a podpory dětí a mají možnost ovlivňovat soudní rozhodnutí. Střediska sociální péče mají právní postavení účastníka řízení a mohou se účastnit řízení rovněž jako pomocné orgány soudů nebo vedlejší účastníci sui generis. Vzhledem k tomu, že tato střediska hrají při ochraně dětí v soudních řízeních významnou úlohu, mají různé možnosti, jak se zasazovat o nejlepší zájmy dětí.

Veřejný ochránce práv dětí je nezávislý orgán odpovědný pouze parlamentu, který byl zřízen s výhradním cílem spočívajícím v ochraně, sledování a prosazování práv a zájmů dětí. V Chorvatsku neexistují žádné zvláštní soudy nebo instituce zabývající se dětmi nebo nezletilými osobami ve správních soudních řízeních. Správní soudy jsou soudy s obecnou příslušností k řešení správních sporů, včetně sporů týkajících se dětí a nezletilých. Kromě obecných vládních orgánů, které mají celkovou odpovědnost za ochranu práv dětí (ministerstvo pro sociální politiku a mládež, ministerstvo zdravotnictví, ministerstvo práce a penzijního systému, ministerstvo spravedlnosti), existují specializované příslušné orgány, jako je veřejný ochránce práv dětí.

3. Právní a politická opatření s cílem zabránit zbytečným prodlevám při vyřizování případů týkajících se dětí

Všechny příslušné orgány zapojené do možných trestních řízení, jejichž účastníky jsou děti nebo nezletilé osoby, musí urychleně jednat, aby svou činnost dokončily co nejdříve. Podle zákona o soudech pro mladistvé by mělo být v trestním řízení proti mladistvým, mladým dospělým a v případě trestných činů spáchaných na dětech řízení zahájeno a příslušná rozhodnutí soudy vynesena bez zbytečného odkladu.

Naléhavou povahu mají konkrétně soudní řízení proti mladistvým pachatelům a přípravná řízení, jako je vyšetřování a postupy policie a státních zástupců. Prodlevy při vymáhání sankcí vůči mladistvým jsou omezeny na minimum rovněž povinností soudu zahájit takové řízení bez zbytečného odkladu poté, co soudní rozhodnutí nabylo právní moci, a neexistují žádné právní překážky jeho výkonu.

Řízení, v jejichž rámci se rozhoduje o osobních právech dítěte, jsou neodkladná a první jednání se koná do patnácti dnů ode dne zahájení řízení. Rozhodnutí v řízeních týkajících se předběžných opatření a výkonu rozhodnutí, výkonu rodičovské odpovědnosti a osobního vztahu s dítětem, jakož i předání dítěte se vydá a doručí do třiceti dnů ode dne zahájení řízení. Soud druhého stupně vydá a doručí rozhodnutí do třiceti dnů ode dne obdržení opravného prostředku.

4. Zvláštní podpůrné mechanismy a postupy pro děti a nejlepší zájem dítěte

Podle trestního řádu má údajná dětská/nezletilá oběť právo být vyslechnuta, svědčit a účastnit se trestního řízení. Tyto osoby mají právo informovat příslušné orgány o relevantních skutečnostech a navrhnout důkazy týkající se trestného činu a trestního řízení, jakož i uplatnit své právo na opravné prostředky. V tomto ohledu mají právo klást při soudních jednáních otázky podezřelým, svědkům a znalcům a předkládat své připomínky a vysvětlení týkající se svědectví.

V praxi je posouzení nejlepšího zájmu dítěte považováno za nález odborníků, kteří se podílejí na postupech ochrany dětí a mohou soudu navrhnout opatření na ochranu dítěte. Posouzení nejlepšího zájmu dítěte vychází ze zásad a metod práce profesionálních pracovníků (sociálních pracovníků, psychologů a dalších). Pro dosažení souladu s Evropskou úmluvou o právech dítěte může soud jmenovat zvláštního zástupce dítěte v případě, kdy je nositel rodičovské zodpovědnosti vyloučen ze zastupování dítěte v důsledku svého střetu zájmů se zájmy dítěte. Tímto zástupcem je obvykle advokát se značnými zkušenostmi s řízením za účasti dětí. V určitých soudních řízeních týkajících se rodinných práv, jako je péče o děti v případě rozvodu a osvojení, jakož i v případech, které se týkají osobních práv a zájmů dětí, mohou být ustanoveni zvláštní zástupci.

Ochrana nejlepšího zájmu dítěte je jednou ze zásad zakotvených v ústavě, kde je mimo jiné uvedeno, že rodiče nesou odpovědnost za výchovu, dobré životní podmínky a vzdělávání svých dětí a jsou odpovědní za zajištění práva dětí na úplný a harmonický osobní rozvoj. Stát musí věnovat zvláštní péči sirotkům a nezletilým osobám, které jejich rodiče zanedbávají, a každý má povinnost chránit děti a právo informovat příslušné orgány o možné újmě způsobené dětem. Mladí lidé, matky a osoby se zdravotním postižením mají nárok na zvláštní ochranu při práci. Každý by měl mít přístup ke vzdělávání za rovných podmínek. Povinné vzdělávání je v souladu s právními předpisy bezplatné.

5. Sledování výkonu rozhodnutí v řízeních týkajících se dětí

Chorvatsko přijalo zákon o výkonu trestů, které byly uloženy mladistvým odsouzeným za trestné činy a přestupky. Účelem výše uvedeného zákona je regulovat:

 • podmínky pro výkon trestů uložených pachatelům z řad dětí a mladým dospělým v trestním řízení, zejména v rámci nápravných opatření, vězeňských a bezpečnostních opatření pro mladistvé a
 • podmínky pro výkon trestů uložených dětským pachatelům v přestupkovém řízení, zejména v rámci nápravných opatření, vězeňských a ochranných opatření pro mladistvé.

Při zajišťování řádného zacházení s dětskými pachateli hrají významnou úlohu zástupci příslušného střediska sociální péče. Středisko sociální péče je rovněž odpovědné za předvolání dítěte k výkonu nápravného opatření a za jeho poučení a poskytuje veškeré potřebné informace a podporu. Nápravná opatření mají za cíl poskytnout odsouzeným dětem ochranu, péči a napomoci obecnému nebo specifickému vzdělávání. Měla by mít pozitivní dopad na vzdělávání, rozvoj a osobnost pachatelů, aby je posílila a umožnila jim zdržet se páchání nových trestných činů.

Druhy nápravných opatření:

 • soudní napomenutí,
 • zvláštní povinnosti, jako jsou: omluva poškozenému, odškodnění nebo náprava škody způsobené trestným činem v rozsahu, v jakém je to pro dítě možné, pravidelná školní docházka, odborná příprava a odborná kvalifikace, přijetí pracovního místa a setrvání na něm, dohled nad použitím příjmu dětského pachatele, účast na práci humanitárních organizací nebo zapojení do činnosti městského nebo ekologického významu, zdržení se návštěv některých míst, akcí nebo společnosti některých osob, podstoupení léčby, jako je zbavení se drogové či jiné závislosti, poradenství nebo psychosociální ošetření, odborné vzdělávací kurzy atd.

Jako krajní opatření může být uložen trest odnětí svobody ve věznici pro mladistvé, a to za zvláštních podmínek, pokud jde o použití takového opatření, jeho trvání, účel a obsah. K trestu odnětí svobody ve věznici pro mladistvé mohou být odsouzeni pouze starší pachatelé z řad dětí (ve věku šestnácti až osmnácti let), a to pouze za trestný čin, za nějž lze uložit trest odnětí svobody v délce tří let nebo více, pokud v důsledku povahy a závažnosti trestného činu a „vysoké míry zavinění“ (například v případě mimořádného přetrvávání páchání trestné činnosti nebo při zvláště nelidských činech) nelze nápravné opatření odůvodnit.

Děti, které nemají procesní způsobilost, jsou zastupovány svými zákonnými zástupci, přičemž v těchto případech získává dítě informace o soudních rozhodnutích a jejich vykonatelnosti prostřednictvím svého zákonného zástupce.

V průběhu řízení o výkonu rozhodnutí mohou soudy po skončení nesporného řízení zavést určitá ochranná opatření na ochranu dětí před zbytečnou újmou. Jedná se o tato ochranná opatření: rozhodnutí o omezení styku nebo zákazu styku s rodičem, prarodičem, bratrem nebo sestrou dítěte (nebo nevlastním bratrem či sestrou).

6. Přístup k opravným prostředkům

a) Všechny osoby mají právo podat opravný prostředek proti rozhodnutí příslušného soudu, jak je stanoveno v obecných pravidlech a podmínkách pro opravné prostředky podle trestního řádu. Proti rozsudku soudu prvního stupně se může kromě státního zástupce, žalovaného a obhájce odvolat i dětská oběť. Dětská oběť se jakožto účastník trestního řízení může odvolat proti rozhodnutí soudu o nákladech soudního řízení a proti rozhodnutí soudu o jejích finančních nárocích.

Všechny osoby, které mají právo odvolat se proti rozsudku, mohou podat opravný prostředek proti rozsudku, kterým se nezletilé osobě ukládá trest nebo nápravné opatření, nebo proti rozhodnutí o zastavení řízení, a to do osmi dnů od obdržení rozsudku nebo rozhodnutí. Odvolání ve prospěch nezletilé osoby může i proti její vůli podat obhájce, státní zástupce, manžel/manželka, příbuzný ve vertikální linii, adoptivní rodič, poručník, bratr, sestra a pěstoun. Podání opravného prostředku neznamená odklad výkonu rozhodnutí.

Soud druhého stupně může změnit rozhodnutí soudu prvního stupně tím, že uloží nezletilé osobě přísnější sankci, a to pouze tehdy, je-li to navrženo v odvolání.

b) Děti účastnící se soudního řízení mají právo podat stížnost nebo opravný prostředek či předložit nárok podle obecných pravidel stanovených občanským soudním řádemzákonem o občanskoprávní odpovědnosti.

Jelikož děti obecně nemají procesní způsobilost, jednají jejich jménem obvykle jejich rodiče nebo poručníci jakožto jejich zákonní zástupci. Zákonný zástupce dítěte je oprávněn provádět jménem dítěte veškeré procesní úkony, včetně podání opravného prostředku. Účastníci řízení mohou proti rozsudkům soudů prvního stupně podat opravný prostředek. Opravné prostředky proti rozhodnutím vyneseným v prvním stupni pozastavují vykonatelnost soudních rozhodnutí. Opravný prostředek lze podat napadením rozsudku soudu prvního stupně z těchto důvodů: podstatné porušení pravidel občanského soudního řízení, nesprávné nebo neúplné zjištění skutečností a nesprávné použití příslušných právních předpisů. Lhůta pro podání opravného prostředku proti rozsudku soudu prvního stupně činí obvykle patnáct dnů ode dne, k němuž byla doručena kopie rozsudku.

7. Osvojení

Zákon o rodině upravuje adopce jako zvláštní formu rodinněprávní péče o děti a ochrany dětí bez náležité rodičovské péče, která přiznává rodičovství adoptivním rodičům. Adoptivní rodič by měl být chorvatským občanem (výjimečně cizincem, má-li to pro dítě obzvláštní význam) a mělo by se jednat o osobu ve věku nejméně 21 let, která je alespoň o osmnáct let starší než osvojené dítě. Dítě může být osvojeno sezdanými páry a registrovanými partnery společně, jedním z manželů/partnerů, je-li druhý z manželů/partnerů rodičem nebo adoptivním rodičem, jedním z manželů/partnerů se souhlasem druhého manžela/partnera, jakož i nesezdanou osobou. Osvojení může trvat až do osmnácti let věku dítěte a dítě může být osvojeno, pokud splňuje právní požadavky pro adopci a je-li to v souladu s dobrými životními podmínkami dítěte. Dítě, které dosáhlo dvanácti let, udělí písemný souhlas s osvojením.

Řízení o osvojení vede středisko sociální péče v místě trvalého nebo dočasného bydliště osob, které si přejí dítě osvojit. Je-li adoptivní rodič nebo dítě cizím státním příslušníkem, může být o osvojení rozhodnuto pouze s předchozím souhlasem ministerstva odpovědného za sociální zabezpečení.

Justice vstřícná k dětem v Chorvatsku  PDF (690 Kb) en

Poslední aktualizace: 03/08/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Zpětná vazba

Formulář níže můžete použít k zaslání vašich připomínek týkajících se nové podoby portálu

.